Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

10 Ocak 1968 CUMHURÎYET SAHİFE ÜÇ Tayland Güney Vietnam'a 10,000 asker daha yolluyor Romney: "Bombaıdıman dnrmamalı,, (Dış Haberlet Servisl) jran Basra körfezinin İngilfere i!e ortak savuiiulmasîns kabul etfi (Dış Haberler Servisi) AHBAN lran Hükumet sözcüsü dün ülkesinin, Basra Kör fezinin ortak savunma hazırlık lanna katılmaya haznr olduğunu açıklamıştır. Londra Ortak Pazara kademeJi olarak girmeyi reddediyor BO\N (a.a.AP) 9 ngiltere, Batı Almanyarun tek I lif ettigi şekilde, Ortak Paza' ra kademeli olarak girmeyi kabul edemiyeceğini açıklamışür. Ortalc Pazar işleriyle ilgilenen Lord Chalfont, İngilterenin Ortak Pazara kabulü konusunda Batı Almanya Dışişleri Bakanlığımn ileri gelenlerinden Roll Lahr üe yoğun görüşmeler yapmıştır. Batı Almanyanın Ingtlterenin Ortak Pazara Uınmasını eskisi ka dar kuvvetle destekJemesine ragmen, Fransanın bu konuda derhal miızakere açılmasını reddetmesi üzerine uygulanacak taktik üzerinde Lord Chalfont ile Rolf Lahr'm tam bir uzlaşmaya varamadıkları bildirilmektedir. Wasüington'dan gelen haberlere göre, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Nicholas Katzenbach ihracat mallarmdan alınan dolaylı vergilerde indirim yapılması ile ithalât mallarından ayakbastı parası alınması imkânlarının araş tırıldığım açıklamıştır. Avrupa başkentlerine yaptıgı gezıden dönen Katzenbach, konuş tuğu Avrupah yöneticilerin, Amerikan hükümetince doları korumak için alınan tedbirlerin ülkenin ödeme dengesi gözönlinde tutulduğunda, tümüyle zorunlu, kaçınılmaz ve cesur tedbirler olduğunu belirttiklerini söylemiştir. Gezisinde Katzenbach'a eşlik eden Hazine Bakan Yardımcısı Frederick Deming ise, konuştuğu Merkez Bankası yöneticilerinln, «Dolartn başlıca unsur olduğu oluslararası para sistemini korumak için» Amerikan programının zorunlu ve çok önemli olduğunu söyledülerini anlatmıstır JohnsonEşkol ortak bildirisi vavinlandı hadiseler arasında Amerika IsraiFe WASHİNGTON (a.a.APRadyolar) Kumar îr çıkmaz işe giren Içln: Kumar oynuyor, deriz. j O j Bu ne demektir? Kumar. ^ da kaybetmek esastır. Kumarbaz, itimada şayan olmıyan bir adamtür. Kumarbazlık kötfi bir iptilâdır. Kumar her yerde yasakhr. Bizim dinimizde de haramdır. Ama Turkiyede rahat rahat ka mar oynamr ve bize göre büyük paralar döner. Bu yüzden insanlar mahvolur, servetler mahvolur ve bazan aileler perişan olur. Bir kere kumar nedir onu anlamak lâzımdır. Ne çeşit olursa olsun her oyun kumar değildir: fakat her oyua kumar olabilir... Şu kapının önünden geçea taksilerin numarasımn son raka. mı çiftse ben kazanacağım, tekse sen!.. deyip de ortaya beş kâ*ıt koydu mu?. Olur sana kumar. Bu, yüzde vüz kumardır. Bir de buna biraz da oyun ve hüner kanştıranlar vardır. O da kumardır ama oynıyanın kazanmak için biraz emeği geçer. Yani sadeca îşj şansa bırakmazlar. 10 lirasına bir beş tavla oynamak bir kumardır ve iyi oynıyanın kazanmak şansı daha faz> ladır. Avrupada knmar şiddetle y». ssktır. Sadece bazı turistik kassba ve merkezlerde büyük garinolarda bazı şartlar altında kumar oynanır. Meselâ Monte Carlo'da gazlno, Nis'teki Belediye Gazinosu, Venedik Lidosundaki büyük gazino... Kumarbaz olmadığım için bu kadarını işittim. Buralara galiba daha ziyade yabancılar pasaportunu gösterip girerler ve oynarlar. Çoğu memleketler böyle yerlere kendi tebaasının girmesini yasak etmiştir. Kumarhanelerin yaptıgı zararlar hakkmda hikâyeler, romanlar yanlmıştır. Çünkü kumarda, kuman oynatan möesseseden başka kimse kazanmaT. Bir akşam. ıkl akşam, üç akşam kazanan dördüncü akşam hepsini birden verir, arkasından fazlasmı verir. Kumarbaz iki vönden oynar. Birisi kumar hırsından.. öteki ka. zandıkça daha fazla kazanayım, kaybettikçe kaybımı çıkarayım diye.. ve böylece batar.. gitgide saplanır. Kumarda profesyonel kumarbazlar para kazanırlar.. ama bunun da sonu yoktur.Bunlar tanınmış kimseler olduğundan ancak kendi kategorisindeki adamlarla oynarlar. Yahut bir acemi çaylak bulup yolarlar. Her memlekette gizli kumarhaneler vardır. Buralara tripot de» nir. Türkçesi batakhane demektir. Buraya düşen mahvolur. Buralar da türlü knmar hileleri yapılır. Fer memlekette bunlar şiddetle takip edildiğinden gizli çalışırlar. hfflbmıhca basiln* ve vakalananlar cezataVtaırıtır. Kumar, her yerde yok edilmesi istenen bir âfettir. Eer yerde kanunlan tatbik edenler bunlan izaleye eayret ederler; fakat bazı yerlerde bunlan azılı gangsterler idare ederler. Pa'a Ue, silâh Ue, şantaj ile bu çer n.üesseselerini idameye uçraşırlar. Çünkü her gizli i?te olduğa gibi bunda da büvtık kazanç vardır. Yani diyecek odur ki kumar bir büyük içtimaî «âfet» tir. Her tarafta bununla Hddî şekilde mücadele edilir. Turkiyede nasıldır? VaUaha Turkiyede de şüphesiı Tripotnar vardır. Ve zabıta bunlarla müradele eder; ama Turkiyede esefle söylemek mecburiyetindeyiz ki isi*n vapmış bir taktra içtimaî kulüplerde arasıra büyük çapta kumar oynandıfını işitmekteyiz. Bu vfizden malını mülkünü, bazan sıhhatini kaybetmiş kimseler olduğunu da biliyoruz. Buralardaki knman da zabıtanın kovaladığım. menettiğini; fakat şu veya bu tesirle tekrar kumar oynatilmaya baslandığını öğreniyoruz.. Şimdi burada isim ve adres vermeye lüzum vok. Bunu bu ;sle meşgul olan, olmıyan; fakat mevcudiyetlerinden haberdar olanlar pekâlâ bilirler. Bu kulüpler de büyük paralar iaybedenler, '»• tikbalini ve işini mahvedenler olmuştur ve olmaktadır. Bu devır* de kimse kimsenin nasihatini dinlemez. Onun için kumar oynıyan ve oynatanlann bu satırlardan bir ibret payı çıkaracaklannı ummam.. ne var ki memleketin selâroet ve emniyetini ve umuml ahlâkı korumakla mükellef olaa resmi kuvvetlerin buralara miisamaba etmempsi lâzımdır. Kumar bir medeni zaruret ise ki buna Tek inanmam onun da yolu vardır. Nitekim başka yerlerde de bövle nlur. Bir resmî kumarhane açılır.. oralara kimlerin gireceği ciddî şekilde tesbit edilir. Her gün selen çiden kontrol edilir. Böylece bunun zararı hafifletilir. Bir malî miiessesenin, bir büyük şirketin miidürii veva idarecisi kumarhanede çörülünce o müessese ve o kimse hakkmda fena not verilir. Bunun gizli kal. ması haskalarmın da zararını mucip olur.. Ben vıllardanberi bu sövlediğiaı müesseselerde hizim memleîîc't için servet »eşkil edebilecek paralarla knmar ovnandıeını isittim. Yalnız bir defa seyrettim tnsanların hırs. hevecan ve bazan limitsizlfkten nasıl değişiverdiçine şahit oldum. ürktüm.. bir datıa ayak basmadım Böyle, insanlan mahveden bir canavann vaşamasına kimsenin müsamaha etmeyt hakkı yoktur. B. FELEK T Israil Urdün sınır çatışması B aşkan Johnson, Arap devletlerinin aşııı derecede silâhlanması İsrail'in güvenJiği ÎÇÎD bir tehlike teşkil ederse, İsrail'e askeri maJzeme verme vâadinde bulunmuştuir. Başkan Johnson ile Levi Eşkol arasında yapılan müzakercler sonunda şu hildiri yayınlaomıs bulunmaktadır: sinin daimi surette tetkik edilmesi ve bu incelemenin yeni faktörler dikkate alınarak yapılması hususunda mutabıktır. Dünyanın bu bölgesine başka ülkelerden silâb sevkedilraesi de bu faktörler içindedir. Başkan ve Başbakan, 1964 deki son gorüşmelerinden bu yana, Amerikan tsrail münasebetlerinin arzettifi gelişmeleri memnunlukla kaydederek iki ülke halklarını bağlayan bu dostane münasebetlere devam etme niyetini ifade etmişlerdir.» «StLAH GtTMESlN» öte yandan, «Christian Science Monitor» a göre, Amerika, ancak silâh göndermekle Ortadoguda savaş tehlikesini azaltabilecekse, Ortadoğu ülkelerine silâh seyketmelidir. İsrail askerlerinin işgal altındaki Arap topraklanndan çekilmelerini ve Israilin mültecüer meselesinin çözünüenmesi için kayda deger tedbirler almasını isteyen gazete, buna karşılık Araplann da Israilin egemenliğini ve yaşama hakkını tanımalannı, Israil gemilerinin Süveyş ve Tiran suyollanndan geçişine izin verilmesini gerekli görmektedir. Buna rağmen Israil Dışişleri Bakanı Abba Eban, dün aksam Kudüste verdiği bir demeçte, «tsrail için güvenilir ve herkesçe kabul edilir sımrlar tesbit eden bir barış anlaşması imzalanmadıkça. ileri mevzilerimizi terketmemizi amac güden her davranışa kuvvetle karşı koyacağız» demistır W Makarios durdurulmahdır ASHİNGTON Birkaç aya kadar Vietnam'a gönderilecek A merikalı olmayan askerler ile, 17 nci enlem dairesinin güneyindeki Özgür Dünya» kuvvetlerinin mevcudu 71.000 kişiyi aşmiî olacaktır. Amerika'nın Vietnam savaşındaki müttefiklerinin Güney Vietnamda bulundurduğu kuvvetlerin şimdiki mevcudu şöyledir: Güney Kore: 4S.Mt Avustralya 7.7M Tayland 2.9M Filipinler 2t K K I Yeni Zelanda 400 Toplam S1.0N Yeni gelecek takviye k u v v e t l e ri 10.000 Taylandlı ile 300 Avustral yalıdır. B ö y l e c e m e v c u t 71J00 e uiaşacaktır. Oysa Kore savaşma ka tüan Birleşmiş Milletler askerlerinin sayısı en çok 40.000 kişi olmuştu. Bu 40.000 kişi Birleşik Aroe rika ile Güney Kore'nin safında savaşa katılan 17 ülkeye mensuptu. ' Açıklama, Şah Ue öteki lranlı yet kililerin önceki gece İngiltere Dışişleriyle görevli Devlet Bakanı Goronwy Roberts Ue yaptıklan görüş meyi izlemiştir. îyi haber alan kaynaklar, îrandan sonra Kuveyt ve Bahrenyne giden Roberts'in. İran, Suudi Arabis tan. Kuveyt ve Basra Körfezi emirliklerine, îngiltere, Basra Körfezin den askeri gücünü çektikten sonra bölgenin savunmasmuı ortaklaşa yapılmasını teklif ettiğini bildirmektedirler. sona erdl (Dıs Haberler Servisi) AMMAN önceki gttu Israil ve Ürdün arasında yer alan son ayların en şiddetli çatışması dnrmastur. Bu arada tsrail gece Güvenlik Konseyine «îsrailli sivillere yöneltilen, karsıdan bir tahrik olmadan girişilmig ve maksatlı saldınları» çikâyet et miştir. tsrailin Birleşmiş MUletlerdeki başdelegesi Gideon Refael şikâyet mektubunun bütün Kon sey üyelerine dağıtılmasını istemiş, fakat Konseyin bundan başka bir tedbir alması talebin de bulunmamıştır. Konsey başkanı Pakistan delegesi Aga $ahiye sunduÇn mek tnbnnda tsrail delegesl, hükümetinin bu saldırılardan Ürdün yetkililerini sornmln tottuğunn bildirmiştir. Gideon Rafael. Güvenlik Konseyine sunduğu mektubunda Ürdünlülerin saldırısı üzerine tsrailin de Şeria ırmağınm doğu yakasındaki Ürdün topçusu üzerine «sinırlı bir bava harekâtı» için emir vermek zorunda kaldığını açıklamıştır. öte yandan. bir Israil askeri sözcüsü, Ürdün topçusunun altı saat süren bir sessizlikten ve önceki gece yansından az sonra, Beyşun vadisindeki Vardeka köyünü bombalamaya baf ladıemı ileri sürmustür I iktidarının «azim ve iradesi» yeni bir denemeden geçirilmektedir. MAKARİOS'un, alâyişle ilân ettiğimiz geçici Türk yönetimini doŞmadan boğazlamasına izin verilecek midir? Hani «Hükümetiraizin kaCANBERRA (AVUSTRALYA), rarlı tutumanu ve herseyi göze ( J J . ) 57 yaşuıda eski bir savaş aldıgını bütün dünya anlamıştı? pilotu olan John Gorton, dün gizli Kontenjan dısı Yunan askerleri yapılan bir parti toplantısında yeni çekildikçe MAKARİOS uslanaTahmin edici çözüm Avustralya Başbakanı seçilmiştir. caktı? Baspişkoposun anlamadıÖte yandan Başkanlık seçimleLiberal Partinin eski Senato lide ğı, uslanmadıgı apaçık. Adam rine Cumhuriyetçi Parünin adayı ri olan Gorton. Başbakanlık seçiminkoskoca Türkiyeye pervasızca I olarak katılmak isteyen Michigan de Dışişleri Bakanı Paul Hasluck, kafa tutnyor ve biz eli kolu bag | Valisi George Romney, Amerikanın, Çalı^ma ve Sanayi Bakanı Les lı, gene diplomatik teşebbüsleriVietnam savaşı için tatmin edici bir Bugy ve Muhaceret Bakanı Billy tnizin sonucunu bekliyoruz... I çözüm sağlayacağı kanısına varSnedden'i hezimete uğratmışür. Rumları UTHANT'ın cesaret | madan, Kuzey Vietnam bombardı«Başkan ve Başbakan, OrtadoJohn Gorton. eski Başbakan Harold lendirdigi ve sımarttıgı muhakmanlarını durdurmamasını istemiş I ğu silâhlanma yanşının tempokak. Genel Sekreter bir hakim I tir. i Holt'un 3 aralıkta bir deniz kazasundan alınacak dersler ve bu sında ölmesi üzerine Başbakanlık gibi konuşmuş, geçici Türk yö | Yabancı ülkeleri, bu arada Güney duruma karşı koyma çareleri ügörevini geçici olarak üzerine alan netiminin kuruldugunu kaygıyVietnamı ziyaretten dönen Vali. zerinde durmuşlardır. Başkan, Başbakan Yardımcısı McGewen'dan la öfrendigini belirtmistir. öte I New Hampsbire'da 12 martta yapıtsrailin askeri savunma kapasiteBaşbakanlıeı devralacaktır yandan, nivetini degil, sadece | lacak birinci seçimler için kampao taktiiini degiştiren MAKARtyasını hızlandırmak amacıyla Was OS'un sözüm ona normale döhington'a gelmiştır. nüş ve pasifikasyon tedbirlerini Romney'in bu ilk turda eski Başhararetle alkışlamaktan kendikan Yarduncılaruıdan Nixon ile ni alamamıstır. Soydaşlarımızın çekişeceği sanılmaktadır. fiçte birini tedbirlerin dışında tutarak açıkhava hapishanesinde yasamaça devama mahkum etmesi karsısında ise, ne bir ses, ne bir nefes vermistir. UTHANT, Güvenlik Konseyinin kendisine tevdi ettigi «Dostane tesebbüs». tarafsız arabuluculuk HASHİNGTON ( a j . ) Gallup görevini yanlış yorumlamakta Enstittisünün yürüttüğü bir kave yetkilerini asmaktadır. Ortamu oyu yoklamasırun sonuçlanda Baspişkoposun Türklere bah na göre, Başkan Johnson'ın lkinci settigi bir hak yoktur. Verdiği kez Başkanlığa seçilme ihtimali haklar, 1963 aralıgından itibabirden kuvvetlenmiştir. ren gasbettiklerinin bir kısmıHarris Enstittisünün anketlerl dır. Çaldığı esvaların bir kısmıde aynı somıctı vermektedir. nı, o da nedametten degil çıkarları öyle gerektirdiginden sahihfc avında bu konuda fikirlerins bine iade eden zorba hırsızı, dabaşvuruîan Amerifealıİann 'biiyüîc* ha dogrusu gangsteri mükâfatkısmı Başkan Johnson'ı bütün di landıran bir hakim, ancak sahte ğer muhtemel Başkan adaylarına olabilir. tercih ettiklerini söylemişlerdir. Kamu oyu yoklamalarınm verZaten B. M., özellikle üdiği sonuca göre, seçmenlerin Vt THANT'ın sakat davranışlan yü 39 u Johnson'ı, 'A 30 u Cumhurlzünden hiçbir zaman Türkiye iyetçl Partinin muhtamel Başkan çin elverişli bir alan olmamışadayı Richard Nuton'ı, Vt 11 1 batır. Çünkü dünya evinde hisler ğımsız aday George Wallace'i ve ve çıkarlar, adalet ve mantık"4 12 si banş taraftarı Eugene tan agır basmaktadır. Türkiyenin mutlak bagımsızlık, Selfde I Mccarthy'yi desteklemektedir. Fi " terminasyon gibi ilkelerle ka | kirlerl sorılan Amerikalılann " o 3 i bu konuda kararsız olduklanru mufle edilen Enosisi önleme • MERKEZ: T R A N S N O R M Yakup Kefelioğlu Tersane Cad.85/CKaraköy Tel: 49 801249 68 25 söylemişlerdir. çabalan, hep «gerginliği arttıncı akımlar» olarak suçlanmıştır. Yunanistanın ufacık Adaya yığınla gayri meşru asker ve ağır silâh sızdırması, milletlerarası • İSTANBUL: ALFA TİCARET Tersane Cad. No. 45 Karaköy Telefon: 49 71 79 hukukun ana kaynagı olan antHAMİT TAVUKÇUOĞLU Tersane Caddesi No. 57 Telefon : 44 71 21 laşmalann doğurduğu Anayasanın çignenmesi, Rumların mad• ANKARA BÖLGESİ: ARMETAL Çelik ve Makina Ticaret Ltd. Şti. Yeni Sanayi Çarşısr, Demir Caddesî dî ve mânevi iskenceleri karşıTUNUS, (a.a.) sında da hep susulmuştur. IsteNo. 12/E Telefon : 10 57 5710 43 91 unus Harb Okulunun açılış niyor ki, Enosis gerçekleştirilirtöreninde bir nutuk söyliyen • İZMİR BÖLGESİ: ÇELMAK Çelik Makina ve Sanayi Ticaret Koll. Şti. Mimar Kemalettin Cad. 101 Tel: 39446 ken Türklerin elleri armnt topTunus Cumhurbaşkanı Burlasın. • ADANA BÖLGESİ: ŞERAFETTİN DİRLİK Karşıyaka 959 Sokak No. 9 Telefon: 5469 giba, ezcümle şunları söylemiştir Genç Asya ve Afrika ülkeleri«Bir pakta girmek, mutlaka sö• KONYA BÖLGESİ:LALELİ DEMİR TİCARET Demirciler Çarşısı No. 3 nin 1950 60 arasında çoğonlnğa mürücülüğe boyun eğmek veya ezici bir şekilde hâkim olmasıvmillî efemenliğin kaybedilmesi TEMİZ İŞ Kollektif Şti. Istanbul Caddesi No. 101 Telefon : 1549 3291 la ve 1961 yılında öğretmenlikmânasına pelmez ve bir memleten gelme ÜTHANT'ın Genel keti peykleştirmez. Bu bapta Tür Sekreterliğe atanmasıyla B. M. kiyenin tutumıı dikkat çekici re zaaf belirtileri göstermeğe başİMALATIM1Z OLAN SOĞUK ÇEKME ÇELİKLERE AİT TEKNIK miispet bir örnek teşkil eder. lamıstır. ÜTHANT'ın mütevefAsırlar boyunca Osmanlı İmÜNİVERSİTE RAPORUDUR fa HAMMARSK JOELD'un bıparatorluğu, garp devletleriyle raktığı boşluğu doldurması. üsçarpışmıştı. Fransızlarla, İngiliztün devlet adamlığı vasıfları ve lerle, Ruslarla, bir çok defalar sa diplomasideki ustalığının değil, >wumtl • nto. uımuıu uoıtroıo (Sohiftt 2) • vaşmıştı. Birinci Dünya Harbini MAKİNA MAUEMESİ M İMAL USUUERİ Amerika ile Rusya arasındaki 1STI;»BCU 12/11/1966 müteakip eğemenliçine, tam özbir azlasmanın sonucu olduğuE N S2JTO S O gürlüğüne kavuştuktan sonra, Anu burada hatırlatmalıyız. B. M. tatürk, eski düşmanlan Ue askeprestijini yitirmekte ve kararri ittifaklar bile imzalamayı uylan artık ağırlık tasımamaktagun bulmuştu. Atatürk için tngiAtana Çekae) Deney Çakoe Kopma Akma dır. B. M.'nin romantik kararKopıa Muicave Mukava Uzaza Mukav» Mukavs UzamaHo. liz veya Fransızların adamı idi \ ları ile dünya gerçekleri arasınS metl , meti oeti . metl daki realite açığı giteide büytidemek kimsenin baddine düş < V kg/am kg/nm'' THÜÎS N R OM kg/ma kg/am 2 mektedir Son vıllarda el attışı mez. Atatürk memleketinin men ! Soguk Çelik Haddeleaa sorunlardan hiç birine çözüm faatlerini korumak için eskiden ' Cubuk ç a p ı : 32 m. D Çubui çapı: "50 ma Snfranbolu getirememesi acıdır. Halbuki essavaştığı ve ezeli düşmanı olan 4 1 kiden, anlamlı bir çoğunluk sağ1 28.0 34 52.6 54.7 devletlerle ittifaklar yapmıştır. 13 •! 27.1 52.5 34 54.9 layarak birsevler vapabileceği2 15 R AP 0 O zamandanberj de, Türk mil41.5 27.2 52.7 54.7 36 5 13 ni ispatlardı. Son örnek 1960 larleti, bu ittifakların ne derece daki Kongo iç savasıdır. Nitememleketin yararına olduğunu kim Genel Kurulun 1964 te bes Çubuk ;apı: J2 nm. görmüştür. Pilvaki. tarihin biç Çufcuk çapx: 28 m a 1A0A966 t a r i h l l n Kakina PakUltesi DeltanlıŞınm 1AOA96S nruhalife karsı aldığı Kıbrıs kabir devrinde. Türkiye, böyle 45 1 37.3 24.2 ran ve Plaza Raporu, Türkiye 39 53.0 12 tarlh, 4804 s a y ı l ı hsvalesiyle înstitUmUz» gönderllen yaîinız üıe53.5 sene gibi uzun bir müddet sulh 2 37.6 25.1 39 53.7 54.4 11 gibi küçük bir ülkenin bir fiske rine 9 Ekla 1966 Pazar gUnü Saîranboluılaki l ş yeriraze gidilBiş ve içinde yasamamış'ır Bu müddet 37.4 24.8 40 53.7 54.4 12 darbesiyle Kıbrıs ovusmazlığı3 aoguk çekllmiî çubuJc imalStınıı yerinde tetkik edilmiştir. Bu t e t k i 7arfında Türkiye bir tecavüze uğnın çözümünü etkileyen onsnrkat sırasında sıcak haddelenaiş şekilde imalât yerine gelen ve a s i t ramamışsa, saldırganlann, mütte 2 Sonuc lar olmaktan çıkarılmıştır. fiklerin otomatik olarak Türkiyele temlzlerinl« 4 deglşlk kesitteki çubuktan, soguk çekmeden evrel Yukarıdakl deneyler netieesinde, muayeneye tabi tutulan B. M. lerden Türkiyeve hayır yi müdafaa edeceklerini bilmeleve sonra. nusuneler alınarak laboratuvarlarınızda rcuayeneye tabi tugelmez. Kuvvetle desteklenmeçaplardaki çubukların aoguk çekmeden evvel mukavemet bakı.nından rinden ileri plmiştir. •tulnuşlardır. Itumunelerin malze«e bakiaındanı DI3 1552'ye uyjunlult yen hakkı, insanın elinden alıIIH 17 100'deki St 37'ye tekabül e t t i g i , soguk çelcseden sonra Türkiye, yurdun müdafaası kar dareceleri araştırılmıştır. verirler. Kıbrıs uyusmazlığındaşıhğmda belki NATO'ya kendi top iae mukavemet bakımudan DIN 1652/,deki St 37 K. malzemesine uyki aleyhimize gidisi, ancak sırCeney sonuçları raklannda bir kaç üs vermek ı tını Silâhlı Kuvvetlerimize dagun olduğu teebit edilmlştir. mecburiyetinde kalmıştır. Fakat j yayacak bir milli diplomasi durden«vl«rtr vatanın emniyetini sağlama mu ; 1itoyfiyeti tildir«n rapordur.dnrabilir. kabillnde katlanılan bu fedakârük 3o$uk çelcrteyl müteaklp »ulKayhan SAĞLAMER Soguk «ekaeden ew«lkl haa pek cüzi sayılır. Bilhassa böyle j semenlo aekanik dtelHcl«ri. calzenelerln nekanik öttce rahat bir nefes alan memleket, llklerl. .Y.MUh. diğer sahalarda Herleme Irakin Kopma Çeka* Akau Çekm ikaa Kapaa Türkay Krosan re fırsatını bulmnştur.» >o. Mukave Mukave Uzaşaş Mukave Mukave U s a u % aetl 2, aı, % sı% «ti , aetl fat/m Avustralya yeni Başbakanı: john Gorion johnson'ın şansı gülüieğe başladı YAKUP KEFELİOGLU • TRAIMS NORM TRANSNORM SOĞUK ÇELİK HADDELEME FABRİKALARI MAMULÜ DIN 16511652 evsafında muhtelif'ölçülerde YUVARLAK VE ALTI KÖŞE~ " " % 100 ALMAN NORMLARINA GÖRE OTOMAT ÇELİKLERİ piyasaya arzedilmiştir ST 506070 İMALÂT ÇELİKLERİ AYRICA SOĞUK ÇEKME OLARAK, İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE HUSUSİ SİPARİŞLE İMÂL EDİLİR. Toptan ve perakende mıntıka satış bayilerimiz: Burglba, Alatürk politikasını övdii I Kısaca KOMA Amerika, lngillere ve Holândadan sonra, büyük bir salgın halini alan Asya Gripi şimdi de ttalyaya sıçranuştır. Bildirildigine göre, onbinlerce Italyan halen Asya gribine yakalanmış rturumdadır. # HAVANA Dün Havana' da bir posta kutusu içinde patlayan bomba, Küba telekomünikasyon Bakanlığı binalannda hasara sebep oünnstur. Polis. bölgeyi kordnn »ıt'na almıştır ölü ve jaraiı olduğu su^leıınıekUdir. • Arap zirvesi süresiz erfelendî Cubuk cacı; 16 40.5 40.5 40.5 ii 26.3 27.7 27.3 41 40 *0 38 58 37 Cubuk caeı: 14 an. 58.9 58.4 59.9 59.4 59.9 59.4 JLL u u 11 M Ud BETRUT, ( B ^ . ) Kahirede yayın yapan «Araplann Sesi» rad yosunun bildirdiğine göre, Beşinci Arap Zirve Konferansı süresiz ertelenmiştir. Radyonun haberinde Arap Birliği konseytaln bir bildirisi nakledilmiştir. Bildiride konferansın toplanması için yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya vanlmasinı saşiama maksadı ile Fas'tan A w iilko'»n ile temasa geçmesi istenmiştir. Cufcak janlî 80 nm. 1 4 2.0 4 29.1 2 28.9 41.9 28.7 3 41.9 Cubuk c ^ o ı : 18 an. 11 60.4 58.5 11 60.4 58.5 10 59.4 58.0 Jrof.Dr.Doğan O C R ÜK r HİKMET CETİNKAVA Ue NEZİH ÇETİNKAYA, evlâtları BEBTİL EMRAH'ın dofumunu, akraba ve dortları İle arkadaşlarma duvumrfar MANtSA ı ı»cf Cuuıhuriyet 273 Üâncılık: 4363/3SŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog