Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE tKÎ 10 Ocak 1968 CUMHURÎYET Mınmamız alkınmanın doğnı ve yanlıs yollan Bu soruya cevap verelim: Kalkınma lüzumKbir akıştır. Fakat bunun, sonu yanlısolur mu? lu çıkacak yolunu seçmek, sosyal düıensUllk, açlık, dıs tediye. açıkları, borçlar, siyasi istikrarsızlık ve anarşi getirebilir. Biz bu kıs» yazıda bu konulan incelemeye çalışacağıc. Kalfcınmaya karar veren bir millet ile onun hükümetinin ilk malzemesi karşüıklı itimat ve hükümetin samimiyetidir. İlk yapüacak iş hükümetin itimattan ve mlllî tasarruftan doğan imklnları temin edebümesi, o imkaalarla bakikaten denk bir bütçe kurması ve bu bütçe içinde gerçek kalkınmanın gerçek payını ayarlamasıdır. Meselâ Türkiyede hükümetin yülık gerçek geliri 20 milyar TL. olsun. Bu geltrin 15 milyar TL. sı cari giderlere, 5 müyar TL. sı da kalkınmaya ayrılsın. Böyle bir bütçe yılı için de fiderleri karşılamak amacıyla emisyon ihtiyacı olmıyacak sadece ticari inkişafın karşılığı gerçek emisyon devletin kalkffimaya ayıracağı ikinci bir kaynak olacaktır. Bu gerçek yani u n edilen emisyon miktarmı, fiyat artışı ve enOisyon olmadan, tâyin edecek ölçü milll paranın dış paralarla olan değer kanşlastırması yani konvertibilitesidir. Bu sekilde hatalı olmıyan emisyon ile kazamlan gelir, faraza bir milyar ise Türkiyenin kalkınmaya ayıraLUdifl para 5 milyar yerine 6 milyar olacaktır. Bu miktar yatınm, o milletin ortaya çıkmış yatınm gücfldür. Bu gücü daha çok arttırmak için ilk is tasarrutu çoğaltmaktır. Tasarruf nasıl çoğaltılır? Evveli devlet harcamalannda gösterilecek tasarruf gayreti, hükümet üyelerinden en alt kademedeki memura kadar anlayıs üzerine kurulmus iyi bir programla tahakkuk eder. Biz burada asıl halkın göstereceği tasarrufa dikkati çekeceğiz. Halk tasarrufu zorla ve baskı ne doğmaı. Tasarruf, iktisadi bir olaydır. Ve tahakkuku İçin bazı şartlar ister. Hükümetin ödevi bu şartlan yaratmaktır. Zira her fert yarını için tasarrutta bulunur. Tasarruf, emniyet edilen bir değer üzerine yapılır. Bu değerler sunlardır: Para, sosyal ve hayat sigortalan, altın ve emsall kıymetli madenler, yabancı paralar (dövizler), menkul eşya, gavrimenkul yatınmlar. Yukarıdaki değerlerden para ile sigortaJar üzerine vapılan her tasarruf hükümete verllmis verçi kadar kıymetli ve kalkınmaya kaynak olan hakiki deçerlerdir. Halkın para üzerine yaptığı tasarruf bankalar yolu Ue iş sahasına aktarılarak yatınm yollarını besler. Aynca para üzerine doğan gerçek arzu, malpara dengesini para lehlne değiştirerek piyasaya yeni, istenllen para !hracını sağlar. Böyle iktisadi bünyenln arzuladiği fazla para, devlet için hakiki bir kalkınma kaynağı olur. doğnı yolda mı? Orhan PEKiN Ba rakamlar Başbakanlık Devlet tstatlstik Enstitüsü sahiıe 437 ve 443 den alınnuştır. Yukandaki tablodan görüldüğü gibi Türkiyede hayat sigortalanna olan rağbet on binde 6 dan on blnde 1,4 e kadar azalmıştır. O halde Türkiye bu gerçek yatınm kaynagından yoksundur. Türkiye sadece sosyal sigortalar. îşçi Sigortalan, Emekli Sandıgı ve Ordu Yardımlaşma gibi teşekküller ile sınırb olarak yatırım yapabilmektedir. Çünkü buralarda birikmis tasarruf icbar edildifi kadar yapümıştır. Oysa. arzu edilen para ve hayat sigortası gibi yollara olan tasarruflar İçin halkın ra|bet göstermesi, iktisadi gerçeklerle doğar, bunun dışında mesken, lüks bina gibi istihsal yaprnıyan yatınmlar tasarnıfun donmuş kısımlandır. Bunlara olan meyü zorla önlenemez. Bu yolda çıkanlan türlü yasaklayıcı şartlar ve kanunlar tasarrnfu belki bir miktar bu yoldan çeker fakat hiç bir zaman arzu edilen yöne çeviremez. Onun İçin bu yolda yapılan fazla baskı tasarrufa altına veya yabancı dövize, sonra da yabancı Ulkelere kaçırabilir. Çünkü iktisat hayatını zora koymak onu zedeler. İktisadi öldürür. Ve fayda yerine daha çok zarar verebilir. Aynı sekilde döviz alım satiraı gibi tasarruf yollannda, birine veya bir kaçına halkın gösterecegi fazla rağbet iktisadi gerçeklerden gelmektedir. Faraza mesken ve lüks bina yapımına mâni obnak için yapdan bütiin baskılar, Türk parasını koruma kanunu gibi lüzumsuz ve zararlı kanunlar, tasarrufnn yabancı dövizlere kaçmasını veya yabancı dövizlerde birikmesini önllyememtştir. ersonel Kanunu 1964 yıhnda çıkanldığı halde, 1967 yılmın sonlarına geldiğimiz şu günlere kadar hâlâ uygulanmamıştır. 1968 mali yılı bütçesinin, T. B.M.M. Bütçe Karma Komisyonunda müzakere edildiği bugünlerde çeşitli çevrelerde en çok münakaşa edilen konu bu konudur. Hâkim olan kanaat, bütün istek ve tazyiklere rağmen bu kanunun bu yıl da uygulanmıyacağıdır. Bunun sebebi ister siyasi olsun ister malî, ortada çırılçıplak görünen değişmez gerçek, memurların acıklı halidir. Mall durumlan perişanchr, ahnterlerinin gerçek karsılığım pazarlıkla almak hakkından yoksundurlar ve nihayet devlet de haklarını vermemek için inatla direnmektedir. Bu durum aslında, Anayasamızın menettiği cANGARYA» dan başka bir sey degildir. Bugünkü hayat pahalıhğında 300 liraya tnemur çalıştırmak, insan haysiyetini rencide eden bir olay olup, insan haklarına aykırıdır. Bu durumdan, devlet ve fert olarak herbirimizin vicctan rahatsızhğı ve utanç duymamamız tnümkün degildir. Personel Kanann ve ıııi'iıııırliirııı ıl 11 r 1111111 P ve gerektiğinde greve girfebilme hakkını tanımaktır. Ancak bu takdirdedir ki, bir nesil boyundanberi ıstırap çeken memurlar, haklannı vermek istemeyen devletle pazarlık masasına oturabilir ve emeklerinin gerçek karşılığını alabilirler. Artık bunun zamanı gelmistir, ve bu hak memurlara verilmelidir. Verilmezse alınmahdır. •••••• Kıbrıs Tflrkluğünön iç yoşamı? Sayın Memduh Aytür'ün Cumhuriyet'te iki gün üstüste çıkan «Kıbrıa Türkünün iktisadi kalkınma hakkı» baslıklı yazısım okudu nüz mu bflemem! Türkiyede Kıbrıs için çok yazı yayımlamnıstır. Bunlann yüzde doksan dokuzu «hamasi» edebiyata değinir. Hiç bir flkrî gayrete ve çalışma zahmetine gerek duymadan alırsın kalemi eline, veryansm edersin Rumlara, Kızıl Papaza, Grivas'a, Tunan Fasiatterine... Pekilâ da olur. Okuyan: Sonuç B u konunun aydınlıga kavusması için, bir tartışma açılmasının çok faydalı olacağına inanarak, bütün ilgilileri ve düşünürleri fikirlerini açıklamaya davet ediyorum. A. HANOGLU Yücetepe Ankara * ** KIYIM S Kurallarla ürk paraıı kıymeti değil, iktisadi T kurallarla korunur. Okannnlatasarnıfun fayhalde dalı olan tarafa yönelmesi veya ziyan ounaması için iktUat kurallanna riayet etmek sarttır. tktiMrt knrallan nedir? Müstakar ve sağlam para. Bütün Avrupa bu gerçeği öçrenmis, paral.innda istikran sağlamış, karaborsa kurunu kaldırmış, konvertibilitevi vani serbest borsa sistemlnl kabul etmis. ancak bundan sonra gayret göstererek dıs tediye muvazenelerini kurup borçlanmak zorunluluğundan kurtulmuşlardır. Demek ki önce denk bütçe, sonra sağlam par» ve konvertibilite, sonra da sırasiyle dış tediye muvaıenesi ve borç almak zorunluluğundan kurtulmak gelir. Fakat hiç bir zaman bizde sanıldıgı gibi önce borçtan kurtulmak, arkasından sağlam para gelmez. Bizbn tutumumuz yanhştır. Bu yanlı?lık borçlanmak zorunluluğunun 1968 den 197S e çıkmasından ve bazı plânlama uzmanlarımıza göre 197S den sonra da devam edeceginin açıklanmasından da anlaşilmaktadır. Aslında borçlanma zorunlulugu 1975 vılında da bitnüyecek, para kurumuz düzelmedlSi raiiddetçe devam edecektir. Bu busustaki fikirleri özetliyen. Alman mucizesinin varaticısı sağlam Doyçe Markin kurucusu Alman Merkez Bankası ümum Müdürü VVUhelm Voche'nüı 23 Mayjs 1951 de Beyneunile) Ticaret Odaları Kongresinde söytedifi. sözleri okuyalım: «Tediye bilânçosu bir takdiri ilfthl degildlr. İktisat ve para politikası muhassalasıdır. M 1 U1 servet sağlam para fonksiyonunu tevlit etmez. Daiml borç maksada hâdim olamaz. Muvazeneyl biz kendimiz temin etmellyiz. Biz EJP.U. İçin bir mariz çocuk olmak degil, bu teşkilâtm kıymetli hayatiyetl, sağlam normal bir azası olmak istlyoruz.» tste Alman iktisadiyatma hâkim slanlar, 1951 de bu fikirlerle işe basladilar. Arkadan diğcr Avrupa ülkeleri onları izledi. Bugfln yıl 1968, on yedi yıl sonra bile biz "e bu sözlerin dogruluğunu hâlâ anlıyamadık. Görmemezlikten gelemeyiz Diğer taraftan suurlu Türk vatandaşları olarak hepimiz, bu durumun, memurlan rüşvet almıya zorlamak suretiyle vergi kayıplanna ve kamu hizmetlerinde verimsizliğe sebep olduğunu, ve yine memurlan yolsuzluklara sevk etmek ve ahştırmak suretiyle devlet teşkilâtının temellerinde tahribata yol açtığım görmemezlikten gelemeyiz. îlgili malî çevrelerin, Personel Kanununun uygulanmasında en büyük engel olarak ileri sürdükleri, devletin mali kaynaklannın yetersizliği fikrini kabul etmek mümkün degildir. Zira devlet yapmakla yükümlü olduğu hizmetleri noksansız vapmak ve bunun için gerekli olan kaynakları varatmak mecburivetindedır Bunun aksi bir anlayış bizi «Asiret Devleti» fikrine götürıir ki, ka•*bu4Q inMnsızdır Kalib ki, Personel Kanunu, gerekli malî kaynaklan sağlamak için alınması gereken tedtirlerin en başta gelenidir. Vergi kayıplarını önlemek ve hizmetlerin verimini yük geltmek suretiyle kendi mall yükünü amorti edebileceği gibi, ekonomik kalkınmayı da hızlandıracaktır. Bu husus en basit bir isletme kaidesi olduğu cihetle, neticelerini münakaşa etmek lüzumsuzdur ayın Nadır Nadi; her çesit çıkarın ötesinde soylu bir duyarlıkla yazdığına ifıandığımız basvazısında, öğretmeni o"emokratik düzenin tarihsel çizgisine oturtmuştur. Ortaya konan gerçeklere karşın gün geçmiyor ki, yeni baskı formülleri piyasaya sürülmemiş olsun. Her soy aşırı akımın karşısında kale gibi duran öğretmen kitlesini «samar oğlanı» yapmak, bize öyle geliyor ki ülkeve çok pahalıya malolacaktır Bueün öSretmenlerin içinâe bulunduğu ortam, iğrenç bir duruma sokulmustur. Hukuk düzeni esprisi dısına düsen sorpusuz suakiz islemler. lânetlenmis diktatorva rejimlerıne taş cıkartacak voğunluğa ulasmıştır. ögretmen okula eiderken. der«ten çok şunu düsünmek zorunda kalmıştır: Acaba hangi arkadasım ne pahada bir külâh kapmak hevesindedir ve ben bunu nasıl ödiyebilirim? Böylesine bırbırine tfüsüriılen ögretmenlerden yalnız ATATÜRKÇÜ olanların gadre ujraması. raslantı olabilir mi? Hayat sigortası lgortalar da aym sonucu verir. Bu tasarnıflardan sosyal sigortalar, meselâ tşçi Sigortaları ne miktara uiaşırsa ulaştın, asıl kıymetli olan ve miktan sınırsız olarak arttbilen, mecburî olmıyan hayat slgortalandır. Bu bakımdan bayat sigortalan en büyük tasarruf kaynagıdir. Türkivede halk, Avrupa ile kıyaslannrM bab. * yat siçortalarına yılda en az 500 mflyon TL. ya> tırmalıdır. O takdirde bu paranın belki 400 mllyon Türk lirası yatınmlara gitmekle hakiki kalkınma kaynagı olacaktır. Halbuld Türkiyede hayat sigortalanna yılda yapılan tasarruf glttlkçe gerüemiştir. örnek olarak asağıdakl Uateyi vereUm: Milll reasürans Kimsenin elinde değil B u gıdışın hızını durdurmak artık kimsenin elinde degıldir Ne var kı. başdöndürücü hı?ın tuvler urperten sonucunu bir kez daha sa>ın ıİRiliîere hatırlatmak ve yardımlanfit'llB*rçek.ten kendimizı alamı^Mato, M Öğretmenin çilesıni yansıtmaga çalısan bir siirimizle konuyu bağlıyalım • ATATÜRK AĞLIYACAK Su karsıki dağlar var ya öğretmen Karşıki dafelar En yücesi Anadolumun Kar va«dı iste oraya kar. Şu mızrak var ya öğretmen Su mızrak Çuvalda saklanan Onıınla vurulacaksın ışte anla Onunla • Söktürecekler sana ögretmen Söktürecekler Su paslı civileri disle. • Agzında otuz ikı kan Öğretmen otuz ıkı kan Bağrında mızrak Karlı dorukta öleceksin Sana yalnız Atatürk ağhyacak. Nadir SENER * * * 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Yatan primin Hayat sigortalanna rnevcut paraya yatarı primler Para miktan oran oranı (000.000 sıfır on blnde ilâvesiyle) TL Prim olarak 1958 4692315. 7421 ^ 6,0 3837714. 3628216. 3151351. 2885522. 2703203. 2450899. 2312818. 8699 9256 10025 10964 12167 13999 16434 5,0 3.6 3,4 2,9 2,0 1,7 1,4 Elî dert görmesin, ne de oturtmuş!. diye alkışlar. Tunanlılara hırslanan vatandaşlarunızın yüreğinde böyle yazılar ferahlama nedenl de yaratır. Kıbrıs dâvasının memlekette dalgalanmaya basladıgı yıllardan bu yana Babıâli basınında çıkan yapıcı yazılar parmakla gSsterilecek kadar azdır. Karanlığa kurşun sıkmakta yektayız, ama elmde bulunduruyordu, Bugünkü dâvaları gerçek yönüyle incelemeye gelince kimse yoktur ortada... durum bunun tamamen tersidir. Bu bakımdan Sayın Aytür'ün yanları cümlemizi uyaracak bilgiŞöyle ki: lerle donanmıstır. Kıbnsta "aşıyan Türklerin hangi kosullar altında Türk Ordusu silâh ve malzebulundugunu hepimizui çok iyi bilmesi gerekir. Dünyaya demokrasi, mesıni Amenkan yardımindan sağlamaktadır. Bilinmelidir ki, bu bagımsızlık. insanlık dersi vermeye çıkmış olan Papaı Makarios"un malzeme Amerikan Ordusunda yönettiği ülkede Türkler parya gibi yaşamaktadırlar. Amerikada zetıkuruluş dışı edilmiş eski, fakat ciler nasıl ikinci sınıt vatandaş sayılıyorsa Kıbrıslı Türklerin hali de sozüm ona, yenüeştirilmış malzemedir. Bu itibarla burüardan. muonlara benzemektedir. Türklerin adam basına yıllık geliri 200770 harebede kendilerinden beklenen dolar arasında, Rumlannki ise 730 • 740 dolar arasındadır. Ada Türkgörevi yapmaları hususunda, biz, lüğfl giderek çökmektedir. Türkiyeden göndorilen yardımlarla tfliyimser değiliz. Kaldı ki, 20 yüdan beri Amerikm'nın silah ve ketici olarak hayat sfiren bir .emaatin r»'°feji pp olacaktır? malzeme alan Türk Ordusu kadMuhasara altında yaşıvan. verindon vıırdundan, çiftinden çuburosunun ulaştığı seviyenin ne de ğundan olan Türklerin iç dâvalanndan haberii miviz? Biz sadece Kıhreceye kadar tatminkâr olduğu rıs TBrklüğünün dışa dönük vüzünii biliyor ve tanıyoruz. Bir de hususu da uzerınde hassasiyetle vasıyorlar Türkler kendi «cemaat» in i içinde olup bitenler \ar'. durulacak ayrı bir konudur. aralannda? Anavatandan yollanaıı milvonlarca lira hangi ellerde O NATO 20 nci yılını doldnrharcamr? Liderlerin kimlici nedir? Kim toplar vergileri? Hangi mahmak üzeredir. Bu hassas durumkeraeye giderler? Aralarındaki ihtUâfları nasıl çözümlerler? Acaba bu da konu üzerinde Türk kamu O cemaat içinde adaletli bir yasam var msdır? Yoksa fırsattan yararyu temerküz etmelidir. Ve de bi lanan bir takım kişiler kendilerine özgü yönetimi mi sürdürmektelinmelidir ki: NATO denilen, söler? züm ona, kollektif savunma tesKıbrıs Türk cemaatini Ankara i!e \ria arasında komisyonculuk kilâtı Amerikanın elinde politik yapan bir takım kişilerin elinde bırakmak durumunda mıyız? ve ekonomik bir çıkar aracı naLefkoşede çıkan Zafer gazetesinin hana clen son ssyısından line gelmistir. Ve yine billnmeHsizlere biraz haber vermek istiyorum. Bu kiiçük fazetenln blrinci dir ki; Amerika, NATO'ya mensahifeslnde iki önemli yazı var. Birincisinin ba^lığını okuyoruz: sup devletlcrin ordulanndan hiç «Ulusal direnisimlzin dördUncü yılı». bir sey beklememektedir. Eğer Ve devam edlvor ya»i: böyle bir niyet ve maksadı olsa «21 Aralık 19R3 ten bu yana tam dört yıl geçti. 1963 yılının o kanl: idi en azuıdan Türkiye ile *uNoelinde sehit edilenkrin öksüz yavru'an bugün tam dört yasına nanistan silâhlı kuvxetlerini sabastılar Türk toplumu dört yıl boyunca insanlık tarihinin ender rastçından tırnağına kadar en yeni \e ladığı işkencelere ve rezaletlere maruz kaldı. Ama yı'madı. MUthiş modern silâh ve teçhizat ile dobir propaganda kampanyasiyle çökertilmek istendi, ama çökmedi natırdı. Sarsılmaz azmi ve imanı ile ulusal mücadelesini bugüne dek geO, yalnız NATO devletleri içintirdl.» de bu teskilât sayesinde siyasi Bu yan madalyonun bir yanını göstermektedir. Şimdl madalbaskı ve iktisadi somürü uıekayonun arkasını Zafer gazetesinin ikinci haberinde bulacağtz. Bunun nizmasını kurmus ve ebedi dü> başlığı: manı olan Sovyet Rusya'nın hal «Toplanmasına başlanacağı bildirilen kazanç vergisl tepkl yave hareketini takip için de bu devletlerin topraklannda NATO rattı . Sendikalar vergi tahsiline karşı dirpnme kararı aldı.» tesisi ismi altında elektronik isBu başlık altında da su satırları okuvnruz: tihbarat şebekesini ve gerektiğin«Aldığıinız bilgiye göre Türk Cemaat Meclisi önümüzdeki aydan de de hava kurvetlerl ile yakınitibaren memur, polis. öğretmen vesair sabit gelirli vatandaşlara dan vurusu temin İçin hava Uslevergi tarhetmeye baslıyacaktır. Vergi adaletsızliğındekl hatanın tarini tesis etmiş olarak kendisini mirine gidilmeden Cemaat Mclcisinin ikinci bir hataya düşmesl tek uzaktan emniyet altına almıs ve geçim kaynagı maaşlan olan memur smıfının üzerinde haklı bir enNATO devletlerinl nükleer bir dişe yaratmıştır.» harbin sadık fedaisl haline getirHemen söyliyelim ki biz bu vergi işinin esasını bilmiyoruz, ama miştir. Ada Tfirklerinin bir yanda millî direnişe devam ederken öte yanda btiyük iç sıkıntılar içinde bulundugunu biliyoruz. Sayın Memdub Sonuç Aytflr bu sıkıntılann kaynağını yazılannda pek güzel belirtmiştir. Kıbns Türkleri iktisaden yok edilmek istenmektedir. Bu gidişle ürkive için gereksiz ve fantagünden güne cemaat eriyecek, ve biz siyasî bir zafer kazansak bilc zi olan kuruluslann Silâhlı iktisadi açıdan «niha! zafer» Yunanistanda kalacaktır. Kuvvetlerımiz bünyeainden Makarios Kıbrısı, Dogu Akdenizin milll geliri en yfiksek devleayıklanması suretiyle mevcutta tidtr. Bu ekonomik gfiç Yunanistanı da ardma alarak Kıbrıslı yüz geniş bir inrlirim yapılarak M.S. yirmi bin Türkü zamanla yok edecek düzenin çarklanru yavaş büyük bir ıtassrruia yavaş isletmektedir. Durum öylesine çelişmelidlr ki Kıbrısa giden . Bu itfbarla, elde ediyabancı askerler, bu arada Banş Gücü bile Makarios'a çausmaktadır. F«n 1.5 aaiijBrUk tasarBu askerlerin bıraktıkları milyonlarca sterlinllk döviz Papazın itici R vetersızli&inde çüphe bulun. gficfine güç katmaktadır. mavan Amerikan yardımindan Her halde Kıbrıs konusunda palavrayı bıralap dâvayı çok yönlü sarfı nazar edılerek, Ordu'yu devam tlzpre veni ve modern silah ele alacak bir davranısa geçmekte geç bile kabnmıstır. Dâvanın sive maİ7eme ile donatarak muhayast yönünden ötede İktisadi yönüne eğilmeli, ve Kıbrıs Türk Cerebe RücUnü yeter bir seriyeye maatinin iç yasamuıı kamu oyunur gözlerine açmalıyu. Ç'karmalı, gereken yer ve zamanda Ordu'nun kullanma ierbestisı elimizde bulundurulmak suretiyle Devletin şeref ve haysiyeti muhafaza edilmelidlr. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•«•••••• JS T Siyasi etken Sonuç olan doğru Y azımızın başbğı bütçe kalkınraamız asan bir yolda mı? Sonısunun cevabı şimdi ortaya çıkmıstır. Demek ki imkânlannı yatınm ile kalkınma borca dayanır. Devamb borç Ue kalkınma ise büyümekte olan bir çocuğnn serpUmesine yardım etmez. ancak onun ezilip cılız kalma gonucunu doğurur. K anaatimce Personel Kanununun uygulanmamasında en önemli ve ağır basan etken, siyasi etkendir. Bugün, siyasi etkenin müsamahası ile kanun uygulansa dahi, ilerde ücret seviyelerinin tâyıninde esas olan katsayısının her tesbıt edilişinde siyasi etken rolünü oynamak ıstiyecektir. Bu sebeple siyasi etkenin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bunu temin etmenin tek yolu, memurlara sendika kurma • Murtafa K. UTGUR KADIKÖY SAYIN TIP DOKTORU VE ECZACILARA Gasiroıntestınal rahatsıziık levlıt etmeyen ve Oemır tadı r<ıssedılmr>rn ilk Orai hemsmnlfc TEŞEKKÜR SAİMf ERÇAKIN Hammefendinin Irtihall doiavısiyle cenaze tneraslmine teşrif eden kıymetli dostlarımıza vt mesai arkadaşlarımıza gazeteniz vasıtas' ile tesekkürlerimlzl arzederiz. Nizamcttln, Hikmct Ercakıa ve aUesi Manajans 40Z80 N* (Sodlum demirodetat) •czanelere tevzı edılmlMlr Aylak Musa PADEKO İLÂÇ LİMİTEO ŞİRKETİ *!£?* SYTROMblr PARKEDAVİS buluşudur. Moran: 87/27» 5,5 milyarın hesabı S BEŞİKTAŞ ŞUBESİ BugUnden itibaren Sayın müşterilerine daha iyi hizmette bulunabilmek amacı ile yeniden tanzim olunan binasmda Hizmetinize devam edecekV TÜRK TİCARET BANKASI TEKİRDAG Şubesi YARINDAN İTİBAREN EMRINİZDE 50.000.LlRALIK ÖZEL ÇEKİLİŞ 1968 yılmın milyonluk çekilişlerine katılma hakkı » » • » • » > • • •>» » » # •» • • # # • • • • •• •• •• • • • » »>>• • »• • • • • • • • Keki&mcüıki U6/274 1 ayın tlhan Selçuk'un «5,5 Milyann Hesabı. basUklı yazı Yaptlgı başanl) ameliyatla muhteviyatına aynen katüyakalandıgım hastalıktan ben] makla beraber, konuya, bir iki ktsa zamanda kurtarıp fajlıgıma Başmüdürlüğümüz Taşıtlar Âmirliğınde çalışünlmak noktada aynca ben de temas etka\Ti$turan Ankara Belediya fizere yeterı kadar bilumum ehüyetli şoför almacaktır. mek istenrn. Şöyle kı: Hastahanesinde operatör Dr. A Sayın Selçuk, takriben 500 Aşağıdaki şartlan taşıyanların Baçmüdürlüğümüz PerO R H A N T Ü N Ç bin civarında bulunan Ordu mevsonel Amirliğine müracaatları rica olunur. ve yardımcılarına âleneD tesekcudunun 250 bine indirümesi ile küril bir borç billrlm. 4 milyarük M.S. bütçesinin 1^ İST. TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Avnkat Saml milyarının tasarruf edileceğini ileri sürmektedir ki bu cihet ger1 Askerliğini yapmış olmak. çeğe çok yakındjr. Aslında, Ordu 2 35 yasından büyük olmamak. Cumhuriyet J27 mevcudunda •'• 50 bir indirim 3 En az ilkokul mezunu olmak. yapmakla bütçe tasarrufunda '1 4 Bilumum ehliyete sahip olmak. 50 ye çok daha yakın bir tasarrufa gitmek imkân dahilindedir. O Böyle bir İndirim ameliye(Basın: 28353/266) MüteveHa Slnop Defterdan sinin Ordu"yu zayıf bir duruma Lüttü Bey 11* merhum» Madd» düşüreceği hemen akla ilk gelen Hanımın kıymetli ogulları, Necbir soru olursa da gerçek tama1* Aybar U* Ferda Baytoy'un men bunun aksldir: tkinci Dünbiricilc aSabeylerl, Ayhan A y ya Harbinden bu yana Amertka* bar'ıo cok kıynetll tfu Niyazl ran çengel attıgı Türk Ordusu, Bayeoy'un kayınblraderl, Bülent 1 Alacabal mahallesi içmesujru inşaatı 82.301,40 lira modernleşme yolunda tam bir ve Sevtmln levglll dayılan, Tumuhammen bedel üzerinden 2430 sayılı kanunun 31. inci çıkmaza saplanmış, muöanp teşnalı, Dora, Yenal. Atkay, U»maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 20 Şubat 1968 salı kilin dışında gereksiz ve çoğu bimangil, Baliogullan. Sengel ve zim için fantazi olmaktan ileri giApak'ların yeğenlerl, Afkala günü saat 15.00 de Belediyede Encümen huzurunda ihale 4 üncü Zırhlı Tugay Komutanı demiyen bir yıgın idarî kuruluşedilecektir. Geçici teminat '5380,07 lıradır. Tuğgeneral larla, muharip kuruluşun zaranna 2 Oıaleye iştirak edeceklerin teminat makbuz veya olarak, kabartmş ve şişmlştir. Bu CAHİT AYBAR mekruplannı 1968 yılı Ticaret Odası vizesini havi vesikasıhal Ordu'nun esas muharip kuvtedavi edilmekte olduğu Ruıranı, t l e r Bankası Samsun 6. Bölee Müdüı'üğünden alacakları vetini olumsuz yönden etkilemiş paşa Oenlz Hastahaneslnde veyeterlik belgesini teklif mektttp'anna ekiemeleri şarttır ve M.S. bütçesinin bugünkü şişfat etmljttr. Aziz na'sı 10 Ocak kln hale gelmesinin de yegâne 1968 Çarsamba günü S£le nama Postada vâki gecikmeler kabul ediimez. Teklif mektuplazını raüteakıp Şisll camlinden sebebi olmustur. rının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabiü kaldırılarak ZtadrUkuyu me O Savın Selçuk*un Ordn mevKomisyçn Başkanhğına verilmesi şarttu zarhjındakl ebedi lıtlrahatglhıcudunda İleri sürdüğü V 50 tadi» 3 Bu işe ait sartname ve Projeler Belediye Fen Daina tevdl •dlleeaktlr. rimle işte bu gereksiz kuruluşlar resinde ve İller Bankası 6. Bölge Müdürlüğünde görüleE«l v* Kardcsleri ortadan kalkacak, bütçede olumbilir. (Basın: 28351/261) lu sahada kullanılmağa hazır *'• Cumhurlrat 378 50 oranında bir para serbest hale gelecektir. Bununla beraber Ordu, muharip kuvvetinden bir şey •••»•••••»»••••••••»••<•••••••»•••••••••»••»< •••••••••••••»#••••••< kaybetmiyecek, bilâkis en yeni modern siiâhlarla, Devlet, Ordu' sunu teçhiz ve teslih edip çüçlendirmek imkânına sahip olacaktır. belgelerle Bugür ihalesi düşünulen Boğaz Köprüsünün plânlannı 100 yil O fkinci Dünya Harbinden önce Türk Ordusu bütün stlâh, araç Snce klm yapnuştı? Köprünün ayakları nereden geçiyordu; bu ve gerecînl kendisine tahsis olukonuda çarpışan yabancı menfaatler neydi? İşte bütün bunlan nan Devlet bütçestnden sağlarken dergİ8i • BELGELERLK TÜRK TARİHİ DERGİs! Ocak sayısında gİ7İi çok Eüçlü ve bagımsızdı Çünkü, elindekl para ile en iyi silâh ve belfeleri ve resimleriyle açıklıvor Mutlaks okuyunuz. rnalzemevi di!edi*i verden almak «rbesrlsine <Hh1pt1 Bu stlsh ve malzemeyl cerektigl yer ve zaman •••»•••••••••••••»•••••••••••••»•••••••••••••••••»•••••••••••••••••• da ebilyetle kullanma yetkisinl Cumhunyet 27/ TEŞEKKÜR Şoför Almacaktır AC! BİR KAYIP Erbaa Belediye Başkanlığından, BOGAZ KÖPRUSU NEREYE YAPILAGAK? TÜR. TARİHİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog