Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Buyuk Turk Dostu PIERRE LOTI'mn Dunyaca Tanınmif Şah«s«r Romanı AZİYÂDE Eıki Ikanbul Ya«ayifi Içtod»; Bir Batüınm Doguyu Tuumaaı rm tçli Ajkı. Plâstik dltli, flymtı 6. TL. KÜLTÜR KİTABEVt Ankara Caddesi No. 62îstanbul umhurivet 44. yı/ sayı 15607 KURUCUSU: YTJNTIS NADt Telgral ı ı leu.o.ılaı adresı ao Cuıııhtırıvet 22 42 96 Istanbul Posta Kurusu tstanbul No iib 22 42 ö7 22 42 »8 < 2 42 W 2 YenMhıplar John Stcınbeck. 4^a( ^ ^ f c 6 Llra Andr* Maurois: İklSlerj Panaıt Istraü: Angel Daf Nihal Y. Taluy: Kelebek 01 Nihal * . Taluy: Kaybolan 1 VARLIK YATOJEVt İstan İlâncılık: Çorşomba 10 Ocok 196B Demirel: « Merhum Menderes'i sevenler, ona bir gün gereken mezan elbette yaptırırlar » serttartışmalar oldu Çağlayangil bugün dönüyor AP Grupunda ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TICARBT BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ Ticarî ahlâkı temin için kanun çıkarılması istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) icaret Bakanlığı bıitçesinin göruşulduğü Butçe Plân Karma Komısyonunun dunku toplantısında, Kutahya AP MilletvekiH Mesut Erez, hılelı ve sıhhate zararlı madde satışlarijle ilgili cezaî hükümlerin yetersiz oldn|unn soyliyerek, «Tıcarı ahlâkı temın edıcı tarzda \enı \e ozel bır kanun çıkanlmahdır» demiftir. Bu arada, Ali Sakır Ağanoğlu (CHP), \e Kemal Yılmaz (AP) tarafından hazırlanan butre rapornnda ziraî kredılerde 1967 yılında, 196S*>a nazaran 174 mılyon liralık aıalma. tıcari kredılerde ise 1 milyar 116 milyon liralık bir »rtış olduğn belirtilmıstır. Bakan, tenkidlere \erdiğı cevaplarda, perakende mallara etiket koyma mecburıyetinın butun >urt ta uygulanacağını belirterek. buyuk sehirlerımizde fıat ıstikrannın sağlanacağını sojlemiştır. Hindistan'ın Kıbrıs goruşu değişmedi •1 •• •• ANKARA, (Cnmhuriyet Bnrosu) Dışışlen Bakaru İhsan Sabrı Çağlayangıl'ın Hındıstana japttfcı resmı zıyaretın sonucunda yayınlanan bıldırıden anlaşıldığına gore, Kıbrıs sorunu konusunda, Hındıstanın tutumunda herhangı bir defışıklık sağlanamamıştır. Dışışlen Bakanlığından sızan haberlerden anlaşıldığına gore, Hm dıstan, Çağlayangıl'ın bu gezısınd*n once bu konuda ne düşunuyorsa şımdı de aynı gonışunu muhafaza etmektedır. Keşmır sorununda da durum aynı şeküdedır Dun aat 13 de Ankara ve Yenl Delhı'de aynı anda yayınlanan ortak büdıride karşılıklı olarak ulusal ve uiuslararası sorunlar hak kında karşılıklı goruş alışvenşin , de bulunulduğu belırtılmekte ve | «lki memleket arasında direkt n e ' (Arkası Sa. 7, Sü. t da) A ffc **'l | e t M e c l ı s i Grupunda dün, altılann onerge*irle Grup I U Yonettcılerı \t Sozculerı hakkında vapılan çrnel gorusme, H l sonuçUnmıştır. Gorusmede taraflar, birbirlerini afcır sckilde tuçlamıslardır. Bu arada, Manısa Millet\ekılı N'crıman Ağaoğlu'nun • Kabırler» konusunda yaptıfı konuşma>a cevap veren Basbakan Demirel, «Şımdılık gomulu bulundukları verlerde kalmalan ujgundur Merhum Menderes'ın mezan, bir karış toprak değıl, onu seven mıl\oniann kalbıdır. Merhum Menderes'i sevenler, ona bırgun gereken mezan da elbette japtmrlaı» demiştir. Dunku toplantıda konuianlardan Profesor Ajdın Yalçın, genel goru'tne ısteyenler hakkında ağır ıfadeler kullanmış. genel goruşme ısteğını •Genel goruşme komedisi \e Dervış Vahdetı metodları uygulamakla nıtelemış, fakat bu ıthamları, beklenenın aksme tepknle karjılanmanüştır T Makarios ve Atina'yı tekrar uyardık Grup öncesinde kulis AP grupunun başlamasından bır saat kadar once Meclıse gelen Ener jı ve Tabıı Kajnaklar Bakanı Refet Sezgın gruplar hahnde toplanan bazı Bakanlar ve mılletvekıllerıyle goıuşmeler yapmıştır. Sezgnın bu üoruşme'er sırasında muzakerelerle ılgılı taktıjh tesbıt ettığı ve muzakerelerın çatışmasız geçmesı ıçın telkınlerde bulunduğu ılerı surulmu?tur ANKARA, (Cumhumet Buron ) Dışışlen Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangıl'ın Hındıstan gezısıne, Yabancı konuklar koşkunde muafır olarak kalan genç reğenı Nursın Aytaç'ı da goturdugu dun anlaşümıstır Basına açıklanan hejet lıstesınde adma rastlanmavan genç yeğenın bu gezıye, Bakanlık Özel Kalemındekı Sekreterhk gorevınden oturu hızmet pa^aportu ıle kstıldığı oğrenılmıştır Çağla\angılın eşı ıse hâlen Almanvada b*r gezıde bulunmaktadır. GıdiM basmdan gızlenen Çağla^angıhn genç \eğenının donuşunde gazetecılerle konusmasını onlemek amacıjla Esenboğa Havaalanında bazı tedbırler ahnacağı oğrenılmışlır. Çağlayangit Hindistana yeğenini de ffötürdü BIRLEŞMIŞ MUXETLER Turkiye, Kıbrıs Bum Yonetimini, Ada'da kanun ve eşiüiği bozucu damuuşta bulunmakla suçlamıştır. Suçlama, Kıbrıs'lı Turk yoneticilerinın Lofkoşe1nııı Turk kcsiminden giriş • çıkışlarını laiıdit kararı ve son Rum iddialan uzerine yapılmıştır. Ayrıca, Turkiye, «Yunan Jjukumetı resmen taahh'at ettigi gıbi, birlıklerinı Ada'dan çeknıezse, bundan doğması muhtemel netıcelenn bütün sorumluluğunun Yunarustan'a aıt olacağını» bildirmiştir. BM'dekl Turk Temsılcısı Orhan Eralp, Genel Sekreter UThant'a gonderdığı 2 mektupta, «Rum hukumeti halen hazırbk safhasında bulunan müstakbel temaslarının olumlu bir sonuca varmasını stiyorsa, şimdikinden değişık bir tutum göstermesinin Eerektiğini» de belırtmıştir Eralp, Makarios hukumetının son ıddıalanm reddederek, Kıbns'takı Turk Yonetımının, sâdece Turkler ı ılgılendıren konulara eğıldığını belırtmış, Kıbrıs'lı Turk ler ın, Ankara Hukumetı tarafın dan süâhlandınlmakta oldugu yolundakı ıddıayı da jalanlamıştır (Dıs Haberler Scrvisi) Binlerce döniim arazi su altında, hava trafiği geniş ölçüde aksadı YURT H'VBERLERI SERVtSİ Kara, deniz ve \ Karakışion yurila 15 kişi öldü AKisARAl MEYDANINDA MINIBtSr' BİNENLER Bütçe Raporu Ağanoğlu ıle Yılmaz tarafuıdan hazırlanan Ticaret Bakanlığı butçe raporunda belirtildığme gore 1867 yılında 443 mılyon 952 bin bra sermayeli 141 adet anonım ve 87 mıl yon 728 bın lıra sermayeli 225 Limıted Şırket kurulmuştur. Raporda ayrıca 1967 yılı sonu ıtıbarıle memleketımızde faalıyette bulunan 40 sıgorta şırketının yarısınm >erh, dığer yarısının da yabancı ol duğu ıfade olunmaktadır. Raporda >abancı sermaye konusunda joyle denılmektedır: «1K7 yılında 8» milvon 526 bln U( liralık yabaacı sermaye fiilea memlekete gelmiş ve a>nı >ılm oobir aylık devresinde 52 milyon 845 bin 549 liralık vabancı sermaye kân transfer edilmiştir." Raporda ayrıca 1967 yılının on ay lık donemınde 565 mıljon 748 bın dolârlık ıthalâtm yapıldığı. ozel ya tırım kredılerı ve yabancı sermaye ıthalâtında azalma olduğu. 1967 yılınm on aylık rakamlarına gore dış ticaret açığımızın 195 mılyon 378 bın dolâr olarak belırdığı kaydedılmektedır Raporun teklıf ve temennılerı bo lumunde ozetle şoyle denılmektedır. rDıs Ticaret Ataşeliklen takvi>e e'ılmelidir. Ziraat Bjnka=ı likidi(Arkası Sa. 7. Su. 3 de) Alaca ilçesi Adliyesi ve Kaymakamlığı taşlandı İlk konuşma AP grtıpu saat 10 da toplanrmş ve toplantıya Başbakanla bırlıkte bütun Bakanlar katılmıştır I'k sozu alan grup yonetım kurulu u\esı Sabahattin Sa^acı, Elbistan olaylarıy la ılgılı konuşmasmda taraf tutma dığını. normal bır konuşma vaptığı nı, AP'yı tutanların arasında Alevı'nin d», Sunnı'nın de bulunduğu nu, o gunku konusmasını bugun ge (Arkası Sa ? Sü I de) ÇORUM Bır ırza geçme olajının sanıklarının delıl \etersizlığınden serbest bırakılması uzerıne, Bozboğa ve Ibrahım Kovlerı halkından tahmınen 200 kışılık bır grup Alaca Kajmakamlığı ıle Adlne bınasını taşlamış, bu arada çeşıtlı protesto gosterılerınde bulunmuştur Kalabahk, «Suçlular tevkif edilsin, adalet istiyornz!» dıye bağırmıştır Ola>, aılesı tarafından Bozboğa kojunden bır gence 3500 lıra>a satılan 16 jasınrfakı «S.A* nın, babasının oturduğu Ibrahım Köye gıderken, ıddıaya gore. bındığı kamvonun şoforu Nebı Gol ıle değırmencı arkadaşı Nesımi Kaya tarafından tecavuze uğramasmdan \e sanıkların serbest bırakılmasından çıkmıstır Valinin sözleri Çorum Valısı Nazım Başlamısh. olajın bır janlış anlamadan doğduğunu belırterek, «Serb:st bırakılmadan sonra sorusturma, bitmis de|ildir. Halk, ba durumu bılmtdıii için taşkınhk gostermistır. Nizam ve asavişi temın edecek her türlü tedbir alınmıştır. Esasen olay, yatı?mış balunmaktadır» cfemıstır Bski 5 liralar, 8 Ocak 1970e kadar geçerli Yenı 5 lırahklarm oncekı gün tedavule çıkarılması uzerıne bazı satıcılar, eskı 5 lıralıkları alış ve rışten kaldırmış, bu da şıkâ>etlere yol açmıştır Dun gorustuğumuz TC Merkez Bankası yetkılılen, durumun yanlış anlaşıldığını belırterek, ozetle şoyle konusmuş'ardır «Eski 5 liralıklar, 8 Ocak 1970 akşamına kadar geçerlidir. Yaii, bu tarihe kadar mecburen tedavulde kalacak, her turlü alış • veriste kullanuacaktır. 8 Ocak 1970 akşamına kadar mecburen tedavulde kalacak eski 5 liralıklar, bu tarihten sonra pivasada geçmiyecek, ancak 8 Ocak 197S akşamına kadar Merkez Bankası ve şııbeleri ile Merkez Bankası bnlunmayan yerlerde Ziraat Bankası tarafından kabul eriilecektir. 9 Ocak 1978 gunu ise eski 5 liralıklann hiçbir hukmu kalmıyacak, değ>rlerini kaybedeceklerdir.» Bu duruma gore, eskı 5 lıralıklann pıjasada tedavul muddetı ıle Merkez Bankasınd&Aİ geçerlığı, 10 vıldır Lefkoşe'de manevralar LEFKOŞE Rum Muhafız Bırlığı, ıkı gunluk atış tatbıkatı ıçm, Ada'nm Gunejdoğu bolgesıne gıtmıştır. (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) Kar, yağmur ve fırtma, yurtta can \e mal kaybına sebep olmuştur. Havanm Karavele çevirmesinden sonra yurdumuzun Batı kesimlerine tekrar kar yağmaya basîamış; kara, hava ve deniz trafiği genis blcüde aksamıştır. Soğuk. sel ve fırtınadan 15 kisi can vermis, Ege ve Çukurova Bblgelerinde binlerce dönüm arazi, su altmda kalmıştır. İstanbul'da Üç gunluk çıddetlı Lodos fırtınasmdan sonra oncekı eece başlavan kar ve kara\el fırtına" l'tanbul \e dolaylarına kara kışı getırmış, ısı sılırın altın da 8 derece\e kadar ausmuş, yollar kapanmış, uçak seferlerı ıptâl edılmıs, telefon hatları bozulmustur. Bu arada, Avrupa'dan gelen trenler de Sırkecı'ye zamanında ulasamamıslardır. (Arkası s a 7. Sü. 4 de) ;ANI Be>o|ln. Mıllî Eğıtim Müdur Muavini Mustafa Turk Fatih, Refik Goçmengil ıse Şışlı'de; beraberlerinde kaymakamlar ve basın mensupları olduğu halde, diskoteklerle langırt salonlarını dolaşmıs, 18 yaşından küçük olanları tesbit etmişlerdir. Yakalanan kız ve erkek oğrencilerin durumlan, okullarına bıldirilerek, gerekli islemin vapılması ıstenecektir. 18 vasından küçüklerı salonlarına kabul eden ejlence veri sahipleri de, cezalandırılmak uzere, Vilâyet'e verilmiştır. Resımde; bir diskoteke vapılan baskında vakalanan öğrenciler, Millı E|itım Müdürtıvle göriılüyor (Fotoğraf Ibrahım KOSEOĞLU) YARIŞMASI • • "1367 f 9 6 8 ' DISKOTEKTE OGRENÜILER Küçîlk jiiri Yarışmaya 11 eser hatıldı Yunus Nadi Armağamna katılma süresi 31 Ara:, hk akşamı sona ermiştir. Daha önce de bildirdigimiz |gibi bu yılın >arışması Turk devrimini, ulusal Kurtulluş Savaşıru, bu savaşlarda geçmiş bir olayı, ya da |Türk toplumunun temel sorunlarıru konu olarak alan fromanlar arasındaydı. Yarışmaya son beş yıl içinde syayınlanmış 11 eser katılmıştır. Eserler bugünlerde jtoplanacak olan küçük iüri tarafından incelenecek | v e beğenilenler ikinci eleme icin büvük iüriye arzedij r lecektir. Büyük jürinin son toplantısı merhum üstadımız Yunus Nadi'nin ölüm yıldönümü olan 28 ^Haziran günüdür. Sonuclar ise 29 Haziran tarihli g: gazetemizde açıklanacaktır. Yeni 5 liralıklar Açık eflîtun rengın hâkım olduğiı yeni 5 lıralıklar, 135X60 eb'adındadır Ön yuzunde geometnk şekıl ve desenlerden meydana getırılen zemın uzerınde sağ tarafta Ataturk'un banknotun takrı ı ben uçte bırmı kapsayan yan cepheden bır portresı, ote tarafta fılıgranlı portresı, banknotun ortasında TC Merkez Bankası ıbaresı ve altmda vazıyla «5 Tfirk Lirası» yer almaktadır. Dr. Barnard'ı tenkid edenler artıyor 1967 1968 Okurlorımızla bir mülâkat 5 nci sayfamızda Batan «Işık» motorunun yerını tam tesbıt etmek ıçm dalankı dalgıç vurgun yedıklerınden, Çubuklu Dalgıç Hastanesıne kaldırUmıştır Saat 15'te Çakar Fener onunde dalış yapan Kemal Sayın ve Yusuf Sayın kardeşlerden Kemal ın durumu ağırdır İlk tedavıden sonra taburcu edilen Yusuf, motorda bır kadm ayakkabısı bulduklarını, ancak kamarayı açamadıklarını, zıra şıddetlı akıntuıın cesetlerı surulcleyebıleceğuıden korktuklarını soylemıştır. Motorda 8 kışının cesetı vardır "IŞIK., TA KADIN KASPERNAK'IN KANAMASI DURDU, PABUCU BULAN BLAİBERG'İN DURUMU 99 lYÎ.. (Dış Haberler Servisi) 2 DALCIÇ KARDEŞ ahfornıa'da, Stanford Ünıversıtesı Hastahanesınde kadın kalbı DÜN VURGUN YEDİ ta=ıjan emeklı çelık ısçısı Mıke Kaspernak'm mıgde ve bagır C sak kanamaları durdurulurken, Cape To\\nda Prof Dr Chrıs Barnard, bır melezın kalbını tasıyan emekh dış tabıbı Blaıberg ın jasama sansının yuzde 99 9 olduğunu sojlemıştır Bu arada Dr. Barnard'ı tenkid edenlenn arasına, Callaghan adındakı unlu bır bilim idanu da katılmıştır. Stanford Ünıversıtesı Hastahanesı sozcusunun bıldırdığıne gore. Kaspernak'a aşılanan kalb muntazam ışlemektedır. Anıelıjathnın şuuru yerindedir Başgosteren ıhtılâtlar ıse «vahım ol makla beraber tedavi edilebilİT» mahıyettedır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Amiral Griffin Güney Avrupa Muttefik Kav\etlerı Komutanı Oramiral Griffın bugiın ya da yann Turkiyeyi ziyaret ediyor. Göney Avrupa gibı gerçekten NATO'nun belkemiğinı teşkil eden ve her zaman çatışma alanı olabilecek bir bdlgeyı kontrolu altında tu tan bir komııtanın kimliçi fîze rınde durmak gerekır. Zira o nun tutumunun bilinmesi öylp sanıyoruz kı Türkiyedeki yetki lileria kendi«iyle yapacaklan gö ruşmelere de Caydali olacaktır. Oramiral («rıffin'in N*TO sa vunma sistemınde değismez bır kanaati vardır. Ona göre do&ıı kanadında bngünfin »trateji anlayışı içinde onemli olan Türkıyenin kontrolundaki Boğazlar değildir. Onemli olan Bulgaristan yoluyla dofu blokunun, ra da doğrudan dojruya Bulgaristanın Akdenize inmesidir. Bu bakundan asıl mesele Yunant«tanın muhtemel Bulgar saldırılarına karşı takviye edilmesı, Yunan ordusunu kuvretlendırmek için elden gelen yardımın vapılmasıdır. Niteklm 11 Aralıktarihli«D. S. News» derpisinde Oramiral Griffin, aynı göruşu sarunuynr. «Ruslar sLmdi Akdenizde kuv. tetleniyor» baslıklı makaleds Oramiral, Ttirklerin 1677 denbe OLAYLARIN AROINDAKİ gunu CUMHURlYET'te Hacettepe Hastahanesinde bir köpeğin kalbi değiştirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ardı ardına >a thtısas Hastahanesınde Dr Kemal Bejazıd ve ekıpi, bır pılan ınsan kalbı nakJı amehyatının yanı sıra, bu gıbı kopeğın kalbını baska bır kopeğe başarıyla nakletmışnakılleri yurdumuzda da gerçekleşürmek amacıyla de ierdır. vam eden çalıgmalara dun bır venuı eklenmif, Yuksek (Arkuı Sa. 1, Stt. • da) ri Ruslarla 13 defa savaştıklarını bu savaşlarda Rusların Karsı, Erzurumu. Edirneyı işgal ettiklerıni, 20 yıl evvel de doğuda ve Boğazlarda bır takım isteklerde bulunduklannı yazıyor. Bu arada Oramiral, açıkça belirtmemekle beraber, Rus gemilerinin Türklerin kontrolu altında bulunan Boğazlardan fcolayca geçtıklerini ileri süruyor Oramiral Griffin. daba sonra, • ** ' ( Arkası Sa. 7. Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog