Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

KemalTahir Büyük romancuuızin blr solukta okuyacağuuz bu dev eseri gerçek bir tTürk Romanı» dır. 623 aayfa 20 Lira. DEYLETANA BİLGİ YAYINEVİ Yenlşehlr ANKARA Cumhuriyel KÜRUCÜSTJ: TUNUS NADÎ Her yıl çıka Yıllığınrn 1968 ve sanat «ktüalitesi," 1968 in kitaplan, çıkmamış $iir ve hikây toplu Eorustunna; resim açık ' bânabk: 4247/231 vs. 6S6 sayfa 10 lira. Cumhuriyet 36 44. yıl «oyı 1S600 Telgraf »• mektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 İstanbul Fosta Kutusu: Istanbul No. 246 22 42 87 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Pazartesi 1 Ocak 1968 Mâkarios'un Türklere karşı daha sert tedbirler alması isteniyor \ BAŞTA GENEL KURMAY BAŞKANI TURAL OLMAK ÜZERE... <2&k& \ocujkjcurw 090 Hukumet taraitarı «Agon» gaz«tesi, Başpiskopos Makarıos'u Kıbrıs Türk yonetimine karşı sert tedbirler almağa dâvet etmekte, ?ayet Türkler vergilerini Rum hü kumetine ödemeğı reddederlerse, Tıirk kesımlerinin elektrık ve suyunun kesilmesini teklıf etmektedır. LEFKOŞE Türk yönetimi ile ilgili Rum tepkileri dün de devam etmiştir. Özellikle ada basmında Makarios tenkid edilmekte ve sert tedbirler alması lstenmektedir. 20 General nasıp tashihi yolu ile kıdem aldılar ANKARA, \Aoxw Lji/umk n u t u Şeker Bayramında, gazetemiz her yıl olduğu gibi, yayınlanmıyacak, yerini Gazeteciler Cemiyeti tarafmdan hanrlanan «Bayram Gazetesi» ne bırakacaktır. Gazetemiz, Perşembe günü tekrar yaymlanacaktır. «Kırgınlıklar unutulsun» Vatikân, tslâmlara barış çagrısmda bulundu VATtKAN (a.a.) SUNAY, DEMİREL VE PARTl LİDERLERİ MESAJ YAYI1SLADÎ (Cumhuriyet Bürosu) 10 Ağustes 1967 tarihinde yürürlüğe giren Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun âmir hükmüne dayanılarak 20 kadar orgeneral, oramiral, korgeneral ve koramiralin nasıplan tashih edilmiş, birer ikişer yıl kıdem almışlardır. Cumhurbaşkanı zehirli propagandalara karşı uyanık olunmasını istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İstifa etmelidir \ Kıbns Rum mılliyetçi gazetesl «Patris» Ise yayımladığı bır yazısında, «Kıbns'ta kurulmus bulunan Türk yönetimini önemsiz olarak nitelîyen, Makarios ve hiikunetinin üyeleri istifa etmelidir» demektedır. Kıralın çağnsı ROMA Yunan Kıralv Konstantın dun Yunan halkına gonderdıği yeni yıl mesajında ulusal birlık içın çağrıda bulunmuş ve yakında tekrar Yunanlılar arasında olacağını umdugunu soylemiştır. Kuneralp'ın sözleri ANKARA, (Cnmhariyet Bürosu) Dışişleri Bakanhğı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, Rum y5netiminde «istenmeyen »flam» ilân edılmesi hakkınrfa kendisi ile konuşan bır muhabirimize, «tstenraiyen adam ilân edildigimi dfin gece yansından sonra Ankara'da bir gazeteciden 5ğrendim. Kıbns'tsyken bu konuda bana herhançi blr çey söylenmedi» demiştir. Bunların arasında Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tnral, Kuvvet Komutanlan, komuta mevkimdekı amiral ve generaller ve Harita Genel Müdurü iken NATO Koleji Komutanlığıra atanan Şefik Erensü de bulunmaktadır. Nasıplan tashih edilenler üsteğmenliklerinde emsallerinden birkaç yıl fazla bekledikten sonra terfi etmişlerdi. Bu defa bir veya iki yıl kıdem almalanna rağmen bulunduklan rutbelerd'e kanunî bekleme süresini doldurduktan sonra bir üst rütbeye terfi edebileceklerdir. Ancak bunlardan bir kısmının böylece emeklilik yaşı bir ikl ' yıl ileri gitmis, erken emeklive sevkleri imkân dahiline girmi? bulunmaktadır. V 1945lerden bu yana Tiırkiye'yi sava$a l>u kadar yaklaştıran Kıbrıs bnhranı yurtta jılın olayı oldu. atıkan radyosu, Ramazan Bayramı dolayısıyle butün Muslumanlara hltaben bir mesa] yayınlamıştır. Mesajda, «Gelin, Birlikte tarihin en temiz ve lekesiz yeni bir sayfasını yazalım. Buna daha önce başlamı; olsaydık, ne felâketleri bertaraf ederdik.» denmek tedır. umhurbaşkanı Cevdet Sunay, yeni yıl ve Şeker Bayramı dolayısıyle yayınladığı mesajda, demokratik rejim, Kıbns buhranı, kalkınma plânlan üzerinde durmuş «Kırgıniıkların unutulmasını» dilemiş, yprt dışında çalışan işçilerimize seslenerek; «Memleketimize karşı sofutucu zelıirli propagandalara uyanık bulunulmasuu» istemiştir. C Yabancılarla ilişki Kıbns Rum yönetimınce alınan, yabancı buyükelçilerın, yem kurulan «Geçici Türk Yönetimi» ile ilişki kurmamalarına daır kararı hakkında ise Kuneralo. «Bn konn. ilgili hükumetlerin bilecfgi bir istir» demiştir. Başbakan ve kumandanlar Mers/n'de MERSIN. (Özer Öztep btldirlyor) Başbakan Suleyman Demirel, beraberınde Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eefik Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, Genel Kurmay İkınci Başkanı Orgeneral Fıkret Esen olduğu halde dun sabah saat 11.50'de askerî bir uçakla Adanaya gelmıştır. Suleyman Demırel ve berabermdekıler, geceyı, Mersın hmanında demirleyen «Erkin • 2» denızaltı ana gemismde donanma mensuplarıyla geçırmıslerdır. ANKARA, (Comhnriyet Bürosu) Sakarya Mılletvekili Hayrettin Uysal (CHP) tarafın dan Başbakan'a yoneltilen ve Türkiye Kömür îşletmeleri Kurumu Genel Müdürü Behzat Firuz'un «Gizli raporn» ile ilgili olarak yazılı soru önergesine Demirel yazılı olarak cevap ver miş ve «Böyle bir rapomn ken disine gelmedigini» bildırmiştır. Başbakan Demirel cevabında ayrıca, raporda söz konusu tedbirlerin alınıp ahnmadıgı yolun daki sorulara da raporun kendi sme gelmediği gerekçesıyle cevap vermemiştır. • Demirel Uysal'a cevap verdl YILIH Dışarıda en ADAMI çok oyu Berber Nuh Inönü'den sonra üçüncülüğü aldı 'atıkan radyosu yorumcusu, Isa#nın aoğum yerı olan Filistinden soz ederek, bu bdlgenra «Adalet, şeref ve refah içind* blr barım» kavuşması» dlletinde bulunmuş .e şoyle devam etmiştir: «Tanrı, insanlan kardeşliğe divet eden çağırısuıa kulak verenleri çoğaltsın.» «BağışUyıcı ve yargüayıcı tek bir Tanrı'ya inançlan dolayısıyla Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasmdaki «nânevî yakınlığın. şartlara baf lı her çcşit ilffiden daha derin» olduğunu belirten yorumcu, şunları eklemektedır: cBirbirimizi yeteri kadar sevmedik, birbirimizi oldukça fazla küçümsedik. Bu çağa artık son verelim. Her iki yandan, Müs^ lümanlar ve Hıristiyanlar arasından kinin yerini sevginuı, giivensizliğin yerini anlayışın, ilgisizlığın yerini dayanışmanın alacagı yeni bir dıinya kuracak niyetli ınsanlar çıksın.» Cevrfet Sunay, demokrasiyı Anayasadakı esaslara göre anlamak v e uygulamamn gerektığını açıklamış, «Demokratik rejimimi» aleyhinde, nıni rejim meseleleri çıkararak, millî birlik ve beraberlit» zararlı ve millî bütünlügü bölücü neticeler güden her türlü »şın cereyanlarla bölgecilik gösterilerinin ve bnnlardan knvvet, câri hürriyetlerden cesaret alanlarm yfirflttükleri menfi faaliyetlerin devam ettirilmesine ve ihanet yollanna ıaptırılmasına asl« müsaade edilmiyecektir» demıştır Cumhurbaşkanı, dört yıl aralıksız sıkıntılar, acılar çeken Kıbrısh soycfaslanmızın milli emellerinin yerıne getirilmesı gerektiğinin öğrenildiğmi ılen sürerek çunları soylemiştır: «tşte bn sebeplerle, nibai çözâtne varma bnramnda ümitler beHrmiftir. Bnndan mnra g«)i«ecek hadielerin «ayritabii darnmlar yaratarak bu fimitlerl boşa çıkarmamasını ve tarihi tekerrür ettirmemesini dileriz^ Plânlı kalkmma Sunay, «Plânlı Kalkınma» ya da temas eden mesajında. bütün vatandaşların, insanlık haysıyetine yaraşır bir yaşama seviyesine getirilmesi üzerincfe durmuş, ikinci beş yıllık plândaki amaç ve hedeflerin gerçeklestirilmesi için 111,5 milyar lira yatınm yapılacağını açıklamıştır Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın kendi sesi ile radyolarda yayınlanan mesajı özetle şöyledfır : «Dünyammn karsı karsıya bnlnndu|tı meseieler, her zaman kritik durumlar yaratmasalar bile, daima ıstırablara sebep olmaktadırlar. Bngün, milyonlarca insan, yoksullnk ve cehaletin doğnrdngrı say ı n ı mahrnmiyetlerle mücadele ederken. yeni venl meselelerin eıiyetlerine de göğüs germek zorunda kalmaktadır. Kıbru. Ortadogu, Afrika, Kesmir ve Vietnam meseteleri ba g8rüşün aeı misalleridir. Çağımızın, en gelismis memleketlerinden çofnnnn, Szerinde bnlnndnklan Avrupa Kıt'ası dahi, 20 seneden heri kaydedilen fimit verici bazı inkisaflara rajmen, siyasi bakımdan tatminkâr bir düzene henüı kavnşmamıstır. Prof. Barnard Yunan kıralı ve Cyrus Vance topladı laylan yaratan kişilerden kamuoyunda en fazla etki uyandıranlan tesbit için düzenlediğimiz geleneksel «Yıhn olayı ve adamı» anketinde yılın olayı olarak, içte: Kıbns İhtilâfı, dışta: Kalb değiştirme ameliyatı, yılın adamı olarak da içte: Suleyman Demirel, dısta: Moşe Dayan en fazla oyu toplamışlardır. Kıbrıslı soydaşlarımız Kıbnslı »oydaslarımızın. 1968 yılında bakiarına kavnşarak, banç ve gfivenlik içinde yasıyabilecekleri bir ortamın ve istikrann »ağlanması en halis dilej^imizdir. Türk milletinin bn konuda ve son hâdiselerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhnriyet Hükumeti, Kahraman Silâhlı Kuvvetleri 've bütün diger tesekkülleri ile t ı m bir millî birlik ve beraberlik halinde gösterdi|i hassasiyet ve azim, dünyanın bir kere daha malnmu olmustur. Kıbnslı soydaslanmınn millî emellerinin yerine getirilmesi gerektiği, artık herkes tarafmdan öj^renilmiştir. Aynı zamanda, Türk milletinin, soydaşlarına karsı girisilecek saldınlara ve uygnlanacak kısıtlamalara, artık hiçbir suretle kayıtsız kalamıyacağı da kesin olarak anlaşılmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye Öğretmen Derneklerı Milli Federasybnu ile Turkıye öğretmenler Sendıkası tara fından eskı Millî Eğıtım Bakanlarından Mustafa Necatı'nın olü munün 39 uncu yılı müuasebetiyle anma törenlerı duzenlenecektir. Hem «basarısız», hem de «basarılı» sayanların oyları, Demirel'i yurtta yılın sdamı yaptı. Mustata Necati anılacak 1 A C 7 yılındaki olay1 9 0 f lardan ve o Cinayet Masası memurlanna S0 bın lira dağıtıldı Sultanahmet Cezaevuıden kaçan azılı gangster ve kaatilleri tâkıp ve yakalama görevleri sırasında gösterdikleri başarıdan dolayı, «Cinayet Masası» detektiflerine Başbakan Suleyman Demirel tarafından 50 bin lira gonderilmistir. Vilâyette toplanan 8 jandarma ile 51 polıse, 50 bın liranın dağıtılışı sırasında bir konuşma yapan Vali Vefa Poyraz; «Başbakan, sizin başan dolu çalışmalarınızdan mütehassis olarak, 50 bin lira gönderdi. Sizleri ayrıca tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim» demiştir. Vali Poyraz, bu arada gönderilen parayı, üç bolümde tevzi ettiğini anlatarak. Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Ikmci Şube Müdürüne 1500'er lira, tâkipler sırasında aktif rol oyruyan detektiflere 1250'şer diğerlerine de 500'er lira verildiğıni açıklamıştır. Demokrasi korunacak «Demokratik rejimimiz aleybinde, suni rejim meseleleri çıkararak, millî birlik ve beraberliğe zararlı ve millî bütünlügü bölücfi neticeler güden her türlü asırı cereyanlarla bölgecilik gösterilerinin ve bnnlardan knvvet, câri hürriyetlerden cesaret alanlarm yürüttükleri menfi faaliyetlerin devam ettirilmesine ve ihanet yollarına saptınlmasına asla müsaade edilmivecektir. Bu vatandan fayda gören ve nman herkes, inanısını, bilgisini, tecrübesini ve bunlarıa muhasalası olan is görme kaabilivetini. dürüst birer vatandas olarak, öncelikle ve daima Türkiye'nin hayrına kullanmak miikellefiyetindedir. 2 Milyon liranm talihlileri Ula, Izmir YILIN ve Ankara'da ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mılli Pıyango'nun Yılbaşı çekılişı dun yapılmıştır. 2 milyon lıralık büyıık ikramiye, V\ ı, Izmır ve Ankara'ja, 1 mıljonluk ikramiye ıse Nızıp, Iskenderun, Istanbul ve Konya'ya ısabet etmıstır. 500 bın lıralık ıkramijenın talıhhlerı ıse, Kırıkhan, Çorum, Istanbul, Osmaniye V' Sarıkarruş'ta bulunmaktadır. Kazanan numaraları asağıda verıjoruz . 707572 numara 2 000 000 lira 066452 numara 1000.000 hra 602867 numara 500 000 lıra 749528 numara 500.000 lıra 3M.0O0 Lira Kazananlar: 048139 282399 286216 338645 375371 453936 511861 528964 1M.066 Lira Kazananlar: 027141 099753 123423 187161 255942 284075 403111 501313 604968 605183 634446 699132 853988 894094 923985 50.009 Lira Kazananlar: 001064 038916 148347 148793 199640 227800 257559 377531 382886 430516 434204 434619 438850 455259 462116 474051 523304 575144 576057 576703 604597 606270 655548 656807 661857 712817 768201 769028 810866 814265 833508 834112 852340 876840 883171 924155 950510 967574 985906 997008 30.900 Lira Kazananlar: [•11420 016045 080881 095797 125211 (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) DIŞ 0L YILIN İÇ OLAYI «Sizce 19G7'de Türkiyede yalın en onemli olajı hangisidir?» sorusunu cevaplandıranlar, Kıbns ıhtilâfı konusunda ittifaka yakın bır göriış birliğine varmışlardır. Makarios ve Grivas tarafmdan yönetilen Kıbns Rumlarının seri saldınları ile, Kıbrısh soydaşlarımızı im ha etme plânınm yeni bir safhası olarak başlayan ıhtilaf, Yunanistanın da olumsuz tutumu yüzünden şiddetlenmiş ve taraflar bir harbin eşiğine kadar gelmişlerdir. Ikinci dunya savaşmdan sonra Tür kiyenin ilk defa harbe bu kadar yaklaşması da Kıbns ihtilafını yılın olayı haline getirmiştir. Yıhn olayı anketinde ikinci sırayı 200'den fazla kisinin ölümüne, (Arkası Sa. 9. Sü. 5 te) Kendisınden hem sayıca hem de silâhca üstün 4 Arap ulkesini yenen İsrail'in zaferinde başrolü oynayan Moşe Dayan Dı$ta yılın adamı seçildi. Yur! dısındaki işçüere sesleniş Bu fırsattan faydalanarak kalkınma gayretlerimizdekl paylan büyük olan ve yurt ıçı ite yurt dışında çalışan işçilerimize ayrıca nitap etmek isterımSizleri, sevdiklerinize. işınize ve devletinize karşı soğutan zehirH propagandalara karşı daima uyanık ve tedbirli olunuz, birlikte yaş»yıp birlikte çalıştığmız dürüst ve namuslu insanlara karşı, dogrn sözlü, doğru özlü ve civanmert olarak davranınız.» Kurulu dilckatli olmalıdır Daha önce hazırlıkları yapılıp olaylar yüzünden çeri bırakılan Kıbns reorganizasyonv fiilî durumu tescil ettirmek bakımından şüphesiz Türkiyede herkesin, dostlarımızın olumlu karşılayacağı bir harekettir. Rum yönetimi ve Yunanistan bu hareketi Güveıılik Konseyinde, UThant katında istediklerı kadar protesto etsin>er, sonunda hiçbir sey olmaz. l^ünkü Güvenlik Konseyi uyîulamayı durdurmak, knrulusu dağıtmak yolunda bir saçma karar vermez. Söz gelişi \erse de, böyle bir karara, Birlesmis Milletler statüsüne avkırı oldnğn için, aymak zorunloğo yoktur. Ama bn demek değıldır ki, Rnm yönetimi oldu bittiyi kabul ederek elleri bağlı oturacaktır : Bihndigi sibi Makarios, yenilgiyi kabul etmeyen bir adamdır. Sadece lorlandığı zaman bir adım geri atıyor, fakat fırsatlan yakalayınca iki adım öne sıçrayabiliyor. Üstelık başpiskopos. sıçramaları yapabilmek için zemine ve zamana göre kâb asırı milliyetçi Rumlardan, kâb Kıbrısta pek kalabalık olan komünistlerden yararlanabilıyor. Iste simdi akla gelen teblike. Makarios'un bu iki grupo Türkler karşısında birleştirmesi ve birlestirmede Türk yürütme kurulunun da farkına varma OLAYLARIN ARDINDAKİ Dentirel'in mesajları Başbakan Suleyman Demirel dün yeni yıl münasebetiyle yayınladığı çeşitli mesajlarda «1967 yılı milletimiz için geçen yıllardan daha başarılı bir yıl olmuştur.» demiştir. Başbakan aynı mesajlarda Türk milletinin ve yurt dışındaki işçilerin Ramazan Bayramlannı da kutlamıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2 dc) Yurtta ve yı/ın kadım ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Turk Kadınlar Bırlığı her yıl olduğu gıbı, bu yılda yurtta ve d'unvada «yılın kadım» nı seçmıstır. Dunya Kadınlar Birliğini kuran Mrs. Colbert Asby dışta, Çocuk Sevenler Derneğı kurucusu Muzehher Çubukgıl ıse Yurt'ta yılın kadım olmuşlardır. TKB ayrıca, Lâle Oraloğlunu yılın sanatçısı seçmıştır. VVashkansky adında 55 yasındaki k.'Jb hastası bir bakkaia trafik kazasında ölen bir genç k.'zı kalbi takıldı . 18 gun ynşadı Washkansky takma kalble ve sunva oldü... /aturreden... Tıptaki bu büyuk olay, yüın da djjta, en onemli olayıydı... dan davramşlanyl» ona >ardımcı olmasıdır. Yapılan organirasyonun gerekçesi Türk cemaat yönetimindeki aksaklıkiarı düzeltmek, boşluklan doldurmak, yönetimi iki başlılıktan kurtarmaktır. Kıbns Törkleriııe Anayasa Kıbns Cumburiyeti içinde bir takım haklar tanımıstır. Aynı zamanda, bir anlamda, kendi kendini yönetme hakkını da tanımıstır. Yürütme kurulu bugünkü sartlar de(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Seçim Kanunu âayramdan sonra Mec/ise sevkedi/ecek ANKARA. (Cumhurıvet Bürosu) Seçim Kanunu Tasansı Seker Bayrammdan sonra Meclig* sevkedilecektır Yeni Seçim Kanunu Tasansı ile ilgili olarak AP ve CHP vük sek vetkılılen arasında temaslar yapıldığı öne surülmektedir. ••• i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog