Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CEZİNE I mamulleridir. Toptan Satış Tomruk Sok. 29/A Tahtakale İst. En makbul hediye ^ umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADİ "^Faşfikül: 117 Milli Eğitim BakarJığınca yayımlaoan Türk AnsiklopedisinrD 117. fasikülü çıkmıştır. . , (Erciş), (Erciyes), (Erdek), &re&i'>'< (F.rgani) maddeleri uzerinde durulan bu fasikül Bâkanlık leriyle bütün kitapçılarda ,J0. yatla satJİmaktadır (Basm 44. yıl sayı 15486 Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : l s t a n b u l N o 246 Tplefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 7 2242 9822 4299 Cumorfesı 9 Eylül 1967 Türk Yunan sınırında silâhlı çatışma oldu Yunan Onbaşı yaralandı, bir subay da topraklarımızda kayboldu KEŞAN, (a.a.) Dün akşam, Türk Yunan sınınnda, lpsala'ya 10 kilometre mesafed'e, Yunan ve Türk sınır devriyeleri arasında siDEMİREL lâhlı bir çatışma olmuştur. Teyidine henüz imkân bulunaraayan bilgiye göre, olay, akşam üzcri bir CHP'nin bugün kuruluşunun Yunanlı Teğmen ile bir Onbaşının, 44. yıldönümüdür. CHP Genel İpsala kesiminde Tiirk sınırını aşBaşkanı Ismet Inönü, Partisinin kuruluş yıldönümü dolayısiyle raalan üzerine çıkmıs ve Jandarma bir mesaj yaymlamıştır. MesajSeyyar Sııur Birliğraüz ile Yunanlı da, CHP. gelecek günlerin büTeğmen ve Onbaşı arasında yayük icraatçısı. büyük kalkınmarım saat süren bir silâhlı çatışnm gerçekleştirictsi olarak, sosma olmuştur. yal meselelerin demokratik reKOLLİAS llgililere göre çatışma, «Dur» jim içinde çözümünü sağlıyacak emrine rağmen Yunanlı Onbaşı tek siyasi kuruluş olarak, mil ^t* ve Teğmenin emre riayet etmeletin hasretle beklediği iktida• • Aİ« VMH ™ J mesi ve silâhla karşı koymalan rın eşiğindedir» denilmektedir. lf I I K I I I II • üzerine müsademe başlamıştır. Partinin kuruluşu, il ve ilçe merJ ^•»•* • • • • • • Olayı takiben Onbaşının geri kezlerinde yapılacak törenlerle döndüğü tesbit edilmiştir. Yukutlanacaktır. Istanbul'da, CHP • argıtay Başkanı Imran nanlı Teğmenin Türk topraklaGençlik Kolu tarafmdan saat 15 de 'Öktem'in ne kadar hakrmda bulunması ihtimali gözöil merkezinde yapılacak toplantıya olduğunu anlamak için nünde tutularak, bu bölgede keInönü katılacak ve konuşacaktır. dün yayınlanan gerici sıf bir arama faaliyetine geçılgazetelere bir göz atmak yeter. CHP Genel Başkanınuı kuruluş âiği bildirilmiştir. Aramaya deAdalet yılı açış söylevinde sa! yıldönümü dolayısiyle yayınladığı vam edilmektedir. yın Başkanın ileri sürdüğü dümesaj şöyledir: şünceler bu gazeteleri fena hal«Partimizin Cumhuriyet Halk Edirne Valisi doğruladı de sinirlendirmiş, deliye dönPartisi adıyla kuruluş gününü büaşbakanlar katındaki Türk Türk ve Yunan Başbakanlan araTürk Yunan sınınnda dün akdürmüştü. Hep bir ağızdan Baştün partüilere yürekten heyecan il« i'unan görüşmeleri artık smda bugün baslıyacak görüşmeleri yeşam meydana ge'.en olay ile ilşili kana saldırmakta, gcçen yıl kutluyorum. | olgunlaşmış bir meyvayaptıklan gibi onun taraf tut olarak Edirne Valisi Haydar Özrinde ızlemek üzere Keşan'a giden arPartimiz 9 eylu! 1923 den evvel da nın koparılması amacı ile kın, Anadolu Ajansı muhabirine tuğunu, komünistleri korur bir millî mücadeleyi siyasi sahada idami düzenleıımiştir, yoksa başka . kadaşımız Kayhan Sağlamer'in, bir Dışolayı doğrulamıştır. Vali, Yunancdâ takındığını ileri sürmekte, re etmiştir. düşünceler daha a | ı r mı bas I işleri Bakanlığı yetkilisine atfen dün lıların bir teğmenlerinin kayıp olyerinden atılması, derhal atıl(Arkası Sa. 7, Sü. S de) maktadır? ' büdirdiğine göre Türkiye, Enosis'e karduğu yolundakl iddialarının tesbit ması gerektiğini haykırmaktaYunan cuntasının lânctli ta• dırlar. edilemediğini, olayın hudut tabur şist rejinaine destek sağlamak I şılık Kıbrıs'ın yüzde 15'ine razıdır. komutanlığınca tahkik edilmekte Durnn baylar, biraz kendiniGÖRÜŞMELFRİN YAPILACAĞI KEŞAN 4 TUMEN KARARGÂH BİNAS1 Öte yandan, Ankara siyasi çevreleri, için yanıp tutuştuğu hiç kimse • ıe gelin, ne oluyorsunuz böyle? olduğunu belirterek: • Fotograf: Ahmet SARAÇ (Ke.'anî nin meçhulü değildir. Bugün a • Demirei Kollias görüşmesi için ümitDevletin en yüksek yerlerinden Şimdiye kadar gclen hilgilere I çılacak Keşan • Uedeağaç Kon I birinde namusu ile görev yapan, sizliklerini belirtirken; Yunan Başbakagöre olay. 4 Arnavut'un Yunan sı | feransının kendisine iç ve dış I medeni cesaretini ispatlamış bir nırını aşarak Türk topraklarına Rİritibar saflayacağını umuyor nla . nı Kollias. «Tiirkiye Başbakanı ile tariavdın kişiyi dama taşı g.bi ye mesi ve bunlan takip etmekte olan I bilir. I hî bir görüşme yapacağız, başarıh olacarindcn oynatmak için kime, Yunanlı sınır muhafızlarından 2 ki I DEMİREL de lirveve, AP ik I çırrnzı samyorum» demiş; Demirei ise, hangi makama emir veriyorsuşinin, sehven Türk topraklarına tidarını Kıbrıs sorununda hare . nuz? tşinize elverdikce «Hukuk Bu arada Çağlayangil, geçmesi üzerine meydana gelmiştir. I ketsizlik ve lâkavdi ile suçla I konusmamıştır. devleti, hnkuk devleti!» diye 5Yunan makamlannın. müsademe I yan muhalelete susturucu hir • «Ortak hareket noktası uzerinde anlaşGüven Partist Genel Başkanı terken, işinize gelmeyince kasırasında Yunanlı sınır muhafızlacevap çözüyle bakabilir. Ay I maya vanldığıni)» Turhan Peyzioğlu, «G.P. den tekimâ etmiştir. nunlan çiğnemek mîdir sizin rından kayıp bulunduğu yolundaki rıca dünya oyuna. Ankaranın, I rar C.H.P. ye dönecek milletveldanladığınız hukuk devleti? iddiaları tahkik edilmektedir. Şu Yunanistanın uzlasma üvertürli ve senatör yoktur» demiştir. Hukuk dediğiniz, her ycrde ve âna kadar, iddiaları doğrulayacak lerine knlak tıkamadıgi ispatlaBuna paralel olarak da G.P. Geher çağda geçerli bir bilim yokkesin bir sonuç alınamamıştır de | yacaktır. nel Başkanhğı bir büdiri yayınlatur. Hnkuk, belli bir toplum miştir. Kayhan SAĞLAMER (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) mış, «Bu haberlerin CH.P. liler anlayışının ve o anlayışa göre tarafmdan partilerinden kopmala kurulmnş toplnm düzeninin korı önlemek amaciyle» çıkarıldıgıKEŞAN Yetküi bir kaynağa göre, Türkiye, rucusudur. nı belirtmiştir. ENOSİS'e karşılık, Kıbrıs ln yuzölçümuntifi yüzde İS'Bandan 1300 yıl öneeki kurallne razıdır. Öte yandan CHP. Genel Sekrelarla bu günün toplumlannı yöTürkiye ve Yunan Başbakanlan bugün, anlaşıldınetmeye imkân yoktur. Bu yolteri Bülent Ecevit de «G.P. liler DEDEAGAÇTA GÖRCŞMELERE SAHNE OLACAK MOTEL ğma göre, Ankara'nın kamu oyuna karşı, Atina'nın da da direnenlerîn başına neler gel tekrar CH.P. ye dönmek istiyorENOSİS elbisesini giydirebileceği elâstikl bir çöztim diğini hem kendi yakın geçmilarmıs. Size bir müracaat oldu aramak Ü2Te, Keşan'daki 4. Türnen Karargâhındakl şiınizde gördük, hem de çevremu?» sorusunu «Bizim için Gümüzakere masasına oturacaklardır. mizde olan bitenlere bakarak ven Partisi diye bir mesele yokEDİRNE, (Rıza ATAKTÜRK yazıyor) ATtNA (Özel muhabiriraizden) Türk her gün görüyoruz. Türk Heyeti, dün gece Başbakan Süleyman Detur» şeklinde cevaplandırmıstır. Yunan Başbakanlan arasındaki cKıbrıs pa Edirnenin «Çatısız evler» şehri 2 0 Atatürk devrimleriyle benimmirel başkanlıgmda toplanarak, Yunanlılara karşı izzarlığı» birinci gün Türk topraklarmdaki bin nüfuslu Keşan, 4967 yıllık geçmiG.P. nin bildirisi sedifimiz yeni toplum anlayışı lenecek strateji uzerinde son rötuşlan yapmıştır. AyKeşan'da başladıktan sonra ikinci gün için şlne rağmen İlk defa iki devlet büyiigü.bize çağımız koşullanna ayak GJ". nin bildirisinde, CH.P. 1 1 nca, Türk ve Yunan subayları, İpsala sırur köprüsünYunan topraklarına geçeceği zaman, Karanün buluşmasma sahne oluyor. Üstelik uydurmak olanağını sağlayıcı lerin vaadlerde bulunarak G.P. de bir toplantı düzenleyerek, karşılıklı güvenlik ve manlis iktidan zamanında Dedeağaç'ta inşa bu, sadece Keşan tarihi için değll, Kıbrıs bir nitelik taşımaktadır. Bugünlileri tekrar saflanna almak lsteprotokol formalitelerini karara bağlamışlardır. Bu edilmiş olan ASTİR Motelinde devam edeve Türk Yunan tarihi bakımından da ökü hukak düzenimiz bu anlayıdikleri belirtilmekte ve şöyle desabah, ikinci bir son rötuş toplantısı yapılacaktır. cektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5. de) | nemli. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Sa. şın ifadesidir. Adalet müessesenilmektedir: Türk Heyeti. bugün saat 11.30'da, Meriç Nehri Uze I nemli. mizin başta gelen bir temsilcisi rindeki İpsala Köprüsünde, Yunanlılan karşılayacak (Arkası Sa. 7, Sfl. 7 de) sıfatı ile sayın öktem işte bu ve müzakerelere, birlikte yenecek devrimci ve iîerici düzen anlabğle yemeğinden sonra, hemen vışım fırsat buldukça dile getirbaşlanacaktır. Görüşmeler yann mektedir. Bu, onun vaz geçilda Dedeağaç'ta devara ettikten mez bir ödevidir. Hattâ, yalnız sonra, nihayete erecektlr. onun değil, Cnrahnrbaşkanından Başbakanına, Başbakanından Demirei, 3 yıllık devlet adamlımilletvekillerine, milletvekilleğı tecrübesinde ilk defa böylesine rinden de muhalif muvafık seçbir hayatî uluslararası konferanmenlerine kadar bütün vatansa katılmaktadır. Dolayısiyle, Zirdasların vaz geçilmez ödevidir ve Konferansı, Başbakaa için cidVılmoz ÇETINER'in RÖBoriajı bu. dl bir diplomatik sınav olacaktır. Açış söylevinde de sayın ökDün saat 10'da otomobille Istem'in pek güzel belirttigi gibi tanbul'dan hareket eden Demirel. kanunlar ebedi olamaz. Koşul17.30'da buraya gelmiştir. Başlar değiştikçe zamanla kanunlabakan, Keşan'da ve 225 küometrın değişen koşullara göre yeni(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) dı n ele alınması olağandır. Bir gün Medeni Kanuıılı da, başka oyn nefti ve uzerlerl hafilkanunları da değiştirmek elbetce buğnln fındık yapraklate gerekebilir. rı arasından, rengârenk giYalnız, bu değişiklik ancak yinmiş, çalışan insanlann memTürk toplumunu daha ileri, nun ve mesnt yüzleri görünüdaba mutlu bir yaşam düzeyiyor; fısıldaşmalar. lâf atmalar ne kavuşturmak amacı ile söz türkü sesleriyle, kahkahalar akonusu edilebilir. Milleti gerirasında eriyip gidiyordn.. sin geriye yedinci yüzyıl uyANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Valilik bir kaç gün önce, fın garlık düzenine sürüklemek Milli Egitim Bakanı İlhami Erdık toplanabileceğini ilân etuğruna göze alınamaz. Ne akıl, tem dün verdiği demeçte, orta öğmişti. Her yıl bunu, bu haberi ne mantık, ne yurt ve insan sevretim sınav ve smıf geçme yönetÖneeki gün şehrimize gelmiş bulunan Urdün Kıralı Hüseyin beklerdi köylüler. Hoş; emire, gisi, ne de Cumhuriyet Türkimeliğinin değiştirileceğini tekraraldırmadan «çotanak» koparma Bin Tallal dün sabah uzun bir süreden beri Ortaköy Şifa Yuryesinin kuruluş felsefesi böyle lamış, bu arada, bütünleme imtiya başlayanlar da pek çoktu dunda tedavi edilmekte olan babası Tallâl'ı ziyaret etmiştir. Kıral sapık heveslere imkân vcrir. hanlarının öne almdığını büdirya... beraberinde kardeşi Prens Hasan ve Saray Nâzın oldyğu halde Oysa, demokrasiyi oy avcılığı miştiı. Meyveyi erken toplamak, sanğrnna, her davranısa meşruluk babasmın odasında yarun saat kalraıştır. bırsızhk etmek aslında zararlı Yeni yönetmelığe gore, sınıf tanıyıcı bir rejim sayan bir taKonuk Kıral, öğleden sonra beraberindeki zevaüa birlikte bir hareketti. Bir defa fındık geçmede derslerin not ortalakım adamlar akla da, mantığa daha tombullaşmadan koparılın Dolmabahçe Sarayı önünden motora biııerek Boğazda iki saat ması esas alınacak ve DÜtün da sırt çevirerek yirmi yıldır ca, randımanı düsük olur. sonderslerin not ortalaması ortadan süren bir gezi yapmıştır. Akşam da Ürdün Kıralı şerefine Vali gittikçe azan bir tutku ile güra dalları zedelenerek, gelecek aşağı olmayan öğrenci smıfını nahsız vatandaşlarııı vicdanı üVefa Poyraz tarafmdan Hilton'da bir yemek verilmiştir. Kiralın yıla aıt sürgünlerin uçlan kogeçecektir. zerinde tepinip dormaktadırlar. yanında eşi bulunmadığı için, yemeğe yalnız erkek dâvetiiler Kapardı. Milli Eğitim Bakanı Ertem, Bunlar ne istediklerini de artılmışlardır. Aslında bu asayışsizlik dehalen yürürlükte bulunan yötık hiç sıkılmadan, korkusuzca, mekti. Hemen arkasından zin netmeliğin Turk toplumunun avazları çıktığı kadar bağırarak cirleme, diğer adli olaylar gehrbünyesine uymadığını, bu basövlemektedirler. lstedikleri di.. Hasad zamanına doğru fınkımdan modern iinlamda yeni devrimci, ilerici, çağdaş mededık bahçelerine cBaşakçı» debir yönetmeliğin hazırlandığını niyetçi Türkiyeyi yıkmak, Cumnilen hırsızlık musallat olur; söylemiştir. huriyet Türkiyesinin kuruluş yer, yer huzursuzlukiara sebeYeni yönetmelikle ilgili oiarak felsefesini parçalamak ve yurbiyet verirdi. Bunlara karşı koçeşitli kuruluş ve okullann da dumnzu 1300 yıl geriye götürnunca, «ocakların» dibinden ke görüşlerinin ahndığım belirten mektîr. silmesi, oralara hayvanlann saErten bu konuda şöyle demiş Böyle şey olur mu? Böyle hverilmesi, hatta cinayet çıktir: bîr niyetin gerçekleşmesi mümması işten bile değildi. ORDU'NUN ÖÇELI KÖYÜNDE KADIN. ERKEK HERKES YANYANA ÇALIŞI(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) kün mü? Ordudan köylere doğru yayıYORDU... AYDIN BİR KÖYLÜ OLAN ŞİDDET ÇAKIR İLE AİLESİ FINDIKTAN diyeceksiniz. Elbette böyle şey lan, yükselen dar v % ârızalı yol olmaz. elbette hem sosyoloji, KALAN ZAMANLARINDA MISIR ÇAPALIYORLAR larda fındığın neşe verdiği inhem de doğa kanunlarına aykısanlarla konuşa konuşa kâh jürı böyle bir niyetin gerçekleşrüyor. kâh cipe biniyorduk. mesi mümkün değildir. Ne var ANKARA Kavaklıaere, Tunalı Hılmi Caddesindeki «Neş'e Dağlar taşlar her karış toprak ki, umnrsanmadığı, gereken tepApartmanı» dün sabah, adının tam tersi, üzücü olaylara sahne olinsan boyu fındık ağaçlarıyla ki gösterilmediği sürece adammuş, apartmanın 24 numaralı dairesinde oturan emekli memur örtülmüştü... Karadeniz köylülann çabası ileri hamlelerimizi Mehmet Seyit Çubukcu, karısını tabanca ile öldürdükten sonra, insünün dediği gibi; aşağı kaymabüyük ölçüde çelmeleyehilir, bu ya. çökmeye müsaıt bir araziytihar etmiştir. İZMİR Dün sabah saat 1 0 yüzden toplumsal gelişmemiz Üzerinden geçtiğımiz bozuk Uati demek oraya kadar'dı. aklıma.. Fındık«,"gellrinj(i büyük di.. Fındık ağacı işte bunu ön yollara bakıp dü.şünüyorum da, Ilgililerden alınan bilgiye göre, saat 1 0 sıralarında apartmanda dan 11 e kadar tczacıbaşının eaksayabilir. Peki; bu bölgenin kazandığı payını bir damla te'r" <İC)kmeden lüyor, toprağı tutuyordu. Geri kalmışlıktan bir an önce oturanlar, üstüste atılan silâh sesleriyle olayı farketmişlerdir. Tahvinde AP. İzmir İl Baş'sanı, Bebiraz himmet edilse. devletin milyonlarca liranın kırıntısı bi alan, söndürdükleri ocakların, kurtulmak için büyük hamleler minen, 70 yaşına'aki Çubukcu, önce karısı Neslinaz'ı 3 el tabanca ile lediye Başkanı ve A.P. milletveBiribirine yaslanmış tepelerin eli hafifçe dokunsa, sihirbazın le şu yolların onanlmasına, üze yıktıkları yuvaların kefaretini yapmak zonında olan Türkiye ateş ederek öldürmüş, sonra silâhı kendisine çevirerek, 2 el ateşlekiüeriyle Şehir Meclisi üyelerinüzerinde; Karadenizin «karakte değneği gibi tesirli olacak, dü rinden geçilir hale gelmesine beş rekât namaz k'ılarak ödeyegibi bir memleket besabına da zelecek gibi geliyordu bana ristiği» beyaz badanalı. ince mi miştir. den bazıları tarafından ziyaret eyetmez miydi? SihJrbazın sihirli ceğini sanan sömürücüler nerebu azımsanır bir tehlikc sayılnareli camiler ile sayıları gitEmekli memur. kaldırıldığı hastanede. biraz sonra. olmüstür. dilen Celâl Bayar, öğleden sonra Çoğu yerde; okulunu, camiini değneğini beklemeye ne lüzum deydi acaba? mamalıdır. tikçe artan kırmızı tuğla ve kır elinde kazma kürek, sırtında kü vardı? da öneeki gün bir kalb krizi soOlay sırasında evlerinde bulunan ve çamaşır yıkamak için haOnlar niye yapmazlardı bu Bizi uyardıgı için sayın Yareımızı kiremitli evler görünüyor le dolusu taşla kendi kendine nunda ölen eski DJ". li İbrahira zırlanan bir kadın, «Odadan arka arkaya silâh sesleri geldiğini» söyİster ıstemez yine; o insafs;z yollan?... tav Başkanına bir daha, yürekdu. kurmayı başaran köylünün ta faızci, o insafsız aracı geliyordu Yıldmm'ın cenaze töreninde bulemiş, esasen kan köcanm arasmın açık olduğunu ifade etmiştir. (Devamı 5 inci sahifede) ten teşekkür ederiz. lırnmuştur. Aüenin kızı ve torunu, hâdise üzerine fenalık geçirdigi için, ifadelerine şimdilik başvurulamadığınaan olay, aydınlanamamıştır. NAütR NÂDİ (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Nasıl, hakkı ENOSiS'e karşıhk Kıbrıs'ın °/o 15' ine razıyız BİR YETKİLİSİNE CHP'nin 44'üncü yılı inönü:«CHP; İktidarın eşiğindedir» dedi BUGÜN KEŞAN'DÂ BAŞL1YACAK OLAN DEMİREL KOLLİAS GÖRÜŞMELERİ1SDE UYUŞMAZL1ĞI1S SONA ERDİRİLECEĞİNE ! açılırken İHTİMAL VERİLMİYOR Feyziogk «CHP'ye dönecek yok» KEŞAN'DA SON RÖTUŞLAR r kiirliioii,. Orfa öğrefımde KİRAL HÜSEYİN, BABASINI ZİYAIIET ETTİ bütünleme sınavı öne atınıyor K Neşe Apartmanı,,nda cinayet Emekli bir memur, karısını öldürdükten sonra intihar etti Bayar'ı AP Milletvekilleri ziyaret etti UGRAŞ, DIDİN, ÇALIŞ; SONRA PARANI 1EFECIYE KAPTIR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog