Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

SINIF ARKADAŞlM ATATÜRK (Okul ve gen; subaylık hâtıralari) Mustafa Kemal'i altmış küsur yıl önce bir cuma skşamı tarumıştım. Harb Okulunda ve Harb Akademisinde sınıf arkadaşımdj... General ALİ FUAT CEBESOT Fevkalâde ciltli 15 Lira. İNKILÂP ve AKA KİTABEBLERİ İlâncdık: 1972/10603 umhuriyel 44 Redhouse Yayınlan BULGAR HİKÂYELERİ ANTOLOJİSİ TÜHKER ACARÇĞLU 750 BEDHO17SE SÖZLÜĞÜ sayfa 65 bin kelime cı baskısı çıktı 50.00 kâyeler 150 plstoy * Vll SflVI T W 1S484 / KURüCUSü: YUNUS NADİ ~ Telgraf ve mektup adresi: Ctanhuriyet istanbul Posta Kutusu: tstanbal No. 246 Telefoniar: 2 2 4 2 5 * 0 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 8 Eylül 1967 "AP, bir soyguncular tekkesi haline gelmiştir,, Bir süre önce istifa eden AP îl Gençlik Kolu Başkanı Ergin Toyer dün yaptığı açık lamada AP'nin 'ist kademe ve îstanbul yöneticilerini soy gunculuğa yardımcılıkla suç lamış, AP'nin bir «oyfuncular tekkesi» haline geidiğini soylemiştir. Suiistimal isnatlarına muhatap olanlann Demirel'in mutemet adamlan olduğunu, ll 1dare Kurulu üyelerı ile Belediye Meclisi üyelerinden mal beyanı ahnmasını da isteyen Toyeı açıklamasında föyl e demektedir: 11 Güven Partili CHP'ye dönmek ANKARA Cumhuriyet Bürosu MIH d e n Aralarında doçent ve öğretmenler bulunan istiyor Meçhul kararlar ' «İki hafta önee A.P. Îstanbul teşkilâtında meydana gelmiş baÜrdün Kıralı Hüseyin Bin TallaL dün saat 2i olaylar ile ilgili açıklamalarda ÎCTS|ID||| 'nj| bulunarak partideki görevünden 1 0 I A R D t l L IIA ıgjade, blr THY uçağı ile şehrimize gelmiş, ve partiden istifa etmiş bulunuaskerî törenJe karşılanmıştır. Resimde Ürdün Kıralı, Ankara'dan ayruyorum. madan önce, Cumhnrbaşkam Sunay'la görülüyor. O gün yapmış olduğum açıklama üzerine partinin genel kuruhı tarafmdan görevlendirilen 3 kişilik bir tahkik heyeti tstanbula gel mi? ve tahkikat yapmıştır. Kamu oyuna malolunan bu olaylar hakkında. tahkik heyetinin ne gibi kararlar alrmş olduğu halen hiç kimse tarafmdan bilinmemektedir. Ayrıca gazetelerde çıkan neş riyaü da tekzip edecek kuvveti dahi kendilerinde bulamamışlardır. Güven PartiU Parlâmento üyesinin yeniden CHP y* dönmek istedikleri ve bu konuda bazı CHP lilerle temasta bulundukları bıldınımektedir, Meselenin îtf eylulde Kartal'da yapılacak Parti Meclisi toplantısında bir gündem maddosi olarak gorüşülmesi istenmektedir. Ancak, bu GP lıJenn hem CHP ye gen dönme konusu, hem de bu konunun Partı Meclisinde görüşulüp göruşülmemesi hususu, CHP yüksek kademe lerinde önemli bir tartışma konusu haline gelmış bulunmaktadır. P H I f v e n Partisinin kuV l l r rulnşuna katüan 11 ayrılarak Gu Hizbüt Tahrir Cemiyetinin diğer üyeleri de ele geçirildi ANKARA CUMHURÎYET BÜROSü Ürdün, Türkiye'nin desteğini istedi Ortadoğu anlaşmazlığında arabuluculuk yapmamız bahis konusu değil 11 Guven Partilınin CHP ye donmesıni ve bu konunun Partı Meclisinde görüşülmesını isteyenler meselenin «Önemli» olduğunu ilerı sürmekte ve «Bu dönuşün, CHP ye kendisinden »yrılanlar tarafmdan yöneltilen ithamların çürütülmesi ba kımından fayda sağlayacatını» belırtmektedirler. «Parti Meclisinde ele alınsm» Teskilât nasıl kuruldu «Hizbüt Tahrir Kurtuluş Partisi» adı altında gizli ve gerid teşkılâtın, aralarında doçent, öğretmenler de olan son halkası da, Sıyasi Polis tarafınaan yakalanmış, teşkılâtın yayınladığı bildınlerın basılıp çoğaltıldığı makına, mumlu kâğıtlar, teşkilâtla ilgili kitaplar ele geçınlmıştır. Içışlen Bakanı Dr. Faruk Sükan, «Gözel bir operasyon oldn. Keşan Dedeağaç Çok taraflı bir incelemeye tâbi tutalmnstu. Acele etmedik, amaKonferansının cımız teşkılâtın tamamını, saç aletleriyle ele geçirmekti» dehazırhklan bitti mıştir. öğrendiğimıze göre, teşkılâtın elebaşısının ve yardımcılarınm yakalanması ıçın tçışleri Bakanı Dr. Faruk Sükan bizzat meşgul olmuş, plânia çalışmayı dort gece izlemıştır 1966/1967 yılı ramazan ayında, bazı yabancı uyruklu şahısların Hacı Bayram Camıı civarındakı kahvelerde «HilSfeti geri getirmek amacı ile» bazı vatanaaşlarımızla temaslar yaptığı ve bu amaca ulaşmak için taraftar topladıkları Siyasi Polis tarafından haber ahnmıstır. Yapılan incelemede «Hiıbüt Tahrir» in merkezinin Şam'da olduğu ve başkanının da Tekayyüddin El Nebbani isimlı bir Surıyelinin olduğu, bazı Ürdünlü talebelerin ae Türkiyede Türklerle temasta bulunduğu anlaşılmıştır. «Batı ve NATO'nun aldığı en iyi müjde» Sebepleri.. Biz bu durumu nonnal karşüıyoruz. Zira AJ. yöneticileri, mey dana gelen olaylan örtbas ehnek mecburiyettodedirler. Sebeplerlne gelince: O Suiistimal isnatlarma muhatap olan kişiler Demirel'in îstanbul teşkiiatmdaki mutemet adam landır. £ Suiistimallerin menşei araştınlacak olursa raeselenin 1 1 çapmdaki politikacı'an aştiğı baa İstanbul milletvekillerini de ilgilendirdigi görülecektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Sağlık Bakanı yurt dışındaki doktorları göreve çâğırdı ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Alı özkan dış ülkelerde çalışan Türk doktorlarını Türkiyede çalışmaları için göreve çağırmıştır. Özkan bu konu ile ılgıli olarak verdığı demeçte. yurdumuz ANKARA, (a.a.) lnsan Hak ve da sağlık hızmetlerınde çalışan Hürriyetleri Demeği Genel Başkapersonel'i maddi manevî ve sosnı Refik Korkut, dün yayınladıyal yönden tatmin etmek amağı bildiride, Yargıtay Birınci Başciyle bazı tedbirler alındığını, kanı Imran Öktem'ı, adli yılın açıilerde başka imkânların da sağlış toreninde yaptığı konuşraada «komünizm tehlikesıne temas et lanacağını belirtmis ve özetle mediği için» yermiştir. şunlan soylemiştir: «Halen sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril«Adli yılm açılışı münasebetiyle, geçen seneye ait son derecede kotü di|i bölgelerle bnnun dısındave hukuka son derecede aykırı beki illerimizde bir çok hekim kad yanlannı tekrar hatırlatan Yargı rolarımız münhâl bulunmaktatay Başkanı İmran Öktem, vatandır. Ba dnrnm muvacehesinde daşlarımızm bir kısmını, bu defaki yurt dışındaki meslekdaslarınıkonuşmasmda «Saf ve cahil» olarak za yönelerek bugünkü imkânlavasıflandırmaya kalkışmış ve «aşırımızı bildirmek saretiyle sağlık rı ıdeolojilerin sadece saf ve cahil hizmetlerinde kendilerinden fay yurttaşlar için tehlike teşkil ettiğidalanmanın kaçınılmaz bir göni« ileri sürmüştür. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) (Arkası »a. 7. Sü. 4 de) öktem'in konuşmasınm tepkileri.. ANKARA (Camhnriyet Bürosu) Mısafır Kıral Huseyin'ın âni rahatsızlığı sebebıvle bir gun ertelenen Türk • Ürdün resmi göruşmelerı dün «aat 10.30 da Çankaya Köşkünde yapılmıştır. öğrenildiğine ?öre, gorüşmeler sırasında Ürdün Kıralı Hüseyin, «Ttrk hükümeönin Vrdtin'e yapmakta oldafu gida ve malzetne yardımına devamını, aynca Kndüs ve ışgal edilmiş Ürdün topraklan konusunda Ürdün politikasının desteklenmesini» ıstemistır. Bu ıstekler Turk yetkilılerince olumlu karşılanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bu Güven Partililerin CHP ye dönmesini ve meselenin Parti Meclisıne getirilmesmi istemeyenler ıse bu göruşü one surmektedirler: «CHP esasen gelişme halindedir. Halk ortanın »olunu benim semektedir. CHP ilk defa bir prensip partisi baline girmektedir. Fikir ve görü» lynlıgını ileri snrerek partiden ayntaatşolanlann yeniden partiye alınmalan, aydın çevrelerde CHP nin fikri samimiyeti iizerinde endişeler yaratır.» Aynı görüşte olanlar konusunun bir parti meclisi meselesi olamıyacağını, partiye glrip çık maların tüzükte belirtıien hükümler içinde olabîleceğini öne surmektedirler. Karşı }i goruş (Dış Haberler Servisi) uhafazakâr tngiliz gazetesl «Daily Telegraph» dünkU «Kıbns için yeni ümiU baslıklı makalesinde «Turk ve Yunan hükiimetlerinin Kıbns rüzünden düştüklerı uzun ve tehlikeli ihtilâfı hal için görünfirde en kararlı bir çabaya girişmiş olmalan vakıası, uzun z^mandanberl Batı ve NATO'nun aldığı en iyi müjdedir» denümektedi Gasete, «Makarios rejimini meseleyi hal için kuvvete başvurmaktan alıkoyan en kuvvetli unsurun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin müdahale tehdidi» olduğunu yazmakta ve, «Türkiye'nin örnek bir sabırla sadece bir kere, ahdî haklannı savnnmak için müdahale ettiğini» kaydetmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) N BAYAR, DÜN İZMİR'DE KARŞILANIRKEN... Celâl Bayar İzmir'de tezahüratla karşılandı Alâeddin BİLGİ bildiriyor Teşkilât Türkiye'de kuruluyor Hilâfeti geri getirmek için faaliyete geçen teşkil âtın Turkiyede de faaliyete geçmesi için yapılan çalışmalar ılerlemiş, 1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesı Elektrik Bölümüne kaydolan 1964 65 döneminde Elektrık Mühendisi olarak mezun o(Arkası Sa. 7. Sri. 6 da) Başbakan, iddialara dün cevap verdi "Söz gelmesin diye kardeşlerimi dünyanın bir köşeşine götürüp bırakamam,, İZMİR Kadeş Vapuru ile tzmir'e gelen Celâl Bayar. rıhtımı doldu ran büyük bir kalabalık tarafmdan tezahüratla karjılanmıştır. «Yaşa», «Allah seni başımızdan eksik etmesin, «Ya ya ya, sa şa şa Meselenin en Celâl Bayar çok ya«a..j» diye bağıran kalabalık arasında bir ara oönemli tarafı muzlara alınan Bayar, kendisini Öte yandan, partı içinde Ecegörmek ve elini öpmek istiyen karvıt'ın Genel Sekreterlığını hazmedemıyen bır grupun bu yol şılayıcılarının hücumu üzerine, ezilmek tehlikesi geçirmiş ve ancak ile GP den 11 kışıyı feetirtmek polisin büyük çabası ile özel arasuretıyle Ecevıt'e karşı bir basına bindirılmiştir. grup meydana getirmeye ve Meclis açıldıktan sonra grup Daha gemi rıhtıma yanaşmadan organlarında yapılacak yeni sebüyük tezahüratı güverteden gören çimlerden bir çoğunluk elde etCelâl Bayar, oldukça heyecanlanrae yansına girdikleri de mese mıştır. Bu sırada, yanında bulunan lenin bir başka yönü olarak bebazı hanımlar. göz yaşlarmı tutalirtilmektedir. (Arkası Sa, 7, Sü. 1 de) Yılmaz ÇETINER'in Röporiaiı unün Çizilen tablo Yargıtay Başkanı Sayın Imran öktem'in konusması insanda hem heyecan, hem de hayranlık uyandırıyor. Hele olaylara baktıkça artan karamsarlık sırasında böyle bu konuşmanın yapümış olması heyecanı büsbütün arttırıyor. Sayın Öktem'in süzlerini altlannı çizerek okumak gerek. Zira Yarsıtay Başkanı açış konuşmasmda, olmaması gerekenleri, olamıyacaklan açık ve kesin dille sayarken aynı zamanda bir <pdişin ana hatlannı çizmekte ve kamu oyunun önüne bir tablo çıkarmaktadır. Bu tablonun içinde yakın yülaru mukayesesi vardır. Bn tablonun içinde her türlü fanalizmin din berirgânlığraın, hilâfetçi devlet kunna istekleri vardır. Gerici akımlara vcrilen ve gittikçe doza artan tâvizlerin özeti vardır. Modern hukuh anlayışma dayalı bir dünya görSşü, bir tarih görüşü yine tablonun içindedir. Nihayet Sayın Öktem, idarenin haksız tasarrnflanıı. da; btr olaydan söz ederek, tek fırça darbesiyle ortaya koymuştur. Gerçekten de Türkiyede Targıtay Başkanmın çizdiği tabloyu görmemek için kör olmak gereb Medenî kanunun değişmesini sadece orun rievrimei niteıigini ortadan kaldırmak amacıvla istiyenler Parlâmentoda söz sahibi olmuşlardrr Teokratik esaslara çöre çeriye dönük bir düzen kurmak için çaba gösterenler ve çabalarmı üstelik milliyetçilik kisvesi altında saklamaya çalışanlar birer birer kilit noktalarma gelmektedirler. Komünizmlo mücadele sloganı «mistik hezeyan halindeki bir avuç meczubun, ruh hastasımn veya din bezirgânınm» elinde 31 Mart günlerinin hazırlıçını hatırlatmaktadır Önüne gelene vurdukları kızıl damgasiyle, komünist suçlamasiyle ashnda kendi çıkarlan için veya hasta ruhlannı tatmin için çalışan insanlar, sadece hizbüttahrir gibi veraltı teşekküUeriyle değü, ilerici ve devrimci olması gereken çeşıtli meslek Te gençlik dernekleriyle, zümre çıkarlannı savunması gereken teşekküllerle Türkiyeyi geriye döndünnek, tarihin karanlığı içine sokmak gayretindedirler. Dışandan ve içeriden beslenen bölgeci, bölücü akımİ3\ gittikçe hnmı artfcnyor. Bu akımlan hızlandıranlar isteklerini üstü kapalı da oka Parlâmentoda söyliyebiliyorlar. Buna karşılık bir mfiletvekili yazar'm, kürsfide söylediklerini kendi köşesinde yazdı diye, razdıkları çıkarlara dokunnyor diye, dokunulmazlığı kolayca kaldınlmaktadır. Dahası var, tarihten ders almıyanlar yakın ve uzak tarihteki olaylardan ibret alacakları yerd< olaylara sebep olan tutumu veya tutumları tekrarlamak istiyenler 27 Mayıs devriminden yedi yıl sonra milletin gözü önündc çeşitli marifet yanşma girmektedirler. Örnekleri çoğaltabüirU ve çoğalttıkça Yargıtay Başkammn önümüze koydu^u tablo büsbütün koyulaşır ama Sayın İmran Öktem'in cümlesiyle hemen ilâve etmek isteriz Id bu koyulaşma geçicidir, çünfcü, Türkün yola çıkan medeniyet kervanmı geri çeTİrmeye, hattâ ya«aslatmaya kimse muktedir olamıyacaktır. Zira ba hedefi bize Büyük lnsan Atatürk göstermiştir. ANKARA, (33) Başbakan Suleyman demirel, «Itbam. isnat ve tezvirlerin maksadı, seref ve itibarlara leke sürmektir. Mâsum ınsanlann iftira çnknrlarında boğulmasi yerine, ba çnkarları kazanların. bir gün kendi kazdıkları kuyuda ken dilerinin boğulmus olması, demokratik rejimin güçlü bir merhaleye eristieinin isaretı ADANA, (Çoban YURTÇU büdiriyor) 10 şubat dir. Böyleee fazilet sabibı 1967 günü babası Ramazan Tutuş'u tabanca ile öldükimseler. şirretlerin elinden yakalannı kurtarabileceklerren Adana Kız Lisesi öğrencilerinden Neclâ Tutuş'un dir» demıştır. yargılanmasma dün II. Ağır Ceza Mahkemesinde başBaşbakan Suleyman Demırel, lanmıştır. bır basın mensubunun, cbır mıl letvekılı tarafından. şahsınızia İzmir'deki «Zeytinyağı 276 gun sonra, Ahmet Kırmailgılı bazı ıddıa ve ıthamları ıçıcı'nın başkanlığmdakı Mürvet ne alan bır onergenın, Millet Talu ve Zeki Ağıskan'dan kuruSkandalı» nın sorgusu Mechsı Başkanlığına verılmış lu muhakeme heyetinin huzuruhâdiseli başladı: olduğu. bırkaç gün evvel bazı na çıkarılan 17 yasındakı Neclâ gazetelerde nesredıldı. Bu huTutus, önde cezaevınin zayıf yasusta söyleyeceğınız birşey var pılı kadın gardiyanı, yanınoa ve mı?» şekhndekı sorusu üzerine arkasında süngulü jandarmalar şunları soylemiştir: olduğu halde salona alınırken «Millet Meclisi Başkanhğına korıdor ve salonu dolduranlar, önerge enşıp de hükumete ın17 yasındakı «baba kaatili» lise tikâl ettiğınde gereklı cevap veöğrencisinı âoeta nefesleri kesirilecektir. Ancak. önergenın velircesine seyretmişlerdir. İZMİR Karışık zeytinyağı rilmesınden önce, 31.8.1967 ve Nüfus kütüğünde «Necibe» olaolayı ile ilgılı olarak dun Sor3 9.1967 tarıhh Ulus gazetesınde, gu Hâkımlığıne getırüen Gomel rak kayıtlı bulunan Neclâ, sade önergedekı ıddıalar onerge safırması sahıpleyinden Samı Gosiyah bir elbıse ve beyaz yazlık mel, Reşat Gomel, simsar Rahıbı tarafından yazı halınde neş ayakkabı gıymiş, gözüne de sımazan İşıldıyan ve karısı Fetredilmiştir yah bir gözlük takmıştlr. Saç(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Babasını vuran Neclâ Tutuş'un duruşmasına Adana'da başlandı Taammüden öldürmedim Fındığın getirdiği 900 milyon nereye gitti ? \ Gazefec//er Adliye'de dipçiklendi "Kızım, oğ/um ev/enecelr, karım öldü, \ Süleynıan Efendi 9 yıl askerlik yapmışb; Rusla da, Yunanla İngUizle de harb ettün diyordu torunum hasta, damat gerdekte, hasta yatakta, cenaze kapıda B bekliyecek değil ya...Vannm uleyman efendi, karşısında tefeciye ! Battı balık yan giderII otnran, kendisinden en asağı S Ecvet GÜRESLN ŞOK Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in konuşması bazı çevrelerde telâ; yaratlı. 2025 yas küçük hemşehrisiDört genç kız, karşı köşedeki ne, onun hayran bakışlan arakocaman o"ut ağaçlarının altına sında mırıl rnınl bir şeyler angerilen beyaz çarşafın uçlarınlatıyordn... tutmuştu. Onlann yaşmda Köy yolunun hemen kenarın dan delikanlı, üzerine çıktığı kadaki yemyeşil düzlüğe öğlen sı bır lın dallardan birine asılmış, haycağını kısmen hafifleten ulu a li yaşlı gövdeyi cDut silkelemek» ğaçlann gölgesı vurmuştu. Ve için sarsmaya çalışıyordu... Çaroraoa, muhabbeti koyulaştıran üzerine düşenler büyüklebu iki dosttan başka, boy boy ço safın nndi herhalde... Ama kenanncuk dolaşıyor, oynaşıyor.. az iler o'an dışarı kaçan yere düsenleri de su bulamayıp çaresizlikten çi küçük çocuklar âdeta pike yamenlere yatmış in bir manda, parak kapışıyorlardı.. gözleri kapalı ağır ağır geviş geSuleyman efendi, yanma, tanıtiriyordu... Yolun karşı tarafında ise, a madığı misafirlerin yaklaştığını hırla sırt sırta vermıştı kerpiç görünce, yerinden doğrulup sibir ev... Sonra, kısa aralıklarla yah eski kasketıni başından çıağaçlann arasından yansı tene karmaya davrandı. ke yansı ahşap veya kerpiç di Hos geldin bey.. Bizim bnğerleri görülüyordu... ralara da insanın yola (Jüser mi? Ne olursa olsun, kim ne derse desin, güzeldir bn topraklar. Hiçbir yerde koklayamazsınıs ?n temiz oavayı... 1311 tevellütlu (73) yaşında Suleyman Öztürk muhakkak ki bütün kudretini, bütün canlüığını üzerınde yaşadığı bu topraktan, teneffüs ettiğı bu havadan alıyordu.. Onun için, üç çey» rek asırlık acı oolu, çile dolu bınbir mahrumiyetle geçen hayatına rağmen, su verilmiş çehk gibi sapasağlam, pınl pınl duruyordu karşımda... Az önce tatlı bir sohbete dalmıstınız.. imrendik, merak ettik nzakten... (Devamı 5 inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog