Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

EKREM MUHİTTtN YEĞEN'in ALATÜRKA ve ALAFRANGA I. Cilt: TurK, afzının tadını bılırl Turlc yemekJerı ne kadar lezzetli lae, pışırmesi de o kadar huner ister YEMEK ÖĞRETİMt İNKILÂP ve AKA Kitabevi Nefls cıltU 30 kra. n. Cılt: ALAFKANGA TATU, PASTA OĞBETİMI *LATTJBKA TATL1, KOMPOSTU. REÇEELEK, SOĞUK YEMEKLER, MEZELEH. SALATALAB SOFRA TANZIMİ v e 4DAB1 Bır arada. nefls cıltlı 35 lıra. Dâncılık: 1972 10490 umhuriyeC KUEUCUSD: YUNUS NADİ 2 .bel^ArmilSunı Nobe Amerikan ro ıı olarak' da alkı^l FARELER VE İNSANLAR olan 44. yıl tayı 1S482 Telgral ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbnl No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 9 0 2 2 4 2 97 2 2 4 2 22 42 99 Çarşamba 6 Eylül 1967 esen « linde daha canlı ve zamanda tükenerek sekizinci yaptığımız bu kitap Varlık Yayınevinın Büyük Eserler Serisi içinde 4 lira fiyatla çıkmıştır. Üâncılık: 1969/10491 Atina'ya göre, Kıbns u uyuşmazlığı önemsiz,, Demirel, Kollias'la Keşan'da görüşecek Yunanistan ve Rumlar görüşmeler için uygun bir ortam hazırlama çabasmı hızlandırdı I ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) I Başbakan Demirel ile Yunan Başbakanı Koîlias arasmdaki Kıbns konusundaki görüşmelerin, 9 1 0 Eylul tarihleri arasında yapılacağı öğrenilmiştir. İlk görüşme, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılacaktır. İkinci görüşmenin ise, Dedeağaç'ta yapılacağı bildirilmektedir. unan Başbakanı Kolias'ÜRDÜN VE İSRAİL KUVVETLERİ DÜN 2 DEFA ÇATIŞTI TEFECILERÎN ELİNDE KIVRANAN, OCAKLARI SÖNEN 2.5 MILYON FINDIK ÜRETICISİNİN HIKAYESINi ANLA7IYOR. FINDIK i Şekerli Hap m b i z i m çarpışma üzerine Rus Filosu Mısır sularına döndii (Dış Haberler Servisi) KAHİRE önceki gün Süveys'te tsrail ve Mısır topçnları arasındaki stes teatisı sonun da 20 Mısırh sivil ölmüş, 170'i de varalanmıştır. Ba arada, çmrptşmalar üzerme, Mısır'dan ayrılan Sovyet filosu tsm yolls geri dönüp Port Ssit ve Iskenderiye've gitmişlerdir. Aync» dün Israil ve Ürdün kuvvetlerı, 2 defa çatışmıştır. «KDÜN KIRALI HÜSEYİN BIM T4LLAL VE CUMHORBAŞKANI CEVDET SVNAY, ESENBOĞA HAVAALANINDA.» Süveyş'teki Başbakanla temıs fcurmak istemesinl anlara. Atinadaki cunta hükünıetinin durumu sallantıdadır. HaUcın iradesini hiçe «ay»rak, Anayasayı çiğtıemek pahasına iktidan ele geçiren ba hükümet bagün sadece kaba kuvvete davanmakta, böyle olduğn için de havada kalmaktadır. Işbaşına ge» leü dört »yı geçtijj halde cunt» ne içeride, ne dışanda en nfak bir sempati kazanamamışnr. Hoşa gitmiyen politikacılar, edebiyatçılar şairler. hattâ müzisyenler yakalanıp bapse tıkılmış, basıo sıkı bir sansür altma alınmış, türlü yasakterüt toplam ve birey özgürlükleri tnsıtlanmıştır. Memleketin ekonomik durnmu da gittikçe kötüye dofnı gelişme belirtileri göstennektedir. Başbakan Demirel. bu tarihten once Trakya gezisine çıkacak, bu arada, 9 Eylul'de Ke^tn Orduevmdfi, Yunan Başbakanı ile görüşecektir. İkinci goıüşme ıse, 10 Eylul'de muhtemelen Dedeajac'ta yapılacaktır. Demirel ile Kollias'ın görüşmeleri hakkındaki resml açıklama, henıiz yapılmamıştır. Bu açıklamanın, bugUn yapUması beklenmektedır. Göruşmelere; Türk heyeti olarak, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Dışişleri Bakanbğı Genel Sekreter Yardımcısı tlter Türkmen, Batı Dairesi Müdürü Melıh Akbil ile Adnan Bulai'ın katılacağı öğrenilmiştir. İsrail Ürdün çarpışması tsrail ile Ürdün askeri bırlıklerı arasında dun Şerıa bolgesı ile Damai Koprüsu yakınlarında ıkı çatısma olmustur. îkı haftadan beri ılk defa çarpısan taraftarların ateşlerınden bınncısi 45, ıkıncısı 25 dakıka surmuştür. Çarpışmada; ağır makmeh tufekler, tanklar ve havan topları kullanılmış ve Ürdun, Israılli 3 askenn yaralandığını bıldirmiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Kıral Hüseyin AnkaraJda Uygun ortam Yüksek kademe gSrüşmeleri yaklasırken, Yunan tarafımn uy gun bir ortam hazırlama çaba(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Bu koşullar altında Yunan cunta hükiimeti Kıbr« s< rnnuna dört elle sarümıştır. Amaç besbelli: Sorono V'unaD çıkarlanna en uygun bir biçimde çözümliyerek bir başan sağlamak, bir vandan içeride halka ştrin görünürken, öte yandan dışanda prestij kazanmak. hatın sayıhr bir g'ç dözeyine yükselmek. Bu amacı elde ettnek için Yunan cunta hükümeti bir takım taTizler verebileceğini dt son zatnanlarda belirtmiş durnmdadır. Tâvizlerin nıteliğı bakkında iyice avdmlanmış defilsek de bunJann Enosis hapını biz" yutturabilmek uğruna gözden çıkanlmış, ileride nasıl olsa kolayca eritilecek bir takım şekerli tozlardan başka bir şey ohnadığını bilivoruz. Karşıdan gösterilen renkli ve şekerli toziara kanarak Enosis hapını yutacak btr Turk lükümeti bulunabileceğinı bizim bavsalamız almamaktadır. Böyle bir hükümet bulunsa bile Türk milletinin olup bittiyi kabul edeceğini sananlar. geçenlerde Sayın öunay'ın dediği gibi, ancak fcendilerini aldatmış olacaklardır. Onun için bız Yunan cnnta bükümeti Başbanını çağnsına ayarak birim Başbakanın Koliasla görüşmesinı bıç de gereklı bulmuyonız. Bö>e bir pörüşmeden olumlu bir sonuç elde edilebileceğine inanmıyonız. tki devlet adamı karsı karşıya gelip de Kıbrıs sorununa hangi açıdan bir çözıim yolu bulacakJar? Yunanlılar Enosis istivor Halka rağrnen, Anayasayı çiğnemek pahasma ışbasına selmiş de ol niç bir Yunan hükümeti, Enosisten vazgeçen.ez. Biz ıse Enosise karşıyız. *• da Türklennın aınlık statü'îiine bağlanarak dpğil. <"şit haldı. ozffur insanlar otarak orad rarlıklannı korumalarından vanayız. Türk milletinin iradesi budur. •Milletuı iradesini temsil eden Türk hükiimetleri bunu şimdıye dek karşı tarafa her halde yeteri kadar anlatmış olmabdırlar. Ancak şu var ki, yukarıda da belirttiğimiz üz.er Yunan cunU iktidan, eski Ynna hükümetlerinin tersine, Kıbns feonusunda acele etmevi. kısa zamanda Enosısi gerçekJeştirmeyi kendi varlığı bakımmdan gerekli bulmaktadır. Bu da. eğer bizi şeke tozu ilt kandıramazsa derhal baska yollan denemeye kalkışacağına bir işaret sayılır. O balde bize düs a, her ihtimali çöze almak ve olayların gelişimini dikkatle tzlerken en kötü durumlar karşısında da hazırlıklı balunmaktır. Türk Hükümeti, Kürtlere baskı yapıyormuş.. «İCJ» İDDİASI «Gerekli dersi aldık » ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Ürdun Kırall Hıiseyın Bın Tallal, kendi yonettiğı Ürdun Kıraüyet Hava Yollanna aıt bır Caravelle uçağı ile dün saat 11 30 da Ankaraya gelmiş, Esenboğa HavaalaniDda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tanUmdan karşılanmıştır. Basın mensuplanyla konuşan Kıral Huseyin, Ortadoğu savaşı ile ilgüi olarak: «Biz maflubiyetin sonuçlanndan gerekli dersi aldık, içinde bulunduğumuz trajik durumun, diğer mağlübiyete nğıamış milletler fizerinde de ibret nümnnesi olacağına inanıyoruı» demiştır. CENEVRE, (AP) Uluslararası Hukukçular Komısyonu (İCJ), dunku oturumunda yayın ladığı bır bultende; Ankara Hu kumetmı, Turkıye'dekı Kurt azınlığa baskı yapmakla ouçlamıstır. (ÎCJ, çesitfi memleketlere mensup 46 bin kadar ba • kukçannn destekledikleri gayri resmi bir örgüttür.) •tCJ, sunları ılerı surtnüştur «En snndan iki ilâ üç milyon Kürt'ün yaşamakta oldufn bir memleket ol»n TürkiANKARA (Cnmlmriyet Bürosn) ye, görünürde Lozan AntlaşmaTurkıye • Avrupa Ekonomik sının 38. \c 39. maddelerini bilTopluluğu Kartna Komı«yomemezlikten gelmektedir. Türnu, Turk Parlâmento Grup kiye, bu maddeler gereğince aBaskanı Fethı Tevetoğlu, zınlıkların haklanna bıirmet dun düzenledığı basın toplangostenneyi kabul etmişti. Okultısında Turkıye'nın Ortak Palarda kürtçe öğretimi vasaktır. zara gırmesı ıçın ha7irlık doKürtçe, vasaklanmıştır. Bu yanemının 5 yıl sure ile uzatıyınların ithali de yasaklanmıslacağını sdylemiştır. tır.. Zaman zaman Kürtler, bazı mıntıkalardan toplu bir bal Turkıye • AET Karma Parlâmento Komısyonunun 1213 de başka yerlere sürgiin edileylul tarihleri arasmda Izmiş, Kürt isyanlan bastırılırmırde yapacağı toptantı hakken, kadın ve çocukların öldükında bılgı veren Tevetoğlu, rüldükleri yolunda söylentiler toplantıda gümrük meseleleridolasraıştır. Türkiye'de Kürtlenın de gonisüleceğini bildirre Kürt değil, Dağlı Türkler de miştir. nilmektedir.» Gece İstanbul'a gelen Charlton Heston, bugün Yielnam'a hareket ediyor Amerıkalı tanınmış sınema oyuncusu Charlton Heston, dün gece Kuşadası*ndan İstanbul'a gelmıştır Eşı ve çocuklanyle gezen unlu san'atçı, Ege sahülerıni ve tarıhi kalıntılan guzel ve çok ılgınç bulduğunu, tarıhî ve bedıi hazınelerle dolu Turkıye'yi daha ıyı tanımak ıçın gelecek yıl tekrar buraya geleceğıni soylemıştır. Heston, bu arada, Vıetnam'a gitmek uzere bugun Istanbul'dan aynlmadan once, şehırde kısa bir gezintı yapacağını sozlerıne eklemıştır Sanatçı, Hilton Otelı'nın Karadeniz Daıresinde kalmıştır. TÜRKIYE'nin Ortak Pazar'a girme hazırlık süresi 5 yıl uzatılıyor Kıral geliyor Saat 11 30 da Kıral Hüseyini getiren uçak, Esenboğa Havaalanma inmıştır. Kıralın, uçağın pilot mev kıinde olduğu gorülmuştur. Kıral uçağı kendisi yonetmişür. Kıral Hüseyine kardeşi Prens Hassan, Genel Kurmay Başkanı Amer Khanmash. Başkomutan Habıb EI Majalı ve Hava Kuvvetlerı Komutanı Salah Kurdi refakat etmektedirler. Kırai Huseyin, uçağın merdivenlerinden indikten sonra Cumhurbas kanı Sunay ve Başbakan Demirel tarafından karşılanmıştır. Türk Hava Kuvvetlerine aıt jetler hava alanı üzerinde uçarlarken Kıral, protokole dahil zevatm ellerını sık mıştır. Mısafır Kıralı karşılayanlar arasmda Senalo Başkanı Jbrahım Sevki Atasagun. Meclıs Başkanı Fer ruh Bozbeylı, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Bakanlar, Kııvvet Komutanları hazır bulunmuşlardır. Kordiplomatik ara (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ÖÇELİ KÖYÜNDE, KAROEşİNİ SIBTINDA TAŞITAN KÜÇÜK KE... TEFECİ ELİNDE »XEYEN, DEVLFrİN EL UZATMAS1NI, BUNA MANI OLUNMASDtt BEKLEYEN KABADENİZ KÖYLÜSÜNÜN ÇOCLKLABI BUN'LAR... Fındığın getirdiği 900 milyon liranın 600 milyonu tefecilere, 300 milyonıı da 2,5 milyon üreticiye nasıl dağıtıhyor? Yarın CUMHURiYETte Maden işçileriyle ilgili mektubunun tastikli sureti de açıklanan Behzat Firuz • konuştu: • ISTANBUL Üniversitf si Pıofesörler Kuruln toplantı halinde... (Solda; Cerrahpasa Tıp Fakultesi Dekânlığma seçilen Prof. Celâl öker görülüyor) «Birtün Genel Müdürler rapor yazar; fakaf ben böyle rapor yazmadun» Turkıye Maden îşçileri Sendıkasımn haftalık yayın orgamnda çıkan rapordan dolayı istifa etmesi istenilen Türkıve Kö rnür tsletmeleri Genel Müduru Behzat Fıruz. «Başbakana bir tane değıl 10 tane. belkı de daha fazla rapor . gondermişimdır. Fakat böyle bir rapor vazmış degihm. Butün ^enel müdürler yıl sonlannda Başbakana rapor gönderirler Bu normaldır.» demıştir «Zonguldak maden ısçılerinin sola kavdıklannı oelirten ve Başbc<'''>"'1an tpdbıı alınmasını (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Cerrahpasa Tıp Fakultesi Dekânlığma Öker seçildi KARA CÜMLE. T K t Genel Mudurluğunde biı gerevlı Böşbakanı partızanlığa azmettırmek ıstejen bır mektup yazraış... Gazeteler NADİR NÂUİ İstanbul Ünıversıtesi Tıb Fakultesinden, yeni ku rjlan Ctrrchpaşa Tıp Fakultesıne ayrılan 73 ogretım üyssi ıçın. dun Tıp Fakultesi Profesorler Kunılu oda ,!iid9 âyrıho torenı yapılmıştır Merasucoen sonra Cerrahpasa Fakultesınin De kanl'k, Senato temsücılıği ve yonetim kurulu üyelıklerı seçimlf rıne geçılmış, Prof. Celâl Öker, yenı fakultenin Dekarı seçılmıştir Prof. Ekrem Kadri Onat ve Prof Rukı.ıttln Tözum ıse, Senato temsılcı'ığıne se(Arkd&ı öa. 7, bu. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog