Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'de Sol Akımlar S. B. Fakülteal doçentlerindeo Mete Tunçay'm titiz çalışmalan r» fenif araftırmalanna dayanan; belga y» fotograflann da buhmdugu eserinin y«ni va ekli basmu. 15 Ljra. BİLGİ YAYlNEVt Yenişehir Ankara Cumhuriyet 10438 umhuriyet KÜRTJCUSU: TUNUS NADİ MI^URUN ÖLÜMÜ ıton Çehov, fc$çük hikâye sahasmh l r i d biri olaraa^günümüzde dürmektedır. Hzun zamandan makta olan bu knatand smda en çok sevilmiş caksınız. Varlık Yayın Eserler Serisi içind yeni baskuun fiyatı 4 liradır. Öâncılık: 1969/10443 44. yıl »ayı 1548 Telgral v e m e k t u p adresl: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul N o . 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 Sah S 1967 Nâsır'a komplo DemirelKollias haberini Kahire görfişmesi gerçekleşiyor ANKARA Cumhuriyet Bürosu ü hükumet üyesi, Tflrk • Yunan Başbakanlannın bu hafta sonunda Türk • Yunan sınırında buluşacaklarını açıklamıştır. Ayni hükumet üyesi, Kıbns konusunda yapılacak bu ilk temasla ilgiü olarak bugün, muhtemelen hükumetçe, bir açıklamada bulunulacağını da sözlerne eklemistir. Demirel Kollias görüşmesinin, Trakya sınırında ismi hentiz açıklanma>'an bir mahalde yapılacağı ve bu ilk görüşmede Kıbrıs konusunda her iki taraf, olumlu bir sonuç alınabileceği kanısına varırsa; bir süre sonra Yunan topraklarında yine henüz ismi açıklanmayan bir mahalde • muhtemelen Dedeağaç'ta ikinci görüşmenin vuku bulacagı belirtilmektedir. Bilindiği gibi, geçen hafta başkentte Kıbns konusunda ö'nemli temaslar vuku bulmuş, hattâ konu, bir aralık Milll Güvenlik KuIArka<r Sa I. Sü 4 de) BİR HÜKÛMET ÜYESı DÜN GECE AÇIKLADI: KARADENİZ HALKINI SÖMÜREN TEFECİLERİN iÇyÜZÜNÜ RAKAMLAR VE OERÇEK HİKAYELERİ İLE OR7AYA KOYUYOR... Mısır ve tsrail Kuvvetleri, Süveyfin Güneyinde bir mat çarpıştı (Dış Haberler Servisi) AHİRE cLe Monde» gazetesınin geçen hafta verdiği haberden sonra ilk defa dün, yarı resmi «El Ahram» gazetesi, Nâsıra karşı komplo kurmak suçundan yapılan tevkifler hakkında açıklama yapmıştır. Öte yandan dan; dün Süveyş'te, Mısır ve Israil Kuvvetleri arasında 1 saat süren bir çatışma olmuştur. B FINDIK K MAREŞAL AMR Gümrüklerde kalan malların sayımı başladı Topyekun çöküntü «El Ahram» a göre, eski Başkan Yardımcısı ve B.A.C. Silâhlı Kuvvetler Başkomutan vekili Mareşal Abdülhekim Amr, evinde ikamete mecbur edilmiştir. Kendisiyle birlikte 50 yüksek rütbeli subay ve sivilin de göz hapsine alındığı bildirilmektedir. «El Ahram», halen yapılmakta olan soruşturma tamamlandıktan sonra Mareşal Amr ile arkadaşlannın askeri mahkeme önüne çıkanlacaklarını haber vermektedir (Arkası Sa. 7. S8. 3 de) Otomobiller, Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile saîılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çeşitli sebeplerl» gümrüklerden çekilemiyen ve 20 yıldan beri gümrük antrepolannda bekleyen malların aatüması için haarlıklara devam •dilmektedir. llgililerin belirttiklerine göre, yıl lardan beri gümrük depolarmda bekleyen ve bir kısmı da kullanılamıyacak hale gelen malların sayımı bir aydan fazla zaman alacaktır. Malların sayımı ve tasnifi bittikten sonra yayımlanacak bir kararname ile antrepolarda bulunan mallar sa tışa çıkarılacaktır. Satış şekli ve mallann değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını Ulaştırma ve Gümrük Bakanhğı ilgililerinden kurulacak bir komisyon tesbit edecektir. Öte yandan gümrüklerden çekilemiyen otomobillerin Devlet Malzeme Ofîsi aracıhğı ile satümasımn düşünüldüğü ilgililerce belirtilmek tedir. Permi yolu ile Türkiyeye sokulan otomobillerin permi sahiplerince gümrüklerden çekilmesi yolunda alınan kararda bir değişiklik yapılamıyacağı da yetkililerce ifade olunmuştur. Kaatillerden kurulu mahkeme Burdur'da bir avcıya ölüm cezası verdı Aybar: "Raporu yazan zat ve Demirel Anayasa suçlusudur,, dedi Türkiye "Kömür îşletmeleri Genel Müdürü Behzat t'iruz'un Başbakana gönderdiği bildirilen «Çok gizli» ve hükumeti TİP'in kömür havzasında yayılmasına karşı uyaran rapor hakkında Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar bir demeç vermiş ve «Raporn kaleme alan zat ve bu zat hakkında hiç bir işlem yapmayan Bay Demirel, Anayasa suçlusudur. Bütün bu ters gelişmelerin baş suçlosu Anayasayı savsaklayan ve Anayasa düzenini değiştireceğini her vesile ile ima eden bngünün iktidan ve onnn başı olan Bay Demirel'dir» demiştir. Aybar, raporun Osmanlı Devleti devrindeki jurnalleri hatırlattığını söyleyerek şöyle de(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) lllcolcullarcla lcayıt Şchrimizdeki ilkokullarda kayıtlar. dün başlamıştır. Kayıtların ilk günün olması münasebetiyle öğrencl vclileri, okullara âdeta akın etmişlerdir. Özellikle; sağlık merkezleri, aşı yaptırmak için sıra bekleyen ilkokul öğrencisi adayları ve velileriyle dolmuştur. Bu yıl ilkokullara kaydolacak öğrenci sayısı 4 5 5 0 bin olarak tahmin edilmektedir. Reshnde, çocuklarını aşı yaptırmak için sıra bekleyen veliler görülüyor. (Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU) Ordün Kırah bugün geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ürdün Kıralı Hüseyin Bin Tallâl bugün Ankaraya gelecek ve törenle karşılanacaktır. Ürdün Kıralı Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Sunay arasında Ankarada bulunduğu sırada resml göriişmeler yapılacaktır. Kıral, Ankarada üç gün kaldıktan sonra İstanbula hareket edecektir. Öte yandan dün Dışişleri Bakanlığınca açıklandığına göre Prenses Muna, Kıral Hüseyine bu gezisinde refakat edemiyecektir. Prenses Muna'nın nâmileliği dolayısiyle bu geziye katılamıyacağı öğrenilmiştir. aşbakan Süleyman Demirel, ulusiararası Büyük Barajlar Komisyonu 9. Kongresinin açılış töreninde dün yaptığı konuşmada «İUm bütün mületlerin malı, refah ise her inmnın hakkıdır. tlmin, insanlığı ıstıraba, sefalete garkeden usui ve vasıtalan arttınnakta değil, işsizliği, açhğı, cahilliği ortadan kaldıncı isrikamctte kullanılması beşerî dâvadır» demiştir. Bu ârada İstanbul Belediye Başkanı İşcan, konusmasında, «Istanbul'un susuzluğu» üzermde durmuştur. 60 dan fazla milletin Szâsı bulunduğu ve 1500 yabancı delegenin iştirakiyle şehrimizde toplanan kongrede, «Barajlar» konusu detayları ile incelenecek, göruşler ortaya konulacak, «Su» sıkmtısım ortadan kaldıracak tedbirler Ueri sürülecektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) İşcan, Ulusiararası BarajKongresinde istanbul' un su sıkıntısını anlattı B BL'RDLR. (a. a.) Karamanh ormanlarında firari kaatillerin kur duğu mahkeme, bir adamı ölüm* mahkum etmiştir. Mehmet Ali Temelli ve Ahmet Hatipoğlu adındaki iki avcı, Karaman ormanlannda avlanırken, «Memnu tnuıtıkava girme» gerekçesiyle yakalanıp, suçüstü mahkemesinde yargılanmışlardır. Avcıları. kaatil suçundan mahkum e* zaevi firarisi Ahmet Özçoban il« iki arkadaşı yargılamışür. Kaatil Özçoban'm başkanlık ettiği mahkemede, avcılardan Temelli, kurşuna dizilmek suretiyle ölüme mahkum edilmiş, arkadası HatİDoğlu ise berset etmiştir. Her 2 karar hakkında da «mahkeme», gerekçeler (!) öne sürmüştür. Oiaydan hemen sonra Burdur'a gelen Hatipoğlu, keyfiyeti yetkili makamlara bildirmiş, takibe çıkan jandarma, kurşuna dizilen Ali Temelli'nin henüz can vermediğini görerek, derhal hastahaneye kaldırmıştır. Temelli'nin tedavisine, aahta mahkeme başkanı ile üyelerinin de takibine başlanmıştır. İŞTE FINDIK ÜBETİCİSİ BİR ANA EN KÜÇÜK YAVRUSVNU SIBTINDA TAŞIYOB... ÖNDE ÎÜBÜTEN İKİ YAVRUsUNDAN DA GÖZLERİNİ AYIRMnOE.., EVİNDE YAKMAK İÇİN ÇALL ÇKPI TOPLUYOB ÖĞLE SICAĞJNDA.^ Londra'da yeni bir « Seks Skandalı » LONDRA, (AP) Emnıyet makamlarımn bir sözcüsü tarafından açıklandığına göre, Elizabeth II'nin muhafızlarından bazılarının da ilgili bulunduğu söylenen bir homoseksüeller grupu hakkında polis ve askeri makamlar, araştırma yapmaktadır. Bir Londra gazetesi, dünkü manşetinde, «Muhafızlar, Hornoseksüel Âlemlerini Anlatıyor» demekte ve «Birçok tanınmıs isimIerin, Mayfair'de yapılan âlemlere adlarının kanşmış bulunduğunu» ileri sürmektediı. YILMAZ ÇETÎNER, Karadenizde köy köy dolaşarak tefecilerin yıllardanberi sömürdüğü insanlarla konuştu. Faiz altında inleyen fındık üreticisini kemiren bu sosyal yarayı ortaya koymak için bu seri yazıyı hazırladı... FINDIK TEFECİLERt'nde sadece acı gerçeği değil, bunların ncdenlerini de okuyacaksınız... 36 fınnda grev karan alındı Ekmek İş Sendikası, İstanbuldaki fırınlardan 36'smda grev karan almıştır. Greve gidilecek ekmek fırınlan: Karagümrük, Fındıkzade, Gaziosmanpaşa, Sağmalcılar, Anadoln Kavağı, Ümraniye, Sarıyer, Lâleli, Büyükada. Balat, Kasımpaşa, Beyoğlu, Kuzguncuk, Samatya, Kızıltoprak, Bakırköy, Kumkapı, Yeniköy, Büyükdere, Taksim ve Kadıköy semtlerinderinde baskın grevleri uygulayabilmek için, grev tarihini açıklamamıştır. Sendika Genel Başkanı Mustafa Bastırma, «çreve, bir sure önce İşrerenler Sendikası ile yaptığımız loplu iş sözleşmesinin uyçulanmaması sebep olmuştur. Grevin tatbiki sonucu, şehirde ekmek sıkıntısı olacaktır» demiştir. PRENSES GELEMİYOR 7 Eylül Perşembe günü CUMHURiYErte Libya Kıralı Bursa'ya geldi BLRSA Libya Kıralı Idris El Sunusi dün 22 kişilik maiyetivle Mudanya yolundan şehrimize gelmiştir. «Savorona» yatı ile seyahat eden konuk Kıral, Mudanya iskelesinde Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından karşılanmıştır. 39 odalı Küçük Otelin tamamı, Libya Kıralma aynlmıştır. Misafir Kıral, Bursa'da 25 gün kalarak, flsik ve kaplıca tedavisi görecektir. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NDA GREV.. Günlerdenberi Sosyal Sigortalar Kurumunda grev var. Devam eden bu grev elbette ki Kurumun işlerini aksatıyor, her gün müracaat eden sigortalılann muamelelerinin geri kalmasına sebep olnyor. Bn bakımdan özellikle işleri geri kalanlar olayıo karsısmdadırlar. Çfinkn insan pslkolojisi onlan karşı olmaya itmektedir. Ne var ki konn incelendiği zaman Sosyalİş grevinin sendika baknnmdan haksız argümanlara dayandığını Ueri sürmek de imkânsızdır. Gerçekten Kurtımda çahşanlann statükolan bir türlü belirli bir anlayışa otnrtnlamamış ve farklı nyçu lamalar devam edip gitmiştir Halen Istihdam edüenler beş ayn statü içindedirler. Barem içi maaşlı memur vardır, barem dışı ücretle çahsan hizmetUler vardır. thtisas kadrolannda çalışanlar, anlaşmalı istihdam edllenler ve 10195 sayuı kararnameye göre çalıştırüanlar vardır. Kunım personelinin farklıbklan sosyal gfivenlik bakımından daflçdeSlıik »tatttnun uygulanması sonucunu veriyor. Bu arada bir kısım personel Emekli Sandığına aidat öderken, bir kısmı sigortaya tâbi ttıtulnyor. Bir kısmının ise geleceği için hiç bir garanti voktur. İşte bn durumdaki personel (arklılığından işveren olan Kurum daima faydalanmış ve sendika ile karşı karşıya kalmamak için farklılık devam ettirilmiştir. Fakat Yargıtay 9 uncu Dairesinin 1964 ve son olarak 1967 Mayısında aldığı iki karar da çahşanlann durnmlarnun Kurum Genel Müdürliiğünün iddia laruıa aymadığını ortaya koymuştur. Bu karara göre çalışanların aşiğı yukarı yüzde 90 ı hizmet akdiyle bağb işçidirler dolayisiyle işçilerin temsil edildiği Sendika ile Kurum arasıada toplu sözleşmeye gidilecektir. Sosyal • tş Sendikası grev ve lofcavt kanonunun verdiği hakk dayanarak toplu sözlesme masasına oturmuştur. Ancak pazarlıkta talepler ileri sürülünce Knrum yöneticileri ile ihtilâfa dfisfilraSş ve s&resl İçinde nzlaştirna kmrnlian müesseaeal OLAYLARIN ARDİNOAKİ «Kulu'da toprak dağıtımı neden durduruldu?» ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) CJÎ.P. milletvekili Nazif Kurucu, Köy İşleri Bakanına yönelttlği yazılı soru önergesinde Cihanbeyü ve Kulu Uçesine muhtaç çift çiye dağıtıhnası kararlaEtınlan arazinin dağıtımından vazgeçilmesinin nedenJerinl sormuştur. Kurucu, önergesinde su sorulan sormaktadır: A Kulu'da Kuln A.P. Başkanı Mehmet Yıldız ve akrabalanrun, hazineye tapuln olan bir tasım toprağı elinde bnlandurduklan sa bittir. Kulu Uçesindeki dağıtunm, A.P. Başkanı ve akrabaian zarara uçramasınlar diye durduruldnğu doğrn mudnr? & Siz, doğru değil diyeceksiniz. Madem doğru değilse AJP. Başkanı ve akrabaian hazineye ait toprağı nasıl ellerinde tutuyorlar? Bunlardan niçin ktra alınmıyor. Niçin baklannda hiç bir işlem ya pılmıyor? Q Doğrndan doğnıya Bakaıriı* ğınızca yönetümesi gereken toprak dagıtım konasnna Demirel'in müdahale ettiği ve partiden gelen tepkilerle daği^ılmnnın durduruldufu doğru mudur? Sunay, BölOkbaşı ile bir süre göröştü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Sunay, dün sa•t 11 de Çankaya Köşkünde, MP Genel Başkanı Bölükbaşı'yı kabul etmiştir. Bölükbaşı, A\Tupadaki Türk isçileri arasında yaptığı incelemelerinin izlenimlerini Sunay'a anlatmıs, ilgi ve yardımlarmı dilemi*tir. MP Lideri, bu srada, 3 gün önce Başbakana verdiği ijçi sorunlan hakkındaki muhtıranın bir suretini, Sunay'a da sunmujtur. Sosyalîş Sendikası, dün yaptığı açıklamada, îstanbul'da «genel yürüyüş» düzenlendiğini bildirmiştir. Protesto yürüyüşü, 11 Eylül Pazartesi günü yapılacaktır. Bu arada; Sendika, Başbakanlığa başvurarak, hükumeti arabuluculuk yapmağa çağırmıştır. Bu koSelâhattin GÜLER nudaki bildiride, Her gün binlcrce ki«inin grevdeki işyerleri kapılarmda saatlerce ümitle beklemeleri, Dağmık siyah saçlan kana bulanmıstı. Elindekl çanta biraz Derlye (ırlamııtı. Kıvnlan H>1 ayağından ayakkabuı çıkmı;, sağ ell yum yürekler parçalayıcı manzaralac ruk olmuştu. Her «ey oiıu terketmijti arhk. Beyoflnnun bu ssatten son yaratmakta, gozciilerimiz bu dunım kar«ısında atlamaktadır» denilrakJ alkol kokunınu hailf bir rüzgâr dafıtmek Istermif gibi esiyordu. (Arkaaı Sa, 7. Sü. 1 de) mektedir. Sosyaf Sigortalar grevinde Hükumetin Kıskançlık yüzünden iki cinayet işlendi: arabuluculuğu »stendf KAATİL, ERDOĞAN EMNİYETE GÖTÜKLXÜKK.EN.. ÖLDÜRÜLEN GENÇ B3Z SÜBEYTA ÇELİK Povyonc/a tanıştığı kadını dört kurşunla öldürdü işletilemeyinf* rreve gidOmls I tir. Anlaşılıyor Id Kurum, Sendikanın dayanamıyacağmı düşü * nerek, ihtilâh bir an önce hal J letmek yerine, (uatma cihetine İ gitmiştir. Oysa bn taktik yanlıs, çıkmış, hattâ grev 15 günün sonunda başka sabelere de siravet etmiştir. Kanaatimizce Kurum yöneticileri genişleme istidadı artan çrevi iyi değerlendirmeü ve eski yolu bırakarak ihtilâfın halli için insiyatifi ele almalıdırlar Zira ismi Sosyal Sigortalar olan bir kurnmnn. hem de resmî bir kurumun kendi mensuplanna karşı böyle davranması, me> sele anlasıldığı zam<>n, tüm slgortalüar üzerinde hiç de gfiven verici bir etki yapmıyacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog