Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR O Şaheser Romanlar Romanlaftırılmı* HtyatUr * En Büyük Yınrların En GüzcJ EMrlari I I JOSEPHINE «2. bası) 15 C (Napoleonia Imparatonçe ' Josephıne'm hayatlan) BİR GÖ16EHİH MHNNOAN 12.5 L. 'Chopin le George Sand ın aşklanı Her krtap kabartma bez cıltlı beş renk ofseı ceket kaplı ~OUVEN YA V I N E V I ,*TV V§3 44. yı/ seyı 1S481 KURUCUSÜ: TUNUS NADİ Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 uriYeı Pazarfesi 4 Eylöt 1967 VyAKMAK Tüfl okuriannın % k yakmdan tal J d n Tüflt London'ın nıdıkları ~ve önce yabikâyelerinı nda okuymladığunız .yelerınden bır muştunuz. En Özyürek'ın demeti daha seçıp bu kitap Varçevirisinden sunduğı hk Yayınevi'nin Ötiyük Eserler Serlsl içinde 4 lira fiyatla çıkmıştır. Üâncıllk: 1969 10372 ATEŞ İstanbul Posta Kutusu: îstanbal No. 248 22 42 97 22 42 98 22 42 99 CHP, AP ile mücadeleyi sertleştirecek Ecevit, "Demirel demokrasiye savaş açtı, çetin günler başlıyacak,, dedi Cumhuriyet Bürosu ANKARA CHP Genel Sekreterı Bülent Ecevit, C HP Ankasra bölge toplantısında diin bir konuşma yapmış, Baçbakan Demırel'm «Anayasaya karşı halkı tabrik ettifini» öne sürerek, «Anayasaya ksrşı savaş açan Demirel, esasında demokrasiye savaş açmıstır. Anayasaya savas açmak, milli iradeye savaş açmak demektin demiştir. Ecevit, konuşmasında önümüzdeki dönemde CHP ile AP arasında mücadelenin sertleşeceğini öne sürerek «çetin günler başlıyor» demiştir. Ecevit konuşmasının başında, CHP nin gittikçe güçlendiğim, iktidann tutumu dolayısıyle önumüzdeki dönemde mücadelenin çetin olacağını, Demirel'in Başbakam gibi değil, bir parti lıderi gibi konuştuğunu öne sürmüş ve «öyle devam etmiştir : «Ekonomik dnrnmun çok bosnlmaa Başbakam siyasal tartısmaUnı zorluyor. Parlak törenlerle vatandasın içinde bnlandagn iktisadî bunalınu örtmek, dikkatleri rejim konnlanna çekmek istiyor. Konnşmalarıyl» rejim tartışmalarına yol açıyor. Niteligi değişcn yeni yeni eko Bomik sosyal torunlar çıluyor ortaya. Bu durumda yapı değisikligini, düzen degişikligini öngören tedbirler almak gerek ama AP sağcı, muhafaıakâr tntuanyla, bo tedbirleri alacak felaefi yapıya sahip değildir.» Türkîş, Hükumeti suçladı "Yeni Grev Tasarısı işçi hareketini yok etme amacını gütmektedir,. CUMHURtYET BÜROSU Fındıktan geçinen 2,5 milyon insanı insafsızca sömüren tefecllerin ıulmünü gerçek rakamlan ve hikâyeleri ile gözler önüne seriyor Müthiş tehliUe LSD Turklş tarafından verilen bılgıye gore, toplantıda özeliıkle, «Hükumet Urafından, işçi aleyhine değiştirilmek amacıyla hazırlanmıs olan Topla Sözleşme ve Grev Kannna Tadil Tasarısı üzerinde» durulmuş, ıl gıh Bakanlarca bugune kadar bırçok kere söz verilmış olmasına rağmen üzerinde ciddi bir çalısma yapılmayan «tşsiılik Sigortası ve Tarım 1$ Kannnn» hakkında Türklş'in yaptığı çalısmalar ile bu konularda izlenecek politika da gözden geçırilmiştir. ANKARA Türkİş tarafından toplantıya çağırılan Milli Sendika ve Federasyon Başkanları, iki gündenberi yap tıklan ve işçi sorunlannırı ele alındıgı çalışma lanna ara vermiş, yayınlanan bildiride; «Türk işçisinin, kendi hak ve özgürlüklcrine el uzatılmasına müsaade etmeyeceğini, bu çeşit davranışlara karşı her çeşit mücadeleyi en meşru hakkı sayacağını» açıkiamıştır. Bildirl Yaymlanan bildiride özetle su konulara değinilmektedır: «O tşsizhk Sigortası ve Tarım İş Kanunlannın çıkartılacağı yetkili hükumet üyeleri tarafından defalarca açıklanmış, kesinlikle söz verilmis. bun« (Arkası Sa. 7, Sö. 7 de) Partizanlık Dcevit, AP nin ikinci bes yıllık plâna da inanmadığmı, çünkü kendi inançlarıyla bu plânın çeliştiğini öne sürmüş, «Başbakan, ya plânı okumamıs, ya da okumuş da anlamamıstır. AP iktisadî bnnalımı gideremez» demiştir. AP iktidannın ekonominin devlet kesimini ihmal ettiğini belirten Ecevit, şunlan söylerniştir: «tktisadî devlet knraluşlan bn devrede partizanlık, rfişvet ve baskı aracı olarak knllanılmaktadır. AP, iktisadî devlet Imrnlnslannın sırtından kendi partizanlannı zengin yapmaktadır. İktisadî devlet knrnlnşlan iki yılda kaynak yaratan dnrnmdan kaynak tflketirtaalegel ntişlerdir.» <Arkası Sa. 7, Sü. 6 da> Tarım işçilerinin haklan temînata bağlanıyor LSD*nin sayısn kurbanlanndan ikisi Yurdumuzda tanmmadığı Zeynep AVCI için mücadelesi yapılamıyor Hânı yağma unün notıorı İktidann parti olarak tesirliliği arttıkça, yani her iş bu partide biter dfişüncesi balkta yerleştikçe nüfnz ticareti, rüşvet ve yolsuzlnk olaylarının artması tabiîdir. tktidar başları ne kadar iyi niyetle davramrlarsa davransınlar, olaylardaki artıslan önleyemezler. Çünkü önlemeğe takatleri yetmez, dolayısıyle asacağız, keseceğiz, ataca{ız tebditleri palavradan öteye geçemez. Nitekim son zamanlarda gazetelere baktığımız zaman, hemen her gün yeni yolsnzluk olayı ile karşılaşıyoruz. Bnnlar sn yüzüne çıkmıs olanlar. Bir de kolay ispat edilemiyeceği için açıklanmayanlar var ki, söylentilerle sise sişe balkın ağzında dolaşıyor. Meselâ Istanbul'da dönen dolaplar artık olafan seylermiş jibi anlatılıyor. Belediye Meclisinin filân nüfnzlnsn bir hanı yıktırmamak için sahibinden birkaç yüz bin lira almıç. Aynı nüfuıln, arkadaki bina sabibini ise tamamen tersine çarpmış, ve öndeki binanın yıkılması vaadiyle yüzbini kıvırmıs. Sahil yolundaki nüfnz hikâyeleri, rnhsat dalavereleri bir başka âlem, ihalelerde dönen dolaplann baddi besabı yok. Teşil sabalan, Istanbnllunnn gözüne baka baka iskân sahası ıçine alıyorlar. Bn arada büfe işleten Meclis üyelerini mi ararsınu, Belediye miifettislerini kovan kabzımallan mı istersiniz, istimUklerde Vilâyet veya Belediye aleyhine fiat yükseltip milletin parasını der cep eden, etmege çalışan Encümen fiyelerini mi sorarsınız, bepsi Istanbnl'un basına çöreklenmisler. Kısacası. bir hânı yağmadır gidiyor. Dalavereler öylesine hızlanmıstır ki, şehrin Valisi, Belediye Baskanı ancak gözle görülflr elle tutnlnr bale çelebilenlerle mücadele etmeğe çalışıyorlar ve tabii bn mücadele göle maya atmaktan ileri gidemiyor. Geçenlerde A.P. Gençlik Kolu Başkanı, yolsnzlukların önüne geçilemiyecek duruma geldiğini açıklayarak, istifa etmisti. Arkasından tstanbul'a Parti Genel Merkezinden bir inceleme kurnln gönderildi. Kurulun hazırladığı raporda hangi kanıya vanldıgını bilmiyornz. Ancak Ankara'dan gelen haberler, birkaç kişinin partiden ibraç edilecegi merkezinde. Oiyelim ki, en nüfnzlnlan dahil, çetedekileri knlaklanndan tntnp kapı dışan attılar atmazlar ya! Ne olacak? Hiç. Onlann yerine nüfnzln olmak için ağraşanlar ve bnnn idealizm perdesi altında yapanlar işbaşına gelecek ve hânı yağma da devam edip gidecek. Gidecektir, zira, parti ile idare birbirine kanstıkça, parti tesirliligi arttıkça, balkta, devlet kuvveti yerine parti kovveti fikri hâkim oldnkça, soygnn, vnrgnn mekanizmastnı dordurmak imkânsızlasır. Oefil dnrdarmak, aksine bn mekanizma halkın da yardımiyle daha hızlı işlemeğe başUr. Derece dereee, köyönden kasabasından hükflmet merkezine kadar ber yerde meşru'nnn yerini gayrimeşru alır ve memleket bir noktaya kadar çatırdıya çatırdıya ynvarlanır dnrnr. Aslında sınıf bilineine erismemiş, sınınarı belirll hale gelmemis elan az gelisrais ülkelerdeki ayaklanmalar, sert dözen değişiklikleri kitlelerin Marksizme bağlılıklanndan defil, çittikçe bızlanan vnrCun mekanizmasının baska türlü dnrdnrnlamamasındandır. Ülkemizde hiç tanınmayan ve dolayısiyle yurda girmesi gayet kolay olan, LSD adlı uyuşturucu madde hakkında kendilerinden bilgi aldığımız tStanbul Üniversitesi Pen FakUltesi Toksikoloji Bölürnü öğretim üyesi Hayri Sözen ve Bakırköy Akıl Hastanesi Başhekimi Dr. Faruk Bayülkem, LSD'nin bır mikrograınının sekiz saat süre ile tesir ettiğini ve bu süre içinde, kullanana istediği rüyayı gördürüp, şimdiye kadar ortaya çıkan uyuşturucu maddelerin en korkuncu oldugunu söylemişlerdir. Hayrı Sözen bu konuda şu bilgiyi vermiştir : « Gramın milyonda biri kadar LSD, bir hapın içine karıştınldıfı veya sıvı halinde toz yahnt kesme sekerle alındıgı zaman sekiz saat süre ile «LSD deliliği» adı verdigimiz etkiyi yaratır. Çok eski devirlerden beri Amerikan Hintlilerinin kulANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) landığı «Meskalin> adındaki mad MP Genel Başkanj Osman Böde ile ilçisi oldnfu sanılmaktadır. En tehlikeli tarafı, çok az lükbaşı, Avrupadaki Türk işçileri arasmda yaptığı görüşnıelerden bir miktarının etkisinin, diger sonra hazırladığı ve ne gibi tedbirnynstnrncn maddelere göre çok lerin alınması gerektiği yolundaki fazla oloşudur. Sanıldığı gibi ANKARA, (Cumhnriyet Bügörüşlerini kapsayan muhtırasının sentetik bir madde değildir, dorosu) Sosyal İş Sendikası bir kopyasmı bugün sıat 11.00 de Sosyal Sigortalar Kurumu işyer ğaldır. Fakat tabiî olarak elde Cumhurbaşkanı Sunaya da vereedilmesi çok güç ve masraflı ollerınde başladığı grevın otuzuncektir. (Arkası Sa 7. Sü. 4 de) cu gününde. Kurumun 550 milMP Genel Başkanı, öncekigün yon hra zarara girdiğini. açıklaBaşbakan Demirel ile Avrupadaki mıstır. işçilerimizin durunaunu görüşmüş, Sendika, Kurumdan toplu sözbirbuçuk saat süren bu görüşmede leşme ile 7 milyon lira istedığiişçılerin sosyal, ekonomik ve kültü nı, fakat isverenin buna yanaşrel ihtiyaçlarını anlatmış, hazırlamadığını, Kurumun grev kırıcı dığı bir muhtırayı da sunmuştur. hareketlere girdiğini öne sürSAMSUN (a.a.) Samsun'un müş. tedbir alınması için ilgili Bölükbaşı aynı konularda Sunay «Eski hava alanı» mevkiınde dümakamlara başvurduğunu beile de görüşecek ve alınması gerezenlenen «yarım saf kan at yanşlırterek, bu konuda Içışleri Baka ken tedbirler hususunda Cumhurları» sırasında atı tökezleyen bır başkanmın yardun ve ilgisini» istinına çekilen telgrafın kopyasmı Jokey geriden gelen atlar tarafmyecektir. basına vermiştir. dan çiğnenerek ölmüştür. Koşuyu önde götüren jokey Halis Şekercioğlu'nun atı âniden tökezleyince az farkla geriden gelen üç at, tökezleyen ata çarparak birbirine girmişlerdir. İki bin seyircinin gbzleri önünde cereyan eden kazada çignenen Jokey Halis Şekeroğlu derhal ölmüştür. Jokey AFTON (Hakkı Merdivenci Bildiriyor) Şehir stadında diin oynaAdanalı Ahmet Zerek ağır yaralanarak, Devlet Hastanesine kaldınan Afyonspor Antalyaspor maçının 87 dakıkasmda, seyircilertn te Sunay bugün Bölükbaşı'yı kabul edecek ANKABA, (Cumhnriyet Bürosu) Çalışma Bakanhğınca hazırlanan ve tarım işçilerinin çalışma koşullan ile, ücret «tatülerini düzenleyen Tanm İş Kanunu Tasarısı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda gorüşülecektir. Tasarıda haklı bir sebebe dayanmadan ışinden çıkanlan tarım ışçisine tazminat verileceği belirtilmekte «ücret» bölümünde özetle su hükümler yer almaktadır. (D İşçi ücreti en geç haftada bir ödenir. Ancak, iseinin mnvafakatı ile bn sürenin iki hafta veya bir ay olarak tesbiti caizdir. Ayni işi yapan işçilerin ücretlerinde kadın erkek far kı eözetilemez. (2) Işçı ücretlerinin kyd» 240 Iirası haczedilemez. Vey» başkasına devir ve temlik edilemez. (3) Tanm işçilerinin asgari ne reti. İş Kanunu hükümlerine göre tesbit edilir. Tasarıda, devamlı v e yarı devamlı ışçilenn yılık çalışma süresının gunde ortalama 8 saat üzerınden hesaplanacağı belirtılmektedır. Nonnal çal.sma saatlerı dışında fazla mesaı yapan ışçılere ücreti yüzde 25 zamlı olarak ödenecektır. İşte Ordu'da fındık üreticisi köylülerın cocukları... İUcokul tatü olduğu için yaz aylarmda Kur'an dersi alıyorlar... İçlerinde hiç okuma yazma bilmeyenler de var, fakat Kur'an dersine devam ediyorlar... Yukarıda, ilkokul çağmda başörtülü çocuklar Kur'an dersinde görülüyor.» • Giresunda fmdıktan geçinenlerin yüzde kırkbeşi yıldâ sadece 190 lira kazanıyor • Bankadan yüzde 22 fâizle aldığı pârayı tefeci köylüye % 100 ile nâsıl dağıtıyor? • Milyoner bir tefeci nâsıl öldiiriildü ? . . 7 Eyliil Perşembe giinu CUMHURiYEFte Uzmanlar hileli sabunlara karşı ikazda bulundular Piyasada satüan sabunların yansuıdan fazlasuıın sağlığa az veya çok zarar verecek şekilde hileli yapılmasuıın sonuçları ve hileli sabunlann cilt üzerinde ne gibi etki yaptığı konusunda kendileri i!e görüştüğümüz cilt mütehassısları, hileli sabunların, basit tahriş veya cildin pütür pütür olması yanında. müzmin, kuru, cerahatli ekzamalara, saçın kepeklenmesine ve dökülmesine yol açacağmı belirtmişlerdir. Kendileri ile görüştüğümüz cilt mütehassısı Prof. Burhan Urus, içindeki serbest alkali tniktan fazla olan sabunlann cilt için ve saç için çok zararlı olduklarmı belirttikten sonra şu açıklamayı yapmıştır: İZMİR Halk EŞitimi ilgiliPiyasadaki en îyi sabon bile bir lennce hazırlanan bir raporda nıiktar alkalidir. Çok kullanılırsa belırtildiğine göre. memleketıözellikle hassas ciltlere zarar verir. mizde hâlen beş bin kovun orSaçı nonnal bir sabunla bile deman içinde, 7 bin 113 koyun OTvamlı yıkamak doğru değildir.» man kenannda, 4 bin 916 kovunun da ormana bir birbuçuk kılo Yine Cilt Mütehassısı olan Dometre uzaklıkta bulunduŞu bılçent Dr. Nevzat Öke ise aşağı yudirilmektedir. Raporda. bu k ö y karı aynı açıklamayı yapüktan son ra, sabunun içindeki çeşitli zararlı lerde yaşayan 8 milyon 900 bin ara maddeierin, serbest alkalinin kişinin geçimini meveut orman yaptığı tahrib işlemini kolaylasürlanmızı tahrip etme pahasına dıklannı belirtmiştir. temin ettikleri bildirilm»ktedir. Grev, Sosyal Sigortaları 50 milyon lira zarara soktu 9 milyon köylü geçimini ormandan temin ediyor T. Kömür Işletmeleri G. Müdürünün gizli raporu îepki yarattı ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alpdündar, Türkiye Kömür Işletmeleri Genel Müdürü Behzat Firuz'un Başbakan Demirel'e «Çok gizli ve zata raabsns» kaydıyla gönderdiğı rapor hakkında «Rapor uzun süredir elim deydi. Fakat yayımlamadım. An cak, rapordaki Toplum polisi ve asker gönderilmesi teklifinin gerçekleştigini görünce mecbnr kaldım» demiştir. Zonguldak'dan telefonla görüştüğümüz Alpdündar devamla şunları söylemiştır: «Toplum Polısı ıkl ay önce geldi. 20 gün önce de bır tugay Havzaya yerleştl. Ocak ağızlarında, tşyerlerınde çadırlar kurdu. Böylece TKİ Genel Müdurü nun raporda teklıf ettıgı şeylşr gerçekleştı Eiımlzdekı eızlı raporu sendikanın organı «lşçının Sesı» gazetesinde »ayımlariık. Bahsı geçen raporun fotokopısını vann bütün matbuata gön Bir jokey atlar tarafmdan çiğnenerek öldü Maçta, süngüyle kavga ayırmaya kalkışan üsteğmen 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu tırmışlardır. Olay Cezaevi Jandarma Bölük Komutam ÜTteğmen Şentİİjk. maC d e v a m prfprlrpn cpvır^ilarHan ^ " 1 n m I^A«^.. !.*• * s
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog