Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

RKADAŞIM 4ENDERES ıntSamctAĞAOÖLU INt C3Xn.fl. C*<L 81 &n«k tf Hanı Reklamculk: 3339 11555 KBKTtTB umhuriyet KTTRUCÜSU: YTJNUS NADt Dar0b!er Tarihi 2. BASKI Bu resimll •• ansiklopedik cd cildınin yeni cilt d« tukenmek GENEL Feza iâller ve 44. yr/ savt 1SS07 T e l g r a i Te m e k t u p «dreafc C u m b u r i y e t T e l e f o n l a r : 22 42 90 2 2 42 U6 Lstanbul Posta K u r u s u : tstanbu) N o 248 2 2 «2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 1 0 Cumorfes? 50 Fyffff Demirei döndü; Ortak Bildiri yayınlandı Her iki ülke arasında mel bir anlaşmazlık >nusu mevcut değil „ [ " Değişik sosyal sisteme sahip ülkeler arasında işbirliği geliştirilmeli,, |"Vietnam halkı, kendi kaderini serbestçe tâyin edebilmelidir „ tus dosfluguna NATO mâni eğildir, ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) etler Birliğl gezisinden dün bir Rus uçağı ile ışbakan Sııleyman Demirel,Esenboğa'da verdiği «Rus dostluğıuıa NATO mâni değildir» çte, Saat 13 30'da Esenboğa'ya ınen ve askerî torenle karşılanan Başbakan, NATO ve Sovyet dostluğu ıle ılgılı sozlerını. «Türk Sovyet ortak bildirisinde, bölgede bansın önemi ileri snriilurken; Ankara'da Nükleer PlânJama Toplantuı devam ediyor. Arada bir çelmklik var mıdır?» sorusuna cevap yenrken soylemıştır. Bu arada Demırel, gezt izlenımlerını anlatmış, «Turkiye'nin dıs politikasının ipotekli olmadığını, ipotek altına ahnmamnın da tabiatiyle sSz konnsn olamıyaeağinı» soylemiştir. kuşağı Avrupalı ortakları sinirlendirdi Mehmet BARLAS Savunma Ankara'da tamamN'ladıklan toplantıda, BakanınınNATO üyeleri, AmeAvrupa'b Ecevit: «AP; hcdktan, işçiden yana değil* dedi Ankara toplantısında NATO'lu Bakanlar McNamarayı sıkıştırdı erteleyen Hükumet, protesto edildi Türk Harb Iş Federasyonunun, bâzı Amerıkan askeri is yerlerınde yaptığı grevın Bakanlar Kurulunca «Millî guv enlifi bozucu nitelikte gornldüğu» gerekçesiyle ertelenmesı, genis tepkilere vol açmıs, çesıtli knruloslar, Bakanlar Kurnlu karannın «Anavasa\a avkırı» oldnğnnu 8ne sürmuslerdir. Karann iptâli için Danıstaya da basvurulmoştnr. Turk HarbIş Federasyonu Başkanı Celâl Bulbul ve dığer Federasyon yonetıcılen dun bır basın toplantısı yaparak Tumpane Şırketıne aıt Amerikan iş yerlenndekı grevın ertelenmesi hususunda hukumet karannı şıddetle protesto etmışlerdır. Federasjon ydneticüerı Amerıkan askeri makamlan nı «Grev kırıcılığı» ıle suçlandırmışlar, Turk Sılahh Kuvvetlerinın, emnıyet ve jandarma mensup lannın tutumuna teşekkür etmislerdır. Federasyon yönetıcLlerinden biri, grev erteleme sebebi olarak Amerıkan askeri yardım heyetmin Mılli Savunma Bakanlı§ma baskı yap tığını one surmuştur. ak Bildiri ıbns'ın unsızhği nmalı » (Cumhuriyet Bürosu) Ankara \e Moskov»' ılanan Türk Sovyet ldirisinden Milasıldıre, Türkiye'nin Kıbkin itzl «tagımsız ıs» tır. Eşleriyle birlikte Basbakanın uçağının gehs saatı yaklaşınca Bakanlar eşlerıyle bırlıkte hava alanına gelmeye başl»mıslardır. Bu arada alanda özellik le AP li mılletvekilleri ve Mnatör lenoın, AP nin bazı teşkilât uyele rınin hanr bulundujhj gorülmüftur. Alanda üzerınde «Turk Malul Gazileri Cemiyeti, Ataturkün en yakın sılâh arkadaşlan> yazılı dovizleriyle Malul Gaziler Cemiyeti üyeleri yer almıslardır. Ancak bu demek üyeleri protokolde kendile rine geride bir yer verilmesi üzerıne yetkılilerle tarüşmışlardır Bu arada bir üye: «Istiklâl Madalyasının yeri en baştadır. Protesto edı yorum» diye bağınnıştır. Başta Cumhurıyet Senatosu Ba?kanı îbrahim Sevkı Atasagun, Bakanlar ve eşleri olmak uzere, Kuv vet Komutanları ve dığer zevat ha'a alanında sıralantnışlardır. llyuşın uçağı 13^0 da pıste inmış ve karşılama torenının yapıla cağı yere yaklaşmıştır. Arka kapı açılmış ve sıyah bır pardesu ıle kapıdan çıkan Başbakan çapkasıyle etraft selâmlamıstır. Ar(Arkan Sa. 7. Sü. 4 de) ELEKTfllKLI TRAFİK SİSTEMİ UYGUUNMAGA BAŞLANDI Elektrıkli trafık «isteml Hurrıyet Meydanı ıle Topkapı arasında dunden ıtibaren uy gulanmıya baslanmıltır. »00 bin lıra harcanarak 12 kavşağa konan ışaretler. ılk tatbıkat sırasında ıyı netıce vermıştır. Ancak fcofor ve yayalann, zaman zaman «Dnr». «Geç» lere uygun hareket et memelerı, çocukların ışaretlerın altında buiu&an «Xaya» duğmelerıne günduzün basmalan trafık polıslerının mudahalesıne volaçmı^tır. Yabancı tekmsyenier tarafından, monte edılen ve trafık akımına gore ayarlanan ışaretler, onumuzdekı yıl ıçınde butun kavşaklara konacaktır. îstanbulda 52 kavşak bulunmaktadır. Buralara bu sıstemın uygulanması ıçın 67 mılyon lıra harcanması gerekmektedır. lstanbul Beledıyesı. bu parayı bulraak amacıyla gereklı tesebbusler e geçmıştır. Aynca lçıslen Bakanlığı, Trafık Fonundan bır mıktar yardımda bulunacaktır. Kendüerı ıle gorustuğumuz 1!gılıler, elektrıkli trafıs sıstemı kullanmıyan hıç bır ÜJ» kemn dunya uzennde bulun madığını behrtmışler ve €Bn sistem trafik tıkanmalarını ve kazaları genıg çapta 8nler. Sehrimizde vapılan tatbikat iyi netice vermirtir. Halkımızın ve »oförlerln kı83 lamanda naidelere nygnn hareket ederek calısmalanmı kolaylastıracaklannı flmit ediyornz» demıştır. Toplantıja katılan delegasyonlara mensup bır yetkılının behrttığıne gore, «Bu çesit bir kosafın Avrupa'da da knrnlması imkânı meicat değildi», fakat buna rağmen bıldırıde, «Bn konndaki gbrüşmelere devam edileceği» ^er almıştır Fuze Savar Kuşagı sorunu, geçen Nısan da Washıngton'da japılan toplantıda ılk defa soz konusu eollmıştır NATO'lu uyeler, Amerıka'mn kararını iki hafta once McNamara'nın Chıcago'da verdığı demeçten oğrenmışler ve bunu «siırpriz» olarak karşılamışlardır rika'nın NATO'yu haberdar etmeksizin Füze Savar Kuşağı inşa etmesi karanna karşı teessüflerini bildirmişlerdir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) NATO Plânlama Grupu toplantısı dün sona erdi Anlaşma yok, bildiri var.. ANKARA (Cumhurıyet Bürosu) Hiçbir konuda uzlaşmaya varılmadan dağıldığı anlaşılan NATO Nfikleer Plânlama kotnitesi toplantısından sonra, bir bildiri yayınlanmış ve meselelerin gözden geçirilmesine, 1968 Nisan'ında Lahey'de devam edileceği açıklanmıştır. Toplantının gundemınoe, özellikle şu uç nokta \er almıştır: 0 Nükleer silâhların kullanılışının pliniamasına ve kontroliine. b« füce sahip olmıvan NATO ttyesi ulkelcrin katUmalarının sa«lanması, A ABD'nın plânlamakta olduğu FuzesavarFuze Sıstemi ve bunun yaratacağı ekonomik ve sıyasal sorunlar, A Atom mayınlarının kollanılması konusnnda Turkiye'nin yaptığı ön teklif. Ilk madde uzennde hıçbır anlaşma olmamış, bıldıride «Bu konudaki ara raporlann gözden geçirildiği ve çalısmalara devam edileceği» behrtılmıştir Bılındığı gıbı, l'ıncı madde, nukleer tetığe basma yetkısı ıle ilgıhdir ve bu jetki, Başkan Johnson'ın elındedır NATO ortakları ise, ozelhkle Hollanda, yetkınm NATO'ya devrını ıstemektedirier. Teessüf Dbn sona eren toplantıda karfilaşılan bu sürpriz, teessüf edilerek McNamara'ya bildirilirken; Knşaktan doğacak mahınrlar da hatırlatılmıştır. Bu çeşıt bır tasarının, nukleer dencmelerı uzayaa yasaklajan antlasma>ı ıhlâl etmesi endışesıne kar"=ılık McNamara «Böyle bir sey olmayacafına dair» temınat vermıştır. Amerıkan Sovyet gergınlesmecıne yol »çması ıhtımalını de McNamara, aynı sozlerle bertaraf etmiştır Toplantıda kesin olarak belirdiği çibi, Amerikan Füze Ssvar Kuşağının NATO'yla ilişkin bir tarafı mevcut değildir. McNamara Komıtesınde, kuşaktan doğan enaışelerı belirtmekte en faal Bakan, Ingıltere Savunma Bakanı Dennıs Healey olmuş ve jer yer McNamara ile tartışmıştır. Gündem Kıbns Suleyman Demlrri' ezıaı conunda y»yıobüdıride, Kıbnt'a ekild» yer rerilmifıhır, Kıbna meseleıi fikir teatisinde bur. Doğu Akdenizin âeki dnrnmu gergine Kıbns devletinin na ion vennek ten arzettiği tehlike;in( belirtmişlerdir. Baskanlan, Kıbnı Kıbns devletinin ve toprak bütünliiıfazası esasına istic ve Rntn millî ceksnnni haklarını erini ve güvenlik ve ımat içinde yaşamavacak sekilde banshalledilmesı eerektietmislerdir. Taraflar A tarihli Güvenlik kası Sa. 7. Sü. 1 de) Danıstaya başvuruldu Federasyonun «TttrUtmeyl durdurma> kararı almık üzere dun Danıstaya başvurduğu basuı toplan tısında açıklanmış, lehte bır karar ahnırsa greve devam edileceği belırtılmıştır. Rıza Kuas'ın deraeci TİP Genel Sekreteri Kuas, grevın ertelenmesınin Anajasa'ya aykın olduğunu soyleyerek, konunun partisınce parlâmento'ya getirilecefını ve besap sorulacağını bıldırmıştir (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Mayınlar Toplantıda, nukleer mayınlar meselesı de ele alınmış ve Nisan 1968 toplantısına kadar, Turkıje'nın de bu konuda bır rapor hazırlaması kararlaştırılmıstır Nukleer mayınlara Turkıye'den başka B Almanya da ılgı gostermektedır Bakanlar İstanbul'da Ankara toplantısından sonra Istanbnl'a gelen Bakanlar, Te»ilköy Havaalanında Merkez Ko mutanı General Selâmi Pekün ve ilgililer tarafından karsılanmıslardır. Alanda konuştuğumuz Kanada Savunma Bakanı, «Temennimiz, Amerikan Sovyet iliskile(Arkası Sa. 7, Sü. Z de) Kuşak îkincl marfde olan FuzeavarFuze kuşağı konu^u da tartışmaya yol açmıstır. Bıldınye göre tnsılı/ Savunma Bakanı Denıs Henley «Bir fuzesavar sistemının NATO Avrupasında muhtemel tesısinden doğacak meselelere» deumsrek. bu konudaki görüşmejerı yonet(Arkan Sa. 7. Sü. 2 de) Montaj Sanayii Yönetmeliğinde değişiklikler yap 11 d ı ANKARA, (Cnmhurijet Bürosu) Montaj sanayıının yurt gerçeklerıne ve menfaatlerıne daha uygun hale getırılmesı ıçın yapılan çalışmalar sona ermış, «Montaj Sanayii Yonetmeliği» nde vapılan bazı değışıklıkler Resmı Gazetede yajınlanıp yururluğe gırmıştır Yonetmelıktekı değişıklıkler, dovız tasarrufu oranı, dovız tasarruf oranının uygulanmaması hah, moa taj sanajauıın esasları dovız tasarruf oranının tesbıtı, montaj yoluy la imal edılecek yeni mâmullere aıt esssların uygulaoması, beyanname verme zorunluğu dovız tahsısının fırmalara dağıtımı olçülerı, yeni yatırımlar. asgari ımalât adedı, ımalât adedı, yedek parça listeleri ve parça fıyatları, satış fi yatları, ımalât ıle ügüı katolog tâ lunata uygulanmaması halı bölüm lerinı kapsamaktadır. Tâlunatnameye yeni olarak ekle nen bır maddeye gore Sanayi Bakanlığı luzum gorduğu hallerde ımâl edilecek herhangı bir mâmulun yıllık asgari imal adedıni tesbit edebılecektır unün mmm ı Gezi bitti "Onlar Gropu,,nan teklifıni kabnl ettik ı Demirerin Sovyet Rusyadakl temaslan ve rijaret solanan bildiri de gostennektedir kl bufün Rusyanın bi> SÖzönünde tuttuğn mesele, fanatiklerin hâkim bulundağu ibi, başka ülkelerin rejimi değil, başka ülkelerle ekonomik lişkileri kurabilmektir. Rusyanın ekonomik ilişkilerini geısı Kruçefle başladı, daha sonra gelen teknisyen yönetl< hızlandı. Krnçef barts içinde bir arada raşama prensl• attığı zaman hemen bütfln Batı dünyası yeni politikaya • bakıyordu. Aslında haksız da değildi Batı. Zira Krnçef >anş içinde beraber yaşamaktan söz ederken, öte yandan ;ı dcğişmiyen eskilerin baslasiyle inançlan sarsacak davrai balmıyordu. Şimdi yeniteknisyenleryönetimî ise şüphe gesarsıcı bareketlerden dikkatle kaçınmaktadır. Bu yiizden upa ülkeleriyle Sovyet Rusya arasındaki mfinasebetler ıla defişikliğe uğramış, buzlar eridikçe karşüıkfa ticari temaslar artmıştır. Aynca Ruslar için yüz karası olan inin kanla bastırüışmdan sonra diğer Demirperde ülkelen millîlesme hareketlerine karşı daha aolayışlı yöne flsolâ Romanva Doğu bloku içinde bağımsıılık hareketinl götürmüştür. Je Sovyetler arasındaki tarihi ve geleneksel soğnkJnğnn nda çiderilmesi çabaları da yine Rusyanuı değişmekte oı denReli yürümüştür. Türkiyenin Sovyetler kar^ısmdaki çeşüphesı hafdı ve tarihi sebeplere dayanmaktaydı. Gerçl Mücadele sıralannda bize yakmbk sösterdiler. hattS üne yardımda da buiunUular. Pfe var ki Sovyetlerin bu tnım?nda değisti ve geleneksel sıcak deniz politikası y»kın dostca iliskilerin verini aldı. Hele tkinci Dfinya Harbl ıunda Stalin vönetiminin Türldyeye daima vutulması fete olarak baktığı unutulmuş değildir. Ve ba vuzden TSrış politikasını muhtemel bir Sovyet tecavüzünö gözönönde ılemiştir. Tet yönetimi yukarıda da işaret etmeğe çaiıstığımız rçekçı ve bnçünün sartlarına daba oyçun bir politika ve işte bu politika Türkiye fle sınır komşnsn Rusılı çıkarlara aygnn Cişkilerin çerçevesi içine sokP. iktıdarı sırasında haşlavan temaslar daba sonra seasbakan Kosiein'in ziyareti üzeTİne yayımlanan bildiri, liskflerini g«rçekçi bîr dözeye oturtmoştur. Demirerin fle ve dün yayınlanan bildiri ile, bu iliskilerde bir adım Lılmıstır. Meselâ iç islerde ademi müdahale prensibinin n atılan adımın ileri oldnğann göstermektedir. Ortadolaki fikir birliğinin net sekilde açıklanması, Türkiye ile a arasında, temel çıkarlan ntlaştıracak bir meselenin ıdıjına özellikle işaret edilmesi yine olnmla bir gelisradm, Keşan ve Dedeağaç gör&şmelerinden hemen sonra Şımsızlıgına. toprak bütünlü|üne, iki cemaatın kanonî re güvenliklerine bildiride genis yer verihtıesi de aynca ulmaya değer bir anlayısm belirtisidir. bîldtri ayrı düzenlerdeld iki ulkenin karşüıkb dostluk ve 5i içinde ilişkilerini yönitebUeceklerini gösteriyor. Takınjm dpvamı ve saelanması balamından da yenl blr eıfır ığır gerjekten umit vericidir. 1 Yeni bir uluslararası para çeşidi meydana getiriliyor RIO DE JANEtRO 107 ulke temsılcilerı, tıcaretın gelışmesıni sağlayacak yeni bır para çeşıdı meydana geürıhnesını kabul etını^lerdır. Guney Yarımkürede duzenlenen Uluslararası Para Fonu ve Dunya Bankası toplantısmda konu, 5 gundenberi uıcelenmekteydı. Fotoğraf: S. ATBATAR Kabul ettik Imam Hatip'te Arapça sınavı 20 saat sürdü KONTA (a.a.) Mılll Eğıtan tarıhunızde en uzun geçtığı tahmın edılen imtıhan, Konya tmamHatip Okulunda yapılmış, Arapça dersı lmtıhanı asılasız tam yirml saat devam etmiştır. tmtıhana sabah saat 8 de başlanmış, ertcsl gun saat 4 te sona ermiştır. Velıler saat 19 30 dan sonra imtıhan apılamıyacagıru tleri sürerek Itırazda bulunmuş ve imtıhanaı ıptalıni ıstemışlerdlr. 20 saat süren \rapça dersı lmtlbanının muteber sayılıp sayılmıyacağına Milll Egıtim Bakanlığı karar rerecektır. ANKARA Rıo de Janeıro'da yapılmakta olan Uluslararası Para Fonu ve Dunya Bankası Guvernorler toplantısına'a konuşan Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan, «Onlar Crnpu» tarafından hazırlanarak genel kurula sunulan teklıfm, memleketımızce benımsendığını soylemıstır. Malıye Bakanlığmdan açıklandığma gore Bılgehan, konuşmasında ek lıkıcrttenın dagıtımında geTısmekte olan ulkeler Jehıne bır tadılın gerektığıni bıldırmıstır lstanbul Radyosu yağmur yüzünden 4Z dakika sustu Voltaj duşukluğu yuzunden lstanbul Radyosu, dun yayınına 43 dakika ara vermek zorund* kalmıştır. Saat 17'den sonra sehıra'eki lâmbalar, bır sure kuvvetsız yanmış, bu arada lstanbul Radjosu, saat 17 06'dan 17 49'a kadar, yayın yapamamıştır lstanbul ll Radjosu'nun yayını da, bır sure aksamıstır. Volta] duşukluğunden ba«ka dun şehıra'e, sık sık cere^ an kesılmelerı de olmustur Dunku elektrık ârızalan ile voltaj duşuklugune, 15 de başlayan ve bazı semtlerde 3 saat suren sağnak hahndekı yağmurun *ebep oldugu büdınlmıştır. Zeytlnburnu, Kasımpaşa ve Bahçelıevlerde bazı evîerı su basmıştır. ANTALl'A STADININ TAMİBI SIBASINDA DEVBILEN SÜTUNLAR VE SETREDEN MERAKLILAB AISTALYA'DA TRİBÜN CÖKTÜ, 4 KtSİ YARALAmi .ANTALYA (Nuri Dağtekln bfldlriyor) Şehlr stadmda Cftva blr tribün Inşaatı sebebiyle yapılan yıkun gırasında blr çöküntd obnus, 4 klsl «nkaz altmda kalmışür. Şehlr stadına 10 bln klşillk ek bir trfbün insaatı sebebiyle eskl trlbünün üst kısmının yılamına baslaıunıstır. Yıkım sırasında bek lenmedik blr olay cereysn etmlş, esU örfbtln ftniden çökmüştUr Kolon demlrlertnin kaynak İle kesılmesl sonucu meydana gelen çokme sırasında taşarcm Mustala Gökçe agır şekılde varalanmıs ve koma halinde hastahaneye kaldı nlmıştır Enkaz altında kalan dl («r S isçiye IM mucize tcabiUndea big Ur | « j obnamiftu Şarkıcı Mary Di Pietro, bir tratik kazasında öldü ROMA, (AP) «Mary Dı Pietro» adı ile tanınan 21 yaşmdakı Italyan şarkıcısı Marıa Rosanna Di Pıetro, Roma'nın 50 kılometre uzağında meydana gelen bır trafık kazasında olmuştur Kazada, Italyan şarkıcısı Lıttle Tony'nın 25 yaşındakı kardeşı şarkı yazarı Ennvo Vıavvi a'e yaralanmıştır İmralı'dan salla kaçan bir mahkum Tophane'de tutuldu îmrah Cezaevınden satla kaçan ıkı mahkumdan Fahn Kaya, oncekı gece Tophane a'e yakalanmıştır Bekâr odasmda uyarken kıstmlan fırari, «BSyle vakalanaeaiımı hıç tahmin etmi vordnm. tki cdn iki tece denızle fırtına ıle bo^ustnk. Imralıdan kaçtık. Dyknmda hastınlmam beni çok korkvttn» demistır. Anlaşıldığına gore, Fahri v« arkadasını fırtına bır sahıle >üruklemıt, kınnlın itdylüUr Ur»fınd»n ANTALYA Stadmın çöken tribünleri altında kalan işçi, arkadaşiarının omazunda enkaz altından çıkarılıyor. Bir rnühendis siyanüı ile intihar etti Almanya'dan gelen genç bır muhendıs, dun aksam sıyanur ıçerek ıntıhar etmıstır. Tesvıkıye Poyracık sokak 15/4 de oturan 26 yaşınoakı Muhendıs Salıb Canıren'ıa geçırdığı bır krız sonunda hayatma son verdığı anlaşılmıştır. Polıs tahkıkatına gore Muhendıs Canıren, Almanva'dakı Muhendı«lık kur«undan yeni d,or>muştur O'ııın tahkıkatına aevam cdılmektedır. Eczacı/ar 'Manavdan iaha az kazantyoroz, Turk Eczacılar Bırlığı lstanbul Eczaa Odası'nın dunku kongresinde uyeler, «Kâr oranlarımn, manavlardan duşuk olduğunu» İleri sürerek, hayat sevıyeleruıın yUkseltllmesiıü Istemlşlerdır. Ectacılar, bu arada, devletln 11 Ecvet Ad^an Menderes'in eşi Berrın Menderes, dün sabah lstanbula gelmış,boylece de Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın naaşlarmın imralı'dan Istanbul'a nakledılmesı meselesı. yeni bır safhaya gırmıştır Bu arada, Emnıyet makamları, naaşların, Unıversıte açılmadan once getınlmesıni tavsiye etmektedırler uerruı Venderes «ıle avukatı Orhan Cenval F«r»oy ve dığer DP iltn IJ'«Jil»rlyİ3 bir toplantı ytptrak, M» hmrlıklar hakkınd» bilgi tlnuftu. Naaşların, üniversite açılmadan önce getirilmesi tavsiye edildi Uü 8*. ı, M ı •• *)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog