Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'de Sol Akımlar S. B. Fakültesi doçentlerînden Mete Tunçay'm titiz çahşmalan ve geniş araştınnalanna dayanan; belge ve fotoğrrjlann da bulundupj eserinin yeni ve ekli basınu. 15 Lira. BİLGİ YAYINEVİ Yenişthir Ankara Cumhuriyet 10335 44. yı/ sayı T5480 umhuriYet KURUCÜSU: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p a d r e s h C u m l m r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 g ^ ^ a y «Asi Çoc olarak büinen, düayaca tanınmış genç Yugoslav y yazarı Miodrag BulâHoviç g l roraâfcyle ilk defa Türk nulmaktadır. Şiirsel dili ve de lubiyle beğeninize hak kazanacak bu kitap, Varük Yayınevfeun eserler serisinde 4 • liıa fiyatla İBtocılık: 1969! Pazar 5 EyM 1967 Araplar, akaryakıt mbargosunu kaldırdılar Zirve Konferansında israii ile müzakerelere girişilmemesine karar verildi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Ankara'da Mücahitler: edeceğiz» dediler. CHP, Sükân için «Gensoru» istedi «Mücadeleye devam . Rumlar. Türklerle barışmak için bâzı yasakları hafifletiyor Izmir'de 53 numunenin çoğu nizamnameye âykırı Hak elden giderse.. HARTTJM Arap Zirve Konferansı sona enniş, Baüya, özellikls Israile yatdım ettikleri Uen sürülen Amerika, tngütere ve Federal Almanyaya üç aydanben uygulanan petrol ambargosu kaldınlmıştır. Arap üderleri aynca, Ortadogu buhranının çözüınlenm^l ujın Israıl ile müzakerelere gııişmemeye karar vermışlerdir. Dort gundur devam eden Z.ırve Konferansının kararlarını soyle ozetlemek mümkündür: Q Petrol üretımının Arap ülkelen ıktisadî dururounun geliştırilmesınde çok önemli bır faktör olduğu gözönünde tutularak, ıktisadi durumu bozulart Arap ülkelenne yar dım edilebümesi için petrol ureten Arap ülkelerinin derLEFKOŞE, (AP) Kıbrıs hal üretime başlaması, îz Türkler, devletimizin Rum hukumetı, dün yepyeni l D j el çektiği yerlerde barıQ Bır Arap kalkınma fobır bans tutumu izleyeceğını ve T D J namıyoraz. Son 5060 yıl nu kurulması ile ılgili Kubu maksatla yeni tedbirler ahnr veyt plânmı kabulü. f boyunca yitirdigimiz topdığını açıklamıştır. Ada'nın 5 raklann bugünkü durumuna bir mmtıkasından 2'sı olan Limasol Q Muhtemel tecavüzlere göz atınrz. Bir lamanlar egemen ile Baîta mevcut mevzılerin karşı koymak için Arap asmillet olarak bayrağımmn kohepsi. terkedılecektir. Aynca, keri gücünün takviyesi yöruyucu gölgesi altında bizim diKıbrıs'ın butun ana karayollanünde bütün tedbirlerin alm ye bagrumza bastıgımız ülkelerrındakı barıkatlar kaldırılacak; ması. Limasol ile Bat'ta «Kat'i harede buçün bizden ne kalmıştır? E | Arap topraklan üzerinket serbestisi» olacaktır. BunBirkaç cami, birkaç külliye, birdekı bütün yabancı askeri dan, mal ve eşyanın, bir yeriki köprü v e bclki üçbeş mezar üslerin kaldırıjması, den dığerine hıçbir sınırlama tası. Bunun dışında Türk varlıolmaksızın sevkedilebileceği anB Fılıstın halkının vatanfcını oralarda sürdfiren, küHuTU laşılmaktadır. larında yaşayabilme haklaile. sanatı ile, ekonomik ve sos(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) nnın teminat aitına alınabılyal güeü ile oralarda benlıgını mesi için îsraü'in tanınmakabuî ettirmis, şimdi soydaş deması ve Israıl ile müzakeredigimiz bir TUrk toplulugundan, ye girişilmemesi, hatiâ bir TüTk azınlığından soz cdebilir misiniz? Q Son tsrail tecavüzünün Hayır, edemeısinlz. Zira bız, bütün izlerinin silinmesi ve yüzyillar boyu onca ecdat kanı işgal edilen tsTail topraklapahasına kurdugnrouz büyük nran kurtanlması. imparatorlukta, üzerine yerleşSüveyş kanalı tiğimiz topraga değil. ugruna caBirleşik Arap Cumhurıyeti nımızı feda ettigimiz devlete Başkanı Nâsır, «Di|er Arap filba*lı kalmısızdır. Ordular yeuıkelerinden mali yardım aldıgı lip devlet oralardan çekildikçe müddetçe» Süveyş kanalını, Türk varlıgı da lamanla dağılBatıya petrol sevkiyatına karşı SELÂNİK, (a^.) Yunanıv mıs, anavatana göçler olmus, kapalı tutmaya devam edeceğitan Başbakanı Kolias, dun Severlerinden aynlamayanlar da ni açıklamıştır. lânık Fuarını açış konuşmasınyeni kurulmus devletlerin yöne(Arkası Sa. 7. Sfl. 4 de) da. «Türkiye ile ihtilânanmızı timinde azinlık haklannı olsnn halletmeyi arru ediyoroz» dekoruyabilecek bir örgüt kuramamıştir. rmslar, bu gücten yoksun bnHukumetinin dış siyaseti hak lundukları için de yavas yavas kında genis izahlarda bulunan eriyip çözülmüslerdir. Osmanlı Kolias, «Tunanistan*ın ittifaklalmparatorlu£una karst ayaklarına ve Birleşmiş Milletler Yanan, bu imparatorlujun parçasası prensiplerine bağlı oldugulanmasindan doğan yeni devletnu» soj'lemıstır. lerin güttügü «imha» politikası bir yandan, bizim yetersiılUiKolias, İskandinav mir ve kayıtsızlıçımız öte yandan, bu çözülmeyî avnca hızlanülkelerini tehdit etti dırmıstır. «Su Bizin» Rumeli» Yunan Başbakanı, İskandinav baslıkli böyük röportaj ile Î>1ülkelen ve ozellıkle Danimarmaz Çetiner bu acıklı olnsumu Gumrüklerde uzun yıllardan ka'nın yeni Yunan rejimine geçen yıl ne çüzel dile getirben yatan ithal mallarının taskarşı olan tutumunu şıddetle misti. Daba düne kadar atalarıfıyesı için hazırlanacak karaıyererek, aynı durura devam etmızm vatan belledigi yerlerdenamenin esaslan belli olmuştur. tiği takdirde ticari ilişkilerin ki Türk kalmtılannı biz bugun Tasfiye sırasında kota harici kesilebileceğini belirterek, ihyabancı torist gözü ile seyret malların da satışa çıkarılması tarda bulunmuştur, ısteğı Ticaret ve Sanayi OdalaKolias, bu arada, Rusya ve mekteyiz. Estergon kalesi, Şipka n temsilcilennın şıddetli muhaDoğu Avrupa raemleketlerınin Boiazı, Adakale nerededir, çolefeti ile karşılaşmıştır. Bunun Selânik Fuarına katılmamalajtumuz yerlerini bile hatırlama» üzerine kota harici ve muhtelif rmdan duyduğu uzüntüyü beolmuşuzdnr. yollarla gelen otomobıl dahil, îirtmistir. • bütün malların yurt dışı edil(Yunanistan'la ilçili diğer Devlet el çekince dağılmayıp, mesine karar verılmiştir. haberlerimizi 3 üncü saynzerinde yasadıg» topragı benim(Arkası Sa. 7,Sü. 5 de) I fada bulacaksınız.) semek, orada bakkını savunmaya azmctmek bakımından ynkarıda anlattı^tmız genel oloşumun belki yegâne istisnası Kıbns Türklügüdür diyebiliriz. Atıavatana çok yakın bulunması, doksan yıldır Aday» ele geçiren Inçilizlerin orada Türklere karşı ozel bir eritme politikası yürütmeyi gerekli bulmaması, nibayet Adali uyanık soydaşlarıtnızm sürekli çabası yüzünden Kıbrıs Törklü^ü. (yüz vıl içinde sayıca varı varıya azalmış olmakla beraber) bugüne dek dipdiri ayakta kalmıstır. Büyük bunalımdan bu vana, dört yıldır Kıbns'ta yasayan kardeslerimiıin çösterdiği çöz yasartıcı fedakârlık bu çerçesi tazlasiyle ispatlamıstır. Her türlü baskıya cesaretle direnen, havsala almaz îulüro ve iskence önünde davanma çücünü v'tinniyen, evinden tarlasından edildigi halde dar ve yetersiz birkaç bölgeye sıkışıp elde silâh, üstün sayıda kuvvetlere karsı hakkını savunan bu mert kardeslerimizle ne denli övünsek aıdıt. Nc var ki, her seyin bir sının olduğu gibi cesaretin ve kahramanlığın da bir sının vardır. Insanlar. insaniistü gayret harcayabilirler. Kıbnslı möcahiiler dört vildır bunu basarmıslardır. Ama insanüstu gayret dedi&itniz büvük güc de sınırsız deeüdir. Biz, Anavatan Türkleri, aynı zamanda ulnsal haysiyetimizin de emrettigi çörevimizi vapmaz ve Kıbnslı kardeslerimizin hakkını korumak hosusunda en az onlar kadar azinıli olmak kararımızda çevseme emareleri gösterirsek çok yazık etmis oluruz. Sorumln kisiierin son lamanlarda arka arkaya verdiklerı Kıbnslı Mücahitler, dün Ankara'da düzenledikleri basın toplantısında «Mücadeleye devam edeceklerini» belirtir ve CHP, polislerce dövülen Mücahitler konusunu Parlâmentoya getirdiğini kamu oyuna duyururken. Kıbns'ta da Rum hükumeti, Ada Tıirkleriyle barışmak için aldığı yeni tedbirleri açıklamıştır. Rum Hükumeti, bâzı yasakları kaldırdı Ecevit, Yalova'da Demirel'e çattı Yunan Başbakanı « Türk/ye ile ihtilâilanmızı halletmeyı arzu ediyoruz» Gümrükteki Kota harici mallar satışa çıkmayacak ÜNLÜ AKTÖR CHARLTON HESTON, EŞİ VE ÇOCüGU, İZMİR CUMAOVAS1 HAVAALANINDA... (Fotoğrat: Şenol ÇETİN) Charlton Heston, Izmir'de dün yüzlerce mini etekli kızın höcumuna uğradı İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) Orgeneral Mater Tansel'in muavinliğine atandı ANKARA (Cumhariyet Bürosu) 30 Ağustos'ta Orgeneralüğe terfi eden Reşat Mater, Hava Kuvveüerinde ihdas edilen fcomutan muavinliğine tayin edilmiştir. Orgeneral Mater, Hava Kuv vetleri Komutanı Orgeneral Irfan Tansel'in rauavini olmuştur Böylece Hava Kuvvetierinde ilk defa komutan muavinliği ;h das edîlmiş olmakta ve iki orge neral görev almıs bulunmaktadır. İZMİR Zeytınyağlarına madenî yağ karıştmlmasından sonra Iznıir Belediye Zabıtasının yiyecek maddelen üzerinde yaptığı kontrollerde sosis, salam ve suçukiann çoğunun at ve fcırptntı etlerden, dondurmanın süttozundan, şerbetlenn meyva tozundan, kırtruzı bi« berin de boya ve kepekten yapıldığı tesbit edilmıştir. Halk sağlığına zarar verecek ^^ Ecevit, Valova'da AP ve De gıda maddelen imal eden finnalan tesbit için özel ekıpler kumirel'e çatan bir konuşma yapmış ve «AP nin tutumu her yö ran tzmır Beledıyesı Zabıta Müdürlüğü, bilhassa Fuarda yiyecek nüyle halka karşıdır» demiştir. maddesı satan büfelerı, sıkı bir Başbakan Demirel'in konuşkontrol aitına alrnıştır. malarını cevaplandıran CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, öncekı gece muhtelif yerlerözetle şunları söylemiştir: den alınan 53 numunenin tzmır «Siyaset sahnesinde halkçıhk Belediye Kımyahanesinde tahoyunu oynayanlarla, gerçekten lileri yapılmış ve çoğunun halkçı olanlan ayırd edebilmek gıda maddelen nızamnamesine gerekir. Bunu ayırd edebilmeaykırı olduğu anlasılmıştır. uin yolu da, siyaset adamlarıBu konuda tzour Belediye Başnın, partilerin tuturolarına bakkanı Osman Kibar da her ne şemaktır. Başbakan ve AP iktikilde olursa olsun. kanşık ve darı kimden yana bir tntum ixAPVON Veteriner Bölge Gı lemektedir? Halktan yaDa mı, bozuk gıda maddesı satanlann da Kontrol Labaratnanna muaîzmırde en sıddetlı şekilde cezahalkı eıcnlerden yana mı» yeneye gönderilen 28 şişe zeytjrj landırılacaklarını ıfade ederek yagından 24 ünün sağlıga zarar Yalovalıların dert ve dıleklesunlan söylemıstır • rinı tesbit eden ve burada bir lı olduğu tesbit çdilmiştir Lakonuşma yapan Ecevit, hayat baratuara baglı Uparta. Eskise«Kanşık gıda maddesı satan pahalılığı üzerinde durmuş ve hir. Uşak ve KGtahva (llerindeD yerlerin derhal kspatılması için konusrr.nsını şöyle tamamlamrşEonderiien vaî~öumuneleri. ele^" emir verdttn. Ratkın «agiıgını tır : man yetersizliginden. ancak gekazanç vesilesi yapacaklara a«Bir iktidar liderinin sahte celi gündüzia çalışma sonucu mansız bir müradele açtık. Yeni halk adamı pozlan takınması, o ekiplerle tzmirde gece ve eün tahlil edilebilmektedlr Bu araiktidarm ve o iktidar liderinin da. Lise Kimya ögr»tmeni Musdüz çıda maddesı satan bütün gerçekten balkçı olduğunu, haltafa Algı'dan da isrifarle edilyerler kontrol edilmektedir. Bu ki düşündüfiine yeter delil samektedir Mustafa Algı. «Gönkontroller drvamlı nlacaktır.» yılmaz. Siyaset adamlarının, siderilen 28 sise zevtinvattndan yasal partilerin halkçılıgı tu24 ünün saglıfa zararlı oldnğn tnmlannda görülür. Demirel'in, tesbit edilmistirj» denr.îtır. Ali Naili Erdem «İşçi AP nin tutnmu ise, ber yönüydâvalanna ihanet eden le ve her örnegiyle cörülüyor Sadevağda un bulundu ki halka karşıdır. Ortanın sokişi» olarak niteiendi. KtLtS Belediye tar3fından lunda CHP nin tutumu ise her zeytınyağı kontrolleri yapılıryönüyle balkçıdır. halktan yaken bakkal Hamdi Kurt'un dük nadır. kânında sade yağ ıncelenmış ve içinde un bulunmnstur. her yönii ile halka karsıdır» Sosis, salam ve sucuklar at etinden «APıün yapılıyor tutumu Günay ŞİMŞEK 28 Zeytinyagı numunesinden 24'ö saghga zârarlı bulundu Türk îş Çalışma Bakanlığına cephe aldı ANKAKA, (Cumhuriyet Börosu) Türkiye İşçı Sendıkaları Konfederasvonuna (Türit. İş) bağlı federasyon ve sendika başkan ve ydnetıcılerının önceki gün yaptıltian ^oplantıcıa özellikle ışçi aleyhine tasarruilarda oulunduğu ılen sürülen Calışma Bakanlıgına cep he alınması teklii edilmıştir. Toplantıda söz alan sendı'sa başkaniarı, Çalışma Bakanı Ali Naüı Erdem'ı çok ağır bir dille suçlamışlar ve kendisini «işç> dâvalanna ihanet eden kişi» olarak (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) TJ\ITF heyetinin gezisi BAL1KESİR «Zeytinyagı Skandalı» hakkında halkı aydmlatmak üzere geziye çıkan TMTF Ikinci Başkanı başkarüığındaki 10 kişilik heyet, gezilerine dün de uevam etmiştir. Öğrenciler, zeytinyagı üe ilgül brosürler de datıtmaktadırlar. YAZISIZ «BEN HUR» filminin unutulmayan dev yapıb aktörü Charlton Heston; eşi. iki çocuğu ve 7 arkadaşıyla birlikte dün Atina'dan uçakla İzmir'e gelmiştir. Üzerinde raavi bir ceket bulunan sarı saçlı, yeşil gözlu aktör ile mini • etekli eşi, hava alanında yüzlerce mini etekli turist kızın hücumuna uğramışlar ve bol bol imza dağıtmışlardır. Fîlm dünyasının yakışıklı aktörü, «Tiirkiyeyi nasıl taruyorsunuz?» sorusuna, «Türkiye hakkında çok şeyler okudum ve duydum. Bir haitaık tatıiimi değerlendirmek igin yurdunvıza geldim. Cennet diye adlandjrılan Ege sahillerinde dinlenmek istiyorum» karşüığını vermiştir. Memleketiraizın tabiî guzeliık er ve tarıhî kahntılar ülkesı jlduğunu söylejen Heston, Türkiye'de film çevirir misiniz?» sorusuna ise, «Türkiye'de •evrilecek tarihî bir filmde rol ılmak, benim için en büyük •evk olur» demiştir. Lavrance Olıvier'ı çok beğenMethedilmek hoşa gider, inlığini söyleyen tarihî filmlerin sanı gevşetir. Politikacılar 6iev yapılı aktörü, Efes'i de zizellikle methedümeğe bayılır>aret edip haeı olacağını bildirlar. Kendileri için propaganda niştir. Ünlü aktör, tatilini geolur diye bayılırlar, kendi kenirmek için Kuşadası'na gitmısdilerini tatmin ediyor, gevşetiyor diye bayılırlar. Hele yeni heveslilerde methedici, yalayıcı yazılar âdeta L.S.O. tesiri yapar. Daima yüksek dozda olsan isterler. Onun için yalama organizasyonu böyle dönemlerde bütün kuvvetiyle harekete geçer. Adı ve sanı ancak yalananla yalayanlar taANKARA (Cttmhuriyet Bürosu) rafından bilinen dergiler, ki Yazdığı feitaplardan ötürü haktaplar, brosürler içleri ilân larında sorusturma açılan BaTbro dolu oidugu halde bastırı\ır Karabuda ve Güneş Karabuda dajıtılır. Yazılarla politikacı hakkmda Ankara Cumhuriyet Sav kendisini tatmin eder, yalayıcnhğmın yaptıği inceleme bitmış, cı da Allah ne verdiyse çimher iki yazar için takipsizlik fcalenir. rarı verilmiş, kendilerine tebliğ Keyif verici varakpâreler edilmıştir alnu özel sektör ilânlariyk îsveç radyo ve televizyonu için beslense kimsenin bir şey defiltmler hazırlıyan gittikleri ültneğe hakkı olmaz Ama öylr keler hakkında kitaplar vazan dejil mesele.. Özel sektör, bu Barbro ve Güneş Karabuda hakkeyfin bir ise varamadığını kında bir dergıde yayımlanan yabildigı için valama kâfitlarına n ihbar telâkkl edilmiş, vaz tapek az. o da tazla baskı görürtillerlni îstanbulda geçiren Karase, ilân verir, gerisi ise kamu budalar polis nezaretinde uçakiktisadi tesebbüsteri tarafından la Ankarava »etirilmişlerdi. Kadoldurulnr Vani devlet keserabuda'ların durumu îsveçte büsinden milletin parasından ke>uk ianKiiar ayanâırmış, bir çok vit sörcr'pr hcvpslı politikacıîazete ve dergı ıls'i yerincic 'nlar. Bütün Ounlar büoyenin ""lompit ıcm nAiınaoiiıerını Türtabıi basta'ıkları (htilâl de ol İZMÎR tstifa ettiği söylentileri çıkan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral trfan Tansel, dün Hava Lisesüıde, alınacak öğrend işlemleriyle Ugill Incelemaler yaptıktan sonra, saat 11^0'da, özel bir askeri uçakla. tstanbul'a gitmiştir. TAVSEL İSTANBUL'DA "Pendik'te fersane kuruiması fffcri çok yerindedirtl L.S.D. gibi sa, Anayasa ile tedavi yoluna da gidilse, bir süre sonra «âlem yine ol âlem» oluyor ve giden de gittiği ile kalıyor. «Âlemin yine o) âlem» olduğunu, yalama sınırlarının pek genişlediğini gönnek için Aoadoln Ajansının tutumuna bakmak kâfi. Birkaç gün önce Başbakanın son gezisine ait bir bilânço verdî AJans. Bu yornm bilânço'da Sayın Demirel'in gittiği yerlerde üxerinde durduğn konular anlatılıyor, sözlerinden alınan parçalar göı yasartıcı edebiyat içine noonte edilerek yalama türünfin saheseri ortaya konuluyordn. Hele yazınm sonu için pes dememeğe imkân yoktn, ve o final, görevleri sadece keyif verme olan ırili ufaklı varakpâreler tarafından bile yazılarnazdı. Bakınız ne diyordu : «Hükumet Başkanının bu ge'isınde, An^dolu'yu tanımak, Anadolu insanının arasma gumek büyük bır mutluluk olmuş, halka tnmeyı, halk araîinda bulunmayı temel düçünce alan demokrası, bu yönden ?ok parlak bır ımtihan verdiği çıbı. mesulivet çuuruna sahip olan herke;!. kendı bakımından uhdesıne rlüsen gö'revı verıne getırmenın mânevı hesa Karabuda'lar için takipsizllk kararı verildi bıyi» karşı karşıya kalmıştır. Bu gezı. Türkiye'de hissin değil mantık'ın hâkim olduğu gerçeğını ortaya koymuş, ebedî olan milletlerın, mânevı de • ğerlenne her zaman sahıp çıkacağını en mânalı bir anlayış j içinde göstermıstır.> (TygMahtbr.) Anadola Ajansının bu yorumuoun iltifat görmediği, gazetelerin kultanmamasından anlasılıyor. O balde neden yazarlar bunu? Ve neden bültenlerle her vere dagıtırlar? Sebebi şudur: Bültenler büyüklere, ilgililere gider ve onlar, oknr okur keyiflenirler. Keyiflenince yazan da, koyan da memnun edilir. Bu arada Anadolu Ajansının Anavasaya göre tarafsız olması. tek varı resmî baber organı itibarının zedelenraemesi eerekiyormus, kimin umurunda! Hele mesele keyif meselesi. mesele tesirl oldugu sanılan valama edebivativle propaeandanın vapılması meselcsi nldnW*"»n «onra.. Pendik'te, Kaynarca koyund: kurulması düşünülen tersanı konusunda dün bir basın toplaı tısı duzenleyen Gemi Mühendıs lerı Odası Idare Heyeti Başkö nı Pro£. Teoman Özalp, tersant nin kurulmasının çok yerind olduğunu. Oda olarak bu fikr katılacaklarını belirtmiş, 60 metrelik bir sahil şeridi içı milyonlarca lira döviz kaybını değmeyeceğıni söylemiştir. Özalp, Turkiye'nin ticaret f losunun eksik olması yüzündeı yılda bır milyar lira döviz ka; bettiğini söyleyerek, eğer Ka; narca koyundaki tersane gerçe leşirse, merDİeketimizin bu mı tarının yarısını kazanacağını v yılda yarım milyar lira dövı sağlayacağım ifade etmiştı Özalp; aynca, tersanenin yapı masıyla Pendik'e gelen turi, sayısında da değişiklik olmay cağım ileri sürmüş, «Zaten 6 1 metrelik bir sahil şeridine t rist gelecek diye, bu kadar b yük çapta döviz kaybını <ö; almak, lüzumsuzdur» demiştir Isfanbul Ahlâk Zabıtası eski şefi Bakanlık cmrine alındf Alâeddin BİLGİ istanbul Emniyet Müdürlüğ nün Mali Polis Teşkilâtınds sonra Ahlâk Zabıtasında d büyük yolsuzluklar yapıldığı i bar edilmistır Mülkiye Müf« tişlerince vürütülen sorusturn uzerine. bir ay önce başka b kısms nakleriilpn Ahlâb 7abıt sı eskı Şefı Burhan Köruğl dün Bafıniık (Arkası 8a. 7, Sü. 5 d< praıınL alıııaılrtı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog