Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Jml gergünlar açıi otup katalog gönîrillr. AK. KtTAP, KlRTAStYE, DERS ARAÇIAR1 Ankara Cad. No. 78 tstanbul Feza Reklâm: 1831/11154 AK DERS ARAÇLARI Kendl ithalftü ve lmalâb olduğa içto ıllta, sağlamlık, ucu2luk batemındao lvenebüeceğiniz tek müessesedlr. 44. yıl sayı 1SS06 umhuriyet KURUCUSU:OTJNUSNADt Telgraf v a m e k t u p mdmk Cumhurtyet tstanbuJ Posta Kuhısn: tsUnbol No. 246 Tel«faolar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 9 8 0 4 2 9 » STAN Sadi Çeviren: Hikmet İlayı Müli Eğitim Bakanlığınca «Dünya Edebiyatından T«rci3rae risinde yeniden basünnştâ^ Bakanlık yayınevleriyle çüarda 14. Lira fiyatla ^ (Basın 226T3/11481) Cumo 29 EyfOf 1967 NATO NÜKLEER PLÂNLAMA GRUPU OPLANTISI BAŞLADI Ankara'da sıkı emniyet tedbirleri alındı gazete sahibi kadın Harb Divanına verildi Atina'da hava çok ffergin.. Beş aylık Tnnan Cuntası, dün sabah, Kıralcı ve sagcı «Katimerini» gazetesinin sahibi Madam Vlabu'yu tutnklayarak, son günlerdeki tepkiler üzerine tntnmunu daha da sertleştirmek efiliminde oldnguna göstermiştir. Atina Kıraliyet Başsavcısının 4 saat sorgnya çektikten sonra serbest bıraktıgı Madam Vlahu, yargılanmak üıere, askeri harb divanına sevkedilmistir. Kapatılan Ere Partısı Lideri Kenellopulos'un beyanlarından sonra hülcumetin tepkısim merakla bekleyen buradaki gözlern ciler dün Madam Eleni Vlahu' nun tutuklanmasım Atina semalarmda dolaşan bir helikoptenn gürultülerı arasında öğrenince, yenı tedbirlen de beklemeve başlamıslardır Vlahu, darbeden sonra gazetslerini kapatmış, askerl hükunıetin bütün ısrarlarına ragmen de yayına devam etmemiştir. Bu arada Madam Vlahu, İçişleri Bakanı Patakos'tan, bir Italyan gazetesine verdiğl demeçte, «Palyaço» diye bahsetmiş, «Ben dişçimden, Albaylardan korktuğumdan fazla korkarım» demış, Cunta'yı bir haylı sınırlendırmıştir. Ou yandan, öncekl gUn Cunta'ya şiddetle çatan eski Başbakan Kanellopulos; dun, «Konuşmaya devam edeceğnn» demiştir. Adana Harb • İş grevinde Amerikalılann çıkardığı olaylan dün protesto eden İzmir'detd gençlik knruluşlan, Kordon'un 6. Filonun tam karşısına düşen kısmına, üzerinde «GIDECEKSİNIZ» yazüı siyah bantlı bir çelenk koymuşlardır Resimde; çeleng ve çelenge arkalaruu dönen Amerikalı erler görülnyor (Fotoğraf: Ahmet GUMÜŞÇÜ) Kıratcı ifuvarlak Masa «Nükleer güçlere karşı savunma imkânsız» ANKARA Cumhııriyet Bürosu NATO nükleer plânlama grupu toplantısına katılmak üzere önceki gece Ankara'ya gelen A. B. D. Savunraa Bakanı Robert McNamara, Esenboğa Hava alarunda basın mensuplannın çeşitli sorularına ilgi çekici ve açıklayıcı cevaplar venniştir. MCNAMARA VE MANLİO BROStO, DÜN BAŞLIYAN NATO NÜKLEER PLANLAMA GRDPU T O P L A N T I S I N D A (Fotoğraf: Mustafa tSTERÜ) ATİNA, (Kosta DAPONTE bildiriyor) ANKARA Cmnhuriyet Bürosu J Amerika, nükleer vurucu kuvvetini ıo misline çıkarmayı plânlıyor nsekiz yıl oluyor, 19«9 yılında bnna benzer milletlerarası bir toplantıya daha katılmıştım. Basın haberleşme özgnrlüğü adı alıda Cenevre'de toplanan o mferansa, şimdiki gibi yalnız rrnpalıiar de|il, Birlesmiş Milller üyesi türa devietler çagImtştı. Konferans resmi bir nilik taşıyordu. Biz de. Nihat •imin başkanlıfında rahmetli smil Said Barlag, Cihat Baın, ben ve tnrçka arkadaşlarla •Iegasyon hallnde orad» bulunustuk. Gene Birleşmis Milletr Ekonomik ve Sosyal Konsenin düzenlediği o konferansın aacı, milletlerarası haberleşme ıgürlügünü saflamak ve doylı yoldan Doğn Batı gergingini ynmnşatmak, bir kelime e Demirperdeyi biraz olsnn aılamaktı. Konferanstan biçbir sonnç alıamamıstı. tki kampa bölünen eleçasyonlar en basit kavramır nzerinde anlasatnıyor, ornein basın özgürlüğü, haberleşme ıgürlügü gibi «eyimleri her ta»f kendi işine geldiği biçimde ınımlamak eğilitninden kurtnımıyordn. Gene] Knrnlda olun, Koroisyonlarda olsnn, tarıstnalar sert ve kıncı bir hava ;inde geeiyordn. O kadar ki, emek ya da dinlenmek için oarntnlara ara verildi fi zamanar bir Batılı temsilci Ue bir toğnln temsilcinin kolkola girîp >eş dakika sohbet ettikleri bile ;öriilmüyordu, Konferansın gelel bavası, resmen iki düsman ıloka ayrılmış olan dünyanın > günkü dnrumnna gözlere baarcasına yansıtıyordu. Bn kez Varsova toplantısında sski günlerin artık pek geride laldığını görerek taem sevindim, lem de, ne yalan söyleyim, biraz sayret ettim. Demirperdenin ;oktan tarihe karıştıfını, haberleşme özgürlüğünün yeryüzünde büyük ölçüde geliştiğini bilmiror deŞildim. Ne var ki, o özriirlüğü ters taraftan kısıtlamak, Türkiye'yi bir yasaklar bölgesi halinde, değişen dünyadan koparıp tek basına kendi sınırlan içinde hapsetmeyi amaç edinmis bizirn gerici çevreler ne de olsa insanı sasırtıyorlar. Işte Varsova'dayız. Onlara göTe burasi hâlâ bir demirperde memleketi. Burada özçürlük yok, hayat yok, konıısroak yok, yazmak yok, iıinsiz sokags çıktnak yok. Oysa burada onların bizde yok etmek istedikleri, ya da «Aman gelmesin!* diye gece korkn îçinde yataklarından sıçradıkları özgürlBklerin bepsi var. Burada din ve vicdan özgürlüğü var, çalısma özgürlS|ü var, yetenekleline çSre okayup yeiisme özgürlüğü var. adam cihi yasama özgürlügü var. açlıktan ölmeme öteürlüŞü var, inançlarından ve dflsiincelerinden ötürii kötfi kişi •ayUmama özgiirlngfi var.. • Toplantıların son gunü yaptığım konuşmada 1949 yılı ile boRün arasındakl umnt verici değişikliğe dokundnm. Sosyal ve ekonomik sistem ayncaUUan yüzünden milletler artık ortaça|da oldnfu gibi birbirlerine kanlı bıçaklı düsman kesilmek hnyiınn yavaş yavaş bırakıyorlardı. Dünya sonınları çeşitli açılardan ortaya konnyor, bunlara çeşitli açılardan çöıüm yollan aranıyor ve insanlar karsıt düşünceleri bosçörü ile dinleyebiiiyorlardı. Şüphesiz çöziim bekleyen çok önemli sorunlarla karsı karsıya idik. Dünya kamu oynnn kendi çalısmalanna daha yakından ilgilendirmek için BirNADtR N A D I (Arkası Sa. 1, öü. « de) NATO Nükleer Plânlama Grnpn toplantısı GeneUrarmay Başkanlıgında Milli Savnnma Bakanı Ahmet Topaloiln'nun bir konusmısı ile Nato Genel Sekreteri ^ Manlio Brosio'nnn başkanhğında iki rünlük çalısmalarına dttn başlamıştır. Saat 10 da Genelkurmay Baş kanhğında özel toplantı salonunda Topaloğlu konuklara hoş geldıniz dedıkten soora Nato Genel Sekreteri Manlıo Brosıo oturumu açmış ve gündemin muzakeresıne geçilmiştir. İki buçuk saat devam eden ilk oturumdan sonra Topaloğlu basın mensuplanna «toplantı so na erdikten sonra konnfaeağun» demekle yetinmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bakanlar Kurulı dün Amerikan işyerlerindeki grevi erteledi Kararı "yürekler acısı,, olarak Dİteleye Türk İş, iptal için Danıştay'a başvurd ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanla Kurulu, Türk Harb • İş Federasyonunun Amerika iş yerlerinde uyguladığı grevi, 30 gün süreyle ertelemiştiı Millî Savunma Bakanlığının isteği üzerine Ankara NATOlş Izmir Ege Harblş, îzmır NATOtş, Adana Harbtş, Diyarbakır Harblş Samsun Harbİş ve Istanbul Harblş Sendikalannca uygulanan grev, yapüacak NATO Birleşik Tatbikatı bakımmdan millî güven liği bozoeu nitelikte «.Moğu. gerekçeeiyle ertelenmi^ buluntnaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) DİŞÇtSİ VE CUNTA McNanura, Ankara'da «Nükleer güçlere karşı savunmanın in> kânsrz olduğnnu» belirtirken Washington, «Amrrika'nın nükleer vurucu kavvetini 10 misline çıkarmayl pUnladığmı» açıklamıştır. Basın mensupları ile McNamara arasmda geçen gorüşme aynen şöyledır: SORU: Nukleer Plânlama Grupu toplantısında hangi konular muzakere edilecektir? CEVAP: Bn toplantuun ana gayesi nükleer olmıyan ülkeler için bir muzakere zemini bazırlamaktır. Bn ülkelerin nükleer faaliyetlert ve nükleer silâhlann knllanılmasını plânlama çalısmalanna katılmalan ve bn silâhlann kontrolü sornnlannın müzakere edilecegi bir toplantı olacaktır. tki günlük konaşmalarda bütün bn konnlar görüsülecektir. (Arkası Sa. 1. Sü. 1 de) TÖS ve Bakan birbirlerini suçladılar Demirel dönüyo ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Turkiye öğretmenler Sendik»sı. 4ün, M. Egitim Baktnımn «Snya sabana dokunmayın» sozunü de ele alarak, Ertem'ın tutumunu tenkıd etmistır. Bu konudaki bildiride, «TÖS, «adeee ötretmenlerin tertemiı yüreklerinden emir alır. Bakan, aksini gösteren delillere sahipse, Savcılara basvarmalıdın denilmektetfır. TRABZON Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem, TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'u «oğretmenleri politlkaya itmekle» su;lamıştır. Ertem, 624 sayılı Kanunun dışına çıkanlann da kanunî işleme tâbi tutulacağını soyiemiçtir. KANELLOPULOS "Rusya'nın Türkiye'den hiçbir toprai iddiası yok, MOSKOVA Başbakan I mirel ile Sovyetler Birligi B bakanı Kosigin'in baskanlıkla da yapılan Türk Sovyet gör meleri, dün sona enniştir. Det rel ve beraberindekiler bag saat 1330'da özel bir Rns uçaf le, Ankarada olacaklardır. ( rüşmelerle ilgili ortak bildiri gaat 13te, Ankara ve Moskov yayınlanacaktır. Bu arada, Ti Heyetiyle yemekte konnsan ! yet Dışişleri Bakanı Vekili menov, «Türkiye'den hiçbir ( rak iddiamız voktur» demiştu Kremlın Sarayındakı dur muzakerelerden sonra yayır nan bıldıride, göruşmelerın, < dostluk ve açık sözlülük haı içinde geçtigi», iki ulke ara: Q"aki ilışkıler ve uluslararası nuların gözden geçiıildiği bi! rılmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 İZMİR Amerikanm Akdenlzdeki 6. lilosuna tnensupfarkkadar er, öncekı gece bir pavyonda «siyah beyaz» meselesi yüzünden çıkan arbedede sandalye ve sopa larla birbirlerine girmişlerdir. O laylar sırasında 15 zenci er ile bir konsomatris hafif yaralanmıştır. Pavyon sahibi, Amerikahlardan dâvacı olduğundan, sıznuş vaziyette ele geçirilen Darly 3. Gerard ve William A. Morton adlı zencı erler su^üstü mahkemesine sevkedilmişlerdir. izmfr'de SiyahBeyaz kavgası Bir kızın İddiası üıerine Sayıştay Başdenetçisi AdUyeye verildi ESKÎŞEHİR Sayıştay Başdenetçisi Ali Sait Gbkmen, bir kızı iğfâl ettiğı ve yanıladığı ıddiasiyle adliyeye verilmiştir. 45 yaşında ve dul olan Gökmen, iddiaya göre, bir ay önce DSİ 3. Bolge Müdurlüğü ile Maliyeyi de netlemek üzere Eskişehir'e gelmiş, bu arada da tanıştığı 17 yaşındaki «S. D.» yi evlenme vaadiyle. iğfâl etmigtir. Durum, düa «S. D.» ile Gökmen arasında evlenme konusunda çıkan taruşma sonunda, denetçinin genç kızı otomobil içınden dışarı atmasıyla anlaşılmıştır. Suih Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Savcı, Gokmen'in tevkiiini istemiş, yargıç sanığı ser best bırakmıştır. Bunun üzerine kızın avukatı, bir üst mahkemeye itirazda bulunmug; Asliye Ceza Mahkemesinde ikinci duruşmada ise yargıç, bir hafta içinde kızla evlenmek şartiyle Sayıştay Başdenetcisı Gokmen'i, serbest bırak mıştır. KESTOBASYOVU TAMAMLANAN GALATA KULESINDEN HALİÇ. Dt'N BÖYLE GÖRÜLÜYOBDU... Çocuğunu tammadığı bir kadının kucağına bırakıp kayboldu! Nuruosmaruye Camil bahçesinde bir kadın, kucağındakı çocuğu Nurten Yenilmez adlı kadına, «Bayüıyorum» diye verdikten sonra ortadan kaybolmuştur. Yenilmez'in Yeşildırek Karakoluna getırdıği çocuğun kundağında çıkan bir pusulada; ismınin Fıkri. yaşının bir, babasının adınm da Da\iıt Ektirici olduğu bildırılmektedir. Yazının nihayetinde ise. «Ben, ruh hastasıyım, bu yavruya bakmaktan acizim» denılraektedir. Yavru, Darulaceze'ye verilmiştir. Restorasyonu biten Galata Kulesi törenle açıldı Belcdıye Baskanı Haşım îscan, restorasyonu tarnamlanan 1400 yülık Galata Kulesını dun turızme açmıştır. tkı buçuk railyon lira harcanarak restore edılen Galata Kulesi, lkı yılın sonunda bu parayı amorti edecek ve daha sonraları tstanbul Belediyesımn gelır kaynağı halıne gelecektır. tscan, yaptığı konuşmada, kulenın 1400 yıl ıçinde kullanılış şekillerını ve harap halını belirtmiş ve «Eser tarihindir, Istanbnlnndnr, Istanbullulanndır. Istanbnlumuza hizmetinin ebedî olan tarihimiz boyunca devamını dilerim» demıştır. Daha sonra tşcan, dâvetlılere kuleyı gezdirmış ve üst katta bulunan lokanta kısmında mısafırleri ağırlamıstır. Burada 30 kılo ağırhğında ve kule biçıraınde yapılan pastayı kesen ve ılk dılimi kendi yıyen Belediye Başkanı, «Once knleyi bn hale getirdim Sonra knrdeleyi kestim ve şimdi de huzur ve rahat içinde pastamı yiyornm» demıştır. BÖLÜKBAŞI DBMİRELDEN BİLGİ İSÎBDİ Dünya basımnda antimini'd olarak adı geçen GnL Pattakos, Aüna'daki Şarap Festivalinde bn hafta yapılan «Minietek î a n ş ması» na katılan güzellerden biri ile el sıkışırken görülmektedir. Ynnan askeri rejimi yabancı turistleri tedirgio etmemek için minieteği sadece okullarda yasaklamıştır. Aniiminicî General ANKARA, (Cnmhuriyet Bün MJ>. Genel Başkanı Osı Bölükbaşı, «Kıbrıs ve dış po ka» konusundakı muhtırayı Başbakanlığa göndermiştir. 1 tili milletvekillen taraiın Başbakanlığa götürülen muh da, Başbakan, dış politika kc sunda muhalefete bilgı vern Liberasyon Listesi dışmdaki mallann ıthâli yasaklandı ANKARA Bakanlar Kurulu. «Kalkınma plânı esasları göz önunde tntularak hazırlanan genel ithalât rejimi kararı. özel kanunlar ve nlnslararası iki veya çok taraflı anlasmalara dayanan ithalât ve Türk parası kıymetini kornma hakkındaki "ithalât" ve "bedelsız ithalât" iebliglerinde belirtilen ithal imkânlan hariç» dıberasyon listesi» dışında kalan mallann, her ne suretle olursa olsun, yurdumuza bedelsiz olarak ithalini ve gumruklerden girişini yasaklamıştır, Karar, dün ek olarak çıkanlan Resmî Gazeteoe yayımlanarak yururlüğe gırmistir. Denge değişiyor Amerika Savunma Bakanı McNamara'nın Ankaraya geldifi sırada verdifi demeç, yalnız nükleer silâblara karşı savunma meselesinin deŞil, dnnyadaki anlayışların değistiğini göstermesi bakımından da ilgi çekicidir. McNamara, 5 milyar dolâra malolacak yeni savnnma sisteminin NATO ile ilgisinin bnlnnmadıgını doğrndan dofrnya Kızıl Çin'e karşı olduğunu söylemiştır. Amerika Savnnma Bakanının açıklamasma göre, kıt'a Çin'i 1970 yılında uzun mesafeli füzeleri knllanmağa baslayacaktır. Bn bakımdan 1970'e kadar Çin'in mnbtemel füze saldırısını önleyici bir sistemin knrnlması öngörülmektedir. Ote yandan McNamara'nın, NATO'nnn amacı olan Sovyet Rnsya tecavüzü konnsnnda knllandığı dil eskiye nazaran baskadır. Bakan özetle demiştir ki; ne Sovyetler, ne de Batı, mahtemel bir tecavüze karşı ülkelerini savnnabilecek dnrnmda değillerdir. Eğer Batıda bSyle bir sistem knrnlmak istenirse, bnna 41 milyar dolâr sartedilmesi gerekmektedir. Meselenin tekniği, aynı lamanda astronomik rakamlan ilgilendiren yönü nzun süredenberi tartısılıyor. öyle anlaşılıyor ki, daha bir süre de tartısılacak. Görünüse göre, Avrnpa ülkeleri kendilerini Amerika snltasına biraz daha bağlayacak bir sisteme gözü kapalı girmek taraftan değillerdir. Sistem knrnlsa bile, teknolojîk gelişmelerle savnnma silâhlannın kısa sürede eskiyecefini ileri sürüyorlar ve sarfedilecek milyariarm, Amerikan harb sanayiine katkıda bnlnnmasına yanaşmak istemiyorlar. Zaten bol keseden sarfedilecek milyarlan da yoktnr. Bn bakımdan Amerika simdi Kızıl Çin'e karşı savnnma meselesini ortaya atmıstır, dolayısiyle McNamara yeni sistemin NATO ile ilgisi bnlnnmadıeından sözetmektedir. Bütün bn açıklamalar, imâlar, ortaya çıkarmaktadır ki. «ilâhlınma varısı dünvayı bir OLAYLARIN ARDINDAKİ "CENTO dağtlmıyor,, Japonya dan ithal edılen İki tr.üyon lıralık petrol borusu çalındl. Gazeteler ŞU MÎNARE KILIFINI ODÜNÇ VERSENE!. LONDRA, (a.a.) Ingıltere Dışişleri Bakanı Brovvn'a yakın çevreler; Türkiye, îııgıltere, Iran, Pakistan ile ortak uye Amerika'yı toplayan «Merkezi Antlaşma Teskilâtı» nın (CENTO), dolaçan sdylentilerın tersine, daâümıyacağını behrtmektedırler. ölü noktaya getirmekted Hattâ NATO bakımından ? tirmlştir denebilir. Bn c noktada, gerek Sovyet Rnsj gerekse Avrnpanın NATO' bağlı ülkeleri, silâhlanmı ya da savnnmayı mütemat yen ileri götürmek yerine siı dilik mevcndn mobafaza < mek gibi daha gerçekci bir t tnmn benimseme^e dogrn J nelmektedirler. Böyle bir t tnm, hiç süphe etmiyornz, öı müzdeki yıllarda dengeyi b yük ölçüde dejismeye zorlay cak ve değistirecektir. Şimdiki halde NATO • Va sova Paktı dengesi yerine A rnpa, yeni bir arayışm için< Bn arayışm sonncn berhal enteresan olacak.. ***
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog