Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ALİ ERTAN IN tıtızlikle hazırladığı İLKOKULLAR İÇİN ÖRNEKLERLE Tahrir Çahşmaları IV cü ve V ci Sınıflar için çiktı. Plâstik ciltli fıatlan 2 şer lira. AK KİTAF KIKTASİTE, DERS ARAÇLARI Ankara Cad. No: 78 İstanbul Feza: 1832/11361 umhuriyet KURÜCUSU: YUMJS NADİ İlkokulun Temel Kitapîan İ. HAKKI TALASın 2. SINIF BÜTLN DERSLERIN KİTAB1 3. SINIF BÜTÜN DERSLERİN KİTAB1 Çeşitli Okuma parçalan, Şiirlcr, Türkçe çalışmaları. İşlenıler. Problemler, Resimİş, Beden Eğitimi Oyun, Müzik, Y^n; Test ve her bilgıyi bir araya toplayan yegâne yardımcı kitaplardır. Her kitap 20 küsur forma, kuşe kapak; plâstik ciltlidir. Bütün derslerin kitaplannın bu 9. baskısın! çok beğeneceksiniz. Fiyatlari 750 şer Krş. tur. % 20 indirme yapılır. Sipariş ; P. K. 1035 İst Tel: 22 06 54 44. yıl tayı 15504 Telgral ve mektup adresi: Cumhunyet istanbul Posta Kufusvr tstanhul No Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 Çarşamba 27 Bylül 1967 İzmir'de 7 yıldır devam eden kaçakçıhk Izinsiz giriş çıkış önleniyor Gıda Kontrolü Laborafuvarının raporu açıkıan Zararlı zeytinyağı satan 8 yağcı mahkemeye verildl BANDIRMA Şebrimiz Belediyesince yapılan kontrollar sırasında alınan nümune yağlann tahlil sonucunda, sağlıga za rarlı zeytinyafı tesbit edilen 8 yafcı hakkında Savcılıkça Svlh Ceza Mahkemesinde davâ açılmıstır. Afyondaki Bölge Gıda Kontrol Lâboratnvarında uzman ve asistan Veteriner Hekimler çalışma sırasında 80 milyon liralık elektrik malzemesi sahte faturalarla yurda sokuldu tZMİR Birkaç gün önce tzmir'de meydana çıkarılan elektrik malzemesi iuçakçılığınm, son yıllann en büyük gümruk kaçakçılığı olduğu ve 7 yıldan beri devam eden bu yolsuzlukla memlekete 7080 milyon lira değerind» kaçak elektrik malzemesi sokulduğu tesbit edilmiştir. Hesap Uzmanlan Kurulu, tzmtr Başkanlığına yapılan ıhbar Ue mey dana çıkan büyük gümrük kaçakçılığı olayı le ilgüi olarak yapılan soruştunnada ttalyan ve Macar menşelı olan elektrik malzamelerinin İLc olarak tstanbul gumrüğünden yurda sokulduğu an laşümıştır. Çanakkale Boğazına elektronik kontrol cihazı kondıı BÜLENT DİKMENER ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çanakkale Boğazmdan izinsiz olarak geçmesi muhtemel denızaltüarın kontrolü için Boğaz'ın batı yakasın? Türk makamlarının isteği üzerine Amerika lılar tarafmdan elektronik cihazlar yerleştirilmiştır. Bilindiği gibi daha önce olağantistü hallerde denizaltıların Boğaz dan ve denizin altından geçmesinin önlenmesi için Akbaş bölgesinde bulunan çelik ağlar Boğaz'ın iki yakasına gerilmektey di. Böylelikle denizaltıların izinsiz olarak Boğazdan geçmeleri önlenmekteydi. YENİ TESİSLERÎ tSTEĞİMÎZ ÜZERİNE AMERİKA YAPTI Yuvarlak I Sahte faturalarla irlesmis MSletler Sosyal ve Ekonımıfc Konseyinia düzenledigi yuvarlak masa toplantısından dönüforum. Varsova Kültür Sarayının Adam Mickieviç salonunda. yuvarlak değilse de, köşeleri deÜrml bir dbrtken masa etrafında 40 kadar gazeteci, ajans müdürü, radyo televizyon temsilcisi ile Birleşmiş Milleüer ihtisas organlanna men•ap bir nzmanlar ekipi bir araya geldik. Birleşmiş Milletler Enformasyon işleri sekreterlerinden Rolz Bennett'in başkanlığında, bğleden önceleri ve sonralan olmak iizere dört gün süre ile yedi toplantı yapük. Konferansın resmî bir niteliği yoktu. Bir karara vanlacak, bir bildiri yayınlanacak değildi. Amacımız, Birleşmiş Milletlere bağlı çeşitli ekonomik, sosyal, teknik ve bilimsel organlann çaItşmalanna karşı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dahil, üye Avrnpa devletleri kamn oyunu dâha yakından nRUendlrmento earelerini aıaştırmak, bu hususta basın yaym temsilcilerinin düşüncelerinden Birleşmiş Milletler örgütünü yararlandırmaktı. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vinyaviç'in açış konuşmasından sonra gündemsiz olarak başlayan konferans çok kibar, çok efcndice bir hava içinde geçti. Kapitalisti ile, sosyalisti İle, komünisti ile Avrupanın dört bir yanmdan gelip buluşan basın yaym temsilcileri, birbirlerine karşı dairaa saygüı davrandılar. Tartışmalar hiç bir zaman akademik üslup düzeyinin altına düşmedi. Birbirine en uyuşmaz fikirleri bile taraflar sonana dek hoşgörü ile dinlediler. Kimse kimsenin sözünü kesmedi, kimse kitnseye hiddetlenmedi. Bu yuvarlak masa konferansı gayri resmî, özel bir nitelik taşıdığından konuşulanlar hakkmda tutanak yayınlanmıyacak, daha doğrusu bir sureti Birleşmiş Milletler arşivinde saklanmak iizere tutanaklar yalnız yuvarlak masaya katılmış olan üyelere gönderilecektir. Onun için ben buıada isim zikretmekten sakınmaya dikkat ederek daha ziyade konferansın havasını okurlarıma yansıtmaya çalısacağım. Moliere'in bir kahramanı, kısa boylu, cücemsi bir kadinı ö\Tnek isteyen çapkmlara «Diinya hârikalarının özeti» deyimini sâlık verir. Sözcüklerin meydana getirdiği zehir gibi acı ve keskln alayı bir yana bırakırsak, aynı deyimi ciddi olarak bugün Avrupa için kullanabiliriz. Evet, Avrupa ileri tekniği, geniş kaynaklan, bilgili insanları çeşitli ekonomik ve sosyal sistemleri İle Dttnya hârikalarının gerçekten bir özeti, hem de büyük bir özetidir. Birleşmiş Milletler örgütünce 1947 yılında kurulan Avrupa ekonomik komisyonu çalışmaları bu bakımdan yalnız Avrupa halkını değil, az gelişmiş, çok gelişmiş bütün Diinya halklarının yakın ilgisini çekmek gerekir. Komisyon görevlileri, 1947 de bütün endüstrisi yıkılmış, bütün kaynaklan knrumuş, sehirleri yanmış, fabrikalan yerle bir edilmiş bir halde bu «harikalar özetinin» yirmi yılda nasıl kalkmdı ğını, bu kalkınmada Birleşmiş Milletler örgütünün oynadıği olumlu rolü kamu oynna duyurmak istiyorlar. Bunu başarmakla kalkınma hızının daha da artacağını, Avrupalılar arası yakınlaşmanm ilerliyeceğini, Dünya banş ortamının güçleneceğini düşünüyorlar. Birleşmiş Milletler ve ona bağlı organlann çalışma alanı °b 85 oranında ekonomik konulara deygindir. Politik çalışmalann kapsamı (Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi dahil) ','» 15 oranmı aşmamaktadır. Avrnpa basını ise Birleşmiş MiUetlerin olumlu ekonomik çalışmaları İle hemen hiç ilgüenmemekte, sadece kürsüde ve kulislerde geçen politika çatışmalanna ve bunun yanı sıra politika dedikodularma sahifelerini açmaktadır. Bu aksaklık nasıl düzeltilebilir? Bir kısım basın temsilcilerine göre bunun nedenl, Birleşmiş Milletler enfonnasyon servislerinin yetersizliğidir. Basına RÖnderilen bültenler fazla teknik, çok tcferruatlı. ancak uzmanlann anlayabileeeği ağdalı bir üslupla kaleme almmaktadır. Kısa zamanda gazeteyi hazırlamak zorunda olan yazı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Demirperde memleketîerlnden temtn edilen taturalar Ue yurt lçinde muhtelü firmalara satılan sigorta tablası, duy. priz, şartel. anahtar ve komidatör gibi çeşitli elektrik malzemelerinin ancak son partisi olan 5 milyon liralık tnsmı ele geçmiştlr. Büyük kaçakçılık olayı ile ilgiH olarak yetkililer bir süre önce îstanbul gümrüğünden kaçınlan bu malların sonradan Izmir gümrüğü ile yurda sokuldu ğunu ve demirperde memleketlerinden fatura temin ederek Türkiyede elektrik malzemesi satan ftrmalarm bu sahte flrmalarla mal verdiklerini belirtmişlerdir. Hesap uzmanlan, naylon faturalar ile kota dışı yurda sokulan elektrik malzemelerinl satan firmalan, Izmirde tesbit etmeye baş larmşlar ve kendi yönlertnden tahldkata Rlrişmlşlerdir. Avnca gümrük •.açakçılığı lle llgili olarak da Ankaradan gelen Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfetti?leri, son kaçınlan partinin Macar menşeli olduğunu, 45 rtuU yon lira değerindekj malzemelerin tamamının kota d.şı olduğunu ve koğuşturmanm devam ettigml bildirmislerdir. (Arkası Ss. 7. SO. 1 de) Elektronik cihazlar Çelik ağların kullanılmasının zor !uğu ve bu ağların, gerili olduğu zamanlarda Boğazdan geçen gemi ler tarafmdan parçalanmaları karşısrada Türk makamlarının isteği üzerine Boğaz'ın batı yakasında bulunan Kırte civarına denizalt) geçişlerini izlemek amaciyle elektronik cihazlar yerleştirilmiştir. Etrafına bataryaların da yerleştirildiği elektronik cihazlar. denizaltı ve denizüstünden geçen bütün ge milerden sinyaller almaktadır. Bu cihazlarda beliren sinyallere göre Boğazdan denizaltı veva gemilerin (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Gıda maddelerinin yüzde 7Tsi saglıga zararlı bulundu Yunanİ8tan'ın Avrupa Konseyi'nden çıkarılması teklif edildi Atina'da Kıral ile Cımta arasuida çatışma basladı Hakkı MERDİVENCI bildiriyor AFTON Eskişehir, Kütahya, İsparta, Uşak ve şehrimizi de içine alan Afyon Veteriner Bölge Gıda Kontrol Lâboratuvannda 2438 adet çeşitli gıda maddesi üzerinde yapılan tahlilde, bunlann yüzde 23 ünün normal, yüzde 11 sinin de kanşık ve sağhğa zararlı olduğu açıklanmıştır. Lâboratuvar yetkılılerince «feeî dnrnm», bir bildiri halinde kamu oyuna ilân edi'.mi? ayrıca illerin Beledıye hopörlerıyle de halka duyurulmuştur. Bilhassa 27S zeytinyağı numu nesinden 53 ünün karısık. 34 ünün ise sağlık yönünden jenıiemiyecek durumda olduğu görul müstür. Atom mayınlan Türk Rus sınmna döşenmıyecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) NATO Nükleer Rânlama Grupu toplantısına katılacak olan NATO Genel Sekreteri Marüio Brosio, 6 l»k«^'<n Savunma Bakanlan, Genel Kurmay Başkanlan ve NATO nezdindeki daiml büyükelçileri bugün Ankaraya geleceklerdir. Dışişlerl Bakanlıgından verilen bilgiye göre bu toplantıda A3X>. Savunma Bakanı Robert McNamaf|CUİ7l7 IIPTll Tophane i'olcu Salonu önünde, çekilmesl ra, kendi ülkesi için kurulmakta Uklllfrl. lt\f I U *~ için Gümrükte bekleyen otomobillerden biri, olan «Füzesavar füze» sistemi haS dün saat 14 sıralarında, denize uçarak sulara gömülmüştür. 1965 modell fcında önemli acıkJamalarda buluOpel marka otomobilin denize uçtuğunu kimse farkedememiştir. Daha nacaktır. sonra denizden çıkarılan otomobilin, kurcalandığı için denize nçtuğu Bakanlık sözcüsU, soz konusu sanıhnaktadır. Polis, otomobilin nasıl denize uçtuğunu bulmak ve suçsavunma slsteminin Avnıpa ve lulan tesbit etmek üzere, araştırmaya başlamıştır. Türkiyeyi de kapsamına alması (Potoğraf: Selâhaddin GİZ) hakkmda Dışişlerl Bakanlığına bu güne kadar nerhangi bir teklil yapılmadığım bttdirrnistir. Genel Kurmay Başkanlığında NATO Genel Sekreteri Brosio'nun başkanlığında yapılacak İki günlük görüşmelerde «atom maymt» konusu üzerinde de durulması beklenmektedir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu konuda yaptığı açıldamada atom maymlannın "Tirk • Bus sınınna döşenmesinin hiç bix şekilde düşünülmediğini söylemiş ve bu mayınlann kullanıhş yeri hakkında Yılmaz ÇETtNER bildiriyor şu bilgivi vermiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) SÜMGAİT (Azerbaycan) Başbakan Süleyman Demiıel, beraberinde Azerbaycan Bakanlar Kurulu Başkanı Enver Alihanov olduğu halde dün Baku'ya 32 kılometre mesafedeki Sumgaıt şehrine geldıği zanma burada da halkın sevgi gcsterileri ile karşılanmış; bu arada, yaptığı bir konuşmada, «Gelişen Türk • Sovyet ilişkilerinin, Türkiye'nin kalkınmasına hizmet edeceğini» söylemiştir. Daha şehre gırmeden ana yolANKARA (Cumhuriyet Bürosu) da toplanmış olan kalabalık Beş bin Amerikan askerinın halk kıtlesı ellerınde Turk baykatılacağl NATO Deep Furrow rakları olduğu halde Demirel ve (Derınİz) tatbikaü 2 Ekim gü£lmalı'da 13 gün ınceleme yaTurk heyetinı alkıslamış, rennü Merzifonda başlıyacaktır. Tat pan Gençlık kuruluşlan temsılgârenk kır çıçeklerinı arabalabikatla Ugili olarak bazı Americılen dun bir basın toplantısı rına serpmıştır. kalı ve NATO'ya bağlı devletlerın düzenleyerek, ıntıbalannı anTürk bayrakları ve «Hos gelmüşahltleriyle, gazetecilen Merlatmıslar, Elmalı olayiarının badiniı», «Türkiyenin genç Başbazifona gelmeye başlamıslardır. sıt bır zabıta vakası olmadığını, kanını saygı ile selâmlarız» gıbı ağaların köylünün üzerinae yaTatbikatm hava indirmesi ve saaiğı topraklan elde etmek inakliyesiyle Ugilı büyük bır kıs türkçe dövızlenn asılı bulunduğu Sumgait şehrinın sokaklarmçın hükumet kuvvetlerını baskı mı Merzifon ve civarında beş gün (Arkası Sa. 7 Sü 4 de) ve zulüm vasıtası olarak kullan (Arkası Sa. 7. Sü. z del dıklarmı söylemışierdiT. Elmalı Araştırma Kurulu üyeleri dünkü basın toplantıla(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Sağlık Bakanı, doktorlan Doğu'ya çağırdı ANKARA Sağlık Bakanı özkan. «Doktorlan Doğu'da görev almaya» çağınnış, özetie şunları söylemiştir: «Bâzı aydınlanmınn, Doğu A < nadolu'da görev almaktan kaçmmalannı yadırgıyorum. Hele, haih sağlıği konusnnda kendilerini önenüi ve ulvi hizmetler bekleyen mütehassıs doktorlanmızm, Doğu illerinde çalışmak istememeleri beni, her şeyden önce, bir hekim olarak, üzmektedir.» 2 ktidsnnın beşincı ayını dolduran Yunan cuntası ile demokrasıye dönülmesinı isteyen Kıral Konstantin arasındaki ratışma, gitgide daha açık ve seçik hale gelirken; Avrupa Konseyı Danışma Meclisi, Yunanistan'ın Konsey*dao çıiaırılrnasıru istemiştir^ Kendi'inı sık sık Türk ıJıUlâliyle mukayese eden askerî re]imde, her geçen gün daha fazla Nâsırizmin devamlılığı kokmaktadır. Başkan Nâsır' ın rejimı ile cunta arasında ideolojık bir paralel kurmak imkânsızdır. Yunanıstandaki, bır komünist darbesini önlemeyi hedef edinmi? burjuva ! bır ihtilâldir. I (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) DİL BAYRAMI DÜN TÖRENLE KUTLANDI Tehlikeye atılaa Veteriner Bölge Oıda Kontrol Lâboratuvarı ıç:kluraasında, «Memleketimizde İM kurnsluk alı»verii yıpan bir v«tandaşımıa ancak Z3 kurış karsılığında istenilen temiz sıda t.ıadde&ı ni alıyor. Geride k»lan 77 kurna la gıda deferi olmavan ve sa£ lıfa zararlı olan maddetcrt satın almak zorunda kalarak ktn disinin ve ailesinin sağlıimı bi) meyereh tehlikeye atıyor. Mem leketimizdeki bu durum ise çok acı ve düşündürücüdiir» dernlmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Tıp ve Hukuk Fakülteleri birmr sözlük hazırhyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) DU Bayaraınmm 35'inci yüdönümü, dün TürkDü Kurumund» törenle kutîanmış, Cumhurbaşkanı Sunay, bu yıl TürkDil Kurumu ödülünü kazanan Nahit 01» vi Akgün ile Kemal Bilbaşar'a 6düllerinin vermiştir. Kemal Bilbaşar, «Cemo» adlı romanı, Nahit Ulvi Akgün üe «Evren Türküsü» adlı şiir kitabiyle ödül kazanmıslardır. Törende bir konuşma yapan Kurum Genel i'azmanı Prof. Gündüz Akmcı, Atatürk"ün I. TürK Dil Kurultayını açtığJ günden bu yana yazı dilinde yüzde 30 35 > ranmda olan Türkçe kelimelerin, bugün yüzde 75'e yükseldiğinl söylemiş, «Dilimiz, özleşme volunda Uerlemektedir. Yeni dü *• kımı yapdıp genişlemektedir» demiştir. Genel Yazmanın verdigi büglye göre, Türkiye'de Tıp Fakülteleri bir «Türkçe Tıp Terimleri Söslüğü» bazırlamaya karar venruşlerdir. Aym yolu, Hukuk Fakülteleri de tzleyeceklerdir. Törende CHP Cenel Başkanl Inönü ile Milli Eğitim Bakanı Ertem'in tebrik telgrafları okunmustur. Romanyatı genç bir doktor iltica eU! Istanbul'a turist oiarak gelen bir Rumen doktor, dün iltica etmiştir. Tansilvanya. yolcu gemisiyle bir gün için gezmeğe gelen Buzav doğumlu 29 yaşındaki Dr. Jonescu Cheorghe, gece gemiye dönme miştir. Transilvanya yolcu gemisinde yolculann yoklaması strasında Dr. Cheorgehe'nin olmadığı anlaşılmış. durum Beşinci Şubeye bildirilmiştir. Romanyalı doktor bulunamayınca, «Transilvanya» gemisi gece yansı Köstence'ye hareket etmiş, tstanbul'da kalan Dr. Jonescu Chorgene ise, Polis'e başvurarak, iltica hakkı istemiştir. «Sosyalizasyon işleri iyi işlemiyor» ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Kars Senatörü Mehmet Hazer (CHP), Sağlık Bakanına bir soru önergesl yönelterek, sosyalizasyon hizmetinde çalışan hekirn ve görevlilerin ücretlerinin artünlmasını istemiştir. Önergede, «Sağlık sosyalizasyon işleri, maalesef, iyi işlemiyor. Sağlık ocak ve merkezlerinde, battâ hastanelerde veteri kadar mütehassıs veya pratisyen doktor yoktur. Tayin edilenler gitmiyor, ridenler de durnrayor» denilmektedir. Demirel, Törk Sovyet ilişkilerinin kalkınmamıza hizmet edeceğini söyledi Kayseri olaylan için gensoru f'sfenıyor ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) İstanbul miUetvekilı Reşit Ülker (CJI>.) Kayserispor Sivasspor maçında ölUmle sonuçlanan olaylar dolajnsiyle Içisleri Batotu Faruk Sükan hakkmda gensoru açılması için CB.P. Mecli» Grupuna başvurmuştur. Olker, basvurma yazısında Paruk Sükan'ın tçışlerl Bakanlığı sırasında pek çok asayişsızlık olayı olduğunu, bu yüzden slyasl so rumluluk aramak gerefcUğını bıldirmektedir. Amerikalı komutan greve kanşmıyacak ADANA (özeT öztep bUdiriyor) Adanada gittikçe yükselen tan siyonu düşürmek için çaba gösteren yetkililer, nihayet tncirlik Amerikan hava "<;sü kumandanı albay Steve Hamm'a teminat verdirmişlerdir. Mr. Hamm da A merikan subay ve erlerinin kesin olarak greve kanşmıyacaklannı biîdirmiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Derin fz tatbikatı başlıyor "E/ıtıafı olaylan basit bir zabıîa vakası değildir,, Para Fonu ıre Diinya Bankası Ba yıl Brezilya'da yapılan Milletlerarası Para Fonn ve Dünya Bankası yıllık toplantısında yine az gelişmişlikle çok gelişmişlik tartışmalan birinci plânda. Zaten galiba dünya durdukça bu tartışmalar devam edip gidecek, çok gelismısler, az gelişmisleri kalkındınyoruz diye aslında kendilerini daha hızlı kalkındıracaklar ve fakir ülkeler de gittikçe fakirlesecekler. Meselâ dünyanm en zengin 10 ülkesi ba yü hazırladıklan bir tasarıyı guvernörler toplantısından geçirtmek istemektedirler. Ba tasarı milletlerarası para fonu çerçevesi içinde yeni bir «para çekme hakkı» sistemini getirmektedir. Sisteme göre, her ülke sahip olduğu hisse oranında kredi alabilecek ve ba parayı 5 yılda ödeyecektir. llk bakışta yeni sistem bütün ülkelerin lehinde gibi görünür, nihayet ülkeler bankaya basvnrduklan zaman bisseleri oranmdaki krediyi otomatikman çekecekler, böylece sıkıntılarını del edeceklerdir. Ne var ki, mesele incelendigi zaman hayll değişiklik gösteriyor ve Düoya Bankasının da zenginl daha zengin etme yolnna rirdigini gösteriyor. Çünkü zengin ülkeler milletlerarası para fonnnda büyük hisselere sahiptirler, küçüklerin hissesi tse pek fakir fukara isidir. Nitekim Lâtin Amerika ülkelerinin tümünün hisse toplamı yüzde 84 tur. Faraza Amerika isterse Dünya Bankasmdan 85 mîlyon dolar kredi alabilir. Ama kalkınmak için çabalayan L&tin Amerika ülkelerinin kredisi 1 milyon dolarla 15 milyon arasında değişmektedir. Zengin ülkelerin hanrladıklan ba tasan, bir anlamda sanayileşmiş ülkelerin küçük tasarruîlan knllanmak için buldoklan bir tefeci formülüdür: Alınan kredilerle daha fazla gelişen ülkeler ürettikleri mamnlleri fakir ülkelere satıp ünları daha fazla sömüreceklerdir. Sukarda milletlerarası para ronu güvernörlerinin yine a ı gelişmişlik, çok gelişmişlik üzerinde tartışacaklannı ancak br« tartışmadan sonuç çıkmayacağını söylemiştik. Gercekte daha toplantı açıldığı /aman Dünya Bankasının raporo her zaman oldnğu gibi ba yıl da az gelismişlerin acınacak dnrumlannı ortaya getirmiştir. Rapora göre» fakir ülkelerin ihraeatlan tarıma dayalıdır. Tarım ürünlerinin fiatları ise 1960 dan ba yana değişiklik göstermemiştir. Oysa sanayl maddeleri fiatı daima yükselmektedir. Dolayısiyle az gelişmişler ucuz satmakta, pabalı almaktadırlar. Üstelik az gelismişlerin mnhtaç oldnklan kredilerin faizle OLAYLARIN ARDINDAKİ Naaşlann tesliminde sade bir tören yapılması istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adnan Menderes, Fatln Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'm naaşlan ailelerine teslim edildiği zaman sade bir tören yapılmasının hükümetçe telkm edildiği, Mende res, Polatkan ve Zorlu ailelerinln de bu telkini rjenimsedikleri öğrenilmiştir. Belirtildiğine göre Menderes allesi Adnan Menderes'in Aydında fci aile mezarlığına gömülmesinl istemektedirler. Buna karşılık ba zı çevreler, "îyüp Sultana gömülmesi için tesebbüslerde bulun maktadırlar Menderes ailesinta bu teşebbüslen no$ karşılamacUgı öne sürulmektedir. ri de mütemadiyen artmakta, alınau dış yardımlarda dolar başına ödenen fais 40 sente kadar çıkmaktadır. îani büyük ülkeler yüzde 40 faizle bır anlamda tefecilik yapmaktadırlar. Xin« rapora göre, zengin ülkelerdeki enOâsyon eğflimlerı, sıkı para rejimine uyulması ve bu yüzden girilen dnrgunlnk gelişme yolundaki ülkel.*re bem kredi akımını önlemekte, hem de onlan aldıkları kredi için daha çok faiı ödemek zoronlulağa ile karşı karşıya bırakmaktadır. Meselâ geçen yıl Amerika, aıkı para politikasıyla faiz hadlerini yükseltmiş, dolayisiyle Dünya sermaye pazarlannda kredi fiatları artmıstır. Genel olarak faizlerin yükselmesl ise, Dünya Bankasmdan kredi sağlama masraflannı da artırmaktadır. Nitekim Haziranda sona eren mali yıl lçinde bankanın çıkardığı bonolann ortalama masrafları yüzde SJ8 den, yüzde 534'e çıkmıştır. Böylece küçük ülkeler hissedar oldnklan Dluslararası bankadan para alırken eskisine oranla daha fazla masraf yapmak zornnlağu ile karsı karşıya kalmaktadırlar. NADtR NÂDt *•*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog