Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

İHSAN IRK Ç ÖZÜ MLÜ GEOMETRİ PROBLEMLERİ Düziem Llse I. Bu kitap liselerimizin BİRİNCİ sınıflardakl «saslara göre yazılmif olmakla beraber bir üd temamlayia fazla bilgi de verilerek müsabaka ıınavlarına girecek öğrencfler için çok faydah halt sokulmuytur. 400 Sayfa 15 Liradır. İNKİLÂP ve AKA KİTABEVLERİ ' Üâncılık: 1972/11355 umhuriyet KURDCUSU: YUNTJS NADİ IKSİN ?EKLE>Jİ KAT'Î SURETTE İZÂLE KATRAN EKSTKESİ ILE HA: MI3 HUSUSÎ BİR şampudn FORMİİLÜ 20 SENELIK BIR ' BENİN MAHSULÜÜÜR. > £ • I | BİLÛMUM ECZANELERDE ABAYINlZ. | ^ Tel : 47 79 41 44. yıl %ayt 1SS05 Telgra/ ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbu! Posta Kutusu: fstanbu) No 246 Telefonlan 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 tf9 Satı 26 Eylöl 1967 NATO toplantısı tartışmalı geçecek Ankara'ds yapılacak NATO toplantısın» «A\rupa Fuzesavar Projesıyle» gelecek olan ABD Mill! Saınnma Bakanı McNamara. Taşkent'ten, "Seferiniz yahşi olsun ! „ nidalanyla uğurlanan ve Baku'da hararetle karşılanan Amerika, müttefıklerine verdıği nükleer garantilerden vazgeçmeğe hazırlanmakla suçlandı McNamara Ankara'da «Avrupa Fuzesavar Sistemi» teklif edecek (Dış Haberler Servisi) ASHİNGTON Pentagon'a yakın kaynaklara göre, Ame rika Savunma Bakanı Robert McNamara, Perşembe günü toplanacak NATO Nükleer Plânla ma Komitesi için Ankaraya hareket ederkcn, malî portesi 2.8 milyar dolar olan bir de Avrupa fuzesavar projesi götürecektir. Proje, daha oncekı gune kadar ımkansız gorulmekteydı. Çunku \vrupa, Sovyetlenn uçuş suresı kısa olduğu ıçın havada yakalanıp ımha edılemıyeceğı sanılan orta menzilli fuzelerın tehdidi altmdadUr. Faiat Pentagoa yetkılılerı dun, kurulmasına karar verilen «NıkeX» adh Amerikan fuzesavar kuşağının uçuş suresı uzun olduğu ıçın yakalanması kolay kıtalararası füzeler kadar, denızaltılardan atılacak orta menzilli fuzeler ıçın de etkılı olacağını açıklamışlardır Demirel, Sovyet halkının ihtilfil yıldönümünü NıkeX> "^ı verilen Amerikan fuzesavar ku$aği, Jki onsuru kapsamaktadır. «Spartan» uzun menzilli fuzesavar O ve «Sprint» kısa menzilli tıızesavar sistemleri, © Her iki fuzenin de ucunda, düşman tnzesini havada nbtralize edecek nükleer başlıklar bulunmaktadır. Rusya veya Kızıl Çin'den ateşlenecek bir fuzenin Amerika yolculuğu 3» dakika kadar surmektedir. Radarlar Q duşman füzesinuı ateşlendiğini tesbit edince, güdümlü olan cSpartan» derhal harekete ^eçirilecektir. Duşman fıızeyi dünyanın atmosferi dışında yakalayıp itnha edecek ve iniilâktan hasü olan radyoaktivite boylece aşağiya pek az zarar verecektir. 50 Idlometre menzilli «Sprint» Ue; «Spartan» ın ıskalayacağı duşman fuzelerini ahnosfer içinde, şehir O üstüne diısmeden yakalayacak vs imfaa edecektir. Ancak atmosfer içindekı nükleer infilâktan basıl olacak radyoaktivite, îiğınaklara girmemiş insanlar» zarar verebilecektir. İfadesi alınan Alb. Raci Tekin'e iddianame tebliğ edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gazetecı llhamı Soysal'ı dovduğu ıddıasıyla şıkâyet edüen, bu arada bır yıldır Kıbns'ta gorevlı bulunan Albay Salıh Raci Tekın'ın ıfadesı, ıstınabe yoluyla alınmış, esas ıddıaneme de kendisine tebliğ edılmıştır. Albay Tekın, değiştırme birlığı ıle bırkaç gun once yurda donmüs bulunmaktadır. Adlıyeden bır ılgılı bu konuda şunUrı söylemıştır«Şikâyet edilen sahıs tahkikat sırasında yurt dışında oldn£u için sornsturnıa tabiî olarak büyük zaman almıştır. Adı geçen şahsın ifadesi, balnnduğn yerdeki mabkeme aracılığı ile alınmıs, esas iddianame de kendisinı tebliğ edilmistir. Şikâyet olunan «ahsın iddianameyi aldığına dair «aldım» kâğidı gelir gelmez karamame yarılacak ve ilgili mahkemeye sevkedilecektir. Sikâyet olunan sahıs bn ara savvnmasın! da gönderebilir. Her ne sekilde olursa olsun, adalete eölge düsürecek bir durnm akıldan geçirilmemelidir.» Aynı ılgılı, Albay Salih Raci Tekın ın yurda donup dönmemesının önemlı olmadığını, kanunun gerektırdiği ıslemlenn yurumekte olduğunu da sözlerıne eklemıştır. NAS1L İSLEYECEK? tebrik etti w BAKÛ «Seferiniz yahşi olsun» nidalan arasında Taşkent'ten uğurlanan Demirel ve Türk Heyeti, dün Azerbaycan'ın Başkenti Baku'ya gelmiş, büyük sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. Bu arada, Sovyet Hükumetinin resmi organı «lz> vestia» ya bir demeç veren Demirel, komünist ihtilâ • linin 50 nci yıldönümünü kutlayacak olan Sovyet halkını tebrik etmiştir. (Arkası sa 7. Sü. 4 de) Notlar : Azerbaycan 'dan sevgilerle... BAKÜ Taşkent'ten huzünle aynldık. Kalbimizin bır parçasını bı raktık orada... Özbekıstan Cumhurbajkanı Bayan Yadigâr Nasrettin Ovan'm, Başbakan Kurbanova'nın duygulu sozleri halâ kulaklanmızda, gönlümuzde ... Başbakana Özbek kepi, ipek özbek cübbesi giydirdıler. Hepımizin başında var bu kepten. Hele Fethi Tevetoğlu, cubbeyle kepi jp yince. Başbakan dahil, herkes gül mey« baçlsdı. Karşılıklı konuşmalar... Binlerce yılhk, kultür, din ve tarih birliğinin duyguları dile geldi özbekistan'daki son sofrada .Süleyman Demirel de heyecanlandı. Yazılı konusmayı bırakıp, «Sovyet Rusya ile çok yakın münasebetler kurmaya, dostluğumuru llerletmeye kararlıyız» dedl Sonra ilâve etti: «Ama, birbirimizm Içişlerine müdahale etmeden...» (Arkası Sa. 7, SA. S de) Dil Devrimi dolaytsıyla TÖS bir bildiri yayınladı ANK4RA (Cunhnriyet Bürosn) Dıl Bayramı dolayısiyle bır bildın yajnnlayan Turkiye ögretmenler Sendıkası Genel Başkanlığı, Dıl Devnminın 36. yıldonumü ıçın gdruşlerınl açıklamıştır. Bıldırıde, dılin anlaştırılması yönünden yapılan çalışmalar v« gösterilen çabalar ovülmekte özetle söyle denılmektedır: «Tarama, derleme ve türetmc yollarıyla kazandığımız sözlerin en zayıf olanlannı bahane ederek, tutucu çevrelerin gosterdifi olumsuz tepkiyi ciddi bnlmuyoruz. Insanlarımızın s a | lam ölçüsü, tutmayacak sözlen zaten elemektedir. Bu tepkiler dilimizin venilestirilmesi için yapılan çahsmalan asl» engelleyemes. (Arkası Sa. 7. Sü.fida) UZUN MENZİLLİ «SPABTAN» FUZESAVARI Faturayı kim ödiyecek? ünün notiarı kongresi Adalet Partisi içınde tuhat bır durum var. Meselâ ötedenberi iderlere muhalif olan parlâmento üveleri, Demirel'in Romanya ve îtusya gezisi sırasında büsbütün bayrak açtılar. Bnnlardan Prof. >sman Tnran karsı partilerin bile .yapmaktan kaçındıfı şiddetli nuhalefetin her giin örneğini açık açık veriyor, ve taer gün Basba<anı, sadece dış politika degil. iç politikadaki tntumn yönânden de tcı bir dille tenkid ediyor. Bir baska milletvekili, Ekmel Çetinel, Romanya ve Rusya gezi:ine eötürülenler hakkında Meclis'e sözlü soru vermiştir. Parti tü:üfüne göre milletvekilinin bu soruyn Grupta sorması gerekirdi. )\sa Çetinel hiç çekinmeden meseleyi, hem de onergede eleştirerek, Ueclise getiriyor, Basbakanı millet önünde sorguya çekmek istiyor. öte yandan bazı A.P.'li yabut A.P. eğilimli yazarlara bakıyo•uz; kimisi, burukluğn derhal göze çarpan bir zoraki destekleme •abasında, kimisi tariısmalara karışmamak için dikkatli davranıyor, iimısi ise fırsatını yakaladı mı dogrudan ya da dolavlı TOİdan lider tadrosuna veryansın ediyor. tlk bakısta bu dnrum, demokratık anlayısın, ozgürlük anlayışııın değişikliğine bağlanabilir ve elestırilerin, battâ hücamların parİM canlı tutabilmek içın vararlı olduğu söylenebilir. Nitekim bnnarı söyleyenler, otokritiğin vararından söz edenler de vardır. An• k isin içyüzü biraz knrcalanınca ortada duran belirtilerin otokria ik sınırları içinde bulunmadıçıru görmemek de imkânsızdır. Ger•ekten, son zamanlarda A.P.'de, benüz bedefi açıkça belli olmayan >ir kazan kavnatılmaktadır. Daha çok parlâmento kulisinden idare •dilen dedikodular yavas yavas yurda yayılmak istidadını gösteri.nr. Yolsuzluk hikâ\eleri. partizanlık olaylan, eski D.P.'liIerle olan ekismfler, kabıne ıçindekı kavralar artık teskilâtta günün konnarı haline gelmege baslamıslardır. Herhalde Rasbakan DemirePi, Sovyet Rusya dönüsüııde hayli •apraşık ve ıç sıkıcı birtakım meseleler bekliyor. Bakalım Demirel m meseleleri nasıl halledecek ve kaynayan kazanın aitındaki ateşi ıasıl söndürecek?. Berberlere karsı sempatı son günlerde birdenbıre arttı. Bir yanian Tfirkiye çapında söhret vapan berber kalfası Nuh, protokola daııl kısilerle bırlikte Rusyayı gezerken, öte yandan Bakanlanmız »erberler kongresinde, berberlik üzerine düzülmüş parlak nntukla• arka arkaya sıralıyorlar. Meselâ, bıytklarına ve saç tıraşına pek ı tina ettiSi fotoğraflanndan da anlasılan Çalısma Bakanı Sayın AIi Vaili Erdem öyle bir konusma yapmıs ki konçrede. oknrken insanın jozleri yasanyor. Sayın Erdem söze söyle baslamıs : «Gerçekte kıralların bıle onunde baseğdığı meslek sahiplenne tııtap etraek çok guç Hele konuşma ıle makası bırleştirmiş kimseıer onunde bır Bakan olarak konuşmak çok zor..» Habrrlerden anlasılıyor ki, Çalısma Bakanımız bn girizgihtan tonra güçlüeü de, zorluğu da çabucak yenraiş ve orta sınıf hakkında. gelece£in nurln ufuklan hakkında birbirine eklediği parlak cümlelerle, makas'la konnsmavı birlestiren dinleyicilerini hayran bıraktnıstır. Aslında sadece tıras'ın mecazi mânasıyle degıl, yapılan iş bakımından da berberlikle politikacıhk arasında benzerlikler vardır. Berberler çok konusmayı severler. Sevmeseler bile, meslek iesbı konusmaya, koltnğa otoran müsteriyi oyalamaya meebnrdorlar. Kimisi bavadan sndan söz eder, kimisi dedikodv yapar, çogn politikaya düşkündür, bir partiyi mutlaka tntar ve tnttnğn partinin propagandasını da ısrarla yürütür. Hele vatan çörevine yılmadan vs»nmadan devam eden kadın berberlerinin saatlerce bekleyen mSsterileri üzerindeki etkileri biraz daha fazladır. Ortak nokta olan konusma'dan başka makas da bertrerlikle politikacıyı birbirine yaklastınr. Biri elindekiyle »aç keser, bıyık düzeltir; öteki yeni yapılan eserlerin kurdelâsını keser, hattt hııını alamaz, 'lesilmişleri yeniden kesmeğe çalısır. Belki lsler mahiyet bakımından azıcık degisiktir ama, makas aynı makastır. Nitekim. berberlerle politikarılar arasindaki bn yakınlıgı yine dönkfi kongrede Bayindırlık Bakanımız Sayın Orhan Alp de dile ıretirtnis ve «8yle sSylemistır : «Bendenıiin berberitr» karfi hıuufi bir sevgisı varcfır..» Mcnamara'nın Komıtenın aralarında Turkıye, Ingıltere ve Federal Almanyanın da bulunduğu dığer uyelennı Amerikan Donanmasının yaptığı ıncelemelerın bır meyvası olan Avrupa fuzesavar projesını nazan itıbara almağa dâvet etmesı beklenmektedır. Avrupa sıstemı, 2.8 milyar dolara malolacak 40 «Füıesavar • gemi» den kurulacaktır. NATO'nun Fransa hanç 14 uyesi, faturanın odenmesıne ekonomık güçlen oranında katılacaklardır. Tıirkiye'nın NATO'nun askerl masraflanna kat kısı genellıkle °o 2 cıvannda' dır. (4rkası Sa. 7. Sfi. 8 de) "Geliyorum,, diyen olaylar.. (Özer ÖZTEP Adana'dan bildiriyor) Adana, ıçın ıçın bir barut fıçısmı andırmaktadır. Kuçuk bır kıvılcımın bu barut fıçısını ınfılâk ettırmesı ıse, Amenkalüarın tahrik edici tutumlanndan dolayı an meselesıdır. Grev gozculerının ve jandarmanın üzerine son suratle otomobıl «urmenın, oldurmeğe teşebbüs «uçunun kapsamı altına gırdığı ve bu hareketin suç olduğu Amerifiahlara bir turlu anlatılamamaktadır A rıca grev % gozcülerin yanmda makineh tüfekiı Amerikan askerımn, buyuk ve yırtıcı kopeklerle nobet tutması, tahriklerin en büyuğüdur. Ya Amenkah çocuklann ve kadınların ışçılere karşı gınştik len «El ve kol hareketlerı?» Amenkalı albay Hamm, încırlık'in bır Amerıkan ussu olduğunu ve ıçerde Amerıkan kanunlannın geçerlı bulunduğunu, Türk jandarmasının ıçerıye sokulmasmın mıimkün görulmedığiaı soylerken, Turk sendıkacıları ıse işçılere, «Siz tahriklere kapılmayın, ergeç haklanmıı alınacaktır» dıjerek olgunluk örneğı vermektedirler. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ANKABA, (Cumlmriy* Diiıom) Samsun milletvekili Yaşar Akal (CHPi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Irfan Tansel'in Kıbrıs konusundaki son demecinı bir soru önergesiyle Meclise getırmış ve Başbakan ve Mılli Savunma Bakanından bu demeç le ılgılı olarak Orgeneral Tansel hakkında kanunı kovuşturma yapılıp yapılmadığını sormuştur. Yaşar Akal'ın Meclis Başkanlığuıa sunduğu soru önergesi şoyledır: «fH Bu beyan doğru mudur? Sayın Orgeneral, gazetede neşredildiği gıbı mı beyanda bulunmuştur? (5) Bu beyan doğru ise sayın Kumandan siyasete karışmış, bir takım suçlamalar bir takım kayırmalar ıçıne düşmüş olmuyor mu'. (5) Ayrıca hâlen kumandan olduğu gibi, mevzuubahıs olayın cereyan ettıği surelerde de Kumandandı. T. C. K. nun 239 ve Askeri Ceza Kanununun 115 inci maddelen sarihtır: (Hiç kimse memuriyeti sebebıyle kendisine tevdı kılınan veya ittılaına müsadıf olan vesikalar, kararlar ve emırlerı, ıfşa, neşır ve ılân edemez) demektedir. Bu beyanla saym Orgeneral kendisine tevdı edümış emir, karar ve vesıkaları neşretmış, ılân etmış olmuyor mu?. S) Bu durum hakkında kanunı kovuşturma yapılmış mıdır? Yapılması duşunülmekte midir?» Naaşlann nakli için İmralı'dan befge veriidi İSTANBUL ERKEK LISESİNDE YAPILAN DÜNKÜ TÖREN Fotoğraf: Tulay DtVİTÇtOĞLU BL'BSA Adnan Menderes, Fatın Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın Imrah adasında bulunan mezarları açıldıktan sonra kimlikleri ıdam sonunda kol saatleri yerıne bileklerıne konulan adları yazılı çelık plâkalardan tesbit edılecektir. Naaslarm alınması ve nakli ile ilgılı muamelenın tamamlanması ıçın şehrımıze gelen Adnan Menderes'ın avukatı Orhan Cemal Fersoy, dun, Bursa Valiliğıne muracaat ederek Menderes'ın naaşının nakli içın gerekli ruhsat talebınde bulunmuştur (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Orta dereceli okuilar da açıld ı İstanbul'da sınıfların çoğunda 80 öğrenci var Orta dereceh okullarda 1967 68 ders yılı, dun torenlerle başlamıştır. Torenlere, ogrencı velılerınn de katılması ve okulların açılışının ilk gunu olması dolayısiyle îstanbul'da vasıta sıkıntısı çekılmış. trafik aksamıstır. Şehrımızde resmi ortaokul ve lıselerde 16 bın, meslek okullarında bın, ozel okullarda 11 bın olmak uzere 28 bın oğrencı artı«ı vardır. Bu yuzden. resmi 60 ortaokul ve 28 lısea'e sınıflar, geçen yıllara oranla. biraz daha kalabalıklaşmıştır. Plânlama Komısyonunun onceden okuilar arasında ayarlama yapmıs olmasına rağmen merkez okullarda 70 80 kışılık sınıflara sık sık raslanmaktadır. KÜRTAJ YÜZÜNDEN ANNESİZ KALAN ÇOCUĞU, SANIK DOKTORA FIRLATTI İZMIR (ajı.) Asliyo Ceza Mahkemesinde dün, kurtaj dâvasının duruşmasında, ölen annenın kardeşi, bir buçuk yaşındaki çocuğu sanık doktora fırlatmışür. Eczacı kalfası ile yaşamakta olan S4C. isımli bir genç kadın, çocuğunu aldırmak için gittiği OO. isunll doktorun kliniğınde, kurtaj yapüırken damar kesilmesi so nucu ölmüştü. S.K. run ölümü ile şok geçiren kızkardeşinin dili tutulmuştu. (Arkan Sa. 7, Sü. S da) M. Savunma, Fethi Gürcan'ın oğlu Ue ilgîli Danışiay kararını uygulamıyor ANKARA, (Çumhuriyet Bürosn) 21 mayıs olaylan hukümlülermden Fethi Gürcan'ın oğlu Ömer Gurcan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı hesabına Ortadoğu Teknik Üniversıtesınde okurken, babasmın idamı üzerine üniformalan ve komutaniık hesabına okuma hakkı alınmış, bunun üzerine öğrenci bu kararın iptâli için Danıştaya başvur muştu Danıştay Ömer Gürcan'ın istemini haklı bulmuş, üniformasınm ve diğer haklarının iadesine karar vermışti. Ancak, Danıştayın kesın karanna ye aradan 7 ay geçmesıne rağmen, Ömer Gürcan hakkındaki karar, Savunma Bakanhğınca uygulaninamıştır. Bu konuda bir açıklama yapan Ömer Gürcan: «Babam suçlu olsa dahl nıç sahsidir> demiş ve özetle junlan »öylemıştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Sıvas'fcr Dr. Sükan'm otomobiline saldıran 2 kişi tutuklandı SIVAS Tahrıp olaylan ıle ilgili soruşturmaya devam edılirken, tçışlen Bakanı Sukan'ın 18 Eylül gunu Sıvas'tan ayrılması sırasında, Bakanın içinde bulunduğu arabaya hücum ederek arka camını kıralklan iddıa edılen 2 kışi tutuklanmıştır. Tevkif edilen Necmeddın Cılâ ile Muammer Çıplakkılıç cezaevine konulmuştur. Bu sanıkların, tahrıp olaylarıyle ilgıh oldukları da one surulmektedır. Sınav ve Sınıf Geçme Yönetmeliği ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Ortaokul ve lıselerle bunlar seviyesmdekı meslek okulları, dun açılmıstır. Bu yıl butun ortaokul ve lıselera'e yenı Sınav ve Sınıf Geçme Yönetmeliği uygulanacaktır. Bu arada, yeni (Arkssı Sa. 7, Sü. 7 de) Ankara'daki Amerikan iş yerlerinde de grev başladı ANKAKA (Cnmhnriyet Bürosu) Turk Harbtf Federasyonu, Incırlık Hava Csaunden sonra Ankara'daki Amerikan ışyerlerınde de greve baflamıatır. Baîkent'in çeşıtli aemtlerind»kı Amtnkan uytrltrind» daha once grev kararının alınması üzerıne Amerikan makamlan tedbır almışlar ve grev'ı kısmen tesırsız hale getırmişlerdır. Balgattakı Amerikan otomobıileri, liU^ım hi7metlermın tk> . (ArkMi Ba, 7, 8 0 . 1 te) £cvet Surmene ve Vakfakebir'de orta ^ kası tarafmdan çalmdığım ileri sürmiijtür Ancak, olaydan sonra ya çıkarılan sılâh ve mermi ka ğ parçalanan arabayi knllananra ldm oldnğn ise anlaşılamamışto. Reçakçılığı ıle ılgılı olarak dün $, Vakfıkebir ilçesınde yeniden S stmde; kazadan sonraki araba görülmektedir. ~ 70 bın mermi ele geçınlmıştir. '/ Polısin ve jandarmanın takıbi jsonunda, Vakfıkebır ılçesının Eskısehir'deki 3 kazada 4 kışi (Yurt Haberleri Servisi) Kirazh k5yünde Mustafa Ko « ^ olmus, 5 kışı yaralanmıstır. Bır yun'un evinde 45 bin, Kıran kö '^ Önünt geçilemiyen ve gittikçe günlük bilânço 20 ölü, 42 yaralıyünde Asım Temel'ın evinde 25 f dır bın adet tabanca mermi i bulun ' artan trafik kazalarında Polatlı'da 7,Urfa'da 5, Konya'da da 4 olmak muştur. { • • öte yandan Vakfıkebır'deki ; üzere 16 kişi ölmüs, 37 kışi yaralan Polatlı'daki kaza, Eskişehir yolu kaçakçılık olayının elebaçıları i mışür. tlk kaza, şoförün dıkkatsizüzerindeki Sakarya köprüsü üzeolduğu »anıLan ve Of ilçesınde İ liğinden, diğer kazalar da joförlerin rınde meydana gelmi», Ankara'dan terzılık yapan Nurettia ve Es u uyuklamalarından meydana gelmi; (Arkan 8». 7. 80. 3 de) rtf Topı! kardetler d» raktla f& tir Aynca; Buım, Balıketir ve Vakflkebir'de ATT1 plâ İ"©»©S yeniden ?0 bin I TAKLA araba, dün,Fatihten, Aksaraya gitmekte olan 34 HS 803 deT pK/r m a m u rdafllğl İntihrtm kab bir Saraçhanebaşındaki köprüden takla afarak e >"«"'V'Bı ımınaru mermi elegeçirildi | rilmiştir. Olaydan hemen sonra yakalanan şofor Erdoğan Mucal ise, teşebbüs etti TRABZON Bır sure once ^ bir mühendise ait olan bn arabanm, kendisi farkında olmadan ba«â Trafik kazalarında 20 kişi öldü Nefes darhğı çeken bir kadın memur, dun DDT içerek ıntıhar etmek ıstemistır. Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu 92/2'de oturan ve Istanbul Tıcaret Odası memurelerınden 50 yaşına'aki Kadrıye Enk, cintihanmda kimsenin snçn yoktur, nefes darlığına dayanamadıgım için intihar ettim» yazılı hır mektupla, üzerlerıne «Daire arkadaşlanma» ve «Apartman Kapıcısına aittir» gibi ıbareler ^ apıştırılmış bazı eşyalar bırakmıştır. Erık'in kımsesı olmadığı içın Polis, daireyi muhurlemıstir Olayın Uhkikttına, d«vam •dilmektedir. .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog