Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

lumhuriyet* J4SIN AHLAK ÎASASDJA ÜYMAY1 TAAHHÜT EDEB • * Sah!W t NAZIME NADt 0 Genel TayiB MOdjru: ECVCT GÜRESİN Sorumlu Yazı İslerl Mudüru: KAYHAN SAÛLAMER Basan ve Yayan CUMHLTUYin MATBAAC1LLK ve Gazetedlık T. A. S • Cağaloghı Halkevl «okals No. 3941 Meydan» Edtrn» Hası ADA.NA Teiefuo: «S50 • ANKARA: At&tOrk Bulvan f Tener Ap. Yeıüsehlr Teleıon: 12 09 20 12 09 68 12 95 44 17 57 35 « IZMIK: Fevzipasa Bulvarı, Aisaroğlu Uhanı. 104105. Tel: 31230 tLLERÎ: Kflçüfesaa» BÜROLAR ABONE Seoellk 6 aylık 3 aylık Tttrklye 75 U U «100 MüO ve İLÂN Hanc) 198.00 99 00 4950 B**lık (Ufctu) W Un > t S • 5 Ind onUeterd* (untnl) 4» • 1 a d ubUala « • Ntsan. Ntklh. Cvlenm» Dogum <Mana) SS ölüm. Mcvllt. resekkn» «• «*»ıp acaoa • «m I 0 O ölüm. McvUt rejekJrtı t*» eO) » *» H* SAYlSİ 25 (Battaratı ı inci «aytada) Söylentılere gore, gayrıresmî si üçuncü sınıfta kaldılar. Çe(Baştarafı 1 ı n d sahifede) toplantıda, CENTO'nun aağıtılşitlı okullarda oğretmenlerle ludurun uçüncu sınıfa kadar ması sorunu incelenecektir. >aptığımız goruşmelere gore, manm olmadığını, bunun bir Ancak Helsirıkı ozel muhabırij onetmenliğın tatbikatmın henuz ıun ışi olduğunu, kısacası çomiz Hurol BİLÂL'ın bildırdığibu j ı l sonuç vermesıne rağ[un ıkmci veya birincı sınıfa ne göre, Çağlayangil, «Tfirkiyemen. sınıf mevcutlannda denılemıjeceğını soylemesı uzenin CENTO ve NATO ittifakla1 gesızhk baslamıs. llkokullarda e dert ! anne aglayarak anrı içindeki durumnnda ve bnnen fazla oğrencı sayısının bırm•na\a deı ara edıjordu" cı sımflarda ve en az oğrencı larla ilgili genel siyasetinde bir Bu cocufcun halı ne olacak saMsımn beşmcı sınıflarda oldeğisiklık yok» demıştır. dur Bev? öğretmenı (Yaraması, ara sınıfların da bu sıraja Çağlavangıl, Sovyetler Bırhğız, ders dınlemiyor) diye bir u\ması gerekirken, bu yıl üçun ni resmen ziyaret etmekte olan ıara bırakmış, ilgilenmiyor. cu sınıf ardaki oğrencı sayısı 2. Başbakan Süleyman Demirel cam ve ben okuma >azma ^ımflardan çok daha fazlaymış. başkanhgındakı Turk hejetlnnıvoruz kı evde öğretelim. Oğretmenler önumuzdeki >ıllar a'en LenıngTadda ajrılmış \ e u:uğu (Okumnyorsun) dıve d^, üçuncu sımflarda problem çakla New York'a gıderken Hele döve biz aptal >aptık. Şusınkiye uğramı^tır M zekâ olçtürülen bir >er halini alacak büyuk bir yığılmanın meydana gelecegıne isaKEŞAN DEDEAGAÇ mış. Cıttim (Zekâsı normal, ret etmiktedırler Oğretmenler öncekı gun Helsınki'ye gelen ıraa \azma öfrenebihr. ö z e l pren^ıp olarak bıle çalısan öğÇağlayangıl, 30 u a<=kın rad\o ve ıfa .eremeviz) dedıler. Hiç rencr e çahşmavantn e<=ıt tutulıazs< sınıfını degistirseniz. televızyon muhabırmın sorulamas:nın doğru olmayacasını bekı arkadaşlan defcisince okurım cevaplandırmış ve ayrıca, \a baslar. Belki de ona var lırterek genellıkle goruslenni «Camhuriyet» e, Türk Sovyet şo\le ıfade etmektedırler. ı edecek bir oğretmen bugorüşmeleri hakkında sunları «Sınıfta kalraanın çocuğa psi.» söyletniştır : kolojik olarak tesir edecegi söy MII i e r t h anne, Mudurun, «Sayın Başbakanımızın Sovleniyor. Oysa bilmeden sınıf ıf değıstırılmesi ıçin emir veyet Rusvayı ziyareti son zamangecen çocuk, her geçen gfin arııyeceklerını soylemesı uzerıîarda inkişaf halinde bnlnnan kadaslanndan biraz daha geri «öv le iöe okuldan cıkaralım Türk Sovyet ilişkilerine önemli kaldıgı Için dnrnmu daha kötü •i. Nasılsa birsey öğrenemikatkılar saglayacak bir atmosoluyor. Okuma • yazmayı zor . Zaten fakiriz, boşnn» masfer içinde eereyan etmektedir. ö|renen çocnkları graplandırıp, vapmamıs olurnı. Baska çaözel olarak ilçılenmek fse, tat Bu zivarette mntabık kalınacak ı yok değil mi?» dıvordu.. görflsler üzerınde sevanat sobikatta çok az uv<ulanıyor. Sıe kaısıhkh konuşmaları şoynnnda yayınlanacak ortak bildinıflann çok kalabalık olması devam edıyordu: riden evvel bir de|erlendirme her bgrenciyle teker teker HelOkuldan çıkaramazsınız. Kayapılmasının nvçıın olmıvacagl lenilmcsine imkân vermediği ı \ar.» asikârdır.» «ibi, öfcretmenin sahsi gayretiCezası ne ise öderizj» ne kalan bir konn: Kısaeası saTurk Dısi'lerı Bakanı. Ke«an Hap^e atarlar.» dece Amerlka'da uvfulanan b o Dedeağaç goru'melerının Kıbrıs \'i>e hapse atsınlar? Adam sistem Tttrkiye'de olnmln »onnç meselesinin barısçı bir çozum urmedik ki.» verraivor » yolu bnlunma'ina vardımcı ola1OCASINDAN GÎZLÎ cağı kanaatinde bulunduğunu da llennden tuttuğu ıkı çocusozlerine eklemiştir. ıdan bırı olan hıkâyenın kah ıanı kuc.uk kız, annesmın ne Ote yandan Dışisleri Bakanı Ihı ağladığından habersız karsan Sabri Çağlayangıl'm önümüz(Bastaratı I. savfada) ıyle şakalaşırken, genç anne dekı ocak ayı içinde Hındistan. JaSukan'ın tnönüye gönderdiği ıfta kalma olmadığı ıçm üponja ve Güney Kore'ye resmî zlce\abi telgrafında îöyle denilıcu sınıfa geçen çocuğunun yaretler japacağı oğrenilmıştır. mektedır: ıcı sımftan aldığı karnevi «Elmalı köylerinde toprakla tenyordu. cTurkçe: Pek zailcjlı olarak ınhur eden ıbtilâf Aritmeük: Pek zayıf. Have olaylarla başından itibaren bılgısı: Pek zayıf, Beden (BafUratı 1 lncJ uhUede) bızıat meşgul olmakUyım. Batımı: Orta ..» Resmen açıklanmamakla berakanlığıın konaya tam bir tarafIıılî Eğıtım Müdurluğune kober. »ızan haberlerden anlaşıldıından gızlı geldıği ıçm adı sızlık, kanan \e nizam filçüleri gına göre, Komıtemn Ankara top içcrsınde de|erlendirmekte ve yazılmasmı ıstemiyen ve lantısında bu sıstemin NATO vazife ıf* etmektedır. Kannn dıminın çekılmesine ızın veruyesı ülkeleri kapsamına alma$ı hareketier kimden ve neredeo yen genç anne bu konuda sı torunu uzerinde durulacakgelirse gelsin tarafımızdan miisunları soyluyordu: tır. Yapılan bır teklıfe gore samaha görmemiş oidnfuna ve Kocam zaten çoenğun dnrn«Füzesavar füze sistemi» nın bır göremiyeceiine yalnız kannnlayl» pek ilrjlenmiyor. Bara<Kuşak> hahne getınlmesı v e rımız çerçevesi Içersinde Islemgeldim diye bana çok kızaNorveç, Federal Almanya, Italler yapıldıgına ve yapılacağına r.» \a. Yunanıstan ve Turkıyeyı itimad etmenizi rica ederim. • • boydan boya kapsayacak ve deBir hnknk devleti ıdareslnin Ikokul uçuncu sınıfında bir mırperdeye karşı bır fuzesavar hâkim bnlnndutu ülkemizde ocet ıçın sorduğumuz kompofuze duvarının kurulması ısten layların ilent $ekilde eereyan »on şeklındekı soruların oğmektedır. etmekte oldtıfunun bedahetini ıcıler tarafmdan cevaplandıkabnl ve takdir nnynraeağınız* nasını beklıyoruz. Hemen he dan emin bnlnnnvornm. n butun sınıf sorulan cevapHalka baskı yapıldıfi yolnndırıp verdığı halde, sadece daki baberler hakikatlere nygvn (Bastarafı 1 Inei sahifede) ı yana oturan ıkıuç çocuk ne ve dogra defildirj» 20 bin, Ticaret Lıselerine 6 bin ıse bır turlu kâğıtlarını veDELtL İSTEDİ 800, îmam • Hatıp Okullarına 12 anorlar. Yanlanna gidıp, ıbuk bitirin yoksa gidecegiz» lçısleri Bakanı Sukan. CHP bin 500, Kız Sanat Ortaokullanna 9 bin, Aksam Kız Sanat Oınce, ıçlerınden bır tanesı Partı Mecllsi bıldırısınde yer kullarına 8 bin, Kız Enstltuleamaja başlıvor. Bu sırada alan «irtica» konusu ile ilgilı idrıne 4 oın, llkoğretmen Okullaka smnUıtıturan bır çocuk dialar hakında 9a, «İrtica iddiajrına da 14 bin o&renm kagdedî, lujmaja katılıyor: «Onlar j e sında bnlnnanların delillerivre lecektır. zekâİ!.. Yazmayı bile becerebirlikte tddialarını Ispat etmeBoylece orta dereceli okullatorlar. O sıradakiler sınıfın lerı gerekır» demıştır. rın, ortaokul sevıyesındeki bolu tembel talebeleri.» Bir başmunde 633 bin 700, Lıse sevıyeçocuk alay ederek «eslenısındeki bolurnunde 267 bin 300 • «Tembeller.. Bir şey beee• oğrencı bulunacaktır. nezler ki.j» Ağlayan çocuğun kırıkları bıraz daha kuvvet« T t R K EGİTÎM VAKFI» Vakitsiz ölümü ile bizlerı duyuluyor.. ÎÖNETİCİLER GEZİYE sonsuz acılara garkeden CoğÇIK11ORLAR )sretmenden oğremyoruz. Sırafya Öğretmenimız öğrencılere burslar vermek, ta kalma olmadığı ıçm okujurdlar ınşa etmek, ılmî araşP • yazmayı güç oğrenen çoNUüfer ÜMAÇ'ın tırmalar yapmak amacı ile kutları ayrı bir sıraya yerlejcenazesı 25 91967 pazartesı rulan «Türk Efitim Vakfı» yurd mek zorunda kalmış.. gunu oğle namazından sonra çapmdakı çalışmalanna hız ver • • Kadıkoy O«;manağa Camıınmıştır lkokullarda uçuncu sınıfa den ahnarak Çamlıca Çataltllerdnkı teşkilât ile temaslariar kalmayı kaldıran yönetdağ aile kabnstanına defneda bulunmak uzere îdare Kunhk yururlıiğe gırelıden bu dilecektır Tanrınm rahmetı rulu Başkanı Dr Nejad F. Ecia uç Mİ geçtı Bu j ı l yenı uzerıne ol«un zacıbaşı, tkıncı Başkan Vehbı letmenlığe tâbı ılk oğrencıErenkov Kız Lisesi Koç ve Genel Sekreter Burhan dorduncu sınıfa geçmış olMudurlugu Gungdr, yarın Bursa, Eskıjehir, lar ve tabıi okuma • yazma Konya ve Ankara'jı içıne alarenmedığı halde uçuncu sınıcak bir gezıve çıkacaklardır. Cumhurıyet 11319 kadar gelen öğrencüerın hep Üçüncü smıfa geçmişler CBNTO 84 yaşına basan İnönü (Bastarafı l. saylada) da Paşaya doğum günu dolayısıyle çızılmij olan bır karıkatür getirdıler: 83 rakammın tam ortasına çivnleme dalan, burnunu tutmuj klâsık mayolu bir İnonü. Beğenmedı: « Bu ne böylc. Ben niye burııumu tutuyornm sanki..> «Burnunu lutmasının sebebi mânevî armosferin taaffıin etmesi dı\e açıklanınca bunu da beğenmedı. y.Vıh bır kere beğenmeyınce de, karîkatürü yalvardılar. jakardüar, yine imzalamadı « Ben bu havada değilim, bnzalamam» dedı cak ve yakuı kalabalık bnlmaktn. Enıinim ki jaşıtlarımdan hiç birine ı bu nasip ounamı;tır. Politika hajatımda, (Bana mutluluk nedir) di >e sorarlar. Mutluluk. insanın ken disine (Bahtiyanm) dedigl zamandır. Ben şimdi kelimenin tam mânâsıyla mutluyıım. Bugun de politi ka hayatımı hatırlamak istedim. Benim için deviet hizmetine giriş tarihim onemli. Ama Turkije tarihi olarak once 1908 aklıma geldi. 59 yıl evvel bütün dertlerden, bütün sıkıntılardan kurtulduğumuzu zannettiğimiz o gun, ;imdi hayal gibl gelivor. O zananki Turkiye, bugün kü ile kıyas kabul edemiyecek ka dar geri ve karanlıktı. Şhndi ilerldedir. kuvvetlidir, aydınlıktır. Kuv vetleri o zamana gore olciılemiyecek kadar coktur. ikinci donem ola rak 19981923 arasındaki 15 yılı batırlıyorum. Her jıl, bildiğüniz büjük olaylardan biri kadar zor « manlar geçlrdik. Biz bu olaylann içinden geçerek bugüne geldik. 1923 den beri geçirdiğimiz olaylann heı biri ayıı ayrı onem taşır. Simd! yeni bir canhlık devri içine girdik. Turkiye bugün 30 yıl 20 yıl. 10 yıl evvelki Türklyeden baska bir ortamdadır. Ben politikaya kumandan lıktan geldim. Muharebe meydanmda şartlar aksi olur, tâlihsizlikler ustuste gelir. Muharebe kaybedilmis gbrüliir. Muharebe meydanda kaybedilince kaybedlimlş olmaz. Kumandan kendi zihninde iBu muharebeyi kaybettik) demezse o muharebe kajhedilmemiştir. Bir sabah Atatürke bir sual sordum. 193032 sıralarında idi. Dedım kı: (Meşrutıvet zamanında imparatorluk birçok feiâketlere maruz idi. Bunlan onlemek imkânı var mıydı? Bir çare bılıyor muyduk'') dedi ki: (1908 ıhtilâlınin hep beraber içindeydik, ne vapük? Blzim işımız bittı dedik. Çekı'ıp kendi mulntlenmizde Yüzbaşılar, Bınbaşılar olarak vazifo gorduk. Sonra tekrar oradan baş layarafc devletın başma geldik. O giînle bugün bir miyiz?) Tecrubesiılik devrimizin üzerine bfiyük sorumluluklar yüklemistt.» BANKA KOMERÇIYMEITMYANİ Merkezi : MİLANO 1967YILINDA 5 0 0 . 0 0 0 T.L. D ĞTY R A IIO Pastasım kesiyor Teşil beyaz bir empirme elbîse gıymış olan Mevbibe hanım. Ismet Paşaya sık sık yaklaşıyör, bir şey demese bıle bir §e\ler sorar gıbı bakıyordn. t?te bundan olacak Paşa da, her söyleneni bir kere de Mev hibe Hanımdan duymak istedi. Hattâ uzun uzun îzahmı bekledi. Yemeğin bitiminden biraz önce Manisadan telefon geldiği, Manisahların Paşayı tebrik ettıği soylendi. EUni havaya kaldınp selâma karşılık verdi.. •K'ım soraru söyleyin her zanankinden daha canlıyrmdedi. Aradan yarım saat geçip kavun da yenmce sıra geldı kat kat beyaz, gııllii. boncuklu pastalan kesmeye. Koca bir bıçak verdiler Pasanın elme.. Önune de dort katlı kremaiı, pembe suslu pastayı koy dular. «Kes» dediler. Yuzunde genış bır tebessumle kesmeye başlamadan önce bır etrafa baktı, «Siz be nim yaşuna geldlfteltde sizin de pastalannızı böyle kesmek istetbn» dedi Yılın son ve en zengin çekilişine katılmak için hesap açtınnız hesabınız varsa miktarmı arttınnız Son paru yatırma tarihi : 1 4 Ekim 1967 ClimarteSİ'| ŞUBELERİMİZ: ISTANBUL : Karaköy Yenl Postahane Beyoğlu • Pangalü İZMİR : Cumhuriyet Bulvan No: 66 (Üâncılık: 2284J 11279 Bakanları (Baştaraö rind sayfada) Bakan genelhkle esnaf ve sanatkârlann orta sıntJ olarak demokrasmin islenişındekl önemıne değınmış, berberlerın sosyal güvenliğmden söz açmış ve konusmatına daha sonra | 8 y l e devam etmistir: «Kuaforlerln dnrnma biraz farklı. Hele hanıra berberlerinin isi Allaha emanet. Hem banımiann kaptislerlni dinlevecektlniz, hem de çalısaraksımz. Güç bir roeslek sahibisinh» Bayındırlık Bakanı Orhan Alp ise, yaptığı konuşmada. «Bendenlzln berberlere karsı bnsvıt bir sevglsl vardır^ demiıtir. Bu arada Bakanları lkiser kutu tra« kreml hediye edilmiıtir. İLÂN Bır borçtan doiayı mahçuz bulunan asağıda evsafı yaııh menkul mallar Kocaeli 1 inci tcra Memurluğu tarafından 967/53 T. dosya tahtında açık arttırma ıle satılacaktır Satıs 27/9/1967 Çarsamba fünü saat 16 16.30 arasmda lzmit Halkevı bınası Snündeki otoparkta yapılacaktır. Blrind r.rttirmada muhammen kıymetln «• 75 tni bulmadıjj takdirdo / ikinci arttırma 28/9/1967 Persembe günfl ayni mahaJ v t aaatt* yapılacaktır. Bu artünnada en fazJa pey sfirene pejm para U* MllUiyt alıcıya ait olmak Ozere satif yapılacaktır. Sıra No. Adedi Cinsi 1963 modei THAMES TRADER Avrupa damperlı kamyon 41 AC 954 plâka sayüı 1963 mode! THAMES TRADER Avrupa damperli kamyon 41 AC 936 ptftka sayılı Sumbeora marka 1952 mode) 41 AD 781 plâka sayıh oto Ford marka 1959 model 41 AD 414 plâka sayılı oto Lira kuruj Sükan Mutluluğun tarifi Bır paıça Mevbibe Hannna bir parça da kendisine ayırdı, sonra konuçmaya başladı • Bu >aşta bulunan bir adam için, benim vaşımdaki bir adam için tam mânâsıyla mutluluk kendi etrafmda siztn kadar kudretll, ıı incirlik 70.000,00 OlayJ arın Arrhndaki Gerçek (Baftarafı 1. sayfada) medi. Makarios'un Rumları 2C nisanda Sen Rilaryon'a tekrar saldırdılar, Slenler oldn. Ancak 29 nisanda ates kesildi. Mavısm ortasına do|ru olaylar vine tehlikeli gelismeler Eösterraefe başladı. Bu arada Makarios'nn asker topladıgı, dışardan silâb aldığı ögrenildi. Ayrıca Rnm yönetlmi TUrkUrin âsi sayıldıklarını da ilfin etmisti. Milli GUvenlik Kurulnnda yapılan toplantılar sonunda Kıbns'a müdahale edilrneül kararlastırıldı v e hiikflraet S haziran sabahı bu kararı gSrüşmek Uzere toplandı. Toplantı devam ederken Amerika'nın Ankara BUyUkelçisi . Ra^ra«nd. £ a r « JBasbakanlıta ' ğelmisti. tnönü toplantıyı yarıda bırakıp Amerika Bttvükelçisini kabnl etti. tste, önce Washington'dan Ankara'ya telsizle geçilen meshur mektup o cörüşmede Başbakana verilmis, çıksrtma kararı bn mrktnbnn almısından ve Güvenlik Knrulunda da Incelenmesinden sonra degismistir. Hava hücumn ise sövledir : Rumlar t afustosta Erenköy ve Mansnra bBIgesine karsı top, bazoka ve makineli tflfeklerle siddetli taarrasa geçmişler, kovler yakılmı<i ve insanlar öldürülmüştur. Bu siddetli taarrutnn hedefi Erenkov Idi. 1.000 kadar mücahit, Rnm saldırçanlarina kar$ı tntsli görülmemis bir savunma vapmaâa çalısıvordn. Barıs Gıicü pasifti, üstün kuvvetler karsısında Erenköv'ün düsmesi gün mesplesivdi. Milli Güvenlik Knrnln b« durumda müdahale meselesini çordstü. l zun tartışmalardan sonra 8 açostosta karar aldı. Karar, sınırlı bır zabıta ve mesru savunma harekâtı olarak bazı hedeflerin bombalanması seklinde idi. Ve Amerlkaya da blldirilmişti. tki saat süren ilk harekât basarılı oldu. Ancak Rumlar bombardımanın tahribatını buyük bir gürültüjle ve şigirerek diınya kamn oyuna hemen aksettirmeyi becerdiler. Ertesi gün 64 jet nçağımız ikinci hava hiicumnnu vaptı. Buna karşılık Makarios, harekât dnrmazsa Kıbrıs'taki Türkler'in katledileceîl tehdidini savurdu. O sırada önemli olan yunanistan'ın tutnran idı. Ynnan Hava Knvvetleri eğer sınırlı zabıta ve savunma harekâtına müdahale etmeje kalkarsa Türk uçaklan Tnnanistan'ın belırli hedeflenni bombalayacak, bSylece Türk Tunan harbi baslavacak idi. Hükumet ve Milli Gfivenlik Kurnln, haklı ve sınırlı bir savnnmaya karsı yapılacak müdahale için iki ülke arasındaki çatısmavı karar altına almıstı. Iste savanma ve zabıta harekâtı bn yiizden sınırlı kaldı. Amerika ve Ynnanistan müdahale etmediler. Nibavet 12 agustosta harekât durduruldu. Bütün bnnlar Millî Güvenlik Knmlnnda hükâmet üyeleri, Genel Knrmav Başkanı ve >üksek kumandanlar arasında uzon boylu tartışılmıs, sınır'ın nerede baslayıp nerede biteceçi plânlanraış, mesele B.M. Güvenlik Konseyine aksedince vine Millî Güvenlik Kurulunda harekâtın durdurulması kararı alınmıştır. Bn karara itiraz edenler elbette olmuştur ve duyulanlara göre Sayın Tansel itiraz edenlerın basında çelmistlr. Ne var ki, Hükumet ve Millî GUvenlik Knrnln, her ihtimali hesaba katarak, ftirazı yerinde görmemistir. Oolayısiyle Sayın Orceneral de bir asker, bir knmandan olarak karara nymustur, uvmakla da görevini yapmıstır. Zira, bilınır ki, Anayasa duzenine otnran, sornmlnlnklarm ve görevlerin kesin çizgilerle belirlendifi modern devletlerde komandanlar tek tek harb «Beni hatırlaym» tnönü yorulmadan devam etti: • Soruraluluklırı, olaylan anlamakta o zamanla kıyas edllemlyecek derecede kudretli yenl kusaklar var bugün. Onun için, bıifunun «üçlüklerinl yenmekte çok kudretllylı diyoruz.» Pastasım kesmiş. konuşmasını bitirmiş, hattâ pastalar yenilmeye ba?lanmıjtı. Oturmadan once beraber pasta kesmek üzere verdıgi sözü hatırladı, esprisıne devam etti: «Sayet o vaziyette olmaz, bir baska Ijte. bir başka vaziyette bulunur sam, sizlnle pasta kesemezsem tnut laka benl hatırlayınız.* Harb Iş (Ba«tararı l. tavfada) Bu durum karçısında herhangi bır olayı önlemek ıçin vıliyet yetkilileri, Incirlik Amerıkan üssunde bir toplantı yapmak zorunda kalmıslardır. Ancak, münakasalı geçen toplantı sonunda içerde vukubulacak çatısmadan Türk makamlarının sorumlu bulunmayacagı kendilerine ihtar edilmls, bunun üzerine de Amerikalılır içeriye jandarmanın girmesine izin vermislerdir. Grev, Turkiyedeki Inclrllk üssü dahıl, 39 Amerıkan Is yerinde hfidiseli olarak devam etmektedır. 10.000,00 6JKO.O0 30.000,00 (Basuı: 233«1) 11287 Orta öğretim Muhteşem Imparator (BasUrafı l'inci sayfada) Soora Bujuk. Turk Âlımı Uluğbey'ın turbni çıkıyor kârsımıza. . Başbakan Demirel ve Bayan Demirel ıle Turk heyetının sâdece «yuksek erkanı» Özbekıstan Cumhurba'skanı Bayan Na«rettınova'yı zı\aret ettıler Basbakan Kurbanov da orada idi. Özbekçe ıle Turkçe o kadar bırbirine yakın ki nerede ise tercumansız konu<=acaklar. ISTANBUL Küçükyalı Belediyesinden 1 BeledJyemiz mıntakan dahlllnd» bulunan çamlık gnanoeü ve tnezbaha sahasmda yapılacak tuHstik tesislere alt (meveut avan projesi ve «artoamestne göre) tatbikat projelerinin yapOnlması üji 2490 sayılı kanun ahkâmı daireainde açık eksilrroeye konulmuftur l Yaptınlacak tatbikat projalerinin muhamrnen bedell (20.000 00) !lra olup muvakkat ternlnatı (1500) tlrsdır. 3 Eksiltme 9/10/1967 tarihine raslayan paıartesi eunü saat 15.00 te Küçükyalı Be'ediyesinde toplanacak Encümen tararından yapılacaktır. 4 Bu iş« ait sartname ve mukavele projesi her gün mesal saatleri dahilinde Beledıremizd* g3rulebilir. TaHplerin aynı gün ve aaatte muvakkat teminat makbuîlarile blrlikte Beledlyemiz» murtcaatlan. (Basın: 23074) 11294 **• Cumhuriyet gazetesi (Bastarafı 1. sayfada) yanatta bulunmadığının bas;n kanununun ilgıll maddelerine dayanılarak aynı sahıfe ve sutunlarda jayınlanmasını rıca edenz Bornova Mücadele Enstitüsü MUdür Vekill En«omoloji MUtebassısı Mahmut S. Karman ACI BİR ÖLÜM *•* Bilıyorum, hepınız acaba Nuh Akgun, adı Rusya'da duyulan bcrber N'uh ne %apıyor acaba dı\e merak ednorsunuz S o \ lıyeyım, Kremlınaen başlıjarak Leningrad'da, Kıef'te, her yerde toplantıların bır kenarında \ er ah\or bizım Nuh Sakın, halım «elım Mucur kazasından bır ÇOCUK . Bızım gazetelerden bazıları hatıralarına talib oldular \ukgek ucretlerie. Bakalım hangısını kabul edecek? Ancak, bugun Cumhurbaşkanı NasrettınoVa'j ı zıjaret eden ve «Yüksek erkân» dıye adlandırılan resmi hevetın bazı men suplarnle beraber Nuh'u orada gorunce, bır ha\lı saşırdık Burası sosvalıst ulkedır dı\e her halde Nuh un erkanla bırlıkte resmı toplantılara ıstırakınde bır sakınca gorulmemış olacak. Xejse biz bu kuçuk ışleri bir ketıara bırakalım da gelelım bu%uk ıslere Bugun Açhk Steb'ını gezdık Basbakan \e Bakanlarla beraber. 400 kılometre kunk doseverek 1 mılvon hektar arazının sulanmasmı temm etmi'iler. Gavet bozuk vollardan toz toprak içinde \ e bır haj lı eski otobuslerle gıttık orava Uçsuz bucak'îz Turan ovalarının bır ucu bu Açıik Steb ı Kerpıç evier. çorak toprak bizim Anadolu'nun en venmsız en bakımsız arazısıni hatırlatıvor Demırel sulama tesıslerını go runce pek hoslandı bunlardan Havran oldu Bır hektar toprak 2 bin kılo pamuk \ernordu <amdı =U' a kavu^unca Geg/ç/n Intlkamı (Bastarafı spor saytastnda) rede âdeta topa vuramamışlardı bıle. DAKIKALAR VE GOLLER Dakıka 1: Fethi daldı, Nıhata pas verdi Nıhat ?ut. Kaled Hâzım yuzde yuz golluk »utu kurtardı. Dakıka 7: Ercan"ın lâubali hareketlerı devam ederken sonuncusu bir gole mal oldu. Ercanın geri pasını Nıhat yakaladı. Hâzımı da geçtikten sonra sut ve gol. Top ağ larda: 10. Dakika 21: Nihat Fethi paslasrra sı ceza sahasına kadar sürdü. Fethı pas vermekten vaz geçti ve Ercanın vamndan âdeta sallana sallana geçtı ve sut. Top ikinci defa Fener ka Dakika 40: Yılmaz topla oynarken kaptırdı topu. Ismaıl altı pasa kadar gırdi, Enderi gdrdü. Ender yakından ve bombos vaziyette şutladı Top avutta. 43 dakıkada Nihat ceza sahası içınde yakaladığı topu bekîetmeden kaleye gönderdi. Gol; C30) İkinci yarıda F. Bahçe'de oyun bakımından her hangi bır değisiklık yoktu Olamazdı da zaten. 55 dakıkada Abdullah ters bır vurusla bir fırsatı degerlendıremedı, 3 dakıka sonra ise Nıhat muhakkak bır gol kaçırdı 72. dakıkada Yılmaz'ın 30 metreden şahane sutu üst dırek ten dondü. Yasar, onüne gelen topu kaleve gonderemedı Maç da bu sekilde ılk devrede atılan gollerle 30 P. Bahçenin mafllubıvetivle son buldu. Kartal Belediyesinden 1 Mıcır teminJ isi Kartal Belediyesuıeo kapalı rf UJUlü ü« eksıltaıeye konmuştur. thaiesi RAO/1967 tarihine tesadüf eden cuma günQ saa; 15,50 da Belediye Ercümeninde yapılacaktır. 2 Kesif bedell 14.80000 lira g ^ i d teminatı U10.00 Uradır. 3 Keşıf şartname vesair evTak her gün mesaj «aatlerindp Belediye Fen Şefliğinda t?drülebüix. 4 Talıolerin eksiltme $artnamninin 4 uncü maddeslndeki şartlan haİ2 olup ihale günunden 3 gün evvelinden yeterlik belgeleri almalan tâzandır. 5 2490 cak dar vâkl sayılı kanunun 32 nd maddesine göre hazırlanateklif raektuplannın Uıate gücu saat 14 de kaBelediye Encümenine verUmesl çarttır. Postada gecikmeler nazan itibara alınmaz. (Basın: 23135) 11233 EN.YÜKSEKİEVSAFLI'VE VERİMLİ İMALÂT TEZGÂHLARI Orta Doğu Teknik üniversitesi Rektörlüğünden Onıversıtemız Kütupfıane Müdürlugü'nün muhtelıt ser» vısJennde çalışunlroalt uzere sınavla personel alınacaktır. Adayiarda yapacaklan lsin mahıyetme göre asagıdakı eartlar aranmaktadır : ı KOTOPHANECI : STANKOIMPORT Depomuzdan Derhal Teslim Tediyalla Kolaylık 52 TEŞEKKÜR 23 Evlul 1987 Cumarrcsl srunfj iefat eden ve bizlerı sonsuz acılara garkeden sevgill babamız cenaze törenıne i^tırak eden. evimıze kodar gelen, telgraf ve teleforla acımızı pa)la$an akra ba ve dostlarımızla, merhumun bütun arkada^'arına teşekkıırle rımızi arzederız. M : Üffet KOClTt'RK KiîlarıArfer ON'ARAN. Enfes KOCATÜRK, Sevlm ÇFLFBI, Gursel KOCATUKK Damıtları: Hüacyln ONAn\X, Mustafa ÇELEBI, v« torunJarı. Cumhunyet 11316 V5FAT Merhum Ömer Dlnçer'uı ve merhum Safıje Dlnçer"uı kızları, Polatlı tuecarlarından Mehraet Özel'ın kıymetli eşl, Ayhan Özcan'm sevgUi annesl, Ziva öz can'ın kaymvaldesl, Haluk, Fa ruk, Saadefın sevgllı anneanneA\rupadan vurda donerken gecirdıği trafik kazası netlcesinde Hakkın rahmetıne k»\"usmu;tur. lerı •Cenazcsi bugun yurda gctirilece)c ve 23/9'967 bugun Sgie namazından sonra Kadıkoy Osmanafa camiinden kaldmlıp Karacaahmet'te alle mezarlığına defnedılecektır AJlah rahmeı ejleye Cumhuriyet 11317 Ankara ünlversitesl Kutüphanecilik Bölümu mezunu olmak veya Onıversite mezunu olup, «n a ı tkl yıl Kütüphane ışlennde tecrübesl bulunmak. Yeterl kadar Ingtüzce dılino sahıp olmak Z DAKTİLO SEKRETER I Lıse veya Sekreterllk ükulu mezunu olmak, lıtenilen tevıyede tngılızc* allıne vakıf olmak. 3 MUHASEBKÜİ : O.O.TÜ tdari tlımler Fakültes), Tıcari tlimleT Akademısı veya emsall okullardan mezun oimak, y e t e n kadar tngılızce dılıne sahip olmak. i TEKNÎSYEN t Sanat Enstıtösü mezunu v e elektronikten anlar olmak, (Fotokopt, sınema makınası v.s.) en a s lkl yıl tecrübeıı bulunmak 5 RONTROL MEMURO ; En az llse mezunu olmak, Inglllzce bilenler v e Kütüphane tecrübesi olanlar tercıh edillr. tsteklilenn en geç 27 Eylül Çarsamba günfl saat 17.00" ye kadar O.D.T.Ü Personel Müdürlüğünden alacaklan Müracaat Formlannı ooldurarak mflrscaat etmeleri ve 28 Eylül Perserabe gunu saat 10 00*da Kötüphtne Mödürlüğü'nde hazır bulunmalan lâzımdır. Daha fazla bilgi almak Istiyenlerın O.D.T.Ü Kütüphane Müdürlüğü'ne mOracaatları rıca olunur. (Basın: 23271 A 12153) 11286 Mustafa Kocatürkiin BURLA BIRADERLER^Ş" ISTANBUL ANKARA ŞÜKRtYE ÖZEL İL AN Tapu ve Kadastro Genel MUdürlüğünden Kocaeli üinin Kaynarca ilçesı belediye sınırları içindeki taşınmaz mallann 2613 sayilı kanun uyarınca kadastrosu yapılacaktır Keyfiyet sözü edılen kanunun 8. maddesi geregince 1THV7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog