Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 25 Eylul 1967 CUMHURİYET İSTANBUL BELEDiYESI ŞEHiR TiYATROLARI 1 Ekim pazar akşamı saat 21 den itibaren BEREC ALTIN SERİ Zaten TEPEBAŞI TiYAIROSUNDA Yener SÜSOY Pazar Pazartesi Çarşamba Cuma saat 21 de Pazar saat 15.30 da matine Marc Gilbert Sauvaion'un pillerini tercih ediyorsunuz... 25 Eylül 1928 tarihli Cumhuriyet'ten EYVEL ZAMAN İÇİNDE Türkçesi: Tülin Törüner Sahneye Koyan: Vasfi Rıza Zobn Dekor • Kostüm: Turgut Atalay ÜSKÜDAR TİYAJROSUNDA Hergün Saat 21, Pazar Saat 15.30 da Matine W. Sbakespeare'in Yunanltalyan Misâkı Atina, 21 ( ö z e l ) Dün Kigı zum görmern. ü takdirde arapsaraymda Venizelos ve Musso ça ve acemce kelimelerin imlini tarafından Yunan • Italyan lâlannı kolaylaştırahm derken misâkı ımzalanmıştır. Imzadan asıl türkçe yazıda zihinleri kaoluruz (ha) ile ( h ı ) sonra iki Başvekil ayrı bir o rıştırmış daya çeküerek bir konuşma dan asırlarca çektiğimiz müşkükoymaktan yapmıslardır. Bu konuşmada lâta benzer güçlük iki Başvekil notlar almışlardır. çekinmelidir. Maahaza yeni t e s Misâkm metni bugün Roma v e bit edilmekte olan lugatte ( G ) Atinada neşredilmektedir. Beş ve ( K ) ve ( H ) ile beraber kulsene müddeti olan bu misâkda lanıldığı yerleri o kadar azdır yakın şarkın durumu ve iki ki bunu gördüğünüz zaman bükalkacaktır. devletin menfaatlerine ait metün endişeleriniz Binaen aleyh encümenin ısabetseleler yer almaktadır. le tesbit etmiş olduğu Türk alGazi ve imlâmız fabesi bence değiştirilemez. Çatalca Muaüımler Birliği Madritteki yangın ^ Reisı Zeynelâbidin ve îstanbul Madrit, Î4 (a.a.) Madrit'in Erkek Lisesi Türkçe muallimi en geniş tiyatrosu olan altı katMithat Sadullah beyler Reisi lı eski Novarades tiyatrosunda cumhur Gazi Mustafa Kemal bir yangın çıkmıs ve içinde üç Hazretlerinden G ve K harfleri bin kişi paniğe kapılarak yüznin ince ve kalın okunmaları lerce kişinin enkaz altında kalhususundaki telgraflarına Gazi masına sebebiyet vermiştir. l l k HazreÜeri aşağıdaki cevabı ver alınan haberlere göre orkestra mislerdir: koltukUrındakilerle birinci kat kaçmaga mu(G) ve ( K ) harfleri Türkçe loca seyircileri nin bütün iktiyaçlannı tama vaffak olmuşlarsa da diğerleri miyle temin ve tatmin etmek ahşap binanın çarçabuk ateç altedir. Lisanımıza kanşmış ve masmdan kurtulamayarak vefat ' Derhal ' fakat atılmalan zaman mesele ettikleri sanılmaktadır. otomobillere el ko ' si olan yabancı kelimelerin ha civardaki tırı için Türk alfabesine bir ta nulmuş ve yaralılar hastahane ' kım harfler ilâvesine asla lü lere bunlarla kaldınlmışlardır. ' OTHELLO Türkçesi: A. Vahit Turan Sahneye koyan: Ergnn Köknar A. Tnran Oflazoğlu Dekor: Oral Ennğur Kostüm: Aydoğmuş Plâtin FAVH TİYAJROSUNDA Hergün Saat 21, Pazar Saat 15.S0 da Matine Philip King Falkland Cary'in • EBKUT TAÇKİN her konserinde tam bir showman olduğunn ortaya koydu. • CEM KARACA geçen sezonun gözdeleri arasına girmeyi başardı. DAYAN BAHRİYELİ Türkçesi: Yıldız Serpen Sahneye Koyan: Çetin İpekkaya Dekor • Kostüm: Bfllent Erbasar Gişeler Saat 12 de açılır. Biletler bugünden iübaren satışa arzedilmistir. Basm 23222) 11284 Sanatçılar ve toplulnklar kış sezonnna kendilerini hazırlıyorlar cıtatlı anılarla dolu bir sezon daha gerilerde kaldı. Artık bütün yazlık lokaller kapandı. Hepsi, düşündükleri yenilikleri kış boyunca müşterilerine sunmak için ça lışmalaını hızlandırdılar. Kimisi de yaz sezonu içinde girdiği zaran yeni mevsimde «acaba nasıl kapatınm» düşüncesi içinde. Onlar düşüne dursunlar, biz, geçen mevsim boyunca neler olduğunu bir filim şçridi gibi gözlerinizin önünden geçirelim. A AILAS SİNEMASINOA K L J\ * (King Rac) GEOBGE SEGAL JOHN MILLIS Seanslar: 12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 Her Pazar saat 10.00 da Çocuk Sineması Bugün Matinelerden tübaren II. Dünya Harbinde Japon mezalimine karşı 'toyan 5000 Harb esirinin hayat dramını aksettiren büyük ü l m Orijinal İngilizce ÖLÜM KAMPI •fM*' Radar Reklâm: 659 11266 , OLURSA/ BEREC ALTIN SERİ PİLLERI ÇELİK GJBİ KUVVETLİ ALTIN GİBİ KIYMETLİ BEDAVA PİLLERİ SİZİN PİLLERİNİZDİR. HELE BİR DE ••••< >••••••••••••••••••••• İ YENİ ! MELEK SİNEMflSINDfi SALI Matinelerden itflnren ! • Yazlık lokal açmaya karar verenlerin büyük çoğunluğu yer olarak Boğaz'm Rumeli yakasını tercih etmişlerdi. Bebek' ten Tarabya'ya kadar uzanan sahil bcyunca birçok gece kulübü sıralandı. Bunların yanı sıra Boğaz'dan uzak yerlerde de gençlerin, sıkıntı çekmeden gidebileceği, pahalı oimayan birkaç diskotek açılmıştı. Işte, hem bu diskotekler, hem de Boğaz'ın, şehrin merkezinden uzak olması sahillerdeki bu gece kulüplerini oldukça zarara soktu. Hepsi program bakımından birbirleri ile y a n ş edince masraflan daha da arttı. S e z o nun kapanmasma az zaman kala hepsi durumlarını biraz olsun düzelttilerse de, sonuç istenilenden uzak oldu. ÎABANCI ŞARKICTLAR Yaz boyunca da bazı yalrancı şarkıcılar ülkemizi ziyaret ettiler. Bunlar arasında Maya Casabianca ve Christine Nerac vardı. Ancak, Nerac, anlaşma yaptığı lokalin turistik belge alamaması üzerine Tarabya oteli salonlarında çalışmak zorun da kaldı. Haftanın Melodisi ROMA Mon Amour Mon Ami (Marie Laforet söylüyor) Toi mon amour mon ami Quand ]e reVe c'est de tol Mon amour mon ami Quand Je chante c'est pour tol Mon amour mon ami Je ne peux vivre sans tol Mon amour mon ami Et je ne sals pas pourquol Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi Si }'en ai connu Je ne m'en souviens pas t A quoi bon chercher des comparaisons J'ai un eoeur qul salt quand 0 a raison Et puisqu'il a pris ton nom Toi mon amour mon ami Ouand Je reve c'est de tol Mon amour mon ami Ouand Je chante c'est pour tol Mon amour mon ami Je ne peux ^ivre sans tol Mon amour mon ami Et je sais tres bien pourquol On ne sait jamals tusqu'oü Ira l'amour Et mol qul croyals potrrolr t'aimer topujours Oui Je t'ai quitte et J'al beau resister Je chante parfois a d'autres que tol Un peu moins blen chaque lals Toi mon amour mon ami Quand je râve c'est de tol Mon amour mon ami Ouand Je chante c'est pour tol Mon amour mon ami Je ne peux vivTe sans tol Mon amour mon ami Et je ne sais pus pourquol Mon amour mon ami. MUHIM İLAN KARABÜK Türkiye Demir ve Çelik îşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sayın Müşterilerimizin dikkatine: 1 Karabük hadde mamullerinden bugüne kadar belge İle verilmekte olan 8 ve 10 mrn a yuvarlak demlrler tamamen serbest saüşa arzedilmiştir. 2 Karabüktekl mamul ambanmızdan beş tondan aşağı olmayan bütün taleplerin derhal karşılanması hususunda Satış Teşkilâtımız gerekli tedbirlerl almış olup siparişlerin günü gününe teslimini sağlamak üzere PAZAR günleri de teslimata devam olunmaktadır 3 Îstanbul, Ankara. Samsun, Eskişehir. Bursa, Izmir ve Adana'daki Satış Depolanmızdan arzu eden müşterilerimize beş tondan aşağı perakende satışlar yapılabileceğl gibi büyük miktardaki üıtiyaçlannı sözü geyen Depolardan temin etmek isteyen müşterilerimiz için depo stokları her zaman takviye edilebilir. KARABÜK TÜRKİYE DEMÎR VE ÇELİK İŞLETMELERİ DAİMA MÜŞTERİLERİNİN HİZMETİNDEDİR TÜRKİYE DEMtR VE ÇELİK tŞLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 23365) 11285 İlâncılık: 2235 11281 » • • • • ». • • • • •» '•••••••' '•••••••••••••••••< (THE PtGEON THAT TOOK ROME) CHARLTON HESTON ELSA MARTINELLI DORMEN | TİYATROSU İ 3 Ekim 1967 Salı 21. IS'ten itibaren Şehzadebaşı Çemberlitaş Çemberlitaş YENİ İPEK ŞAFAK UÇAN HIRSIZ Renkli Türkçe ÇARŞAMBA ÖLÜM KAMPI RENKLİ • TORKÇE ÇARŞAMBA YILDIRIM f HAREKATI •• RENKIİ • TÜRKÇB < • PAZARTESİ f15O inci oyun) Yalnız 4 hafta için (Reklamcıhk (3317) 11273 < > •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • » • •• » • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • ŞAHANE DU1 (Komedi 2 Böliim) Biletler bu sabah satışa çıkanlmıştır. NİSA SEREZLİ t LA N Nevşehir Beden Terbiyesi, Bölge Başkanlf^ından: dır. tşin adı: Nevşehir Stadı îç telörgu insaaü, Keşif bedeli: 61.746.97 Tİ. Muvakkat temlnaf 4.631,05 Tİ., Eksütme tarihl: 13J0.1967 cuma günu saat 15.00 de, Yeterlik belgesi için en son müracaat tarîhi: 4J0567 saat 17.00 dir. 1 Eksiltme eünG yukanda gösterilen tarih ve saatte Nevşehlr*de Beden Terbiyesi Bölee Başkanhğı Eksiltme Komisyonunda Kapalı Zarf usulü ile yapılacaktır. 2 Eksiltme Sartnamesi ve ekleH Nevşehir Beden TeTbiyes! Bölgs BaçVanlıeında 4.10.1967 günü saat 17.00 ye kadar görülebilir. 3 Eksiltmeye istirak edeceklerde Eksiltme Sartnamesinin 4 uncO maddesinin A. B. C, D ve E fıkrasında belirtilen sart ve belgeler aranır Yeterlik Belgesi alınabilmesi İçin de Eksiltme Sartnamesinin 4 üncfl madde E fıkrasmda yazıh: a) Teçhizat Beyannamesî, b) Teknik Personel Beyannamesl, c> Taahhüt Beyannamesi, el Bu işin teknik öneminde en az lîin Kesif Bedelî fcadar bir îşi bîr faahhüt mevznu olarak müteahhit sıfatı ile muvaffakiyetle basardıfın! ve geçıci kabııiünü yantırdıgına dair resmî makamlardan almıs olduğu iş bitirme beleesi ve 19B7 yılı vizesini tasıyan Ticaret Odası Belgesi. O f4.939.761> liralık kredisi buiunduğuna dair Banka Referans mektubiı. 4 Yeterlik Beleesi İçin Nevşehir Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığına müracaat edilecek ve Bölee Baskanlıeınea tanzim edilen Yeterlik Belgeleri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tetkik ve tasdödnden sonra istçklilere verfleeektir. 5 tlânda lstenilen Belgeler müracaatla beraber veriimedikçe Yeterlik Belsesi verilmez, 6 Isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen Izahat dalresinde hazırhyacaklan teklif mektuplannı yukanda yazılı eksiltme saatinden b' saat önce makbuz karşılıgı Komisyon Başkanhğına vermeleri lâzıtndır. 7 İlân ve bilumum masraflar müteahhide aittir. 8 tdare 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıp yeterlik belgesl verip vflTmpmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta. veya dilediğine yapmakta serbesttir. Postada olacak eecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basm: 22308) 11297 • 2 Kasım 1967 den itibaren • • Georges Feydeau'nun ILAN Aşağıda miktan yazılı müstamel kamp eşyası satılacaktır. llgilenenlerin 30 Eylül 1967 tarihine kadar mezkur eşyayı görmek üzere T. C. Emekli Sandığı'mn Bayramoğlu Mahallesinde Kontrol Şefliğine (mesai saatleri dahilinde) müracaatları. Telefon : Darıca 61. J ^ BİT YENİG1 (lo Puce o L'oreille) • BARIŞ MANÇO, «Çıldırtan müzik» modasını Türkiye'ye getirdi.. «Les Mistigris» adlı topluluğu ile çok ilgi topladı. Yerli müzık dünyası geriler• ÎLHAN FEYMAN yeni bir orde kalan mevsimde önemli bir kestra yapü. Peyman • Dğurdeğişim geçirmedi. ŞarkıcılarSATILACAK EŞYAMN CİNSÎ, MİKTAR1 luer orkestralan karması olan dan sözü ençok edilen Alpay bu orkestra şu elemanlardan 147 ADET KARYOLA SOMYASI oldu. Ankara'dan sonra Istankurulu: Piyano: trfan Esentaş, bul'ua da kendi adını taşıyan KARYOLA BAŞLIĞI 180 Bas: Alper Peyman, Bateri: bir kulüp açması müzikseverPAMUK YATAK 118 Aydın Erdemer, Elektrogitar: ler arasında geniş ilgi uyandırYASTIK 115 Oguz Aksu. Solistler: Raslm dı. Alpay'dan sonra adı çok duUlusman, Manolo Corrales, yulan bir sarkıcı Cem Karaca 32 UZUN TAHTA MASA Hldün Özdenizmen ve Alp Kut idi. Apaşlar ve Cem Karaca bir DÖRT KÖŞE TAHTA MASA 40 süıe Moda'da çalıştılar, daha • Kontraslar'ın İnglliz davulcuSANDALYE TAHTA 268 sonra çeşıtli konserlere çıktılar. su topluluktan aynldı. Onun HURDA KUZİNE «Emrah» ve «Hndey» in yarayerine Veysel Çadır. Kontrastıcıları ıçin 1967 yaz sezonu ba HURDA KOLTUKLAR lara featıldı. şanlı geçtı Erol Büyükbarç ve • Erkut TAÇKIN Esüşehire git(Tahminen) 20 Barış Manço, AS kulübün cas« ti. Ünlü şarkıcı «Profesyonelmüzisyenleri oldular. Aynı geler» adlı filmin «yerli» sinde (Basm: 5603/11288) ce kulübünde showa çıkan Şaoynuyor. fak Yüzbaşıgil de çok ilgi topladı. Topiuluk olarak sözü ençok edilenlerin başında ise Durul Gence 5'lisı geliyordu. Yaptıkları nefis müzik sayesinde uzur. süre <Haftan:n topluluğu» olarak seçildiler. Ve bunun etkileri hâlâ devam ediyor Okan Dinçer ve Kontraslar ise «beat» müziğinı Türkiye'de en iyı yapan topiuluk diye alkışlandılar geçen sezon boyunca. Onlarla birlikte showa çıkan Erkut KADIKÖY: (36 49 24) Ölüra Çarkı Taçkın da çck iyı bir «show LÂLE: (36 51 86) Ölüm Tarlası man» olduğunu ortaya koydu. OPERA: (36 08 21) Ali'yi Gördüm Ali'yl (TJilmI) MİÎZtK FESTtVALl ÖZEN: (36 99 94) Namus Borcu (Z.Aksu> Müzik dünyamızın en önemli HEKS: (36 01 12) Ölüm Tarlası (F. Hakan). AS: (47 t 3 15) 1) Viva Maria i, Alt.n Paxmak olayı tse; Balkan Müzik FestiSİNEMA 13: (55 10 84), Üçüncü Gün (G.Pippard) ATLAS: (4* 08 35) Cango'nun tntllramı SirSEYYA: (36 06 82) Yankee Meydan Okuyor vali'nin bu yaz Istanbul'da yaDÜNYA: (44 93 611 Ölüm Tarlası (FJîakan) SUNAR: (36 03 69) 1 Çerefli Kahramanlar, 2 T'MEK: (44 84 39) 1 Rusyadan Sevgllerle, 2 pılmasına önceden karar verdiBelâlı Baba ği halde, Turizm ve Tanıtma Cinayet ERKOÇ: (47 07 32) 1) Aslan Arkadaşım, 2) Serseri Bakanlığının sonradan bu söFİTAŞ: (49 01 66) İki Saşkn zünden cayması oldu. Bakanlik KERVAN: (48 04 23) Netnlj Oudaklaı son ana kadar T.M.S. na bir ceKONAK: (4k 26 06) Sevgili Kalbler vap vermedıği için Balkan MüLEVEN'T: (63 55 39) İsveçli Sevgilim ALEMDAR: (22 S6 83) Zehlrll Çiçek (Y.Tezcan) zik Feütivalinı ne bız yapabilLÜKS: (44 03 80) Sizansi Tltreten !fi£,it AYSU: (21 19 17) 1) Vatan Kurtaıan Aslan, 2) dik. ne de öteki ülkelerin yapaRÛYA: (44 90 07) Krallar Ölme? (A.Işık) Kumarba2 bilmesinı sağlayabildik. Bunun SAHAY: (44 16 561 Bir Adam. Bir Tabanca BULVAR: (21 55 78) Namus Borcu (Z.Aksu) yanısıra hem önemli bir tu=İTE: (47 77 62) Beyrut Batakhanelerl CÜNEŞ (21 61 40) Bir Adam. Bir Tabanca rizm hareketi baltalandı, hem S.\N: (48 67 92> Namus Borcu İPEK: (22 25 12) Dtl ŞaskiD de Balkan ülkelerindeki prestıKULÜP: (22 72 77) 1) Aslan Arkadaşım, 2) Serseri YENİ MELEK: (44 42 80) Beynıt BaUkhsneleri jimi7 sarstlmıs oldu. MARMARA: (23 38 60) Dört Karüı Para Haberler (Komedi 3 Bölüro) Altan Erbulak Erol Keskarj Metto Serezll Turgut Borah Nevra Şirvan Salih Güney Zeynep Tedü Yüksel Gözen Füsun Erbulak Hâdl Çaman Güzin Özipek Belkıs Bener Tülin Oral Hüseyin Kutman Şefik Döğen tbrahim Bergman Nurcan Kınal Haldun Dormen. Reklâmcüık (3306) 11275 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •» » • • • • • • • • • • » • • • • • • • • t»» Türkiye Bilimse! ve Teknik Araştırma Kurumu 1967 Fen Bilimlerine Teşvik Bıırsu Ankara, Îstanbul, Ege ve Orta Doğu Teknik Ünlversiteleri Fen Fakültelerinin çeşitli bölümlerine bu yıl giren öğrencilere verileceği daha önce ilân edilen teşvik bursuna müracaat şartlan ve şekli Fen Fakülteleri Dekanlıklarından öğrenilebilir. tlgililere duyurulur. (Basın 23339 12224) 11306 A Dr. KEMAL ÇAĞLAR tdrar Yollan ve Tenasnl Hastalıklan Mütehassısı Galatasaray, Turnacıbaşı Sok. No. 12 Uğur Apt. Saat 10 U ve 1 3 18Tel: 44 14 36 Adapazarı As. Sah Al, Kom. Bşk, dan: Adapazan garnizon birliklerinin ihtiyacı için 56.000 makarna kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İhalesi 10 Ekirn 19G7 gunü saat 1500 dedir Teklif mektuplarının saat 14.00 e kadar Komisyonp verilmesi şarttır. Sartnamesi Ankara îstanbul Lv Amirlieinde ve Komisyonumuzda görülür. (Sayı 1705) (Basın: 23114) 11296 Kg sinemalar beyoğlu nobetçi eczaneler BAKIRKÖY: Bakırköy. Yeşilköy İstasyon, Küçükçekmece BE$İKTAS: Şifa, Çınar, Amavutköy, Gül (Levent) BEYOĞLD: Aynalıçesme, Taksim, Vatan, Sıhhat EMİNÖNÜ: Îstanbul, BabıâU. Nljancı. KOçukpazsr, Genç Türk EYÜP: Petek, Yeni (Safmalcılar, Ümit (Raml), Allbey köyü . FATİH: Çarşamba, Sevim, Fındıkzade, Ideal, İmrahor Işık, Faıilet GAZİOSMANPAÇA: Şila (Gazlos. manpaşa), Hürriyet (Kücükkfiy) KADIKÖY: Ulutas, Pars, Rıhtim, Çiğdem. Çiftehavuzlaı Tanyer KARAKÖY: Sema KASIBIPAŞA: Sedef SARIYER: Mete. Yeniköy SİŞLİ: Ergun, Çam. Füsun, Kemal ÜSKÜDAR: Üaküdar, Kısıkiı, Nükhet. Ziya Hekimhan ZEYTİNBURNU: Zümrüt (İlâncılık: 1934)11278 istanbul Böylece geçen sezonun müzik hareketleri bakımındarı küçük bir özetini çıkarmış olduk Gelecek haftalardan itibaren yeni bir mevsime eireceğiz. Bakahm lokaller ve müzisyenler sizler için neler hazır'.amışlar? Bütün şarkıcılara, bütün topluluklara başanlar.. ATLANTIK (53 43 70» 1 CehennemdeD Kaçanlar. 2 Topkapi BELEDİYE: (Karta) (53 33 14) Enayiler Kralı ÇELİKTAS: (Maltepe) (53 »5 07) Şaskın Baba CEP: (36 06 821 Kahraman Yüzbasılar MELEK: (Eytip) (21 58 76) Krallaı Ölme2 RENK: (21 15 25ı 1) Düşkün Kadın. 2) Kahraman Sllâhşor. TINAZTEPE: (71 65 18) Dort Kanl) Para. SAFAK (22 25 13) Yankee Meydan Okuyor YENİ: (Bakırköy) (71 68 26) 1) Namu» Borcu, 2) Serseri YENİ (Seh.) »22 58 92) Ölüm Tarlası (F.Haian) LCO SELLÜLOZİK BOYALARI PEK YAKINDA PİYASADAUlâncılık: 2308) 11280
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog