Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Evlul 1967 Cenazeleri dün getirilen Sakar ve Atıf yakınlan SAHtFE BEŞ bugün detnediliyor Yugoslavya'da vukua gelen ımıessıf trafık kazasında vefat eden gazetecı Atıf Sakar ve eşı Matııda ıle Jsazmı Tekıl ve eşı Alıye Tekıl m cenazeleri dun akşam karavolu ıle Istanbula getırılmısUr. Nazmı Tekıl ve Alıje Tekıl ın cenazelen bugun ogle ndmazından «onra Kadıko> Osmanaga camıınden torenle kaldırılacaktır Nazmı Tekn ve Alıve Tekıl Karacaahmet de Atıf Sakar Zıncırlıkuyuda ebedı ıstırahatgahlarına te\dı edılecektır Atıf Sakar'ın eşı Matılda Sakar' m cenaze merasrmı ıse Buyukhendek Neve Sa'om Sınagogunda yapılacaktır Gene'kurma\ e*kı Ikıncı Baskanı Orgeneral Refık Tulga, dun aksam trenle Brukselde NATO karargahındakı jenı gorevı başma gıtmıstır O'general Refık Tulga. ablası 1met Onat'ı rahatsız bıraktığ ndan dolavı son derece uzgun olarak avrılmıs ve Sırkecı garında kendısnle konusan bır arkadasımıza da «Gorev her verde sorevdır. Bu bakımdan NATO'dakı jenı gorevımın başına îidhorum» demıştır Orgnl. Tulga, yeni görevine gitti M Mukabelei bilmisil,, Rus T/caret Heyetf bugün Adana'da Izmır ve tstanbul'da temaslarda bulunan Moskova Tıcaret heyetı bugun şehrımıze gelecek ve uç gun kalarak burada da temaslar vapacaktır Adana Tıcaret ve Sanayı Odaları mensupları tarafmdan karşılanacak olan heyet, ılk temasmı saat 15 30 da Tıcaret Odası salonunda japacaktı 25 E>lul Cemazrvelahır 20 III V l 5 48 12 08 15 29'18 03 19 34 4 11 06 ÖLUM 1967 Renklİ Tarkiye Albiimü AJansTurızm Yılı münasebeuvle Turızm ve Tanıtma Bakanlıgı ıle Turk tarafmdan hazırlanan renkli Turkiye Albumu bu yük ilgı toplamıştır. Modem Turkıye'yi butün hususıyetlerıjle ortaya kojan ve 116 renkli fotoğraftan mevdana gelen bu eser, ozel surette imal ettırılen orıjınal bır cüt ve XVII. yuzyıl Uşak Halısı'na ait kabartma teknığıyle basılan bır muhafazalık lçensınde takdim olunmuştur. Merhum ve mağfur Necıp Paşa ahfadından, Ahmet Refık Pasa ve Ibrahım bej ın torunu, Mehmet Alı bevle Vamıka hanımın kızı, merhum Kadrı Ornekol un eşı, Guzıde Çelebı nın sevgılı ablası, Guzın Çakaloz, Handan Yalçın. Mehmet Alı Örnekol, Izzet Ornekol ve Turkan Gollu'nun annelerı Hale Örnekol. Sevın Örnekol, Ruhı Çakaloz, Ibrahım Yalçın. tzzet Gollu, Tekın Bulkaz ve Bakır Çağlar ın kavınvaldelerı, Aysu, Tansu, Cavıde, Zevnep, Mufıd, Cevıde. Haşım. Ekrem. Şadıve v e Tayfun'un buvukannelen. Akbaran Aılesmın yengelerı, Salıhatı Nisvandan 1143 6 01 9 25 12 00ı 13110 TEŞEKKÜR 1891967 gunu ebedıvete ıntıkal eden esım agabeyımız da\ımız ve emştemız, medarı jftıharımız, şanh ordumuzun yetıştırdıftı çereflı evlatlarından, buyuk insan emeklı Pıyade Albayı cenaze merasimıni tertıplejen eskı Muharıpler CeTiıyeti mensu buna merasım kıt'ası ve askert bandoyu hazır bulundurmak kBdırsmaslığında bulunan savın komutanlara ve komutanlarını ellerı uzermde taşnan ınzıbat \e kıt'a erlerine ve komutanlarına, sılah arkadaşlarına ıstırahatgahı ebediyesıne kadar tesnf bu>uran. acılarımızı paylaşan akraba, dost ve vakınlarımıza e\lerımize, ış yerlerımıze kadar gelerek tazı>elerım bıldıren telefon ve mektupla elemınuze katılan zevatı kırama sonsuz şuk ranlarımızın muhterem gazetenız delaletıvle ıblagını savgılanmızla isurham ederız. TAN ve ATACAN allelcri (Cumhunyet 11318) t L ÂN FERAMUŞ TAN'ın Her geçen gün Su^ riyelilerin usıdsuz ve uluslararası akitlere aykırı kararlan devam ediyordu. Bu arada Sunyenin Cerabulus bblgesinde Sipahiler koyünde «Elfursan» ciftliğinde Naime ve Mediha Özbay kardeşlerin 11 bin donümlük arazisi Ue 157.000 kök kavaklığına, zeytinliğine el konulmuştu. Suriye makamları, Ozbay kardeslere 2000 er donüm kuru, 320 şer dönümluk de sulu arazi bırakmıştı. Geri kalanlar elden gitmişti.. Hatay bolgesınde Nun Genç, Nejat Genç, Ekrem Genç, tffet Genç, Hiiseyin Avni Reşa, Raşıt Keşa, Pende Çırkın, Yümaz Çırkın, Atıllâ Çırkin, Yakup Mutlu, Fazıl Cankat'ın büyuk arazıleri de ellerınden gıtmıştı. Genç lerın 7000 donıımlük arazı sıne mukabıl babalan Nun Gençe 800, dort çocuguna da 100 er donumden 1200 donum bırakmışlar dı Şıkâyetlerın son haddınl bulduğu bu anlarda hukumet, ne gıbı tedbırlerın alınması gerektıgırun tesbıtı valüerden istemiştı. Hatay Valısı Nun Teoman'm başkanlığında 21 Temmuz 1966 gunu sınır lllerinin valileri toplanmıştı Hatav, Gazıantep Urfa ve Mardın Valileri «kaçakçılığın onlenmesı ve Surıyedekı Turklenn durumu» konusunda uzun mü zakereler japmış ve Içışlerı Bakanlığına bu konuda bır teklıJ hazırlamışlardı. Bır temennı mahıjetındekı bu teklıflerden sızanlan şoyle idı 1. Turkıve aleyhıne ışlemekte olan Pasavan rejımine son verılmelıdır Turkıye ile Suriye arasında bır toprak tasfıyesıne gıdilmelıdır 2 Gumruk ve pasaport kanunlarında yer almış olan (ıdar! mekıp) la sınır dışına çıHlni'ya^aklanmah ve yerm* SaaaM jıml konulmalıdır. 3. Daımî emnıyet şendi olan 5 kılometrelık hattın üensi, be>anname usuluyle ıslâh edilraelıdır. NIHAYET KARAR 4UNIYOR Her geçen gun aleyhımıze ışliyen Sunye kararlan karşısında, hukumet de harekete geçmeye karar vermışti. Nıhayet Dışışlerı Bakanlıgı 8 9 1966 tarıhlı ve 440.946/DV2/395 sajılı bır kararname hazırlamıstı <Surıve uvrukluların mallarının tesbıtı ve bu mallara el konulması hakkındakı yonettnelık» Başbakanhğa verıldığı andan ıtıbaren bazı mılletvekıllerınce oğrenılmış ve ozellıkle Hatay bolgesındekı Sunvelı toprak ağalan ıkaz edılmışlerdı Bakanlar Kurulu ıse, Dısışlen Bakanlığının talebını 1 101966 tarıhınde kabul etmı« 17 ekım 1966 gunü de 12428 savılı Resmî gazete ıle vururluğe gıren 6/7104 sayılı kararname tatbıkıne başlandıgı zaman, Hatayda çok az toprak kalmıştı. Zıra, Dışışlerı Bakanlığınca hazırlanan tasarı ıle Resmi gazetede ılânı arasında tam 40 gun geçmıştı . Suriye Hükumeti de Türklerin mallarma el koyuyor Çanakkale ll Daimi Encümeninden Adet ve ton olarak Alınaeak malsemenin mnhammen bedelı C l n ı l Miktan Lira Lınyıt kömurü 1; dış lâstık 389 ton 139 00 tonu (naklıye dahıl) 28 adet [ 1390 00 adedı ] t > r 38000 > 1 Tutarı Lira 51291.00 41960.00 Geçlcı Temınatı Lira 3847.00 3147.00 t ba1 e Tarihi Saatl 5/10/1967 15X0 1530 NAFIA ÖRNEKOL Hanımefendı 24 9 1967 gunu hakkın rahmetıne kavuşmustur Cenazesı 25 91967 oğle namazını muteakıp Kadıkoy Osmanaga Camıınden alınarak Karacaahmet Mezarlığına defnedılecektır Allah rahmet evleve AİLESİ (Cumhurıvet 11320) 1 llimiı »ehir T» k a u b a ilkoknllannın kışlık yakacak ıhtiyaa ile şehır içi YSE. Mudürlüğü mo« torlu vasıtalannın Ihtiyma için yukanda yazılı malzemeler 2490 Sa. Ka. nun 31. maddesıne gore cattn alınacaktır. 2 Kapalı zarflann ihale taatlnden bır saat evvel Encümen kalemine venlmesı şarttır. 3 Şartnamelen ve alınaeak malzemelerın cms ve eb'atlan mesai saatleri dahüınde Encümen kaleminde görülebilir. 4 Encümen, ihaleyl yapıp yapmımakta serbesttır. (Basın. 22929) 11300 Sınır koylulen «tşte çu topraklar bizimdır» dıyorlar Sınır koyluleri ve jandarmalar Yonetmelığın 1 maddesmde «Suriye uyruklu butun ozel ve tuzel kışılerın, Turkıvede bulunan taşınmaz ve taşınır zatı \e ev es\ası harıç malları ıle butun hak ve menfaatlerıne 28 5 1927 gun ve 1062 savılı *anun hukumlen gereğınce el konulmuştur» dıvordu. 15 maddesınde ıse «Bu vonetmelık hukumlen gereğınce el konulacak mal, hak ve menfaatler ıdare, tahsıs, tasfıjesı ve Surıvenın aldığı tedbırler dolavısıvle rarar goren Turk vatandaslannın tesbıtı ve bu zararlarının nasıl karşılanacağı ılgılı Bakanlıklarca muştereken avrıca tesbıt olunur» den:lmektevdı. Vazıjet edılen envahn varıdatı vo ledelıcap tasfı>elerınden mutevellıt hasılatı vesaıke ıstınaden ıspat edeceklerı zarar nısbetındc, zarar goren Turk ta basına tevzı olunur Madde 2 Zarar goren vatandaşların ıstınad edeceklerı vesıkaların şekıl ve suret ve mercıı tanzımı lcra Vekılleri Hevetmce bır talımatname ıle tayın ve tesbıt edılır > İsini MJİMT g ü n sıkı\tıztm Suriyelıler de kapıyı kapıyor Turk Hukumetı 17 ekım 1 6 % tarıhınden ıtıbaren tek taraflı olarak Pasavan kapısını kapaTurkıyeje t!. Bır şaşkın lık ıçınde olan Suriye hukumetı de acele bır karar almıs, o da Pa^avan kapısını kapatraıs, butun Turk mallanna el koyrnuş, çıftlıklerımn başında bulunan kuçuk arazı «.ahıplerını de Surıve landarmalan dıpçikleverek sınırdan dı«arı atmışlardı. Hukumetı bu karara sevkeden 28.5J927 gun ve 1062 sayıh kanunda şoyle denılıyordu. «Madde 1 1dan mukerrerat veva fevkalâde veya ıstısnaı kanunlarla Turkıve tebasınm hukukı mulkıvetını kısmen veva tamamen tahdıt eden devletlenn Turkıyedekı tabasının hukukı mulkiyetı dahıl tcra Vekıllerı Heyetı kararıjla hukumet tarafından mukabele bılmısıl olmak uzere kısmen veya tamamen tahdıt ve menkulât ve gavrı menkulâtma vazıyet olunabihr. Yarın Mağdur Sayısı Artıyor Kolejlerın e«kı \c venı butun ojren ıılerı lirafınılan \akındaıı tanınıp «evılen "Hur Pıknık ' ı;letnıe«ının sabıbı Tevfık Galatasaray Eczanesi Bu sabahtan Itıbaren yenl >erı olan Tornacıbaşı Sokak b numarada (eskı Suterazı Sokak • Hasan Deposu Sokagı) faaliyetlna devam edeceglni sayın dost, meslekdaş ve kadirşinas müşterllerime arzedenm. ECZAC1 HUSsREV AK1SKA Tuıkiye'de eşl bulunmayan kontrollu Basküllimuz emrınıze âmadedlr Radar Reklâm. 662 11267 Erciş Garnizon Sat. Al. Kom. Başkanlığından Aşağida clns, mıktan, tahnitnt bedel ve geçlcl teminaü yazılı maddeler 2490 sayılı tar.unun 31 ınci maddesı uyannca satın alınaeak ve taşıttırılacaktır. Şartnameler Istaııbul, Anltara Lv Amırllklen ıle Komısyonumuzda her zaman gbrülebillr tsteklllenn ihale saatinden bır saaı evveüne kadar geçıd temınatları ve luzumlu sair evraklan ıle blrlıkte KJmıs\()Piımu7da bulunmalan ilân olunur Cinsi Untaşıma Od'm taşıma Patates Mıktan 300 Ton 300 Ton 20 Ton Bındirme ve lndlrme yerlı mesafe Bitlls Ercış 173 'Km. Çukur (Bitlls) Erclş 173/Km. Muhammen 20241 TL 21434 70 20000 TL Geçici temınatı 1519 FL. İPOT bO 1500 TL thale eönö vp «aatl 9 eklrn I9b7 Saat 11 (Sayı 1704 Basın 23113) 11295 T&vfik S&m&nt kumanda İSKENDERUN KARA SAT. AL KOM. BSK. Tumen Bırlıkleri ıhtıyacı lçın aşağıda cıns, ' Garnızonlara Komısyonda kapah larf usulü Ue nu saat 16 00 da yapılacaktır Tekhf mektuplannm sı mecburîdır Postada gecıkmeler kabul edılmez. vonda gorulebılır C l n ı l Miktan Tahminl tnt.: LİMON 9 9 12 12 3 10 9 TON » • > > » > 12600 TL. 12600 TL. 16800 TL. 16800 TL. 4200 TL. 14000 TL. 12600 TL. mıktar, tahmınf tutarı ve geçicı temınatı vazılı Lımon satın ahnacaktır Ihalesı ıo tKİM 1967 guihale saatınoen bır saat evvel Komısvon» venlmeEvsaf ve şartlar mesaı saatleri dahılınde KomısGeçıcı tem.: 945.TL. 945.TL. 1260 TL. 1260 TL 315 TL 1050 TL 945.TL thale Gun ve sa.: 10/10/1967 16 W GANTEH • MARA!> tSKKNUERUN • DÖKTYOL KIRIKHAN » ÎSLAHfYE » OSMANtYE 23115 Say 1706» 11302 Tam 12 yıldır bu böyle. İstanbul'un çeşitlı semtlerinden Bebek ve Arnavutkoy'deki kolejlere giden öşrenciler, hergün "Tevfik Efendı"ye eınanet edilıyorlar. Öncelen bır tek taksi ile başlayan ve yavaş yavaş genişleyip şimdi 12 minibiislük bır "filo harekâtı" haline bu nıesuliyetli işin özelliği, dakıka&ı dakikasına aynı zamanlarda aynı yerlerden geçmek mecburiyeti bulunmasında. "Tevfik Efendı", en küçak bir ârızanın bile butun ıntizamı bozacagını biliyor. ögrencilerin okula gecikmeleri halinde, bunun, karnelerine tesir edeceğıni de! Bu yüzden bütün minibüslerinin her an saat gtbı ı^ler halde olmasına dikkat ediyor.^Her.birinin bakımını, idaresindeki şoförlere bırakmakla yetinmiyor bizzat kendi.>i de a\ rı ayrı takip ve kontrol cdiyor. Lâstiklerine gelince, Fisk kullanıyor. Fısk... Enıniyetli lâstık! *Sız de, işiniz ıcabı, vasıtamzla belırli saatlerde belirli yerlerde bıılunmak zorundaijsamz, Fibk rine gıiuenebdirsiniz. (Ea^n Erzincan Levazım Âmirliği Satın Alma Komisyon Baskanl^ından: Aşağıda bllgıleıi havı 5 kalem yıyecek KAPALI ZARF usulu ile satın ahnacaktır Evsaf ve sartnameleri ANKARA ve tSTANBUL Levazım Âmı rlıklennde ve Komısyonumuzda görulebıllr Tekhf mektuplannm en geç thale saatlennden bır «aat evvel Komısyonumuza venlmesı «arttır Postada kı gecıkmeler kabul edılmez Miktan ıtarı G. temınatı t ha 1e nı n Muh. C i n • 1 Kılo Kr. Lr. Kr. saatı Lr. Ç unü 00 5750 00 1210967 lb.UU Yeşıl mereımek 36 000 90 UOO 00 5150 00 13 10 967 11.00 Portakal 60 000 78 000 Limon 40 0U0 00 4250 00 13 10567 lb.UU 60 000 Elma 30 000 00 3875 00 14 10567 11,3( 52 5 50 Tahın helvtsı 14 000 00 5450 00 1610 9fi7 16.0ı 84 000 (Basın 23024» 11304 FISKdemek... Emniyet demektir ! FISK LÂSTİKLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog