Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 Eylul 1967 SAHİFE ÜÇ DIŞ H AB E R L E R hadiseler arasmda Dünya Bankası ve Para Fonu toplantısı bugün "\ı delipişler ıliilııı fakirleşti,, [DIŞ HABERLER SERVİSİ1 RtO DE JANERÎO Mflletlerarası Para Fonu ve Dünya Bankası guvernörlerinin toplantısı bn gün başlarken, Dünya Bankasmın açıklanan jrUık raponmda, as gelişmişlerin daha da güç şartIar içinde bulunduğu belirtümiş* tir. Geri ülkeîerln borçlanna karşı ödedikleri faiz yükü geçen yü 1 çinde biraz hafiflemiş olmakla birlikte, bunlar yine de yardım ya da özel yatınm olarak aldıklan her dolann 40 centini eskl borçlannın faizi olarak ödemektedirler. Ödünç alma masraflannın yuk selmesi sonucu, banka, kredi «Ç tıği az eelişmis ülkelerin durumlannı devamlı RÖT önünde tutmak zonında kalmaktadır. Raporda belirtiidiğine göre, ?eri kalmış ülkelerin ekonomileri geçen yıl içinde yüzde 5 ora"unda yükselmeye devam etmiş, loğum oranı yüzde 2,4 hızla arttığmdan nüfus başına millt gelir ırtışı yarıya düşmüş, yiyecek üre :imi nüfus artışı oranında artmanruştır. Gelişmemis ülkelerin thracat ge irleri, gelişmiş ülkelere oranla da lıa yavaş olmuştur. Zirm bu ülkelerin ihracatlan tanma ve diğer ılkel maddelere dayanmaktadır ki, bunlarm fiatında 1960 danberi de rişme olmamıştır. Buna karşt gelişmekte olan ülkelerin üıtiyaçlan olan mamul eşya fiatlan devamb olarak yükselmektedir. Kızıl Çin Vietnam savaşına katılırsa "atom,,la bombalanır C Chicaro, ( M • Radyolar) umhuriyetçi Senatör Karl Mundt'un açıklamasına göre, Blrleşik Amerika Komünist Çin'e, Vietnam Savaşına girdiği takdirde atom bombası kullanaca ğını ihtar etmiştir. Fakirleşiyorlar Cumhuriyetçi Kacunlar Birliğinin toplantısındaki konuşmasından önce bir basm konferansı dü zenliyen Senatör, Amerika'nm nük leer tebdidini açıklayarak demiş ür ki: «Birlesik Amerika uzun gure önce Komünist Çin'e, Vtetoam Savaşma katddığı takdirde, bunun klâsik süâhlarla eski tip bir kara savasi olmıyacağını bildirmiştir. Kml Çin, bizim Asyada geniş bir kara barekâtıns girismek iste mediğimizi. herhangi bir müdaha lenin kendisini atom bombasms marnz bırakacafmı bOmektedir.» Senatör Mundt bu ihtann çin'e ne zaman ve kim tarafmdan yapıl dığını açıklamamış, sadece Pentagon ve Dışişleri Bakanlığmdan işit tiğini belirtmekle yetinmlştir. Fransız Bakanı Bu arada Rio De Janerio'da top anan Uluslararası Para Ponu Teş dlâtı ve Dünya Bankası toplantaanna katılacak Fransız beyetine saşkanhk eden, Pransa Maliye ve tktisat Bakanı Mlchel Dbre, «Pa fartesi günü (bugün) başbyacak olan toplantıda delegasyonlann iikkati, herşeyden önce, Uluslarırası kredi ve para fonn konulannda yapüacak bir refonn tasan5i üzerine çekilecektir» demistir. Bakan sözlerine şöyle devam etmiştir: «Fakat temennim, delegasyonların dikkatinin sadece çeleceğe ait Farazî para meselelerine değil, ivnı zamanda dünyamızın bugün karşı karşrya bulunduğu en âcil ti carî meselelere de çekümesidir. Bu meselelerin başında ülkelerin eelişmesi, bn gelişmeyi geciktiren sebebler ve ban ham madde ve temel ürünlere pazar bulma konulan gelir. Kendimj sunu düşünmekten • • lıkovamryorum ki, şimdiye kadar ilgililer, para konularmdaki förüşmelere verdikleri öneml, gösterdikleri gayret ve sebatı, temel ürünler konusunda da gösterseler dl, bu meseleye çoktan bir hal çaresl bnlunurdu. Bu düşüncemin toplantıya katılan 106 delegasyonun büyük bir kısmı tarafmdan paylaşılacağim bfliyorum.» Micbel Debre toplantılar dolayısiyle ilk olarak geldiği Brezilya'da hükumet yetkililerile göruşmeler* de bulunma ümidini izhar ederek sözlerine son vermiştir. 0 PARÎS Suçlulann aranması ve bulunması konusunda polis, bundan böyle yeni bir silâhtan faydalanacaktır: Atom. KükUer tahlil sayesinde. klâsık metodlarla ortaya çikanlamıyan şüpheli iz ve işaretler, sır lannı ele vermektedirler. Öğrenciler SATGON Hlc defa olarak, Say gon'da yapüan bir mittnge katılan dört Güney Vietnam Ünlversitesinde okuyan öğTenciler, borabardımanlann durdurulmasını, VI etnamda derh&l ateş kesilmesinl ve Amerikan birllklerinln tayin edl lecek süre İçinde Vietnam'dan çe kilmelerini istemişlerdir. Bu tetekler Saygon, Dalat, Can The ve Bndist ÜmVersitelermde oknyan öğrencilerin temsücileri tarafından ileri sürülmüştür. Delta bölgeslnde bir konuşma yapan Can The Üniversitesi ögrenci temsilcisi Nguyen Van tu, «Vietnam Beyas Sanydan idare edillyor» demistir. Amerikan Devletleri Küba'yı itidallı bir şekilde takbih eHi DIŞ HABERLER SERVİSİ WASHÎNGTON Amerikan Devletleri Teşkilâtı toplantısmda, •Küba'nm takbihi» kararlaştırılmış, bu arada Şili, Ekvator ve Koknabiya, Amerika Birleşik Devletlerinin hazırladığı bu tasanyı geri çevirtmişlerdir. Amerikan tasansı, Küba'ya mal götüren gemiler için bir kara liste hazırlanmasmı öngör mekteydi. Toplantılarm başında, Küba rejiminin takbih edilmesı fıkrı, konferans taraf*ıdan benimsendiği halde, daha sonra gizli bir toplantı yapan delegeler bu konuda kesin bir anlaşmaya varamamışlardır. En kötümser bir tahmin ile konferansm 10 saat ertelenmesi beklenmektedir. BtRLEŞMİŞ MİLLETLEB, (a^.) irleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 nci dönemin gündemini onaylamış ve Ortadoğu meselesinin öncelikle göriişülmesini kabul etmiştir. Gündemde 94 madde yeralmaktadır. Sovyetler Birliğinin teklif ettiği iki raeselenin gündeme almıp alınmıyacağı, gelecek haftaki görüsme lerde belli olacaktır. Kore ve Güney Airika ile ilgili maddeler dışında gündemle ilgili görüşmeler tartısmasız geçmiştir. Güney Afrika delegasyonu her dönem olduğu gibi Güney Afrika Birliğinde uk aynmı meselesinin Genel Kurula getirilişine itiraz etnüştir. Idari komisyonıuı Kore'nin birleştirilmesi komisyonun yülık raporunun gündeme alınması yolundaki tavsiyesine itiraz eden Sovyet temsilcisi Nikolay Federenko ise, soz konusu komisyonun meşru olmadığmı ileri sürmüştür. Federenko, daha sonra Amerikayı «Koreyl askerî bir sıçrama tahtası olarak kullanmak ve Güney Vietaamdaki savaşa kanştırmakla» suçlamıştır. Amerika adına soz alan Robert Benjamin, Korenin birleştirUmesi için çaba harcayan Birleşmiş Millet ler Komisyonımun meşru bir kuruluş olduğunu söylemiş, Avustralya temsilcisi Patrick Shaw da komisyon raporu dinlenmeden Genel Ku rulun Kore meselesini görüşmesinin beklenemiyeceğini belirtmiştir. Amerikan temsilcisi, Güney Koredeki yabancı birliklerin bu arada Amerikan askerlerinin ülkeyi terke dâvet edilmesini öngö'ren bir ta sanya itiraz etmemiştir. «Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşntiş Milletlerdeki meşrn haklanna yeniden kavnşması» başlıklı bir madde, tartışmasız kabul edilmiş, Amerikan ve Milliyetçi Çin delegeleri geçen hafta idari komisyonda yönelttikleri itirazlarmı tek rarlamaraışlardır. B. N. Genel Kurulunun 94 maddelik gOndemi D kabul edildi B cının Panoraması Tunus'lan gelirim... Mehmet Barlas Büyük ve küçük işler rin bir nedeni de budur sanıyoruz. •Tohumluk buğday» sağlamak gibi büyük başanlarla dolu son se yahatin üzerine bulut düşüren diğer olay da, önümüzdeki hafta Ankarada yapüacak olan NATO Savunma Bakanları toplanüsıdır. Bu toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gelecek olan Amerikan Savunma Bakanı Mc Namara'nın kişiüği, muhakkak ki ilgi çekecektir. Ve üzülerek tahmin ediyoruz ki, kamu oyu, toplantıda alınacak kararlar ve yapüacak tartışmalar yerine, Ford'un bu eski müdürünün günlük yaşantısını izlemeyi ter cih edecektir. Halbuki bu toplantı, Türkiye ve diğer NATO ortaklarının hem âlet hem de istismar edildikleri bir Amerikan göriişünün ele almacağı konferans hüviyetindedir. Konu, füzesavar kuşağıdır. Bu kuşağtn yapılacağı, geçen pazartesi günü Mc Namara tarafmdan Chicago'da açıklanmış ve hemen arkasından finansmanı için hazırlıklara girişilmiştir. Kaşak, Batı'da Alaska'dan Havaiye, Doğu'da ise New Torktan Miamiye kadar olan Amerikan şehirlerini kornyacaktır. Kuşağı meydana getlren iki kademeli bir füze sistemi düşman füzesini havada yakalamakta ve arkasından uzayda tahrip etmektedir. Ve işin önemli tarafı, (ABM) adı verilen bu sistemin inşasının, 40 mil yar dolâra mal olmasıdır. Bu füze sisteminin mahzurları ise açıktır: O Amerika, NATO savunma sistemi dışında, kendi başına bir sistem kurmaktadır. A 40 milyar dolârlık yeni bir askeri harcama, dünya silâhlanmasında hızlandırıcı tesirler yapacak ür. emirel'in. Sovyetler Birliğine hareket etraezden bir gün önce «öylediği bir söz, kamu oyunu, bu seyahatin öneminden daha fazla ilgilendircnişti. Hatırlayacaksınız; hava alanında, basın mensupları Bajbakana: «Berber Nuh» meselesini sorunca, şu cevabı almışlardı: «Ben büyük işlerin adamıyım; gidin böyle ijlerl Çağlayangille konujun.» Büyük işlerin adamı ve O'nun Dışişleri Bakanmın Rusya gezisi, bütün bu ciddiyetten uzak başlangıca rağmen, yine de bazı ciddi yo rumlara yol açnuştı. Bu yorumculara göre; «Ne Sovyetler Birliği, ne de Tiirkiye, kargılddı yakınlaşmanın faydalannı ve zorunluluğnnu görüş dışı bırakamazlardı.» Bazı ' dış yorumcular da özellikle Alman başını, «NATO'nnn Güneydoğu ka nadından hayır yok artık» diyorlardı. Çünkü. Türkiye, Yunanistanla arasını açmış, aynca Doğu bloku ile üişkilerini çok sıklaştırmıştı. Bütün bu ciddi yorumlar, sanınz ki, düne ve yarma bakılmadan yapüdıkları için hatalıdırlar. Gerek Demirel, gerekse diğer yö netkilerin geçmişte ve bugün yap mış olduklan Doğu bloku ile temaslar, sanmıyornz kl, Washington'm isteğine aykın bir gelişmeyl ifade etsin. Hatırlanacağı gibi, 1966 başmdaki NATO Dışişleri Bakan 1 a n toplantısmda, NATO üyelerinin, Doğu bloku ülkeleri ile temaslannı arttırmalan yolunda bir karar alınmıştı. Bu karar, buzları eritme yönünden faydalıydı; ancak asıl gaye, buzları eritmek değil, Vietnam yüzünden bozulan banş dengesini, Avrupa tarafmdan ağırlık koyarak yeniden hizaya getirtnekti. Bizim «berberli» resmi seyahatle McNamara Kim istedi? Önce. ilk konuyu ele alalım: NATO, ortaklarm birlesik savunmaları için kurulmuş ve Türkiye dahil, birçok ülke, milli ordularını yabancı komutası altma sokmak gibi bir taahhüde bile girmişlerdir. Ve şimdi Amerika, bu sistemin yetersizliğine kanaat getirip, müstakil bir sistem geliştirmeye karar vermektedir. Ankara toplantısmda, tngilterenin bile muhalefet ettiği füzesavar kuşağı, Mc Namara tarafmdan ortaklara izah edilecektir. Ümid ederiz ki, Türk heyeti, bütün varlığımızla katıldığımız NATO'nun prensibini bozan Amerika'nın «önce can, sonra canân» düşüncesini tasvip etmesin.. Ve toplantıda De Gaulle'ün sözleri kulaklardan çıkmasm: «Eğer bir savaş ihtimali olsa ve Paris ile Londra'yı feda etmekle, New Yorkun kurtulacağmı Amerika bilse, ne yapardı?.» Meseleyi NATO içinde oldufumuzu bilerek ele aldık; çünkü görünürde Türk Hükumetinin De Gaulle'vâri bir tutum takınması ih timali yok gibidir. Füzesavar knşağmm ikinci mah zuru, yâni 40 milyar dolârlık yeni askerî harcamaya gitmenin zararları ise, apaçık ortadadır. Bu hem dünyayı bir savaş psikozuna sokacak, hem de bizim de bağlı olduğumuz batı ekonomisinde olumsuz tepkilerle buhranlara yol açacakür. Kuşağm kuruluş sebebi, Washing ton'ca «Kızıl Çin» olarak gösteriliyor. Halbuki, Vietnam savaşı sona erdirilse ve halklann iradesine say gı gösterilse, böyle bir tahrik edilmiş tehlikenin var olmayacağı da muhakkaktır. Demirel, Rusya'da barıs konoşraalan yaparken. Mc Namara'nm Ankara'da savaşçı tasarıları açıklaması garip olacaktır açıkçası. I kunusta yapümış olan Bew IVJ şinci Akdeniz Oyunlarına ) «[ Türkiye Olimpiyat Komt ^™ tesi Baskanı olarak katıldım; fakat burada yazacağım şeyler bu sıfatla değil. mücerret bir seyirci olarak yazünıış tamamen şahsî mütalâalardır. Tunus, Akdeniz Oyrmlannı yapmaya talip olduğu zaman ben bu tnemleketi evvelce görmüş bir adam sıfatiyle bnnu başaracaçından şüphe etmiştim. Bu defa toplanan Akdeniz Oyunları Umuml Heyetinde de söylediğün gibi bu şüphemde haklı olmadığmıı gördüm. Herkesin de itiraf ettiği gibi Tnnus, kendisinin sahip olduğu malî ve teknik kudretin üstüne çıkmış ve bu oyunlan bütünüyle pek güzel tertip etmiştir. Oyunlann kusuru yok muydu? Bu çeşit oyunlann hemen hepsinde görülen bazı aksaklıklar olmadı değil. Fakat bunlar Tunus'un elinde olmadan vukua gelmiş şeylerdir. Bir kere en mühim me selelerden olan iaşe hem miktar, hem kalite bakmundan mükemmeldi. Adamlar gerçekten misafirlerini iyi ağırladılar. tbate isine gelince, o da imkânlar nisbetinde iyi idL Talnız ekipleri mem leket memlefcet yerleştirecek yerde spor spor, yanl bütün güreşçileri bir araya, *ıiitün basketçileri bir arava koymak gibi dostluk ve arkadaşlık tesisine yanyacak karma bir sistem tatbik ettiler. Niyet itibarivle güzel olan bu yerleştirme tatbikatta aksadı. Bir kafüe reisi çocuklannı muhteUf yerlerde aradı. Üstelik bu kanşım bazı sürtünmelere de yol açabilirdi. Bütün federasyon reislerinin ka fflelerden ayn yerlere yerleştiriltniş olması da pek pratik olmadı. Yani ibate dağnnık idi: fakat konfor rararsız idi. Spor performansı bakımmdan Akdeniz Oyunlan her zamanki gibi gayri mütecanis bir manzara arzediyordu. Bazı branşlarda Avrupanın en kuvvetli elemanlariyle Akdenizüı en zayıf elemanlan karşılastılar Bu, Akdeniz Oyunlannın bir hususiyetidir ki daha 1015 yıl göze çarpacaktır. Akdeniz Oyunlarına Avrupadan: tspanya, Fransa, ttalya Yuposlavya, Tunanistan, Malta, Türkiye. Afrikadan: Fas, Cezayir, Tunns, Libya. Asyadan: Türkiye ve Löbnan. Katıldılar. Akdeniz memleketierinden geri kalan Monako. Arnavutluk, Mısır, Suriye, Kıbrıs ve İsrai] katılmadılar. Arnavutluk ile Kıbns henüz Akdeniz Oyunlarına dahil olmamıştır. tsrafle gelince; Araplarla olan Oıtilâf vuzünden kuruluşundanberi Akdeniz Oyunlarına girmek istiyen İsrail bu oyunlara Arap memleketlerinin tegtriyle «^rememistir. Bn ihtilâf Beyrnttanberi %kdemz Oyunlan Ko mitesini isgal etmiştir. Ve bu vüzdendir ki Akdeniz Oyunlan Beynelmilel Olimpiyat Komitesince resmen tasdik edilmemiştir Gene bu yüzden bazı beynelmilel federasyonlar bu oyunlan «amıma» maktadırlar. Ne ise, umalnn ki Arap Israfl ihtilâfı o zaınana kadar halledilir de tzmir Akdeniz Oyunlanna İsrail katılır. Altmcı Akdeniz Oyunlannın İzmirde yapılması kararmdan sonra görüştfiğüm bir Fran sız idareci bana: Israfli cağıracak mısmız? diye sordu. Ben de: Komitede tsrailin bu oyunIara kabulüne karar verilirse çağınnamaya sebep vok! dedim. Bu hususta Fransa sizinle beraberdir, dedi. Bu bahsi burada kesiyorum. Bu gün için bu babta kimse hatta Araplar bile bir şey sövliyemiyor. Bu oynnlara daha kuruluşundan beri iştirak eden Mısır ve Suriye Tunus Oyunlanna katılmadılar. Sebep olarak atletlerin çoğunun süâh altında olduçunu gösterdiler. öyle olmasa da mâneviyatı kınk bir etdple Tunusta bov göstermek hele bir mağlubiyetten sonra kalabaük bir kafileflekuvvet gösterisi yapraak pek yerinde bir şey olmazdı. O sebeple kararlannı haklı bulmamab mum kün değildir. Ne var ki Mısırm iştirak etmemesi bazı branşlarda kendisini hissettirdi. Çünkü Mısınn da kuvvetli olduğu bir cok branşlarda boşlukları hissedildi. Bu oyunlarda kendi hesabıma sürprizle karsılaştığım bazı vak'alara şahit oldum. Runlann başında Tunusun bu oyunlan hazırlamak hususundald başansmdan ayn olarak sporda ileri adımlar atmış olmasıydı. ümumî tasnifte bütün Arap memleketlerinin ?e Yunanistan gibi sporda ilerlemiş bir memleketüı önünde idi. Eğer bizim gfireş avantajımız olmasa idi, bizi de geçerdi. tkinci şaştığım şey Libyamn •'BsterdiŞi mevcadiyet idi. Akdeniz Oynnlan nerede yapılırsa yapılsm bir Arap oyunlan man zarası arzetmektedir. Bunu da tabiî gönneh lâzımdır: çünkü Akdenize sahili olan yedi Arap memleketi vardır. Bunlann hemen hepsi genç memlpketlerdir. Bir gençlik işi olan spora ehemmivet vermektedirler. Bu yüzden oyunlarda her vönüyle Araplar hâkimdir. Bu hal müsabakalann neticelerine ve spor adaletinin iyi tevriine de tesir etmektedir. Çünkü boks, güreş, futbol basketbol voleybol, sutopu çibi sporlann müsabakalannda mnrlaka bir iki A rap hakem bt'lunuvor Bu hakemlerin memleketi ayn da olsa Arap müsabıklar hakkında tam bir bitaraflıkla karar vermelerine psikoloji bakinundan imkân vok. Araplık hissi ve Araplığm haklı olduğu kanaati bunlann şuur altına verleşmistir. Bu bakımdan bir çok isabetsiz kararlar almdı Fakat buna mâni olmanın imkânı yoktu. Bu müşahededen sonra gelecek oyunlarda bir çok hakemlerin Akdeniz dışı memleketlerden getirilmesi lüzumuna inandım. Akdeniz Oyunlannda bizim durumumazu başka bir yazıda mü Memleketimizin ilk Özel • ı ı • • Yüksek Oğretim Müessesesi Bu konulan kapsryan, öğrencüer tarafından kaleme alınmış bir aHemen bütün hususlarda konfeçık mektup Amerika Birlesik Dev letleri Başkanı Johnson ve Bir ransm görüş birliğine vardığı sanılırken, başta Meksika olmak üzere, leşmis MiUetler Genel Sekreteri Şili ve Brezilyanm teşkil ettiği mu U Thant'a gönderümiştir. tedil devletler grupu. Venezüella ta rafından hazırlanan 9 maddelik tak bih plânmdaki terimlerin mutedilleştirilmesmi istemişlerdir. Karar ve itidal • BUENOS AİRES Bnenos Aires'deki askerî çerreleree ifade edildigine çöre. Amiral Isaae Rojaı ile Frdrico Toranzo Mantero ve Samnel Torarzo Cal doron sdındaki iki yüksek rütbeli subay, mecbnrî ikâmete mabkftm edilmislerdir. • MEKStKE . cBeulah» tayfunu, Meksika'mn bütün Kuzey Doğusunda gerçek bir felâkete sebebiyet vermiştir. Sağnak halinde yağan ve hâlen dinmemiş bulunan yağmurlar bes kişinin ölümüne, 100 binden fazla insanın da evsiz kalmasına yol açmıştır. Monterrey, Mataraoros ve Reyuose şehirlerinin bütün ülke ile üişkisi kesilmistir. Beş saat süren gece oturumunda, konferansa sunulan çeşitli metinleri uzlaştırarak son ve kesin karar suretini hazırlamakla görevli dokuz delegasyon, takbih konusunda esas olarak Venezüella projesini kabul etmekle birlikte, Şili, Brezilya ve Ekvator tarafından yapılan savunmalar sonucu bazı sert noktalan tas fiye ederek sonuca ulaşmışür. Uyanık bulunma konusunda alınacak tedbirleri birleştirmek, ve «Bolgesel anlaşmalan» diriltmek fikrinde israr eden Venezüella'nm bu teklifi de uygun bulunmuştur. Ancak Brezilya'yı tatmin etmek için «bolgesel anlaşmalan» kelimesi metinden çıkarümış, yerine «komşu ülkeler arasmda işbirliği» konul muştur. NEW TORK, (AJk.) merikan okullannda bu yıl • yöneticilerin karşı karşıya bulunduğu birinci mesele ne yeni ders programlan ne de öğretmenler grevidir. Birinci mesele kızlann etekleri, er keklerin saçlandır, Ve önemlisi birincisinin ne kadar uzun, ikincisinin ne kadar kısa tutulacağıdır. Bazı eyaletlerde mesele mahkemelere intikal etmiştir. Bazı eyaletlerde ıse okul idareleri dir kapağından kaç santim yukanda olan eteğin kısa, ve kulak hizasından ne kadar aşağıda saçın uzun sayılabileceğini tesbitle meşguldürler. Çok uzun Çok kısa İKTLSADÎ VE TrCARİ İLİMLER YÜKSEK OKULU ^ YATILI ve Gündüzlü Öğrenci alır. Jf Akşam Öğretimi de yapar. • İktisadî İşletmecilik, Maliye Muhasebe.Dış Ticaret ve Turizm Şubeleri vardır. Jf İkinci dönem mezunlarını vermiştir. ^ Altıncı öğretim yılına girmektedir. A Halaskârgazi Cad. 236 Tel: 482915 JİJLİ (Reklâmcılık: 3058) 11271 Portekiz, 14 milyar dolar tazminat istedi >••••••••••••••••••••»•»»•••••»»••••»»•»»••• SAYIN DOKTOR VE ECZACİLARA Dün/ada ilk defa Semisentetik Penicillin'leri keşfeden ve bu sahada İngiltere Kraliyet armağanını kazanan »••»•»••»»»•<»»»»»»»• BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. (ajı) üvenlik Konseyine bir mek tup gönderen Portekiz Dış işleri Bakanı, Portekizin Afrikadaki sömürgelerinden biri olan Mozambik'in, 3 Ağustos tarihıne kadar Rodezyaya karşı uygulanan Birleşmiş Milletler müeyyidelerı yüzünden 14 milyar dolar zarara uğradığını bildirmekte ve bu zarann tazminini istemektedir. G BEECHAM RESEARCH LABORAWRIES'in Süper antibiotiklerinden AGI BİR KAYIP • Ulemadan Muğlalı Molla Osman hafitlerinden Radovişta eşrafından Behçet Efendi ve Ayniye Hanımın oğlu, Serezli Emire ve Şerifelerden Zehra Ak man'vn insanlık nümunesi aziz eşi, Reşiha Vafı'nin kıymetli babası. Buyükelçi Cemil Vâfi'nin muhtcrem kayınpederi. Canan Vâfi'nin sevgili buyuk babası, merfaum Abidin Akman ile Emine Akman' ın kardeşleri, mcrhum Şevket Bagana'nın damadl, merhum suvari Albayı Avnl Bagana'nın eniştesi, DoğaD Akman ve kardeşlerinin amcalan, Nazife Harmandalh'nın manevi babası,, Ehli Tariki Nâzenin büyuklerinden Hareket Ordusu önderlerınden, eski Istanbu] Jandar •aa Alayı Komutanı. emckli Erkânıbarb Binbaşısı GEIBEHİN BROXİl (Metbicülm Sodtum BJ»J (PhenetbicilUn Potassium BP.C.) Inj. • • Şurup ve Tablet • Az ^ bir miktar ithal edilmiş ve piyasaya verilmiştir. TÜRKİYE MÜMESStU: • ^ • Müker rem Ber/csoy Sirkeci, Ada Han No: 9 Tph. 22 83 13 • >••••••••»••»••••••••••••••••••••••••••••»•••••»»••••••••••••••»•••• Reklâmcılık (3302 11273) ALİ NAKİ AKMAN (Sınıl 131?) Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Azız na'şı Kadıköy Osmanağa camiinden 26 Eylul 1967 Salı gunü öğle namazını müteakıp İbrahhn Ağadakl makberi mahsusuna tevdi olunacaktır. Allah gani gani rahmet eyleye. AİLESİ Yıldu 4811314 108 DÜNYA MEMLEKETİNDE TANINMIŞ BASUR ECZA DEPOLARINA TEVZİ (Hddensa) ELENSA EDİLMİŞTİR. ReklâmcıUk (3301 11274) MERHEMt Sağlam yapılış Kolay ve süratli montaj imkânı Markezıleştirilmiş pnömatik kumanda 7000 metreye kadar derinlikte kuyu açarak arama ve işletme işlerine mahsus sondaj tesisleri Sondaj için teçhızat, mükemmel işleyişlı aletler, tesislerin işletmeye açılması ve işletılmesi Ihracatçısı : WOUSTRIALEXPORJI Vefat ve Teşekkür Trabzon lısesı matematik öğretmenlerınden eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee İDRİS ÇAIOR'ın 21.9J967 perşembe gecesi vefat ettiğini, vefatı dolayısıyle cenazeye iştirak eden, gerek telefon, telgraf ve gerekse bızzat tarziyeye gelmek suretiyle acımızı paylaşan dost ve akrabalara ayrı, ayrı teşekkür etmeye teessürümüz mani olduğundan gazetenizın delâletiyle teşekkürlerimizi bildiririz. AİLESİ (Cumhuriyet : 11312) NAÎMÂ TÂRİHİ ÇIKI™ Bu mühim eser, hiç kısaltılmadan, lüzumlu tavzihler ve ilâvelerle bugünkii dile çevrilmiştir. Birinci hamur kâğıt üzerine basılacak ve beşer formabk fasiküller halinde ayda bir neşrolunacaktu. Her fasikülün bedeli 6 liradır. tsteyenlere ödemeli olarak gönderile cektir. Bu eser. şimdiden adresini bildirenlerin sayısı kadar basılacak ve dışarıda serbest olarak satılmayacaktır. İsteyenlerin, adreslerini en kısa eamanda yayınevimize bildirmeleri rioa oiunur. IİIDUSTRIALEMPORT 2, rue Gabriel Peri Telex : 214 B.P. 101 Bucarest Roumanie Telegrammes : INDEXPORT Bucarest Telephone internatıonal : 116 Çabuk bılgi almak için muracaat : PSIKİYATRİST Dr. Cerail Bikmen Tel ; 48 40 91 14JK) • 15.00 ^ r Yayınevi pfk. 4S8BüyükpostaneİSTANBUL ROMANYA TİCARET ATAŞELİĞİ A N K A R A , Rıza Şah Pehlevi Sokak No. 33 Telefon : 12 45 66 İSTANBUl Sıraselviler Caddesi 143147 İttihadı Milli Han Kat 4 Telefon : 44 82 61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog