Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE İKİ 25 Evlul 1967 CUMHTJRİYET SOSYAL EROZYON azı köylerimiz vardır. Hemen ucundakl mezardan küçük, köy eksilir, mezar büyür. Mezar köyün aynlmaz bir parçası olmustur. Artık köyden mezara geçmek köylü için bir mesele olmaktan çıjonıştır. Herşey Allahın dediği gibi olur. Dünya ile ahiret yanyanadır. Hayatını kazanma hnkânlanndan yoksundur, ahiretini kazanmağa çalışır. Biraz da öyle yaşar. Telâşsızdır. Çünkü, asırlarca kaderi bu olmuştur ve artık kaderine alışmıstır. Doğar dedesi gibi, yaşar dedesi gibi ve de ölür dedesi gibi. •••••••••••••••»••••I İIİİİİİİ!J: *••• • ••• • ••• :::: :::: B Kalkınamazlar Fkinci Beş Yıllık Plân Tasansından öğrendiğimize göre, 13270 Orman köyümüz vardır. Ve burada 4.5 milyon vatandaşımız barınmaktadir. 55*8 Orman köyünde yapılan araştırmada, bu köyler den • 38 inin. yani 2093 köyün, Plâmn kullandığı ifade « ile Bulundukları yerlerde kalkındırılmalannın mümkün olmadığı» anlaşılmıştır. Bulunduklan yerlerde kalkındınlmaları mümkün olmayan köy emsalini. yani yüzde 38 i, 13270 Orman köyü için uyguIarsak bulunduklan yerlerde kalkındınlmalan mümkün olmayan Orman Köyü miktarının 504? oldnğunu gdrürüz. Plânda «bulundukları yerlerde kalkmdrnlmaları mümkün olmayan köyler» araştırmasının yalnız orman köylerinden 5508 inde yapıldığını görüyoruz. Bu örneklemeyi orman köylerinin tümüne uyKulamak mümkündür. Ancak orman köyü olmayan köylerimiz içinde de <bulundukları yerlerde kalkındınlmalan mümkün olmayan» ünlteler vardır. Arasjtırmanın bunlar için de yapılması şüpbesiz çok ilKİnc sonuçlar verecektl. Orman köylerimiz için kullandığimız emsali köylerimizin tamamı için knllanmak doğru olmaz. Ancak. köylerimizin çoğunluğunun yerleşme durumiarında genellikle bir dnzensizlik olduğu bUinmektedir. Tarihî, dinî ve sosyal sebeplerlo zonı ile köylerimizin büyük bir kısmı ekonomik toparlanmaya ve kalkmmaya elverişli olmayan bir düzen içinde yerleşmişlerdir. Bütün köylerimiz için yapılacak ayni tip bir araştırmada en az 15090 köyümüzün «bulunduklan yerlerde kalkındırılmalannın mümkün olmayacağının» anlaşıiacağı kanısındayız. Demek ki 21 milyon köylü vatandaşımızın 5 milyondan faılası bu tip köylerde yasamaktadırlar. MANİSA MİLLZTVEKtLl sahlp olan bütün isletmenin yüzde 68.78 ini teşkil eden 2.132.288 işletmede fert başına yıllık gelir ortalaması, 485 lira olduğuna göre bu rakkamm bulunmasma esas olan bir tavan, bir de taban rakkamları elacaJk. Bu ortalama rakkamda dahi fert başma tüketim 83 kuruş olduğuna göre, insanoğlunun taban rakamı ile geçinmek zorunda bulunan milyonlarca Insanımızın durumunu düşünmeğe hafsalası ve iz'anı yetmlyor. Daha önemli olan, gene îkinci Bes Yıllık Plân Tasarısının 194 ncü sahifesindeki altıncı tablodan öğreniyoruz ki, tarımla ufraşan orta hallilerde fakirleşme hızı zenginleşme hızından iki defa fazladır. Bu bir sosyal erozyondur. <mdi meselenin Szünü beraberee ve kısaca tespit edelim: îkinci Beş Yıllık Plâna göre. 5042 orman köyümüzün bulundnklan yerlerde kalkmdınlmalarının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Tüm köylerimiz için bu miktar 15.000 in üstündedir. Bunlar susuz, okulsuz. yolsuı. elektriksiz, öjrretmensiz ve ebesiz köylerdir. Bura köylüleri mağarada. çadırda otururlar. Varsa, evleri cürüktür, peneeresizdir, helâsızdır. banyosuzdur. Aile büyüklükleri 6 kişidir ve evleri bir odahdır. Tarlası su. ürünü ilâç görmez. Çofıı Bankanm yolunn nilmez. Bilenlere 29S lira kredi verlrier. Yıllık kazana ortalama <85 llradır. Ayda 25 lira ile geçinmek zorondadır. Evleri depreme dayanmaz. bütceleri kıtlığa, vücutlan hastalığa. Her sebep onlan toprağa düşürür. Bunlar bizim terkedilmiş köylerimiz ve terkedilraiş insanlarımızdır. Bulundukları yerlerde kalkındınlmaları mümkün olmayan köylerde yaşayan 5 milyondan fazla insanımızın hali budur. Bulundukları yerlerde kalkındınlmaları mümkün olmadığına göre, buralara alt yapı tesisleri, yani, yol. su, okul, elektrlk götüriilmesi planlanmı; mıdır, plânlanmamış mıdır. Plânlandtğını kabul edelim. Sonrası ne olacak, Bulunduk/ın yerlerde kalkuıdmlabilir hale gelecekler mi.? Hayır. Bes Yıllık Plânın hükmü kedndir. Mustafa OK :::: Varlıksız ve ümitsiz imdi «bulunduklan yerlerde kalkındırılmaları mümkün olmayan» köylerin durumunu, tkinrl Bes Yıllık Plândan aldığimız rakkamlarla biraz daha yakından tanımağa çaltşahm: Köylü yerlerdeki 3 milyon 430 bin konutun 18000 I radır, ve mağara imiş. bu konutlardan yüzde 17 si çürükmüş, tüm konut mlktannm yüzde 5S.S tntn pek az pencerefji camlı imiş. 200.0M konutun ise hiç penceresl yokmuş. hamamı yokmuş, helâsı yokmus, çamaşır yıkama yeri yokmuş. Çoğunda tezek yakılmakta imiş. 150.000 Km. köy yoluna ihtiyaç olmasına karsılık 22.815 Km. yolu varmış. 25.00* adedlnde içme suyu yok. 19.000 inin içme suyu yetersirmiş. Köylerimizin yüzde 7.5 u 20 hanenin altında, yüıde 54.9 u da 20 ilâ 70 hane arasında değismekte imiş. Nüfusu 5.000 den az olan yerlerdeki konutlann ytizde 22.76 sı tek odalı, yüzde 35.62 miktarı da İki od«• lı imiş. Ve de aile hüyüklügü 6 kişi imis. ,. Kanaatuna • ki. bütün bu yoklann. çadırlann, C n mağaraların, penceresiz. helâsız, hamamsız evlerln tamamma yakın kısmı «bulunduklan yerlerde kalkındınlmaları mümkün olmayan köyler» de toplanmıştır. Ayrıca köy (Ünite) olarak da susuzdurlar, yolsuzdurlar, okulsuz, öğretmensiz ve ebesizdirler. Bu kısırada kellmelerin neden «mış» lı knllamldığı dikkatinizl çekmlş olabllir. Doğrusunu isterseniz. burada yaşayanlar bir masal kahramanı gibi geliyor insana. Hem varlıksız, hera ümitsiz yaşamak güçtür. Öyle yaşıyor milyonlarca insanımız. Türkiyede köpekleri için «Menü» hazırlayanlar varmrs. Onlara anlatamazsınız bunlan. Daha birçoklanna anlatamazsınız. Firavunlara ehramlar düzen insanrıkların ıstırabını anlatırsmız da, bunu anlatamazsınız. daha radikal, daha rasyonel ve daha cesur kararlar almağa mecburuz. ATATÜRK'ün «köylü milltin efendisidir» devrlmcl ve hamleci ifadesini bütün burukiufu lle içhnizde zaptederek. ilk önce. sorumlu kişiler olarak açıklığa varmamız gerekir. Daha mfitevazı ve daha gerçckçi bir ifade ile söyliyelim: Mllletin efendisi olmalannı bıraktık, bunlar, bizim vatandaşımız mıdır, değil midir. Bunlar, bizim insanımız mıdır, değil mldir. Evvelâ. burada. demogojiye ve suçlamaya sapmadan anlaşmaya varmamız gerekir. Vatandaşımız ise, insanımız ise bunlar için bir kurtulu; yolu bulmağa mecburuz. Bunlan terkedilmis halde bırakamayız. Bizim eskiden beri sahip oldugumuz ve İkinci Bes Yıllık Plândaki adedi biîgilerle de teyit edilen görü$ümüz şudur: Köylerimizin yerleşme düzenleri bozuktur. Orman köyleri için yapılan «Bulunduklan yerlerde kalkındırılmaları mümkün olmayan köyler» araştırmasının tümtkpylerimiz için yapılması gereklidir. Diğer sosyal ve ekonomik reformlarla bir paralellik içinde olmak uzere bu tip koylerimizl üçer. beser btrfeştirerek ve elverişli bir yerleştirme ile onları bir ekonomi ve kültür ünitesi haline getirmek bize akılcı bir çözüm yolu olarak görünmektedir. Aksi taktirde köymezargecekondu fasit üçlüsü (ölü çemberi) daha uzun zaman köylümüzün alın yazısı olmakta devam edecektir. Köy Mezar Gecgkondu uçlusu İ ulunduklan yerlerde kalkındmlmalan mümB kün olmayan köylerimiz ve köylülerimiz için İİİİ •••• •••• ••>• !İ!İ İİİİ •••• ••P* «••• •••« •••• •••• İİİİ Mazeret ve gerçek unun malî portesinin çok büyük olacağı ekseriya ençok dinledlfimiz mazeretler arasındadır. Bu mazeretin, özellikle, televlzyon ve tstanbul köprüsü için yüz milyonlarca liranın sarfedllebtldiği bir devrede amelî degeri olamaz. Hele böyle hir mazereti ileri sürmeğe buna karar verenlerin hakkı olmamak lâzım. İierisi için isimlerini yaşatacak büyük eserler bırakmak beseri bir zaaftır. Hükümet edenlerin ken* ene İkinci Bes Yıllık Plâna göre tarımsal < * maklnalardan yararlananlann yüzde 6* ı. ar dilerini bu gibi zaaflardan kurtarmalan gerekir. Bitezyen kuyularından yararlananlann yüzde 79 u, linmeli ki, toplumun ıstırabı ve sefaleti üzerlne kurulmus büyük lüks eserler kimseye umdugu namı kanal sulama imkânlarından yararlananlann yüzde 68 i. sun'i gübre kulanan Işletmelerin yüzde 79 u 50 ve şerefi getirmemistlr ve getlrmlyeeektir. Çogunluk sefaletten kurtulmadıkça, azmlık tçin lüks haramdönümden fazla toprağı işleme durumunda olanlardır, haram olmalıdır. \mma her devrin bir Ehramı dır. Tanmsal Işletmelerin yüzde 4* ı tanmsal kredi alamamakta, tarımsal krediden yararlananlann yüzve her Ehramın bir Firavunu olmuştur ve gene de de 5* yi aşan bir kısmı da ortalama 296 lira kredi olacaktır. alabilmektedir. Tarım mücadelesi yaygın bir hale getirilemedlği için. çoğunluğu küçük Işletmelerde olmak üzere tarım ürünlerinin yüzde 15 i hastalıkazımızı MHhat Cemal Kuntay'ın meşhur bir lar ve zararlar tarafından yok edilmektedir. mısraı ile bitirmek Istiyoruz. «Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır» diyor Sayın Kuntay. Işletmelerin 2.132.288 I yani, tüm işletme miktanHerkes bilir ki, hiç bir ülke bu yönden Türkiye topnın yüzde 68.78 I 50 dönümden az toprak islemekteraklan kadar vatanlaşmaraıştır. Toprağımızın vadirler. Ve fert başına gelirleri ortalama 485 liratanlastığı kadar. Insanımızın da vatandas olacağı giıdır. Bunun en çok 300 lirasını tüketime ayırabilenü özlüyoruz. tçimizde şair Kuntay'ın cümlesinin ceğine göre günde fert başına tüketim masrafı 83 heyecanını muhafaza ederek yeni bir özlem ve iman kuruş düşmektedir. ile tekrarlıyoruz: Gene kanaatımız o ki «bulunduklan yerlerde kalkındınlmaları mümkün olmayan köyler» de yaşaToprak, üstündekileri insanca yaşattığı nisbette yanlar ne tarım makinalanndan. ne sulamadan, ne vatandar. gübrelemeden. ne tanm tnücadelesinden, ne de kreînsan, toprağında insanca yaşadığı nisbette diden yararlanmaktadırlar. 50 dönümden az toprağa vatandaştır. 11 1! İSi :::: :::: •••• *••• •••• •••a Sosyal erozyon K:: •.a: '*•• C Sonuç' H: lii Y ::::::iniR:K:::t:::ı:n:::R:::ntrR::::::::::: »••«••••ı••«•«§•>*#•••••••«••••••••••«•••••••«SiSiS ••••>•••••••••••••••••••••••••••••••>•••••••••••••• ::• :.! Yollarımızı dolduran otomobil, minibüs, kamyon, otobüs mar j kalanna hiç dikkat ettiniz mi? Gençler arasında bu isin merakhla j n vardır. Uzaktan bir arabamn hangi marka ve hanri model ol ı doğnnn şıp diye söyleyiverirler. Bu yüzden aralannda bahse tutu ı şanlara bile raslanır. Yollarımızı dolduran arabaların marka ve ; tip bakımından zenffinli|i bu işi sahiden nzmanlık haline getirmiş j tir. ' ! Oysa plânh ekonomiyle yönetilen ülkelerde araba çeşıdı bakı ] mından bizimki gibi bir bolluk görülemez. Biz, Sovyetlerde ancak | birkaç tip arabaya rasladık. Gerçi Fransa, Amerika gibi zengin ; kapitallst ülkelerde türlü çesitli otomobiller caddeleri doldurur | lar. Ama dikkat edildiğinde Fransızın Fransız, Amerikalının Ame j rikan arabası kullandığı anlasılır. ; Türkiyenin manzarası ancak İran gibi kapitalizme açık pazar . ülkelere eştir. bu konuda da bir kişilik geliştilarda hazırlanan filmler gosteikrct Otyam y i i i y a neşteri Vaktiyİe bu durum bir dereceye kadar maznr sayılabilirdi. rememiştir. Her an evden kaçma, rümelıdır. vurmasaydı Viranşehir olayDünvanın büyük oto kumpanyalan, tstanbul, Izmir, Ankara, Adaışten kaytarma eğilımindedır. O öğrencilerimizin co|rafya ları da kanayan bir sürü yana gibi sebirlerimizde birer satıs mağazası acmıslardı. Otomobilİçinde olduğu sürekiı çaUşnmve jeoloji kitaplarında dcprem, ralarımız gibi sinsi sinsı işleyip ler, otobüsler. yabancı kumpanyanın Türkiyedeki komisyoncusu ların yanında. çevre ilişkilerinin oluş sebepleri. çeşitleri yazılıgidecektı. Otyam'dan sonra olaytarafından getirilir, satılırdı. de bir yönteme bağlanmaması. dır, fakat korunraa caresi olarak ların kahramanlanndan Urfa Va Ne var ki asıl rezalet, Türkiyede oto sanayii kurmak fikriaonun çevresiyle normâl ilışkiler asıl lâzım olan saçlam Uonut va lısı Kemalettm Gazezoğlu, Viden sonra başlamıştır. kurmasını, dolayısıyla ıntıbak et pımı esaslan yazılmamıstır. Öğrar.sehır Adalet Partisi llçe BaşBueün Türkiyede 17 otomontaj fabrikası vardır, son zamanmesıni engeilemektedır. Bundan retmenlerimiz de bu konu üzekanı Seydo Ağa ve Ölen Kaydır ki, yetıskinliğe erişmenın ge larda 17 rakamının 18'e ulaştıiı söylenmektedir. Demek yeryüzünrinde durmalıdır. makam Doğan Gürbüztürk'un reği olan aile ve toplunı yaşamı de herbiri birer devlet kadar büyük bütçeye sahip otomobil kumkardeşı Şahin Gürbüztürk'ün aSONUÇ na intibak ve intıbak sonucu, panyalan gelip memleketimizde birer fabrika açmışlardır. Herbiçıkamaları netıcesinde dünen do sihnı. ılmî tavır, sosyal. his ve rine arnaçlannı sorsanız, verilecek cevap hazırdır : izin bizim. başkalarının yalapları Mısırdaki Sagır Sultan heyecan. morâl, dini olgunluğa Türkiyede makine ve otomobil sanayiini geliştirmek, Türzacağı yazılar gazete sütunbıle duydu. kiyeye hizmet etmfk. Türkiyenin işçisine iş bulmak, döviz tasarlarında kahrsa genış bir fay erışememişlerdir. Kaymakam Doğan Gurbüzda sağlıyamıyacak. ilerde daha rufu sağlamak. . tşte, Anadolu köylüsünün yetürk, bınlerce donum Hazine anıce can v e mal kayıplanna taDofrusunu isterseniz vabancı kurapanyaların bize olan büyük tışkınının öğretmenden çok ıma razısınm ağalar tarafından yağnık olacağız. Hatta dıyebilinm mın etkisinde oluşunun gerçek askları beni her zaman düsündürmüştür. Dünya pazannda birbima edildiğıni tesbıt ediyor. Ayki şimdi herşey unutuldu nedeni budur. Oysa dıni olgun'.u riyle rekabet halindeki 17 büyük kumpanyanın TOrkiyeye çeııeel rıca bu işle ilgili olarak kendiga erişmemiş bir kişi, çocukatması ve bizlere hizmette yarışa girmesi de hepimizi düsündürFuat EROGLU sır.e Ağa hesabına rüşvet veren iuk ınançlarına bağh kalır. BunÖğretmen • Elâzığ melidir. Zira Türkiyede bngün yılda 10.000 binek arabası, 2.000 otoaracı Malmüdürünün konuşmasılan eleştirmez. Korkudan. Allabüs, 10.000 kamyona ihtiyaç vardır. Ba kadar küçük bir pazann nı teype alıyor. Fakat bu yüzden hın belâsından kurtulmak ıçın ıüfttüne kurulan 11 büyük kumpanyanın hâli ne olacaktır? Bu 17 başı derde gıriyor. Olay valı badet yapar. Dınden bir şeyler büyük kumpanra maazallah bir imalâta baslarlarsa biz Avrupayı tarafından teleıonla Içışlerı Babekler. Cennette bır Köşk ve da. Amerikayı da çeride bırakıp oto sanayiinde dünvanın en ileri kanına bıldirilıyor. Bakanın emdıîedığınce yaşama gibi Sonuç memleketi olur, ve cümleve duman attırmaz mıyız? rı ile statuko muhafaza edılıyor. olaıak ta dini düşünüleri yenı17 18 otomobil kumpanyası Türkiyenin ihtiyacı olan 10 hin Yânı devletı idare edenlerın poden kuramadığı gıbı. kendısıne binek otomobilini pavlassalar herbirine yılda 1700 1800 araba dülitıkası olan «Sizde olanın sizde artışmacı Sayın Mesut ö z bır yaşama felsefesı de kuramaz. «er. eloflannn aklı yok mu ki yılda 1700 1800 araba satmak için kalması, sizde kalana da torungen, «ÎO. Asnn Türkiye'sinlarınızın sahip çıkması için» Bagelip Türkiyede yatırım yapacak. fabrika kuracak?.. Yetişkinler Eğitimi de bâlâ, Anadolu köylüsünün kan Valiye emir veriyor. Dofrusn bu isin büyük. kocaman, meshur otoriteleri ne derier yetifkini öfretmenin defil. bildiörviluyor kı, Anadolu köylübilmiyorum? Ama artada pek basit sornlar vardır. Bu 17 18 oto ir yanda Seydo A | a , Albay fi n e olursa olsun <lmam» ünva sunun yetışkınının çeşitlı prob fabrikası eğer Türkive dısında pazarlar düşünüyorlarsa, o da bir Eyüp Ağa, daba bilmem ne nını almıs sözde din temsilcilerilemlerı vardır. Bu problem gariptir. Diyelim eloğlu tran'a otomobil satacak.. Bu satısı Ameağa bir sürü köyü içıne al&n nin etkisindedir.. ötretmenin lerin çozümü yalnız öğretmene rika veya Inçiltereden yapsa kendisine daha çok çıkar sa|lamaz arazınin kendilerinde kalması ve neden bu konoda basarı saglama bırakılması haksızlık olur. Bu. mı? Gazeteier Amerikan knmpanyalarının Alman. ttalyan piyasakendılerinde kalan bu arazıye dıfı i?i> üzerinde durulması gedaha çok 2026 yaşları arasındakı smı zorladıtını ve Avrupa oto sanayiini ele reçirmek İçin hisse torunlarımn da sahıp çıkması ırekli ayn bir sosyal »orun» dıkışılerı kapsamına alan bır yetış senetlerini satın aldığını yazıyorlar. Kapitalistlrrarası bir rekabeçın mücadele ediyor, öte yanda yorlar, Sayın Dr. Nurettin Erkınler eğıtımı ışıdır. Halka yone tin meydan muharebesidir bu Ama biz yoksul Türkiyeye 1718 büköylü halk cehalet ve sefalet idoğu'nun «Gençlik ve Sorunlan» lık bir idarenın, aydınm. gençlıyük kumpanyanm çengel atması ne demektir? çınde sürünüyor ve devletı idabaşlıklı yazılarına değinen yazığın, üniversite ve çeşıtlı kururaSornnnn cevabı arandıfında ortaya çıkan gerçekler her sabada re edenler bu düzenı korumaklannda. lann halka götureceğı bır hıztan başka birşey düşünmüyor. mettir. Bu hızmetledır kı. Ana oldnğu (ribi acıdır. Türkiyede otomobil, kamyon, otobüs Hhali yallkin Anadolu köylüsünün yesaklanmıştır ıcrçi.. Ama büyük knmpanyalarla birtakım yerll Mehmet ÇELİK dolu köylüsünün yetışkını ılgısıtişkininin yetişkinlik kavramınKADIKÖY işadamları anlasarak yeni nsul ve erkâm düıenlemişlerdir. Ba ne göre, genel kültür. meslekî daki yerini hesaplıyalım Sayın usul ve erkân sudur : bılgı, boş zamanını rieğerlendırözgen, bu «sosyal sorun»un çöMadem ki otomobil ithali yasaktır, oto parçalan dısandan feme ve vatandaşlık eğıtımı alabıl zümü için. Sonra da, neden öğret tirilecek, Türkiyede birlestirilerek altına dört adet lâstik takılamenden çok, imamın etkisinde o sın. Bunun dışındakı duşuncelerı çak ve piyasaya sürülecek.. Böylece hem Ithal bakımından kolaynıız, bırıbınmızı suçlamaktan ölusunun nedenlerinı arastıralım. lıklar satlanacak, hem de pazarlama ve satma bakımından rahat teye geçmez. rahat çalısılacak. Anadolu köylüsü Kemal IŞIK Türkiyede montajı yapılnuş bir otobüs veya otomobil tiyatlynadolu köylüsünün yetişkini Mühendis Orhan Pekin'in le dünya fivatları arasında en asafı yarı yanya fark vardır. Bn düşünce yönünden bagımlı ol «evler depremden neden fark vatandasm cebinden çıkmakta, halk kazıklanmaktadır. duğundan. sağlam bir kişilık yıkılır» başlıklı yazılarını Geçenlerde Romanyaya yaptığımız rezide dikkatimizi, kaba kuramamıştır. Geçmış kuşaklarokudum. Ben de bu depremi yagörüniislü ama sağlam kamyonlar çekmişti. Sordnk : şadım ve gördüm. Bu cihetle Or dan aldığı bilgi ve becerileriııe hiç bir katkıda bulunmadan va Kamyonlanmızı en küçük parçasına kadar biz yapanz.. dehan beyin yazılarına ekliyecekdiler. Romanyayı goren bilir, ortada bizimki «ribl yü« roarka araba şaraı boyunca sürdüriir ve kenlerim olacak. Sayın yazar yalnız yoktur. disinden sonraki kusağa olduğu 5 lhan Selçuk Sosyal Sigortakarkas bina yapımı üzerinde dur gibi aktarır. Sahip olduğu düşün lar Kurumundan şıkâyet eYoksul bir millet gerçekten bir motor sanayii kurmak Istiyormuşlar. Yazıları içinde de halk celerl e yasamı boyunca karşılaş derken son günlerde çıkarısa, zaten zayıf olan giicierini birlestirir, kendi gerçeklerine göre tipi evlerin yıkılmadığmı belirtıgı olaylar arasında bir karşılan YETKÎ Kanunu ile bu kanuve temel bir plâna göre, yürür. Otomobil fabrikası her kösebasıntiyorlar. Hatta bu tip evler yıkıllaftırma yapmasını, bunlardan ış na dayanarak yapıUbılecek ka(Ja.a^ıjujLhakk^J djikkâAi ^cğildir. Büvük yatırım. büyük orıanimış olsa bile fazla can *aybına görenini seçip. iş Eörmeyenlerı nunsuzluklardan da soz ediyor* ^ Msyon^hiRjsrf Bir iştir. Am» fu miemİeKette otomontaj sanayii atmatmı, kendi teerubtleriyle Bu kanun Büyük MıUet Meclısı "45 jlenilen ojun. ozeJLK9etkbi& sampiyonn *• fcatajtttjpnn» « n inanç Bu "y'ıfkVdepremler Tüfltiyemibulduğu doğruya, iyiye, güzele de gorüşülürken bütuu muhalıf • lı militanı Mehmet Turgut gibi bir Bakanı bile çileden çıkaracak ıf zin büyuk bir kısmını etkilemışengel olan düşüncelerden sıyrılpartıler ve onları tutan Basın halde yürtirse memlekete ne hayrı vardır? tır. Deprem bölgeleri her ne ka masını. kendısinin de başanlı ba Kanunun Anayasaya »ykırı olTürkiye öylesine bir acık pazar haline çelmistir ki, her önüne dar bellı ise de, olacağı zaman zı işler yapabileceğıni, herkesten duğunu ılerı sürduler. Kanun ek eelen bir clnko dam çekip otomontaj fabrikası kurdnm diyor... ve yer onceden bilinememekteayrı bir düşüncesinin olduğunu. serıyet partisınin oyları ile çıktı. Ondan sonra gelsin tahsisliden, liberasvondan, kotalıdan kotasızdır. Bütün amaç can kaybını vardığı sonuçların doğruluk deFakat Anayasaya göre kanunladan ithalât .. Döviz transferi, yüzde 400 kâr, ve nurlu nfuklar ve bunu sağlamak için rr;al kayrecesini, ancak kontrol vt denerın Anayasaya aykırı clduğunu Yabancı Sermaye Kannna ile kârjn tümünü dışanya transfer etbını önlemek olduğuna göre bümeler sonucu »nlayabilecegini ileri surebilecek ve ıptalini istemek imkSnı da var.. tün Türkiyemizde konutlann sağ öğrenmemiştir bu yüzden. yebilecek kuruluşlardan bu koBöyleslne bir âlem galiba resmi sömürgelerde bile görülmelamlığı elzemdir. nuda herhangi bir başvutma yamiştir. Yine Anadolu köylüsünün yeO Bu saglam konutlara devlet pıldığına iliçkin bir haber duyatişkini, davranışları bakımından ve resmî kurulns yapıları örnek bağımlı, yarını konusunda endımadık. Basında da onları bu yöolmalıdır, selidir. Ailesi ve çevresiyle sürek ne ıtecek bir kıpırdama yok. Ya (T) Hükümet mutlak bir inşaat li çatışma halındedır Oysa. her bu kuruluşlar kanunun Anaya«a yonetmenliğinı yürürlüğe koyma şey babanındır köylü ailesmde ya aykırı olduğu konusunda sağ •uraaaı••••••••••••••••••••••• lı. Bclediyeler musamahasız Babasının yanında olriuğu surece lam delillere veya ooyle bır başkontrolda bulunmîmahdır. (Buhiç bir şeyi yoktur koylu yetışvurmaya geçecek enerjfye sahıp gun inşaatlann çoğu tuğla yığma kininin. Evlı, çolukçocuk sahıhı değiller. Oysaki Çetin Altan'ın ve üzerıne beton hatıl veya öemır olmasına rağmen. cnlar üstünde dokunulmazlığını kaldırmada ba li beton tabliyedir. Asmolen yaAziz hayat arkadaşım hiç bir hukuku voktur. Onljr da, sın ve partiler çok enerjık harepılan devlet bınaları vardır.) kendisi gibi babasının voretımi ket edebileceklerini gösl»>mışlerA Şehircilik plânında binalaaltındadır. Eşıne ve çocuklarına di. rın yüksekliji ve katı belirtilme küçük bir hedıye verme zevk.nllhan Selçuğun bu konuya da iki buçuk yıl devam eden elim hastalığı müddeünce, kendisine li yalnıı sırada değil bloklarda den yoksundur. Tum sorumludokunmasını isterdık. candan alâka ve şefkat gösteren kıymetli dostumuz Sa\in Prof. binalann destegi sağlanmalıdır. luklar babaya an olduğundan. Kemâl ESGÎN Ekrem Şerif Egeli, Sayın Prof. Hazım Bumın, Sayın Prof. Sala (4) Türkiyede her bölgede halk Karatay, Sayın Prof. Süleyman Dırvana'ya ebedi olacak minnetlekonut yapımı tarzı başkadır. Barimi ifade ederken. Burhan'm ruhunu şâd eden güzel Sanatlar tıda ahşap doğuda kerpıç ve Akademı mensuplarınm ve dostlanmızm kadirşinas alâka ve tatoprak damh evler gibi. Hele ziyaretlerine karşı duyduğum şükran ifadeye gazetenizin vasıta olkoylerimizde... masını rica ederim. Bu yapılann nasıl dayanıklı clacağı hususunda da halka bilgi HAYRÎYE BURHAN TOPRAK verilmelidir. O Mevcut binalar kontrol eîlancıhk 11315 dilmeli gerekli tadilâtlar yapılmalı tedbirler almmalıdır. (5) Sayın yazarın dediği gibi, yalnız afiş ve broşürler halkı aydınlatmaya yeterli değildir. Veremle savaş, trafik konulannda olduğu gibi yurt çapında bir çahsmaya girilmelidir. HalDÜNYANIN EN BÜYÜK ANSİKLOPEDİSl kın en çok ilgi gö'terdiği sinema Viranşehir olayları Araba saltanatı!. r S Gençlik ve sorunları T B G Evler depremden neden yıkılır? Y A Sosyal Sigortalar i ve Yetki Kanunu TEŞEKKÜR BURHAN TOPRAK'ın IMEIMDERES ( Yazan: Samet Ağaoğlu) Geneİ dağıtım v* satış: /VRKADAŞI ENCYCLOPAEDIA 24 Cilt 28.000 Sahite Kitap hâlindc ÇIİC11 • F. 10 Ltra REKTUR Kitap Aylâlc Musa ^ CumhuViyet 11310 SON BASKISI AZ MİKTARDA GELMIŞ OLUP ÖDEMEDE BÜYÜK KOLAYLIKLAELA SATILMAKTADIR. Nuraosmaniye Cad. 81, Emek İş Hanı Istanbul AYDINLARIMIZA DUYURULUR, Amerikan N'eşriyatı Bürosn ' tstanbul: İstiklâl Cad. 387 Tel: 44 26 36 Ankara: Mithatpaşa Cad. No: 61 Tel: 12 73 18 CHeriş: 603) 11276 ÇORÜM ASKERÎ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞEANLIGINDAN İst. Dz. Tek. Mlz. Saf. Al. Koms. Başkanlığından: 1 Kapalı zarf usulü ile 9 kalem demire ve ağaca zirrıpara kâğıdı satın alınacaktır Muhammen bedeli 38250 lirs olup geçici teminatı 2868 75 kuruştur 2 Şartnameler Komisyonumuzda, K.KK Ankara ve tzmır Lv Âmırliklerinde bedelsı? gorülebilir. TARİH, TÜRKİYEDE İLK DEFA Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi ihtiyacı için 1386 Kg. 35X35 lik köşebent demiri, 71 Kg. 35X40 lık Te demiri ile 37 Kg. 40 lık Lama demıri, şartnamesindekı hükümler dahilinde 2490 sayılı kanunun 41. maddesine müsteniden açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli (3647.01) lira olup geçici teminatı C273.53) liradır 3 Buna ait şartname ve diğer vesaik mesai saatleri dahilinde Müze kaleminde istekhlerce gorülebilir. 4 lhâlesi 12 ekim 1967 perşembe gunu saat 15.00 de Topkapı Sarayı Müzesınde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 5 lsteklilerin ytıkanda açıklanan beiirli gün ve saatte geçici Teminat makbuzları ve Ticaret Odası 1967 yıü belgesi ile komisyona müracaatlan ilân olunur. (Basın: 23111) 11291 Çorum Garnızonu ıhtiyacı için aşağıda cins ve miktarlan yazüı sektı kalem sebze ve meyve 12.10.1967 tarihınde saat 11 de Kapalı Zarf Usulü ile satın ahn^caktır. Sebze ve meyvalar bır talıplıye ihale edılebüeceği çibı ayn ayn taliplılere de ihale edılebilır. Evsaf ve Şartnameler Ankara, Istanbul, Levazım Âmırliklerinde ve Komisyonda görülebilir Teklif mektupları ihale saatınden bir saat evveline kadar kabu] edılır. MÎKTAR1 5000 Kg. 8000 8000 6000 8000 DÜUO IOOOÜ BEIGEIERIE TÜRK TARİHJ'nde DİLE GELİYOR... Cumhuriyet 11308 CİNSİ Lahana Pırasa Ispanak Havuç Portakal LıraoD Kuru Soğan Patates TAMAMI Tahmın bedeli Lira Krş. 2750. 5600. 7200. 6000. 11200. Muv. teminatı Lira Krş. 206. 420. 540. 450. 25 L 3 Irtalesı 6 Ekim 1967 zünıı saat 1J.00 de KasJmpaşa'daki Komisyonumuzda yapılaoaktır. 4 Istcklilerin ihale günü sasi lO.Oo t kadar Komisyonumuza vermeleri. teklıflerini ı • • • • ı Tatvan Askerî Safmalma Komisyon Başkanlığından: Tatvan garnizon birlikleri için 7 kalem yiyecek maddesi ' 2 Ekim 1967 pazartesi günü saat U de 60 ıncı Top. Tb Subay Gazinosunda kapah zarfla ihale edilecelrtir. Muhammen bedeli 52100 lira oiup geçici teminatı 3907 lira 50 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını ;hale saatinden bir saat evvel Komisyona vernıeîeri şarttrr. Postadaki gecikrneler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Ankara, Istanbul Levazını Âmirliklerinde ve Komisyonumuzda gdriilebilir, (Sayı 1703) (Basın: 22033) 11289 ' 1UO0O 8750. 7500. 900U. 840. 656. 25 562. 50 675. 4350 (Basın: 23026) 11299 11290
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog