Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

ETAN'ın hazarlamış olduğu ve Bskanlığmm Lise I. IL IIL ve ÖğOkullarına yardnncı ders kitalıı kabul ettiği EKLERİL! SÖZLÜ ve TAZHJ ii Kompozisyon ıbı plâstifc ciltli 5 Üraya çıkö. L KİTAP, KIRTASİYE, DEES ARAÇLARI Vnkara Cad. No: 78 İstanbul (Feza: 1833) 11268 umhuriyet KURÜCUSU: YUNÜS NADİ SOPİK KATRAN şampuam § FORMÜLÜ 20 &ENELİK BİR TECRÜBENİN MAHSULÜDÜR BİLÛMÜM ECZANELERDE ARAYINIZ. Tel : 47 79 41 EKSTRESİ İLE MIŞ HTJSÜSÎ BİR 44. yıl sayı 1SSO2 Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h a r i y e t Teietonlar. 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 i s t a n b u ] Posta K u t u s u : tstanbul N o 246 2242 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozortesi 25 EylOI 1967 Türk Silâhlı Kuvvetleriyle yapılacak ortak tatbikata katılacaklar Incirlik iissiine 5.000 Dmerikan askeri iniyor ANKARA Cumhuriyet Bürosu 5.000 Amerikan askeri kara ulaşım araç ve silâhlan, 400 Amerikan nakliye uçağı ile peyderpey Incirlik Hava üssüne indirilmektedir. SÖz konusu Amerikan birliğinin 26 ekim tarih' leri arasuıda Merzifon ve Amasyada. 69 ekim tarihleri arasınâa Saroz körfezinde Türk Amerikan Silâhlı Kuvvetlerince yapılacak «Derinİz (DeepFurrow)» tatbikatuıa katılacaktır. Tatbikat, NATO Savunma ittifakı çerçevesinde iki ülkenin silâhlı kuvvetlerinin işbirliğini geliştirmek amacmı giitmektedir Tatbıkatı Cumhurbaşkanı Cev det Sunay. Başbakan Süleyman Demırel, Genel Kurmay Başka nı, Kuvvet Komutanları. diğer yüksek rütbeli komutanlar ile NATO'lu ve Amerikah komutanlar da izleyeceklerdir. («CUMHURÎYET» Adana Bürosuna göre, Incirlik Üssünün tatbikat için ayrılmış olan sahasında kurnlacak olan «Çadırlı Sehir» in yapımına, çadırlar ile diger tesislerin knnılmasına baş lanmıştır. Ancak grev dolayısıyle sayılan 100'ü aşan Türk işçisi çalışmayınca. Amerikalı askerler gerekli testsferi yapmağa baslamıs, aynca Federal Alman yadaki bir fisten de teknik eleman getirilmiştir.) Bakanların katıldığı berberler kongresinde Nuh'un dış gezilerinden Heyetimiz Özbekistan'ın kadın bahsedildi Cumhurbaşkanı ile görüştü TAŞKENT, TILMAZ ÇETİNEB bildiriyor Demirel Timut'un mezannda dua etti O Harb Iş grevi yüzünden Adana'da hava gergin ADANA, (özer ÖZTEP bildiriyor) Incirlik Amerikan Hava Üssünde «Tumpane» şirketine karşı Harblş Sendikasınca girişilen grev, Amerikalıların bazı davranısları yüzünden zaman zaman tehlikeli durum almaya başlamıştır. Dün saat 16.30'da da Amerikalı teğmen L.T. Shek yeni bir olaya sebep olmuş, tncirlikte dışan çık ması yasaklanan 01 D.F. 212 plâkalı otomobüi grev gözcüleriyle jandarmanın üstüne sürmüştür. Aynca motosikletle, süratli giden aracı takip eden gTevcilere de kasatura çekmiştir. Olaya elkonulmus ve Amerikalı teğmenin ifade si alınmıştır. Incirlikteki olayların şehire sıçrama ihtimalini önlemek gayesiyle de Emniyet Müdürlüğü civar il ve ilçelerden çok sayıda polis, Antakya Jandarma Er Eğitim Alayından da jandarma birliği getirtmiştir. Garnizon içinde grev olan iş yerlerinde bulunan grev gözcülerinin yanlarına Tomson tabancalı ve kurt köpekli Amerikan askerlerinin konulması havayı elektriklendirmiştir. Alârm uçaklarının bulunduğu yerlerde casuslara karşı kullanılmak için eğitilmİ3 köpeklerin. grev gözcülerinin yanlarına baglanması ve bu da bazılannın zaman zaman «Defolun ,gidin buradan, yokst knpekleri üzerlerinize bırakırız» demeleri. grevciler üzerinde büyük yankı yaratmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. { da) 84 yaşına basan Ismet înönü: «Her zamankinden dâha canlıyım» dedi ncekl fün geç vakit özbekistan bmşkeatfaıe gelen Demirel ve Türk heyeti, dün sabab özbek Cumburbaskanı Bayan i'adiçâr Sâdık Nasreddinova ile (örfişmfişlev, daha sonra Semerkant'a çiderek, Timnrun mezannda dua etmislerdir. Başbakan Demirel'î Tsakent* te öıbekistan'lı Türkler. çittigi diğer yerlere nazaran daha da artan bir tezahüratla karsılamışlardır. EUerinde Türk bayraklan oldulu halde havaalanında toplanan ve çojtunn Türkler'in teşkil ettifi Taskentiiler, Süleyman Demirel'i sürekll olarak alkışlamıslardır. Başbakan Demirel ve Türk beyetinln öteö üyelerinin Taşkent'e lndikleri andan itibaren en çok duyduklan lisan Türkçe olmuştur. Uçagın kapısında Demireri karşılayan Özbekistan Başbakanı N. Kurbanov, Tlirkçe olarak kendlsine «Aleykümselim, hoş geldiniz» demiş, daha sonra, Demlreli selâm lamak üzere havaalanında toplanmış bulıman kalabahğın arasınrlan da «aleykümselâm, hoş geldin, yaşa» gibi kelimeler duyulmuştur. üçakla Semerkant'a giderek Timur'ıın kabrine kınruzıbeyaz karanfillerden yapümış btr çeleni de koyan Başbakan Demirel ve be raberindekiler, daha sonra, 15. yüzyüda yaşamış ve bir rasathane kurmuş olan Astronom Uluğbey'in de Chupanatinski Tepesindeki kabrini riyaret etmiştir. Demirel ve kendisine eşlik eden Türk heyeti mensuplan, sehrin diğer tarihi yerleri ve bu cüıîlleden olmak üzere Se«ıerkand'ın meşhuj «Eğri Minaresini» izlemişlerdir. Erdem ve Alp «Kral ların bile önünde baş eğdiği» mesleğin mensuplanna karşı sevgi ve saygılannı dile getirtiiler. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Berberler ve Kuaförler Kongresı, dün, Köprülü Düğün Salonunda yapılmış. kongrede Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem ile Bayındırlık Bakanı Or han Alp. birer konuşma yapmış lardır Kongrede söz alanlardan Maraş delegesi Alı Yılmaz. Basbakanın beraberınde Romanya ve Rusyaya götürdüğü berber Nuh Akgün konusuna deginmış. «Bia memleketin en yüksek insanlannı traş ediyoruz. Bir berber arkadaşımızı Başbakan götürdü diye herkes diline aldı. Matbuat yazdı. Bix ise berberin eötörülmesinden seref duyuyoruı» demiştir ERDEMİN KONUSMAS1 Çalışma Bakanı Erdem «Gerçekte kıral ların bile Snünde baş eğdijh bir meslek sahiplerine hi tap etmek çok KÜÇ. Hele konuşma ile tnakası birlesmis kimseler önünde bir Bakan olarak ko nuşmak çok zor.» diye söze başlamıs ve özetle şunlan söylemis lamıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Timur'ün kabrinde Zeynep AVCI | ir yıl daha aldı Ismet Paşa, 84 84 i yaşma bastı ve sonra da •Kim yaşına «Kim ' •orana söyleyin. Her zamankJnlorarsa den daha canlıyım» dedi Ismet tnönünün 84 üncü yaş günü, dün, Büyükadada denize bakan bir restoranda çocuklar gibi eğleni lip kutlandı. Restoranın her köşesi karanfiller, kırmızı güller ve ne çiçek bulunmuşsa en canlıları scçilip onlarla donatılmış. Şöyle cereyansız, kuytu bir köseye de Pasanın m» sası kurulmuş... Ismet Paşa da, ya nında Mevhibe Hanım, önünde mik rofon, yüzünde genis bir tebessümle oturmus... Saat 12 yi az geçerken doğum günü partisi başladı... İnönü. tabağının yanmdaki bir duble rakı hâriç, gelen yemeklerden pek azına yüz verdi. Bir ara eli rakı kadehi yerine içinde bir kırmızı gül, bir beyaz karanfil bulunan kadehe değince hemen Mevhibe Hanıma eğüdi: B EAGLAYANGİL ENTO ve ıTO'daki mumuzda îğişiklik oktur,, Haberler Servisi)' ri Bakanı î . S. Çağla1, dün gece uçakla New a gelmiştir. Çağlayanin 22 nci Genel Kururk dış politikasımn ana i açıklayan bir konuşcaktır. 26 eylülde de, rk'ta, CENTO Dışişleri ının gayrıresmi bir topkatılacaktır. CENTO' ;mi Dışişleri Bakanlan toplantısı, Pakistanın rüzünden iki defa erte[Arkası Sa. 7. Sü 3 de) Demirel'in şantiye şeti OP7 müşavirliğine getırflıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Demirelin Sovyetler Birliğinden dönmesinden sonra DPT* nda önemli değişiklikler ve atamalar yapılacagı öğrenilmiştir. tktisadi Plânlama Dalresi Başkanlığına «Türk Yurdn» dergisl yazarlanndan Doç. Dr. Nevzat Yalçıntaş, bir s\tredenberi açık bu lunan Koordinasyon Dairesi Başkanlığına YSE Genel Müdürü Ekrem Gürsu, Yabanca Serrnaye Müşavirliğıne Demirelin şantiye şefl Muammer Dolmacı, thracatı ve Yatınmlan Teşvik Bürosu Müdür lügüne tTinir Jeledlyesi Özlük tşleri Müdürü Ahmet Bemzi Hatipin getirilecekleri ifade edilmektedir. Füzesavar duvarı öte yanaan 2819 eyiül tarihleri arasında NATO üyesi yedi ülkenin Savunma Bakanlan NA TO'nun Nükleer Plânlama Komitesi toplantısı için Ankaraya geleceklerdir. Aralık 1966 NATO Bakanlar Konseyi toplantısında alınan bir karar gereğince kurulan bu gru ba Türkiye, Kanada. Federal Almanya. İtalya, Hollanda, Ingiltere ve ABD dahildır. NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio'nun başkanhğında An karada yapılacak bu toplantının gündeminde «Füzesavar füze sistemi» nin kurulması konusu da yer almaktadır. Toplantıda, ABD Millî Savun ma Bakanı Robert McNamara kendi ülkesi sınırları boyunca kuracakları «Füzesavar füze sis temi» hakkında geniş bilgi verecektir. (Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) "Muhteşem imparatorun huıurunda,, Bugün Timurleng'in mezarını ziyaret ettik... Orta Asya'da, Av rupa'da Türklerin, Osmanlı Imparatorluğu'nun kad'erini değiştirecek olan bir diğer Türk şimdi muhteşem kabrinde yatıyor... Kendisine birkaç yüz metre mesafede yakınları, çoluğu çocuğu ile beraber... (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) 84 yaşma basan tnSnü esiflepastasmı kesiyor Foto: Selçuk AYBATAR Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu YAZI IŞLERI MÜDÜRLÜ ĞÜNE İSTANBUL 8.Ağu< tos 1967 tarih ve 15454 sayılı gazetenizin birinci sahifesinın dördüncü sütununda «Tutün ilfiçlannda 7 ayda 600 kişi öldü» başhklı yazınızda Enstitümüz yetkili eleruanlarına atfen verilen bazı izahatın Teknik ile kabili telif olmadığı ve Enstitümüz yetkili elemanlanndan hiç birisinin bu şekilde beyanatta bulunmadığından durumun aşağıdaki şekilde tekzibini rica ederiz. I Folidol aktif maddesi Parathion olan bir preparattır. Tütün zararhları ile mücadelede Folidoldan başka Parathionlu ilâçlarda kullanümaktadır. II Bütün parathionlu ilâçlar insan sağlığı bakımmdan tehlikeli olmakla beraber «en ufak bir çizgi veya yaraya tesir eden bu ilâç 34 gün içinde insanı öldürmektedir.» şeklindeki yazınızla Enstitümüz yetkili elemanlannın ilgisi yoktur. Hakikat şudur ki, Folidolun letal dozu 6.4 dür. Her hangi bir sıcak kanh mahlük vücut ağırlığını teşkil eden her kilo başma 6.4 miligram alırsa °:'t> 50 oranında ölüm tehlikesile karsılaşır. III Bir damla Folidolun beş kişiyi öldürecek kadar tesirli olduğu şeklindeki mütaleanızında müessesemiz yetkili elemanlarile hiçbir ilgisi yoktur. IV Folidolun Letal dozunun düşüklüğü ve vücuda çeşitlı yollarla almabileceği bakımından insan sağlığı bakımından tehlikeli olacağı tabii ise de, yazınızda bahsi geçen kanser tehlikesi ölüm vak'alan gibi çalışmalanmızın dışmda kalan olavlar hakkında hiçbir yet kili elemanımızm gazetenize be(Arkası Sa. 7, Sü. S da) Bu ne böyle.. Bardakta çiçek olur mu?.«» Mevhibe hanım usulca cevap verdi: •Buketlerden birinde çiçekler dağümıs da, içlerinden bir size, bir bana seçip önümüze kojmuşlar.^ Birbirlerine bakıp gülümsediler Pınl pırıl güneş altında en kuytu güne? alüna kurulan masada 17 kişi vardı, 17 si de gülüyordu. Paşanın doğum günü deği] de, topfan bir yıldönümü kutlarurcasına Bu ara(Arkası Sa. 7. SO. 4 de) Sükan Inönü'ye cevap verdi ANKARA, (Cnmbiıriyet Bürosu) lçişlerı Bakanı Faruk Sükan, Elmalı'da bazı olaylann vuku bulduğu iddiasıyla tedbir alınması kcnusunda kendisine bir telgraf gönderen CHP Genel Başkanı Ismet tnönü'ye bir telgrafla cevap vererek «Elmalıda halka baskı yapılmadıfını» iddia etmiştir. Sükan, CHP Parti Meclisi bildirisiri. de yer olan «irtica» konusu ile ilgili iddialan da cevaplandınnıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Orta öğretimde yeni ders yüı bugün başlıyor 17 imam Hatip Okulu hizmete açıldı eribot haline getirilecek olan Marmara yolcu gemisi fç yolcu gemisi Feribot,, a çevrilecek Vedat ETENSEL «Marmara» ve «İzmir» mileri baştan sona ka1 edilerek büyük rağren «Tnıva» feribotu jevrileceklerdir. geminin ambarları kal, yerleri garaja tahvil edilecek ve gemilerin bordolarında açüacak büyük kapaklardan otomobil ve otobüsler doğrudan doğruya gemiye girebileceklerdir. Bütün kamaralar ikişer ve tek kişilik olarak tadil edüecek ve her kamarada müşterek duş • tuvalet bulunacaktır. Marmara, Ege ve îzmir yolcu gemilerinde Truva'da olduğu gı bi kaieterya bulunacak ve yolcular ancak yedikleri yemeklerin, içkilerin parasım orada ödeyebileceklerdir. Beherı 8'er milyon liraya tadil edilecek 3 yolcu gemisinde 2'ser yüzme havuzu bulunacak ve gemiler baştan sona kadar Air Conditioning'le techız edilecektir. Türk tersanelerınde ilk defa tadil edilerek feribat şekline getirilecek olan Ege yolcu gemisinde geniş bir «dans pisti» de yapılacaktır. 1955 yılında Almanyanın A.G. Weser Werk tersanelerinde inşa edilen ve şekil değiştirecek olan gemılerden ikisi dış hatta, diğeri ise iç hatta çalıştırılacaktır. \ıya bando, Doğuya ımando,, ÜK «Doğu Kalkınma ri» nin üçüncüsü dün !e Siverekte Cumhuriyet nda yapılmıştır. ıl ve ilçelerden gönderisayıdakı sıvil polis ve a kordonu altırıda yamıtıngte. bınlerce kişı bando. Doguva komanrede Anavasanm 41. mad Jandarma dipçifine pay ığnda kazan Ratıda ve» itll dövızierle katılmış ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ortaokul ve liseler ile aynı seviyedeki okullar bugün 1967 68 dönemi için öğretime başlayacaklardır. Milli Eğitim Bakanı llhami Ertem, dün, bu konu ile ilgili olarak Radyoda bir konuşma yapmış ve yeniden 17 İmam Hatip Okulunun açıldığım bildirmistir. Baka^ıın Radyo konuşmasma göre, bu yıl tmam Hatip O kulları yanında 40 Ortaokul, 10 Akşam Ortaokulu, 15 Kız Sanat Okulu, 27 Akşam Kız Sanat O kulu, 3 Kız Sanat Enstitüsü, 3 Erkek Sanat Enstitüsü, 6 Ticaret Lisesi ve 2 llköğretmen O kulu açılmıştır. Yine verilen bilgiye göre, Ortaokullara 250 bin, Liselere 59 bin, Erkek Sanat Enstitülerine (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Bir süre önce Vali Poyraz'ın aracılığı ile Kayseri'li öğrencilerle banşan Sivas'lı öğTenciIerden tbrahim Tuna, Hacı Mehmet Giresunln ve tsmail Şahin'in Sivas Talebe Yurdundaki yataklan dün yurt önüne çıkanlarak yakılmıştır. Sivaslı öğrenciler, üç öğrencinin kendilerini temsil etmediğini ve barışmak için zamanın erken oldufunu söylemişlerdir. ö t e yandan Sivas'ta muhtemel bir olaya meydan vermemek için orta dereceli okulların açılışı 2 Ekim gününe bırakılmıstır. YATAK YAKTILAR Kopya çekerken yakalanan öğrencı öğretmeni db'vdü TRABZON Trabzon Lisesi Pen grupu öfretmeni Hayri D'hkan güz sınıvla rında kopya çekmek isteyen bir öğrencı tarafından dövülmüştür. Trabzon Lisesi birinci sınıf Kim jfa öğretmeni Hayri Dihkan kop ya çefcmek isteyen öğrencüerden Metin Borazan'a mnn< olmai lstemiştir. Oğretmenln bu durumuna sinirlenen ögrenci Borazan anav salonunda öğretmeni Dihkan'j yumruklamıştrr. Suçüstü hükümlerine göre mahkemeyj sevkedilen öğrenci tutuklanmışür. Üte yandan Traozon Usesj güz sınavlannda 30 yıllık Beden Eğitiml bğretmeni olan Hayri Gür de bir öğrencisinin tecarüzüne maruz kalmıstır. Kopya çeken öfrencisinden yumruk yiyen ö^retmen Hayri Dihkan Harb kararı başka harbetmek başka Hava Kuvvetleri Kumandanı Sayın trfan Tansel, Johnson mektubu, Kıbns bombardımanı hakkında bir demeç verdi ve bu demeç te o zamanki hükumeti suçladı. Akisleri hâlâ devam eden demecinde Sayın Tansel özet olarak dedi ki : «Johnson'un mektubnyla Kıbns bombardımanı arasında mü nasebet yoktur. A.B.D. Başkanı mektubu 5 haziranda göndermişti. Biz 8 ağustosta taarruz ettik. EJer idareciler «Dnr. demeselerdi bugün için Kıbrıs diye bir problem kalmıyacaktı.j» Sayın Orgeneral daha sonra ne kadar tahldm edilirse edilsin, bugün de aynı sonucun alınabileceğini ve Kıbns meselesinin ballinin bir saat işi oiduğunu söyleyerek demecinj bitirmiştir. Tansel'e göre demek ki, 8 agustosta ejer hükumet bıraksaydı hava bombardımanı belirli noktalarda kalmıyarak genişletilecek ve Kıbns problemi de böylece halledilmiş olacaktı. Olayların içinde yaşamış, harekâtı bizzat idare etmiş bir Kuvvet Kumandanı olan Sayın Orgeneralin yargisına elbette hürmet ederiz. Ancak taürmet etmek başka şeydir, düşülen çelişmeyi ortaya koymak başka. Hele bu çelişmeye bilerek düşülmüşse, o zaman doğrnlan kamu oyu önüne ser mek büsbütün kaçınılmaz bir çörev haline gelir. Sayın Tansel'in dediği gibi, gerçekten Johnson mektubuyla hava harekâtı arasında ilişki yoktur. Başkan Johnson mektubunu 5 haziranda, Türkiyenin çıkarma kararmı gtri aldırmak amaciyle, göndermiştir. 8 agustoştaki hava bombardımanı ise,' Amerikanın tasvibiyle, bir polis harekâtı olarak yapılmıştır. %attl birinci karars Amerika tnıamen karşıdır: OLAYLARIN ARDINOAKİ Üçüncü sınıfa geçmişler okuma yazma bilmiyorlar Şükran SONER aşı örtülü elleriyle iki çocuğunu tutmuş, gözlerı yaşlı bir anne llköğretim Müdürüne yalvanyordu.. «Çocuğum Yenikapıdaki ilkokulun üçüncü sınıfına gidiyor Müdür Bey.. Vemin ederim daha adını. sovadını vazmasını bil B miyor. tnanmazsanız şuraya bir kâğıda yazsın. Oknlon müdürüne gittim yalvardım. tkincl s> ntfa veya birinci sınıfa versinler diye. Kannn müsaade etmiyormuş. Birsey yapamaı mısınız Müdür Bey?» (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ikinci olayda ise Amerika, bir sınır içinde kalmak şartiyle, tasvipkârdır. Bn sınır aşılmadıgı için Washington müdahale etmemiş, «ateşkes» karan B. M. Güvenlik Konseyinden gelmiştir. Olaylan tarib sırasına nyarak aniatmak sanıyoruz ki dttşülen çelişmeyi ortaya koymaya daha yararlı olacaktır. tnönü, dostlanmızın tarat tutan, oyalayıcı politikalanna karşı 15 nisanda ilk açık çıkısını yapmış, tutum değişmezse Batı ittifakının yıkıiacagını, ve kurulacak yeni bir dünyad» Türkiyenin yerini bulacağını söylemişti. Buna rağmen Batı tutumu pek değişiklik göster1 Arkası Sa. 7 Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog