Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

AIİ ERTAN'IN titizlikle hazırladığı İLKOKLXLAB İÇİN ÖRNEKLERLE Tahrir Çalışmaları IV cu y V ci Sınıflar için çıktı. Plâstik ciltii fiatlan 2 5er lir«. AK KİTAP KIRTASİYE, DEBS AKAÇLAKI Ankara Cad. No: 78 İstanbul Feza: 1832/11254 umhuriyeC KURüCUSü: rüNUS NADt ,ERI KATİ SURETTE İZALE EDER. v SAPİKSİN^ KATRAN EKSTRESİ İLE MIŞ HUSUSÎ BİR SAMPUAHD5R FORMÜLÜ 20 SENELİK BİR TECRÜBENİN MAHSULÜDÜR. II BİLÛMUM ECZANELERDE ARAYINTZ. | Tel : 47 79 41 44. yıl f550f Telgrai v e mektup adresh Cumhuriyet Istanbul Posta Kufusu: tstanbu) N o 248 Telefonlan 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 0 9 Pazar 24 Eylül 1967 Türk Çalışmalarını bitiren C H P Parti Meclisı bır bildiri yayınladı: ORTANIN SOLU... gezmek üzere trenle Semerkant'a gitti ANKARA (Cnmtauriyet Bürosu) Istanbul'da Balmumcu'da bulunan Jandarma Tugayının ıkı taburu ıle tugay karargâhı Zon guldak'a nakledılmiştır. Ilgilüerin verdığı bılgiye göre, Içışlen Bakanlığınca yenıden taazım edilen jandarma bol ge kuruluşlan gereğince, jandarma tugayının bır taburu Zonguldak ılının Devrek, diğerı de Kozlu ılçesine nakledilmıştır. Tugay karargâhı da birlıkte nakledılmiştır. Bazı çevreler bu nakil olayının Turkıye Kömürlerı IşletmeEI Gene! Müduru Behzat Fıruz' un Başbakana gönderdiği gizli mektupta belırttığı ve istedıği asayış tedbırleriyle ilgili olduğunu ısrarla iddia etmektedırler. Zonguldak Havzasına dün yeni Jandarma Birlikleri gönderildi «Irtica hevesi vukuat çıkarma CHP yolunda» Demirel, Taşkenl'le MOSKOVA'NIN TOLU... dövizlerle korşılondı jfy Kayseri'de ölenlerin ailelerine 100'er bin lira verilmesi teklif ediliyor ' ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) CHP. li Sıvas Mılletvekıli Mustafa Kemal Palaoğlu, Nazıf Arslan, Kâzım Kangal ve Orhan Kabibay, Sıvasspor Kayserıspor maçında çıkan olaylarda ölenlerin ya kınlanna 100 bin lıra tazminat ödenmesi konusunda bir kanun teklifi hazırlamışlar ve Meclis Başkanlığma sunmuşlardır. Kanun teklifinde tazminatın genel butçeden ödenmesi, vergi, retim ve harçtan muaf tutulması istenmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Tam bir Asya şehri olan 1 mılyon nufuslu Taşkent'ın bâzı Jusıırüan Anadolu'yu hatırlatmak tadır. 1918 yılından sonra Sovyetler Birliğine katılan özbekistan'ın raerkeztade Tatarlar, Tacıkler, Kazaklar ve Ruslar oturmaktadır. Başbakan Demirel İle Türk Heyetinin Kiev Taşkent uçak yolculuğu, 6 saat sürmüştür. Taşkent'teki kısa bir dinlenmeden sonra Demirel ve heyettekıler, «Açlık Stepi» bblgesmde bulunan Sovyetlerın en modern sulama tesislerını gormek uzere, dün gece yarısından sonra, trenle Semerkant'a hareket etmışlerdır. » AŞKENT Başbakan Süleyman Demirel dün saat 21.45 te (Türkiye saatiyle 17.45) Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelmiştir. Demirel, büyük bir kalabalık tarafmdan «Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını candan, yürekten selâmlarız» dövizleriyle karşılanmış, Özbekistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kurbanof kendisine, «Hoş geldiniz» demiştir. Demirel'in gelişi dolayısiyle Taşkent Havaalanı Türk bayrakları ile donatılmış, milli kıyafetler giymiş kızlar Bayan Demirel'e çiçek >ermişlerdir. , Parti Me«lisinin y«yınladığı büdiride, «Irtic» heves ve teşvikinin rnknat çıksrma istidsdınd»» olduğu belırtilmı»tır. Ismet Inönü'nün baskanlığında dört günden berl toplantı haiınde bulunan CHP Parti Meclisı dun çalışmalarını tamamlamıştır. Yayınlanan bildınde, CHP'nın düşunce uzlaşmazhklanndan kurtularak ahenk ıçınde çalışma donemıne gırdığı, seçmen oyunu kazanabılmek gayesi ıle Merkez Yönetım Kurulu ve T.B.M.M. gruplarının tek vücut halinde faalıyet gosterdiklen açıklanmakta, «Ortanın soln» hareketının daha yangın hale getırıleceğı belırtılerek »öyle denilmektedır • «CHP nin ve CHP deki yeni bareketin her gün daha çok anlasılması ve güçlenmesi karşısında. ıktidar, baslıca siyasal mücadele nnsnrlan olarak, din istismarında ve aşın solcnlnk iftirslannda ısrar etmektedir. Orta ve Liselerde ders yılı süresi de uzatılıyor (ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Milli Egıüm Bakanlığınca hazırlanan yenı «tmtihan ve Sınıf Geçme löDetmelıği» gereğınce gelecek yıldan itıbaren ortaokul ve lıseleroe ders yılı »üresi bır mıktan uzatılacaktır Gelecek yıl ortaokul ve liseler, 15 EyriU'de açılacak ve Mayıs sonuna kadar öğrenim yapacaklardır. Şimdıye kadar ortaokul ve liseler, Eylul sonunda açılmakta ıdı Bu yıi ise ortaokul ve liseler bır ıstısna olarak 25 Eylül'de açılacaktır. Okul idareleh, tamime rağmen, velileri lüzumsuı masrafa zorluyor Mılll Eğıtım Muduninuo goo derdığl tamime ve bu lamıme uymayan okulann cezalandırıiacağı açıklanmasına rağmen yenı ders yılının başlamau ıle bır lıkte, öğretmen ve ıdarecılenn. oğrencıyı luzumsuz raasral yapmaya zorlayan ısteklerı artmış Üniversiteleri etkiliyebiHr Mîllî Eğitim Bakanlıgı yetkilileri aslında ortaoknl ve liselerl 1 eylu) tarıhinden itibaren açmak ıstedıklerıni, ancak lıse son sınıfta yapılan devlet lise imtihanının bütünleraesı dolayısiyle 15 eylıile bırakmak zorunda kaldıklarını belirtmışlerdir. Yetkilıler ba pürüzan ilerde giderilebilecefinı, ortaoknl ve liselerin açılısının 1 eylüle alınabileceğini, ifade etmişlerdir. öte yandan bn durumnn universiteİeri de etkileyebilecegi, flniversitelenn de açılıslarını öne alarak ders yılı sürelerini nzatabileceklerini belirtmiştir. Din 'stisman Din istısmarı, bazı din adamlannın, camide ve cami dışında, bir siyasal parti sözcüleri gibi, CHP aleybine çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. Kannna, siyasal dürüstlüge ve gerçek dindarlığa aykın olan bn asulün, etkinliğini günden güne yitinnekte olnşn, Türk halkının nvanıklıgım ve sağdnyn»nnu göstermesi bakımından kıvanç vericidir. Iktidann, CHFne ySnelUifi asın solcnlnk iftiralan ise, şim di daha çok, CHP'ni özel tesebbüs dtişmanı, kendisini de özel teşebbüs kornyncnsn ensterme perdesi altında yürütülmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) m Atina Başpiskoposu Kıbrıs'ta and içti « ENOSlS, en kısa zamanda olacak » LEFKOŞE Atına Başpiskoposu Yeranımos, dun Magosa'da yaptığı konuşmada, «ENOSİS en kısa zamanda gerçeklesecektir, bana çalısacagız» demiştir. Başpıskopos, >ann Makarios ıle goruşecek ve Ada'yı baştan aşağı gezecektır. Yunan basını ve radyolannın Kıbrıs zıyaretıne buyuk onem verdıği Yeranımos, ozetle şunları soylemıstır : «Kıbrıs'ı ENOStS'ten sonra ziyaret edecektim. Şimdi ise, bn andımdan önce gelmiş bulunuvorum. Amı, simdi huznrunuzda baska bir andiçiyonım: ENOSİS1 kutlamak için Tunanistan'dan geleceklerin basında ben buln(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) BUSK'IN KIZI VE DAMADI, NtKÂHTAN SONBA . KIZİNIN ZENCİYLE EYLENMESİ RUSK'IN DURUMUNU SARSTI Kızınm perşembe günü bir zencı ıle evlenroesi, Amerikan Dışiçlerı Bakanının yedi yıldır ışgal ettıği mevkıi sarsmışür. Washington'da evlenmenın heyecan yaratması üzerine Rusk'ın istifa edeceğı söylentileri dolaşmaktadır. Bır kaynak, Dışişleri Bakanının, •Kızınm bir zend ile evlenmesi kö'tü sonuçlara yol açacaksa, gorevinden istifaya her an hazır oldoğunn nezaket icabı Başkan Johnson'a bildirdiğini» sdylemiştir. 18 yaşınaaki Margaret Elızabeth Rusk, Calıfornia'nın Stanford Unıversıtesınde okumaktadır. Damat Guy Gibson Smıth ise 22 yasındadır. Mesleği hava ve uzay muhendislığidir. Yakında helikopter pilotu olarak askere gidecektir. Bir binicilik kulübunde tanışmışlarcfır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) 17 yaşında bir Bulgar kızı Türkiye'ye iltica etti Almanya'da çauşan 30 yaşındaki Kurtuluş Acuner, otomobüı 1 le tstanbul'a gelirken, Sofya'da tanıştığı 17 yaşındaki Marla Akanasova Ruskova'yı da beraberinde getirmıştır. Dün sabah erken saatlerde siyasi polise başvuran Acuner, 17 yaşmdakl sevgillsinln Türkiye'ye ütlca etmck lstediginı söylemiştir. Kurtuluş Acuner'in anlattıgına göre, genç bz; bir gece kaldığı Sofya'da kendisine «Bulgaristan'dan beni ancak bir Türk ksçırabOir. Türkiye'ye gitmek Istlyorum, beni götür» demiştir. Bunun üzerine Acuner, otomobllinin bagajında ozel bir yer hazorlamış, sabaha karşı da Maria'yı, bagajdaki eşyalar arasına gizleyip, tstanbul'a getinniştir. Çok defa öğrencı velısının mad di ımkânlarını aşan ou ıstekler karşısında, sıkâyetler her geçen gun bıraz daha artmakta oğrencı velılen hıçbır jey yapamıyarak bu kaprıslere boyun eğ mek zorunda kalmaktadırlar Öğretmen ve ıdarecılenn bazı resmi okullarda bıle vatılı oğrencılerden belll bır fırmanın adını vererek «buradan çelik dolap alacaksını» dıyecek kadar ılerı gıttıklerıne rastlanmak tadıı. ögrencl veülennm en fazla sıkâyet ettiklerı bır dığer konu ise, bır takım lüks ve pahalı yar dımcı kıtapların alınma&ı konusunda öğrencıye baskı yapılmasıdır. Velilenn ıfadesıne gore bu lüks kitaplar ve pahalı atlas, pariak kâğıtlı defterler beden derslenne eşofman mecbunyetı çeşıtlı nedenlerle hemen her gün toplanan paralar vüzünden bır öğrencının malıvet.ı Dirkaç mıslıne çıkmaktadır m Özel derslere darbe Yenı yonetmehğe göre butunleme sınavları hazıran ayına alınmıştır Bu sınavlar 15 hazı(Arkası Sa. 7 Sü. S (Dış Haberler Servisi) Kosigin'in hatıraları Kıev'de; onceki gece Demirel şerefıne verilen yemekten sonra Türk Başbakanı ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Başkanı Ser(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Köy Işleri Bakanı Toker: "Biz,41yılda yapılacak işi, bir yılda başaracağız.. KONYA Sulüklü Bucagmda konuşan Köy tşleri Bakanı Turgut Toker, «Biz, 41 yılda yapılacak işi 1 yılda başaracağız» demiştir. SüluklU Bucağı üe Boyalı ve Zaferıye kbylerınde topraksız ve az topraklı çiftçilere 143 bin 318 donum toprak dağıtan Bakan, ayrıca şunları söylemiştir: «Köylümüzü güneş hatınca yatıp, doğunca Kalkmaktan kurtarmak kararındayız. llk olarak Tür kiye'de 1000 kdy elektriğe kavnşacaktır. İkinci Beş Yülık Plânda, ihmal edilen köylünün bütün dertlerini halletmeğe karar verdik.» unün n o 11 o r ı Anarşiye doğru SIKKIM KIRALİOESt Asyanın güneyinde, Tibet'e komşu ufak bır ülke olan Sıktam'm Kıralı ve Kıralıçesi. Bırleşıic Amerikaya giderken dün bir süre Yeşilköy hava alanında din'enmişlerdir. Kuçük bir prenslık olan Sıkkım'ın Kıralı Chogyal ve Amerikalı eşl Gyalmo (Hope) alanda basın mensupları ile sohbet etmişler ve Kıral, TUrk semalannda iken Cumhurbaşkanma bir mesaj gönderdiğınl söylemiştir Kıral ve Kıraliçe şeref salonuna eeçmek istememışler ve bır süre dinlendikten sonra Amerikaya geçmek uzere Londraya hareket etmişlerdar. Besimde, Sıkkım Kıraliçesi görülüvor. Devlet fcuvvetlerıne güvenmenin veya güvensizliğin en göıe çarpan belirtisi. halkın polisle olan münasebeUeridir. Eğer halkın emniyet tcşkilâtı hakkında önyargısı olumlu ise ve daima onun yanında olujorsa güven mevcuttur demektir. Yok eğer, gittikçe polisin karşısına geçiyor, hakkını kendi çabasiyle elde etmeye çalışıyorsa o zaman güvcnsizlikten bahsedüir ki, bu durumda devletin temelinde çatırdama başlamıştır, toplum anarşi ortamına hızla kaymaktadır. Türkiypde bugün güvensizliğin açık belirtileri sık sık karşımıza çh kıvor. Herhangi bir olayda polis haklı olarak görevini yaparken bile halkın geneüikle polisi değil karsısındakini tuttuğa göriilraektedir. Meselâ bir trafik memııru kurallara aykırı hareket eden bir sürücüyle tarlışmaya çirdiği zaman olayı izleyen vatandaşlar, polis isterse yüzde yüz bakli olsun, sürücünün yanındadırlar, ve onu savunmaktadırlar. line vatandaş hakkının borunması için polise başvurmaktan imkân ö'.çüsünde kaçınmaktadır. Zira korunacağı değîl, korunmıyacağı gibi bir peşin inancın etkisi altına raaalesef ginniştir. Vatandaşlara göre polis. daima kuvvetlinüı yanındadır, daima kesesj dolu, nüfuzn büyuk olanı korur ve yaygın kanı. polisin geneUikle kuvvetliyi bırakıp zayıfı ezdiği ya da kuvvetli adına zavıfın karşısinda olduğndur. Gerçekte, bütiin emniyet teşkilîtının bn peşin vargıya bak verdirecek bir tutum içinde bnlunduğu söylenemez. Ancak ısmini. niteliğinden alan «emniyet» öyle bir miiessesedir ki. başka alanlardaki kötii tiatramşlar nihayet olağan karşılanabilir de bu teşkilâttaki en küçiik olaylar hoşgrirü kabul etmez. Polise karşı gittikçe artan güvensizliğin sebepleri nelerdir? Bunlan burada uzun boylu anlatmaya şüphesiz imkân yok. Yalnız sanıroruz ki bir iki örnek, hem de son zamanlarda görülen ömekler, meseleji ortaya kovmak için veterli olacaktır: 3 • 4 gün önce Tabtakalede bir olay okhı. Bir karakol personeU, bekçisı dahil, turistleri sovmak rüşvet almak iddiasiyle tutuklandı lar. Kavseride de futbol maçında seyircüer birbirine gİTdi ve polis görcTİni yapamadığı, olaylan önlivemediği için 41 vatandaşımızı kavbettik. Yine yakm günlerde Ankarada Kıbrısb mücahit gençler yürii>üş düzenlediler. bir iki yüz kisı sanki Dışişleri Bakanbğını basacak bukümeti devirecekmiş gibi. coplar isledi, gençler. gazeteciler dövüldü. İzmirde bir dunışma sırasında polis, jandarma fotoğraf çekimı yuzünden gazetecilerin üzerine hücum etti. Bunlar gazetelere ve kamu oyuna doğrudan doğruya akseden bir kaç haber. Şimdi bn haberlere bir de vatandaşın ber gün karşılaştığı, kulak gazetesinin çığ gibi büyiittüğü rüşvet olaylannı, dayak olaylannı. nüfuz olaylannı eklediğimiz zaman tablo bütün çıplatdığı ve çirkinliğiyle ortaya çıkıyor. Bu durumda elbette ki va^andaş bir rüşvet isteğiyle karşılaştığı ya da Tahtakaledeki kepazeliği okuduğu zaman Kayserideki olaylan hatırbyacak ve notunu iki olay arasındaki tezada göre verecektir. Elbette ki vatandas, zaten güvenini yitirdiği bir teşkilâtın Kıbru möcahitleri gibi bir zamanlar el üstünde tutulan gençleri pataklamasmı, onlar hataü da olsa, affetmiyecektir. Elbette her zaman soyubna korknsn tçindeki vatandaşın kafasında, soygunlar trttıkça, kabadayıüklar, haraççüıklar meslek haline geldikçe, polisin âcizliği inancı yerleşecek ve ibkakı hak eğilimi vayginlaşacaktır. tşte, tehlikell olan bu gidiştir. Zira deviete karşı güven bissinin azaldığı, vitirildiği yerde mutlaka dağ kannnlan hâkim olacaktır, ve mutlaka anarşi kol «Yzmeye başbyacaktır. Anarşinln, daf kannnlannın geçerli olduğu ülkeleıi ise nasıl bir •on bekler, herkesçe bilinmektedir. Bolur.snnayicilerin oyrılmosına toraftar olmadığını söyledi ANKABA, (Cumhuriyet Bürosn) Odalar Birligl Genel Başkanı Sırrı Enver Batur, dün verdığı demeçte, Sanayı Odalannın Odalar Bırlığınden aynlacağı yolunda sanayiciler tarafından bır karar alınmadığını soylemiş ve «Biz böyle bir aynlmaya taraftar değiliz. Esasen bir ayrılma kat'iyen bahis konusu değildir» demiştir. Batur, bırlık ıçınde sanayıcüenn ıcral bazı kararlar abnalanm sağlamak amacıyla bır «Sanayi Meclisı» Kurulacoçını, bu konudakı hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu behrtmış ve ozetle şunlan sdylemiştir: «Odalar Bırlığı kanununun yeniden diızenlenmesj ıçın çalışmalar yapılmaktadır. iu kanunda sanayıcılere aıt ışler kanunl şekle bağlanacaktır. 'îu kanun çıkmcaya kadar Odalar Bırliği bünyesı içinde bır Sanayi Meclisı kurulacaktır. Sanayıcılerın Odalar Bırliğınden aynlmaları konusunda bır karar almamışlardır Esasen hıç bır sanayicı Odalar Bırlığınden aynlmak Istemez, ben de eski bır sanavıcı olarak ayrılmanın sa nayıcılerın vararma olmadığtna ınanıyorum » OTOLAR. PERMİ İLE 24 ARALIK'A KADAR GETİRİLEBİLECEK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bedelsız ithalât yoluyla otomobıl geürılmesini ongören yenı karar bugünden ıtibaren uygulamaya başlamıştır. Yeni uygulamaya gore penni usulü otomobil getirenlerin, permilerinin spekülâsyon aracı olarak kullanılması onlenmış olmaktadır. 24 arahk 1967 tarihine kadar permi ile otomobil geürilmesı mumkün olabılecek ancak, permi sahiplermden başkası bu otomobillerı çekemıyeceklerdir. 24 arahk tarihınden itıbaren permi sistemi ortadan kaldırılmış olaeakhr. Kabılıyet nasıl ölçülüyor ? CENTO Bursunu kazanan öğrenci/er belli oldu ANKARA, (Cnmhnriyet Bflrosn) CENTO bursundan faydalanarak bu yıl Orta Doğu Tek: nık Unıversıtesıne t>ırecek öğrencılenn adlan açıklanmıştır. Bu yılkı CENTO bursunu kazananlar şunlardır: özcan Ozdamar, Meral Ergnn, Halil önder. Birol Kılkış. All Biner Ayse Ataman, Mırzahan Hızal, Mete öner. Engin Yaman, Aziz Tılmaz, M. S. Uznner Cüneyt N. Tevmnr, Bayram Durmns, Gökmen Ergnn, Jal e Kavas. önder özbelge, N. üsul, M. A. KSprülü. H. O . îurtsever, H. S. Balkan, E. örsçekiç. SOSYAL İŞ grevi sona erdî A.NKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sosjal Sıgortalar Kurumu ısyerlerınde bır suredır devam etmekte olan grev, ışverenle Sosyalls Sendıkası arasında yapılan anlaşma uzenne dun sona ermıstır. Yapılan anlaşma gereğince, sendıka, üyelerıne fazla mesaı ucretı, yıyecek yardımı, gunlük çalısma saatlennin 7 ya da 8 saat olmasını temın etmıştır Ajrıca yıl ıçınde terfı eoenlenn terfı farkları ıkramıyelerınde gözbnune alınacaktır. o Bn çocnğnn oknma • yazmayı öğrenmesi güf olacak Bn çocnğnn okuma . vazmayı öğrenmesi ise imkânsız Bir Hacı, diğer Hacıyı öldürdü KONYA Koprubaşı Karakolu bnunde, dun, 2 defa Hacca gitmış olan 65 yaşındaki Mustafa Temel, kapı komşusu 66 yaşındaki Hacı Mehmet Gulle'yi, tabancayla oldürmuştur. Cınayet, bır arsa satışının ödenmiyen borcu yuzünden işlenmiştir. Bn çocnk oknma • vazmayı çok kolay ögrenecek T.K.M.D. Şubelerinin kapatılması bahis konusu değildir «Derneğımız hakkında verdiğınız haber tarıhınde Izmır'de bulunmadığım ve basına hıçbir beyanat vermediğım halde subelerimizden 100 tanesınm kapatılmasına mutedaır çıkan haber tamamen hılâfı bakikattır. Hususı maksada matuf bu uydurma haberı B.K.nun. 19. maddesı mucıbınce tekzıp edenm. Doç. Dr. Saffet Solak (jenel Başkan» Deneme ilkokullannd? okuma yazma için yeni bir metod Şükran «Ben Sevgi YaUtult. 4C sınıfı adına günaydın derim. Ilköğretim Haftası münasebetiyle hazırladıgımız programı ınnnvornz.jı Aksaray Deneme tlkokulu 4C sınıiı oğrencılerı llkoğretım Haî Kızılay Başkanlığına Riza Çerçel seçildi ANKARA, (Cnmbnriyet Bürosn) Mehmet NonuT'in ıstıfası ile boşalan Kızılay Genel Başkanhğı ıçın dün vapılan seçim sonucunda Rıza Çerçel seçılmıştır. Bilindiği gibi eskı DP Mılletvekülerınden olan Çerçel 27 Mayıs d/fvnrainden orce yurt dı şında bulundugu ıçın tntuklanamamış Af Kanunu çıktıktan sonra da Türkıyeye ddnmüştü. încirlik'te grevin engellenmek istendiği iddia ediliyor ADANA Harb tş'ın İncirhk Hav» Üssünde Tumpane şırketine karjı yaptığı grevin ikinci gunünde hava âni olarak gergınleşmij, Harbİf yonetıcılerı, Tumpane şirketı yerine karşılarında Amerikan Hava Üssü Komutanlığını bulduklarını ileri surmüşlerdır. Harb lş yönetıcı'erın'n belırtti(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) SONER tası münasebetiyle hazırlacfıkları programı mıkrofonun başmda tekrarlıyorlar. Okulun bütün sınıfları hoparlör yardjmıyla bu programı kendı dersarftlerınde dınhyorlar (Arkjuı Sa. 7, Şjji. 1 de) Ecvet ÜÜREStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog