Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

R R0M4N KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR DÇQ III İ/V X Şaheser Romanlar * En Buyük Yazarlann En Güzel EserUrı > Remanlaştınlmış Hayatlar • JOSEPHINE «İb«.. 15 L (Napoleon'la Imparatonce Josephıne ın havatiarı) BİR GOLGENİN AROINkMN 125 L 'ChoDİn le George S<jnd ın Her kıtap kabartma bez cıltlı bes renk ofset ceket kaplı Cumhuriyet KÜRÜCUSÜ: YUNUS NADİ DISI M. NihaF$jd*£" Baha Dürder Eski ve yeni tfya,tr%nıuzun problemleri, gelmiş geçmış trjf&trp oyuncularımız yerli ve yabancı yazarlar Basıimış'oynanmış ovunlann listesi; fesşjay,' binalar, bahçeler, ünlü yapıtlann özjfc$leri ve^'İtün TİYATRO TARİHTmiz hep bu««eı, de. Fiatı 25 Lira ^ ^ L i ' '' EEMZİ KİTABEVİ v İlâncılık: 2087/Û186 VA V l ' N E V I 44. yıl scryı 1SS00 T e l g r a i v e mekrup a d r e s : C u m h u r i y e t istanbul Posta Kutustı: tstanbul N o 246 T e l e f o n l a n 22 42 9 0 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 3 8 2 2 4 2 ! » Cumartesi 23 Eylöl 1967 Liselere din dersi konnldn Ortaokul bifirme sınavlan kaldmldı Millî Eğitim Bakanı açıklama yaptı ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllî Eğltün Bakanı tlhamı Ertera, dun yaptıgı basın toplantısında, lıselerın bırıncı ve ıkincı sınıflarL..a, oğrencilerr, velilerinın ısteklerıne bağlı ve ıhtıyarî olmak uzere bu yıldan ıtiDareu dın derslen konulacağını açıklamıştır. Duruşmada rejimi tehlikeye sokabilecek açıklama yapmasından korkuluyordu fflbe Builn n CİNAYET MI, İNTİHAR MI? Viranşehîr o/ayı yeniden tahkikat konusu oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) lçışlerı Bakanı Dr. Faruk Sukan, Viranşehîr Kaymakamı Doğan Gurbüztürk olayı ıle ılgılı olarak verdıği demeçte: Konu uzcrinde çok oııemle dur nıakta? ız. Babasının telgraf ını aldım, bunu da bir ihbar telâkki ediyoruz» demış, Adalet Bakanı ve Başbakan Vekili Hasan Dınçer de: «Telgrafı aidiyeti cihetiyle Viranşebir Savcılığına gonderiyornz» şekhnde konuşmuştur. Basın toplantısında aynca bu yıl yunirluğe gırecek olan «imtihan ve sınıf geçme yönetmeliğinin» esasları hakkında bılgi verılmışür. Bu yonetmelığe gore ortaokul bîtirme sınavlan kaldınlmalcta, oğrencüere 10 üzennden değıl, 100 puan üzerinden not verılmesi öngörülmekte, sınıf geçme ıçrn gerek lıselerde ve gerekse ortaokullarda sınıf geçme bıçimleri yeniden dıizenlenmektedir. Aynı yonetmelığe gore lıse son sınıf bitirıldıkten sonra ogrenciler 6 dersten devlet lıse bıtlrme ımtıhanına gıreceklerdu. < Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) «Daily Telegraph» gazetesi, Feldmareşal Amr'ın geçtiğimiz hafta Cuma günü Mısır makamlannca ileri sürüldüğü çibi intihar etraediğini yazmıştır. Doğru haber vermekle iin yapmıs mnhafazakâr İngiliz gazetesine göre, Nâsır'ın askerî hükumet darbesi düzenlemekle suçlanan eski sağ kolu, duruşması sırasında rejimi tehlikeye düşürebilecek açıklamalar yapümasından korkan Mısır Genel Kıırma>Tnın mensuplannca katledilmiştir. Gerçekten de Amr, yargılanmasının halka açık olmasım istemişti. . Haber, gazetenın dun Turkıy e j e gelen 21 eylul sayısında bırıncı sahıfenın tepesınde, çı£t sutun olarak yayınlanmıştır. Ismı verılmeyen «Beyrat özel muhabiri» şbyle devam edıyor «tki knrnıay subayı Amr'ı sorguya çekilmek bzere alraak için Nil kıyısındaki zarif villâsına geldiği zaraan, etrafı askerler u zırhlı araçlar tarafından kusatılmıstı. Halen 20'si tutuklu bnlunan \illâ sâkinlerine göre, iki kurmay subayı Maresal Amr'a, eger bes hap yutup intihar ederse, kcndisi için ihtilâl kataramanları seviyesinde bir cenaze töreni clüzenlenecefini söylemislcrdır. Karısına da villâsı ve çiftliği verilecek, ayrıca dolgun bir dnl maası baglanacaktır. Mareşal Amr intihar eîmedi öldurüldü» Lenint^ad'daki çarlarm kışuk sarayının önünde heyetimiz ,{öruluyor: önde Demirel, arkada (kürk sapkalı ve kürk yakalı) Nazmiye Demirel ve onnn yanında Mehmet Turgut Demirel Kiev'de "İstanbul bizim için ne ise, Leningrad da sizin için odıır,, KİEV Başbakan Süleyman Demirel, dün Kiev'e gelmeden önce Lenmgrad Belediye Başkanının yemeğinde yaptığı konuşmada, «İstanbul, Türkiye için ne ise, Leningrad'ın da Rusya için o olduğunu hissettik» demiştir. " Okullara yapılacak yardım velinin arzusuna kalmıştır II Mıllî Eğıtım Muduru Kâmıl Gunel okullara bırer tamım gon dererek, malî durumu bozuk olan veja arzu etmeyen oğrencı velılennden, okul Aıle BırDı Sukan. Viranşehir olayları ile lıklerı ıçın zorla para alınmailgıh bazı idari soruşturmanın da masını ıstemıştır. Okul Aıle Bir de\am ettığını açıklamış. şunları lıklenne yapılacak yardımın, sojlemıstu. vehmn arzusuna kalmiE bir du (Arius S». ?. St. 8 tfe) rum oldufu behrtılen tamımde, okul ıdarecılerı ve oğretmenlerden kanun ve yonetmehğın dışına çıkacak ısteklprde bulunma Yeni kurulacak maları belırtılmektedır. Sanayi Meclisi için Bu konuda kendısı ıle goruştüğumuz Mıllî Eğıtım Mudurü bazı esaslor Kâmıl Günel, kanun ve ydnetmelıklerın dışında oğrencl vetesbı't edildi lılennden para alan veya lüzum suz ısteklerde bulunup bu ıstZMlR Sanayi Odalannın teklerın yapılması ıçıo oğrencıIzmır de >aptıgı ortak toplantı ye baskı yapan oğretmen ve lsonunda Turkıje Odalar Bırlığı darecılerın cezalandınlacaklanadına Genel Sekreter Prof. nı açıklamıştır Mudur, bu tıp Necmettın Erbakan ıle Istanbul Sanayi Odaları adına da Baş hareketlere muhatap olan oğrencı velilerinın durumu Mıllî kan Fazıl Zobu tarafmdan ımEğıtım Mudurluğüne aksettırzalanan bir protokol ıle yeni ku melerını ıstemıs. rGelen bütün TJİacak Sanayi Meclısının esasşıkâvetler ıncelenmektedır. Baları tesbıt edılmıştır. zı idareci ve öğretmenlerimizin Protokolun esasları özetle bu tutumlarına biz de «iddetle şojledır : (Arkası Sa. 7, Su. 7 de> (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «Nâsır'a haber verin» 48 \aşındski eski Baskan ve Sılâhlı Kavvetler Komutanı Yardımcısı, hapları yntacakmıscasına ; odadan dısarı çıktnış ve ailesin n bsıı efradma meseleyi anlatnı; ve duramu derhal çok yakın srkadası Albav Nâsır'a anlatmaiannı istemistir. Zaman kazanmafa çalısan Amr, bes haptan sadece birini vutarak iki kurmay subayının yanına dönmüstiır. Birkaç dakika içinde Amr'ın özel dairesinin koridorlarında kadınların bağırıp çağırmaları duynlmus ve silâblı muhafızlar villâya dalmıslardır. ttisip kakışma sırasında Amr' ın bnrnundan kanlar fışkırmava baslamıstır. Daba sonra kendini ka\beden Amr, Maadı'dekı tam teçhizatlı askeri hastanrve gâtürulmüştür. Büyük reklâmlarla ilâçlar ve migde vıkama âletleri kullanan doktorlarca zehirlenmeden tedavi edilmistir. Ancak, hastanede kalması lâzım gelirken kendisine uyku hapı verilerek, resmî bildirive göre, «tki doktor nezaretinde Giza' daki bir misafırhaneye 'ntürulmustür.» SURİYE KONSOLOS MUAVİ>'INİN PABÇALARA AYIBARAK GERİYE KALAN'LAR SATTIĞ1 OTOMOBIIİNDEN İNÖNU'NUN SUKAN'A TELGRAFI : Suriye Konsolos MuavinİDİn marifeti "Elmah'dan ver/cı haberler alıyorum,, C H P. Partı Meclısı dun Genel Başkan tsmet Inonu'nun başkanlığında çalışmalarına devam e^ mış. Doğu bolgesının kalkınmasıyle ılgılı olarak Merkez Yonetım Kurulunun hazırla. uş olduğu raporu goruşmuştur Bu arada Inonu, lçışlerı Bakanı Sukan'a bir telgraf çekerek .Elmah'dan endişe verıcı haberler aldığım» bıldırmıştn Toplantıdan sonra bıldıri yayınlanrruştır aıldiride, Doğu bolgesının C H.P ıktıdarları zamanında gorduğü ılgıden bugunkü ıktıdar zamanında geruş olçüde yoksun olduğunu belırtmektedır. Bıldirı özetle şöyledir: (Arkası Ss. 7, Sü. 3 de) endışe Arabasım parçalayıp sattı, sigortadan para istedi Suriye Konsolos Muavıni Adnan Düveyderi 34CH403 plâkalı Opel otomobılınm kajbolduğunu söylıyerek sahte belgelerle Guven Sigortadan 50 bın ııra çekmek ıstemıştır. Ancak Suriyehnın otomobilini kaçakçılık yapan Suriye u> ruklu Muhammet Huseyın Çubukluya vererek parçalattifp ve parçalarını Mustafa Dinçer adında bir otomobil tâmircisi ile bırlikte satIıkları MaJi Po'.is tarafından tesbit edilmiştır. Mali Polls, Konsolos Muavini, kaçakçı Suriyeli ve otomobil tâmir cısı Mustafa Dınçer'i nezaret altına «Emrimâeki teskilâtm almıstır. Demirel, Leningrad'a yaptığı 24 saatlık zıyaretten sonra dun, Sovyeüerin ikıncl buyuk Cumhurıyetı ükrayna'nın merkezı Kıev'e gelmiş ve Ukraynya Başkanı Serbınstky tarafmdan karşılanmıştır. Başbakan Demırel'ın gelışınde Kıev Havaalanı Turk ve Sovyet bayrakları ıle donatılmış. Ukravna müll kıyafetlenni gıymış genç kızlar, Turk mısafırlere çıçekler vermışlerdır. Ukrayna Başbakanı, gece Demırel'm şerefıne bır yemek vermıştir. Demirel, vemekte \aptığı konusmada, «Hükumetlerimiz arasındaki her seviyedeki temasların artması, birbirimizi daha yakından tanıma imkânını saflamıştır. Karsılıklı güven bavasının artmasınd» onemli rol oynamıştın demiş, Kıevlı Prezıdyum Baskanı Podgorm'nın selâmlarını getirdiğiFikret Otyarn nı sojlemıştır. rArkası s a . 7, Sü. 4 de) SovyetRvsya gezîsinin Ankara'daki îepki ve yorumlan aşbakan Demirel ile Sovyetler Birliğine giden Bayan Nazmiye Demirel'in berberi «Nuh Akgün» den haber gelmemekle beraber Demirele eşlik eden Anadolu Ajansından çok ilginç haberler gehneğe baslamıstır. NOTLAR: B «Akonit» Persembe olan erte=ı gun, Amr oğleden sonra geç vakıt (Arkası Sa. 7, Sü. 2 ıie> Çalındı Bir haftaya kadar memleketine donecek olan Konsolos Muavıni, otomobıl vergilerınin Surıyede fazla olması sebebıyle arabasım elden çı karmak ıstemıştır. Bunun için de once Guven Sıgortaya 50 bin liraya otomobilini sigorta ettiren Adnan Düveyderi, sigortadan bir ay sonra da polise muraçaat ederek, «Otomobilim kapunın önunden çalındı. Bulunmasuu isti>orum> demıştir. ataleti, aczi ve zaafı beni utandırdı» diyen Bayan Demirel ve Rus kadınlan KIEV Mümbit Ukrayna ovalannın zenginleştirdiği Kiev'a geldik buçün Leningrad'dan bura>a uçus, jet uçaklarivle, 2 saat 15 dakika. Istanbul'dan Romaya gider gibi Sov>etler Birliğinin 1,5 milyon nüfuslu iiçüncü büvük sehrindeyiz simdi . Hava Mevdanından 7080 otomobillik konvovla misafirhaneye dofru giderken, bakıyornm (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Demiryollan MTTB ne 60 permi vermiş ANKARA, (Cumhuriyet BüTOSU) Turkıye Mılli Talebe Federasyonu'nun ba?ı belgelerle ıddıa ettığme goıe Devlet De mıryolları, Mılli Turk Talebe Bırlığıne 60 kışılık tren permısı vermıs. avnı şekılde permı ısteyen TMTF ıse «taleplerinin ye rine getirilmesine imkân bulamamıştır» şekhnde cevap vermıştır. BİLDİRİ Sivas Valisi istifa ettı, sonra geri aldı (SİVAS VE KAYSERİ muhabirlerimizden) Sıvas valisi Vefık Kıtapçıgil. dun, tçışlerı Bakanlığına bır telgraf çekerek, Sıvas Valılığınden ıstıfa ettiğını bıldırmiştır Fakat Kıtapçıgil, bır sure sonra istıfasını gerı almıştır. Valı, istifa mektubunda, butun gayretıne rağmen Sıvas'takı muessıf olayları onleyemedığını bıldırmekte ve şoyle demektedır: «Hükumet, teveccüh göstererek beni vazifeden almadı. Fakat, emrimdeki teşkilâtın ataleti, aczi ve zaafı; beni utandırdı. Bu scz ve zaafı üzerime alıyor, Sivas Valiliğinden istifa ediyorum.» Valmın ıstıfası uzerıne bir grup halk, Hükumet Meydanı onunde kendisine, «Sen, bize daha lâzımsın!» dıye bağırmıştır. lçışlerı Bakanı Sukan da, ıstıfa kararı uzerıne Valıye telefon açmıs, netıceae Kıtapçıgil istıfasını, sımdılık, gerı almıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sonra sigortaya Hırsızlık senaryosunu hazırlayan Konsolos muavıni. Sıgortaya başvurmuş, «Ben yakında Suriyeye dö neceğim. Arabam kayboldu. Polis anyot fakat bulamadı. Sigorta be(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) NıteMm Genel Müdurün «Başbakan Suleyman Demirel'in Sovyetler Birüğıne yapbğı seyahat, daba fkinci gününde meyvalannı venneye baslamıstır» şeklinde Moskovadan verdıği haber, burada meyva müstahsili ve kabzımallaıı arasında endişe uyandırmıştır. Tekziptir PORSELEN YOLSUZLÜGÜ edilen 1 milyon 666 bin 600 Dolarhk porselen jolsuzluğunun durusmasına, dün Üçnncü Agır Ceza Mahkemesinde baslanmıstır. Sanıklardan Dr. Murtaza özgörçün, Salamon P. Moreno, özeni P. Moreno, Nesim P. Moreno, Havim Moreno \e Nahman Süsak savunmalannı • apmıslardır. Sanıklardan Murtaza özgörgün, Bakanhğm » \erdiği yetkiye da>anarak ithalâtı yaptıklarını, porselenlerin fazla gosterildiğini \e suçsuz olduçunu ifade etmistir. Kesimde. milyonluk porselen dâ\asının durusmasında sanıklar gbrülmektedir. CUMHURİYET GAZETESİ YA Si İşıer Mudurluğüne, Gazetenızın Elbıstan olaymın :ç yunı Adiı Raportao 2/7/1967 tarıh ıle 4/7/1967 sayısmda Alaattın Bılge Adlı muhabınnızın yazılannda şahsm' haslandaveya ehlıbeyt adlı haftalık gazetenın Elbıstandakı duzenledıği gece hakkında Gerçeklere uynuyan havadısler vermış ve kanaatlan üeri sür rnüş bulunuyor, Olay yenne gönderüen arkadaş gazeteciük vapacağını sosyal konulan Resml mercılere konuşup halledıvermış hıssl yönden Kalem ovna^ mış büiunuyor. Munabirimlzi benim karanlık mazüı olmaklö ıtham etmış bulunuyor, delilsız ve şarkvari bir itbam ancak gulünür, Benım birlik partisinde eaydım yolttur, olsa da normaldir. GERİ ALIYOR Incirlik Hava Üssünde dün grev başladı Büindiğl glbl yurdvımuzda, ozellıkle Bursa yöresınde yanna şeftalı, Malatyada şekerpâre ve diğer cıns kayısılar, Karadeniz sa ANKAKA (Cumhnriyet Bürosu) hillerinde çeşitli çılekler, Güney Fener Patrığı Athenagoras'ın ülerimizde portakal, mandalina, Rusya, Balkan ulkelerı ve Va tatli lımon, lyı muz; Niğde, Atıkan'a yapacağı gezı programın masyada elma; Ankarada armut, da bir değişıklık yapılmıştır. Nevşehır. İzmlr, Manısa, GazıanRusya, Athenagoras'ın Moskotepte çeşidi seksene varan üzüm va'ya yapacağı gezısım bır sü yetiştiriünektedır. Sadece Gazire ertelemesinı ıstemış ve buantepte yetlştınlen üzüm clnsinin nun üzenne Rusya gezısı progkırktan fazla olduğu ilgüilerce ramdan çıkanlmıştır. tesbit edilmıştı. Başlıca ihraç ürünlerünizdfin AP Mfl/efvekı/f olan ıncır İse, Sovyetler tarafından da ithal edilmekte, bütün M. Yılmaz Camicfe bunlara rağmen. Turk Sovyet goruşmelerının ıkınci gününde vaaz verdi meydana çıkan «meyva» nin hangl cıns olduğu, ıhracatımızı engelleBANDIRMA Bahkesır AP yıp, engellemıyeceği bıllnmemek Mılletvekılı Mevlut YUmaz, dun le beraber meyva işi buradaki kü Cuma namazmdan önce Hay darçavuş Camiınde kalabalık meyva üretlcUerı ve kabnmallabır cemaate vaaz vermıştır. n arasında endişe uyandjrmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) (Arkası Sa, 7, Sü. 3 de) AIHENAOORAS'IN RUSYA OE1İSİ BİR SÜRE ERTELENDİ «Ne meyvası?» ANKAKA, (Cumhurıjet Bürosu) Turk Harb • İş Pederasyonunun 39 Amenkan askerı işyerl için aldıgı grev karannın uygulanmaDoğan Küıç Şeyhhasanlı sına dün İncırlık hava alanında başlanmışür. Grev, kademeli olarak Ehlibeyt eazetesi Sahibi 39 ışyerinde uygulanacaktır. TurİJ Harbtş FedeTasyonunun grev kararı almasından sonra, Ankarada görevli Amerikalıların çocuklarmın Balgattaki sitede bulunan bütün okullan tatil edılmıştır Federasyon yetlalilerl, grevln önlenmesı içm Amerikalılann sendıka yönetıcılerıne hukümetlD TaHakale Polıs Karakolunaa bır turishn soyulmasıyla ilgüı olaya bir dövlz grevi erteleyeceğinı ve bunun için kaçakcılığının sebep olduğu anlaşılmış vedun aksam 2'sı polıs, l'ı bekçı olmak uzehukümete başvurduklannı bir re 6 kısı, tevkıf edılmıştıı. Bunlar; Polıs Sermet Salim Erkan, Pohs Aynur özer, Bekçıbası Ahmet özdeniz ıle ola\da aracı hk yaptıkları ıddıa edilen Necmi Aydeniz, tehdıt aracı olarak üerı surduk Mustafa özbay ve Hasan Basri Akkaja a'ır. lerını belırtmışlerdır Olaya döviz kaçakçılığı da karıştı TURİST SOYAN 2'Sİ POLİS 6 KİŞİ TEVKİF EDİLDİ UÇAN DENİZALTI New Jersey'Ii mühendis Walter Reid, uçan bir denizaltı aracmı geliştirmeyi basarmıştır. Bu araç aynen Polaris füzeleri gibi su içinden havaya çıkabilmekte VL pilot komutası ile splpıinin ?eri kalan kisnıinı havada cecirebilmektedtr. SÜLEYIVLİN BEY MOSKOVA'DA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog