Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

f Çoculc Araba ve Pusetlerinde rakipsizdir. Belsdly» DBkktnlırı No 19 TtfsJın, istanbul Mlthatpaja Caddetl No. 42 YenlşBhir, Ankara FAB.Tal: 47 78 00 İST. umhuriyet 44. yı/ sayı 75498 KURUCUSU:OTJNUSNADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t u t a n b u l Posta K u r u s u : İstanbul N o 246 Telefonlan 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 KSIN KE] SUKCTTE IER. İLE HAZIRLANMIŞ HUSUSÎ BİR ŞAMPUANDÖfe; IKSIN Perşembe 27 Eylül 1967 FORMÜLÜ 20 SENELİK BİR TECRIV BENİN MAHSULÜDÜR. • " BÎLÛMÜM ECZANELERDE ARA Tel. 47 79 « SAPİKSİN Tfirk • Sovyet göriişmeleri başladı Podgorni: "Güney Vietnam için aynı şeyi düşünüyoruz $9 «Başbakan, (Dış politikamız kötüydü, biz düzeltiyoruz) diyor; ne dersiniz?» sorusuna: CHP Parti Meclisi ÎMIREL LENIN7N MEZARfNA ÇELENK KOYDU Başbakan Demirel, dün in Meıanna kırmızı ve beyaz karanfillerden yapümış biiyük bir çelenk koyr. Resimde. Demirel ve Kosigin, dünkü müzakereler sırasında görülüyor. Türkiye ve fugoslavya Israil'in ;ekilmesini istedi (»a. AJ\) Turk goslav parlâmento liderleri 'ketlerinln ••°çen Haziran«Israil tecavüzüne» karşı anm belirtmışler ve îsraüin îttiğl Arap topraklanndan anı Istemişlerdir. »orüş, burayı ziyaret etmek a bir Turk parlâmento beı, bır Yugoslav parlâmento ıle yaptığı görüşmeler soyayınlanan bildınde belirir. Türkıye MıUet Meclisi u Ferrulı Bozbeyli ve YuParlâmentosu Başkanı MiPopoviç heyetlere başkanlişlerdlr. viç, tsrail Arap harbinin, a harbl gıbi, barışı tehliüşürdüğünü ve banşın tekrulması Jçın muhtelıf mem rin ternsılcileri arasında arüşmeler yamlması gereksâylemişttr. eyli, Popoviç'ın görilşlerlıldığını ve «tsraiHi tnüteharbden önceki topraklanilmesi gerektiğini» belirtheyeü dtm Müslümanlann ıkta oldugu BosnaHersek riyetinin başşehri Sarayı hareket etmıştir. Kosigin: "Sorunlorımızı aramızda çözmeliyiz» MOSKOVA Türk Sovyet resmî göriişmeleri dün başlamış, daha sonra Başbakan Demirel şerefîne verdiği yemekte konıışan Sovyet Başbakanı Kosigin, «Turkiye ile Sovyetler arasındaki somrüarı, sâdece bizler cözümlenıeliyiz» demiştir. Demirel, bıı arada, Lenin'in mezarına büyük bir çelenk koymuştur. ^^ ^9 Inönü: «Gören flllah için söylesin» dedi * |Parti Meclisi dün Genel Başkan İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanmış, Merkez Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu raporu incelemeye baslamıstır. Kartal CHP İlçe Mer kezinde yapılan toplantı üç gün devam edecektir. Kartal'da toplandı CHP: ö ğ l e tatılınde înonu, gazetecilerın «Başbakan dıs politikamız kötüydü, biz düzeltiyornz diyor. Ne dersiniz?» sorusuna «Gören AUah için söylesin» cevabmı vermıştır. 40 üyeden kurulu Partı Meclısı toplantısma yurt dışında bulunao Ibrahım öktem, Nıhat Enm, Nermın Abadan ve Muammer Aksoy ıle yurt içinde bulu nan Kemal Paloğlu ıle NazıJ Aslan katılmamıstır. Rapor NOTLAR: ı Moskovada hava I sıcak mı sıcafc... MOSKOVA, (Yümaz ÇETtNER yazıyor) Ikı gundur Moskova'dayız. Hava; guzel mı guzel, ılık mı ılık... Sıyasi havayı soracak olursamz, yaz aylannın sıcak gunlerinı yaşıyor gıbıyız... Uzun suren fırtınah, sert ruzgârlı, dondunıcu soğuklardan sonra ınsan, sıcağın kıymetını o'aha ıyı anlıyor Gdğsunu, bağ rını açıp; sere serpe oturuvor, sere serpe şoyle bır nefes alıp konusabılıyor... Işte, Moskova'da Turk Rus sıyasi muzakerelerının yapıldığı sırada hava raporu, bojle' . (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Başbakan, ıkâmetıne tahsis edilen ozel mısafırhaneden beraberinde Dışışleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangıl, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Refet Sezgın olduğu halde hareket etmış, sabahın erken saatı olmasma rağroen Kızı] Meydanda toplanmış olan Moskovalüar, Demirelin gelış gidişinde kendısinı ellerındekı Türk ve Sovyet bayraklarınj sallayarak selâmlamışlardır. KIBRISLI Müeahitltr, Anksra'daki dünkü yarçılanmaları strasında Kremlin'de bmet Ateşoğlu, mmetçilikten köm olmuştur,, ıKA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Yönetun Kurulu ıkara Mılletvekih tlyas Seç 'li miUetvekili Mehmet Anun Yargıtay Başkaru tm>m hakkında verdığı demeci ıdırmıs. ve Ateşoğlunu ıtuştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) I notion ünün Türk Sovyet ilişkileri >akanın önceki gün baslayan Sovyet Rusya ftzisi üzerinde orumlar yapılıyor. Daha da yapılacak. iatle incelendiği zaman, yorumlardaki çörüşler'in bır ana trafında toplandığı çörölüjor. Bn nokta ise, iç meselelerde gibi, uluslararası ilişkilerde de görüs açısının hislere veya t anlavıslara dayandığıdır. Sovyet Rnsya'ya, bn nlkenin lanlardaki tutumunu, içerdeki gelismeleri bilmeden karsı Demirel'in çezisini döneklik olarak niteliyor ve kendisine nce Türk Sovyet kültür anlasması münasebetiyle söylediği ıatırlatıvorlar. Gerçekten, iki yıl kadar önce imza edilen Sovyet kültür anlasması o zamanki A.P. Grupu tarafından • karşılanmıs ve bn yüzden Mecüs'in onayına bir türlü suiıştır. l'ine o zamanlar bütnn suç Inönü hükumttinin üzeilenmis, battâ Bayan Gromiko ile înönü'nün yanyana çekilığrafları seçitn kampanyaları sırasında bol bol dafıtılmıstı. dan geçen kısa süre içinde AJ*. lider kadrosnnun tutamunen bu değişiklik, Adalet Partisini destekleven fakat bugünO.TU daha asın sağ için bir intikal ekibi sayan çevreleri gatirmistir. Onlara göre AJP. hükumetinin, eski deyimle fiilı birbirine nymamaktadır. Oysa yapılacak sey Sovyet Rusja leri soğntmak, hattâ kesmek ve Türk gençli^ini Örta Asya, i, Kınm fütnhatı için hazırlamaktır. tik çevreler'in bn görüsüne karsılık meseleleri katı diyaç'âzmeğe çalısanlar da var. Denilen sadur : talizmin ıç çelismelen A.P. iktidarmı Komünist Bloka karna>a zorlamıstır. Zira Amerikan yardımlannın yetersizlifi , ortaya çıkmıs, Türkiye ekonomik çıkmaza doğru sürüklenslamıs. kapitalist sımfın çıkarları tehlikeye düsmüstur. darı simdı Moskova'da bn sınıfın çıkarlarını kornraak için k ve ticarî ilişkileri peklestinnenin pesindedir. örüslerin hepsinde doğru yanların bulundnğn inkâr ediGerçekten ıki yıl önce ile bugünün mnkayesesine girdiğian fiil ile kavil arasında büvük farklılık görürüz. Bn arada n yardımlannın yetersizliği, sartlannın ağirlıfı tanında lusya kredileri daha avantajlı gelmege baslamıstır. Ticarî ın artınlmak istenmesi de doğradnr. Zira biz elimizde badünya konjonktürü dolavısiyle kolay pazar bnlamadışımız Ideleri So\>et Rnsya'ya ikilt anlasma ile satabilivornz. Üsetim dönemine geçen Sovyet Rusya, Türkiyeden ham madıska bazı sınai rnaddeler de alıvor. k bütün bnnlar ne hissî Rus düsmanhğınm etkisi altında. ntlaka kapitalizmin çelısmeleri açısmdan değerlendirilmeli:ktif ölçü bugün nlnslararası iliskilerde hislerle ideolojilermıllî çıkarların, dünya dengesinin rol ovnaması, daha açıkçeklere göre iliskilerin düzenlenmesidir. Dogu Blokunnn ısı gün geçtikce hızlanmaktadır. Sovyet Rnsya, barıs içinde ı yaşama politikasını ısrarla yürütmektedir. Avrnpalılararaer eskisine göre çofe değismis. Doğu ile Batı yakınlasması lnr hale çelmistir. Dogu ülke!«rinin, özellikie Rusya'nın lyide ilerledifi ve Türkiyenîn tnnhtaç o i i a ğ a mamnl stokhip bnlunduçu bilinmektedir. Aynca Rusya, az gelisnis ülisuk faızlı krediler verme ve ilerde ticareti gelisfırme plâıloji sınırının dısında tutan bir davranısla nygulamaktadır. Sovyetlerle Türkiye komsadnrlar ve karsılıklı olarak iyı k iliskilerini devaro ettirmeleri çıkarları bakımından da r. n bn veriler gösterruektedir ki, gerek Türkiye için, gerekse in karsılıklı temaslar ve iliskilerin temelinde ticari, ekonoınluluklarla, dünya barısı ve dunya dengesiyle ilgili gerırdır. Bn gerçeklerc sırt çevirmek ne SovyetJer. ne de Türı mümkün degildir. Demirel ile Sovyetler Birliği Baş j bakanı Alexei Kosigin arasındaki | resmı görüşmeler Kremlinde saat I 10 da başlaınıştır. Goruşmelere, Çağlayangıl, Turgut. Sezgın ıle Türkıyenin Moskova Büyük Elçisi Hasan Esat Igık ka tılmakfadır. Sovyet heyetinde ise, Başbakan ANKARA, (Cnmbnriyet Bürosu) Yardımcısı Nıkolai Baybakof, Dış Hukumetın Kıbrıs konusundaIktısadi Munasebetler Komitesi Baş kı tutumunu protesto etmek akanı Semyon Skaçkof ve dığer ügimacıyla geçen ay duzenlealklerı hler katılmaktadır gosterı sırasında Polıslere fııli Protokolün dışı mukavemette bulunduklan ıddıasıyla haklannda dâva açılan DemıreJın oncekı gun Sovyet Kıbnslı oğrencılerden 2'sı, dun Yuksek Şürası Presıdyum Basyargılandıkları I Ağîr Ceza kanı Podgormve vaptığı zıvaret Mahkemesı tarafına'an, serbest sırasında, Podgornı'nin Kosiginin ncası uzerine Rusya gezısini üç gün bjrakılmjşlardir uzatan Demırel ile daha uzun süre Ankara Emnıyet Mudurü Abgöruşme arzıosu gostermesi üzerine durrahrnan Lâmi Gozen, tanık protokol kaidelerınin dışına çıkıolarak verdiğı ıfadesinde, öğren(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) cılerın izınsız bır gosterı duzenledıklerinı söylemış, BaşbakanJık önune gelen Kıbnslı gençlerın. Polislere fıilî tecavüzde bulunduklannı iodıa etmıştir. Gozen ıle I. Şube Memurları, ayrjca. Polıslerın öğrencilen copladıklarını, fakat dovmedıklerıni soylemışlerdır Sanık avukatlan, bunun üzerine, pohsierın oğrencileri dövduklerine daır gazetelerde fotoğraflar ya>ınlandığını ileri surmüş, tutuklu bulunan Ikkeş ANKARA, (Cumhurıyet BuÇörekçıoğlu ıle Fıkrı Abit'ın tah rosu) MP MıIIetvekılı Ismet lıye eo'ılmelermı ıstemişlerdır. Kapısız ve Huseyın Yağcıoğlu, Adı geçen oğrenciler tahlıye eBasbakamn yazılı olarak cevap dılmis ve durusma, baska güne landırması ısteğıyle veroıklerı bırakılmıstır. bır onergede AP mn «AP ikti Kıbnslı 2 MUcoiıit serbest bırokıidı 100 sayfayı bulan raporun Kıb n s bölumunde şoyle denılmekte dır: «Kıbrıs konusunda Keşan ve Dedeagaç'ta Basbakanlar katında yapı'an toplantıda hiç bir sonuç alınsmadı. Bir ilerleme ol madıgı Türk hükumetinin bu toplantıları, yeterli bir zemin toplantısı vapmadan kabnl ettiji anlaşılmaktadır. Göruşmelerden sonra açıklamalarda yetkililer Türk görüşünü kesinlikle belirtmekien kaçınmişlsrdır^ ~' KIRKLARELİ MP Genel Başkanı O. Bölükbaşı, dun burada yaptığı konuşma da, «Amerikan üslerinin içinde neler var, bilinmez. Bızım kontrolnmuzda olmayan bn Sslerden Amerika, bir gün bombardıman nçakla rı havalandınrsa, ne olnr? 32 milyona mezar olabilir» demıştır Cumhuriyet Meydanını dolduran kalabalık bır halk topluluğuna hıtabeden MP Genel Başkanı, ıç ve dış polıtıkayı yermtştır. Dort saat suren konusması sı rasında Bolukbaşı'ya bazı kımseler mudahale etmış, konuşturmaraak ıstemıştir Bunun üzerıne MP Lıden, orada bulunan pohslere, «Siz. Cumhuriyet Dev rinin polisisiniz. Başkasının emrinde defilsinis» demıştir. Osman Bölükbaşı bu arada, «Kıbrıs sorununu. Türkiye'nin siyasî ve askerî güçleriyle halledebiliriz» demış, tnonü'nun Kıbrıs konu^unda gevşek ve yanhş polıtıka ızledıgını sövlemıs. Keşan Dedeağaç göruşmelerını ise, «Sonnçsuz bir teşebbüs» olarak nıtelemıştır. (Arkası Sa 7. Sü. 1 de) Bölükbaşı: "Amerikan ösleri 32 milyona mezar olabilir,, AET seminerinde konuşan Sanayi Odası Başkan vekili dedi ki: Hayat pahaJıhğı Raporun sabahkı gdrüşmelerin de ekonomik durumla ilgili kısmı karara bağlanmıstır. Raporun bu bölümünde «Hayat paha lılığınm gittikçe arttığı» belırtilmekte ve hükumet yetkılilerı nin, pahalılığı «mevsımljktır>, (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) "Birbirimizi aldatarak kazanmak yolundan vazgeçelim,, Mücahit BEŞER «AET Karşısında Türkiye» konulu semınerın dunku oturumunda, ürtak Pazar nezdındekı Büyukelçımız Zıya Muezzınoğlu «Ortak Pazar bir umacı degildir» demış, istanbul Sanayi Odası. Başkan vekili Ertugrul Soysal da, «Birbirimizi aldatarak kazanmak yolundan vazgeçibnesini» ıstemıştır. Prol Haluk Cıllov'un Türk sanayıı bakkındakı 18 sayfalık bıldırısını okumasıyla baş layan oturumda, Turkıyenın Ortas Pazara gırmek suretıyle bırçok faydalar sağlayacağını behrten görüşler ıle rı surulmuştür. Bu arada Muezzınoğlu şunları soylemıştır: «OrtaK Pazar bir hazır elbise olarak düşünülmemelidır. Katılacaklann fiziğine uygun biçim ler alabilir. Sistem katı değildir. Geçiş dönemi bize yalnız mükellefiyetler değil, ımkânlar da getirecektir. Türkiye bu suretle fiçüncu memleketlere kar(Arkası Sa. ?. Sü. 1 de) f f CHP. Harp Iş Federasyonu'nun isteklerini haklı buldu ANKARA (Cumhanyet Bürosn) CJIJ» Genel Merkez tşçl Bürosu dün Sakarya mületveMll Hayrettm Uysal başkanlığında top lanarak Harb • tş Federasyonunun Amerikan ışyerleruıde grev karan alması konusunu görüşmüştür. Görüşmeler sonunda Harb İş'in lsteklenrun verilmesi istenmlştir. C H J Gene! Merkez tşçı Bıirosundan bu konuda yaymlanan büdiride şoyle denümektedir: «Bir yü önce Harb tş Federasyonu, rjzlaştırma Kurulu karanada, sözleşmedeki taleplerinin bir çoğnnda eksikükler bulunmasına rağmen Kurul kararlanna saygi duyarak ba karan kabul etnriş ve fakat Ozlaştırma Kunıİn karan, işveren Tümpane şirketi tarafmdan reddedilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Dış gezilerle ilgili yeni bir söz/ü soru önergesi ANKARA Emniyet Müdürü Gözen, tanıklık yapıyor darının baslangıcından bugüne kadar» yapılan dıs sezıler. bunlara kımlenn katıldıklannı, ne kadar masraf yapılriığmı sormuş lardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Sıvas taki karışıklıkta yağma yapan 13 kişiden 2'si dün gece tutuklandı StVAS, (Muhlis N. GÜNAY büdiriyor) Son olaylar sırasında yağmacıJık yaptıklan anlaşılan 13 kişiden 2 si, dun gece tevkif edilmiştir. Polisin bâzı evlere yaptığı baskmlarda yağma eşyalar, ozellikle Çingene mahallesmde sucuk ve pastırma ele geçirilmiştir. Seçım Sandıklannın renkleri belli oldu ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) 2 hazıran 1968 tarıhınde bırlıkte yapılacak Senato uçte bırının yenılenmesı, tl Genel Meclisi, Beleolje ve mahalle ve koy muhtarları seçımlerı ıçın kullanılacak oy sandıklannın renklerı Yuksek Seçım Kurulunca tesbıt edılmıştir. Yuksek Seçım Kurulu kararına gore. Senato uyelenmn uçte bmnın yenılenme"=ı ıçın sarı renkte, II Genel Meclısı uyeîerı seçımı ıçın kursunî renkte, Beledıye Mechsı uyelerı ve Beledı\e baskanları seçımı ıçın kırmızı renkte, mahalle muhtarı, koy muhtarı ve kov ıhtıyar heyetı seçımı ıçın bu renkler djsındakı herhangı bır renkte bojanmış veya boyasız sandıklar kullanılacaktır KIZININ'MEZARI BAŞ1NDA IN7IHARA TEŞEBBÜS £77/ Kızının olumune uzulen bır baba oncekı gece Topkapı mezarlığında ıçtığı uyku hapları ıle hayatma son vermek ıstemıştır. Fına'ıkzade, Oğuzhan Caddesı 32'1 sayıda oturan 20 vaşındakı Ahmet Çıçek, bır ay once olen kızının mezarı başma gıtmış, dua ettıkten sonra cebmdekı uyku hapı tupunu çıkarıp, 20 tablet ıçmıstır Çocuğunun mezarı başma jığılıp kalan genç baba, bekçıler tarafından baygm halde bulunarak hastaneye kaldırılmıstır. Horlamaya çore bulundu BO>i\ Batı Almanjaiı bır doktor, «Deutsches Aereteblatt» dergısmae horlamaya çare bulduğunu ılerı surmektedır Dr Nermann Knaus, horiajan bır sahsa burnuyla ust dudağı arssına atlara takılan geme ben zeı bır sent takarak bunu basın arkasına sıkıca bağladıktan sonra horlamanın duracağını bıl dırmektedır Avrıca doktor, horlamanın sadece estetığı bozmadığmı, aynı zamanda kalb ve dolasım sıs temı ıçın de zararlı olduğunu =oviemı<;tır. Vakftkebir'de 191 bin mermi ele geçîrildi VAKFIKEBİR, ( S . Arif TERZtOGLV Bildiriyor) Trabzon Poh=ı, dun gece Vakfıkebır'ın koylermde. Romanya veya Bulganstan'dan bır motorla get:rı!dığı tahmın edilen 86 bujuk san dık içma'e 191 bın adet merm. ele geçırmıstır. Hatırlanacağı uzere. kısa bır sure once, Trabzon'un Surmene ılçesı yakınlarına yanasan kımlığı belırsız bır motor, sahıle bol mıktarda yabancı menşeh otomatık sılâh, kasaturalı ma\zer ve çe'itlı tıp tabanca çıkarmıs ve bunlar, bır kamyonla Of'a doğru goturulurken, şoforun yanhş manevrası yuzunden vasıta bır dıreğe çarpmıs, içındekıler yerlere dokulmuştu Uluslararası silâh kaçakçılığı yaptığı tespıt olunan şebeke mensuplarından bâzılan ele geçirılerek tutuklanmış. sılâhlara da el konmuştur ( A r k u ı »m. 7, Sü. Z de) Bu arada, şehrımjzdeki olaylar esnasında Tumen Komutanlığına sıgınan Kajserılıler, oncekı gece askerî bır uçakla Kaysen'ye gonderilmıştır. Mıllî Egitım Mudurluğu de, şehrınuz İlkoğretmen okulunda kayıtlı 146 Kayserılı ogTencinın, başka illere gonderilmesi ıçın, Bakanlığa basvurmuştur. Ayrıca butunle(Arkası Sa. 7, Sü. £ da) ELAZIG Çimento Fabrıkasının «Klınghol»unun çatı kısmı dun saat 17'de buyuk gurultulerle çokmuş, vınç ustası Alı Altmtaş olmuştur. Çimento ham maddesı olan klınger'm bulunduğu 200X50 metre boyutundakı «Klinghol»dakı çokmenın, çatı bolumune yığılan çimento tozlarının ağırhk \apmasindan ılerı geldığı sanılmaktadır 1959 yılma'a ısletme>e açılan 400 ısçınin çahstığı fabrıkanın enaz 3 ay faalıyete geçemiyeceği bıldırılmıstır. Keban Barajı ınsaatına gunde 200300 ton çımento veren fabrıkanın çalısamaması, baraj ınşaatmı da etkılı\ecektır. Elaıığ Çimento Fabrikası kısmen çöktü • Viranşehir Kaymakamının babası, oğlunun ölüm sebebinin araştırılmasını istedi A.NKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Çıftçı Huseyın Gurbuzturk, Içışlen ve Adalet Bakanına dun bırer telgraf çekerek, bundan dort ay once olen oglu Vıranşebır Kaymakamı DojŞan Gurbuzturk'un ölum sebebının yemden araştırılmasmı ıstemıştır. Telgrafta, dunkü gazetemızde jayınlanan ve Kavmakam Do(Arkau Sa. 7, SU. 2 de) NAZMİYE HANIMIN 8ERBERİ NUH AKGUTJ. BÜTİbJ TENKIDLERE RAĞMEN YINE MOSKOVAYA GÖTÜHÜLDÜ. Gazeteler Ecvet GÜRIİSİN NUH DETİP, PETGAMBER DEMEYEN...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog