Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Egitiınle ugrafao, çocuk herkei için: EfitTİM flNSİKLOPEDİSİ Ciltll olarak ntısa çıkü. Büyük boy, 800 sayfa, kaliteli bsskı. Fiatı 55 Liradır. % 25 indirimli gönderilir. ANSİKLOPEDİ TAYINEVt P. K. 7, Babçelievler Ankara Cumhuriyet 11089 umhuriyet KTJRUCÜSU: ITONTJS NADİ DERSt IMCI KtTABI Sğrenen öğrencilerin, oiruma, «nlaıfl|^fiil çekimlerl, gramerMnlgisiS öd*^IW doğru yapılması konularında tam bîmr^ağlamalan İçin Ortaokul Fr,ansıJea kitaplanna kılavuz xe "Yardır mak amaciyle hazırlanmıştır. I. Kitap: 500, II. Kitap: Kitap 750 krş. tur. tNKTLÂP Te AKA KÎTABE tlâncıhk: 1972 11078 44. yıl soyı 15497 Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet istanbul Posta Kurusu: tstanbul No 248 TelefonJan 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 20 EylOt 1967 38 kişinin sıkışarak öldüğü anlaşıldı Kayseride bir törenle 26 kişi kaldırıldı dün nezaret altına alındı Sivas Kayserispor maçında büyük arbede... Tribünler savaş cephesi gibiydi ŞU KULÜPCÜLÜK DE PARTİCİLİĞE BENZEMEĞE BAŞLADI.. Muhlis Naliz GÜNAY StVAS Kayseri stadındaki muessıf olay sırasında ölen 37 Sıvaslı'dan 34'u dün torenle Abdulvahap Gazi Mezarlığına defnedilmiştir. Tam bir matera havasma bürünen Sivas'takı törene onbinlerce kisi katılmıstır. Diger tiç cenaze köylere götürülmüştür. Şehırde dün yeni bir olay olmamış, sıkı emniyet tedbirlerinin alınmasına devam edilmıştir. Bu arada şehırde «Mahalli yas» ilân edilmış, bu yüzden ışyerleri ile smemalar ve eğlence yerleri faalıyet göstermemışlerdır. Cenazeler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Ortaokul ve liselerde tek dersten »ınıita kalanlar yeniden 7 ekim 1967 cumartesı günu ımtıhana girecektir. Bu konudaki genelge dün Milli Eğitim Bakanı îlhami Erteır. tarafından imzalanmış ve bütün illere gönderilmiştir. Buna göre, imtihanda en az 5 nomara alanlar sınıf geçecek, imühan sonuçlarına itiraz edılemiyecekür. Tck detsîen kalanlat 7 Ekim'de imtihana givecek Yeni Yönetmelik Bülend DİKMENER Bildiriyor öte yandan Mılli Egitım Bakanhğında yeni imtihan yönetmeliğı çalışmalanna devam edıl mektedir. Bakan Îlhami Ertem' in verdiğı bilgiye gdre, bu yıl hazırlanmakta olan bu yeni imtihan yönetmeliği uygylanacaktır. Ancak, yönetmelik henüz son çeklini almamıstır. Esas olan puvan Universitelerarası gınş sınavı «onuçlan ve fakültelenn hangı puanlar arasında öğrencı aldıkları ile ılgili olarak gazetemizde yayınlanan listeler bir kısım okuyuculanmız tarafından anlasılamamıştır. Listelerdeki puanların bir kısmı öğrencinm aldığı fen puanını, bır kısmı sosyal • bilımler puanını, bır kısmı edebiyat puanını, bir kısmı da yabancı dıl puanını ifade etmektedır. Her fakülte kendi öğreni mıne uygun puanı esas kabul ederek öğrenci almaktadır. örneğin istanbul Hukuk Fakültesi sosyal puanı esas alarak, tstanbul tktisat Fakültesı toplam puanı esas alarak, Orman Fakültesi fen puanını esas alarak, Ingilız DiM ve Edebiyatı bölümü yabancı dil puanını esas kabul ederek öğrencı almaktadır. Puan durumlannı bilmeyen öğrenciler, bulunduklan vere en yakın lise veya Millî Egitım MüdurlüSüne veya Üniversite Danışma Bürosuna giderek ana lıstelerden, kayıt numaralarınm yardımıyla aldıklan puan(Arkası Sa. 7. Sü 8 de) KAYSERİ Kayseride meydana gelen olaylarm yatışmasından ve Sivaslı 37 ölünün uçakla Sivas'a nakledilmesinden sonra dün Kayseride 26 kişi nezarete almmıştır. Kayseri Emniyet Müdürü Şerafettin Gökçeören, dün olaylara adı karışanların kimler oldujiunun fotoğUçakla getirildi raflarla tespit edilmiş olduğunu ve nezarete alınan37 Sıvaslının cenazesi dün sabah saat 05.00 sularında askerî lann 8 inin Sivaslı, 18 inin ise Kayserili olduğunu acık(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) lamıştır. Sanıklar dün geç vakitlerde Adliyeye sevkedilmişlerdir. Gökçeören bu konuda şunlan soylemiştir: «Olaylara adı karışanlarm bir kısmını aynı gün tesbit ettik. Ancak halkın beyecanının yatışması için aynı gün biç himseyi nezarete almadık. Dün, olaylara kanşan 2 Sivashyı nezarete alıp Savcılığa teslim ettik. Ancak bunlardan kimse divacı obnadığı Için serbest hırakıldılar. Konn si kâyete b*|b bir dâva olduğundan sanıklar nmıımi hiikümlere göre yargılanacaklardır MAREŞAL AMR Mareşal Amr'm yakın akrabalan da tutuklandı (Dış Haberler Servisi) Dostluk Heyeti öte yandan Kayseri • Sivas yolunda polis ve jandarmalar gerek li güven tedbirlerini almaya devam etmektedirler. Kayseriden Sl vasa ve Sivastan da Kayseriye gel mek istiyen yolcu otobüslerine dün de izin verilmemiştir Bu yol da ancak diger illerden gelen yolculann araçlarma «geçiş Iznl» verümektedir. (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) UACIf AUA'IIA Başbakan Süleyman Demirel, dün Moskova'ya gttI Ü U O I V U 1 M U H miş, hava alanında Sovyet Başbakanı Kosigin tarafından uçağın merdiveninde karşılanmıştır. Demirel \e Kosigin ile her iki devlet heyetleri aranndaki resmi görüşmeler, bupün başlayacaktır. Dün başlaması gereken görüşmeler, bugüne ertelenmiştir. Resimde, Türk ve Sovjet Başbakanları. hava alanında gorüluyor. (Telefoto : THA) "Hükumet, ilköğretim dâvasını elinin ucuyla tutuyor,, ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye öğretmenler Sendıkası Genel Başkanı Fakır Baykurt tarafından ilköğretim haftası dolayısiyle yayınlanan bir bildiride hükümetin tutumu tenkit edılmekte v e «bfikümet ilköğretim dâvasını elinin aenyla tutmaktadır» denılmektedir. Bildınde ilköğretim dâvası ko nusunda kesın sonuca ulaşmak için bu tempoyla 2056 yılına kadar beklemek gerektıği öne sürülmekte ve özetle şöyle denılmektedir: »Sornmlular arasında hâlâ, herkes oknrsa isçi, çiftçi. çoban bulmamn zorlasarafını düsünen ler vardır. «öğretmen yetiştirme anlayışı zayıflamıştır. Şartlı dı? yar dım ve yabancı nzmanlarla efitl min millilik vasfı zedelenmistir. nyfnlanmakta olan (Jet öğretim), milletin yarını bakımından bir endise kaynagı haline Spor Toto'dan ölenler için tazminat istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye tşçi Partısi Malatya milletvekili Şaban Erik, spor işlerını tedvire memur Devlet Bakanı Kâmıl Ocak'a bır telgraf çekmiş, Kayseri olaylanndan ölenlenn ailelerine SporTotodan tazminat ödenmesini ıstemlştir. MP milletvekillerınden Ismet Kapısız Ue Hüseyin Yazıcıoglu da Başbakan Demırel'e bir telgraf çekerek, Kayseri olaylannda ölenlerın ailelerine SporToto'dan enaz 100 biner l'ra tazminat ödenmesini teklif etmişlerdir. 7 iYİĞİDO» DEFNEDİLDİ Türk bayraklarına sarıhniş 37 Siaslı «Yiğido'j dün mateme bürünmiis Sivashlann hıçkırıkları aratnda ebedi istirahatgâhlarına defnedildi. Resimde, cenaze töreni drülüyor. Başbakan,S.Rusya gezisini 3 gOn uzallı Podgorni'yi ziyaret eden ^ Demirel: «Türk Sovyet dostluğu şarttır» dedi KAHİRE an resmi «El Ataram» gazetesi, Mısır'da lıaziran'dan berl guvenlık mulâhazası ile tevkıf edılenlenn sayısınm 181 olduğunu bildirmi'tır Bunlanr bazılan Amr'm yakınıdır. Arap tsraıl savaşı sonunda tutuklanan eski Hava Kuvvetlerı ve Hava Savunroa Komutanları dahi! 31 vüksek rütbeli subay, Birleşik Arap Cumhuriyetının senılgısındekı sorumluluk lan ıçın «nreuva çekılmektprlır «El Ahram» gazetesi dün sabah kı açıkiamasınaa, bu 31 kışıden baska, Mareşal Abdülhakım Amr eskı mevkıine iade amacıyla geçen ay tasarlandığı ıddıa edilen kompoloyla ılgili olarak da 150 subayın tutuklandığını bildirmekteaîr. Y UTHANT'A GÖRE KIBRIS, ÇÖZÜMDEN BİR HAYLİ UZAK HP, Burdur Böige Toplantısı sona erdi "İTALYAN OTEÜ., SAHİBİ POLİS1E CİNNE1 OETİRDl Bostanbaşı'ndaki «Italyan Oteli» sahıbı Turgay Tulazoğlu, dun sabah Emniyet Müdurlüğunde yapılan devamlı sorgusu sırasında cınnet getırerek, sağasola saldırmıştır. Polıslere durmadan bağırıp çağıran ve hakaret eden Turgay, güçlukle yatıştırılmıştır. Genç otel sahibı geçirdiği krız sırasında, «Vurun, ne duruyorsunnz? Haydi durmayın!» dıye bağırmıştır. Olay, bır gece öncesmden başlamıs. Malî Poüs Zader Özer, bır kaçakçılık ıddiasını incelemek uzere, adı geçen otele gitmiştir. Sanığın otelde yatıp yatmadığını tesbit içın kayıtları istemesı üzerine. polisle otel sahıbi arasında tartışma çıkmış, iki taraf da birbirine girmişler. Tulazoğlu hakkında, polise karşı koyma suçundan sorusturma açılmış bulunmaktadır. "flFlilerin gözüne girmeyen memurlar naklediliyor,, ASKAKA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP. Burdur Bolge toplantısı soa ennış. yayınlanan ve çeşıtlı konulara değınilen büdırıde, «AP'lilerin ozıınc girmeyen memurların nakledildiği» bildirilmiştır. Bıldıri, bö'.geın hırçok sorunlarmı da kapsamakta, gerekli tedbirlerin alınması istenlektedır. Bildırıde, partizan davranışla nn genellıkle arttığı, özellikle öğretmenlere yapılan baskının şid deUendiğı, mahallî A.P. örgüüerınin gözune girmiT'en, arzulari' na boyun egmiyen memurlaruı • Yeni trafik düzenine nakJedilidiklen, devlet lşletmeleyağmur da eklenince nnden naksız meniaatler sağlantaşıt kuyruğu arttı dığı, idarecilerin ürtidann baskısı üe AP. mahalli örgütlen Ue işSağnak yağışlariyle başlıyan ısı .usmesının bugunden itıbaren birliğine zorlandığı belirtilmekteluracağı bıldırılmiştir. Meteodir. olojı Mudurlüğu, yarından iti(Arkası S». 7, Sü. 1 de) >aren hava sıcaklığının 25 deeceye kadar çıkmasının bekendığını, fakat hafta sonunda •enıden bır soğua dalgasınm îalkanlar uzerınden Marmara jolgesıne ineceğını belırtmekteiır. Son 24 saat içınde Istanbul'un jaii semtlerme metrekareye 13 tılogram yağmur dusmuş, en iuşuk hava sıcaklığı 15, deniz suyu ıse 20 derece olmuştur. Hazine toprakları vağmalama=ına Bu arada yağmur, yeni trakarşı duran Vıranşehir Kaymakamı fik duzenı dolayısiyle vasıta sıDoğan Gürbüztürk öldürüldü mü? kıntısına volaçmış; ozelhkle ^ağaloğlu, Karakdy ve Kadıkdy'Bu kuşkumu, .Kaymakam babo de ıızun dolmuş kuyrukları meyve korku» vatı dizisinde kı«men befiana eelmistir. Urtmişüm. Saym Urfa Valısinın a «Isı düşmesi duracak..» ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Turkıye Avrupa ekonomık topluluğu (AET) ortaklık konseyının Bakanlar sevıyesındekı toplantısı 9 Ekım 1967 tarıhınde Ankarada yapılacak ve bu toplantıda Türkiye 13 ihracat maddesınde gumrıik ındırımı ısteyecektir. Turkıyenın Ortak Pazar ülkelerinden gumrük ındırımı ıstedığı maddeler arasında önemli olanlar şunlardır: Zeytın yağı. narencıye, yaş üzüm. tekstıl ma mullerı, balıklar. kabuklu hay vanlar ve yumuşakçalar... Büındiği gıbı Turkıye daha ön ce incir, kuru üzüm. ve fındık üzerinde gumrük indinmı sağlamış bulunuvordu. Yeni maddeler üzerinde de ındırım sağla nırsa Türkiye Avrupa ulkelerı ne daha çok mal satabılecektır. Ankarada yapılacak olan toplantıya ttalya Dışişlerı Bakanı Fanfanı, Lüksemburg Dışişlerı Bakanı Gregoıre. Fransız Devlet Bakanı Betancourt, Batı Almanya tktisat Bakanı Schıller. Belçı ka Avrupa tsleri Bakanı Van Elslande, Hollanda Dışişlerı Genel Sekreteri Le Ro tel katıla caklardır. ÜSKOVA Sovyet Hükumetinin gönderdiği özel bir uçakla dün Moskova'ya varan ve Sovyet Başbakanı Kosigin tarafmdan «llyuşin18» in merdiveninde samımi bir şekilde karşılanan Başbakan Süleyman Demirel. Sovyet Rusya gezisini 3 gün uzatmıştır. Bu arada, Turk Sovyet re5ru göruşmeleri bugune bırakılmış, Sovjetler Birliği Yüksek Şurası Prezıdjaım Başkanı Podgorni'yi ziyaret eden Demirel, «TürkSov>et Dostlupunun şart olduğunu, aradaki sojukluğun kalktığını» g ^ M M soylemıştir. M [DIŞ HABERLER SERVtSl] NEW TORK B M Genel Sekreterı UThant, dun Kıbrıs sorununun çözümlenmesi yolunda hıçbir önemli gehşme kaydedilmemesini uzüntuyle karşıladığını ifade ederek, «Meselenin çözümden hayli uzak olduğunu» bildirmiştir. (Arkası Sa. 7, S». 6 da) Uçaktan inerken, rnerdiven başında Kosigin ve Demirel karşılaşmışlar, bu arada iki Başbaksn arasında şu konuşma geçmıştir: [Tercumanlığı, Şerifof adındaki bir radyo spikeri yapmaktadır.] Demirel: .Çok geçmiş olsun, sizi iyi görmekten dolayı çok memnnn oldum.» (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) KARŞILANIŞ Suç, Bakanda mı? OLAYLARIN ARDINDAKI KATILACAKLAR Viranşehir Kaymakamı olduruldu mu? .4 A.NKAKA (Cumhunyet Bürosu) Kadın berben Nuh Akgun, tiaşbakan Demirel başkanlığmrtakı heyetle dün Sovyetler Bırlığıne de gıtmlştır. Sovyetler Bırlığıne gıdecek he vette herhançı bır değışıklik ya pılmamış ve Nazmiye Demirerin berben Nuh Akgun, dun hava aianındd basın mensuplarına gostenlmeden uçağa bındırılme ğe çalıjilmıştır Akgun, elınde çantası olduğu halde gelmış ve heyetın dığer uyelerınden once uçağa verlesmıştır MOSKOVA Başbakan Suleyman Demirel'm eşı Nazmiye Demırel'ln berberi Nuh Akgun, burada, «Odacı. kadrosunda gösterîlmektedır Öğrer.iîdıfine göre, Nuh, «Oda hizmeti> adı altında çalışmaktadır. Berber Nuh Moskova'ya da gitti • «Berber Nuh», «Odacı Nuh» oldu Fikret OTYAM çıkiamasında, bazı kuşkularımm. kapalı da olsa cevabını buldum Konu, yakında bir Meclis Araf tırması halinde Parlâmentoya getlrılecektir. Bu vesileyle, karanlıkta kalmı? birçok sorunların gün ışığına çıkacaâmı umuyorum. (ArkMi Sa. 7, Sü. 1 de) Sivas halkının teessürünö ve heyecanını anlamamağa imkân yoktnr. Escf verici olaylards Sivaslılar evlâtlannı, bsbalarını kaybetmişlerdir. Acıları büyüktür. Ama hiç süphe yok ki Kayserililer de olaylardan büyük üzüntü duyrauslardır. Kendini bilraez, bilinçsiz ve sporu bir muharebe kabul edenlerin yarattığı olay iki ilimizi birbirine düşman etmis ve âd»ta Isparta Atina hnsumeti yaratmıştır. Polis, savcılık ve idarî rnakamlar olaylann suçlnlannı elbette bnlmak için çalısacaklardır. Ancak suçlular aranadnrsnn bnrada biz, önemli gördüğümüz bir kaç nokta üzerinde Cnrraak istiyornz. Kayseri Milletvekillerinln ifadesine göre maçtan önce vali nyanlmıs. tedbir alınması istenmistir. Aslını ararsanız böyle bir isteğe hacet de yoktn. Çünkü kalabalıifın toplandığı yerlerde gerekli tedbiri almak idarenin zaten çörevlfri içindeydi. Kaldı ki iki şehir takımının rekabetinin bundan önce nfak tefek olaylara sebep oldnfn bilindiği gibi, şehirler arasında oynanan başka l inci lig maçlannd» da yine kavja ve çatısmalann çıktıgı nnutnlmamıstı. Boludaki olayın üxerinden fazla zaman geçmi? detildi. Afyonda yine buns ben zer bir olay ancak jandarmaların sert bsreketleriyle önlenmişti. Dnrum böyle iken Kayseri valisinin gerekli tedbiri almamıs olması hayret vericidir. leterli aayıda polisi, jandarması olmayabilir Kayserinin, ancak mnhtemel olaylara karsı vali komsn illerden, hattâ Içisleri Bakanlıgından yardım isteyebilirdi. Bu yapılmamıştır. Yapılsaydı; ve taslama bas ladıgı sırada kavçanın önune seçilseydi, 40 vatandaşımızın ölümüyle sonnçlanan ve Türk spor tarihine kara Ieke gibi vnrnlan olay meydana gelmemiş olurdc. Bir başka mesele de orta hakeminin durumn zamanında kavramamasıdır. Verilen haberlere göre yan bakem, taslama başladığı sırada, orta hakemi nyarmış, o da yer degisikliği yapmıs. Oysa değisiklik yerine hakem ki yetkisi vardır sinirli hava içinde maçı tatil edip emniyet kuvvetlerinin bir noktaya teksifine yardımcı olsaydı, yine de halkın kapılara hücum etmesinin Snüne gecilebilir ve catışma çok dah» ucv>atlatılabilirdl. Bu arada Sivastakl olaylara ds işaret etmek isteriz. tçişleri Baksnı faciayı haber alır almaz olay yerine koşmug tur ve bunda gayri tabi! bir durum yoktur. Elbette Bakanın daha önce Sivasa gitmesi değil, Kayseride olaya el koyması gerekirdi. Nitekim de öyle yapmış, incelemeyi bitirdikten sonra Sivasa geçmistir. Sivasta ise «Kaatil Sükan» gibi çirkin protestolarla karşı karsıva kalmıştır. Nedir bunun sebebi? lçişleri Bakanının Kay seriyi bırakıp Sivasa gelmemesi. Sivas'ın teessürünü ve heyecanını, balkın galeyanını anlıyoruz. Fakat doğrnsnnu söylemek gerekirse Içisleri Bakanını su^lamanm anlaşılır tarafı pek yoktnr. Sükan Ankarada yangelip yatsa idi biz de onun tenkidinde beraber olurduk ve yine Bakan olayı kapatmak, bir tarafı bimaye etmek, sehırler arasındaki hnsumcti knrüklemek yolunu tutsa idi hücumları, protestoları yine baklı görürdük. Ama böyle olmamıstır ve böyle olmadıgı için de, Bakana karşı yöneltilen suçlamalan afırbaşlı Sivas halkının da tasvip etmediSI kanaatindeviz. • **
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog