Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

Dünya GrekoRomen Şampiyonası başladı Nflfün Börekçl İlk turda 5 galibiyet, 3 mağlubivet aldık BÜKREŞ, Ajanslar A f millete mensup 140 güğ J reşçınin katıldığı 16 ncı Dunya GrekoRomen Gu res Şampıyonası dun burada 3500 seyırcınin önunde başladı ve gureşçilerımiz ilk turu 5 galibiyet ve 3 mağlubıyetl» kapadılar. tLK GÜREŞ VB MAGLÛBÎYET 57 kilo : Ünver Besergü Pacıu (Romen), Turk takımından Uk müsabakayı Ünver Beçergıl, Romen rakibı karşısmda çekıngen bir musabaka çıkardı. îlk devre denk geçti. îkinci devr» • İki güreşçi birer Ihtar puanı al dı. Son devrede kafakol kapan Pacıu, Beşergil'i bastırdı, köprüye getırdi. tki puan «lan Romen guresçi ittifakla kazandı. tLK GALtBtTET 63 kilo : Metin Alakoç Sretuc (Yugoslavya): Metin gürese hızlı başladı. Sretuc'u bastırarak bİT puan aldı. Bu puanı idare etmek isteyen Metin, Pasif güreşince, iki guresçi de birer ıhtar aldı. Son devre de ayakta çekismeli bir sekilde geçti ve müsabakayı Metîn Alakoç 21 kazandı. 52 kilo : Metin • Casgoilho (Portekız) : Metin Çıkmaz'ın çok üstün olduğu müsabakanın ilk yarısmda Çıkmaz, rakıbini bastırarak iki puan aldı. Bundan sonra Portekızli mütemadiyen kaçak gurestıği için ihtsr aldı. Bu ihtarla üçleşince diskalıfıye edıldi ve Metin Çıkmaz, guresı hukmen kazandı. İLK TTJŞ 70 kilo : Vahap Pehlivan Bremauntz (Meksıka) : Aynı za manda antrenör yardıtncısı olan pehlıvan, gurese hızlı girdi, birıncı devre dolmadan rakıbıni bastırdı ve ikinci dakikada Mek sıkalıyı tuşla mağlup etti. 78 kilo: Sırn Acar, Ingüiz güreşcisi Shaclacy'yı 7 dakikada tuşla mağlup etti. 87 kilo: Bulgar Cinzaraov güres* fırtına gibi girdi ve Necdet Uçan hemen altına aldı. Uçar kuvvetli ra kibi karşısında 1 dakikada mağlup olmaktan kurtulamadı. 97 kilo: ömer Topuz Malmberg (Finlandiya); Baştan pasif bir oyun çıkaran güreşçimiz, Malmberg'i son devrede çıkardığı hareketli ovunla sayı hesabı ile mağlup etti. A|ır : Gıyasettin Yılmaz Horst (B. Almanya); Her iki gureşçinin de pasif bir oyun çıkarması sonunda, hakemler iki guresçiye de ustuste ihtar vererek ıVmni de dı«kalifwe ettiler. DOPtNG KONTROLÜ YAPILDI İlk defa bir dünya güreş şampiyonasında dopıng muayenesi yapılmıştır. «Dunya Greko Romen Şampiyonası »ndan önce Macar, Finlandiya ve Japon kafllelerinden doping muayenesi için birer güreşçi istenmiştir. Doplng muayenesinde «FİLA» Başkam Coulon, ikinci başkan Vehbl Emre, ikinci baskanlardan Rus Katalln de hazır bulunmuş ve yapılan muayenede güreşçilere doping yapılmadığı tesbit edılmiştir. Dunku «FİLA» toplantısında 1968 Avrupa Grekoromen ve Serbest Gures Şampiyonalannın yapılacağı memleketler tesbit edilmiştır «1968 Avrupa Serbest Gureş Şampiyonası» 15 17 mayıs tanhleri arasmda Yunanıstan'da Selânik'te, «Grekoromen Şampiyonası» haziranın S üncü haftasında Norveç'te yapılacaktır. [Telefoto: Cumhuriyet (Bukx«» îstanbuDl METÎN ALAKOÇ, TTJGOSLAV SRETUCTJ YENERKEN Türkiyekızlar yüzme birinciligi bugün başlıyor üzme Federasyonunun tertlp ettiğl Türkiye kızlar ferdi yüzme şampiyonası bugün saat 14.00 de Lido havuzunda başlayacaktır. îzmir, Adana, îstanbul ve Ankara bölgelerine mensuptazyüzücülerin iştirak edeceği müsabakalar büyükler ve gençler kategorilerin de yapılacak v» pazar aksamı iona erecektir. Geçtiğimlz hafta yapılan Istantml yüzme şampiyonasında olduğu gibi çok miktarda rekor kınlacağı ve kaliteli geçeceği tahınin edilen jarfoivonanın îvrogranu «öyledir: BtRtNCt GÜN 100 m. sırtüstü, 800 m. serbest 200 m. kurbağalama, 100 m. kelebek, 200 m. ferdi kanşık, 4X100 m. serbest bavrak yansı tKİNCl GÜN 100 m. serbest, 200 m. kelebek. 200 m. srrtüstü, 100 m. kurbağalama, 400 m. serbest, 4X100 m. karısık bayrak yanşu SİLÂHL1 KCVVETLER TÜRKtYE YÜZME SAMPİYONASI BAŞLADI Deniz Harb Okulu yüzme havusunda dün başlayan Silâhlı Kuvvet ler Türkiye Sampiyonası ilk gun neticeleri aşağıdadır: 100 M. SEKBEST: (T) Ünsal Fikırci (D.K.) 1.025, 190 M. SntTÜSTÜ: m Ünsal Fıkırci (D.K.1 1.17.4 100 M. KURBAGALAMA: (T) Oktay Bağış (DJC.) 131, 100 M. KELEBEK: ~ * (T) Mustafa Hacet (D.K.) 116.7; 400 M. KELEBEK: (T) Mustafa Hacet CD.K.) 625.5, 4X100 M. BAYBAK: Cî) Deniz Kuvvetleri 5.25.2 Y Beşiktaş Eskişehir'de Galatasaray Erzurum'da ann Eskisehır'de Eskışehirspoıla özel bxr karşılaşma yapacak olan Beşıktas futbol takımı dün özel bır otobusle Eskışehıre gıtmiştır. Sıyah • Beyazlı kafilede su futbolcular bulunmaktadır : Necmı, Yavuz, Suat, Sureyya, Sanlı, Sabri, Ahmet, Fethı, Kaya, Şenol, Cevdet, Fehını, ll> san, Ismail, Erkan ve Sami. BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN BİB GRUP Osman Göktan'm iübılesı yapılıyor F.Bahçe Partizan yarın oynuyor BI alkan Kupasmda Grup Birincıbği maçı için Fenerbahçe hıt bol takımı yarın akşam saat 20 30 da Dolrnabahçe Stadında Arnavutluk Partizan takımı ile karşılaşacaktır. Dün aksam otobüsle şebrimize g« len Partizan takımı yöneticilen F» nerbahçe'ye bu maçta da mağlup olmayacaklannı soylemışlerdır. Ar navutluk Parüzan takımı kaülesınde 16 futbolcu bulunmaktadır. F. BAHÇE KAMPTA Partizan maçı için hâlen Kadıköyde kampta bulunan Sarılâcivertlıler dün antrenman yapmışlar dır. Partizan maçında Can ve Şukrü de takımdakj yerlerini alacaklardır. Fenerbahçe'nin Balkan Kupasınds Grup Birincisi olabümesi için Partizan'ı mağlup etmesi gerekmek tedır. OSMANTN JÜBtLESİ YARIN YAPILJYOR Fenerbahçede 10 yıl futbol oynayan milli hıtbolculardan Osman. Göktan'ın jübilesi de yarın yapılacaktır. Bu jübile dolayısiyle Fener bahçe Partizan maçından once F« nerbahçe'nin tekaütleri Sahne Sanatkârları ile karşılaşacaklardır. 19 yüdan beri futbol oynadığını söyleyen Osman Göktan, bugüne kadar bir ihtar dahi almadığmı belirtmiş ve .Futbol oynadîğım yıllarda centilmenliği daima ön plânda tuttum» demiştir. Y 5U BırİM İKlMCi U İ 6 . T NELER OLUVOK ğ S MİN KULAÛI Cfe< NOA ANT. R E N Ö B PA.HRETTİN SİZ VERİN Eskışehırspor karşısına tam kadro ile çıkacaklannı belırten antrenbr Yanevski, «Gejriç'in ta kımına sfirpriz haıırladık. Beçiktaş yavas yavas forma girmektedir. Eskişehirspor maçı ta kım hakkınds bize tam bir bilgi verecektir» şeklınde konuşmuştur. Menecer Recep Adanır da Beşiktaşın Eskisehirde iyi bir futbol oynayacağını »öylemiştir. GALATASARAT TAKIMI BUGÜN ERZTJRCM'A HAREKET EDtTOK Galatasaray futbol takımı y»Ttn Erzurumda Palandöken takımı ile yapacağı maç için bu sabah Erzurum'a hareket edecektir. San Kırmızıh kafilede antrenör Bülent Eken ve su futbolcular bulunmaktadır: Radunoviç, Faruk, Erdal, Doğan, Tuncer, Gökmen, Onursal, Talât, Ergün, Yılmaz, Turan, Meh met, Ayhan, Uğur ve Metin. GEGÎÇ: «SONUÇ ÖNEML.Î DEGtL ESKtSEHÎR, (Hasmet In5nt«pe bildiriyor) Bütün şahsiyetini Eskişehirspor'a adayan antrenör Gegiç, oturmakta olduğu Eskişehirspor Kulübündeki katın çok gürültülü oluşundan yakınarak, dinlenmek için sakin bir yerden bir lojman bulunmasmı Yönetim Kurulundan istemi'îtir. «Aksi halde çok sevditim F.skiçehirspordaki buçünkü yüklfl proçramlan yflrütemiyeeeÇimden korkanm» demiçtir. Diğer taraftan pazar günü Beşiktaş ile yapılacak olan karşılasma için de özel olarak görüslerini Cumhuriyet'e su sekiide aÇiklamıstır : « Her iki takımın da son Wyer büyük hazırlık karsılasması olan bn temasta bizim için sonnç önemlj değildir. Eskisebirspornn eenel torm dnruran hakkında biıe bilgi ver«cek olan maçta çıkaracağımı* oynnn esa«en mahimsemekteyim.» CENGİZ KARAKATALI Amatör Millî Gengiz Karakayalı 10 yıldalkulup değisürdi ÎZMtB * zmirde transfer rekoru kimd* diye soracak olursanız, 10 şenede yedi forma değiştiren Ülküsporlu Cengiz'i gösteririz. 1939 yıhnda Bergama'da doğan Cengiz 1957 de BaUkesir Karesi'de futbola başlamış ve sırasıyla Altınordu. Altay, tzmirspor, Göztepe, Izmirspor kulüplerini dolaşmış ve son olarak da şimdi Ülkuspor'da oynuyor. Yâni sdzün kısası Cengiz Karakaya'lı bırinci ve ıkinci Türkiye liginde tzmiri temsil eden takıralardan Karşıyaka hâriç hepsınde oynadı. Akdeniz Oyunlarma katılan B. A. C, İtalya'ya karşı araator millî, Romanya'ya karşı B mılli olan Cen I GÖZLERİNİ KIKPMAĞA F1RSAT BULAMAMIŞ Avusturya a s kerî polislcri Vıyana'da Japon karate uzmam Ichikawa Isao tarafından verılen bır kurs takıp ediyorlar. Karatede en yuksek derec» olan 10 uncu Dan karateci Isao, kurstaki bir polisin suratına tekmeyi yapıştırmak üzere, polis henüz gözlerini kırpmaya ftrsat bulamamış, müdafaaya haznlanıyor. Liffinde LUNUZ UGRARSA ESKİ KİNELMİLETL KEMî LİSANSI ESAT KAZANCl PSOE. giz. •KUIÜD değiştirmenin çok xa Konkurhipikler devam ediyor Ayazağadfl yapümakta olan TürIsiye Binlcüik Şampiyonasının dünkü 5 lnci gününde Konkur komple binlcilik yanşması sona eıroiş ve Sv. Yrş. Gr. dan Ass. îsmail Samsa birincl olmuştur. Ütğm. Kayhan Kayan lkincl Ass. Nuıettin Yağan Ise 3 üneü. olmuşlardır. Diğer yanşlarda lse şu neUceler ahnmıştır. 110 luk parkur Türltiye Bir. I lnci avağı: 1 Ütğm. Ates DagH, 3 Kemal Oncü 120 lik parkur T. Bir. I lnd ayaI Teg. Ayhan ökmen, 2 Tğm. E. Kerun Topçu. CAN SAaru fıa BÎK VÖMETİCf < S E M PUTOOtOJ « CANI « SEN DS GÜREŞCİ DEĞiİUSfM FEDERA5VONOASIN n VSS»=»D«. B U M A KIZ/VN» VÖNETİCJ CAM'A BİR K A P A KOL C^EKTı'. OVUM VAPTI.BOM 17O» İ DEVDİ VÖNETICİ GCCEN IMİVE.T MLİOtJEILlö,'» ı E N COK; ATUETİ2M F6PEBASVONUMU BE. İ sBEBi SDNIEEDE Jİ E( PEDERASVOM NÖftE ATUET.iOAMASÖR 1. KOŞÜ: Favori: Hürriyethan, Plâse: Gold Blum Lalehatun, Sürpriz: Dante 2. KOŞO : Favori: Antonet, Plâse: Kamer 15 Canali, Sürprız: Seheryıldızı 3. KOŞO: Favori: Acbe 60, Plâse: Bmhan, Sürpriz: Savur 4. KOŞD: Favori: Yung Frau, Plâse: Zeynep Alemsah, Sürpriz: Tekila Yekta 5. KOŞU: Favori: Kargılı, Plâse: Alarslan Cevahirhan, Sürpriz: Sayılır 6. KOŞU: Favori: Jandark. Plâse: Rose Marie Ergene, Surpıız Sezar Şen 7. KOŞU: Favori: Storm, Plâse: Besalet Black Beuty, Sürpriz: Second One 8. KOŞt): Favort: Murıt, Plâse: Dumanalı Şehl», Sürpriz Tulyaı • Bırlcıl ZftkMl VI PENEMİŞ.. MA PA BAŞAIÎlVOia. i N i K ^ N6TICEUEKİ GAZETELERDE CI«MAXOU. İ İ SOBOUKi MIMAV£T| C V P VERDI: E A . \< R A N TELeFONU AtZJZ^LJ NETIC6. POSTA KATABI î»e * e Türkiye Ligine bugun tstanbulda ve tzmird* oynanacak olan • uç karşılaşma ile devam edilecektir tSTANBULDA A. S. Yen Stadında günün ilk •#•••••••••••••• •••••••••••••••< maçı saat 14.00 te Kasımpaşa ile Beylerbeyı arasında oynanacaktır. Şımdıye kadar yaptığı ıkı maçta göz dolduran Beylerbeyı bu maçta favori gozükuyorsa da Kasımpaşanın elde edeceği bır beraberhk sürpriz olarak kabul edılmıyecektır Saat 16.00 da başlıyacak olan maçta ıse îstanbulspor, Sarıyer ile zorlu bir mücadeleye girecektir. Geçen hafta Beykozu son yanda 31 mağlup edebilen Istanbulsporlular bugün de Sarıyerı yenebilecek formda gozukmektedırler. tZMtRTJE Alsancak'ta günun yegâne maçı saat 1630 da Ülküspor ile UsakspoT arasıcda oynanacaktır. Denk kuvvetlerın mücadelesı halinde geçecek olan karşılaşmada taraflarm puvanları paylaşması beklenmektedır. BOLÜSPOR, Z HAFTA T O T O Î A DAHÎL EDtLMtYECEK GÖZTEPBX.İ GENÇLER HOCALARI ÖNDER SAPANLm DİNLİÎORLAB ANKARA SporToto Genel Müdürluğü dün bir açıklama yaparak Boluspor'un 2 hafta süre ile SporToto kuponlanna dahıl edilmeraesme karar verildığını bildırÎZMÎR, bize şunlan söyledi: mıstir. «Dünyanın her tarahnda kulüpler kendl bttnjzmırde ilk defa futbol okulu açan Göztepe KuBu karar, hâdiseli geçen son l l ü b ü . istikbale güvenle bakıyor. Birkaç sene y«sinde gençleri yetiştirerek A takımuıa aktarBoluspor tzmırspor maçında • sonra kulüp öyle 100 binler verip futbolcu pemakta, dolayısiyle kulüp aşkı ve amatör ruhla yesuçun Bolusporda olmasının tesşınde koşmayacağı gibi futbolcularında renk askı tişen futbolcu kulübüııe daha faydalı olmaktadır. bit edilmesi üzerine bu gibi oda aramıyacak. Çunkü onlar daha yetisme çağında tlk başlangıçta 400 ün üzerinde müracaat oldu. Çelaylann SporToto hasılatma da Sankırmızılı renklere gönülden bağlanacaklar. şitll elemeleri mutaakıp kadro 30 kişiye iBdirildL tesir ettiği gözönünde tutularak, Gençleri Adnan Süvari'nin tesbıt ettiği proğElimizdeki kabiliyetlerle en iyi genç takımı kuraSporToto Yönetim Kurulunun ram iemde Önder Sapanlı çahştırıyor. 1938 yümda bileceğimize manıyorum. Gelecek mevsim en az dünkü toplantısında ahnraıştır. îzmirde doğan Sapanlı, 14 yaşında Kültürspords üç kişiyl A takımına verebileceğiz. KıymetU hofutbola başlamış. Daha sonra 195557 Ülküspor, 58ram Adnan Süvari'nin hazırladığı programı en lyi Trabzonspor'da 61 Göztepe, 6162 Beşiktaş, 6263 Altınordu, 6566 «ekilde tatbik ediyor, her yönden kendislnden lstlyine Ulküspor takımlanndan top peşinde koşması fade etmeğe çalışıyorum. tnsallab muvaffak olaca galibiyet primi 150 lira bir filım gibi gözlerimizin önünden geçti. Şimdi O ğu» TRABZON Pazar guni) kendl aynı sahalarda yetiştirici olarak Türk futboluna hizİyi v« yerinde bir tejebbüsün muvaffak olmasahasmd» Kastamonuspor İle karşı met etmeğe çahşıyor. lasacak ol*n Trabzonspor'lular dün man için hiç bir sebep yok. Daha bajlangıçta biı Bölgesel antrenör kursunu basan ile bltlren genç k&mp» girmlslerdlr. Kamp kadrokendilerine başarüar diler, diğer kulüplerimizin de hoca son olarak Futbol Federasyonunun açtığı ve sun<la 15 futbolcu bulunmaJttadır. aynı yolu seçmelerini. Göztepe'yi öroek almalannı Klrchat'ın yönettlği B antrenör kursuna da d«vam ld»r«cller, bu maç İçin galibiyet temenni ederiz. Çe«n GÜREL etti önder Sapanl) futbol okulu 11» Ugfll olarak prlmlnl 150 Ur» olarak tesbit «t rannı gördüm. Futbotum geriledL Simdi kendimi topariamaya başladmı. Artık prestijim için oynayacağım» diyerek hırslı ve azimli oldu ğunu söyledi. Nitekim son Antalyaspor maçında da bunu ispat etti. Simdi bütün Ülküspor'lular hattâ hattâ bütün îzmir'liler eski Cengil i bir an önce görmek ve alkjşlamak için sabırsızlanıyorlardı. fst. Spor Sarıyer karşılaşıyorlar Boluspor maçlan 2 hafta süre ile Spor Toto'ya dahil edilmeyecek Fenerbahçe pisti bugün acılıyor Tunus'a gidecek olan milH atletizm takımımızın ıstırakiyle Fenerbahçe'nin yeni sahasında «Fenerbahçe sahasının açılışı atletizm müsabakaları» yapılacaktır. öğleden sonra yapılacak olan açılış törenınden sonra saat 16.00 dan itıbaren yarışmalara geçilecektir. Fenerbahçe kulubünün müsabakalara renk vermek bakımından Bulgarıstan'dan davet ettiği Çukof ve Milyakof isimli atletler de yarısmaya katılacaktır 2 • YAZ1K OIÜYSR FEKERBAH^E'YE Halit DERÎNGÖR S Göztepe, futbol okulu açtı mlflerdif. por Yararlan Turnuvasında Fenerbahçe, Beşiktaşa da yenilerek başarısızlık zincirine bir halka daha ekledi. Balkanlarm Inter'i. mucize yaratan Molnar, futbolcu kaçıran menejer, sihirli ayakh Can, esprisi şimdiden bir balon oldn. Gerçekte eski tas eski hamam.! Fenerbahçe, bn yönetim şeklinde 1 milvon yerine 1« milyon Hra da sarfetse dnrum değişik olnıaz. Çün kii Fenerbahçe yönetim kurulanun rpleri. dısardan Fenerbahceyi yöne tan birkaç fırsatçının elindedir. Bunların kendilerine göre kıymet hükümleri vardır. İsterlerse 90 yaşında bir adamı teknik direktör, okıırna yazma bilmeven bir adatnt da meneier yanabilirler. Bundan sadece Fenerbahçeliler. Fenerbahceyi sevenler zarar görmektedir. Fenerbahcenin bütün transferleri dısardaki bn azmlığin vizesinden geçmeden yapılamaz. Bu azınlık isteTse bütün mevsim tek yıldız alan fut bolcuya 200 bin. isterlerse her maçta beş yıldız alan hıtbolcnva 12 bin liri verdirebilirler. tşte bir mevsim daha başladı. Bununla beraber Fenerbahce icin parlak iimitierimiz de bozuldu Yine an vah eden taraftariar. yine vaj lı eözlerivle sahavı terk eden Fenerbahceliler. yine gazetelere hol bol açıklama ve yatınm yapan yönethn kurnllan. İşte Fenerbahce/ nin mevsim bası n »"oriması... î a zık oluyor Fenerbahçeye.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog