Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumhurİYet : BASIM AÜL/VR. YASAS1NA UYMAtt TAAHHÛT KDEB NAZİME NADİ 9 G«n«l Tavın MOdurfl* BCVTT GÖHEtl» Sorumlu Busn w îazı t»leri MOdürO fLAYHAN SAĞLAMEB Yayan CTTMHURİYEn MATBAACILIK T» Gstetecilik T A S • CaSaioSlu Halkevi nokok No S941 Meydam Edlro* Ranı ADANA reletoo: «550 •• * ANKAKA: Atatürk Bulvarl Teneı Ap • ¥enl«ehix Telefon: 1 2 0 9 2 0 U 09 H • U 9S U 17 57 35 £ IZMIB: Fevzıpsşa Bulvan Afsaroglu ishanı, 104105 Tel: 31230 ÜROLAR ABONE Stnelik • aylık ve İ L  N TOıtljm 75.00 40 PO 22.00 s uiık ^ e Baıtel 198.00 99 00 49.50 »aaU* (Mafctu) »00 ı t 3 « » tncJ «ttltoem* (antlml) U « 1 od ablfels M Nışan NikAb evlenm*. Oogum (MaKta) » Ölum Mevut re$ekkOırakajıp ı n o ı • am 101 Ö!um. Mevut Tc«ekfcü> <*•» eOI » a» IM SAY1S1 25 KURUŞ Sosyalizasyon Rıdeme Imumî ser İhtisas jöre maaş best kazanç tazmitutarı seviveleri minatı tazminatı 800 800 800 800 P00 800 800 800 800 800 800 800 2 000 1.750 1.500 1.250 1 100 950 800 700 600 500 450 400 Hîzbüt lahrir (Baştarah 1. nyfad») Bıldıride ozetle goj'le denilmektedir : cMuayyen emellerinizi çerçekleştirmek için islâm kisvesine burünuyorsunuz. Meselâ tslâm Enstitüsünün temelini attıgınızın ertesi giinü, »ynı eoşknnlukla büyük bira fabrikalarının temelini atmakta bir beis gormediniz . Biz bilivornz ki, siz hiçbir kuvvet sahibi değilsiniz; sadece bir memnrsnnuz, asıl ik tıdar ordunun elinde oldnğu hal de, siz halihazırdaki rejimin biz metinde miislüman kitleleri aldatmakta büyük rol oynuyorsunnz. Basbakan otdnğannzdan beri bir tek dogrn siyasî adım atmadınız. Başarınızi türlü vesilelerle islâm kısvesine bürünmenize borçlnsunuz. Meselâ bazı camilerde sabah namazı kıldınız. Aidatma sivasetine de • vam ederek islâma baSlı bilinen bazı kisilere devlet dairelerinde vazife verdiniz. .. Sizin islâmiyete karşı sinsi rolünüzü açıklamavı vazife sayıyoruz ve size ov veren miislüman kitleler önünde sizin hakiki hfiviyenizi ortaya koymak istiyoruz .» Açık mektup »byle bitmektedir : «Bn açık deliller muvacehesinde ne müslümanlar, ne de Allahn Tealâ nezdinde bir özrünüz kalmamıstır. Sizi kıyamet eünü kbtü bır akıbetten sa kınmaya çafırıvoruz ve ayrıca Cumhuriyetın son sözünü sövlediğine can çekismekte nldnSmna ve islâm de\leti ve hilâfetin kati sarette geri gelecegine dikkatinizi çekivornz.» (brüt) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 (Baştarafı [ Sahtfede) Mahrumlyet Seyyar hlzmet tazminatı tazminatı (briit) (briit) 500 ilft 1.500 500 » 1500 500 » 1500 500 » 1.500 500 » 1.500 500 » 1.500 500 s 1.500 500 » 1.500 500 » 1.500 500 » 1.500 500 » 1500 500 * 1.500 300 300 300 300 300 300 300 300 300 • 600900 6 0 0 9 0 0 6 0 0 9 0 0 600900 6 0 0 9 0 0 6 0 0 900 6 0 0 9 0 0 600 900 6 0 0 9 0 0 700 300 6 0 0 9 0 0 300 6 0 0 9 0 0 300 6 0 0 9 0 0 Tardımcı sağlık personelıne verilecek tazminatı gosteren ıkmci cetve'e gore «Yüfcsek okul veya mnadili okullar mezunu sağlık memurlan veya teknisyenleri veya hemşireler veva hemşire • ebeKıdeme .Mahrumivet Seyyar hizmet göre tazmioatı tazminatı (briit) ler. sağlık memunı, hemşire, hemşire • ebe. hemşire yardımcısı, ebe, köv ebesi, köy sağlık memuru» nun yararlanacağı mıktarlar şoyledir: Sevyar hizmet tazminatı yüksek tahsU yapmamışlar Için (rrüt) yüksek tahsilliler tçin (bTÜt) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 •* 1500 1.250 1.100 950 800 700 600 500 , 450 400 350 300 200 ı!â 600 200 » 600 200 > 600 200 » 600 200 » 600 200 » eoo coo » 600 200 i) 600 C O • 600 O 200 » 600 200 > 600 ı 200 > 600 300 300 300 300 600 300 300 300 300 300 200 200 200 K:deme sore maaş sütunundaki rakamlar 7244 sayılı kanunda gösterilen miktarlar olduğundan, bunlara zamanla yapılan ve yapılacak bılcümle zamlar da ilâve olunacaK*'ir Yaptıklan vazıfenln agırlıgı ve çalıjtığı bolgelerde manız >^ dıklan mahrumiyet şartlan raz mınatı ve seyyar hlzmet tazml nstı, hizmet verrnın co*rafl fcültürel ve yol dunımu lle mahmmiyetm ağır!ı*ı ve mahrumıyet yermde secirilen hlzmet yılı süresi çokluğu, personelin hlzrnetteki basan derecest gözönünde bulundurularak Malıye ve Sağlıfc Bakanlannca hazırlanacak yönetmeliğe göre ödenecekür. (Baştarafı 1 incl Sahifede) O Kıhrı=la ilgili anlaşmalar tar.ıf ıılkelerin rızası ile değiştirilebilir. O Lozan Anlaşmasmın kurduğtı denge bozalamaz. Kıbrıs'ta önemli AP Haysiyet Divanı'nın toplantısı erteiendi ANKARA, (Cumbariyet Bürosu) AP Haysiyet Dıvanı.Trabzon Mılletvekılı Prof. Osman Turan'ın durumunu görusmek u/.ere. 4 Eylül Pazartest gü nü yapacağı toplantıyı ertelemı* tir. Divan, Prof. Turan'a tebligatı yapamadığı gerekçesiyle er teleme karsn almı? ve aynı konuyu görüşraek üzere, 27 Eylül' de toplanmaya karar vertniştlr. AP Başkaıüık Divanı da dün toplanarak. bugünku Genel 1da ı re Kurulu tonlantısınd» ele alınacak konulan teshit etmıştir. Bır ılgıhnm verdıjı bilgiye göre, bugünku toplantıda teskılâtta ıhtılâflı dururn gdsteren lller meselesi ele alınacak, lstanbul'da bazı volsuıluk Iddıalan üzcrırıe partıliler «rasînds yapılan incelemelerin »onueu da gozden geçirilecektir. Bılmdığı gibi, Genel Merkeıce gorevlendırılen bir heyet, g» çen hafta tstanbulMa bazı ilerl Eelen AP'hlenn aıîlannın kan»tığı yolsuzluklar iddiasını incelemış ve bır rapor hazırlamîştır. ANKARA Turkıye Işçi Sendıkaları Konfederasyonu (Turkls)'na bağlı federasyon ve sendıkaların baskan ve yonetıcıleri, «çalısma hayatını ilçilcndireu »ornnlar»ı goruşmek uzere, dun toplanmıslardır Turktş Genel Başkanı Seyfı Demırsov'un başkanlığında yapılan ve 40'a' yakın yoneticının katıldığı toplantıda, fezellikle «Topln Is Sözleşmesi ve Grev Kannnn tâdil çalısmalan» üzerınde durulmustur. Türkîş Genel Merkezı'mien yapılan »çıkiamaya go£e ^i|Btıciler, tâdıl tasansını «Söıleşme ve grtv hakkını yok edeeek, sendikalaşms özgiirln|fînü kısıtlayac»k» nıtehkte bulrauş, Çalışma Bakanlığının bu konudaki tuturnunu ter.kıd etraışlerdır. Türk Iş temsilcilen Ankara'da toplandı Temaslar yapıhyor Gene sözcü Işcen'in belırttiğıne gore Tıirk Yunan ikili görüşmelerıne zemm hazırlamak için Büyük Elçılikler sayesinde temaslara devara edılmektedır Sozcü bu temasların esasmda hiç bır zaman kesılmedığını ılâve etmiştir. öte yandan belırtildığıne göre Basbakan Demirel, 18 eylul tarihinde başlıyacak olan Sovyetler Bırliğı gezısi sırasında yapılan resml göruşmelerde Kıbrıs konusu da ele alınacaktır. Romanya gezisi öte yandan Basbakan Suleyman Demırel'ın Romanya'ya yapacağı resmî ziyaret Drogramı dun resmen açıklanmıştır Basbakan Demirel, beraberinde Bayan Demirel ve Dışışlerl Bakanı Ihsan Sabrı Çağlavangıl oldofn Jıalde 13 eT.lui tanhınde ^örrtSnva'ya hareket edecektır. 17 evlüle kadar Romanva'da kalacak olan Basbakan, Bukreş'teki Turk şehıthğıne çelenk kovacaktır. Basbakan Demırel, Romen Başbakanı Stoıca ve Komunıst Partısı Genel Sekreterl Çoçeski ıle gorüşmelerde bulunacak, bu arada Kostence dahil olmak uzere bazı sehirlen zıyaret edecektır Basbakan Romanva'dan Sovvetler Bırhgme hareket edecektır. CHP, Avlan Gö/ü olaymı M. Meclisi'ne getiriyor 0 B^Van: «Kurutulan göl Hazir«onindir» Cümrüklerde ' (Baştarafı 1. savfadal Pazartesı gunune kadar tamamlanacak çalısmalardan »onra tesbıt edilecek esaslar Hükümete sunulacak ve ıtısa zsmanda bır kararname hazırlanarak eumruklerde bekletılen mallar. derhal pıvasaya arzedilecektır. ösrenildiğıne «ore, mallann gumrukten çekılnesı ıçin. sahıp lerıne oncehk tanımcak bu olma dığı takdırde. satısa çıkarılacak tır. Bu mallara aıt antrepo ardıve ücretlerınde önemli mıktarda indırım yapılacasını belirten ilgılıler, memleket e^onomısine. ya da yerlı sanayıe tarar verecek niteükte görülen m<ıl!anfr pıvasaya çıkarılmıyacağırii söylemıslerdir. Harb Okulu (Baştarafı l. sayfada) Okulu» dıverek soyledlilerl mars la başiıyan torende sıra dıploma dağıtırmna geldıği zaman protokol sırasına gore önce Cumîıurbaşkam, sonra Senato ve Meclis Baskanlan, daha sonra da Başbakan ve Inrintl gençlere diplomalannı verdıler Ganp bir rastlantı eseri olarak her dıploma verene dokuz teğmen duşmüşken, înönü 13 kişimn dıplomalannı verdi. Drolomalaıdan sonia sıra tahç kuşar.maya gelmıştı... Asteğmenle rın kılıçlarını ılk veren Genel Kurmav Başkanı Cemal Tural o'du. Fakat anonsu jrapanın heyecanmdan olacak Saym Tural'ın ilk lsmindeki «a» harfi bir söyleniş hatası ile «e» oldu. Ama der hal düzelhldl... Hediyeler Smıf bırincıleıinln hediyelerinın dağıtımı özellikle aileler farafmdan çok alkıslandı Öğrenciler merasim biter bitmez. yatalchanelere fndin koca koca paketleri açtıKlannda, Sunav'm dürbün, Bajbakanın saat, Tural'ın 'a banca. Topaloğlıınun ise bır tran sistorlu radvo hedıve ettıklerini gordü'er Bunlar arasmda o anda en ise vanran da radvoîar oldu, yatakhanelprden mdzık sesleri yükselmeye basladı... Merasımtn bitısınde taa Ankaradan şelen Cumhurbaskanı, Senato ve Meclis Başkanlan ve Baş bakan, tndnti've teker teker veda ettıler... Bu arada tnonü ıle Başbakan Demirel arasmda şovle bır konusma eeçtl«Uznn zamandanbfri Borfi?müvorıız Pasam Inşallah artık Ankarads «Evet, evet ö\le olacak...* « Dinlenmemze de»am ediror mnssıınn? si7İ rok ivı eördiim...» «Duılenıyorum, dinleniyorum çok ıyı dıniend'm... Sağol» Merasim bıter bitmez Ankaradan gelenler Heybelıada onüne sıralanmıs dort muhrıp. bır avcı botu ve tıç denizaltının selâmîan i!e adadan avrıldılar tnrtnu ise bir süre daha Okul Kvımandanl: ğmda kaldı sonra vanından hi; ayrılmıvan eşi ile kapıdan çıkıp bır favton caS'rdı evıne dondü Bu sırada da merasime katılan Ankaralı'ardan hıç bırının akıl f e med:ği ancak bir kaçmın ye rıne eetırdigı biı eörevi vapıvor sancak karsısmda Uoıincıi kere ANKARA, (Cumhuriyet Bfiroso) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erten, dun yaptığı açıklamada, Elmalı ko> u oIa\ları ve kurutulan Avlan Golune sahip çıkan ağalar ıle Jandarmanın ko\lulere yaptığı baskılar uzennde durmus «Olav, 1967 Turkiye'sinde çok vahim bir manzara arzetmektedır. Jandarma, maalesef bır zulüm vasıtası olarak kullanılmak istenmektedir. Buna .asla müsaade etmiyeceğiz» demı^tır Erten, Meclis açıldığı zaman, «Bu konoda jerekli mücadeleyi vereceklerini» bıldırerek, sozlenne sunlan eklemiftır: «Zulme uğraon \atandaslanmızı yalnız bırakmıvacaji7.» DEVLET B*KAXININ AÇTKLAMASI (Baştarah 1 inci Sahifede) öte vandan, Dcvlet Bakanı d'r. Bunlar arasmda Turk seramikHu^arnettm Atabe'lı, kurutulan çısı Jâle Yılmabaşara geniş yer veAvlan Gölü topraklarıyla ilgıli rılmiştir. Türk seramikçilerinden olarak dun bir açıklama vapmış, Ismail Hakkı Oygarın MünuVdekl •tahrik iddialarını reddetmış ve «Form ve Değer Sergisinde» birinbu kdylerde tapulama ekiplericıl'k alan ile diğer altı eseri de ser nın cahstıklannı belırtmıstir. Agide bulunmaktadır. Seramik saçıklann?da, özetle şöyle denilnatmdaki yeni akımlan izlemek v« mektedır • ülkeler arasındakı sanat ve kültür münasebetlerın' arnırmak amacı «Knmtnlan A%lan Gölfl, devile düzenlenen ve Türkiyede beynel letin hukiim ve tasarrufu altınmı'el niteliŞi ıle i!k defa açılan ser da bulnnan bir verdir. Kurutulgıde en iddıah e'tıpler Polonya, Ma ma. devlpt tarafından vapıldifı caristan ve Çekoslovakyadır. icin. hondan hasıl olan arazl, snphesiz ki. de\letindir. Bu araSergüıin açıhşında Millî Eğitinı 7İnin np afalara ve ne de snna Bakanı l'hami Ertem, sergiye kabnni ne<=krs çekümpsi, sÖ7 kotılan ülkelerden bazılannın temsll ci'.eri, birer konusma yapmışlar ve nn«u drSildir. Göl. knrutnlmns Turkıyede ilk defa uluslararası bir haîi\le Ha7İne ıdına tescil edisergi açılmasmm önemıne değinIprek. toprak, deUetin mülki\emislerdir. tine u dnlavısivle emrine gireKonusmasmda memleketimizin cektir.» Uluslararası Burdur, üç günden beri sailanıyor [\T.RT HABERLERI SERVİSt] Burdur. ozellılde merkez Uger Koyu, dıpten gelen depremlerle, 3 gundenberı saUanmaktadır. Uğultu halınde gelen kısa sureli deprenılerden dolayı halk, geceyi açıkta geçırmektedır. 50 evin du^'arı cattamış, çadır yardımı 1»tenmıştır Adppazarı'nda 22 Temmuz depremınde verle bir olan 8 köv, Merkez, Akyazı, Sapanca ve Geyve ılçelerme baglı Defirmendere, Akcav, Cakıroflu. tlimney, Haydarlar Tcniköv Kıslarav ve rtr»ıv 1952 de kurulmuş olan Uluslararası Serarrik Akademisine ilk iştirak eden ülkelerden biri olduSunu belirterek. sanatçılanmızın bu konudak' ba^^rılannı öven Ertem, «Aka deminin 64 üye devlet arasında memleketimizi tercüı ermesinl sük ranla karsılıyorura. Kanaatimizce dıinya seramik «anatçılannm zen gin Türk "ieramîk sanat hazinelerindpn modem sanat için favdalana caklan taraflar olaraktır» demiştir. ALT Cumhıırlyet R'şat llamlt ATII 1 1• 99.50 • • 177.00 • • 133 »0 • • 113 00 • 115 00 • 14.60 • • 99 7» 17ü »0 133 00 114 00 11600 14 62 Napolyon 24 ayar kfilç* bettım KATIP Zafer tlkokulundan aldığım bgretmen pasomu kayHukıi"i<;n7ii ır (Baştarafı L saytada) . Kurulu uyelerinin yerıne yenilennı seçmek için İstanbul Şehir Tıyatrolanna bağlı sanatçıBtR TEKLİF lar, dun sabah Tepebaşı'ndakı âNKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dram Tıyatrosunda toplanmış Millet Partisı Genel tdare Kulardır. Ancak sanatçılar, seçimrulu Uyesı, Sinop nulletvekıli Hıl(YURT HABERLERİ SERVİSİ) lere gıtmek uzere ıken, erteleml tşgüzar, dün basuıa verdıSl me karariyle karşılaşınca, şaşırDenızli, Nazıllı, Izmıt, Konja ve Izmır'de dün meydana gelen demeçte, «Gıda maddelerini hileli mışlardır. Daha sonra seçimletrafik kazalannda 8'i kadın, biri çocuk, 15 kişi ölmüş, 48 kisi de yaşekilde satanlar en ağır sekilde rin tehiri için 15 imzah bir dilek ralanmıştır. cezalandınlmal], millet Bnünde çenin verildiği öğrenilmiştir. DıDenizli'den Çal'a ışçı goturen teshir edümek suretiyle ebediyen lekçe incelendiğınde, ımzaların Mehmet Solak yonetımındekı 09 ticaretten menedilmelidir» demlş j bır kısmının sahte olduğu ortaAD 890 plâkah otobus, Akhan tir. ya çıkmış, bır zabıt tutulmuskoprusu uzennde Alı Topçu yoYABANCI MADDE tur. Bunun üzerıne sanatçılar netımındekı bır mınıbusle kopDENtZLJ Bolgemizde îeytln 85 kışınin katıldığı gizli bir toprunun dar olması ve her ıkı vayağlar üzerinde yapılan kontrollantı yaparak, aralanndan seçsıtanın aynı anda gırmesmden larda makine yağı karışımı zeytıklen 5 kişilik bir heyetın Bedolayı. çarpışmıstır Hudaı Gurtinyağına rastlanılmamıştır Deledıveye gideTek, erteleme kasoy, Fatma Yalman, Zeynep Panizli gıda kontrol mütehassısı Ararının kaldırılmasını ıstemesine la, Suleyman Sapmaz, Emıne li Rıza Toral'ın yaptığı açıklama karar vermışlerdır. Sapmaz, Gulsum Koyun, Alı Top(DIvŞ HABERLER SERVİSİ) çu (mınıbus soforu) ve kımlıği ya göre, bu kontrollar sırasında i WASHINGTON Başkan Johnİsrar ediyor sadece 13 fırmanın sattığı zeytintesbıt edılemıyen 40 yaşındaki son, dun ânı olarak düzenledıği yağında yabancı n.adde görülmüş bır kadın ıle bır erkek olmuştur. Temsılci olarak seçılen Kânl ve bazı gazetecılerın guçlükle yeve bunlar da saÇlıga zararlı olduŞofor dahll, 29 kışı yaralanmışKıpçak, Çetın Ipekkaya, Puat îştışebUdjgi i toplanbsında, VIğu anlaşıldıgından sorumlulan tır. han, Rıza Tuzün ve HUmaşah Gd etnam'm .ıoalanması konusunhakkmda takibata geçilmıştir. • Nazilli'den Denizli'ye, moker, ellermde 85 kışi tarafından da hükümette derin fikir ayrılıkBOZUK MARGARtN torsikletinin arkasına bindirdiği Imzalanmış olan ve hemen seçım lan bulunmadığını soylemiştır. AFYON Veterıner Bolse Gıbir meslekdaşiyle gitmekte oyapılmasını isteyen bır dilekçeyle Vietnam için bır barış taarruzu da Kontrol Lâboratuan Müdürlülan ogretmen Nuri Çakar, \olda Beledıye Başkan Muavüîi Kadri dıişunülmedigini ve bombardımağünün bozuk ve sağlığa zararlı pikapla çarpışmış \e ölmüstür, llkay'a başvurmuşlardır. îlkay, na ara verilmesinın de tasarlanolduğuna daır rapor verdîgl mar Diğer ogretmen, yaralanmıştır. erteleme karannı kendisinin vermadığını belirten Johnson, hükugarmi satan şahsı Savcıhk. tesbldığını, sahte imzalı düekçenın • tzmit'te Akmeşe köyu yametteki göriiş aynlıklarının buyüte calışmaktadır kendısıni etkilemedığini belirtmış kınlarında bır kamyon devrıltulduğünden şikâyet etmış, SavunMENFt PROPAGANDA tDDİASI erteleme kararmda ısrar etmişmış, Naciye Set, Ayşe Deniz ve ma ve Dışişleri Bakanları Ue kenBALraESÎR Zeytinyagı skantır. Buna karşılık, sanatçılar da bir aylık kızı Gulbiye Set ezidisl arasında anlaşmazlık çıktıgı dalı üzerıne dıç isteklerin azalma teker teker soz alarak sa'onda çolerek olımiştür. 12 de yaralı varsöylentilerini yalanlamışür. sı ve lç fiyatlann da düşmesi soğunluğun toplandığını ve demokdır. nucu, müstahsil müşktil durumratik temele dayanan bir duzende, Başkan, Savunma Bakanının VI• tzmit Ankara asfaltınds da kalmıştır seçimlerin çoğunlugun arzusuna etnam konusundakı ıtidal çağınsı bir kamyonet devrilmiş, yolcn öte yandan, «eytinyagı skandalı uyularak hemen yapılmasını ısteÜzerinde de durarak, MacNamaraMustafa Vnral ölmüs, 6 kisi de hakkmda halka bllgi vermek U mışlerdir. Başkan Muavini, prennın istifa sdvlentisi hakkında, yaralanmıftır. zere bir peziye çıkan TMTP. tsibmden vazgeçemeyeceğıni soyle«Bu derece gülünç ve saçma bir kmci Başkanı Paruk Yalnız haş• Konya'da bir Beledıye otomış ve sanatçılardan seçimlerin 6 haber olmaz. .ptalca bir söylentikanlığındaki 10 kışılık heyet dün busu, Ayşe Fıdan lsmindeki kıEkım'e yapılmasını kabul etmeledır bu» demiştir şehrimıze gelmiştir. rınf ıstemiştır Bunun üzenne sazı ezerek oldurmuştur. Bır haf[Vietnam Ue ilçUİ diğer haAidatma kasti Heyet ilk toplantısını Edremltnat kurulu seçünın 6 Ekım'de yata önce de Ayşe'nin kardeşı, viberlerimiz 3'üncü sayfadadır.] te yapmıs ve halka zeytlnyagı pılması hususunda prensıp anlaşne Beledıye otobu'ünun altında Normlara en fazla uygun goskandalı hakkında bilgi verrnişmasına vanlmıştır kalarak can vermişti. RUSYA, AMERİKALl rulen (O) numaralı sabun nutır Heyet avrıca zeytinyagı U e munesı: «Taî asidi '• 59, 63, 2 DİPLOMATI SINIR llgili broşürler de dağıtmıştır. Alkolde hallolmav;in kısım '• İstifalarm nedeni DIŞI EDİYOR Öte yandan, hevetı Gemlikto 2,02, rntubet • 30^5» Raporda • ' MOSKOVA Sov>et DışisleBaşkan Muavini Kadrı tlkay, bu imalâtında «aldatms kasti» ol polısler «menf propaganda» yaprı Bakanlığı, Amerıkan Basın tıklan gerekçesiyle yakalamışlararada, Sanat Kurulunun istifasına duğu belirtilen sabun normuna Ataşesı R. Dabney Chapman lle sa da savcılığa sevkedilen grup, aykırı, (A) numaralı hileli »asebep olan dunımu, şoyle izah etANKARA (Cnmhnriyet Burosn) Zıraat Atasesı Brıce K Meeker'e bun nümunesi: «Yağ asidi • • daha sonra serbest bırakılmıştır. mıştır: Bakanlar Kurulu, dun Başba47,70, alkolde hallolmayan Kısım Rus>a'yı terketme^inı bildırmış«Sanat Kurulu, Mayıs ayında ba• kan Suleyman Demırel'ın bas• 6,"74, rutubet •• 39,13» «Türk • / tir Sovvet Hukumeti iki dipna terfi listelerini gönderdi. Bunkanlığında toplanarak, 1968 yıh sabun norrauna aykırı, hileli» lomatın da gorevlerıni kdtüye ları incelediğimde, bazı sanatçılabütçesı hazırlık çalışmalarını ın(tfr) numaralı sabun numur.esı • kullandıklannı ileri sürmtistür. rın her yıl terfi aldıklarını, bazı«Taç asidi ' . 57.85, alkolde halcelemış, bu arada, Bakanların, larının ise 7 yıldan beri terfi edelolmayan kiMm *. 4.98, rntnbet Evlül ayı başında yurt içınde mediklerüıi gördüm. Bu konuda \, J9.48.» gorevlerıyle ılgilı gezıler yaplistede herhangi bir açıklama vamalan kararlastınlmıştır. pılmamıştı. Hemen, bunların seHer gün başka isim Öte yandan, Başbakanın, 2 sabeplerinin bildirilmesıni istedım. Her gun bır başka ısım altınat suren toplantıda Bakanlar Otomatık tesısı olmavan menBir ay sonra eski liste aynen gönda çıkan, sağlığa zararlı hileli Kuruluna, Kıbrıslı liderlerle yapba sularının faahyetten men derildi. Gene ger ynlladım. Tam sabunlar ve soğuk $u sabunu tığı toplantı hakkında dâ bılgi edılmesi ıçin verilen sure dun 3 kere liste, terfi sebeplerini beserbestçe satılmakta ve ozellıkverdiğı öğrenilmiştir. tamamlandığı halde, şehrımızde lirtmeyen açıklamalar olduğu halANKARA (Cumhuriyet Bürosn) le ucuz sabun satan pazarlarla, bu konuda bir tesebbuse geçılde Tiyatroyla aramızda gidip gelAnkara CHP Senatöni Hıfzı Anadolu şehırlerıne sevkedılmıstır. di. Ben listeyi imzalamayı kesinOğuz Bekata, Sena ı Başkanlığma mektedır. Emınonu toptancı saBılındıgl gıbi, 25 ağustosta likle reddedince, onlar da istifa verdıği ve Turizm Bakanının cebun satıcılanndan «Kayserıdeki şehrımızde duzenlediğı basın ettiler. Ben. hâlâ açıklamalarda vaplandırmasmı istedlgl soru öner(Bastararı l. savfada) bir tanıdıgimıı nümone istiyor» toplantısır.da, Sağlık ve Sosval israr ediyorum. Bu terfi »çıklaraagesinde 964 yılmdan bu yana ve»eklmde ucur sabun talebınde PETROL İNOtRlMl Bakanı Vedat Ali özkan. otoları vapılmadıkça da bu listeyi rilen turizm fonu kredileri hakbulunduğumuz zaman, mallarını matık tesısı olmayan menba <u ;Petrol indirimı konusunda bılinızalaırum » lcında çeşitli sorular sormuştur. satmak ıçin rekâbete gırışen larına. te^ıslerinı yaptırmaları p veren Ihsan Topaloğlu, ılk Bekata. anergesınde, şu hususlatoptancılar, birbırlennin malı için 1 eylule kadar müsaade vepetrol ındınmınm 1964 yılında için, «Onnnki soçnk «n sabnnn, nn cevaplannı, vazılı olarak lsterıldıgıni, tesıslerıni vapmayan iağlandığıni, 1965 yılında da 35 ben size iyisinden vereceçim» mektedir: menba sularının müsamahasız »entlik bır indınmın gerçeklesdemekten çekınmemektedirler. kapatılacaklannı açıklamıstı. «1 a) 1964'denberi turiım fotırıldiğını lfade 'etmiştır. Soguk su sabununun ne olduâu Ancak, dun kendılerı ıle gönu'ndan hangi müesseselere, ne Topaloğlu, bu konuda, özetle seklındekı soruva ise. «Bir kilo Çok sevgıli annemu ve ruştuğumuz ılgıhler, otomatik müddetle, yüzde kaç faizle »e oe «unlan soylemıştir : yafdan birbnçnk kilo sabnn ye buyuk annemu tesısı olmavan menba sulannın miktarlarda kredl verilmlştir? rine fiç kilo sabnn olur. Tani «35 Mntlik bir Indirim, aneak kapatılması ıçın Ankaradan \>b) Bn kredUer ne maksatlarla Paraskevi Seferoğlu'nun yafc verine sn vardır. Pisirllmeyuıde Wlık Wr indirlme tekazılı emır almadıklannı behrttahsi» olunmus ve nerelerde kulvefat ettığınl akraba ve dostden dondnmlnr. Hem eli. cablil eder. 40 »entlik bir indirim mışler, şehrimizdeki menba sulanılmıştır? lara teessurle bıldınru. Cemasırı yırtar, hem de çabok İse, yflzde 18'lik bir Indirim delarından bir kısmınm otomatik naze merasımı 2 eylul 1967 2 a) Hanpi turizm müessef»erir» cevabını vermektedırler mektir. BP, daha 1966 yılında 40 tesis kurmak için tesebbuse geç Cumartesı günu «aat 13 de lerine dısardan ne makaatla, Toptancılann Kayserıdekı tuc «entlik bir indirimi yapmayı katıklerını ddj'duklannı, buna daTaksım Aya Trıada Rum kıne miktarda ve ne cins mal ithacar ıçin verdıklerı numunelerin yanarak otomatik tesislerı olma bal etmis balanuyordn. Sayın lısesınde yapıldıktan sonra Une müsaade verilmi«;tir? üzerındekı roarkalar ise mesyan menba sularmın kapatılmaBakmnın Meclis kürsülerinde ve Balıklı mezarlığına gomuleb) Bu mal fthalleri Için, her hur bır fırmanın ısmıne çok sı için bir sure daha beklemeyi ber fırsatts tarita vererek mucektır müesseseye tahsis edilen dövis az bır farkla benzernekte veya uvgun görduklerıni açıklami'ilar hakkak sonaç alınacagını ilân Kederli oğullan Avmiktarlan nelerdir? tthalit maktanınmıs bır fırmanın amblemidır. ettiği ve bngün bir mnvaffakiram Seferoğlo, Evdoki•ada nyçun olarak vapılmı; m> Şehnmııde otomatik tesisl oyet gibi gdsterdiji husus, iste bu raos Seteroglu, Tani dır ve ithal olunan mallar nerelan sadece bır menba suvu var5 »tntlik, yani yüıde 2lik indiSeferojtln ve Alelîsanlerde kuHanümaktadır? dır ve diger menba sularıntn ço rimin Mobil sırketine teşmilindea dros Seferogln aileleğu kaplannı yıkamadan su sabaşka bir sey değildir. Caltes 3 a) l'inci ve ?'inci bölümlerrıyle. (Baştarafı I savfada) tısı vapmaktadırlar Saglık ve ve Sbell ise, bn indlrimln dısınde özetleneo ucuz ve nzun vâde> Şehirdeki soygunculuk, dağdaki Cer.aze levazımatı : Sosval Bakanının basın toplanda kalmıslardır. TPAO, 1965 yıli kredOerin ve terclhli ithalâtm e«kiyaya rahmet okutacak dereceANGELİDÎS Tel : 44 18 52 tısında da belirttigı gibı, bütun lında ordu ihtiyacı için ham petmahiyetleri ve maksada uyftm dedir. menba sulan kolilidır ve halk roln yüzde Z1 ve yilzde 28 indiolarak kuUanıldıklan resmen tetFakır halkm yaz aylannda nefes sağlığını tehdit etmektedir. (Cumhuriyet : 10325) rimle temin etmeye muvaffak kik, tesbit ve kontrol edilmi? mlalacağı sahiller vurgun halınde kaolmas ve yflzde 30'a kadar bir dir pışılmaktadır. Telekominikasyon, indirim yapılacağı vaadini almış porselen yolsuzlukları, zeytinyağ 3 b) Edlldi ise, gonuçlan ne> bvlnnnyordn. 40 sentlik bır inihaneti ve bunların gerisinde reslerdir? Edilmedi İse, bu denetledirimle, 8.4 milyon dolâr döviz ISTANBUL men meydana çıkmayan vurgunlar me neden yapılmamıştır?» taaarmfo sa|Iayabiliriz. Libva devam etmektedir. SANAYİ MÜESSESE VE FABRİKALARINDA ham petrolünden sağlanacak döIstanbulda sarf edilen süt sehra viz taurrnfu ise, 13ü milyon doÇALIŞAN PERSONELİN TERCİH ETTİĞİ YOĞURT giren sütten üc misli fazladır. lfirdır. Bunnn diğer sirketlere Margarinin en fazla satıldığı yer, tatbiki, bir hükumet kararı ile tereyağ ve sade yağ üreticisi Trab yapılmahdır. Aksi takdirde mem(Baştarah i. tayfada) zon şehridvr. Bu nasıl oluyor v« ömür Yoğurt Fab. leket, her yıl S milyco dalâr Tel: 71 64 77 bunlann sebepleri nedir.' da Dir artıs olmuştur. kayba ugrayacaktır. Ama hüku. Bahçelievlerİstanbul 71 68 22 Basbakan Demirel ve hükumeti lstatistiklere göre, turizm s«met, bn yolu tercih etmemis. yabu hâdiseler karşısında sağır ve zonu başında tahmin edilen yüz bancı petrol sirketleriyle müzaTESCILIİ dilsiz.. Açılmış tesislerde yeni meMARKA de 40 artı? gerçeklesememıştır. kerelere girişmis, büttin büyük rasımlerle büyük Türkiye nutuklaGeçen y:la oranla ağustos ayı lâf ve Iddialara rağmen. kayda n çekmekle, milletm ihtiyaç ve sağ baslarına kadar gelen tunst sadefer bir sonuç elde edememisduyusu ile alay etmektedir. yısında 32721 kişilik bır artış oltir. Çünkü, AP iktidarı hükuHükumet bu tutumu ile konsüEN İYİ YOĞURT EN İYİ AMBALAJ mus ve genel rakkam 261964> meti, yabancı sirketlerle bu nnizmi dâvet, teşvik ve tahrik etulasmıştır. Oysa aynı aylar aragnrda mnhtemel bir mücadelevj İstanbulun her tarafına hergün muntazam servis mektedir ıında geçen yıl 1965'e oranla SÖze alamamıstır; alacağı da Şimdi Demirel Hükumeti komfl63.388 kişilik bir artıs kaydedılsflphelidirj nizm ile mücadele perdesi altında mıstı. Buna rağmen Tunzm Ba Türk halkuıa kapitalizmin en ağır kanlığı yetkililerı, çeşitli yerler «TTJTARSIZ POLİTİKA» prangasmı vurmak hevesindedir. de yaptıklan son konusmalannHüdai Oral da, AP'nin milll da bu yılkı artısın yüzde 40 olBiz tekrar hatırlatırız ki: Türkibir petrol polıtıkası ızlemedığıni duğu üzerinde ısrar etmektedir yenin problemlerı hukuki olmakbelirtmış, hükumetin petrol koler. Oysa tstanbul'daki artı» tan ziyade sosyal ve ekonomiktir. nusundaki görüşlerınin de çeliyüzde 14 civanndadır ve tstanBu problemler halledümedikçe re5İk olduğunu ileri sürmüştur. bul Türkıye'ye gelen tunst sajim sosyal ve ekonomik ağırhğı ile Oral, Petrol Araştırma Komisyısı hakkında yaklasık olarak C.H.P. İstanbul İl Başkanlığından kendi üstüne kapanacak, sosyal dep yonunun, AP'nin petrol konubır tahmin yapılması «ağianreşimler ve infilâklann önü ahnabildirilmiştir : sundakı dağınık tutumunu tesmaktadır. Sehrimızdekt tunzm mıyacaktır.» bit ettığını ve birçok konularda «anayiî mütesebbislennın helirt2 ve 3 Eylül 1967 tarihlerinde İstanbul ilçelerinde yaAP'nin görüsünu tasvıp etmedıtiklenne göre. Sonbahsrdakı ay ğıni açıkladıgını one surmuştur. pılması kararlaştınlmi} olan delege seçimleri, bazı ilçelerde lann çok bereketh eeçeceği he•ap edılse dahı bu vılkl artışın Araştırma Komisyonunun, Batgerekli ışlemlerin yetiştirilemediğl gerekçesiyle CJHJ». Genel yuzde 20'yı geçmesi beklenmeman tskenderun boru hattının 'Baştarafı 1 incl Sahifede) Sekreterliğınce ertelenmiştir. mektedır. özel sektöre devredilmemesı kotinl bugünü ve yarını Ue alâkadar Butun CJîP. uyelerinin yakır.dan l'gilenmeleri temenni nusunda karar almasma rağmen eden bu çok önemli millî konuda edilen delege seçımlerinin yapılacağı gün ayrıca duyurulacaktır. AP hukumetinın bu konudaki hükumetin olnmlu icraat ve teSebepler çeşitli görüşünün henüz belirmedığıni şehhüslerine yardımcı otmayı, ••••••••••••»••••••••••••»•••••••••»»••»••»» llgihler. 1967 yılındaki turist yeren Oral, Demirel tarafından millî bir görev saymaktayız. BüCumhuriyet 10323 artışının, tahminlerin çok altın temeli atılan birçok tesıslerin intfin temennimiz, hemen hemen da olmasının bashca nedenlensasına CHP iktidan zamamnda başıbo? ve sabipsiz bırakılmış nı yurdumuzun yakınlanndaki baslandığını söylemiştir. olan işçilerimize devletin ve müpolitik dalgalanmalar, YunanısOral, bu konuda söyle demişletin ciddî tedbirlerle tam olarak tandaki darbeye ve Orta Do tir : sahip çıkmasıdır. Bu rapılmazsa, fiu «avaşına bağlamaktadırlar. «Enerjl Bakanı Refet Sezgin bugünku ıstıraplan bir tarafa, yaBu siyasl kargaşahklann, son ve Basbakan, tzmır'de vaptıkların miüctçe altından kalkamayayıllarda turist toplamnjjakımınn konnşmalarda, (Bonı hattını cağımız meseleler ortaya çıkabldan dünyada en önemli eğılimi bİK vaptık) derken, gerçekleri lecektir.» gdsteren. Yakın ve Orta DoKöy içme lulan program tatbıkinde kullanılmak üzere tahrif etmektedirler. tndirim de, ğuya bir darbe olduğunu belirBÜLGABÎSTAN, TÜRKLERt Etud Plân Şeflığı içın ihtiyaç olan 22^00,00 lıra muhambora hattı da, Petro Kimya da ten tunzm ılgihlerı, Bakanlık men bedelli bırer adet takeometre, Nivo, Prızma va 3 adet Bölükbaşı, aynca Başbakandan, münhasıran kendilerine ait deyetkililerinin bütün DU sebepler Altımetre kapalı zarf usulüyle latın alınacaktır. Bulgaristan TUrklert lle ügllenügildlr. ortada dururken. gerçekleri neGeçid teminatı 1690,00 lira olup lhalesi 22/9/1997 Cuma mesıni istedigıni belirtml?, 11 EyBirioei Beş Tıllık Kalkınma den halktan sakladıklannı anlaqunü laat 11 de Daiml Encü men Baskanlığında yapılacaklul tarıhinde Cumhurbaskanı SuPlânında ve kendilerinin imzamayadıklannı söylemişlerdır. tır. sını tasıyan 1967 proçramında bn nayı da aynı konularla ilgill olaTaliplerin behrtilen gün ve »aatte temmat mektup veResm! çevrelerce yayınlanan e»erlerin insaatına baslama tarak zıyaret edecegini söylemlflür. ya makbuzlariyle Ticaret Odası vesıkası ve teklıf mektuplstatistiklere gore, yudumuza rihieri, 1964 vıli olarak açıkca BAŞBAKANIN SÖZLERt larını havi kapah tarflarını ihaleden bır saat evveline kagelen turistlerın vaklasık olarak rösterilmintir. Hiç olmazsa. bn Basbakan Demirel tse, Başbadar Dsiml Encumen başkanlığma vermeleri lâzımdır. Po§yarısı ulasım aracı olarak uçağı imzalann hatirlanmalan lâzım kanlıktan aynlırken «Bölükbasıtada vuku bulacak gecıkmeler kabul edilmez Buna ait seçmıslerdır. Ve uçakla «elen nın muhtırasında adı geçen hasartoame, vesaır «vrak her fün Daiml Encümen Kalemintunst gayısında geçen yıla oranCHP Genel Sekreter Yardımraslar ftzerinde dikkatle dnrac» de görülebUlr. la yüzde 100 olarak nıtelendirilcısı Muammer Erten de petrol tun» demla, bu çeslt lktidar • mnlÎBİllll»r Vıll r i ı ı n ı ı r m VIIT(Baştarafı 1 inci Sahifede) doğruluk derecesını tahkik etmek üzere Emınonundekı toptan satış yapan sabunculardan rastgele aldığımız uç «çamasır sabunu» numunesımn tahhlı sonucunda, sadece bır tanesının ufak bır farkla normlara yakın olduğu tesbıt edılmış, dığer ıkısının ise büyük olçude hileli olduğu ortaya çıkmıştır. Sabun numunelerının tahlılını vapan Sezen Lâooratuan sahıbi RüJcnettın Sezen, ozellnste hıleh olan ıkı numune uzennde dur mus ve tahlıl sonunda elde »dı len oranlarda, sabunun sergıve dokulmesının imkânsız olduğunu, bu bakımdan eldeki uumunelerın pışırılmemış oîması ıhtımalının çok kuvvetlı olduğunu, yanı soğuk su sabunu o!abıleceklerım ıfade etmıştır. Ruknettın Sezen, sabun tahhllerınde soâuk su sabunu olup olmadıgır.i" aranmadığını, çunku bır sabur soğuk su sabunu olarak ır. edılebilmesı ıçin zaten ıçmdekı maddelenn oranlannın normlara aykın olması gerektığını belırtmıştır Ruknettın Sezen, nızamnameye uygun bır sa bunun içınde asgarı ° c 60 vağ / asıdı, azamı " • 30 su, azamı 'o / 12 sutkostık, azamı "o 2 alkolde erımeyen ara maddesı olması gerektığını açıklamıstır. Kım yager, meselâ su, azamı olan •• 30 a çıkarıldığı vakıt, yuzde / yüzü tamamlarken °'« 60 olan yağ asıdının mıktarının azaltıla mıyacağmı, sutkostık veva ara maddenın oranının degiştirilme sının sart olduğunu belırtmistır. Sezen Lâboratuarının üç sabun numunesmden aldıgı tahlil sonuçları sövledir: nın aynen alındığı görülmektedir. Cİlt bOZaii h / r Bir minibüsle olobüs çarpışti: 9 ölü, 29 yaralı Jofınson, Vietnam için bir « Barış îaarruzu» düşünmüyor Bakanlar, yakında gezilere çıkacak îçme suyıı için verilen süre doldu, fakat harekeie geçen yok Tnrizro tonu kredüerine daîr önerge verildi Topaloğlu YEFAT CKMP'ye göre lurist sayısı ÖMÜR YOĞURDU C.H.P. Delege Seçimleri Erteiendi Bölükbaşı Samsun lli Daimi cncümen Başkanlığından
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog