Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAÎTt^F ALTÎ 2 Evlül 1967 CimiHtHtTET MiiYttın&n MANTIK YOLU em yıirtyor, hem fconu tabık mıyız? yorlardı. Hallerinden i Mutabıkız.. ama parası? Dedik ya? O ikinci bir mekisinin de işi gücu olmadıği alnaşılıyordu. Birisi sele olarak sonradan önümflze ge lır.. çunkfi parayı düşünür, ye•eslice esnedi. mezsek, mantıksut hareket etmiş, Gece uyumadm mıT hayatımıza kasdetmis oluruz.. €yudum var mı cevabın*» Esniyorsunt.. Yok diyelim .. Sen meaeleyi Sinirden.. ölüm dirim haline getirince. Neye sinirlendln? Yanlış mı poze ettim? Bir şeye sinirlenmedlm.. Hayır, ama pratik mahznrla Hani sinirdemii? n var. Sinirlerim «aytf da ondan. Her çözflm şeklinin mahzur Neden o? Yahu! Ne sornp dunryorsun? lan vardır. Gel şu sokağa sapaüım.. Hiç! Ne vax o sokakta yahu? Hiçse sns!. Hiç içta konoşu Aşçı dükkânlan var.. kelur mu? bapçılar var.. vitrinlerini seyre Sen sahiden sintrlisin? Gördün mfi? Sebebini arayalnn! Ben de onu duşünuyoruın. Buldun mu bari? Bulur fibi oldnnu. Ne imis? Karnun aç Irarann? Insanın kann acıkınca slnlrlenir mi? Benim de aç! Senin vucudün başks tfirttt. Benimki aç kaldı tnı bende zâflyet başlryor. Karnuıı doynr. Tamam.. içte meseleye geldlk. Bn da mesele mi?.. Mesele tabH. Karnnn aç.. pmram da yok. deriz. Ulan dün aksam elli kiğıdın Karnmı mı doynracakam, gi v»rdı. ne oldu? ıfinü mfi?.. Yatınm yaptnn! tkisinl de... Ne vatmmı?.. Saptılar sokaŞa.. dükkânlara 25 lirasmı totora yatırdjm . baktılar.. yemeklerini teşhir etbekliyorum.. 25 Urasiyle de müll mi? bh Iokantava frirdiler.. piyango aldım. Ne yapacainz burada?.. Ama yemelc lâzım. Her şey. Sen bana bırak.. den evvel vücudune yaiıracaksm! Veresive mi viyeceğiz?.. Evet ama kardeşim kalkın Hayır.. havır.. ma İçin kemerleri sıkmak lâzım. Ne vivecejfiz?. Sık öyle ise tstedijnnl ve' Bu da lâf mı yaniT Rir masara oturdnlar.. Lâf degü de nedfr? Garson reldi. Listevi verdl.. Evham.. her şeyin bir çaresl tik konuşan mantıkçı siparis verTardır. di: Ne imiş o?.. Bize birer taruk çorbası.. Kafanı çalıştır, kafanı.. sonra ben bir şi? Isebabı isterim Demin esnerken kafan nere (yamndakine) sen'.. de idi? Ben de Ben hem esnerhn, hem du Hele bunlan petir de sonraçününim. sını düşünörüz.. Haa salata da pe Düşünürsen de ne ohrr? tir.. Ne olur mu? Her düşünce Garson pitti bir mahsul verir Şimdi bu vemekleri bfas yiye Bu sene mahsul bol va!. De cek mrviı". mek sen de müstahsü oldnn? Afivetle.. Sen alav edersin ama man Sonra. tık denüen şey saşmaz.. Evvelâ mantıihn icabını yapa Mantık kann doyurmaz dos Tım". Sonra da kannnun icabını tum. yapari7 Hem de nasıl doyorur. Yanl?. l l a n wn çok matrak oldun Borcumunı nasıl tesviyp ebe! Mantıkla kann dovuruvor decefitnirf düşünürtız.. Dedim sun! Anlat bakayun.. mantığın ya, o ikincl saflıadır. •ağyağlısmı mı, zeytinyağlısını mı Basımızi belâra sokma da?. yersin? Senin nene lâzım yahu! ts Sen alay ediyorsun ama ben tersen sen Temeçi ye, glt! lsi halletmis bulunuyomm Ben övle şey yapmam... Nasıl haUettta? Tapmazsan fazla konusma'.. Şimdi probleml koyalım.. Çorbalar peldi âfiyetle yedl Koyalım!. ler.. O sırada biri çarptı.. Oooh!.. biraz canlandım ya Dikkat etsene yamı!» hu! Corba ivi idi değil mi°. Sen dikkat etsene! Evet ama sonu ne gelecek?. Geçtiler. Amaaan be!.. Hep sonunn Bak mantık insanı ne bale düşunursun. Sen yasavamazsın'. getiriyor. Lâfını ederken insanla Havat artık «iinü günune defil, ra çarpıyoruz.. Biraz sonra salatalar çeldi.. O da mantıki.. Dikkat etmez arka^mdan kebaplar Reldi Onaen çarparsın! Uzatma da şn se lan da vediler.. nin mantık mahsulünü görelim. Enfes!. tvi seçmişim dükkâ Dinle!.. Şimdi benim karnım nı.. Fiyatlara baktın mı?.. aç.. senin? Bakmadım.. O benim işim Benim de aç! İnsanlarra karm acıkınca ne yapmalı? Kimin işi?.. Benim mi?.. sıl buTretlendiğimi bDemezsin! Ben mantıkla yaşayan bir adamun.. Doyuı kamını AHah askına!. Kasavet çekme.. PekL. Yalmz sonnnda benim başıma bir belâ.. Gehnez.. Deli misin sen? Ben gbz gore göre kendimi tehlikeye koyar mıynn. Peki., InşaallahKebaplar bitti.. Bir zeytmyağlı yiyellm! Ben doydum Ben bir tmambayüdı yiyeceğim Olur Ben kavun yiyeceğlmmüsaade edersen.. Âfiyet olsun Garson! Bak bey bir kavun Lstiyor. Ama tatlı BU YIL GÖRECEKLERIMİZ: t 2 Eylul 1928 tarihli Cvimhuriyet'ten Amerikan f ilimleri arasında Western ve komediler başta Atillâ DORSAY Ağustoı aymm gırmesıyle beraber, bu >ıl goreceğımız fılmler de, lısteler halınde gazete sayfalannda gozukmeğe b<.şladılar. Bu cıcılı bıcılı lıstelen n arasında, son yılların onemlı sınema eserlerını arayan gozlenmır, çoğunlukla acı bır hayâl kırıklığına uğradüar Buna karsıhk, hıç beklenmedık bazı tatlı surprızlerın de karşımıza çıktığını soyleyerek, gınema severlerın peşın bır karamsarhğa duşmesını onleyehm. Dılenır kı, hıç olmazsa, lıstelere nasılsa gırebılmı? olan bu onemlı fılmler bu yıl eksıksız gosterılebılsın . Yeni Türk alfabesi ve yabancı basın fazl» Tenl Turk alfabesının kabulu Beyoğlunda bır saatten okuyacak ameselesı Avrupa, ozellıkle tngı dolaştığım halde lız basını tarafından buyuk bır dam bulamamıştırm Bolu mebuonemle karsılanmaktadır. «Tı su ve meseleyi tetkıke memur mes» ın Turkıye muhabırı gaze komısvonun tanınmış bır âzası tesıne gonderdığı bır mektupta olan Falıh Rıfkı (Atay) beyın ış yenı Turk alfabesınden bah>;e tırakı sa\esınde jenı Turk alfa besının harflerını aldım ve aşa derek şunları yazmaktadır« Gazı hazretlen Turk al ğıdakı satırları >enı Turk harf fabesmı teşkıl eden Arap harf lerı ı ] e \azı\orum» Ingılız muhabırının yenı Turk lennın yenı Turk harflerıvle de ğıstırılmesım kararlaştırmıştır çe ıle vazdığı cumle şu ıdı: Şimdi butun efkarı umumıye bu «Yenı Turkıye, son senelerde konuda toplanmaktadır Şımdı japtığı ınkılâpların hepsını lâye kadar Turkıyede kullanılan tm harflerını kabul ederek tetharflerın 482 ve venı alfabenın vıç etmıştır » ıse «ncak 29 harf olması Turk lısanımn ıslahı ne kadar jayanı arzu olduğunu gosterır. Evvelkı aksam Üskudarda tnDuşuk Osmanlı ımparatorluğu sırah bahçesınde Vıktorya Hahalkının kullandığı arap. acem çıkyan adında bır tuluat artısve Turk dıllennden derlenmı: tının arapça kanto oynaması yü tır, Bunun boyle kanşık bır dıl zunden bır hadıse çıkmış, halk olusu yalnız tahsıl gormuş Turk asabıyetle «arapça ıstemıyoruz» ler tarafından anlaşılıyordu. Ya dıve hajkırmıs. bazı luzumsuz bancılar arasında bu lısanı bı munakaşalar olmuş ve buvume lenler çok azdı. O kadar kanşık ıstıdadı gosteren hâdise, zabıta bır dıl kı bır gazete matbaasın taraiından bastınlmıştır. da bır murettıbın sanatında ma hır denılecek bır kıvama gelebılmesı ıçın aradan ancak on ıkı Her tarafta açılmağa başlayan sene geçmesı ve çıraklık yapma kurslar faalıyete geçmışlerdır. sı gerekıyordu. Onun ıçındır kı öğretmenler ıçın tertıplenen ye okuyan yazan azdı. Adıma ge nı harf kurslan dunden ıtıbaren len bır telgrafı okutabılmek ıçın tedrısata başlamıştır. Bir hâdise BAZI ÇALKANTTLAR .. Yenı sezon, getırtıcı şırketler arasındakı bazı çalkantılarla başladı Şımdıye kadar yalnızca verlı fılmler yapan bır sırketın fılm getırtıcılığe başlayarak oldukça gostensh bır lı<=te yajınlamasmın ardırdan, bır iktısadı devlet teşekkulunun serma>eiıvle kurulmuş ve \ıllardır sınema severlere gerçekten kahtelı fılmler sunmuş olan bır şırketın feshedılerek elındekı 2 Beyoğlu sınemasını (Emek ve Ruya) kırava çıkarması uzuntu uyandırdı Hele bu sınemaların bır >erlı fılm yapımcısı tarafından kıralanması \e bu vapımcının sınemaları, Amenka'dan getırtecegı Yemeli! Tamam.. yemezse? Aç kalır.. Aç kahrsa?.. Olur Tamam.. demek ki ölmemek için >emeli. Var mı itiraan? Yok. Işte birinci mahsul bu! Karnımız acıktı.. yememiz lâzım.. bu na diyecek? Yok!.. O halde ük is yemek yemektir. Bunu mu buldun hula bula! Yanlış bir şey mi? Değil, değU ama paramız yok! O, Usinci bir meseledir. Birinci meselenin hallı için yani olmemek için jemek lâzımdır. Ma Lokantacının işi.. Faturavı yaparken yazar.. gorurüz. Allah Ya Rabbı.. Şu kebaplar boğazıma diziliyor. Dızümesin vahu! Hayatı ken dine zehir etme!. Hesabı nasıl göreceğîz? Onu sonra dusunecefiz.. dedik ya'.. Düşünujorum, duşünüyorum.. Işin içinden çıkamıyorum. Ben çıkanm.. Sen onu bana bırak . Peki.. Ama mantık icabı biz paravı veremedik mi?.. Karakolluk oluruz rezıl ilurui Ben.. Olmayız korkma!. Bu zamanda msan kolay kolay rezü olmaz. Hele biraz da kafası çahşırsa.. Oooh.. aman ne güzel kebapmış. Bak su boreğe! Na olsun!. Bana da bir tmambayüdı getir!.. Başüstüne paşam.. Kavun önce geldi Sonra da İmambayüdı.. Kavuna yiyen: Ne tatlı kavunlar var yahu! Biz alıyoruz, ayar pibi çıkıyor» Âfıvet olsun tmambayüdı da ruzel İkisi de porsiyonlannın yans> na geldikleri zaman mantıkçı yerinden birdenbire kalktı.. ve yuV rudu.. Nereye?.. Mutfağa doğru fitti Bes dakika geçdi geçmedi Içerıde göruşmeler olu>or . On dakika. dan sonra geldi Yüzunu gözflnu yıkamış. Kavun yiyen sordu: Ne oldu?. Biraz fenalaştım.. Bırdenbire O sırada lokanta sahihi geldl> Telâşlı telâşlı Başka bir şey emreder miainlz? Hayır hayır.. Yalnız bir sade kahve . Hesabı da Rica ederim beyelendi çok rica ederim . Yok o iş başka, o is başka» yalnız Beyefendi çok rica ederimHesap falan yok... Iki tane kahve geldi.. içtfler. kaltttüar.. Lokanta sahibi: Güle gule beyefendi!. Çok affedersiniz.. çok çok affedersiniz.. bir daha sefere .. • Ve çıktdar. Mantıkçı: Bu da bitti» dedi.. ve yürOduler.. Bir cıgaran var mı?. Var Kibrit?. O da \ar.. Ama.. Aması yok!.. Meseleler haU ledildı.. Bu mesele de halledilmıştır.. Nasıl halledilmiştir, rica ederun".. Nasü haUedildiğini gördün! Gnrdurn ya'.. Adam neden para almadı bizden?. Imambayıldı da madenî ya{ varmış.. Kım söyledi?.. Ben soyledim Sen kimyager misin?. Havır.. Midem bulandı.. GSr duler.. Ben Imambayıldıdaki ma denî yağdan oldu, hemen tahlil ettireceğim.. dedim.. Adam telâslandı. fiordün ya!.. Ozfir diledL. Miden ne oldu?. Midemde birşey yoktu ki Bu mu meselelerin hal şekli". Beğenemedin mi?. Buna düpe düz dolandıncılık derler.. Haa!. O bir kanuni eleştlrme meselesıdo Mantık yoluyla onu da halletmek mümkundür. F.v^elâ karnıraız açtı.. Ne yapalım?.. dedik?.. Yiyelim.. Yedik.. Sonra parayı vermek lâzım.. Ne ı upalım?.. diye duşfindük.. Ben duşdnmedim.. Yanı senin namına ben düsündum.. Parayı vermemenin bir çaresini aradım.. Şimdi her zeytınyağı şüpheli» Ada emin olsa bırakmazdı yakamııı.. Demek ki o da emin dejjil.. Böylece ikinci meseleyi de hallettik TJçüncü me sele dolandıncılık mı, değil mi?. dâvası kahyor.. Zeytinyağı tahlil edilmedikçe bizi kimse itham edemez.. Bu da mantık icabı mı?. öyle.. Öyle ise halt etme de, teşekkur et! Insan biras kafasım çabştırmalı.. Olur.» Yak cıgaranı!Ve yürüdüler™ Tenessee Willıams'ın bır pıvesınden alınmıs olan «Kaçak Tn« fugıtıve kınd» filmınde, Sidnev Lumet'nın yonetimmde, bir büyiik üçlunun ovununu s o r e d e c e ğ i z : Marlon Brando, Anna Magnani v« Joanne V\ood\vard Kldınde Stevç Mac Queenı, iJohn Sturges'ın «Buyuk tâkıp Hellelujah traılınde Burt Lancaster'ı go receğız >Iartın Kitt ıse, gozde oyun cusu Paul Newman'ı oynattıgı 3 a> n Western le karşıraızda: «Vahşı adam Hud>, «Asi kabadayı Hombre» \e, Kurosawa'nın unlu »Rashoroon»unun yenı bır uyarlaması olan «Hajdut The Outrage»... Lee Manın, Jane Fonda. Nat Kıng Cogın dunya It's mad, road worM>, Stanley Kubrick'm atom araştırmalannı ve Amerıkanm askeri haber alma orgutunu hıcveden unlü «G«rıp doktor Dr. Strangelove», Richard Quuıe ın Karuıııı nasıl oldurebılırsinız • How to murder your uıfe» fılımlert me\sımm beklenen komedileri... Frank Tashlln'm .Mil>onerler Knlubu Member o( the Diner's Clnb> fılmı ıse, uzun bır a>rıhktan sonra. Danny Kaye'i yine karşımıza çıkaracak . Kurslar CASUSLUK FİLMLERİ.. Casusluk fılımlerı, >me gozde Bu yıl hiç Bond fibnı goremıyecegız Buna karşıhk, bır süru sahte Bond, >me ortalığı toza . dumana katacak, geçen yıl «Dunyayı kurta ran» ajan Flınt ıse, bu yıl «Kâmatı kurtaran adam» olarak ışı buyulte cek Buna karşılık, casusluk romanlarına ruhbılımsel bır boyut getırmış olan John Le Garre'nın 2 romanından alınmış 2 fılım, Martin Kıtl'ın Richard Burton ve Claire Bloom'lu «Soğuktan gelen casus The spy who came from cold>u ıle Sıdney Lumet'nın James Mason, Maxımilian Schell ve Sımooe Signonet'h Casus kim? The deadly affaır>ı, bu turun en ılginç orneklen olacaklar.. 1960 jılında çevırdıği •Golçeler Shadows» filmiyle Amerikan sınemasında yeni bır hareketın öncusd olan John Cassavetes, bu filımden 3 vıl sonra yaptığı «Beklenen Çocuk A child is naiting» fılminde, bakalım ne denli taviz termiş Fılimde, Burt Lancaster ye Judy Garland oynuvorlar rovulerı gosteren bırer muzıkhol haline getıreceğı so\lentılerı bır havh şaskınlık doğurdu. Son dakıkada oğrendığımıze gore, şırh.etın feshmden ve sınemaların kıralanmasından \ az geçılmıştır Bu, gerek Beyoglunun 2 sınemasını ka\betmemesı, gerekse bu şırketm elınde bulunan bazı ılgınç fılmlerın âkıbetının karanlıktan kurtulması jonunden sevındıncıdır le'un oynadıkları «Kanunsuz silâh jor Cat Ballou» ıse, çok ılgmç bır Western parodısı olacak . Vincente Minnelli, bu yıL Ellsabeth Taylor Richard Burton çıftinı, «Umitsız aşk . Sandpiper» filmınde bır kez daha karşımıza çıkaracak . Richard Brooks ıse, «Yaralı Kadm The sv.eet bird of yoath» ıle, bır Tenessee VVılliams uyarlamasma guışecek. 2 Tenessee Williams uyarlaması daha goreceğız bu yıl Sıdney Lumet'nın KaçakThe fugıtive kind» ve John Huston' un beklenen «Ifuana gecesi The nıht of the Iguana» fılmlerı John Cassa\etes, .Golsccler.ın başanlı yonetmenı, Burt Lancaster ve Judy Garland ı yonetüğı «Beklenen çocuk A child ise waiting> ıle karşımızda . «Jean Harlow» \e •Oscar. gıbı fılımlerle. kendı geçmışıne, kendı geçmışıne, kendı ıç>uzune eğılen Hollywood, ba kalım ne denlı saınımı olabılecek DRAMLAR.. KOMEDİLER. . Amerikan sınemasının başarı kazanacağı dığer bır tur ıse, komediler olacak.. Clive Donner'ın «Evlenmekten korkuyorum VVhat's new, Pussycat^ı. Peter Sellers, Peter OToole, Ursula Andress'ı bır araya getıren kadrosuyla, yılın en ılgmç komedısı olmaya namzet.. \\illıam NVyler'ın Audrey Hcpburn ve Peter OToole'lu «Hırsız aşıklar How to steal a mıllion», Stanley Kramer ın burlesk denemesı «Çıl AMEKİKAN FİLMLERİ.. Lıstelerdekı fılmlerın çoğunu, yıne Amerikan fılmlerı leşkıl edı>or Amerikan fılmlerı ıın genel kalıtesı, bu yıl geçen yıllara gore duşuk Bunun bır nedenı de, Amerikan şırketlerı arasında en kahtelı fılmlerı \apanlardan bırı olan Unıted Artist fırma^ının, (eskı yıllardan kalan fılmleri dışında) getırtıcı şırketler arasındakı bazı Cekışmeler sonucu, bu yıl ortada kalmış olması,. Amerıkan fılmlerı, bu yıl, en çok; kovbov filmi (nestern) turunde ılgmç eserler verecek Richard Brooks'un «Profesyoneller The Professionals'ı, Burt Lancaster, Lee Marvın; Claudıa Cardınale» lı zengın bır kadroyla Karfimızda . Henry Hathaway, Kbtü evlat • The sons of Katie Elder de. John VVayne ve Dean Martm'l, <3 Kaatil . Nevada Smith»de ıse Steve Mc Queen ve Karl Malden'ı yonetecek. Arthnr Penn'in Kaçaklar The Chase» filmınde Marlon Brando Jane Fonda'yı. Sam Peckinpah'm «Kumarbazlar Kıralı . Ctncinatti Eafkas Dağıstan Halk Oyanlan Balesi İzmir'de Uluslararası Sanat dunyasınm en onemli Folklor balelerinden biri olan Kafkas Dağıstan Halk Oyunlan Balesi «Lezgınka» tzmır, ktanbul ve Ankarada temsıller vermek uzere yurdumuza gelmiş bulunmaktadır. llk temsıllerini 117 eylul 1967 tarıhleri arasında İzmırde verecek olan Topluluk Sovyetler Birhği Dağıstan Cumhuriyetınin Mıllî Bale topluluğudur ve 6« kişılik tam kadrosu ile yurdumuza gelmıştir Yukarıdaki fotoğrafta çok hareketli bir programa sahip olan Halk Oyunlan Balesinin danslarından biri gonıhnektedir. Istanbul Hukuk Fakultesi Dekanlığından Fakultemızin Oğrenci Işlerı Şeflıği, 1 Mume\yızıığı ıle bir memur kadrosu munhaldjr. Isteklüenn 18 Eylul 1967 gunü akşamına kadar Dekanlığa muracaatları. Yılın beklenen komedilerinden biri de, Richard Quine'ia «Kannızı Nasıl ölddrebilirsiniz How To Murder Yonr Vfife» filmi Filimden bir sahnede, Jack Lemnon v« Virna Lnl görülüyor (Basm 22193 10309) T. C. KÖY IŞLERİ BAKANLIGI Y.S.E. GENEL MÜDÜRLÜGÜ 3. Mıntaka Kontrol Âmitliğinden 1 Evvelce yapılmif ihalelennde teklıf edılen flyatlar haddı ltyık gorulmedığınden afagı ğıdakı kopru ınsaatları 2490 »ayılı kanun hukumlerıne gor* kapalı zarf usulu il« yenıden ekultmeye konmustur. 1 11 Manıta. Izmır KBprü adı Encekler Ergenli Keslf bedell 460.000^ S30.000.Banka Rrf. Lira 3«800.26 400^ Mnv. teminat Eksfltma Llra Tarih. gün ve saat 22.150.16.9S0,14.9.1967 15 91987 U.Mttraeaat Son | * n 12.9.19e? 12J.1967 İLİĞ BURSA VALİLİĞİNDEN Baymdırhk Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisiiğinin 1 llirniz Bolge Tamırhanesı mçaatı ^27 savılı Kanun uyannca 1967 mall yılı odeneğı 150 000, lira olmak uzere 1968 yılına sarı olarak 2490 sayıh Kanun hukumlerıne gore kapalı zarf usulu ıle eksiltmeye konulmuştur. 2 tşın keşıf bedelı 478 171,85 lıradır 3 Eksıltme Bursa Ba.ırdır'ık Mudurlugu Ihale Komisyonunda 18/9/1967 Pazartesı gunu saat 15 00 te japılacaktır. 4 Eksiltme sartnamesı ve dığer evrak mezkur Mudurlukte gorulebıhr. 5 Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıstekhlerın : A) 22 876,87 lıralık geçıcı temınatını, B) 1967 yılına aıt Ticaret Odası belgesıri, C) Muracaat dılekçelen>le bırhkte vereceklerı (Eksiltme çartnamesınde belırtılen ve usulune gore hazırlanmıj olan) plân ve teçhızat beyannamesını, sermaye ve kredı ımk&nlarını bıldıren malî durum bıldırısını, teknık personel beyannamesını, taahhut beyannarresını, Bayındırhk Bakanhğmdan almış oldukları (C) grupundan keşıf bedeli kadar ısm eksıltmesme gırebıleceklennı gosterır mutaahhıtlık kamesını ıbra suretıyle Baymdırhk Mudurlüğu Belge Komlsyonundan alacakları yeterlık belgesını teklıf mektupları ıle bırhkte zarfa koymalan lâzımdır. 6 Isteklüer teklif mektuplannı 18/9/1967 Pazartesı günü ıaat 14 00 e kadar makbuz karşıhğmda thale Komısyonu Başkanhğına vereceklerdir 7 Yeterhk belgesi ahnması ıçın son muracaat tarihl 13/9/1967 Çarsamba gunü mesaı saatı sonuna kadardır Telgrafla müracaatlar v e postada gecikmeler kabul edilmez. Keyflyftt 11in oluaur. (Basın: B 885 22127/10312) MiLLi PiYANGO'dan haber Çekiliş : 10 EYLUL'de Büyiik ikramiye : l Milyon lira Toplam ikramiye : 10 milyon 484 bin lira. Bir biletle daima şansınıza yardımcı olmak kendi elinizdedir. !• • • • • • • • • • • • • < » ••••••••••••• » MILLÎ PIYANGO bütün vatandaşlara bol şanslar diler. •••••••»•••«••••••MtttMtıttttftttfrf»"""*""**** (Bum 21*38/10908). 2 Ekslltme hizalannd» yanlı tarıh, gün r« laatlerdı S. Mıntıka Kontrol AmlrllJİ odasında Eksiltme Komısyonu marlfetıle yapılacaitır. 3 Her iş için eksUtm» »artnamesi ve diğer evraklan YSB. Oenel Müdürlüjfl Köy Yollan Dalresl Başkanlığında ye alt oldu£u Uin, YSB Müdürlüjünd» v« 1. Mıntıka Kontrol Amirliginde gorülebülr. 4 Eksiltmeye glrebilmek İçin : a tsteklılerin 1967 yılına ait Ticaret v« Sanayi Odan Belgeıi, Şirketlerln hali faallyet belgeıl ve her iı içm hizalannda yazılı teminat vermelerl, b « En geç müracaat aon günü mesal *onuna kadar blrer dilekçe 11* 1 Mıntık» Kontrol Amlrliğine muracaat etmeleri ve dılekçelerine Baymdırhk Bakanhğmdan alınmif (B) grubundan en az yukanda yazılı kejif bedellerlni ihtıva eden mıktarlarda muteahhlthk kameıı, plin ve teçhizat, teknık personel, taahhut beyannamelert ile bu eksiltmelerın ılân tarihinden sonra alınmı» banka referansını eksıksız olarak baglayarak bu tşler Için yeterlik belgesi almaltn. (Her lf için dılekçesine a y n a y n belgeler baglanacaktır ) 5 tsteklilenn eksiltme »artnamesıne gore hanrlayacaklan tekllf mektuplannı ihale ıaatinden blr laat Bncesıne kadar makbuz mukabılinde Komısyon Başkanlığın» vennelerl ltzımdır. Po» tada v«ki olacak gecikmeler ve telgrafla muracaat kabul edılmez Ke'fiyet ilftn olunur. (Bann t 414021905/10303)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog