Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

ıı\ı vcıyı 9cıı, ruşvei iddiası ile nezaret altına alındı îleri süruldüğune göre, Suadiye'de kat satın alan Emekli Assubay Behçet Taşçıoğlu ile Mazhar Bilgin, tahibi olduklan binalan vergi muafiyetine sokmak için Akarslan ve Adalı'nm kendilerinden 1000 lira rüsvet istediğini bildirmişlerdir. Arama sonunda, her iki şefin masasında, daha önce numaralart tesbit edılen 5 adet yüzer liralık bulunmuştur. Suçu kabul etmiyen sanıklar, nezaret altına ahnmışlardır. Sorusturmaya devam edılmekte Erenköy özel tdare Vergi Dairesi Tahsil Şefi Nejat Akarslan ve Tahakkuk Şefi Aziz Adalı, dün 500 lira rüşvet aldıklan iddiasiyle yakalanmışlardır. Kurs Turkîş Birincl Bolge Temsilcısi îsmail Topkar, Turklş îcra Kurulunun kararı ile, görevinden affedilmiştir. îki aylık mecbur! izni biten Topkar, dün, vazifeye başlamak üzere Temsilciliğe geldığmde, karar kendısıne tebliğ edilmistir. Temsüciliğe, halen Türklş lcra Kurjlu üyearilî Boğaziçi ve Soroptomist Kulüplerinin sı Ethera özgü vekâleten bakSOIia ClDl okmeydanı İlkokulunda ortaklaşa dü11 maktadır. zenledikleri biçki, dikiş ve nakıs kursuna katılan 25 hanımm dip 3 Topkar'ın görevden uzaklaştılonıaları önceki gün törenle verilmiştir. Yöneticiler taassup yü f> rılma sebebı hakkında bır açıkzünden katılış oranının düşük olduğunn söylemişlerdir. Fotoğraf dip | r lama yapılmamıştır. loma törenini göstermektedir. H TürkIş 1. Bölge Temsilcisi dün görevinden affedildi ECEVİT. SENDİKA TEMSt .CİLERİ İLE TOPLANTI YAPTI ^ehrımızde bulunan CHP Genel Sekreteri Bulent Ecevıt, dun îl Merkezinde, 40 işçı sendıkası temsilcisiyie bir toplantı yapmıştır. Genel Sekreter Yardımcı«ı Dr. Ibrahim Öktem'in de bulunduğu toplantıda, çeşitli ça | lısma konuları gozden geçırilmış, CHP ll Isçi Burosu Yonetim Kurulu seçımi de yapılmıştır. Ecevit, bugun Yalova'ya giderek, bir toplantıda konuşacaktır. TEKSİF yöneticilerlnin tongra arlf» stnde kendilerine rey vermiyecek olduklarmdan ötürü 37 delegeyl lhr»» ettiklerini Derl «urmujtuı. 70 bin civarında uyesl bulunan T£KSIF Sendikaauıa yerü kongreyt kadar Kayyum Uyın edllmışur. m ıyöö Kongresmdeki kararları iptal olundu Izinli malıkımı Hâkim ve Savcıya çiçek verdi Tenl lniaı ılıtemlnln uygulanmaaiyle, Imralı Cezaevinden 72 saatlilc lıinle «vlerine gonderilen 32 hukura lüden »Ye]de£irnıenJ cinayettain» kaatill Hikmet Küçük, dün kendisl nl mahkum eden Hakim Reşit Nonıer ve Savcı F a * Gözenman'a «şüJcrarilan» ile birlikte iki buket çıçek bırakmıştır. 13 yıl önce esinl. baldızmı v« kayınvaJldesin) bıçakia öldıiren Hikmet Küçuk, dun sabah Adliya Saray:'na iki buket ciçekle eitaıistir. Önce Hâkim Resit Nomeri arıyan Kuçuk. onun emekü olduğunu öğrenmiş ve daha sonra Savcı FaiK Gbzenman'ın makamına gitmıştir. Ancak Savcı'nın da gorevli çıktığı için elindeki buketi »Saygj ve sukranlarını» bildıren bir pusulayla bırakan Küçük, daha sonra Hakim No mer'jn ratih Kıztaşındaki evine git miştir. Burada Hakim'in eşinl karfisında bulabılen Küçuk, elindekl buketi «Yüce Hâkime fükran ve MjtTilarının, iletilmesl dileğl İI* verrnıştir. Asıl PETER , şimdi ne yapacak? Esrarkeş, kaçakçı ve bıtli turistlerden sonra, dolandırıcıları da yurda gırmeye başlamıştır. Nıtekım sahte huviyet kullanmak suretıyle, başka turıstler adma gonderılmış havaleleri çeken bir turıst tesbıt edilmistir. Postane Merkez Mudürunün Savcılığa yaptıgı sıkâyet uzerine Polıs, Peter takma ismıni kullanan meçhul turıstı aramaya başlamıştır. Olay. dun sabah, Alman uyruklu Peter adındakı bır turistin. 900 lıralık havaleyı gişeden aldıktan 3 saat sonra, Holânda 1 uyruklu vıne Peter adlı biı başka turıstm muracaatı uzerine meydana çıkmıstır. Geryekte, yurt dışında kendisine gönderilen parayı, sahte huviyetli başka bir turiste kaptıran ikinci Peter, «Şimdi ben ne vapacağım?» diye uzulmujtur. Osmanlı devrinln llk mimarl »aheserlerinden biri olan ve 1472 yıhnda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptınlan Topkapı'dakı «Çinill Kösk» dün saat 17'd» toplumun hızmetine açılrnıştır. Selçuklu devri çınicıliğının bir dçvamı karakterinde, 500 yıldır orııınal çıni kapîamalarım muhafaza eden «Çinili Kösk», 1875 yıhnda bazı degısıkliklerle müze haline getirümıstir. Knsk Türk çinıîeri seksiyonu olarak tanzim edılmış, zarf ve mazrufu birbirine uygun, Selçuklulardan Osmanlı devrinın Rfin yüzy.llanna kadar seçkin çiEİ örneklerivle doludur. dir. öte yandan, olayın kendisina bildirümesi üzerine Vali Poyraz, «Kirli işlere kansan meraurlann derhal b&sına verilroesini» istemiştir. Deniz suyu 22 derece Yeşilköy Meteoroloji îstasyonuna göre, bugun Istanbul ve çevresinde hava, az bulutlu ve açık gececek, rüzgârlar Poyrazdan ara sıra orta kuvvette esecektir. Hava sıcaklığı, 27 derece, gece ise 18 derece olacakür. Deniz suyu sıcaklığj. 22 derece tahmin edilmektedir. Hayri Domaniç Profesör oldu Hukuk Fakültesi Ticarct Hukuku Doçenti Dr. Hayri Domaniç'ın profesörlüğe yük»eltilmesine dair Senato kararı yıiksek tastikten çıkmış ve Resmi gazetede ilân edilmistir. «Cerrahpa?» Tıp Fakiilleri» kurulmuştur. Istanbul'da ikınci bir Tıp Fakültesi olan «Cerratapaşa Tıp Fakültesi» nin kurulmasını ongoren karar, lstanbul Ünıversıtesi Senatosunca onaylanmış, böylece Fakulte de. resmi huviyet almi'itır. Tıp Fakultesinden 73 oğretım üyesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine nakledılmıstir. Sah gıinü saat 10'da Fakultede yapılacak bir törer.den ?onra oğretim «Cerrahpaşa Tıp Fakültesi» kuruldu Yük motomnun çarptığı bir sandalcı öldö Ahırkapı sahilinde vukua pelen deniz kazasında bir sandalcı blmüştür. Kaptan riamdi Yaçar yönetimindeki yük motoru Ahırkapıdan Bakırkoy yonııne giderken Seîim Cananın sanrtalına çarpmıştır. Sadme sırasında sandal parçalanmış ve yaralı olarak denize duşen sandalcı da boğulmuştur. Kazaya »ebebiyet veren Hamdi Yaşar cezaret altına alınmıştır. uyeieri arasından bir «Dekan» seçılecektir. Dekanlık konusunda Prof. Qsman Barlas ile Prof. Celâl Okur'un üzerinde durulmaktadır. Öte yandan, Belediye ile Ünlversıte arasındaki anlasmazlık çözümlenemediğinden, Cerrahpaşa'nın tamamen Üniversitey» devredılıp devredılemiyeceji, henuz belli olmamıştır. Yargnay 2. Hukuk Daıro=i. iki yıi Bnce Ankara'da yapılan TEKSIF Ge nel ileıkez Kurulu tar<lantısı ile bu tcp'arııda alınan k^rar^arı iptâl eimijtiı 27 öelegenin kcn.çrcye 'stırrk cttirjlm'.<rti gerekçesı."!e «jfnel Ku rul Toplantısını ve kararlarını ıptâl eden Yargıtay TEKSİF Sendikasının Anfcara 3. Asliye Hukuk Mah kemesınce verilen kararırıa karjl yaptıjjı itirazı da reddetmiştır. Dun yargıtayın ton kararı ile ilglli o.'arak 37 delege adına bir açık lama yapan Alaeddm Büyukdere, TEKSİF'İN 1965 KONGRESİNDEKt KARARLAR İPTAL EDİLDİ 2 Ey]ül Cemaziyelevve a V. E. i • > 27 • • [ 5.25 12.14 15 54J18.41 20.r 3 4S |10.«| 5.31 S.ll 12.00 1.35 | 8.59 TEŞEKICÜR Âni krizle yahrıldığım Sosyal Sigodalar Kurumu tstanbul Hastahanesinde. zaman kaybetmeden başanlı ameliyatımj yaparak beni sevdiklerime kavusturan ve müşfik alâkalariyle, yaşama heyecanımı arttıran çok »ayın Belediye zabıtası vapur ve trenleri de kontrol ediyor 7 7 @ * 2» 1 rtLtZ EREKDtBEN U e ÖZ DOKUMAJ» fÂ) evlendller » 1J.1967 BCTTOĞLU £ Cumhurlyet: 10329 Op. Dr. Halit TURAN beye, ihtimamlan ile moralimi yükseJten sayın Op. Dr. Ahmet Söylernez, Dr. Utkan Sürel, Dr. Münir Gençer beylere, tedavi olduğum servisin iyiliksever hemşireleri Remziye Göksel, lclâl Utku hanımlara ve hastahane personeline kalbi teşekkürlerimi büdirinm. Öğ. Muallâ UTTÜN Cumhuriyet 10317 KA1TP Sebekemi burbettim. Hukumsüzdür. Emtn ALOĞLU I Cumhuriyet 10327 Istanbul Belediye Zabıtası tarafından ikı gun içinde 1068 yer kontrol edılmış. 109 esnafa ıhtar cezası verilmiştir. Bunlardan başka 304 pesın para cezası kesilmış, 101 kişi hakkında da ceza tutanağı düzenlenmiştir. Ayrıca, merkez ekıplerı tarafmdan iki gün içinde yedi dolmuş motöru, 10 tren, 7 vapur kontrol ediJmiştir. 90 kisiden pa ra cezası alınmış, dokuz kışi hakkında zabıt tutulmuştur. Ote yandan, Sirkeci Bakırköy kıyı yolunda motörlü ekipler denıze toprak dökenlere, de nizi işgal edenlere engel olmuylardır. RDÜ TERFI LI Kara Subayları 30 çerli ler: Kur. Kur. Kur. Kur. Kur. Yzb. Yzb. Yzb. Ağnstos 1965 tarihinden gebir üst rütbeye yükselenP. Bnb. Fıkret Alkan, P. Bnb. Nihat Toprak, Tnk. Bnb. Mebmet Onder, Top. Bnb. Cuneyt Tuna, Top. Bnb. Turan Celâsun, îs. Bnb. Fehmi Oktay, Tnk. Orhan Göker, Yuk. Muh. Hayati Balkan, Yuk. Muh. Cevat Temizer. 30 Ağustos 1964 tarihine götiirülenler: P. Yb. Fuzuiı Sunav, 30 AJustos 1965 tarihine götüriilenler: Ord. Yzb. Zekâı Karlıyı:. 30 Agustos 1966 tarihine göturiilenler: P. Yzb. Şeref Uluğ. zaffer Sever, Tnk. Yzb. Doğan Solman, Top. Yzb. Osman Akın cı, Top. Yzb. Huseyın Kıvrıkoğlu, Top. Yzb. Nâzım Alkoşoğlu, Top. Yzb. Yusuf Haznedaroğlu, Top. Yzb. Huseyın Karacaatl 'n, Top. Yzb. S. Nadir Guven, Is. Yzb. O. Sefa Kılercıoğlu. 30 agustos 1963 tarihine goturulenler : Top. Kur. Bnb. Esat Otrü, P. Yzb. Turhan Özçelık Hova Subayları Albavlığa yukselenJer: Mustafa Turhan. Mehmet Vakar, Şahap Er, Şukru Ozuçucu, Zıva Akkuzu, Nusret Karlı. Mehmet Sırel. îarbavlıfa yükseienler: Doğan Yeşil, Yılmaz Vavuz. Macıt ünal, Fıkret Kaya, Nızamet tın Ergman, Mehmet Tiritoğlu. Tahır över. Behçet Tannoğlu. Hikmet Çelık. Binbaşılıga yükseienler: Ahmet Çörekçı, Nevzat Çobancfi]u, Yusuf. Ünal Derelı, Nadır Ük. Yaşar Demirbulak, rUlıs Bı ıhan, Süleyman Tekın, Nuri Acar. Irfan Saygı, Mustafa Erger.ç. A. Haydar Çıftçı, üüleyman Karabulut, Orhan Bakioğlu. IKarpuzkesmekle 1 yfirek ferahlanır ^'MUIIUUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirillllllllinilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllı^ İ Âparlmamn ait kahna İ açılan kahveye kim günü vaaz da «üç cuma namazı kılmayan muslumanın İ müsaade veriyor? namazı küınmaz, o kimsecenaze müsS S S E E S ~ S • ~ S ~ ZZ ~ E S :Z 5 S H E E = E E S E Hani «karpuz kesmeld» yürek kıdemin ancak 13 senesi emekllferahlamar» derlerı* d e ' benye »ayıhyormuş,~ ÎCalan jnüdde|J doldurabil^unun aksini iddia ediyorum. Zira, şu 55 lik çağıma kadar, mem için ihtiyarf genÇİeş'tireBı hap mi dağıtacaklar bize?.. umitlerl* avunup, karpuzlarla Evet, ben sabrımın ümitleriferahladım. Ama jimdi ne »amin kurbanıyım. Bu dek gafil bır telkın edecek umut kaldı, olmasaydım benim de şimdi Almanyadan getirdiğim bir 64 mo r.e de kesebileceğim karpuz... olacaktı. Ben de Ben 15 lira asli maaşla çalışan, del "taksim Trabzondan îstanbul'a uçakla 55 yaşında 25 senelik bir eğıt gidecektim. Benim de çocuklamenim. Hayatımın, çocukluk rım fakültelerde okuyacaktı. müstesna gençlik ve yetişkin Ama hanü. Nerede?.. Şu an yaş mevzuubahıs olmalik devresinl MUH Eğıtim uğ28 Tarihli Cumhuriyet runda harcadığım gıbi; içinde sa, romatizmalı bacaklarla Al tesinin Felek sütünunda oku n manya'ya, Kanada'ya gidıp çalıbulunduğum ihtiyarlık devre şacağım. Çünku kollarıra sağ dum: S sınde de yine aynı yolda ve ay lamdır. Bır MiIIetvekili eski Cumhur S nı çabalarla çırpınmaktayım. Sslih Mnti (Tazsan) bajkanları için, dığer bir Millet Ş tkizdere vekih de Türk büyükleri için E Mazıye karıştığı için unutuhususi mezarlıklar tesisi babın ~ Jan devrin yegâne öğretimcisi da bırer kanun teklifi hazırla S olduğumuzu, bir gurur netıcesi mıslar. ~ söylemediğim gibi bunu inkâra îlâhi Mebus beyler Türkiye'de s da kimse yeltenemez. kanun konusu yapacak başka ™ Duyduğuma göre, 25 »enelik mesele mı bulamadınızî Eğer 2j nmmız açıklanmıs olsaydı, sıze S Muhtelif defalar gezi için gıt usenmeden yüzlerce mesele ya s tiğım Gonen'de vaaz veren Gö zacaktım. 3; nen Müftüsunün safsatalarını B.rakmız Allahaskma ölümde S dmlemek zorunda kalıyorum. barı ımtiyazsız, «ınıfsız bir kit ~ Yoksa hep bana rnı tesaduf edı le kalalım. ~ yor. Nitekim 14 Temmuz Cuma Adil NTJRLAN = Yazık oldu oyuma! 30 Ağnstos 1966 tarihinden ; e çerli bir üst rütbeye yükselenIer: Top. Kur. Yb.'şakır Ugurlu, Yuk. Muh. . Yb. A. Rıza Koçak. Top. Bnb. Balıa Kadıoğlu, P. Kur. Bnb. Şahap Esengün, P. Yzb. Fuat Gökçen. P. Yzb. Pahabettın Balkan, Top. Yzb. Hikmet Bayer. Top. Yzb. Kemal Yavuz, Top. Yzb. özumit Uniu, Top. Yzb. Muzaffer Pekçağlayan, Top. Yzb. Yaşar Kok, Mu. Yzb. llhan Kurnaz, Lv. Yzb. Hıciayet Gunçar, P. Ütğm. DOEU Aktulga, Top. Ütğm. Bahattin Karakaya, ls. Ütğm. Rüstem Tumer. Mu. Ütğm. Xecdet Timur. 30 Ağustos 1967 larıhinden ee Lv. Yb. olan Bayram Kocaoğlu, Yük. Müh. Yb. olan Necdet Tunalı, Öğ. Alb. olan Ali Kaytaran, Prs. Bnb. olan Bahri İsaoğlu.. 30 Agnstos 1961 'arihine göturıUeoi«r: Top. K»r. Alb.•».« Sami Bek. " 926 sayılı kanunun geçicı 8 inci maddesi delâletıyle 4273 sayılı kanunun 16 ncı maddesi geregınce bır yıl kıdem zammı v»Mİerek nasıpları 30 aCustos P. y z b . H. Nevzat Boynuyofun .Top. Yzb. M. Nazmı Âkın, Top. "Yzb. îsmet Avşar, Top. Yzb. Ri fat Gülerci, Top. Yzb. M. Naci Tanrıöver, Top. Yzb. Nıhat Berberoğlu, Top. Yzb. Hasan Satır, Top. Yzb. Hayrettın Akın, Tnk. Yzb. Metin Okçu, Mu. Yzb. H. Azmi Ateş, Ord. Yzb. Erol Aksoy. 30 ağustos 1964 tarihine götürulenler : P. Kur. Alb. Tabir Ankan. P. Kur. Yb. îbrahıra Akıncı, P. Kur. Yb. Şekıp Emın, P. Kur. Yzb. Ceîâlettin öngür, Top. Kur. Yb. Tevfık Kural, Top. Kur. Yb. Mustafa Arda, Top. Kur. Yb. Cevat Guven, Top. Kur. Yb. M. Turgut Arabacıoslu, Top. Kur. Yb. Ethem Kocabaş, Top. Bnb. Mehmet Gu len, Tnk. Kur. Bnb. Çetın Başar, Top. Kur. Bnb. Sabahattın Merdan. Top. Kur. Bnb. Halis Bor, P. Yzb. Doğan Saruhan, Top. Yzb. Necdet özcan, Top. Yzb. Îsmail H. Özkan, Top. Yzb. Ihsan Babur. 30 ağustos 1965 tarihine gotürülenler : P. Kur. Alb. Zihni Balkan, P. Bnb. Ahmet Ünver, P. Bnb. Necdet Eğinlioğlu, Top. Bnb. JTahit Arda, Top. Bnb. Şuk Sorumsuz vâizler... Lv. Alb. olan Ahmet Şenyiğit, P. Alb. olan Lemi Tunçyürek, Top. Yb. olan Kemal Ddır, Bnb. olan Salâhattin Bahadırgil.. cerli bir üst rütbeye yükselen : 1965 tanhıne ve 325 sayılı kanuler: Top. Kur. Yb. Ceîâlettin C^ nun geçicı 18 ncı madde (F) fık can, TDP. Bnb. A. Hikmet Âşıkrası gereğınce de 30 ağustos 1964 oğlu, Yuk. Müh. Bnb. Hılmi îstanhıne goturulenler : mailoğlu, P. Yzb. Necati Alp, Top. Bnb. Namık Ünler, P. P. Yzb. Mesut öğdum, P. Yzb. Yzb. F. Özden Boztepe. Necati Babaoğlu, P. Yzb. ömer 926 sayılı kanunun geçici Saraç, P. Yzb. Gürbüz Aydemır, 8 ncı maddesi delâletıyle 4273 P. Yzb. Necmettin Erdem, Top. sayılı kanunun 16 ncı maddesi gereğince bir yıl kıdem zammı Yzb. Halil Akartuna, Top. Yzb. verılerek nasıpları : Nuri Tarar, Top. Yzb. Nevzat Çetiner, ts. Yzb. Galip Baysan, Ord. Yzb. Mustafa Doyar, Lv. Yzb. Ömer Boduroğlu, Lv. Yzb. Ismet Akgün, P. Yzb. Suat Zobu, Ord. Yzb. Aydm Başol. P. Ütğm. Erhan Sönmez, P. Ütğm. Sinan Sayın. P Ütgm. îlter Yücel, Tbp. Ütğm. Ünal Er. Tbp. Ütğm. Erol Duralı. 30 Afastos 1966 tarihinden eeçerli bir üst rütbeye yükselenBando TJm. Kemal Çalıskan. 30 A*ustos 1967 tarihindcn efcerli bir üst rütbeye yükselen ve bn nasıpları 926 sayılı Kanunun geçici 18'inci tnadde (f) fjkrası çere|ınce 30 AJustos 1966 tarihine eötürülenler: Tnk. Yzb. Suat Eren, Top. Yzb. Necdet Elkır, Top. Yzb. Ş« nasi Esentürk. 30 Ağnstog 1967 tarihinden reçerll blr flst rütbeye yflkseltilen ve bn nasıplan 30 Ağnstoı 1964 tarihine götürülenler: İ Devlet Şurasfnm İ kararmı kim İ uygulayacak? Bizim kendi mülkümüz olan apt lüman mezarhğına gömülemez Sayın Mİ11J Savunma Bakanı, ~ katının altında bulunan zemin kst ama bızım Turkler ötekilenn ya ~ daireye de bütün kat sahiplermın nında belki duzelir diy e gömu Senatorler ve MiUet Veküleri: Ben, Birinci Cihan Harbinin ~ Belediyeye, Emınönü Kaymakam yorlar> gıbı sözler sarfetti... lığı ve Emniyet Amirliğine şikâDaha öncede gümrükten ruş başlangıcından îstiklâl Harbinin = yaptım. Ş yetlerine, etraf tamamen aileler vetle mal çekme şibi dinle alâ sonuna kadar askerlik le meskün bulunmasına, Lâlelınin kası olmıyan sözlerme şahıt ol Harbte yaralandım. Bunun mükâ 2 fatı olarak 20 Temmuz 1931 tarih S 2 nci smıi bir caddesi olmssı do muçtum. fayısıyle her tıirlü kontroldan uŞımdi soruyorum. Vaaz veren ve 45846 sayılı îstiklftl Madalyası = £ zak bulunmasına rağmen bir kah kimse mikrofonu eline geçirince verildi. vehane açı'.mış ve sababan 7 sin akhna geleni yahut bildığıni oO günlerde çalışarak karnuru, = den gecenia 1 i veya 2 sine kadar kuyabilir mi? Diyanet fşîeri bun madalyamla d a kalbimi doyuru S icrayı faaliyette bulunmakta ve ları düzene koyamaz mı veya yordum. Fakat şimdi yetmişdört S bıze, bütün apartımana gürültü vg hangi esaslardan bahsedeceğını yaşmdayım. Çalışamıyorum. Şanlı S patırnsını dinletmekte olup hiç smırlayamaz mı? Yoksa hep madalyamı takacak bir ceketim Ş bir Emniyet mensubu tarafından böyle boş sözler mi dinleyece bile yok. Onu dolapta saklıyonım. = da Allah rızası için kontrol edil ğ:zAU Osman EKtNCt S memektedir. Eğer bunları kontrol Kale M&haUesinde S Taşsr • AKALIN la mükeîlef bır merci varsa (Biz MTJT = 800 Evler Bandırma bulamadık) kendilerini istedlklerl bir gün ve gece 12 den sonra evimde ağırlamakla zevk duyanm. \ Lâlcli Mesih Paşa Cad. 6 2 1 No. dai. sah.: Ecz. Mesut H. Aydın 2 » » » Dr. Lütfü Altuğ 3 > » » Nurettin Gence 4 » » » Engin Alkaya 5 » » » Hüseyin Kadıoğlu Denİ7le kucak kucağa olan İstanbnl jehrinde. denizi !förebilmek dahj bir hüner nldu. Lâğımı, yolu, 1 1 1 olmayan 5& yerlere levksizlik nümunesi binalar bir tas yığmı olarak dikilmekte. Ne göz ne de ruh zevld diye bir jey kalnıaraakta ortabkta. Bir zamanın temiz yazlıklanndan olan Goztepe ve Erenköy semti katledilmektedir. Hanların dikilmesine izin veren sorumlular, bu semtJerin henüz Iâğım Işinin dahi çöziimlenınediği bile bfle, üç dört spekülâtörle elele veE Bu müessesesenin kararlarıııı rip buralan bir pislik ve mezbelelik ynvası haline soktular. = hükumet uygulayacak ise Devlet Gözfepe'nin mantar gibi bitme aparfımanlannııı bulunE Şurası Beşincı Dairesınin 25 '5 '957 E tarih ve Esas: 56 • 5088 nolu ve duğu AKASYA sokağından tesaa çuknrlar. FLXYA soksE 57 • 1675 sayılı karan çeşitlı tnüğmdan dereler gibi akmakta, fcendine bnlduğu yollardan siiE racaatlarıma ragroen bugline kariile siirtile Bagdat Caddesine inip, oradan yağmur sutan S dar niçin uygulanmamıştır. kanalından denize kavn^naktadır. Tablt bu kanala Bağdat E Bugüne kadar uygulanmıyan bu Caddesineı dikilmi; apartımanlardan verilen pisliği hesaba S karar netıcesi uğradıgım kayburon katmıyonız. E sonımlusu kimdir İlgisiz ügililerin, ve de sonımsuz sorumlularm bn gokak= Şajet Devlet Şurası kararîarı ş uygulanmıyacaksa niçin bu milesIardan bir kez geçip 20. asırda insan »ağlığına kasdetmi} bn "Z. sese vatandaşlara son müracaat rezalete bir çare düşünmeleri en azmdan bir görev dnygnaa E mercii olarak gösteriliyor. Ve bu jrereğidir. E yüzden bir sürü masraflar yapıü Yaşh bir Gazı sesleniyor = = P. Yb. olan Mecit Gökrocn, ts. Alb. olan Abdülkadir ŞenrficeL P. Bnb. olan A. Zeki Bardogan 30 ağustos 1961 tarihine götürülenler : P. Kur. Bnb. Fadıl Körüstan, P. Kur. Bnb. Hanefi Kuçük. 30 ağusto» 1962 tarihine götürülenler : Lv. Bnb. Şinasi Can, Top. Kur. Bnb. Aşir özözer, Top. Kur. Bnb. Ertuğrul Peker, P. Yzb. Mümtaı Ün, P. Yzb. Murü Yazırdag, Top. Bnb. M. Vah yettin Alpaslan, Top. Bnb. Kayıhan Ergüden, Top. Bnb. Cemaiettin Akın, Top. Bnb. Babür Madenci, Mu. Bnb. M. Sait Apay, Ord. Bnb. Doğan Beyazıd, P. Kur. Bnb. Aydm îlter, Top. Yzb. Erol özalp, Top. Yzb. Fah rettin Tacer. tlgisiz ilgililer, sorumsuz sorumlular ! DENİZİ GÖRMEK HÜNER OLDÜ Kocaeli Valiliğinden Bayındırhk Bakanlığı Yapı ve jmar İşleri Reisliğinin Nevi 1 Jandarma Merke* Komutanhğı binası o n a n m ı 2 îzmıt Hüîrümet Konağı 3 îzmit Devlet Hastahanesl 4 Gümrü> binası • 5 înlalâp Ortaokulu Ke?if bedeli 75000.00 40000.00 50000.00 20000.00 5000.00 Mnvakkat teminatı 6000.00 3000.00 3750.00 1500 00 375.00 lhale saatı günfl îhale nevl Pazarük 7^.1967 sast 10.00 • 9 » 1 » ı » E >' S or nııııııııııımııınıııııııııınnm»"»»"» """"" " " Osmancık'ta Emekli Ofretmen Cctnal ERTURAN M«tbı LEBLEBİCİOfiLD Fulya aokak No. S Gfetep* 1 Yukanda açıldanan bes kaîem onanmlar hlsalannda beiirtilen gün ve gaatlerde 2490 gayılı kanunun 46 ncı maddesi (L) îüsrasına göre Bayındırlıi MUdürlügünde Komlsyoo önünde pazarlıkla ihale edüecektlr. 2 5.9.l9fl7 güntl akşamınB kadar her kalem İçin ayn ayn olmak üzere her keşU tutannın yansı kadar bu veya buna benzer 1? yaptıklarma dair belgeleri ekllyerek Bayindırlık Mddürîüğüne müracaa'la alacaklan pazarlığa lştirak belgeslnl, 1967 yılı tlcaret odası vesikasmı ve muvakkat tenrjıaı makbuz veTO banka mektubunu lhale saatlerinde Komlsyon Başkaniıgına verrnels suretiyle nazarlığa Iştirak edebfleceklerdlr. 3 Mezkur onanmlara alt dosyalar mesal saatlen içinde Bayındırlık Müdürlüğünde görülebileceğl, postada vftM gecüanelerin kabul edflmiyeeej» ilaa ohınur. GümusÜstefcmenHfe yHkselenler:'ömer Tapıcı, Çetın Akyürek. 926 sayılı Kanunnn geçici 2. ve g. raaddeleri delâletıyle 4273 Sayılı Kanunun 16. maddesi (s) fıkrası gereğince 1 yıl kıdem verilmesine: îlhan Kılıç. Aydın üstün, Mehmet Taşçı, Aykut özel, Sevınç Pınar. îlhan Tezer, Yılms* Akçakoca. tbrahım Gökçek, Tufan Gokalp, Metın Karamenderes, Zeki Gonca. 926 sayılı Kanonun gefici 2. v e 8. maddelert detâlrtiyle 4713 Sayılı Kanunun 16. maddegi (b) fıkrası geregince 1 yıl kıdem verilmesine: Ahmet Cezur. M. Ali Yılmaı, Rıfkı Utku, Hamdı Koseoğlu, Mustata Koseoğlu, Sinan N. Biige, Cavıt Toksoy, Uler Oceral, Fedai Güler, Nihat Ercengız. Se vıç, A. Rıza Balta, Burhan Ulukan, îlhan Hakman. Basri Tunç Zeki Özpırinç. Yüksel Aykut, Mustafa Ulubas, Doğan Koçyiğit. Hüseyin Caferler, Emcet Edizel. 926 Ssyıb Kanunan reçiol 1. ve 8. maddeleri delâletıyle 4273 Sayılı Kanunun 16. maddesi (e) fıkrası gerefinee 1 yıl kıdem va rilmesine: Yalçın Ertemin, Kemal Yalçm, Fuat Aydoğan, Necdet Vol kan, Kâmuran Gümüşsoy, Kenan özçelik. Osman Ural. 926 Sayılı Kanannn seçiei X. ve 8. maddeleri delaletiyl e 4273 Sayılı Kanunnn 16. maddesl 11. fıkrası (b) bendl geregince t yıl kıdem verilmesine: Güngör Canpolat. Asteğmenliğe yükselen bsva barb okulu meznnlan: Necati Altuı, Tayfun Yücel, Ya?ar Aydmlı, Bekir Kıvanç, Ahmet Kapapür, Süleyman Ankan, Sadettin Genel. Bülent Teroize], Vural Tuncel, A. Osman Tuz. îlhami Börü, Melih Tekinel, Osman Şahin. Yavuı özkan, Yılmaz Oğuz, Saöet Yüksel, Abdülkadir Çolak, Hayrettin Eren, Celâl Efendiler. Mehmet Ayhan. îsmail Kartaler. Asteğmenliğe yükselen Hava Harb Oknln meıunlan : H. Okan TopaJoğlu, M. Cemal özgelmen, îbrahim Yücel, Şakir Aktas, Mehroet Dülek, Osman Onnancı, Fikret Temelci, Muharrem Aydm, Ali Çetinkaya, Sezai Bozkurt, Hayati Selçuk, Kerim özkeçecigil, Sıtkı Ankan, îbrahim Gürbaşlı, Hüseyin özden, Mehmet Kaptan, Ali Deniz, Saip Oğuzalp, Abdullah Kurtaran, Sadullah Çevik, Cengiz Göktas, Ali Kaya, Mehmet Özveri, îhsan Aksoy, Kurultay Demirel, M. Oryal özdemir, Hikrnet Erbesler, Ersin Toykan, Erkan örge, Dinçer Kızüırmak, Mustafa Demir, Ender Giray, Balanlı Bilgin, Mustafa Tuncer, Saim Türkekul, Erdem Baykal, Mahmut Doğan, M. AH Berkbayrak, Ender dikmen, Hayrettin özgu, Bülent önder, Fikret Yılmaz, îsmai! Ersoy, Muammer Akün, Mustafa Delice, Ahmet Çelik, A. Ali Demir, Abdurrahman Çekiç, Erol Kayrak, îbrahim Isıldak, Ali Parlskısık. Arif Kahraman Yüzbaşılığa yükselen: Turhan Yen, Hahs Tuzcu, Tuncel Koyuncu, Tarık Kalafat, Canan K* se, Erdoğan Tımurer. Cengiz Atak, Ikram KızıJriz, Sınan özak, Cafer Tellı, Fıkrı Benlı, A. Atalay Efeler. Tamer Başarır, M. Sıddık Altay, Hüseyin Akkava, Ünal Eraydın, Zafer Tezcan, Îsmail Başlı, Yılmaz Aydınlık, Hikmet Gökçayır, Hamdi Catal, Selçuk Kanhoğlu, Îsmail Yücel, ümit înceer, Hasan Aksay, Veysel Akdogan. özkan Türetken, Ahmet Şenyılmaz, Günay Inan, Zeki Kurubacak, Ayhan Kulak, Metin Varol. Tamer Erengonül, Mehmet önal, A Refık A!. 5ahin Türkessız. Erhan Yatar, Akın Ira. ömer înak, Alâeddin Bora, Münir Omurca, Sedat Erdem, M. Tunay Düzalan. Ugur Görjilmez, ^ Muharrem Öztürk^ Metin Kulelilioglu, Gökhan 1nallı, Rahmi Dayı, Şahap Aygül, Önder Özay. öncel Ok. Yıldınm Özkan, Şener Yesildurak, A. Rasih Çolak, H. Ertuğrul Türkbileği, Mete Koç, Murat Bilgili, îsmail Adatürk, A. Nacı Gullü, îsmail Bircan, Turgut Kunacı, Nedret Temız, Tuğtekin Dazay, Ahmet Atiker, Orhan Çağlar, Haluk Yelman, A. thsan Aydoğan, Ercan Karaata, Metin Kayacık, Ercan Ataer, Ali Gurel Cahit Taşkın, Münir Koşak, Durmuş Ayar, Erol Ortaç, Ferıt Yılmazok, Kemal Aras, A. îrfan Baysal, Burhan Gönen, Mustafa özdem, Lemı Körpefilız, Memduh Evcan, Hüseyin Kurtoğîu, Ünal Yiğit, Nejat Aral, Önder Markoşar, S. Engin özaltay, Akın Ünsaç, thsan Esmer, Önder Hatay, Tahsin Sümer, Hikmet Akdem, Sedat özyürek, Ünal Basusta, Sedat Baranoğlu, Naip Sevninç, M. Halil Ergüven, Zafer Isıklı, Ruhi özkan, Erdoğan Uzun, îbrahim Donbaycı, Hayrettin Slvrioğlu, Zafer Baysal, Melih Soygüder, Mesut Özçelik, Zeki Gürbü*. Hikmet Ataoğlu, Abdürrezzak Genç, Fuat Bannır, Mehmet Tütüncü, Tevfik Diker, S. Tayfun Orçun, Ünal GSkmen. Suavi Altmer, Mehmet Ergül, HaJil tTral, Güven Aysezen, îsmet Somuk, Haldun Tekcan, Fahri Sankaya, Nevzat Ankan, Muhsin Törün, M. Yalçm Yaman, Cengiz Dolu, îhsan Maktav, Ersev Asutay, Haluk özasçılar, Muammer Kılıç, Battal Ünlü, Vedat Aksoy,. Süavi Aktürk, Mevlut Turnaelioğlu, Bülent Ebirlik, Sabahattin Baloğlu, Vahit Kalkavan, Adem Uçaner, Mvutafa Kurul, îsmet Aydın, Cemil Engindeni*. Muhanem Akat, Bülent Arpat, Mehmet Aear, Mehmet Aydın, Süleyman Sevinç, Nizamettin ö ren, Naim Baatuğ, Abdurrahman Aydemir, Altay Fisekci, Mustaft Erduran, Salih Veyisoğlu, Nuri Donık, H. Cavit Belül, Azmi Görcü, Osman Ceylan, Muhlis Yıldınm, Cezmi Sanoğlu, Mehmet Yorgancı, özcan KırofuUan, Hayri KesHn, îlhan Kaplan, Ferhat Uçakaçar, Zeki Gunözgen, Talay Ülgenalp, Coıkun Erkal, Tayfun Cengiz, Sadun özgurel, AltuJ Gül, Erdogan Turker, özkan Anıl, Acar Kabapalamut, îbrahim Şişli, Me« tin özgür, Gerçek Günerli, Oıman Yaralıoğlu, Alptekin Coşkun, Koray Alpaslan, Nejdet Aktulga, Cenk Erdoğan, Hüseyin Ank, Salih Çetinkaya, Ahmet AVM, îbrahim Çınar, Ferit Tokuç, Adem Ungun, Ender Arancı, Sadık Gökgür, Cahit S o y daş, Mustafa Türkistan, Bedrettin Ayık, Doğan Paçacjo|lu, Mü1 fit îlsever, Kâmil Baydemir, Halil Yavuz, Sezgin Akgün, Abdullah Yaltırakh, Rıfat Biray, Erol Dalkıhç, Mehmet Balkanlı, Harun Demiralay, Erol Bayn, Recal özyavuz, Kemal Tüm, Kemal Çetinel, Turhan Ertanrıkulu, ö . Tümer Ortaç, Ertaç Gökdeniz, Mithat Selçuk, H Doğan TT»iıi1i. T . # ra•• " 11 111 111 1111 "" 111
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog