Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AJANSLAR * RADYOLAR KUZEY VtETNAM Vemen Meclisi, NâsırFaysal anlaşmasını protesto etti Nasıl bir çöziim yolu Liderler, bir Arap Fonu tesis ettiler DIŞ HABERLER SERVlSt) " 8. Amerika Vietnamdan çekı7me//,, HANOt, (»A.) | letnam Demokratik Cnmbnriyetinin 32 nei tsnmluş yıldöniimü l Hanoi'de Cumhurbaşkanı Ho Şi Minh'in de katıldığı bir tören' U earsamba akşamı kutlanmıştır. Ho Şi Minh'in gecen nisan aymdan ben ilk kez toplum arasına karıştığı bu torende, Kuzey Vietnam Başbakam Fam Van Dong, Kuzey Vietnam'ın çeşıtli konularda, fakat ozellikle Vietnam savaşı konusunda goruşlerını yansıtan uzun bır konuşma yapmıştır. Fam Van Dong' un ele aldığı konular ve ilerı surSAYGON. duğü goruşler bzet olarak şunmerikamn tVietnam iç siyalardır : setine kanşmadığı» iddiasma (î) MÜZAKERELER : rağmen, Amerikan diplomat«Vietnam sornnnnnn siyasi çölarmın perde gerisinde sivil U zümü ve müzakereler konusnnderleri Başkanlık seçimlerinden da Vietnam halkının, Kazey Viçekilmeye ikna için büyük çaba etnam Hükumetinin, Güney Viharcadıklan görfilmektedir. İyi etnam t'lnsal Kurtnluş Cephesihaber alan siyasî kaynaldara gönin durumu, görüşü ve totuma re, Ingiliz diplomatlan da bu çaçok açjktır. Ba tutnm Cenevre baya katümaktadır. anlasmalarının askeri ve siyasi Söylentl, Başkan Johnson*un ö konulardaki maddelerine nymaktadır. Amerika Birlesik Dev zel gozlemci heyetınin Vletnam içinde gezıye başladığı ve Baş letleri Hükumeti ise Vietnam sornnunun çözümü için şimdiye kan Yardııncısı adaylanndan birtkadar herhangi bir tanımlamada nin Amerikamn Kuzey Vietnamda bulunmamıstır. Amerika, gerçeksivıl halta bombalamasmdan esef te bn sornn'nn çözfimünü isteduyduğunu belırttiği bir sırada memektedir. Vietnam'da banşın ortaya çıkıruştır. tek sartı Amerika'nın saldırıyı tyi haber alan kaynaklara gökesmesidir. A.B.D., bombardıre, siyasi hileler ve hi'kunıetin, manlan sartsız ve tamamen kesDevlet Başkanı Nguyen Van Tiyö meli, Gfinev Vietnam'dan bütün Ue Başbakan Ngnyen Kao Ki'den müteşekkil «asker idareciler» L n Amerikan ve «nydu» knvvetleri çekilmeli, Güney Vietnam Kurseçilmesi hnsusunda baskı yaptuluş Cephesini tanımalı ve Viması karsısında, sivil adayların etnam halkını kendi sorunlanen kuvvetlilerinden eski Başbakan nı çözmekte serbest bıarkılmalı. Tran Van Huong adayhktan çekilmeyi döşünmektedir. Van Hu Banan baska yola yoktnrj» ong\m çeküme niyeti lse Ame(2) KUZEY VÎETNAM'DA rıkalılan telâşa duşurmuştur. DUHUM : 20 YAŞINDA ATtVA, (a.a.) sorununun nihai olarak tasfiye | II tlna Yargıçlar Kurulu Andrea si anlamını tasır. Kısacası Arap halkının bozgun karsısında bo I ** Papandreu ve onunla işbirliği ynn eğmesidir. tsraili işgal et I yapan diğer on kişiyi ağır suçtan suçlamaya karar vermistir. Kurul tigi topraklardan atma ve FilisAtina Ağır Ceza Mahkemesl karşjtini kurtarmanın tek çıkar yola, sına ŞD kişilerin çıkmasını uygun askeri ve ekonomik mücadeleye görmuştıir: devam etmektir. (T) Andrea Papandreu, ÜniversiAnrak dün de belirttiflmiı gite Profesörii, yaşı 48. bı, Arap ordularının, hiç de|il(5) D. Yeorgiadis, General, yaşı 56 (3) G. Sotopulos, General, yaşı 68 se >akın bir çelecekte, modern (A) 3. PapadimitTopnlos, elektrikbir sa\ası zafere götürmek yeçi, yaşı 35. teneğinden %oksun olduğu geç(5) M. Leffas, gazetesi, yaşı 35 tigimız haziranda bir defa daha (S) D. Horaitis. Albay, yaşı 50. ispatlanmıstır. Ekonomik müey(?) Pancalis, Yarbay, yaşı 57. yideler de. joksul Araplan zen(?) M. Asmakopolos, Albay, yajı gin Ratılılar kadar incitmekte49 dir. Ortadoju dışında yeni pet(t, E. Stagakis, Binbaşı, yaşı 44 rol ka\naklan bnlnnmaktadır. (Tî) D. Vardmoyanıs, Merkez BırVe diınya, Süvevs Kanalsız yagamağa alumaktadır. Ekonomik I liğı mılletvekıh eski Bakan. Hatırlanacağı gibi, Yaıgıçlar Kumüeyyidelerin Araplar uzerin I deki tahribatı nıun vâdede daha • nılu aynca aynı suçlarla itham edl da ağırlasacağa benzemektedir. I len 9 kişinin daha bu dâvaya ithal edilmesine karar vermiştiı. Kurul, Nasıl bir siyasi çözüm? aralannda Andrea Papandreu'nun Bir si>asi çözüm, ber şeyden I da buiunduğu 6 kişinin tutuklu kal once Israil ile bir çesit banş mül tnasına, Vardinoyaniz hakkmda çıkanlmış bulunan tevkif muzekkere zakerelerıni gerektirecektir. A • raplar Yabudılerle aynı masa I sinin devamına, aynca 4 kişinin tev kifine ve Yeorgiadis'in serbest bıra ya oturmamağa yeminlidırler, kılma talebinin reddine karar verDolayısı\le biçbir Arap lideri I miştlr. nin açıkça barıs müzakerelerine I girişmesi, kendısininkiyle bera ' ber diinia kama oyana da rezil olmavı, daha beteri tepetaklak edılmevi göze alması beklenemez. DolaMsivle banş mttzakereleri ancak eizll ve bir üçüncü , (a a ) taraf aracılığıyla yürütülebilir. ir Ynnan askeri mahkemesi, gizli otnrnm sonunda casusIsrailin, hiçbir taviz almadan Ink snclanndan bir Bnlçar zaferinin butün meyv alanndan I polisini öliirne mabkfim rtmis \azgeçmesi de beklenemez. A I ve karann derhal infazını tavraplar, isgal ettiği topraklardan liye etmiştir. çekilmesine karsılık, surdürdük I Nıkolai Georgias veya Nıkoleri savas haline son verip îs | lai Raev olarak tanınan casus rail realitesini kabullenmeye rahakkındaki iddianame açıklanzı olmalıdırlar. Birleşmiş Millet I mamış, sadece başsavcının muler tnzibat Kuvvetleri yeniden | ebbed hapis istediğı oğrenılmıskurnlmalı ve 5 hazirandan öncetir ki Arap tsrail sınırına yerleş I Öte yandan, Selâniktr bir 5tirilmelidir. 5 hazirandaki gınır ' zel askeri mahkeme, hükumeti lar, Israilin bağımsızhk ve top I yeren bir dergi yavınladıklan rak bütıinlüğu aynca Ddrt Bü I gerekçesiyle bir kadın, 6 erkeÇi yüklerce, yani Amerika, Rnsya, iki yıldan müebbed hapse «atnşiltere ve Fransa tarafmdan I dar değisen hapis eezalanna teminat altına alınmalıdır. I çarptırraıstır. Sanıklar Selânik mahkemelerinden birinde rejim aleybtarı ısıklı sloçanlar asmakhepsi, TÎTO'nnn Dört Bnyüklela da itham edilmislerdir. re snnduğu «OrtadoSro banş plâHukum gıyenlerın aşırı solcu nı» nda mevcnttor. Yugoslav libir teşkılâtın uyelerı oldukları derinin plânı. Araplann tsraili bıldirılmiştır. Aynı dâvada uç resmen. yani hukuken degilse kadın ve dort erkek suçsuz bubile, fiilen tanımalannı da önlunmuştur. gormektedır. Biz şahsen, tanıma keyfivetini • pek önemli bulmuyoruz. Çünkü I semboliklikten ötede bir değeri ' yok gibidir, Tarih, birbirlerini • değil fiilen, \illar boyu huku I ken tanımıs devletler arasında ' ki savaslarla doiudnr. üsielik tsrail. Araplar tarafından tanınmadığı halde, 21 yıldır yasama imkânını balmustur. önemli olan tsrail realitesinin kabnllenilmesi ve Yahndilerin Ortadoçada 5 haziran öncesi sınırlar icinde yasama ve gelisme haklarının tanınmasıdır, tzaha çalıstığınuz çozüm, zafer sarhosn Yahndıleri ilk bakısta talmin etmeyebilir. Ancak yaşama ve gelisme haklarının tanınınası ve teminat altına alınmasının, nznn vâdede tsrailin çı I karlanna birkaç kilometrekare | toprak kazancı ve dişer asın isteklerden çok daha fazla hizmet edecefini, fazla fecikmeden anIamalıdırlar. Çünkü eziklik Araplan yıldırmamakta, Yahndilere karsı olan kin ve intikam davgtılannı bilememektedir. Dnnya ve bölşesel kuvvetler dençesinin ilânihave değismeveceğini kimse earanti edemez. I Andrea Papandreu • ile 10 kişi birlikte Cezavir ve Suriye Baskanlarına gore, siyasi çözüm, gerçekyargılanacak te tsrailin tanınması ve Filistin I . artumda, Araplann ço I " ğunlnğnnan daha ger ' çekçi bir politikaya vö I neleceklerinl ilham eden | fimlt verici isaretlere raslanıyor. «lkinci raund» savunucuları BUMEDYEN \e ATTAStnin katılmayı reddetmeleri, Zirve Konferansmda Ortadofo bnbranı için siyasi bir çözum fikrinin aJır bastığının delilidir. I rap zırvesi düa tona ermış ve ortak bir Arap Fonu kurulmuştur. Bu arada Faysal ve Nâsır'ın Yemen konusunda vardıklan anlaşmayı, Yemen Kurucu Mecljsi reddetmiştir. Ancak bazı kaynaklar, Yemen Cumhurbaşkanı Sallal'ın, anlaşmaya varılmadan once, bu çeşıt bir anlaşmayı protesto eder yollu demeç verdiğini ileri surmektedırler. HARTUM Arap liderlerinin dıin sabahın erken saatlerine kadar devam eden toplantısında, kurnlacak Ortak Arap Fonnna Kuveyt'in 55 milyon gterlin (1 mıl var 375 milyon TL.), Snndl Arabistan'm 50 milyon gterlin (1 mılyar 250 milyon TL.) ve Lib>a'nın 30 milyon sterlin (750 milyon TL.) ile katılacaklan sçıklanmıştır. Libya delegesl Veliahd Preng Hasan El Rida, Lib>a'dan aldığı talinıattan gonra ülkesinin ortak fona katılma payını açıklamıstır. Konferans kaynaklanndan sızan haberlere gore, yayınlanacak olan ortak bıldiride gu hususlar yer almaktadır : O Birlesmis Milletlerin banş çabalannı baltalama y s da Dün>a Teskilâtı üzerinde baskı yapma tesebbnslerinin takbihi, 6 Kudus'un bir «Arap şebri» ZAFER.' Helikopter ve açaklar refakatinde An L<>a vadisine inen Ameriksn askerleri, »onnnda tbüyuk» olduğunun ve buradakı Müsluduşmanlannı esir ettiler. 1213 yaşlarındaki bu esirler, Amerikan askerlerinin arasında görüliiyor. man ve Hırıstıyan mâbetlerının îsraıl'in kontrolune bırakılmıyacafının açıklanması, 6 tsrail saldınsının izlerini gilmek için ortak Arap çabalarının açıklanması, £} Araplan desteklemış olan dost ulkeler ve bağımsız halklara şukran duvgularının ifadesı. A Amerika, sivil adayları seçimden çekme çabasında A Yemen BİR BULGARI ASACAKLAR B! SAN'A Yemen'de bes yıldan beri surup gıden ıç harb ile ilgılı olarak Mısır Devlet Başkam Nâsır ve Suudı Arabistan Kıralı Faysal arasında Hartum' da varıldığı soylenılen bir an]asma Yemen Kurucu Meclısı tarafından reddedılmiştir Yemen Cnmhuriyeti Enformasyon Bakanı Yahva Zahran, MeeIrsin anlasmayla ilçili Arap liderlerine protesto mesajlan fdndermeyi kararlastırdığını söylemistir. Nâsır'a gönderilen bir telgrafta, anlaşmanın cumhunyetçı bır rejım kurulmasmı onlemek amacını guttüğu ıfade edılmıştır. Nâsır Faysal anlaşması «Emperyalizm ve sıyonızmın bir zaferı» olarak mtelenmıştır. Bn arada Hartam'da iyi haber alan bir kaynağın belirttiğine göre Yemen Cambnrbaşkanı Maresal Sallal, Birlesik Arap Cnmhuriyeti'nin «Yemen'm yaranna harcadığı butun çabalardan ve gosterdığı fedakârlıklardan. memnun oldnğunn göylemiştir. Gozlemcılere gore bundan, Maresal Sallal'ın «Yemen Cnmhuri>eti'nin bağımsızlık ve egemen liğini ihlâl amacı giiden bütün teşebbüsleri» reddettığı haberının Sallal Nasır goruşmesınden once yayınlandığı anlamı çıkmaktadır. WASHİNGTON, (A.A.) merika Birlesik Devletleri. Sovyetler Birlifi'nin KoBEYRUT, (t «.) zey Bnz Deniz'ındeki «Vılkitski» Boğazını kendi karasnla nriye Baas Partisl, Isralli n kabnl etmesini Moskova Hüaltı çunlük savaşta ele ge kiimeti oezdinde 3* Ağnstoı'U çirdigi topraklardan söküp protesto etmiştir. atmak için çıkar yolnn »iyasl Amerikan Dışışlerl Bakanlımüzakereler de|il, gerilla savaJının Sozcusu, bu kararın, «Edig to» ve «Eaet Wind» adh Amerisı oldağuna karar vermlştlr, kan buz kıranlanmn Kuzey Baas Partisinin Şam'da toplaBuz Denizı'nde rıng sefenne nan kongresind» Israil'e karşı konmalan yolundakı Amerikan tasarısının ıptâlını gerektırdığıSurıye'nın gelecek siyasetl düni behrtmiîtır. zenlemektedır. İhlâl Konçrenin, oy birliği 11e kaBa iki gemi Sibirya'nın en Ka bnl ettiği karar tasansına «kayzey ucundaki Çelyaskin Burnu bedilen toprakları geri almanın ile Bolşevik Adası arasındaki tek çıkar yolu halk kurtnlus saVilkitski Boğazından geçmeye vaşıdır» denmektedir. Kabnl • hazırlandıklan sırads, Moskova bu geçişin cSovyet gınırlannı ıh dılen diğer bir tasanda ise, kur lâl demek olacağmı» Washingtulnş savasını yürütmek için ton'a bildinniştir. Cezaıirle ve bir dereceye kadar Sözcü, Sovyet Hükümetinin, da Mısır ve Ira,k'takl ileriei AAmerikan temilerine, üluslarrap rejimleri ile işbirliği öngöarası nizamnamenin aağladığı geçiş hakkını tanımamakla, >arülmektedir. rarlı bilimsel çabalara zarar verecek şekilde hareket fttiğini göyledikten sonra, «Böylece Mos kova, dunyayı çok önemli bılım sel bılgılerden yoksun bırakacak sekilde davrandı» demiştir. Sozcunun basın mensuplarına okunuşu Dışışlerı Bakanlığı bıl dırisinde Vilkitski Boğazının 22 denız milı genişlığınde olduğu Sovyet kara sularının ise 12 mıl ile sınırlandınldığım belırtılmektedır. Amerikan notasında bu hususa ışaret edildikten son ra Sovyet yasasının «Ulnslararagı snlarla ilgili statüyü ve yabancı gemilerin geçiş haklannı» değıştıremeyeceğı bildırılmektedır. Suriyeli Baasç'lara göre İsrail'e karşı tek yol gerilla savaşı Vilkitski geçidi ibtilâfa yol açfı Amerika bir bogaz için Rusya'ya nota verdi A s Oregon'daki Washington tepesi nihayet voDcan oldn sanmıs.tı herkes... Ama sonra anlajıldı ki, dumanlar arkadaki orman yangınmdan çıkıyor. Kısaca, • VtYANA Çekoslovakya Avustnrya sınırında Morava ve Tuna ırmaklannın birleştiği yer yakınlannda yeni bir olay cereyan etmiş ve Çekoslovak sınır muhafızlan vüzerek Avusturyaya sığınmak istryen bir Polonyalı Ue bir Çek'e ateş açmıştır. • TELAVIV îsraıl radyosunun bıldırdıgıne göre, hükıinıetın, Eylat Hayfa petrol boru hattı Mao'nun diişünceleri rekor kırıyor LONDRA, (a a.) olls Londradaki Çin FJçüiğinl kordon altına almıs beklerken bir kaç küometre uzaktaki bir solcu yayınlar kitapçısımn önünde de halk kuyruk olup Mao'nun «Duşuncelerinı» satın almak için beklemektedir. «Başkan Mao'nun kiiçük karmın kitabından bölümlerin meyda* na getirdiği» Düşünceler Pekin ile Londra arasındaki flişkiler buz gibi oldnkça en çok sahlan fcitaplar arasındaki yerini daha da sağlamlastırmıştır. Kitabın Ingilizce tercümesinln satışa çıktığı Mart ayından berl 80 bin adet basümıştır. nin veriminl yüda 4,5 milyon ton dan 7 mUyon tona çıkaracak iki guçlU pompalarrta istasyonu üışaatı giderlerini mall yönden kar şılama karan almıştır. Kızıldenizı Akderuze ba|ljyan boru hattı, bdylece Süveyş kanaîmdan geçme zorunluğunu önliyecektir. • NEVADA Atom Enerjlsi Komısyorjunun Nevada çölündeki deneme alanında, düşük takatte bir nükleer cıhaz patlatıldıktan sonra, atmosfere az miktarda rad yoaktıvite ulaştığı ılgıhler tarafından bildırılmıştir. «Vietnamlılar bombardımanlardan yılmamıslardır ve mücadeleye daha azimli olarak devam edeceklerdir. Sanayi ve tarım alamnda çaba devam etmektedir.» ® GÜNEY VÎETNAM'DA DURUM : «14 milyon Vietnamlı ve savaşçı, savaş alanında başarılarını devam ettirmekte, Amerikan fisleri çevresinde çemberi gittikçe daraltmaktadır. Güney Vietnam halkının hakikî temsilcisi Birlesik Cephenin itiban nluslararası alanda gittikçe artmaktadırj (?) AMERİKA BİRLEŞÎK DEVLETLERt'NDE DURTJÜ : «Amerikan bütçesinde görülmemiş bir açık vardır. Vietnam savası giderleri Johnson'nn «Büyük Toplum» adh demagojik programını bozmaktadır. Zenci hareketi AJl.D. tarihinde simdiye dek görülmedik bir genislik kazanmıştır. Halkımız zencilerin hakh mücadelesini kayıtsız şartsız desteklemektedirj» © SAYGON HÜKÛMETİ VE SEÇİMLER : «3 eylül seçimlerinin gülünç bir oynn olduğu bütün dünyanın gözleri önüne serilecektir^ (6) SOVYETLER BİRLÎĞÎ İLE İLİŞKİLER : «Ekim Ihtilâline bütün kalblmizle bağlıyız ve Lenin'in izindeyiz. Sovyet halkının kaydettiği ilerlemeyi candan kntluyornz.» (7) CİN İLE İLÎŞKİLER : «Sosyalizmi başan ile ınşa halinde olan kardeş Çın halkını hararetle selâmhyoruz. Amerikan saldırısına karşı tnucadelemızde Çın Halk Cumhurıyeti bizım buvuk desteğimızdır.» Fam Van Dong, söylevini, «önumuzdeki donem, her zamankinden daha çetin savaşlar dö nemidir» diyerek bitirmistir. SÜREN ve ÜĞirR EKŞIOĞLU Oğulları ALP'in Doğumunu mujdelerler 31/8A96? Erez Kliniği P Yeni Ajans: 6742/10315 Kayhan SAĞLAMER Kâğıttan elbiseler ve şapkalardan sonra Frankhırt'ta bilbassa çocuk odalan için kağıttan mobilya bazırJanmıştır. Kartondan yapılan bu koltnklann üzerine fazla şişman ohnamak şartıyl» büyiikler de otuı abilmektedirler. Sonbahar Trankfurt sergisinde teşhir edilecek olan bn çarpıcı renkli mobilyalann çok tutulacağı tahmin edilmektedir. Resimde, kâğıttan mobilyalar gonilüyor. (Foto: THA/UPD TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A. Ş. UMUM IVrtİDÜRLÜK BÜROLARI 4 EYLÜL 1967 PAZARTESt GÜNÜNDEN İTİBAREN BÜYÜKDERE CADDESt 151 GAYRETTEPE' deki kendi binasına nakledilecektir. Yeni telefon numaıaları: 47 49 72 47 56 55 47 57 25 47 83 19 47 90 74 Hamilion ayrıldık ama dosfuz» HOLL7WOOD (A.P.) ktSr Oorge ilamilton, Başkan Johnson'un krn Lynda Birdle aralanndald hissi alakamn tavsamaya yüz tuttuğn yolondaki haberlerl doğrulamıs, fakat arkadas kalacaklanm göylemlştir. Aşırı sağcılar fopfan (utuklandı SANTİAGO, (a.a.) TEŞEKKUR Dün hizmete giren KAVAKLIDERE/Ankara, UŞAK ve KÜTAIIYA şubelerimize muhterem halkımızın göstermek lütfunda bulunduklan yakın alâka ve teveccuhe derin şükranlanmızı sunarız. S Â Hamllton: «Lynda He arkadaşız ve arkadas kalacağız. Kendlsice ve ailesine en büyük hünnetim vardır» şeklinde konuşmuştur. Başkanın kızınm, son haftalar zarftnda, Beyaz Sarayds görevli bir deniz piyade subayı, 28 yftşındakl yüzbaşı Chuck Robbla aık sık gezintıler yapüğı gözülmtiştüP. . Rekldmcüık 3002/10301 fll'nm aşm sa|cı «Ulusal Parti>sinln bütün yönetim kurulu üyeleri tutuklanmıs ya da gbz hapsine alınmif ve mahkemeye sevkedilmişlerdlr. YSneticiler. «dev letin güvenliği için tehlikeli, filkenln Itibannı zedeleyici, hükumete ve Devlet Başkanma hakaret edici» bir bildiri yaymlamakl» guçlan maktadırlar. Şih'de bir partinin yöneticUerrıı» kar?ı ilk kez bu çeşlt tedbirlera başvurulmaktadır. Hıristiyan Demokrat Parti bu ko nuda hükumeti •tamamen desteklerken» Komünist Partı bu konuda hükumeti «Tamamen desteklerken» Komünist Parti de bildiriyi •isyana tesvik» edici bulduğunu açıklanuştır. Radikal Parti ise, Ulusal Parti ydneücılerınin «Kanuna ujgun §ekilde kavuşturmaya tâbl tatuimvlan ı«ı«ktij1ni> belirtmistir,, • BOMA ftaiyan polfsf, trenden çalınmıs lki kilo peTnlrin pe şindedir. Peynirin içinde son derece şehirli olan siyanür vardır. Peynirin sahlbi, peyniri Fransada farelerden evini temizlemek için kıülanmak maksadlyla bu sekilde bftmrlanmıştu*. ©ANSİDAN Sızlayan, kanayan, çekllen d!j etlerine ve d^lerin çurOksuz ağroına karjı faydalıdır. Oande 3 defa dlfterfnbl • M . fırçalayınız , , tliaahki 1968/10329 Umum MüdürlüğU İEBANE İlâacıük: İ954/10323
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog