Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

KÜRU GÜRÜLTÜ Çcrirea: BâmH Dmfl MHB Egitim Bakazüıgmm «Dttny* JMebtyatındsn Tereflmala» «arisind» yeniden basılmıstır. Bakanlık yayınevleriyle bürBn kllapgılardm 400 kunıs fiyatla latilmattadır. (Basm 22107/10302) 44. yıl tcryı T5479 umhuriYel KUSUCUSTJ: TUNUS NADİ Telgrtf M BMktap Mİr«sfc Comhttrty* tstanbul Poata Kutuaa: fatanba] Na 348 Teleftmtar: 8 43 M » 43 M 8 « IT Q (> H) 8 fl « F&pîlalizm Sosyalizm ve Demokrâsi ^ Daba Sne* birlnrf clfâni f^ınlsdıjıi bu bOyük cserin lMnci clldlnd» «ağırams Düyük tktJjatçuı Joseph A. yalinnU demokr&srjrl kaı sd açıdan tanfaız v» dı rayıtü konuya gözlertaı: tedlr. Variık Yayınevinin SerMnden yayınladıgımız bu S lindir. Ütaeılık: II \\ 9 Eufftf TVbl Z tyiUI 1OX7 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dört prensibin ruhunun korunmasına azfmli olduğumuzu açıkladı «Kıbrısta önemli olan şekil meselesi dejjil» (CUMHURÎYET BÜROSU) ANKARA, Dışisleri Bakanlığı »özcüaü Oktay İşcen, dün yapüğı mutad basm toplanüsından Kıbna konusunda çeşitli çözüm yollartyl» ilgıli yayınlar üzerindeki sorular» verdığı cevapta cTürkiye için önemli olan aekil meselesi değil, vanlacak sonuçta dört prensibin rnhnnnn korunmasıdır» demiştır. Sozcü İşcen, çözum yolunun kanton listeml, federasyon sistemi ya da Türklere ü» vermek. jekhnde olacağı yolunda yapılan yayınlarla ügill olarak, bu hususlarda birşey söylenmesinin miimkun olmadığını belirtmıs, «unlan soylemiştır: • Bizim İçin önemli olan Adadaki Türk mevcudiyetinin güvenliğini, hak ve hukukunu sağlamaktır. Önemli olan budur. Anlaşmaya vanldıktan sonra ortaya çıkacak şe kil şu ya da bu olabilir. Esas olan vanlacak sonuçta dört prensibin ruhunun kornnmasıdır, sekil meselesi değil. tsin müskilâtı da buradan gelmektedir.» Dışişleri Bakanlığı sozcüsü, Türkiyenin tncselcnin hallini «pragmatik bir açıdan» ele aldığını belirt mıştir. Tahlil ettirdiğimiz üç nümuneden ikisi "Türk sabun normuna aykırı,, bulundu Ulaştırma, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Gümrük Tekel Bakanlığı temsilcileri tstanbulda bir topantı yaptılar Cilt bozan, saç döken sabunlar serbestçe satılıyor Z Şükran SONER eytinyağı skandalı, hlleli gıda maddeleri satışlan yanında, sağlığa az veya çok zarar verecek derecede taklit veya karıştırılmış sabunlar piyasada serbestçe satılmaktadır. Halk arasında «soğuk gn sabunu> adıyla bıhnen ve İ U kıU ]o yağdan 250300 kılo sabun elde edılmesıne ımkân veren tır tur sabun, kanunlanmız yasakladığı halde ımal edılmekte ve pıyasaya bol mıktarda surulmektedır. Soğuk su sabunu pışı rılmedığı ıçın, ıçındekı sutkostık, sabunun kullanıldığı >ere gore çamasırları yırtmakta, cıldı tahrış etmekte veya saçların dokulmesıne sebep olmaktadır. Ayrıca, tanınmıs» maıka veya amblem taklıt eden sabunların satışı had safhayı bulrauş, boylece sabuna ağırhk vermek ıçın içıne karıştırılan maddelerın mıktarını artırmak daha koUy olmuştur. Sabun ıçıne konulan ve saglığa zararlı olan, cıldı tah rış eden bu dolgu maddeleri arasında en fazla talka rastlinmakta, bazan da sabunun ıçınden dolgu maddesı olarak tas ve toprağın çıktığı gorulmekte«İİT. 20 yıldanberi Gümrüklerde bekletilen mallar satılacak ANKARA, (a.a) Çeşitli yasak ve mahzurlar yuzunden sahıplen tarafından çekılemedığı için, yırmi yıldanben gumruk antrepola rında bekletılmekte olan mal lar satılacaktır. Gumrukteki malların pıyasaya ıntıkalınt sağlamak amacıyle tstanbul' da Ulaştırma Bakanlığı Musteşarı Ferruh tlter'ın Başkan lığında bır toplantı düzenlen mıştır. Maliye. Ticaret, ^anayı ve Gumruk Tekel Bakanlıklan ılgılı Genel mudurlen üe dığer yetkılıterın katıldıklan bu top lantıda. değerı bır tnılyar lırava ulaşan bu malların pıyasaya sü rulmesı prensıplerı üzerinde gö rüşülmüştür. Heyet mensuplan, Istanbul'da ki gumruk antrepolarını gezerek. uzun yıldanberi bekletilen malların durumunu tetkık etmıs lerdır. Yetkililerden alınan bılgıye göre, ithal mevzuatına aykı rı olarak yurda sokulan bu mal lar arasında, 810 bınfcdetde oto mobil ve traktör bulunmaktadır. (Arkan Sa. 7. Sü. 3 de) « ŞEHİR TİYATROLARI SANAT KURÜLU» SANATÇILARI TEMSİL EDEN GRtTP, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA DURUMU ANLATITOR Sosyalizasyon sag Dört prensip nedir lşcen'in belirttiği ve Türkiyenin •ruhunun konınmasına azimli olduğu» dört prensip sdyledir: A Kibns tek taraflı olarak llhak edilemez. Q Kıbrıstakl blr cemaat. dlger bir cemaate tahakktim edemez. (Arkası S». 7, Sü. 3 de) personeli tazminatları arttırıldı SEÇIMININ ERTELENMESİ OLAYLARA YOL AÇT1 Dün yapılması gereken Istanbul Şehır Tıyatroları Sanat kurulu seçimlennın, salonda çoğunluk bulunduğu halde, Beledıye tarafından 6 Ekım tarıhıne ertelenmesı olaylara yol açmıştır. Karan veren Beledıye Başkan Yardımcısı Kadri îlkay. ertelemenın yurt ıçi ve dışında bulunan butun sanatçı Makarios'un sol kolu kırıldı Kıbns Yunan yedeksubay kurumları birleşti XDIŞ HABERLER SERVİSÎ) LEFKOŞE Başpıskopos Makanos yolda yürurken duşerek sol kolunu kırmıştır. özel Doktoru Vassos Lıssarıdes, Makarios'un kolunun alçıya alıudığını. ameliyat gerekmJdığım bıldırmıstır. BtRLEŞME Atina Radyosn Pan Kıbrıs Te dek Sabaylar Kederasvonunun Pan Elen Yedek Subaylar FedeTasyonn ile birleştiçini bildirmistir. Gazeteler bu konuda şunlan yazmaktadır: Misafir olarak borada bnlnnan 120 Kıbrıs'lı Yedek Subay serefıne bir ziyafet verılmiştir. Zıyafet, Kıbrıs Vedek Snbaylar Federasyonunun îurıan Yedek Subaylar Fcderasvnno ile birles tirilmesı münasebetivle düzenlenmistir. ANKARA (Cumbnriyet Bürosn) Saglık hlzmetlerınin sosyalleştlnldıgi bölgelerde uygulanaca* yonetmelılcte yapılan bir degişıkllXle, sağlık hizmetlerlnde çalışan lara verilecek tazminaUar yeniden arttırılmıştıı Ikl cetvel balınde yayımlanan kanmaıneye gore, 1. cetvelde yer alan, «Mütehassıs • bekim, bekun, eczacı, diş tabibi, veteriner he> kim Te kimya yüksek miihendisi, sosyal bizmetler mütehassısı • sağ bk idaresi, yüksk okul mezonu» sağük personelıne verüecek taznunatlar »öyledir: (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Yarısmdan fazlası Bızzat sabun ıstıhsalı ve toptan satışı ile uğrasan ıtgjlıler bugün ıçın piyasada satılan sabunların yansından fazlasınm gıda maddelerı talımatnamesıne aykırı olduğunu belırtmekte, bu durumun nedenı olarak mar ka ve amblem taklit ederek kaçak ımalât yapan fırmaların kontrolünun guçlüğü yanında, kontrolle gorevh resmî memurların gorevlerını ihmal etmelerini göstermektedirler. Sabunların az veya çok sağlığa zarar verecek şekilde ımâl edıldığı şekhndekı ıddıaların (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Avrupada çalışan Türk işçileri ve Bulgaristan Türkleri konulannda «Hizbüt Tahrir* bu defa da Demirel'i hedef aldı GtZLl TOPLANTIDA TARTIŞMALAR DA ÇIKT1 . lann oylamaya katılabılmesini «ağlamak için yapıldığını söylemiştir. Bu arada, seçimin ertelenmesi için Beledıye'ye verilen dilekçedeki 5 imzanın sahte olduğu, sanatçılar taraimdan bır zabıtla tesbit edilmiştir. Bir süre önce Belediyeye gönderdiklert terfl listesinln Kadri tliay taralından onaylanmaması Uzerine lstlfa eden eskl Sanat (Arkam Sa. 7, Sü. 6 da) ANKARA (Cnmbnriyet Bürosn) Sıjasi Polısı uzun sure uğraştırdıktan sonra kurucuları yakalanan «Hizbüt Tahrir» adlı kuruluşun bıldirilerı devam etmekte, dün posta ile gönderılen «Hizbüt Tahrir'den Başbakana» hıtaplı bıldinde Demirel çok ağır şekilde suçlanmakta ve «Cumburiyetin son sözünü söylediğine, can çekismekte oldağuna ve islâm devleti ve bilâfetin kati snrette geri geleceğine dikkatinizi çekiyornı» denılmektedir. öncekilerl gibl teksir edilip çeşitli yerlere gönderilen beyan namelerin sonuncusu Başbakana açık mektup olarak yayınlanmıştır. (Arkuı Sa. 7, S&. 3 de) TANSEL'IN ISTIFA ETTİGİ HABERİ DOGRULAMMADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral trfan Tansel'in ıstifa ettıği yolundakı haberler Millî Savunma Bakanlığından bir yet kılı tarafından kesinlıkle yalaolanmıştır. Yetkılı, beyanında, Irfan Tansel'in ıstıfası ıçın bır sebep olmadığını, kendısının önceden tesbıt edilen program gereğince Hava Harb Okuluna alınacak, oğrencıleri bızzat seçmek uzere tzmır'e gittiğını ifade etmiştir. Bölükbaşı, Demirei e muhtıra verdi ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, dun Başbakanlıkta, Basbakan Süleyman Demirelie gorüşerek kendisine, yurt dışındaki ısçılerımizın sorunları ve Bul* ganstan'daki Türklerin durumlarıyla ilgıli bir muhtıra vermıstır. 1,5 saat kadar süren görüşmeden sonra Bölükbaşı, basın mensuplarına, yurt dışındaki lşçılerle llgili olarak bir muhtua takdıra ettiğini, bu işçilerin durumları hakkuıda intibalarını anlattığını belirtmiş, özetle şunlan soylemıştir: «Bizim için gaye, işçilerimiz ve milletimiz için hayırlı kararların alınmasına yardımcı olmaktır. Istıraplan sömürmek, körü körüne kötülemek zihniyetinden ozağız. Yalnız hariçteki yiizbinlerce Türk evlMııu değil, bütün Türk Mille(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) SANATÇILAR, ARALARINDA ÎMZA TOPLÜTOR.. CKMP'ye göre vurguncu düzene "Dw,t demenin zamanı geldl CKMP Genel Sekreteri Mustafa Kaplan, dün saat 10 da bir bafin toplantısı yapraış 1960 devrımi ni kuvvetli fikir hamlelerinin tâkip ettiğini Türk toplumunun bütün «osyal ve ekonomik problemlerinin «rtık ortaya çıktığını soylenuştir. Kaplan özetle demistir ki: «Bu duruma göre, hükumete dü|en ıki görev var. A Vurguncu ekonomik düzene (dur )demek. A Sosyal yapryı yeniden teskilât lamak.. Ne yazık ki hükumet bu görevin ve düşüncelerin çok uzağında ve gerisindedir. Hâlâ klâsık devlet me todları ile yürütülen bır idare ile gun geçtikçe halktan kopmakta ve balkın güvenini kaybetmektedir. Rüşvet, iltimas, irtikâp, nüfuz ticareti alıp yürümüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Atâtürk'ün bir sözii daha tahkikât konıısuoldu €€ Tutarsız Rolitika TOPALOGLU, PETROLDB İNDİRİMİN 1964' DE SAGLANDIGINI SOYLEDi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erten, Merkez Yönetbn Kurulu Uyesi thsan Topaloğlu ile Hudai Oral, dün düzenledikJeri ortas basm toplantısında, hükumetin petrol konusundaki tutumunu tenkıd etmişler ve ham petrol fiatlarındaki indiriınjp daha önce gerçekleştınldiğini öne sürmüşlerdir. Erten, Topaloğlu ve Oral, ayrıca, Basbakan Demırel'in son günlerde temellerini attığı bırçok tesislenn projelerinm 1964 yılında yapıldığını belirtmişler ve bu konudaki bilgüerin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâmnda yer aldığını ifade ederek, «Demirel hükumeti, bizim zamanımızda inşasına başlanan tesislerden bir kısmının yeniden temelini atmıslardır» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) O.E.C.D. roporu özerine DEMİREL: «KİME VERMİŞ İSTİFASINI?..» i OJI.C.D. nin yayınladığı son rapor Türkiye'nın ekonomik durumunn apaçık ortaya koynyor. Dikkatle incelendiği zaman görülmektedir ki, OX.CJ). Turkıye'ye, bazılannın iddia ettikleri gibi, ne sadece sömürçecı ülkelenn çıkarlan açısmdan bakıyor, ne de iyimser, yahnt karamsar olmak seklindeki peşin yargılar raponın hazırlanmasına etki yapmıstır. Elde bulunan rakamlar, ekonomi biliminin ve kafasının süzgecinden geçirilerek sonuçlara varılmış, bir yandan gidisin olumlu >anları ortaya konulurken, 5te yandan teblikeli beE]\IEKLİYE AYRILANLAR lirtiler üzerinde özellikle durulmustur. Dığer taraltan, Hava KuvvetAz gelismıs ya da gelismekte olan ülkelerde, ister kapitalist, islerınden ıkı tumgeneral kadroter sos>alist ve ister karma volu seçmis olsnnlar, en önemli probsuzluk sebebıyle emekliye sevlem sistemi isletirken o sistemin dayandığı knrallann yerinde ve kedil mıştir. zamanında aygnlanamamasıdır. Millî sermaye azlığı, büyük sömüEmekliye sevkedilen Hava TÜCÜ ülkelenn baskısı, pazar mücadeleleri, üretim tüketim dengetumgenerallerı şunlardır: sizliklerı v.s. uyeulama eksikliğinde rol oynnyor. Ama bunlar katzmir Hava Egitim Kolordn dar rolii olan süpbesiz yönetenlerin, danısmanların bilgisizlikleri, Komutanı Tumgeneral Cevat görüslerin ve kafaların hâlâ Bırinci Dünya Harbi öncesinde yasaTuna, Hava Kuvvetlerinin Gemasıdır. Üstelik karma ekonomilerde devletçilikle özel teşebbüsçünel Kurmaydaki temsilcisi Tüm lüğün telifi zornnlulniu, özel tesebbüsün çoklnk devlet sırtından general Orban Bilgin. geçinmeğe çalısması, fiatların serbest piyasa mekanizmasiyle değil, ynkardan asaçı tesekkül etmesi, düzenin işleyisini daha da «orlaşHer ıkı general hakkındald tırıyor. Bu arada az gelismis ülkelerde çokça görülen maliyeci ik emeklilık işlemleri tamamlanmıştır. tisatçı çatısması ve maliyeci anlayısının agır basması, sistemin yüriiyüsünü eneellemektedir. Türkıye'de de engellenise ait çeşitli örnekler verilebilir. Bnnlardan en önemlisı dıs ticaret dengesizliğini ortadan kaldırmak için daima basvurnlan ıthalâtın kısılmasıdır. Döviz rezervlerinin kıtlıgı genellikle bizi ber zaman tekrarlanan tedbire iter. tthalât kısılınca yatınm imkânlan azalır, kalkınma hızı düşer ve ekonomi, kısır çemberin içine süratle girer. Sanılır ki, ithalâtı kısınca denge kurnlacak. ve asıl garibi genis ithal imkânlanndan favdalanan, para kazanan ithalâtçılar veya aracıların tüketim harcamalan azalacak. Oysa karma ekonomi içinde bu öyle bir mekanizmadır ki, ithalât çemberinin sının daraltıldıkça spekülâsyondan elde edilen vnrgnnlar, gelirleri büyütür ve büyük gelirler de küçük bir azınlıgın eline daba kolay geçer. Bugün Türkiye bünyeden ve sistem boznkluğundan gelen diğer dengesizliklerle birlikte tehlikeli dönemecin başındadır. Hattâ dönemeci dönüp yürümeğe de baslamıştır. Bir yandan maliyecilerin bafile aldıkları enflâsyon belirtileri, öte yandan itbalâl kısılması gibi tedbirler, para darlığı karsısmda kemer sıkma politikasının tamamen yanhs nygnlanması vürüyüsü dnrdnrmuyor, aksine hızlandınyor. O.E.C.D. raporu iste bn tehlikeye haklı olarak işaret etti. Hükumetın, bu işareti iyi değerlendirmesini yörekten diliyornz. Basbakan Demirel, dun Başbakanhktan ayrılırken, Hava r Kuv\ etleri Komutanı Orgeneral Irfan Tansel'in ıstıfası dedikoduları ile ılgılı olarak sorulan sorulara, şu cevabı vermistir : «Kime vermiş istifasını? Hiç haberimiz yok. Bizim malnmatımız yok. Dün bn saatlerde Tansel'le beraberdik.» DENtZLÎ Türkiye ögretmenler Sendikası (TÖS) Denizll Şubesının, Zafer Bayrammda Ataturkun bustune koyduğu bir çelengın ustundeki yazı tahkıkat konusu olmuştur. Bu yüzden, TÖS Başkanı ve yöneticılerı, Emnıyete çağırılarak sorguya çekılmışlerdır. Tahkıkata, çelengın üzerine konan ve Ataturke aıt olduğu iddıa edilen «Bizi mahvetmek istiyen emperyalizme ve bizi yntmak istiyen kapitalizme karsı millî toplnlngvmnzca savasmayı caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız. Bn millete hizmet eden onun efendişi olnr» vecızelen sebep olmuştur. Tahkikatı yürütmekte olan Denizli Emnıyet Müdürü Avni Oksay, bn konuda şöyle demıştır : «Çelenk üzerine konan bn sözlerin Ataturke ait olnp olmadıgı Dün Denizli'de, bir minibüsle ' kesin olarak anlaşılamamıştır. otobüs çarpışmış; 9 kişi öünüş, 29 Olaya sebebiyet veren sendikakisi de yaralanmıştır. Bu ve dl , eılann suçlu oldngn kanaatindeter kazalsrla ilgili haberleriıniz, yiz. Durumu adalet aydınlata7 nei uyfadsdır. . caktırj» Minibüsle otobüs çarpıştı: 9 ölü, 29 yarah var.. TURIST SAYISINDAKI ARTIŞ Deniz Harb Okulu diploma töreninde Ecvet GÜRESİN enlz Harb Okulunun öncekl günkii diploma torenuıe, tstıklâl Madalyasını takmış, koyu gn elbıselerını gıymış, yanında eşi Mevhıbe Hanırn ile ilk ge len Türk Sı'âhlı Kuvvetlerinin en eskl Kumandanı tsmet İnonü o\ du... «Lumbarağzı» tâbır edilen kapıdan merasımin yapıldığı spor sahasına gıdene kadar yanında bulunanlan uzun uzun sorguya çekti. Deniz Kuvvetlerlndeki ast subayların sayısmdan tutun do nanmnnın aglri ^pnHngnnim Demirei Inönü'ye, "Siıi çok iyi gördüm., dedi Zeynep AVCI D ter gibl ml olduğuna kadar ber şeyl soTdu. Trlbünlere yaklaşıl dığmda, saatler önceden gelıp yer tutanlardan alkışlar duyuldu, bun lar tnönü yerlne oturana kadar devam ettl... Keytflenmlştl, ama belll etmeden gülerek sordu «San fcl merasun benim İçin rapılmıs fibi Nlye alkifUror benl birbirini tutmuyor Ümit GÜRTUNA Tnrizm Bakanlığı yetkillleri tarafından bn yılki tnrist sayısında yüzde 40 civarında bir artif oldugn seklinde son günlerde verilen demeçler, aynı Tnrizm Bakanhğınca haıırlanan lstatistiklerle büyük çelişmelere düsmektedir. Turizm mevsımınin en hareketli gunlennı de kapsamma alan son resml istatistiklere gore, bu yıl tstanbul'a gel"n turist sayısında »ncak yuzrie 1 rıvarın4 Sa. I, Sü, I i») Resmî demeçlerle istatislikler lar?» Şapkasım çücarıp sağa sola selâm verdi... Bu sırada Mevhibe tnönü, kendisıne gösterılen ayrı yere gıdınce doğrulup sordu: «Ne reye gidiyorsun, yanımda değil mi senin yertn?» Mevhıbe Hanım cevap verdi: «Bizi ayn oturtuyorlarmış...» înönvi'nün yüzünde ü» gun bir İfade belirivermışti 141 mezunun ve 1(" lfcıncl sınıt mezununun birlikte «Biz denizcl gençleriz, göğsümüz şeref dolu, Atatürkü ızliven vol. Deniz Harb (Arkan S». 7. Sü. 1 *•) ULUSLARARASI SERAMiK SEROISI DÜN AÇILDI Blr ay «flre ile gezılebilecek olan «Uluslararası SeramJk Sergisi» dün, Güzel Sanatlar Akademisinde Mıl11 Egitim Bakanuun da hulunduju bir târenle ^ *HTB tıf*ıliT i§^ ı I > ır 20 ulkeden 300 sanatçının kahldı gı ve Danımarkayı ıki Türkun tem sıl ettıği sergide, sanatçılann 700 kadar seramık eserı yer almakta(Aıkası Sa. 1, Su. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog