Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Çoııtıuctor'» All Rlska, İHSAAT SİCORTALARI umhuriYet KTTRUCUSU: TUNUS NADÎ ÜRK TİYATR9SU ANSİfCLOPERİSİ Öz5a Baha Dfirder Eaki y yenl Üyatromuzun gelmiı geçmıs tiyatro oyunc yerll r« yabana yazarlar basılmi| mış oyunlann hstesi; bahçeler, finlfl yapıtlarm tün TİYATRO TABİHTmlz hep b\T de. Flatı 25 Lira. BEMZİ KİTABEVt Öâncılık: 2087/U036 44. yıl soyı 15496 Telgraf T« mektup adreafc Cıunhurlyct İ«tanbul Poate Kuruau: tstaabul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 2 2 42 8 6 22 42 97 2 2 4 2 8 6 2 2 4 2 88 Sah 19 1967 Sivasta Kayserililere karşı galeyan laylar ırşılıklı ış atışı ifiir ve ıhalarla ışladı. ında ayın srelere ıracağını iişünmeyen nçler ldm rasında Ikişehre de girişçıkış yasaklandı O StVASLI kadmlar, kızlar ve çocuklar; Kavseri'ye maçs gidip de dönmeyen yakınlan hakkında bılgi almak için, dün de böyle beklef. (Fotograf. Mustafa İSTEMI) Ev ve dükkânlar tahrip edUdi Sivaslılar, Içişleri Bakanına "Kaatil Sükan! „ diye bağırdı ayakkabı ve şapka parçalan etrafa dağılmıştı..» Bülend DIKMENER ATSERİ Buyük betonK karanlık dehlızındekl yapımn ların üzerınde sıra sıra in»an (Muhtts N. GÜNAT bfldiriyor) SİVAS Kayserideki arbedede ölen 40 kişiden 38 inin Sivash olması şehrimizde on binlerce Sivasbtun galeyanına sebep olmuştur: Kayserililere ait 15 kadar iş yeriyle ev tahrip olunmuş, bu arada Sivas'a gelen İçişlerl Bakanı, halk tarafından yuhalanmış, «Kaatil Sükan! Kaatil Sükan!» diye bağrılmış ve Hiikümetin istifası istenmiştir. «Kopuk cefref, I KAYSERt Te Sivaslı seyirciler arasmd» Onceki fttn Kayaeri •tadınd* an büyuk arbede, 1965 ve 1966 yıllanndaki olaylara kıyasla çok la tizücıi sonuclar verdi .. Atılan golle başlayan karsılıklı sataşların bn denli jenişliyeceği beklenmiyordu... Ka\~a bastmladı .. Ve ölenler uznn bir siıre ortada kaldı Fotoğraita blüleri tıite çakşanla/ görülüyor. unün Kayseri ve Sivas olaylan ItMffll Ikıncı lıg başlıjalıberı olailar birbırini zaten izliyordn. Nihayet Kayseri >dan muharebesi ile zincir tamamlandı. Daha mevsimin başında.. 40.. olü. altnuş yaralı var. Her balde bu gidişle sonnnda sahabınlcrce kişinın cescdiyle dolup taşacak ve Türk sponı kalkınıyor e hepimiz peb iftihar edeceğiz. Kavveri olavmın ve ötekllerin Türkiyedeki spor anlayısmı, baıkıı durumuvla futbolun terhiye edici olup olmadığını göstennesinı başka Uıınc bir yanı daha var ki biz önce onunfizerindedurk istivonız. 7,ra bu yan toplumun yapuını ve genellikle benüz ıgi dnnemde bıılunduğumu7u ortava koynyor. Insan doğduğu, vetıştiçi çevreve şiıphesiz sadece maddi değü, kanlıklarla l e mânevı bağlarla da baflıdır. Toplumlann kapalı, ı kapalı ve arık oluşlarına gore bağlardakj tntnculuk ölçüsü de işir. Türkivp bâlâ maalesef hütunuyle açık toplum dönemine giremistir. B;r vanda gerçi buvük şehirler knrulmakta kövden şehire n çuclenmektedir Ama öte yandan köylerin büvük tasmı henüı .abasîvle ve schrıvlp tam ırtibat jçine (rirmis değildir. Dolayısiyle anlarımız dar çfvreh bir dünvada vasamaktadır. Bu yaşantıyı dee derece kasabalıda 'da sehirlide de RÖnirüz. Nihavet, başka veriin arava pirmesıjle bölgecilikte gröriırüz. Kendi kövfi, kasabası, ıri konusıınrtaki. daha cok, açık toplumun verdiği korkuya davanan uculuk övlesine verlesmiştir ki meselâ Istanbulda. Ankarada bile arava toplanmak. kficuk dünvalannı buvük şehirlerde de kurmak onun irinde ^aşamak isterler. *** Simdi konuva gelplım. ÇevTtve ve kiiruk diınvava böylesine bağlılık ve tutucnluk her nda nhluğu îihi kulupcnlük ve bunun en geçerlisi olan futbol alaıd? da pek tabii olarak kendini çösterecektir. Oranın insanına göre idı sehrının I ulöbu mutlaka kazanmalıdır. GerekiTse kuvvet zoruyla zandırılmalıdır Çıkacak kaveada oranın takımı galip relmeUdir ki •mlekptinin namusu kurtulsun Işte bu anlavışa bir de sürü psikolojisinin etklsinJ ekJedifimiz taın Kavserıdeki Sivastaki olaylann sebebini kolayca bnlunu. TurkİTonin ortada duran bu gerçeği karşısında ne yapılır, ne yaabilır" Kanaatiır,i7cp tutulacak iki yol vardır. Birincisi tahrik edlcl şehlrarası lig lıarşılasmalannrtan bir sfire için vazgeçmek, ya da ksrasmaları bolgp dışında bir başka şebirde yaptırmak, yahut devlet vvetlsrınin otorıtesinı sağlavıcı biitun tedbirleri alarak maçlara evam etraek.Birincisi olavları bnliyen, kolay voldur. Tıpkı mek3İeri kaldıımak istiven esk maarif nazınnın düşündnğfi gibı. tkinı ıse euctiir anu hiikümetin her halde tutması gereken vol budur. Zira devletiı polısı vardır toplum polisi vardır, jandarması varr. \iha\et 111er Kanuno valılere gerekirse ordu birliklerini tnıllanık vctkisinı vermıştır Devlet meselâ tam teçhizatlı toplum pollfle olavları daha buyiimeden basttrabiiir ve Ukel davranışlar karıinda gırisilecek bastırma hareketi, Kıbnsb mucahitleri ve gazeteleri coplamak gibı antıpatik olmaz. Akstne akb baştnda bntun v»ndaşlar tarafından tasvıp de görür. Kısacası, temrnninuz ilgililerin, idarei maslahat abşkaalığını bir na hırakarak dpvletin itibanna yakışan tedbirleri almalan ve dar ımalı ın< ınlarımızı, bu tedbirlerin de yardımiyte, ilkellikten kur rmaUrıdır. lar yatıyordu. Çoğunun açık olan gozlennde buyuk bir korkunun ıfadesı okunmaktaydı. Tum yuzler sararmıştı. Yüzlennde ve boyunlannda yer yer şışhkler görulmekteydı. Sırt ustu yatınlmış, 40 «sessiı insan» onceki gun iki komşu ılın yaptıklan futbol maçmda arta kalan suskun goruntulerdi. Hemen hepsı, Kaysenspor Sıvasspor maçında meydana gelen olavlar sırasında ezılerek, \a da havasız kalmak suretiyle olmuşlerdı ölulenn buyuk kısmını çocuklar meydana getırmekteydı 8 saat sureyle kapısı kılıtlı hastane dehhzınde vanvana sıralanmıslardı Sabahın erken saatlennde rutubet ve lızol (Arkası Sa. 7. Sfi. 7 de) Olayın hnceki akşam duyulması Uzerıne halk, 7 den 70 e kadar •ok&Uara dokiilmüş Kayseri lstikametınden gelen araçlardan maça gıden 5 bin Slvaslmm aJubetim ögrenmeye çaiışmıştır. Bu yüzden halk, önceld geceyı, Vöâyetin önü İle Kayseri yolu üzerinde geçırerek sabahlamıştır. Bılhassa Olü sayısı haktandaki birbırini tutmaz ılk haberler, halkı iyiden iyiye çileden çıkarmıştır. Dun sabah saat 8'den ıtıbaren, ^^ şehrimizde oturan Kayserüüere ^P ait 10 dan fazla dükkâna hucum edilerek kapı ve pencereler parMlaıııtıı», içende bulunan eşya sokaklara dokulerek ateşe verılzniş ve yakılmıştır Kayserüı tüc carlara ait tahrip edılen dükkânlar arasında 2 şekerci, 1 topran kırtasiyeci, 1 pastırma Imalâthanesi, 2 toptan iphkçl İle 3 den fazla. muhtelıf eşya satan işyeri vardır. ANKARA (Cumbnrıyet Burosn) Başbakan Demırel, dun KayOn binlerce halk serı olaylarıyla ılgılı olarak, Yanm kılometre uzunluğundakendı sesıyle TRT'ye bir demeç kl Cumhurıyet Caddesınde buluvermış, olaylardan duyduğu unan ve bir Kayserıluıın ışletmekzuntuyu behrterek, olenlerın aıte olduğu Büyük Beledıye Otelılelerıne sabır ve teselli dılemışnın yatak ve karyolaları da cadtır deye atılıp yakılraış, yalnız bu oBaşbakan, olum olaylarına palay 1,5 saat sürmuştur Olayı, nığın sebep olduğunu, hukumecaddede bulunan on binlerce Sıtın gereken hassasıyetle olaylar vaslı izlemış, emnıyet mensuplauzenne egıldığını ve durumu n, halkın galeyarundan çekınebutun açıklığıyla aydınlatacajlrek, mudahalede bulunamamışm bıldırmış, olaylar ıçın, «Malardır. Bu arada Sıvaslılar, ıtfahiveti lakımından düsundürucü ıyenın mudahalesme mfinı ol\e ibret vericıdir» demıştır muş, ancak butun otelın kaOla\lann dun de devam etpı ve pencerelen tahrip edılıp mesı karsısında Demırel «Taheşyalan yakıldıktan sonra, emrıkçıler» den söz açmış, Adlıyeniyet tedbırlerı alınabılmiştır nın ve Hukumetın bunlann kar (Arkası Sa, 7, su. 4 de) sısında olduğunu belırtmıştır. Basbakon, 'lohrik,, ten bohsediyor Kayseri ve civarında sıkı emniyet tedbirleri alındı • SIVASLILAR. dun galeyana ederek, Kayserililere ait bina ve dukkânlan tahrip ettiler. Resim, Sivas Cumhuriyet Caddesinde yangın çıkarılan ve tahrip olunan blnalarla kalabalığı gösteriyor. (Fotoğraf Muhlte N. GÜNAY) KAYSERİ Kaysenspor Sıvasspor maçında meydana gelen olaylar uzerıne, Kayserıde genış çapta guvenhk tedbirleri alınmıştır. Onceki gece uçakla Kaysenye gıden Içişleri Bakanı Dr Faruk Sukan, olaylar hakkında Kayseri Vahsınden bılgı almıs, gereklı tedbirleri gozden geçırmıştır Ba arada, dun gelen «Otopsı Heyetı», olenlenn çoğunda asfeksi, enfarktus ve raiyokard tes , bıt edıldığını bıldırmiştır. Olaylann genışlemesım önlemek amacıyla Kaysen Sivas yolu yolcu otobüslenne kapatılmış, ve bu otobüslenn Sıvastan Kaysenye, Kaysenden Sivas'a gelmeleri yasaklanmıştır. TTafık ekıplen, ve jandarma Sivas Kaysen yolunda genış çapta güvenlık tedbirlen almıştır. Fakültelere giriş puanlan be/ff oldu Onlversitelerın reşıtli fakultelerino alt glriş puanları belll olmuştur Öğrencüerin aldıklan puanlan gösteren kıtaplar, Turkıye'dekl bütün Use ve Mılll Egıtım Müdürlüklerıne dağıtılmaktadır. Pakultelere aıt gırış puanlan şoyledlr (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bölükbaşı, "Bekle gör,, politikasını tenkid etti EDtRNE MP Genel Baskanı dun başladığı Trakya gezısmin ılk konuşmasmı •îehnmızde yapmış ve Kıbns konusunda «Makarios ve Sunanistanın bngüne kadar olan nzlasmaz dnrnmlan, Tiırkiyenin bir knvvet polıtikası takip edemivecefi hesabına dayanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) AP'li Çetiner Başbakan'ın gezisini Mec/îs'e getirdi Toplum polisleri Kaysende, yenıden çıkması muhtemel olaylar iızenne, Ankararfan 43 toplum polısı getınlmıstir. Toplum polislen, sehırde devrıye gezmektedırler. Bu arada, »skerl birlikler de takvıye edilmıştir. ölü ve yaralılann bulundugu Kayseri Devlet Hastanesl ile Sosyal Sıgortalar Hastanesımn önü polis kordonu altma alınmıştır. Polıs Kolejı öğrencileri de otobüslerle okullanndan getınlerek hastanelenn önüne yerleştmlmişlerdîr. îçışlen Bakanı Faruk SUkan, dun sabah Ankara ve Istanbul ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Jandarma Genel Komutanhğı ılgıhlen, ve Sağlık Bakanı Vedat Âlı özkan' la Şeker Fabnkası salonunda bir toplanö yapmıştır. Toplantıdan sonra gazetecılerin sorulannı cevaplandıran tçışlen Bakanı Sukan, mahallî maçlarda bundan sonra genış çapta guvenlık tedbırlerırım alınacağını soylemışÜT. ANKAKA, (Cumhariyet Büroso) Başbakan Süleyman Demırel'ın dış gezılerıyle Ugüı olarak muhalefet partüennde başlayan tepki, AP çevrelerine de atiamiî, Adalet Parüsi Zonguldak milletvekili E3cmel Çetiner'in «Başbakanm dif gezıleri ve heyetlerle ilgili» olarak AP Grupunda «Genel görnjme» tek tıfi yapacağı öğrenilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sfl S de) ATIF SAKAR Demirel'in gezisini erteleme sebebı; Kosîginin rahatsızhğı ANKARA, (Comburiyet Bürosn) Başbakan Süleyman Demırel'ın, Moskova gezisini. Kayseri Sivas olsylan «ebebıyle değıl, Sovyetler Blrliğı Başbakanı Kosıgın'in hastalanması uzerıne 24 ıaat erteledıgı anla^ılsııştır. TÜRK HEYETİ Mİ?. ŞU İLERDEKlLER... Gazeteci Âtıf Sakar ile eşi, Yugoslavyada geçırdıklen bar trafık kazası sonucu olmu;lerdır Aynı kazada Alıye Tekıl ile oğlu Nazmı Tekıl de hayatlinnı kaybetmışlerdır Içınde bulunduklan otomobilın bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen fect kaza, olay yerınden geçen bir Turk tarafından gorulmuş ve haber bu suretle olenlenn vakınlarına du jrurulmustur Atıf Sakar'ı kaybettik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog