Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

umnurıyet KURUCUSTJ: YUNTJS NADI VlıVHIU A » 1 44. yı/ soyı 15495 T«lgr«f *« mcktup adresfc Cumhurlyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 42 9 8 2 2 42 99 Pazartes? 18 Eylül 1967 Dfizlem UM L Bu kftap llselerunızın BtRİNCÎ nnıflardaki esaslara göre yazümıs olmakla beraber bir lkl tamamlayıcı fazla bügl de TerUerek müsabaka sınavlanna girecek öğrenciler lçin çok faydalı hale sokulmuştur. 400 sayfa 15 lirsdır. tKKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ PROBLEMLERİ Sivas Kayserispor maçında büyük arbede KIRK OLU UCYUZ YARALI VflR Başbakan döndü, ortak bildiri yayınlandı Demirel Romen kalkınmasını beğendi Romanya'ya yaptığı resmî gezlden dtin şehrinüze dönen Başbakan Süleyman Demirel, Yeşilköy Hava Alanında gazetecilere verdiği demeçte gezinin Türk Ro • men ilişkileri balu mından verimli geç • tiğini belirtmiştir. Turkıyenin uzun yıllar rmlletlerarası ılişkilerden uzak kaldığını soyleyen Demirel, konuşmasma devamla, «Bu yüzden Türkiyenin millî hedefleri yanIıs anlaşılnus, haklı davalarınuıda bile umursamaılık veya yanIıs anlasılma ile karsılasmısııdır. Bu dnram dıs münasebetlerde aktif politikanın kazanılraan ile düzelebilir» demiştır Bugunku Türkıye'nın agırlıfını daha fazla hissettirdiğini, ilgi ve o'estek kazandığını belirten Demirel, özetle sunları söylemistir : «Memleketin menfaatine olan dıs politika faaliyetlerine devam edecegiı. Gözönünde tuttufumin husns hizmetin icabıdır. Resmi zivaretler hizmetin ieabına uygun ve lâyık bir şekilde yapılacaktır. Bn faaliyetleri ifa için elbetteki masraf yapılacaktır. Hiç masraf etmeden istedi£imizi elde edelim.. bnna imkân yek. Bn masraflar daha önceden dflşünülmüş, bütçede önceden taksisat aynlmıştır.» Demirel, Rusya gezisini bir gün erteledi Mustafa GÜMÜŞKAYNAK bildiriyor KATSERİ Dün Kayseri'de oynanan Kayserispor Sıvasspor maçının 20. dakikasında atılan bir gol yüzünden arbede çıkmış, 38'i Sıvaslı, 2'si Kayserili çocuk olmak üzere 40 kişi ölmüş, 300 seyirci yaralanDunku olaylar sebebıyle Demirel, Sovyet Rusya gezısmı bır gun ertelemıştır. Bugun uçakla Ankara'ya gıdecek olan Başbakan, saat lS'a'e yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına katılacaktır. 5 BÎN SIVASLI öncekı gun 40 otobus, 20 mınıbus ve trenle şehre gelen 5 bın Sıvash taraftar, burada sabahın 04'ünden ıtıbaren grup grup şehre yayılarak takımlarını teşçı etmışlerdır. Bır kısım Sıvaslı ise Geneleve gıtmış, burada yaptıkları kavgada a'ordu yaralanmıştır. Ayrıca şehrin asayi'inı bozmaktan < Sıvash ise merkez kırakolunda tütuklanmıstır. STADTA ARAMA Stad açıldığında, geceki olaylardan dolayı polıs, Stada gıren Sıvash ve Kaysenlı taraftarların uzerlerinde arama yapmış, fakat herhangı bır şey bulamamıştır. KAVGACILARI ATflRMAGA ÇALIŞAN tNZİBATLAR OLAT BAŞLITOR Saat 16'da Sıvasspor Kayserı»por maçı başlamıştır. 21 bın seyırci her ikı takım lebina'e tezahuratta bulunmustur. Ancak oyun 20 dakikasına kadar sakın geçmış, Kayserispor'un bır akınında Kuçuk Oktay'm Sıvasspor kalesine bır gol atmasıyle olay başlamıştır. Kayserili çocukların takımlarına tezahüratta bulunması uzerıne, «Maraton» tribününde oturmakta olan Sıvasspor taraftarları, elma paketlerinin altından çıkardıklan taşlan çocuklara atmışlardır. Bu taşlama esnasında panığe kapılan çocuklar tnbunden kaçmak ıstemışler, ancak sahaya yakın telörguye fazla yüklenince, 2 çocuk, o anda ezılerek olmüştur. Bunun uzerine 78 bın Kaysenli, taç, sopa, bıçak. tabanca ile Yazan: Prof. Sıvaslıların uzerine yuruvunce, Zeynep AVCI NATO Genel Kurmay Başkanburada buyuk bir panık olmuş, 5 Kemâl KUTLU ları toplantısına kaulan Genel bın Sıvash dışarı çıkmak ıçın Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal kapıya hucum etmiştır. Kapıdan | A Eylul sabahından ıtıba«Araçların kesismemesi» il Tural, dün şehrımize gelmiştir. çıkmak istıyen Sıvaslılardan 38'ı \u ren, >enı ınşa olunan Ekesine da.vanılarak, trafik Tural, karşılayıcılara, «Keşan havasızhk ve sıkışmadan öturu mmonu • Sirkecı sahıl yolu sobesi elemanları tarafından Dedeağaç gorüşmelerınin ne ol olmus. 300 kışi de taş, sopa ve ıkı plâtform halınde trafığe plânı bir ayda hazırlanan dugunu» sormuş, «Bır netıce alıbıçakla yaralanmıştır. açılmıs ve bu munasebetle ve Belediye ile işbirliği yanamadığını» oğrenınce, «Iktidar çevrede yenı bır traiık duzepılarak uygulanan ErninönüOLAY BÜTÜYOB partisi kendi işinde olsun, bu işnının tatbıkatı başlamıştır. Sirkeci yeni trafik diizeni, te olsun yalnız. Bundan fazlası Staddan dışanya çıkan SıvasBu tatbıkat, basıt bır trafik aksaklıklara sebep olmakta, beklenemez» demiştır. lı taraftar, park edilmış olan 60 tedbırı olmayıp kentımızın ış bu aksaklıklann sebebini de kadar Kaysen plâkalı ozel araTural'a daha sonra bır tstanbul ve tıcaret bolgesmın, Çar^kaTrafik Şubesı Müdürü Münir gazetesınde çıkan «Sevgilım Tubanın ve kapah spor salonunun pı (Turbe) ile Emınonu araDaldal, «Belediye ile üç nokral» isimli kumaş hatırlatılmış, camlarını aşağıya ınairmışler ve sındakı genış ve onemlı bır tada ihtilâfa düsülmesi. olaTural da «Snriveliler böyle sevgi toplu halde sahaya 5 kılometre kısmını kapsayan \e etkılerı rak açıklamaktadır. gösterileri yaparlar f onra da Habır taraftan Karakoye, dığer uzaklığa park ettikleri minibüs Uç nokta, Emınonu'ndeki «Detay diye bağınrlar» demiştır. taraftan Beyazıt'a kadar ula(Arkası Sa. 7, Sü 3 de) veboynu» tâbır edilen kavıs, şan bır tatbikattır. Sırkecı'de troleybuslenn ters Şehır sâkınlerınm onemlı >onde çıkışı ve Hudavendigâr bır kısmının, her gun geçmekcaddesınden Ebussuut caddesıte olduklan bu bolgede, tatbıne geçıştır. MÜNİR DALDAL (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Munır Daldal, duzene aıt plânın bır sene once Trafik Şubesı elemanları tarafından bır ay ıçınde hazırlandığını belırterek uvgulamaya geçış hakkında şunlan soylemıştır: (Arkası Sa. 7, Sü. ( da) mıştır. içişleri Bakanı ne diyor? Kayseride dun meydana gelen olayla ilgilı olarak bılgısıne başvurduğumuz İçışleri Bakanı Dr. Paruk Sükan, «Kayseri Valisinden aldığim bilgiye göre stad kapısına olan tehacüm sebebile sıkışmadan mfitevellit 40 vatandaşunızı kaybetmiş bulunuyoroz. Daha müessif olayların vnkna gelmemesi için L'eililere gerefcll talimat verilmis. tabıta ve askeri birtUder Annma möd»hal« etmi«lerdir. Taralı sayıM henuz belU defildir» demıştir. Kâmil Ocak'ın sözferi Spor işlennl tedvire memur Devlet Bskanı Kâmıl Ocai, üzücu olay Uzerine su 'an sdylemiştir: «Darnmn tetkik edeceğiz. Huktıkî yönlerini İDceleyece|iz. Ondan sonra bir karara varacafız. Belki de liği kaldıracağız.» İçışleri Bakanı Faruk Sukan, Emnıyet Genel Müdürü Hayrettin Nakiboğlu, Jandarma Genel Kumandanhğı Kurmay Başkanı Tum general Bekir Ecevıt, Sağlık Bakanı Vedat Âll Özkan ve Beden Terbıyesi Genel Müdürü Ulvl Yenal olaylarla ilgili tetkikte bulunmak uzere dün Kaysenye gıtmişlerdar. Neden aksıyor ? Nazmiye Demirel ve Tiirk heyeö Yeni trafik diizeni üzerine Trafik Müdürü Daldal Belediye ile ihtilâfa düşüldüğünü açıkladı TURAL döndü <Ben büyiik işlerin adâmıyım ufak işlerin değil; berber işini Çaglâyangile Şükran SONER sorunuz» Basbakan Süleyman Demirel, esı Nazmiye Demirel, 3 Bakan, Çağlayangıl'ın eşı, 6 parlâmento üyesi, 1 profesor, basın mensupları, dığer gorevliler ve 1 berber dun Romanya gezısinden, uçakla şehnmıze donduler.. Şehrırmzde bulunan Bakanlar, mılletvekıllerı ve dığer gorevhler Başbakanı karşıladılar. Askeri toren yapıhrken uçaktan sessızce inen berberın yanında her zaman Başbakanı korumakla gorevlı ıkı sıvil pohs yer alıyordu.. Berber ve yamna'akı koruma polısleri alandakı kargaşahktan yararlanarak kımseye farkettırmeden arabalann bulunduğu tarafa yollandılar.. Ancak basın mensuplan bu sefer Başbakan'dan çok, ıkı günde Turkıye çapında şöhret yapan, «valanî gorev» içın Romanya'ya gitmış olan berberle ılgıliydiler.. Gerçı sabah gazetelere gelen bazı telefonlar, Nazmiye Demırel'ın berberı Nuh Akgün'un tırenle geleceğinı fısıldamışlaro'ı.. Fakat Sirkecı Gannda saatlerce bekleyen basın mensuplan saat ll'de gelen tirenden Nuh Akgun çıkmayınca geri dbnmek zorunda kalmışlardı. Şimdı 40 kısıyi asan heyetın ıçınde daha önce hıç görtneaiklen Nuh Akgün'u tanımaya çalışıyorlardı.. Tabıî arabalann bulunduğu tarafa yonelmış bulunaa koruma polıslen ve berber dıkkatı çekmislerdı.. Gazete fotoğrafçılarının kendılenne doğru geldığını goren üç kışilik gruptan bırı ehnde ikı bavul olduğu halde koşarak kaçmaya başlayınca, berber o tfıye resmı almmaya baslanmıştı. Fakat basın mensuplannı yanıitmak ıçın yapılan bu (Arkası Sa. T, Sü. 2 de) BILDIRI un Ankara ve Bukreş te ya» yınlanan Turk • Romen ortak bıldırısınden anlasıldığına gore, «Türk Başbakanı, Romanya'nm ekonomik. sosyal \t kültürel alanlarda kaydettifi hırlı jelişme karsısında takdir hislerini ifade etmistir.» Ortak bıldırîde, Kıbrıs konusuna ki'îaca değınilmekte ve şoyle denılmektedir: «îki Basbakan, Kıbrıs meselesi üzerinde görüs teatisinde bnInnmaslardır. Bu bölgedeki barısın takviyesi ıçin Kıbns rneselesinin dâvada taraf olanların mesru menfaatlerine nygun olarak bansçı yollarla halledilmesi gerektiği hasnsnnda mntabık kalmıslardır^ (Arkaa Sa. 7, Sü. 1 de) "Alman halkı Türklerden çok memnun,, IZMtR, (a.a.) îçişlert Bakanı Faruk Sukan'ın konuğu olarak Turkıye'de bulunan ve dün sabah îzmir'e gelen Batı Almanya îçışlen Bakanı Paul Lucke, Çığlı Havaalanı'nda ö/.el bır demeç vererek, Almanya'da ki Türk ışçilerımn durumuna değınmış, «Her yerde ıftiharla söylüyornm ve söylemeğe devam edeceğim, memleketimdeki Türk isçileri. çalıskan, srüleT (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) D înönü dedi ki: Ve Berberi Nuh... «Sosyal meseleleri ortanm solundaki cesur CHP halleder» Şehnmızde bulunan CHP Genel Başkanı tsmet tnonu, «Parti Meclisi» nin tstanbul' da yapacağı toplantı miinasebetıyle bugun basına yazılı bır dmeeç vermış ve: «Zaman söstermistir ki diinyanın ve onun ıçinde memleketiraizin sosyal meseleleri, ancak ortanm «olondaki cesnr, olnmla ve yapıeı bir CHP.'nin işbaşrna felmesi ile halli mıimkün karakter taşımaktadırj» demiştır. CHP. Genel Başkanı tnönü demecınde şunlan söylemıştır: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İlköğretim haftası başladı BURHAN TOPRAK ANKARA. (»a.) A P. Kayserı Mılletvekılı Mehmet Ateşoğlu, dun basına yazılı bır demeç vererek, Yargıtay Başkanı lmran öktem'i istifaya davet etmıştır. Yargıtav Başkanının «Adalet Yı'ı» nı açış konuşmasıvle «adaletın tarafsızlıgını ihlâl ettiğini ve solcuları savundofnnıı» ıWı (Arkası Sa. 7, Su 3 rte) AP Milletvekili, Öktem'i istifaya dâvet etti PROF. BURHAN 1OPRAKI KAYBEUIK ELİF NACİ Sanat ve fikır dunyamızda bır çok hızmetleriyle tanjnmış olan Profesor Burhan '"oprak dıirı hayata gozlerinı yummuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. i de) ANKARA, (Cnmhariyet Bürosa) 1967 ilköğretim yılmm ba^lanmsı ve ilkokulların bugün açılması dolayısıyle çeşıtli kuruluşl&r bıldırıler yayınlarken çocuklannı ılkokula gbnderecek aileler de dun son nazırlıkJarını tamamlaıruşlardı. îikoğretım Haftası'nın başlaması dolayısıyle bır demeç veren Mıilî Eğıtım Bakanlığı îlköğretım Genel Müdürü Bedrettın Aloğan, ılkoğretımın çeşıtli so* runlarına değınmış ve «tlkögretimin esas bedefi flst oknllara gidemıyecek ve Ritmeyecek vatandaşları da genel öfretim ve (Arkası Sa, 7, Sü. 2 de) Antika otomobillerle dünya turu 1907 model «Renault» ve 1910 model bir «Delanuay Bellevılle» markalı, ıkısi de bır muzeden alınan antika otomobıllerle Avrupa Batı Asya turuna çıkan ıkı Fransız oncekı gece İstanbul'a gelmişlerdır. 25 Temmuzda Daşladıklan gezıde 200 bm Turk Lırası «cadar masraf yapan Olıvıer, Pierre, Andıe ve Pierre Françoıs adlı Fransızlar Istanbul'dat sonra Bulganstan Bomanya ve Yugoslavj»uzennden Fransaya dcin^ceJderdır En fazla 35 kılometre sür'at yapan ant;ka otolar, dağiarı aşamadığı için bu uzun yolu tercıh ettıkleriru soyleyen Fransızlar, kaldıklan otelin onunde otomobillerını tarr.'r ederlerken görulüyor al: İbrahim KÖSEOĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog