Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK TİYATROSU ANSİKLOPEDİSİ M. Nihat Özön Baha Diırder kı ve yeru tivstrcmuzun problemlcrı, lrniş geçmış tıyatro oyuncularımiz rü ve yabancı yazarlar basılmış oynanş oyunlann lıstesi; truplar, bınalar hçeler, ünlü yapıtlann özetleri ve bün TİYATRO TABİHTmiz hep bu eser. Fiatı 25 Lira. BEMZİ KİTABEVİ Üâncüık: 2087/10972 h 44. yıl soyı 15494 ALİ EKTAN'ın rıtizlıkle hazırladığı : İÇİN ÖRVEKLEBLE M %F A KÜRÜCUSU: YUNIJS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumburiyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ihraç edilen yafilar kontroldan geçecek CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, «Zeyıvağı skandahnın son durumu, dış ve iç piyasadaki rileri, kontrollerin mahiyeti» konularmda yönelttiğix sorulara yazılı olarak verdiği cevapta «TS341 saı yemeklik zeytinyağı standardmm önümüzdeki ay rürlüğe gireceğini, yönetmelik yürürlüğe girinceye dar ihraç edilecek zeytinyağlann asit kontrolü yaıda saiiyet kontrolünün de yapılacağmı» açıklaştır. Ticaret Bakanına göre zeytinyağı skandalı "ihracatımızı etkileraedi urıyet Pazar 17 Eylöl 1967 AK KTTAP KIRTA AKAÇLAJ Ankara Cad No: 78 (Feza: 1832/10945) Romanya Türkleri McNomoro ve 6 DemireFe tezahürat yaptılar Yılmaz ÇETİNER KÖSTENCE Romanya Türkleri tarafmdan dün tezahüratla karşüanan Başbakan Suleyman Demirel, Köstence Belediye Başkannun turistik «Avrupa Oteli» nde verdiği ziyafette yaptığı konuşmada, «İki memleket arasında değişik rejimler olmasına rağmen, mevcut dostluk ve işbirliğimiz, gün geçtikçe inkişaf etmektedir. Balkanlarda ve Avrupa'da sulh ve huzurun temini için bu lüzumludur» demiştir. Demirel, bu arada, Türkiye ile Romanya arasında turizm konusunda yapılacak işbirliğinin lüzumuna temas etmiştir. Başbakan ve berabenndekı heyet, sabah Kostence'de 300 yıllık Mahmudıye Camıinı ziyaret etmış, Kostence Muftusu ile hocalardan ızahat almıştır. Başbakan, Bakanlar ve bazı parlâmento ujelenyle dâvetliler, kısa bır duadan sonra muzelerı, turıstık Mamaıya'yı, sulama tesıslennı gezmışlerdır. Yolların kenarını dolduran Turkler ile Romenler, Basbakan Suleyman Demirel ve Turk heyetın«, buyuk tezahurat yapmışlardır. Demirel, bu gosteriye, şapkasını sallayarak cevap vermıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) NAIO Savunma Bakanı geliyor Nükleer Plânlama Konseyi 2829 ekimde Ankara'da toplanacak VATANİ GOREV.. Yüksek asitli bunluk yağlar piyasaya sürüldü 5MİR, (Hikmet ÇETÎNKAbildiriyor) Karışık zey'ağı skandalı o'evam ederken dı de yuksek asıtlı sabunluk tınyağların piyasaya surulu gorulmuştur. orbalı ve Bayındır'dan gonılen 24 şışe yağ numunesmm ır Beledıyesı Kımyahanesınyapılan tahlilinde zeytmyağn içinoekı asıt oranının 5 ılâ ırasında değıştığı tesbıt edıltır. Bayındır Beledıyesınce derüen 14 numunenm ıçınde 9 arasında asıt bulunduğu, bah'dan gönoerılen 14 numuın ıçınde ıse asıt oranının kadar yukseldığı kımyagertarafıntfan yapılan tahhl soıda anlaşılmıştır. uksek asıtlı zeytınyağlann yedık olarak satılması Beledınızamnamesıne aykırı ve ınsağlığına zararlı olduğu ıçın ece sabun sanayıınde kullanaktadır u arada mernba sularına kapınar suyu karıstırılıp saığı tesbıt edılmış, bır ılgılı nir'de de satılan memba su, sâdece bildigimiz içme suıdan ibarettir» demıstır Ne gibi tedbirler alındı? Ticaıet Bakanına yönelttığimız sorular ve Bakanın cevapları şoyledır : S Izmır'de zeytınyağjna ma kıne yağı kanştınldığı olayı meydana çıktıktan sonra Bakan • lığınızca gerek müstahsilden bu gıbı maddelenn toplanması gerekse ıhracatı konularında ne gıbı tedbırler alınıp uygulanmıştır? C lımirli bir firms tarabndan ttalya'ya ihraç olnnan ve madeni yağ karıştırıldıfı ıddiası ile geri çevrilen 5M ton zeytinyafı hâdisesi haber alımr alınmaz. Bakanlığımız müfettıslerince ve teskilâtınca derhal işe el konnlmustur. Aynca, Zeytinyağı Tanm Satıs Kooperatifleri Birligi (Tariş) yetkilileriyle temasa geeilerek ortak olan ve olmayan müs tahsilden 194667 firetim devresınde mfibayaa ettikleri ve • anda elinde mevcut bnlnnan zeytinyağının derhal tahlili igtenilmistır. Nuh'un arkodoşlorı da ^valanî görev,, yapıyorlar FİKRET OTYAM ANKARA Bükreşte basın mensuplarına «heyete katılmayı vatani bir görev saydım» dıyen, Bayan Demirel'ın özel berberi J*uh Akguntin AnkaBU KOLTUKLARDA NAZMtYE DEMOtEL OE OTURMUŞTU Nuh Akgün"un arkadaşlan da «vatani görev* yapıyorlardı. Bir çok bayan, genıs aynaların önunde, kafalannda parlak taslar oturuyorlardı. Kimlsinln saçlan havaya dikümıs, "k köpükler Içlndeydi. Klmisinin başı. havlularla sıkı sıtoya sanlmıştı. rada «vatani görev yaptığı» berber dukkânmda sabahın er ken saatlertnden itıbaren hum malı bır faaliyet vardı. Nazmiye Demırerin berberi Kısa bir duadan sonra Almanyadaki işçiler için işyerlerinde kısmtıya son verildi ANKAKA (Cnmhnriyet Bürosn) NATO NU*y leer Plânlama Konseyi toplantısı 28 29 Ekim tarıüleri arasında Ankarada yapılacak, toplantıya yedl NATO uıkes^ün MılU Savunma Bakanları, bu arada Amerika BMeşık Devletleri Savunma Bakanı McN»mara katüacaktır. Nüfceer Plânlama Konseyi adındakl teşkllât «Nnktecı plânlama mesaisine NATU üyesi memleketferin daha tenls ve faal sekilde katılmalarmı saglamak amacıyla» kurulmuştur 16 Arslık 1966 da NATO Savunma Plânlama Komitesı tnplantısına katılan NATO ülkeleri Savunma Bakanlan Nukleer Plânlama İçin bu çeşit bır teşkllât kutıumasını kararlaştırmıştır. NUHeer Plânlama Konseyi 7 üyeli olup, bu konneye «ıtJan NATO üyesi devletler şunlardır: A3JJ., tngıltere Almanya, ttalya, Kanada, Türkiye ve Holânda. Bir müzakere organı Üç buçuk saat... Bır bayan müşteri, «Saat bire doğru çıkmam gerek» dedi. Deraek kı üç buçuk saat, Bayan Demırel'uı berberi Nuh'un arkadaşlarına «vatani vazife yapmak» im kânını vermışti. Başbakan Suleyman Demirenn başkanlıgındakı resml Türk heyetıne dahü olması için vâkl dâveti «derhal» kabul eden berber Nuh Akgün, boylelıkle «vatan vazifesi» jnütümlennuş, çantasına koydugu çeşıth taraklar, tuçalar, kuçui kurutma makınesı ve bigudüerle Ankara Esenboğa hava alarundan Bükreş seferıne çıkmıştı. İhracat Taris tarafından gerekli tahIiller yaptınlmış ve mevcnt «ey tınyağlarda herhangi bir madde kan$ınu bnlnnmadıtı tesbit edilmiştir. Bunan dısında, bütün valilik ve belediye başkanlıklanndan pıvasada ve bilbassa pazarlarda satılmakta olan açık ve kapalı zevtin.vaglarınm tablil edilmesi, kanstk oldnğn tesbit edilenleri(Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) Fener'deki yangın Memba suları Bir itfaiyecinin 5 çocuğu da yanarak öldü Fencr'de dun aksam bır ıtfaiyecıye aıt ahşap, 4 katlı bır bınada yangın çıkmış, 3 çocuk dırı dırı yanmıştır. Vodıne caddesı 64 numaralı 4 katlı ıtfaıyecı Alâettın Guney'e aıt evde dun akşam ustu yangın çıkmış, Alâettın'in 3 çocuğu yanarak olmuştur. Öte yandan, yangın ahşap olan dığer evlerı de tehdıt etmış, fakat itfaıyenın zamanında gelmesiyle onlenmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA, (Cnmhurıvet Bürosn) Içışlen Bakanı Faruk Sukanın özel konuğu olarak memleketımızı ziyaret eden Federal Almanya tçışlerı Bakanı Paul Lucke gazetecılere verdiği demeçte, «Almanyadaki Tflrk işcileri çok sevilen ve kendilerine saygı duyulan insanlar olarak çalıskanlık ve dflrüstlfikleriyle etraflarında sevgi yaratmıslardır» demıstır Alman Içışlen Bakanı bu konuda özet olarak şunlan söylemıştır : «Alman ekonomık hayatında son zamanlarda ortaya çıkan bünyevî tıkanıklıklar dolayısiyle bâzı işçi kısıntılarına girilmisse de, bn tntnm bnrada bazı çevrelerde anlaşıldığı gibi Türk işçilerine karsı aynca bir mâna ifade etmemektedir. Aksine konjonktür dözeldikçe peyderpey Türk ışçileri işe alınmaktadır. Durnm normale avdet etmis oldağu için işyerlerinde yeni bir kısıntıya gidilmesi artık bahis konnsn defildir^ NATO Nukleer Plânlama Konseyının sadece b «müzakere organı» olduğu, çok tar&flı nükleer kuvvet (MLF) tle bir Utşkisl btılunmadığı belırtılmektedir. Nükleer Plânlama Konseyi, üya ülkelerin başkentlerınde olmak Üzere sırayla toplantılar yapmaktadır Şımdiye sadar VVashıngton, Londra ve ftomada toplantılar yapmıştır Bu defaki toplactı Ankarada yapılacaktır. Ankaradakı toplanüya Milll Sftvunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Amenka Birleşlk Devletlerı Savunma Bakanı McNamara, îngiltere, Almanya, ttalya Kanada ve Holânda Savunma Bakanlan katılacaklardır. Büfent EcevıC «irticaın başı Başbakandır» DtNİZLl CHP Genel Sekreterı Bulent Ecevıt, burada yaptığı bır konuşmada, Demirel'e çatarak, «İrticaın asıl başı, Başbakandır» demıstır. Ecevıt, ırtıca konusunda, özet le sunları soylemısür: «AP, mnhafazakârım, diyor. AP'nin tnahafazakârlığı, ahlâka, ananeye, dine bağlüık degildir. Bozuk bir düzende ahlâk olur ma? Islâmiyetin menettiği, günah saydıgı tefeciliğin alıp yürüdufü bir düzende dindarlıktan bahsedilir mi? Onlar, sadece bngünkü düzenı muhafaza etmek isteyen sömnrü muhafazakârlandırlar. İrticaın asıl bu(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) unün Sevk ve idarede notıorı iki anlayış Batıda da Doğnda da ülkeler artık alajdan yetişme ya da yerı bitmelerle değil, «beyaz jakalılar» adı verilen kadrolarla yöilıyor. Amerikada «beyaz >akalı», «ashington'a hâkimdır. Dev •uluslar hissedarlanndan çok «bevaz vakalılanın yönetimi altınlır. Sovyet Rusyada ve dtekilerde >eni vönetici kadrolar işbasıgelmistir. Başbakan Kosigin bu kadronnn mümessilidir. Tine ijada ayn ayn finitelerin kâr etmesı esasına dayanan yeni düzen yaz yakalı» denilen sevk ve idareci kadronnn yönetimine verilTeknoiojinın hızla değısmesı ve ilerlemesi, toplnmlardaki gelişler, ınsan yapılarının incelenmesı dünyada hem sevk ve idare avısını değistirdi, hem de sevk ıdarecı adı altında yeni meslek pu değil, âdeta jenı bır sınıfı doğnrdu. Gerçekten lkinci Dnnya rbı sonuna, battâ 10 15 >ıi oncesine kadar insanlann insan taraîan yönetjlmesı tamamen ters açıdan ele alınmıs, yönetme ile me âdeta aynı paralelde gbriilmdstür. Bu gorüşe göre insan ;ustan terabeldir, çalısmaktan hoslanmaz, sommlnlnk yüklenmesevmez. O halde insanlan çalıştırmak için yapılacak organizasılar eütme esasına davanmalı. Onlar zorla çalıştınlmalı, çaüsmaıcezalandırılmah. kontroller de yine bn anlayıs içinde devam etlidir. Sadece otonteve davah olan bn görüş, insanda mevcut olan a karsı koyma, aktif ve pasıf direnme eğilimınin sonuçlannı hea katmaz. Verım düsermis, dnsmezmis meselesi önemli defildir. rekli olan yonetilenlenn otomat gibi çalışmalandır. İnsanlann sadece bır makıne olmadıgı, hislenn dnygnların çanaları buvuk ölçiıde etkilediği, jeme içme v.s. gibi fizyolojik ihaçların yanında dnce kornnma, geleceğe güven. sonra da sosyal naçlann bulundnju geç de olsa anlasıldı. Ayrıca basarı kazan, bağimsız olma söhret sağlama, takdir edilme gibi ihtiyaçlann e çalısmada etken rolunii ovnadıfı ortaya çıktı. Sımdı venı görus eskısınin tamamen tersidir. Artık vasat insadogustan tembelliği kabnl edilmiyor. Aksine insan, kafasiyle bedenıyle çaba çostererek latmın edilmeğe hazır dnrnmdadır. m s;elece|i çaranti altına almak. bem de söhret kazanmak, takedilmek ihtivacını karsılamak için sornmlnluk yüklenmeyi, gene>i ıstemektedır. Ve butün mesele. insanda var olan bn istekleyerine getirecek bir yonetim kurabilmek; yönetimi knrmak için önce ınsan iliskilerini birinci plânda tntacak bir organizasyon« labilmektedir. Ynkarıda da so\ ledığımız gıbı, Batı \e Doğn sımdı, yeni görüsü julayabilecek kadrolan hızla yetistiriyorlar. Rejimler ister kapiist, ıster sos\alist olsunlar, uretimde emek, yani insan nnsurn s köseyı isgal ettiğine gore, modern sevk ve idare anlayışı temel •nsiplerde farklılık gostecmivor. Hepsinde kadrolar kabardıkça •m artıyor, mılli gelirın >ükselisı çesitlı ihtiyaçlann tatminini i lavlastınyor; kısacası kalkınma çemberi mfitemadiyen genisliyor. Türkiye ıse isin farkına yeni yeni varmaktadır. \e nyanış hayvavastır. Hâlâ bizde bugün özel tesebbfisün yüzde 95'inin yönetidoğrndan doğruya sermaye sahiplerinin elindedir ve oâlâ sevk idare anlayışı 19 nncn yuzyılın, tkincı Dönyjk Harbi öncesinin rgılarından kurtulamaraıstır. Kamu tesebbnslerlnde de yöneticiçoŞunlukla özel tesebbüsteki Prnsya zihniyetinden fazla farklı gillerdir. Kosko a tesekküllerd ınsan iliskılerinin tesbit ve tabıni yapan, sevk ve idareye, çıkanlacak sonnçlara gore yön veren fanla. voktur. Yonetim vine, eskim's kontrol mekanizmasının ıdidi altında vöneticinin aklına, yeteneğine fakat aynı zamanda ilerıne terkedi'.mıstir Bu kühnemıs sistemden kurtulmak zornnlaluğnndayız, eğer hızlı Ikınmavı saglamak ıstivorsak. Zira artık bilinmektedir ki, sadece rmave. kalkınma ve gelisme için veterli olmuyor. Onnn yanında ondan daha (inemi'«ı. para ribi sayılamayan vo gflelükle tesbit ilebilen ınsan emeği'nin verimidir. tİT. Eski vatanî görevler Elbette zaman değıştl, rahmetU babam da yıllar önce «vatanî vazife için» genç yaşında Yemen'e gıtxcuş, vurulmuş, aç kalıruş ve on yıl sonra vucudünde bazı deliklerie vatana dönebümiş. Söyler soyler bunu soylerdı. Berber salonunda bayanlan göa den geçınrken, ellen çeşitU saçlar üzennde durmadan kıpırdayan gencecak çocuklarm ne denii zorluklar içinde oldugunu hayatta ılk defa gördüm. Burayı, Başbakanın özel Kalem MUdüru Muammer Ekonom'un eşı keşfetmiş, daha sonra berber ıhtiyaeı başladıgı ıçın Bayan Nazmiye Demırere tavsiye et mış, bır gun bırlikte gelmişler. (Arkaıı Sa. 7, Sü. 5 de) ALEV ALEV L NUH AKGUN'ÜN ÇALIŞTlGl BAYAN BERBER SALONU Bayan DemireVin berberi için resml açıklama yapıldı KÖSTENCE, (aj.) (Atdlâ Onuk bıldırıyor) Başbakan Sule\man Demırel'ın Romanva'ya yaptığı gezıye katılan resmî heyete aahıl bır hizmeth dolayısıle açüan kampanya burada uzuntuy* sebep olmuştur. Dışışleriaden bir yetkıli, bu konu ile ılgılı olarak, şunlan «öylemiştir: «Mnayyen basının maksadı »çık ve ortadadır. Ancak bn kim«eler, sahıslar» bücnm vesilesiy le milli itibar ve menfaatlerimizi zedelediklerinin farkında degillerdir. Bu gibi seyahatlerde hizmet görevlilerinin heyetlere katılmaıt, mntaddır. Aı zamanda çok iş görebilmek, kıyafet de giftirmelerde zaman kazanmak için heyetlere bn gibi sahıılar alınır. Bngfine kadar memleketimiıi ziyaret etmiş heyetlerde de ba gibi gahısiar yer almıştırj» Yetkıli, sozlerini: «Hnnuile Rumen Başbakanı Ekselans Maorer'in ve Sovyetler Birliği Basbakanı Alezi Kosigin'in geçen yıl Türkiveye yaptıklan seyahatlerde hizmetlerine tahsif edllmis ban heyet mensnplan balonmakta ldi» dıyeıek tımım limıjtır, F. W. KENYON ÇMrn: ORTAK PAZAR SEMINERİNDE AÇIKLANDI Vahdet'GİİLTEKIN "Tiirkiyenin tam üye olacağı zaman şimdiden kestirilemez,, Mücahit BEŞER Iktisadî Kalkınma Tesısl tarafından Hıltonda düzenJeııen Ortak Pazar semınennın dunku oturumunda AET Dış munasebetler Genel Muduru Dr. Avvei Herbst. cBız. peyklere değil, ortaklara sahip olmak lstı\oruz.» demış v e Turkıye'nın üıtak Pazara katılma hâlınde ortaja çıkacak probleraler onunde garsmtıya uğramaması ıçın sanayiim rekabete karşı çımdıden hanrlaraıım tavuy* etmış tir. Dr. Htrbıt, bu konuda junlan soylemıştır: «Turkıye. AET'nin âsil üyelerıyle kendı arasıntiakı buyuk ekonomık farktan ıirkmekte ve katılma hâiınde zarara uğramak tan endışe etmektedır. Bu pek tabıîdır. Nitekım bız de Bırle=ık Amerıka karşısında aynı durumda>ız. Fakat urkup kaçacağımıza, ABD ile yakınlaşma volunu seçıyoruz. Bu bızım ıçın daha yararlı oluyor. Bu bakımdan AET ile Türkiye araıında lktıaadi kalkınmanıza çok yaS». X Stt. 1 de} Bugün 4 üncü sayfanuzda 6 günlük savaş Israil muhabirimiz Izak Avidor, Türkiyeden ffiden ve Arap • İsrail savaşında çarpışan İsraillileri anlatıyor Her giîn bir Onden fermnarb mini eteğini çekiştirip yuvarlak dizlerinden ust kısmmı kapatmağa çalışan Avusturvalı guze] Christa Huisman, avaklannı işaret ederek polise «Çok kirlendi yıkıyabılir miyim?» dedi. Yanmdaki Alman uyrnklu Von Eck Gerard, bunun yersiz olduğunn dışarı çıkbklan zaman yeniden kirleneceğini soylüyordu. İki genç Avusturya'da taniştıktan sonra arkadaşlanndan aldıklan bilgi üzerine İstanbula geİmişler ve solnğn sBetnick» lerin karargâhı olan Sultanahmet Meydanıni haritada bulduktan sonra yatacak yer aramağa başlamışlardır. Fakat polis kendilerinden şüphelendiği için nezaret altına almKtıı Yaşı kucıik olan Avnsturyalı Christa'nm kaçırüıp kaçınlmadığının tesbiti için Interpole bildirilmiştir. Resimde, muhafazi altına almun ıkı bevfili çay içerkea jörülmektedir. Bugün 4. Sayfanuzda Bu hafta hava Ali E8İn'in sohbeti BugÜTl 2 . Sayfanuzda U Ecvet GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog