Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

P Scuvesire M Allaln Hiçblr pollalye kltabının rmüp olamıyacagı macenlın I FANTOMA 2 Jüv« karfi t • İnUkanıı 4 Camı I Ajılıyor rü S Yıkalandı 10 Dbtoot II • Jflvfl «ldürüyor 13 t | bMU»U 13 . ruıdon kıqı 14 DütOnü 15 . AfkUn 16 . Haydut pollı l t • Brltti woya hakfcn 18 Hapaettl£1 h n l 10 Kurbanlmn 30 • ölüQÜn ayakkabılan 21 Yln« rantomı 3S • Kaybolan tren 23 OJlu Ber btrt S llradır. bnmJLp ve AKA KJTABFTLERI S Kıu 1 • Arabaa 8 KTUTM6 FANTOMA SERİSİ umhuriyet KURUCÜSU: TTJNDS NADt ALİ I It'^ffın ıfffn~rhm'j olduğu •• Lbe L H. m . ve Ö$ykrdımcı d e n kitahı J «ttiği ÖBNEKLERİLE SÖZLÜ ve TAZILI Yeni Kompozisyop kttabı plâstik edlÜi 5 llraj* AK KİTAP. fORTASİYE, ARAÇLAR1 Ankarm Cad. No: 78 Istanbul Feau 1833/H Eâncılık: 19T2/10938 44. yıl soyı 15495 Telgraf ve mektup sdresi: Cumhuriyet Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 224296 İrtanbul Posta Kuhısu: İstanbul Ko. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 16 Eylül 1967 Başbakan "çeliksiz medeniyet olmaz,, dedi C H P Başbakana cevap verdi l€ Romanya'dan petrol ve traktör alacağız Toprak dağıtımı vaadi, oy avcılığıdır „ CUMHURİYET BÜROSU BÜKREŞ Burada yapılan müzakereler sırasında Romanya, Türkiyeye işlenmiş petrol, motorin ve traktör satmayı teklif etmiş, ve bunun esası üzerinde anlaşmaya vanlmış tır. ANKARA A. P. Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'in «bir kısım Hazine arazisinin topraksız vc muhtaç köylülere dağıtılacağı» yolundakl sözleri ilgi uyandırmış, Demirel'e cevap veren C.H.P. genel merkezi, Başbakanı «birbirini tutmayan görüş taşımakla ve oy avcılığı yapmakla» suçlamıştır. CHP Genel Merkezi, Başbakan Demirel'in toprak dağıtımı konusundaki açıklamasına karjı ju görüşü öne sürmüştür: •Bajbakan, Türkiyenin toprak rejimi konusunda bugfine kadar birbirini tutmayan sözlerme son ba sın toplantısmda bir yenisini daha eklemiştir. Bir ara, 1965 seçimleri sırasında: •Toprak reformuna taraftanz» dedi •Sonra, Türkiye'de dağıtılacak toprak yoktur» diye çıkışlar yaptı. Son basm toplantısmda da hazineye ait arazilerin dağıtılacağından bahsetti. Bu konuda Türkiye'nin gerçekleri Başbakanı zorlarken, menfaat gruplarının baskılanna boyun eğmektedir. Türkiyenin gerçekleri ve (Teniş halk topluluklannın menfaat leri ile eıkarcı çevreler arasında bir tercih yapmak zorunda kalınca. her olayda olduğu gibi çıkarcı çevrelerin menfaatlerini tercih ettiği İçin celismelere, rutarsızlıklara düşmektedir. Buna karşıhk Rumenler, bizden pamuk istemekteairler. Ancak Türkiye, pamuğuna daima para ile alıcı bulduğuna göre, bunu petrolle takas etmeye razı olmamaktadır. Romanya'dan gelecek petrole karşıhk başka ürunleriraizin veya mamullerımizin ahnması teklif etmiştır. Bunlar arasında raş meyva, zeytin, tekstil ve taşkömiirü bulunmaktadır. Bu arada dunyanın en eskı petrn] tesislerine ve petrol sondaj âletlerıne sahip olan Rumenlerın, Türkiyede Güneyooğu Anadolu bölgesinde arastırma yapma hakkını satın alabilmeleri konusu ortaya çıkmıştır. tngiliz ve Amenkan $irketleri nasıl petrol araması yapıp istihsalde bulunuyörlarsa, onların da aynı ?artlarla çalışabilecekleri kendilerine anlatılmıştır. Rumenler bunu alâka ile karSilamiîlardır. Romanyadan satın alacağımız petrol, devlete diğer ulkeleroen almakta olduğurauz petrolden çok daha ucuza ınalolacaktır. Bunun birinci sebebı yolun kısalığının malivetı Hii«ıirpe<:Hır Bütün bu konularda prensipte anlaşmaja varılmıştır. Teferruatmı, teknik adamlar, ilerde müzakere edeceklerdir. Özellikle, enerji sahasında mevcut ilişkilerin inkişâfını saglamak maksadıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) JtV lABORATUAm Ay'a konan «seyyar lâboratuar» uı fotoğrafı, Surveyor5 aracı tarafından çekildi ve dünyada yayınlandı Ay'a varan ilk lâboratuar, altındaki kol vasıtasiyle örnekler almakta ve sonra bunlan içinde inceliyerek dünyaya rapor et • mektedir. Üniversiteler arası giriş sınavlan sonucu belli oldu MISIR'IN BAŞROMUTANI MAREŞALAMR, ZEHİR İÇEREK ETTİ (Anadolu Ajansı) Ortak Pazar Seminerinde tartışmalar En yiiksek puan alan Yoldaşcan fizik bilgini olmak istiyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Üniversiteler arası girış sınavında en yiiksek puvan'ı alan 17 yaşındaki Osman Yaşar Yoldaşcaa haberi gd^etemız Ankara Eürosundan öğrenince heyecan belırtilen göstermemış ve bu sonucu olağan karşılamıştır. Gıyınışı ve saçları.nın uzunluğu yüzünden annasının «Beatles» olarak nitelediği Ycldaşcan ılk, orta ve lise öğrenimını «çok başarılı» bir şekılde bitırmış ve rnezun olduğu Atatürk Lısesı son sı € Mücahlt BEŞER Altılarf Amerika ve Rusya ile başa çıkamaz, Hileli sabıın yapan S firma Savcılıga verildi Şükran SONER Rakamlar KAHİRE Birleşik Arap Cumburiyeti TJIusal Tönetim Bakanlığının Kahire Radyosunca yaymlanan bir bildirisinde, Mareşal Abdülhakira Amr'ın, fazla miktard» zehirli madde içerek intihar ettiji »çıklanmıştır. Kahire Radyosunun yayınına göre olay, şöyle geçmiştir : Silâhlı Kuvvetler Başkomutanı Korgeneral Mahmud Fevzi ile Kurmay Başkanı Korgeneral Abdül Münim Riyad; Çarşamba gunu, Mareşal Amr'ın lorgusunu yapmak üzere, evine titmişlerdir. (Arap Israil savaşından sonra görevinden istifa etmiş olan Amr, Nâsır hükumetine kar şı girişildiği iddis edilen bir darbe hareketinin lideri olmakla suclanmaktaydı.) Açıklamaya göre, iki general, Mareşal Amr'ın yanmdayken Amr, özür dileyerek tuvalete çık mış ve bu arada, yültsek dozda uyku hapı ve zehirli madde yutarak, intihara teşebbüs etmiştir. General Fevzi üe Riyad, Mareşalj derhal hastahaneye kaldırarak midesini yılcatmış, tedavi altına aldınnışlardı. Perşembe günü durumu iyiye giden Mareşal Amr'ın dün, tuvalete çıktıktan sonra birdenbire fenalaşarak öldügu bildırilmiştir. «Ortak Pazar ve Türkiye» seminerinin ikinci günü, Prof. Feridun Ergin'in «A\Tupa Ekonomik Topluluğunun doğuşu ve gelişimi» konusundaki bildirisi dolayısiyle tartışmah bir hava içinde geçmiştir. «Avrupa Birliği» düşüncesının Eskı Yunan ve Roma devrinden bu yana uzun bir tarihçesini veren Prof. Ergin, Victor Hugo'nun 1849'da Amerika Birleşık Devletlen gibi bir Avrupa Birlesik Devletlen kurulması fikrim öne sürdüğünü, daha sonra tslâm Dünyasının verdiği ılhamla Kont Kalergı'nın bu amaç ıçin olumlu çahşmalar yaptığını belırtmış; Kömür ve Çehk Bırlığinin sağladığı faydaları anlatmıştır. II. Dünya Sa vaşından sonra Avrupa ekonomisinde sağlanan ilerlemelen rakamlarla açıklayan ve Ortak Pazarın kurulmasını «Yirmıncı yuzyılın en önemli ekonomik olayı» olarak nitelendıren Prof. Ergın, «Turkiye ve Yunanıstan henuz Avrupa Ekonomik Topluluğuna girme hazırlıklannı ilerletme çabasının basamağındadır. Ortak Pazar, altılann konjonktür bakımından en uygun zamanlarında kurulmuştur. 17 yıl sonra Ortak Pazara tam olarak gırdiğimiz zaman Türkiyenin konjonktür durumu Fransa, ya (Arkası Sa. 7. Sü 3 r!e) Bayan DemireVin özel berberini Romanyaya götürmesi protesto edildi BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL VE ROMANYA DEVLET BAŞKANI CHIVU STOİCA KONUŞMA ESNASINDA (RADYOPOTO: THA) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel'in Romanyaya yaptı^ı resml ziyaret heyetine, eşl Nazmiye Demirel ve Özel Kalem Müdürünün sşi Nezihe Ekonom'un berberinl de fcat ması Ankarada güniin konustı olmuş, bazı kuruiuşlar olayı «protesto» etmişlerdir. TJl.TJ. Ankara Yiiksek Okullar Talebe Birliği Başkanı Neclâ Macit imzalı yaymlanan bildiride Türk kadınına seslenilmekte, özetle şövle denilmektedir: «Kendi varlırında Türk kadınlarına örnek olması gereken bir hınımefendi. memieketinde yeni doğan çocuğunu vıkryacak su bu(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Devlet Plânlama Teşkilâtmm son gelir dağılımı raporuna göre: Türkiye'de islenebilir topraklann yüzde 61.5 u toprakla iştiga! edenlerin yüzde 20 sinin elindedir. Yüzde 80 toprakta çalışanlar ise ekilebilir topraklann yüzde 38.5 unu paylajmaktadır. 306J89 »ilenin elinde hiç toprak yoktur. 398.866 aile ise ortalama (aile başına) 3 dönüm araziye sahip tir. 491 ailenin ise. 4 milyon 56 bin dönüm arazisi vardır. 75 dönümden fazla işletmelerde 1 ünite mahsul elde etmek için 3 ilâ 2 masraf, 75 dönümden az arazilerde 1.5 ilâ 2 masraf yapılmaktadır. Gelir dağılımı raporu'nun 8 sahifesinde şu hükme varılıyor: «Netice olarak Türkiyede toprak daiplımının yaptsı değiştirilmeden yapı lacak bir tarım reformunun. simdikindeo çok daba gayri âdil bir gelir dağılımı yaratılacağını giivenle söyleyebiliriz. Şu halde, tanm ve toprak refornıu konuları ile ilgili politika seçimlerinde ortaya çıkacak gelişmelerin sosyal mahiyetini böy lece değerlendirmek gerekir.. (Arkası Sa. 7. sü. 1 de) NASIL İNTİHAR ETTİ unün mmmm ilgi çekici bir mesaj Başbakanın önreki gün başlıyan Sevk ve İdare Seminerüıe gönderdiği mesaj, bir zihniyet değişikliğini, daha doğrosu Sayın Demirel'in bir takırn sabit fikirlerden kurtulmaya başUdığuıı göstermesi bakımından çok üpi çekicidir Başbakan raesajrom ıkinci bölümünde şunlan söylüyor: «İç'ri'îe buiunduğumuz dünya şartlan modern ekonomilerin öze) teşebbüs nizamında elde edilen gelişmelerle artık on dokuzuncu yüzyılın aşırı liberal iktisarli siyasetinin tarihe kanştığını göstermefctedir Bu çeşit aşın ve sorumsuz özel teşebbüse yönelmlş haklı tenkidlerin tahriklyle ortaya çıkan özel teşebbüs aleyhtan aşın ldeolojilere doğınatik sosyalizme katş: biz de memleketimizdeki karma ekonomi nizamını ve özel teşebtrüsü rcuhafaza etmek istediğimize göre özei teşebbüsün sosyal sorumiuluğunu ve sosyal adalete dayanan refah devleti fikrini tnüpsseseleştlnneve ve bu müesseseyi işletecek sevk ve idare kadrosunu yaratmaya mecburuz.» Başbakan bonlardan sonra modern devletin artık, 19 nncn yö» yılın iktisadî serb<>stliğî tfade eden «bırakmız vanalım. bırakınn geçelira» zihniyetini veterli göremiyeceğinl söylemekte ve bir başka bSlümde ıse şıınlan eklemektedir: «Bizim refah devleta anlayışımız kendi gerçeklertmlzden ve tarlhJ tecTübelerimiziiea mülherc bir düşünce ve metoda ds.yanmaktad.ir Mo dern Türk devleririn volu on dokuzuncu yüzyıl kapltalizmlnln Batı âleminde bile çoktan terkedümls metodlanndan tamamen tarklı Olacaktır Bu yol avnı zamanda. doğmatik sosyalizm veteomünlzminmilletlere neye mal clduğu bugün daha lyl görülen ve girift tneselelerl çö7jnede verersjzlığî tecrübelerle sabit olan fcati inanç ve sisteminden de farkhdır Bu sebep.'edir kl toplumun hürriyetlerlnl relah ve mutluluğunu fter alanrta gelişttrmek arzusu lle hareket eden nükumetlenn. fertle devleti birblrinin fcarşısına koyarak değil, her lklst nı • birbırne yardjmc Ik' varlık olarak gören bir zihniyetle çahşmalan lüzumuna ınnnıyoruz.» Yukondaki satırlar asUnda îki yıldanbert tartışması devam eden ve fcam" oyn karşı»ında bütiin A.P. lilerin elbirliğiyle yerin dibine soktuklan «ortanın solu» eörüşünün, bu deyimi bullanmadan, ifade edilmesidir. Nedir ortanın solu denDen anlayış? tnsanı ne devletin, ne de sermayenin esiri kabal etmiyen, m » kine saymıyan bir dünya görüşü daha açıkçası sosyal demokrasi an> layışına dayalı bir düzraio rürkiyenin eerçeklerine göre değiştirtlmis şekli. Mesajındakı ifadtJinden de anlaşılmaktadır ki Sayın DemlreJ insanı ezen ve devleti atnaç edinen faşizmle. yine insani sömüren ve «haklı olarak tenfc:d ed'lec sorumsuz özel teşebbüse doğmatik sosy» llzme, komünirme karşıdır». Karma ekonomiyi savunmaktadır. Sosyal adalet pörüşünü sa%unmaktadır. Sorumsuı olmıyan özel teşebbüsle. kamu teşebbüslennin isbirligini öngörmebtedir. tnsanın sötnürülmemesi için tedbir alınması gerektiğini ileri sürmektedr tşte bu, «ort» nın solu» denlen ve bâıî «Moskova volu» ile kafıyelendirilen anlayısm genel çizgili tahlosudur Ayrıntılarda fikirler değişik olabilir, ıma egasta hirleşilince aynntılaı ber halde o kadar önemli değildir. Bekliyeceğiı bakalırn Sayın Demirel yavaş yavaş gelip oturmays çalıstığı veni anlayışın uygulanmasını nasıl sağbyacrk ve özellikle C HP. ile devam eden çatışmaya nasıl bir yön verecek! Bekliyeceğiz, lira bunlar tikirle zikrin birbirini tutup tutmadığrnı gösterecelrtir. AVKARA. (CumhnrİTet Biirosn) Başbakarı DemİTel"in 18 Eylülde Sovyet Rusyaya vapacagı gezlnin prograrru lenüz kesin şeklinl almamakla beraber belli olmuştur. 45 kişilik beyeUe. 3 Bakan 1 senatör. 8 milletvekil: 9 Dıslş'eri Eörevlisi 11 pazeteci 5 emniyet göTevlisi 1 filim, 1 fotoğraf uzmaru ile 1 hizmet görevlisl bulunmaktadır Bövlece hizmet görevlisl olarak adı geen ve Romanyaya gidişi akisler varatan fcadın berberi Nuh Akgün de Rusyaya şötürüîmektedir. Berber Rusyaya da gidiyor • OSMAN YAŞAR YOLDAŞCAN nıfında Bılimsel Arastırma Kurumu kendisme burs vermıştır. Babası Malıye verıjı kontrolörü olan v e Ünıversıte sınavlan na gıren. 49.500 oğıencı arasında 516.14 puvanla en üstün başarıyı gösteren Yoldaşcan Ortadogu Teknik ünıversitesı gırış sınavlarında c!a «fizık» böiütnünü kazanmıştır. Başarılı öğrencı sımdı îstanbul Tekııik Unıversitesı gırış sınavlanna hazırlanmaktadır. Yoldaşcan geleceğe dair düşüncelerini şöyJs belırtmıştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Naaşlar bu ay içinde sahiplerine verilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosiı) Yassıada mahkemelerl sonucunda ldam edilen Adnan Menderes. Patın Rüstü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının aılelerüıe verilmesi İçin Adalet Bakanlığındakı jalışmalara devam edilmektedir. Pormalitelertn tamamlanmasmdan sonra naasların ou ay İçinde ailelerine verileceğl bildirilmektedir. Cıldi bozan ve saçları döken hileli sabunları imal eden sekiz firma Savcılıça verilmıştir. Beledıye Sağlık Murakabe Müdürlüğünce, Îstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsünde tahlilleri yaptınlan sabun numunelen' arasında, Gıda Maddelen Nizamnamesine aykın oltfu§u tesbit edilen 8 ayn marka sabunun sahıpleri hakkında gerekli soruşturma başlamıştır. Beledıye Sağlık Murakabe Müdürlüğünce, Hıfzıssıhha Enstitüsünde tahlilleri yaptınlan sabun numunelen arasında «deterjan» dediğımiz sabun tozlarmdan, en iyı kalıte sabuna kadar çok çeşitlı cıns ve marka sabun vartfır. 1967 yılı başmdan bu yana yapılan tahliller sonucunda, numunelen sabun normlarına aykırı çıkan ve Savcıhğa sevkedi!en sekiz firma da, pıyasa içinde hemen hemen en fazla satıs T yapan, halkın en fazla kullandığı sabun markalannın sahibidir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) YENİ ROMANIMIZ F. W. KENYON ALEV ALEV AMERİKAN KALKINMA YARDIMI 197l'de KESİLECEK (Dıj Haberler Servisi) TVASHİNÜTON Aİ.D. (Uluslararası kalkınmaya vardım) teskiiâtı yakın dogu Basfean Var dımcısı J. VVilliams, tran'a vapılan ıktisadi vardımın I remmaı l96X'de durdnralacaCım ve Türkiye've de hibe geklindrkl iktisadî vardımın •m^'de fona erecetını sövlemıstir. Temsılciler Meclısınin dış yar dım oroçramını müzakere eden ödenekler alt komisyonu 6nünde konuşan Wılliams Yunanl»tan. Lübnan, Surıye ve trak'taki iktisadi vardım programlannın sona erdigını. tran'riak) «AtD» misyonunun da görevını bu ma1 vılın «onunda "imamlamıj o1 lacağını söylemıştır. Çeviren: Vabdet GÜLTEKİK YARIN CUMHURlYErte BAŞBAKAN KIRK KİSİLtK BİH HEYETLE ROMANYAYA G1TT1. GAZETELER Ecvet GÜREStN «BİZ KIRK KIŞIYIZ »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog