Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Eğitımle uğraşan, çocuk yetiştiren herkes için: ECİTÎM ANSİKLOPEDİSİ Cıltli olarak saüsa çıktı. Büyük boy, 800 sayfa, kaliteli baskı. Fiatı 55 Liradır. % 25 indirimli gönderilir. ANSİKLOPEDİ YAYINEVİ P. K. 7, Bahçelievler Ankara Cumhuriyet 10900 umhuriyet KURUCTJSÜ: YTJNTJS NADt Ş AŞ K I N Moliere Çeviren: B. Enver Koryak Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Dünya Edebiyatmdan Tercümeler» serisinde yeruden basılmıştır. Bakanlık yaymevleriyle bütün kitapçılarda 230 kuruş fiyatla satılmaktadır. (Basın 22614/10873) 44. soyı 1S492 Telgraı ve mektup adresfc Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kurusu: Istanbul No 246 TVlefonlai". 22 42 90 22 42 86 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 15 Eylül 1967 Anlaşmaya varıldı ANATUKDA GETİRÎLMESÎNE ÎZÎN VERİLEN 500 TÜRK'ÜN YASADIGI TUNA NEHRİ t'ZERÎNDEKÎ ADAKALE ADASI Irkdaşlarımızın göç etmelerine izin verildi Devrilen otobüste 12 kişi öldü Aksaray'daki kazada' eşini ve kızını kaybeden Mületvekili Aras'm ayrıca 4 çocuğu yaralı CUMHURİYET BÜBOSU ANKARA Ibrahim Nursel Tuncel yönetüninde Kayseri 38 AN 255 plâka sayıb yolcu otobüsü, Aksaray Nevşehir yol kavşağında devrilmiş, 50 yolcudan 12'si derhal ölmüş, diğerleri yaralanmıştır. Bu feci kazada eşini ve kızını kaybeden Siirt AP Milletvekili Halim Aras'ın ayrıca 4 çocuğu, yaralılar arasında bulunmaktadır. Adakale deki Türkler yurda Türk Romen aetiriliyor BÜKREŞ Başbakan SUleyman Demlrel ile Romanya Başbakanı Maurer arasında oncekı gün başlıyan gdrüşmeler dun sona ermiştir. Onceki gunkü gbrüşıuelerde turizm ve iktısadl konular ile dünya meseleleri ele alınmıştır. Dünfeu görüşmelerin sıklet merkezı, Kıbns meselosınde toplanrmştır. Dem;ıel ve Çağiayangil, Türkiyenın makul isteklertnl ve buldnklan üal çarelerini Romen mensuplarına anlatmışlardır. Dunku görüşmelere Başbakan Atina ve Kıbns Demlrel, Dışışlerı Bakanı Çağlayangil, Sanayi Bakanı Turgut ve Rumlaruıın ortak Enerji Bakanı Sezgln ile bir tekpolitikası: «Toprak nısyenler heyetı katümıştır. Bomen taraiı da, Başbakan Maurer bedelsiz ENOSİS» Başkanlığında Enerji ve Petrol Bakanlan ile yardımcılan ve Romen Dışışlerlnden bir teknık beyetten kuruludur. görüşmeleri sona erdi una nehri üzerinde bir küçük ada olan Adakaledeki 500 Türk'ün Anavatana dönmesine Romanya Hükumeti miisaade etmiştir. Bilindiği gibi geçen yü ekim ayuıda «Cumhuriyet», beş asırdır Türkhığünü kaybetmeyen ve toplu halde yaşayan, dinî âdetlerini ınuhafaza eden Adakale Türkİerinin Anavatana dönmeleri için teşebbüse geçilmesini israrla istemişti. T Dün sabah Develiden saat 08.30 da kalkan ve Ankaraya fclmekte olan yolcu otobüsunün önune Aksaray Nevşehir yol ayrımı yokuşnnd» bir at arabası ç?Rmış, şotör. derhal (ren yapmış ve otobüs elli metre süriıklrndikten »ojıra sarampola uçmuş ve takla atmıştır. Saat 15.10 da meydanii gelen bu kazada elli yolcudan 13'ü parçalanarak olmuş, dığ rleri agır VP hafıf olmak üzere yaralanmıştır. Yaralılar dığer araçlar tarafmdan Aksaray Devlet Hastanesme kaldınlmış, olayın Ankara'ya duyurulmasmdan hemen sonra Sağlık Bakanı Ozkan ve Musteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Üstunoğlu yanlanna operatör ve yardırı malzemesi alarak derhal Aksaraya hareket etmıştir. Ayrıca Niğde ve Nevşehir'den blrer operatdr gerekli malzemeyle Aksaraya gelnuştıl. Kazada olen 12 kışıden bazılannın kımlıklerı bellı olmustur. ölüler ve varalılar arasında Sıirt (AP) Milletvekili Halim Arss'ın eşi ve çocuklan da vardır. Kımlıkleri belli olan ölüler funlardır : (Arkası Sa. 7, Sfl. 2 de) Gürsel anıldı Resmî tören GÜKSELİN MEZARINA ÇELENK KOYAN RESMÎ HEYETLEE ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ddrdüncü Cumhurbaşkanı ve 27 Mayıs devrımı onderi Cemal Gürserin binnci olüm yıldonümu dolayısıyle yetkililenn son dakıkada aldıklan bir kararla dün saat 11 de Anıtkabir'de duzensız bir resmi toren yapılmı?, Gürsel'in kabri başuıda saygı duruşunda bulunuhnu* ve çelenkler konulmuştur. Önceki gece geç vakte kadar resml toren konusunda bır ışaret gelmediği için gençhk ve oğretmen kuruluşlan temsılcılen resmî törenden once ayn olarak gelnüsler ve saygı duruşunda bulunrnuşlardır Saat 11 de başlayan resmi tören ve saygı duruşuna Cumhurbaşkanı adına Genel Sekreter Cihat Alpan, hükumet adına Koyişleri Bakanı Turgut Toker, Anayasa Mahkemesi Başkanı tbrahim Şenil, Genel Kurraay Ikincı Başkanı Orgeneral Fikret Esen, Tabii senatörler, kontenjan senatörleri, CHP'li ve GPTi bir kısım milletvekilleri ve senatörler, GP Genel Başkanı Tnrhan Feyzioflu. MP'li senatör Mansur Ulusoy, TÖ» Genei Sekreteri Cemal Hakkı Seiek, CKMPTi Mastafa Kaplan. AP'li Sakarya milletvekili Nuri Ba y«r, Yargıtay Baçkant İmrao öktem ve Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Gündıiz, Türklş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, Ankara Valisi Celâlettin Coskun. Belediye Başkanı Halil Sezai Erkut katılmışlardır. Cumhuriyet Senatosu Başkan vekillerinden Sırn Atalay törende bulunmuştur. Meclis Başkanı Bozbeyli ve diğer Başkan Vekilleri Ankara dışında olduklarmdan, Ankarada bulunan tek Başkan Vekili Ahmet Bilgin'in de aynı saatte (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yunanistan, Türkiye ile iktisadi ,» • • >ı ıçm komisvon kıırdu U y g u n ortam••• Diplomatik gözlemcller, Türk Romen ılişkilennin fevkalâde bir safhaya gırdiğini ve her türlü anlaşma için müsait havanın olduğunu söylemişlerdir. Görüşmelerle ilgili pazar günü ortak bir bildiri yayınlanacaktır. «Gurbette mület» dıye adlandırılan Adakale Türklerımn üzennde asırlardır yaşadıklan Ada, ya pılacak olan buyuk baraj içinde sular altında Kalacaktır. Orada birbırlerıne fcenetlenmiş, hepsi birbirine akraba olan Türk ler ıse göçmen olarak Romanyanın çeşıtli yerlerıne dagılmak yerıne mutlaka Türkiyeye donmek istiyorlardı. (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) Ölüler ve yaralılar Rumen Devlet Başkanı Demirel'i kabul etti Resmi goruşmelerden sonra Rumen Devlet Başkanı Chıvu Stoıca, Başbakan Demirel'i kabul ederek serefıne bir oğle vemeği vermiştir. Stoica ve Demlrel, yemekte bırer konuşma yapmış; Romen Devlet Başkanı, Başbakana erik rakısı ikram etmistır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ATtNA Turkiye üe Ynnanistan arasında iktisadi işbirlifini geüştirmek üzere, Yunan İktisadî DfiTenleştirme Ba kanı Konstantin Tanos'un baş. fcanhğmda bir komisyon kurulmuştur. Komisyon öyeleri, bellibaşlı Bakanlıklann yüksek memurlanndan meydana gelmektedir. Tşbirliği çalışmalannda genel sekreterlik görevleri de Diizenleştirme Bakanlığınm NATO Dairesince ifa edilecektir. "'akında çalışma gruplan kurulaeağı ve bıınlarm Türkiye ile iktisadi işbirIiği için bir plân hazrruyacaklan bildirilmektedir (K. DAPONTE bildiriyor) ATtNA Türk • Yunan Zırve Toplantısı hakkında Yunan hükümetinden bilgi almak ıçm dun (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) (Dıs Haberler Servisi) "Avrupa Ekonomik Topluluğu II semineri çahşmalanna başladı Mücahit BEŞER İktisadi Kaikmma Tesısı tara fmdan duzenlenen Avrupa R'kononnk Topluluğu «Ortak Pazar» ve Turkıye konulu semıner, dun HıJton'da. tanınmış ış ad3mı Vehbı Koç'un Başkanlığında çahşmalanna baslamıştır Bılım adatnlarının, ıktısatçıların, sanayıcılerm ve Devlet Plânlsma Teşkılâtı temsılcıleri D U katıldıkları ve bır hafta devam edecek olan semınerı bır konuşma ile açan Vehbı Koç, soyle demıştır • «12 Eylul 1963 tarihinde imza edilen v e bîr Aralık 1964 de yürürldğe eiren Ankara anlasması ile Tnrkiye ortak fiye olarak Avrupa ekonomik toplnlueu na katılmıstır. tlk bes senelik hazırlık devresinin nç senesı geçmis bnlunmaktadır. Hazırlık devresinin bıtmesine ıkı senemiz kalmıstır. Her ne kadar hazırlık dönemini anlasma hükum lerine dayanarak beş sene daha nzatmak mümkünse de Türkne nin ılk bes sene sonnnda eeçış dönemine başlamasının ekonomı miı yönünden daba faydalı olacağına inanmaktayız. Bu sebep ten, Türkiye sanayii ve ziraatı ile meşçnl olan resmî ve Azel «ektöre çok mühim vazifeler düs (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Universite giriş sınavı sonuçlan yann ilân ediliyor Üniversitelerarası girıs sınavı sonuçlan, bellı olmustur. Sonuçlar, bugün öğleden sonra Devlet Matbaasmdan almacak ve yarından itlbaren Türldye'deki bürttn Uselere ve Mılli Eğıtim Müdurlüklerine dagıtılmaya başlanacaktır. Bu yıl gırış sınavlarına 45500 oğrenci katümıştır. Bütün fakültelerin kontenjanlan ise 10 bın 282'yı aşmamaktadır. Dığer taraftan tstanbul Teknık Üniversitesı gınş sınavlan ıçın aday kayıtları oncekı gün sona ennıştır. Teknik Üniversitede de aday öğrencı sayısı ile fakulte kontenjanlan arasında büyük fark vardır. Smavlara gırmek ıçın müracaat eden 6 bina'en fazla öğrenciye karşıhk fakülte kontenjanlan 1300'ü aşamamaktadır. ORTAK POLİTİKA Bir Sosyal Sigorta doktoru grevci/ere 5 bin lira bağışladı BURSA Oylak kaphcalarmda dınlenen Çalısma Bakanı Erdem, «Sosyal * Sigortalardaki grevin, birkaç gün içinde tatlıja baglanacağım sanıyorum» demıştır. Öte yandan, Sosyal Sıgortalar Kurumu doktorlarından Kemal Ataç, sendıkaya 5 bın lıra bağışlamış ve bu para, maddı sıkıntı çeken grevcılere dağıtıltnıştır. ANKARA. (Cumburiyet Bürosu) Halen Romanvaya resmî b:r ziyaret yapan Başbakan Suleyman Demlrel başkanlıgmdaki Türk heyetinde, Demirel'in eşı Mazmiye Demirel üe Demirel'm özel Kalem Müdıirü Muammer Ekonom'un eşi Nezihe Ekonom'un berberi Nuh Akgün'ün de bulunduğu bğrenümıştir. Berber Nuh Akgün'e hlzmet pasaportu verfldiği kayıtlardan anlaşrlmıştır. Demirel'in beraberinde olan Nazmıye Demirel ile Özel Kalem Mudürünün eşl Nezihe Ekonom'un saçlarmı yaptırdığı Nuh Akgun, Ankarada bir kadm berber salonunda çalışmaktadır. Romanya ve Rusya gezisinde sık sık düzenlecek toplanülan göz önüne alanlar, beraberlertnde kuaforlerini de götürmeyi uygun bulmuşlar, böylelıkle berber Nuh Akgün de Başbakan Suleyman Demirel başkanlıgmdaki büyük heyete dahıl olmustur. Bayan Demirel'in berberi de Romanya'ya gitti • BAŞBAKAN DEMİREL, BAYAN DEMIKEL VE BCJMEN BAŞBAKANININ EŞİ BİR ABADA (Fotoğraf : AJL ) ANFj\RA (Cumhurivet Bürosu) Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim lekin, dün verdiği üemeçte yurda gelen; ancak mevcnt hükumlere gore ithal edilemiycn eşyalarla ügili açıklamada bulunarak, gümrüklerde bekleyen 1663 otomobil ile kamyonun, önömfizdeki çünlerde açık artUrmavla satılacağını söylemiştir. Normal olmayan yollardan Türkıyeye getırılen eşyaların hemen her yıl tasfıyesının yapıldığuu belırten Bakan Tekın, gıimruklerde 20 yıldan berı bazı eşyanın bekledığı yolundakı haberlerin doğru olmadığını ıfade ile özet olarak çunları soylemıştır: «Mevcnt hükümlere göre, Itbali yapılamıyacak eşyanın yurt dısına ihraç kaydiyle satışlan yapılaDIY\RBAKIR Bıths'e bağll bilmektedir. Yürürlükteki kararYayvantepe Koyu yakınlarında nameye göre ilgililerin yaptıkları dun, Mıdyat'tan cızre'ye gıtmekte müracaatlar, tasfiye edilmek isteolan Baran otobusu, maskeli 9 nilen eşyanın millî ekonomrye cidsoyguncu tarafmdan durduruladi zararlar verip vermiyeceği yörak, soyulmuştur Saat 16 30'da, nünden değerlendirilmis ve ellerınde sılâh bulunan soyguncu2.551^41 lira değerindekj eşyanın lar, otobusün on ıo çıkarak, içindurumu ise reddedilmiştir.» de bulunan 35 yolcunun paralanm (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) ve kıymetlı eşyalarını almışlardır. Gümrüklerde bekleyen o t o m o b i l l e r , açık arttırma ile satılacak Ecevıf, eski DP'lilere karşı AP'lilerin takmdıklan tavrı övdü AYDIN CHP Genel Sekreteri Bulent Ecevıt. Şehrimizdekı konuş masında, eski DP'lilerin maziyı ih ya etmek gayretlenne karşı AP'lilerin takmdıklan ılgısiz tavrı 6vmüş, •Kimse, 27 ÎMayıstan bir gnn, bir ay bir yıl bile geriye gitmeye razı olmayacaktır. Bir geriye gidiş hareketi yaratmak isteyenler, !zmir'de son bir defa basansızlığa nğramışlardır» demıştir. Ecevıt, Amerikan ış çevrelerınm tavsiye kartıyle ve içerdeki büyuk iş adamlannın desteğiyle Bas bakan olduğunu ileri surduğü Demirel'in, bu yüzden kendılenni susturmak istediğini, bunu da ancak bugunku Anayasa sısteminı değiştirmekle yapabileceğini söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sö 3 de) Tek dersten kalanlara bir imtihan hakkı daha verilmesi bekleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Tek dersten smıfta kalan ortaokul ve Iıse ogrencalenne yeni bır sınav hakkı tanınması yolunda milll Eğitım Bakanlığınca bir ltarar alınacağının kuvvetle muhtemel bulunduğu belirtHmektedlr. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Sağlık Bakanı Ozkan, dün, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasaa Polatkan'ın naaslannın ailelerine verilmesi konusnnda sağuk yönünden bir sakınca bulunup bulunmadıği yolundaki Adalet Bakanlığmuı yazısına cevap verildiğini bildirmis ve «Hıfzıssıhha kannnuna aykın bir durum yoksa cesetler, sahiplerine verilebiIir> demiştir. Bu arada, Adalet Bakanı Dinçer, «Naaslann verUmesi gerektiğini» ifade etmiştir. özkan bu konuda şunlan söylemiştir: «Adalet Bakanlığmuı bu konudaki yazısına bir hafta önce cevap verdik. Esasen aradan uzun bir süre geçtiği için esptlerin sağ bk yönünden zararsra bale gelmesi lâzımdırj Öte y;.ndan, Adalet Bakanlığı yetkılılerınden oğrenıldığıne yore, Sağlık Bakanhğının bu yazjsı uzerıne Adalet Bakanlığı gereklı formalıtelen tamamladıktan sonra cesetler ailelerine teslım edılecektır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) imrah'daki naaşlar ailelerine verilecek Celâl Bayar lımir'den döndü . Bır hafta önce lzmır'e giden Celâl Bayar, dün gemıyle sehrımıze donmustur Bayar'ı nhtım da kızı Nılufer Gursoy, torunları ile eski DP milletvekilleri ve «28 Nisan» olaylanmn iınlu polislennden Zeki Şahın karşılamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü 3 de) Maskeli Ye silâhlı 9 kişi, bir otobiisün 35 yolcusunu soydy DİİDUK!. Trafik lstanbul'da zaten bır âlemdi, simdi büsbütün keşmekeş haline geldi. Beyazıt Eminonü yolu tamamlanmadan yapılan yön değişiklikleriyle eskiden 10 dakikada alınan mesafe bugün sabab ve aksam, yarım saatte, bir saatte güç alınıyor ve tabii lstanbulIular sıkısıp kaldıklan sırada ilgilileri hayırla yadediyorlar. Dünyada her şehir mutlaka yeni değildir ve her şehirde mutlaka caddeler geniş de degildir. Hattâ sokak ve caddeleri tstanbuldan daha dar, nüfuso ise daha kalabalık pek çok yer vardır. Üstelik vasıta sayısı oralarda tstanbul'un birkaç katıdır. Ama buna rağmen sıkısıklık, hele bövle bilçisizlikler yüzünden karsılasılan dar boğaz sıkısıklıklan ender görülür. Çünkü oralarda «trafik. artık bir bilim dalıdır, sadece polis tarafından yönetilen bir «tanzim» isi değildir. Yüksek mühendisleri, mühendisleri, uzmanları vardır. Trafik polisi ise teknik adamların nznn etüdler sonunda hazırladıklan trafik plânının uygnlanmannda devlet otoriteiini kullanarak yardımcı olnr, tanzimei olnr, bepsi bu kadar.. Bızde ise sanılıyor ki, bir avuç memur düdüğü çalınca vasıtalar yollarda hızla kayacak, devlet de fiyakalı düdüklerle otoritesini göstermiş olacak. Oysa taksimetreleri mecbnrî kılmaktan, ve teferrnat kabul edilecek baska aksaklıklan bile düzeltmekten âciz bir teskilât istediti kadar düdük Sttürsün, ön tedbİTİer yan tedbirler aünmadıih takdirde hiçbir ise yaramıyacaktır. (Vitekim yaramıyor. Şimdi son duruma »akalım: Köprüden sagı takip ederek gelen vasıtalar önce t'nkapanı vönüne geçiyor ve yeni yapılan deve boynnnu dolasıp Teni Cami veya Iş Bankası önünden Sirkeei'ye çidiyor. Deve boynunn çeçmek için, vasıtanın sağdan sola kayması gerek. önü kesilmese kayacak d?.. Ama Sirkeci'den yine Unkspanı vSnüne giden ve solu takip eden vasıtalar da avnı vol üzerindedirier. tki çrup deve boynu kavşagında kesisiyor ve evrcunanın ilki orada baslıvor. Divelim deve bovnondan kurtulduk. Bu defa Bahçekapı kavşajında ikinci açma OLAYLARIN ARD1NDAKİ Soyguncular, daha sonra, otobus yolcularının bakışları arasında, dağa çıkıp kaybolmuşlardır. Butun Mıdyat Jandarması meçhul soyguncularm yakalanması ıçın, âdeta seferber olmustur. Ayrıca, olaydan, Mardın Jandarma Alay Komutanı haberdar edılmiştir. ALEV ALEV AHMET BİLGİN, NİKÂHTAN SONRA EŞİ (Sağında), ÜVEY KIZI VE DAMATLARIYLA™ (Fotoğraf: Mustafa tSTEMl) 100 den fazla Komünizmle Mücadele Dernegi kapatılacak İZMIR Komünlzmle Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç Saüet Solak, dün duzenlediği ba sın toplantısında yüzden fazla şubenin kapatılacağını açıklamıstır. Solak, gerekçe olarak, subede çalısanların «lyi niyetli olmadıklarını» göstermlstlr. AHMET BILGIN EVLENDI ANKARA 1316 Antakya tevellutlü, Eczacı Okulu mezunu, üç çocuk babası, X. donem mılletvekili, Kurucu Meclis uyesı, 1. dönem Kırşehır Milletvekili, halen Etfırne MP Mılletvekih, Mıllet Merlısı Baskarvkilı Ah F. W. KENYON Vahdel GOLTEKIH PAZAR GÜNÜ CUMHURİYET'TE Fikret OTYAM yanyor met Bilgın ile, 1335 Kırşehır tevellutlu Sabıha (Erhan) Yağı zatlı, Muçteba Bey'in önünde, aile dostlannın huzurunda ian saat 11.00 de dunya »«nae gırdıler. Bayan Sabiha'nın yakınlan ile Ahmet B:ÎKin'ın \skınları olan (Arkau Sa. 7, SU. 1 de) za giriyoruz. Bir yandan Sirkeci tarafından gelen otobüsler yolu tıkıyor, öte yandan giden otomobil, otobüs ve kamyonlar. Canhıras düdük sesleri arasında, 4 üncü Vakıf Hanın önünde zamanına göre, S dakikadan yarım saate kadar istirahat ediliyor. Sa diğer yön? Vasıtaların bir kısmı Vilâyetın yanından, bir kısmı da Sultanahmet'ten Gülhane Parkı önüne çıkıyor. Hepsi o daracık Sirkecı Gülhane hattı arasında kılitlesıyor. Cstelik Ebussuut Caddesinden gelen kamyon, araba, sırık barnalı kafilesi de sürre alayına karışınca manzaranın letafeti büsbütün artıyor. Ynkarıda da söylediğimiz gibi, bütün bu kesnekesin sebebi yolsuzluk degil aslında bilgisizlik ve densizlik. önce bir (Arkası Sa. 7, Sü. t de) **+
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog