Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

§' mamulleridir. g S i CEZİNE I Toptan Satış Tomruk Sok. 29/A Tahtakaleİst. En makbul hediye « 44. yıl soyı T549J umhuriyet KURUCUSÜ: CTJNUS NADl Telgraf ve mektup a&resfc Cumburlyet tstanbul Posta Kutusu: Istanbul Na 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 90 2 i 42 97 22 42 96 22 42 99 TÜRK TİYATROSÜ ISİKLOPEOİSİ gelmis. ge1 yerll ve yabancı ya nu? oyunlann listesi; bahceler, ünlü yapıtlann özetleri tün TİYATRO TARİHİ'miz hep bu de. Fiatı 25 Lira. BEIVIZİ KİTABEVİ İlâncıhk: 2087/10836 I Perşembe Î4 Ey/Of 1967 Hazine arazisi müiüaç Cumhuriyet Biirosu ANKARA Adalet Partisi iktidan, toprak dağıtılması konusundaki görüşünü değiştirerek hazine topraklarının «topraksız köylüye> dağıtılmasına karar vermiştir. Bu husus Başbakan Demirel tarafından önceki gün bir sorumuz üzerine açıklanmıştır. Demirel: «Mâkul ölşüler iginde dağıtım yapıiâcaktır» Başbakan Romanyada Demirel • Msurer el sıkışryor (AJI.) köylüye daâıtılıyor Başbakan Demirel «Haztae topraklannm dağrtılması» ile ilgili bir sorumuza özet olarak su cevabı vermiştir: •Bugiin elde mevcut kanunlara göre. toprak dajçıtımı için hazırlıklar yapılmıştır. Burada hakiki ibtiyae sahiplerinin mutlaka iyi tâyin edibnesi lâznndır. Türkiyede toprak dağıtımının Z Z yıllık bir tatbikatı vardır. Bu tatbikattan elde edilecek intibalara göre, hakiki ihYılmaz ÇETİNER tiyaç sahipleri doğru olarak tesbit edilecek bir, toprak Bükreş'ten bildiriyor doğru olarak tesbit edilecek iki, üçüncüsü de sadece toprak değil, toprakla beraber diğer ihtiyaçları da dü : şünülecek. Biz Türk vatandaşmı devlete ait arazi üzeBaşbakan Süleyman Demirel ve Bayan Demirel, beraberindeki Türk Heyeti, Hava Yollarının «Seç» uçarinde kiracı görmek istemeyiz. Devlete ait araziyi Türk ğı ıle Bükreş'e gelmişler ve Baneasa Hava Alanmda vatandaşına maletmek ve bunları devletin kiracisı olRumen Başbakam Maurer ve eşi tarafından törenle maktan çıkanp, devlete vergi veren vatandaş haline karşılanmişlardır. getirmek sosyal yapıraız icin çok faydalıdır. Turk ve Rumen bayraklan ile Simdi bir tniktar daha ileriye gidedonatılmış Baneasa Hava Alanı ceğim, bn maksatla mevcut olan •na ınen, Demireli getıren «Vi»razinin vurdumuzun çeşitli bölgecount» 794 tipı uçak pistte dursinde hakiki ihtiyaç sahiplerine mâ duktan sonra Bükreş Büyükelçı kul ölçüler içerisinde dağıtılması ınız uçağa çıkarak Başbakana yapılacaktır ve bu, bugünkü gürümulâki olmuş v e uçaktan önde müz ve memleketimizin imkânlaBayan Demirel, onu takiben rı icerisinde kuru toprak dağıtmak Başbakan Süleyman Demirel. tan 1leri bir tarım reformu şeklinde Dışişleri Bakanı thsan Sabri düşünülmektedir. Yâni diğer unsur Çağlayangil, Sanayl Bakanı larını da icine alan. yine seçim beMehmet Turgut, Enerji ve Tayannamemizde söylediğinıiz gibi ve bıi Kaynaklar Bakanı Refet benim 7 ekim 1%5 de Konyada yapSezgın çıkmışlardır. tığım konuşmada söylediğim şckilde toprağın. toprak meselelerinin Demirel ve Maurer, daha sondiğer merhalelerini dü^ünmekteyiz. ra. hava alanındaki askerî şeSnylediğim şekilde çok dikkat ve ref kıtasının karşısında yan ya iliııa istiven bir mevzodnr. Vatanna yer almışlar ve bando Türk daşlarımız arasında dikkat ve itiIstiklâl Marşı ile Rumen Mıllî nayla yapılmadıjı takdirde ebedi nl Marşını çalmıştır. Daha sonra zalar açabilecek bir mevzııdur. seref kıtasını denetlıyen BaşbaBugiin mahkemelerin dosyalarınm kan Demirel, seref kıtasının vap yansını toprak kavgaları teşkil emıs olduğu resmi geçidi izlemiş der. bütün vatandaşları birbirine dü YILMAZ ÇETtNER tir. şürecek, memleketimizi bir sulh Bu arada hava alanında topirinde yaşıyan insanlar yerine niza lanmış olan kalabalık halk kıtIrinde yaşıyan insanlar diyarı halesi Başbakan Demirel ve Türk line gretirebilerck ve tatbik kabiiiHeyetine tczahüratta bulunmu» ycti olmayan bir şeye biz gitmek isgenç kızlar Bayan Demirel» bir temiyoruz. Ve esbabı mucibemiı buket vermiş.tir. budur. Formülümüzii tâyin eden Başbakan Demirel hava alaesbabı mfidbemiz budur.. nmdan sonra saat 12.30'da Rumen «Halk ve Vatan Kahraman İki yılda değişen göriiş ları Anıtı» ile «Türk Şehitligi» Başbakan Demirel'in son basın ne çelenk koymuştnr. Yılmaı Çetiner dün Basbakanl» toplantifinda toprak dağıtımı koKONUŞMALAR beraber uçakla Romanyaya hanusundaki bu beyanı ile daha önce Rumen Başbakam daha sonra reket etmiştir. Arkadasımız; DeÇeşitli konuşmalarda bu bususta Turk heyeti şerefıne bir oğle ye mirelin Romanya ve Rusyadaki ileri sürduğü fikirlerin zamanla meği vermış ve Türk Rumen temaslarını günü gününe Cnmdeğişmiş olduğu anlaşılmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) hnriyete bildireeektir. Bilindiği gibi Adalet Partisi iktldara geldikten sonra gerek hükumet programında, gerek seçim beyannamesinde, gerekse Başbakan Demirel'in toprak reformu ile ilgili çeşitli konuşmalarmda bu konu incelenmiş ve Başbakan kesin bir ifade ile «Türkiyede dağıtılacak top rak bulunmadığmı» acıklamıştır. Demirel 1965 yılı seçimleri sıraKendisi politika lcabı tersıni söylüyor ama. aslında kamo oyunn aydınlatan Türk Tunan ortak bildirisi değil bizzat Sayın Bas sında 7.10J967 tarihinde Konya'da yaptığı konuşmada toprak reformu bakandır. ile ilgili olarak özetle şunlan söyleNe vardı meshur bildiride? : Geleneksel Türk • Ynnan dostlumişti: gu, antlaşmalara genel olarak nyulacağı, Kıbrıs ibtilâfının barıs yo(Arkası Sa. 7, Sıl. 1 de) Inyla çözümlenmesi. Çözümlenme için lemaslara devam edilmesi.. Bütün bunlar bir ortak protokolda zaten bulunması gereken klâsik sozlerden ibarettir. Oysa kamu oyunun istediği Yunanistan'ın gerçek niyetini bilmek idi. Sayın Demirel'in basın toplantısındaki koCEMAL nnşmasından öğreniyornz ki, cnnta hükumeti, bildiriye girmeyen niyetini ve ana istegini Keşan Dedeağaç görüsnıelerinde ortaya koymustur. AET toplantısı Başbakan, çogunlukça beğenilen dünkü konuşmasında meseleyi pek güzel açıklıyor ve diyor ki : sona erdi «Bir kere Adada yaşayan soya'aşlanmızın güvenliklerı, hak ve ANKARA, (Cumhuriyet Bnromenfaatleri mutlaka korunacaktır. Tdrkiye'yi v e cemaatımizi tatmın sn) CHP Merkez Yönetim Kuruetmeyecek bir çozüm yolunun taraîımızdan kabulü bahis mevzuu lu üyesi Gazıantep Milletvekili Ali olamaz. Aynca Türkiye'nm Ada uzerındekı tarihi haklan ve Ada Ihsan Goğüş. hükümetin Millet nın Türkiye'nin güvenhği bakımından önemı de, meseleye çözum Meclisinın deneümınden kaçtığmı yolu ararken, daıma gözönunde bulunoMrduğumuz bir husustur. belirten bır soru önergesi vermiş, Biz nasıl bu esaslardan vazgeçmez isek, bu konu ile ilgilı olanlann hukümetı Meclise ve Turk milleda kendilerıne göre gorüşleri ve prensıplerı olması tabıîdir.» tine savgılı olmaya davet otmistir. Sayın Demirel'e göre, bu tabiî çekişmede dikkat edilecek husos «mazıdekı tecrübelerı bır o'ers sayarak basiretle hareket etmek ve Goğüş. Meclıs Başkanlığına gonihtllâfa barısçı bır çözum yolu aramaktır>. Başbakan bn baslangıcı derdıği önergesınde Millet Meclisinın denetim yollarının Anayasada yaptıktan sonra, asağıdaki açıklamaya geçiyor : gösterildiğini, ancak bu arada söz «Bu gibı hallerde katî ve değişmez bır forroül üzerinde direnip IZMİR Turkıye AET Karlü ve yazılı sorulara cevap verilkalmak meseleyı barısçı yollarla çözmeyı zorlaştmr. Âdeta imkânma Komısyonu 4. toplantısı somedığini ele almakta ve özetle şöy sız kılar. Benim için tek çözüm yolu budur diye ortaya çıkmak bir na ermıştır. / le deraektedir: şartı dikte etmektir. Mukabil taraf için kabul veya reoden gayn bır Dun bır basın toplantısı dü«Milletvekili olarak. hükümeyol kalmaz. Kıbrıs ısinin bugüne kadar barısçı bir çözüm yoluna zenleyerek gazetecılere bilgı vetin vazılı sorularımıza cevap kavuşamamasında Yunanıstan'm Adayı kendisine ılhaktan gayrı bır ren komısyon temsılcilerı, ıkı vermekten kaçınmasını aslâ sahhal seklini mümkün görmemesi baslıca âmil olmuştur • gun süren çalışmalar sırasında si bir mesele olarak almıyoraz. Demek ki, Kesan Dedeağaç gorüşmelerinde Ynnanistan'ın cnnTürkiye AET arasındakı ekoBu saygısızlık, temsilcisi oldnta hükumeti, Kıbrıs'ı ilbak etmeyi mnzakere masasına getirmiş, nomık gelışme konusunun ınce ğumuz büvük Türk milletine ve Türk Hükumeti de, «komşumuz Yunanıstan'm ıdaresını ellerınde bu(Arkası S3. 7. Sü. 3 de) lendığını bıldırmıs ve «Türkiye luncyuran zevata Kıbns meselesindeki sıyasetimızın temel unsurlaile toplnluk arasındakı ticarî mü rıni. büyük bir açıklıkla ifade etmiştir. Bnnda ne var? denilecek. nasebetleri arttırmak yolunda Aslında bnnda her sey var. Bnnda. Yunanistanın Türkiye tarafınortaklık konseyinin gayretlerini dan yutulmayan oyununnn ilk perdesi var, ve bnnda. Kıbns bakıve özellikle tütün, kuru üzüm, mından geleceğin tehlikcsi var. incir ve fındık için Ankara anOyun sndnr : laşması ile öngörülen tarife kon Yunanistan cuntası, icerde ve dısarda prestijini sağlamak için, tenjanlarımn ikinci defa arttı«eçimle isbasına gelmiş hükumetler gibi Kıbrıs'a sanlmıs, fakat derılması ile ilgili kararlann müs ğisik bir taktikle sanlmıştır. Taktik değisikliği amaçta değil, amaca pet bir şekilde karşılandığını» açıklamışlardır. giden yollardadır. Eski hükumetler Enosis'i bir yem olarak kamu oylan karsısında daima kullanırlar, ama resmi müzakerelerde ilbaAynca, «Türkiye ihracatının kın nznn vâdeli olabilece|ini, ancak Kıbrıstaki Elenlilerin oylanna arttınlmasının ürünlerin çeşitlendirilmesine» bağlı olduğunu bağlı bulnnduğnnu söylerlerdi. Cnntaeılar ise meseleyı doğmdan Güven Partısı Millet Meclisi ifade eden komisyon temsılciledogrnya müzakere masasmda taalletmek istemişlerdir ve bnnnn ceGrup Başkan Vekilı tstanbul rı, tarım politikasının geliştiril vabını altnışlardır. Ancak, bn cevap onlar için zaten belli idi. Şimdi biç şüphe etmiyornz ki Ynnanistan, ikili görüşmeyle gi Milletvekili Çoşkun Kırca, bu mesı için tespıt edılmış prensıpgün, bir açıklama vaparak Ziralerle uygun düştüğü ölçüde, kon riştiği iyi niyet gösterisinden sonra yeni bir maceranın hazırlığına at Bankası başta olmak üzere seyin, Türk hükumetının taleple baslayacaktır. Mnbtemelen hazırhğa Ynnan kamu oynnu tahrikle kamu kuruluşlan tarafından a* rinı kabul edeceği bildirilmişgirecek, onn Kıbns'taki iç çatışmalar takip edecek ve bütün bn ha çılan kredilenn müstahsıl kitletir. zirlıklar belki de Makarios'nn devrilmesi, Ynnan ordnsnnnn basınlerine ulaşması lüzumu üzennDaha sonra gazetecilerin çeda bnlnnan Grivas'ın idareyi ele almasına kadar nzayacak. Öyle gö de durmuş v şunlan söylemisP şitli sorularını cevaplandıran rülüyor ki, cnnta hükumeti fiilî egemenligi sağlamadan sonnç alıtir: temsilciler, namıyacaği kanaatindedir ve amaca varmak için oynnnn diğer percZamanında yeterli kredi bnTürkiyenin sanayi alanında delerinin oynanması gerektigini düsiinmektedir. Iamamak yüzünden ve baska se bazı Avrupa ulkelerinden daha Kısacası, bildirideki barısçı, iyi niyetli siyasi edebiyata rağtnen beplerle, milvonlarca köylü ve çok geliştiğini söylemişler ve Kesan Dedeagaç görüsmeleri daha maceralı bir dönemin temelini çiftçinin agır faizle para almala«Demirperde memleketleri ile tl at~»ıstır. Sayın Demirel, Ynnan isteklerini, «herkes elbette fıkrinı n veya mahsnllerîni ncnza sat carî ilişki knrnlabılır mi?> şeksavtınur» sözleriyle, nezaket ölçüleri içine ne kadar sıkıştırmaya çamak dnrnmnnda kalmalan 5nlndeki bır soruya ise, «Devletçi lısırsa çalışsın, durum eskisinden her balde daha ivı olmayacaktır. lenmelidir. Zira! alandaki devülkeler gerçek fiattan ziyade Bn tahminde haksıı çıkarsak, samimiyetle ifade rdelim. kendimizi let yardımı kövlü ve çiftçiye damping yapmaya kalkartar. Bu bahtiyar sayacağız. yaramalidır Avrıca devletin nnn için böyle bir sey düsünü(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) lemez» cevabını vermışlerdir. Ecvet GÜREStN Haziney e ait 5 milyon dönümlük «ihtilâfsız» toprak tesbit edildi KOLLiAS TURKİYE'Yİ GERÇEKÇi OLMAYA DAVE1 ETTî Yeni bir görüşme için Türkiye teklif yapmayacak K. DAPONTE bildiriyor TtNA Yunan Başbakam Kollıas, dun, Trakya görüşmeleri il« ilgili beyanlannda Kıbrıs dâvası ıle ılgılı Yunan göruşiennin mılletlerarası prensıplere v e bütun Helenızmın arzulanna uygun bulunduğunu söj'lemıştır. Beş aylık Yunan askerî hükumetınin başkanı Kollıas, Trakya gorüşmelerinden sonra yaptığı bu ılk resmi beyaniarda, Kıbns konusunaa şunlan söylemıştır : «Türk Yunan dostlngunnn yeniden kurnlması yolnnda yapılan görüsmeler çerçevesinde Kıbns dâvası da tümü ile ele alınmıştır. Resmi bildiride de belirtildigi gibı. iki devlet arasında iyi münasebetler ve samımiyet kurmak Kıbrıs dâvasının âİZMİR, (Hikmet ÇETLNKAeil bir sekilde çözümüne de bağ ÎA bildiriyor) CHP Genel lı bulnnmaktadır. Görüsmeler Sekreten Bulent Ecevıt, Kesırasında iki tarafın görüsleri şan • Dedeagaç zirve toplantıuznn ve samimi bir sekilde orsı hakkmda .Türk iunan götaya konmustur. Görüslerimiz arüşmelerinde Kıbrıs için bir ançıkca belirtilmistir. Bu görüsler lasmaya degil bir anlasma umuise mılletlerarası prensıplere ve dnna bile varılamadıiını» söybütün belenizmin arznlanna nylemıştır. irnn bulnnmaktadır. Sarsılmas Turkıye Avrupa Ekonomık bir sekilde nzerinde ısrar ettiğiTopluluğu Karma Parlimento miz teklifler adalrti faydalılık Komısyonu toplantısına katılan ve «iyasi realite ile bajdastırEcevit, «Cumhurivet» e verdıği raakta, Kıbns balkının barıs ve demecınde sunları söylemıştır: refab içinde vasamasını garanti «İçinde bulnnduğnmuz dö(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) nem K:brıstaki baklarımızın elde edilebilmesi için en elverisli dönemdir. Ama imkânların ge regi gibi değerlendirilmediği kanısındayım. Sayın Başbakan na sın toplantısında barıs yolunun nznn bir yol oldngnnn söylüyor, dogrndnr. Ama bn finümüze çıkan fırsatlann lamanında LEFKOŞE, (AP) Turk Yu değerlendirilmesine imkân sayıimamalıdır. Bngün Kıbrıs nan Başbakanlarının görusmeRumlan arasında kendi ülkesın sinden bu yana Yunan hükumede ve dnnya gözünde itibarsız ti ile ilk defa temasta bulunmak ve zayıf bir Yunan hükumeti üzere Kıbns Dısısleri Bakanı vardır. öyle tahmin edilebilir Spiros Kipriyanu bugün Atinaki, bu Ynnan hükumeti kendi ya gidecektir. teklif ettiği ve kabnl ettirdiçi Kıbrıs'ın temsıl edilmediği Basbakanlar seviyesinde bir top Turk Yunan gorüşmesı haklantı ile dünyaya karsı bir sata kında iyi haber alan kaynakların te iyiniyet gösterisinde bulunbıldıra"ığine göre, Kıbns hükumak Ynnan balkının ve Kıbrıs meti hemen hemen hiçbir bilgi Rumlannın gözünde de Kıbns edınememıstır. için taviz vermeven bir bükuHafta başında Kıbns Dışişleri (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Bakanı, Kesan Dedeağaç göruşmelen hakkında «Hiçbir bilgiye sahip de|ilim» diyerek herhangı bır yorumda bulunmaktan kaçınmıştı. II GÜRSEL'İN BİRİNCİ ÖLÜM YHDÖNÜMÜ ANKARA, (Cumhariyet Bürosa) 27 Mayıs ak devrıminın lideri, 4. Cumhurbaşkam Orgeneral Cemal Gürsel'i bir yal önce bugün yitirmıştılc 27 Mayıs 1960 da yapılan devrunin başı olarak halk ve memleket yararma sürdürdüğü çabası. çeşftlı çalkantılar icindeki olumlu davranı?ları, askeri yönetimden sivil yönetıme geçişteki uğraşılarından sonra 26 ekim 1961 de Türkiye Cumhuriyetinin 4. Cumhurbaşkam seçilen Cemal Gürsel, 14 mart 1966 tarihine kadar bu görevde kalmıştı. Ordu icJnde «A«» Caopat» dise «a» lan GürseU 1938 yılında hafif bir felç geçirmiş, iki yıl sonra bunu bir ikıncisi, ağır ve hafif olmak üzere dığerleri izlemişü. 12 ocak 1966 da ise, Çankaya köskünün babçesinde gezerken hafif bir sarsıntı geçirmiş. bu ara bir aya ğı da burkulmuştu. 10 kadar profesör tarafından yapılan konsültasyon sonunda Başkanın Amerikada tedavisi tavsiye edilmiş, rapor üzerine toplanan Bakanlar Kurulu raporu görüşüp kabul etmişti A ECEVIT: «ANLAŞMA UMUDU BILE YOK » Demirerin geıisini Yılmaz Çetiner izliyor Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kipriyanu Atina'ya gidiyor unün notion Yunanistana dikkat! Amerikaya gidiş Göğüş, Hükumeti Meclise ve Türk Milletine saygıh olmaya dâvet ettl GCRSEL Başkan Gürsel, 2 şubat 1966 da Amerika Cumhurbaşkam Johnson tarafından gönderilen özel uçak ile Amerikaya götürülmüştü. Gürsel Esenboğa Hava Alanına otomobille gelmiş, yüzündeki hüzün dikkati çekmiş, uğurlama töreni yeis içinde geçmişü. Otomobil çok uzakta duran Johnson'un özel uçağma yanaşmış ve Başkan uçağa ahnmışh. Amerikada VValter Reed Hastahanesine yatınlan Gürsel için önce iyi haberler gelmiş, fakat 6 gun son ra 8 şubatta Başkanın komaya gır(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Bayarın mesajı: "lürkiye'deki sanayileşme bazı Avrupa Ulkelerinden daha çok gelişti,, YENİ ROMANIMIZ F. W. KENYON Vatandaşlanma selâm ve sevgilerimi iletirim,, ALEV Çeviren: lefeciler konusunda . Mec/ı's Vahdet GÜLTEKİN Bundan önce gene garetemizde yaymlanan tJosephine» de Napoleonla İmparatoriçe Josephine'in, tBir Gölgenin Ardından» da George Sand'la Chopin'in maceralarnu anlatan araştırması istendi F.W.Kenyon ALEV ALEV'DE Ingüiz şairl Lord Byroıı'un sanat •• ask ihtirası îçinde geçen hayatını yazmıştır. Pazar Giinü Cumhuriyet'te Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Mü dürlüğüne, gazetenizin 4 temmuz 1967 nushasında (Elbistan olaylannın içyüzü) başlıkh yazıda, şahsımı hedef tutan asılsız ve gerçeğe uymayan haber yayınlanmış bulunmaktadır. (çaycılık) veya buna benzer her hangı bır tankatın mensubu bulunmadığım gibi, îslâmî esaslarla bağrtaşmavan bölücü hareketlenn karşı«ında bulunduğum şupheden varestedır. Gazetenizin devamlı okuyucu su olan ben, CHP den hemde (ortanın solu) fiknyatını benimseyen ekibin adayı olarak seçimlere iştirak ettim. Mesleğım icabı her çeşıt insanlarla temasım vardır. Tamamen hümanist fikirlerle dolu olan ben, Sivasta görevli iken tanıdığım Ismail Hakkı Toprak'ı Hacca geldiğı zaman. keza Sııudi Arabıstan da gorevll bulur.duğumda kendisine müzabır olmuştum. Türkiyeye döndüğümde bır nezaket zıyareti maksadile Elbistana gelen bu zata yaptığı m ev sahiphği istısmar mevzuu olmamalıdır. Ve iddia edildıgı ?ıbı Elbistan da yennden t»y*amamıştır Keyfıyetı, keza tutıînı ve davranışımızı, sağ düyu =ahibi her Elbistanlı takdır et • mektedır Bilgılerinızı rıcp ederım Dr. Ahmet Kemal KÖKsAL İZMİR Celâl Bayar dün saat 12'de «îzmır» vapuru tle şehnmızden ayrılmıştır. Yakmlan v e az sayıda eskl DP'lıler tarafından uğurlanan Bayar, saat U'de mısafır kalaığı Fent Eczacıbaşı'nın Küçukyalı'dakı evınden çıkmıştır Geminın hareketınden yarım saat önce lımana gelen Bayar. ılk de fa gazetecılerle konuşrnuş ve «Sorun bakalım artık. perhizi bozdnm» demıştir. Bayar, «Eskı DP'liIer bir dernek knracaklarmış. ne dersıniz?» şeklındekı «oruya «Denıek kurmak bir mesele midir kı .. Bunun nzerinde bu kadar durulnyor. Dernek adı altında bır sey knrnlamaz. Eski DP'liIer ıçin sosyal mabiyeyette bir toplantı yeri burulabilir.» şeklinde cevap vermıştir. Basın mensuplan Bayar'a da ha sonra toplantı yennın neresi olabıleceği sorusunu sormuşlar ve bu soruya da «Türkiyenin her yeri olabilir» cevabını almışlardir. Bayar konuşmasında, îzmır'li lerden gördüğü yakın ılgıye de temas etmiş, «Aziz vatandaşlanma vasıtanızla selâm ve sevgile rimi iletirim» demıstır Celâl Bayar, keniifini yolcu etmeğe gelenlerin teker teker ellennı sıkarak reşekkiır ettiktn sonra gemı kalkıncaya feadar güverteden ayrılmamıştır KAHİRE. (a.a.) Güvenilir bir kaynaktan öğrenildiğine gore. Mareşal Abdülhakım Amr ile ailesi üyelerinin mallarına el kon'nuştur. Aynı tedbıre. Mareşal Amr'm çevreSinHeki subaylar ve şahıslar için üe bajvurulmuştur. Mareşal Amfın mallarına el kondu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog