Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Prof. İlhan E, Postacıoğlu 538 sayılı kanun» gdre yazümıs sistematik ICRA HUKÜKü. . ESASLARI Son Yargıtay içtihatları, doktrin ve şahsi görüşler 744 SahÜ» Fıati: 40 Iira Yeni ÜniveTsite ve İsmail Akgün Kitabevlerinde (Taşraya ödemeli gönderilir) Cumhuriyet 10799 umhuriyet KTJRUCÜSÜ: rüNÜS NADİ V DERS ARAİÇLARI ıtı ve unalatı olduğu lçto ucuzluk bakımındao :ğiniz tek müessesedir. 44. y// toyr T5490 Telgraf ve mektırp adresh Cumhuriyet İstanbul Posta Kuhısu: tstaotral No 846 TelefonJar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 8 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 Çarşamba 15 EylBI 1967 dalml sergtmiz» açik ohıp fcatalog ierilir. AR. KİTAP, KIRTASİYE, DERS ARAÇLARl Ankara Cad. No. 78 tstanbnl Feta Reklâm; 1831/10795 Demireh «Rusya ile münasebetlerimiz memnuniyel vericidir» \«Mülî bütünlüğümüzü zedeleme hürriyeti mevcut değildir» \«Takip edilen iktisat ve nakit poütikası sarih ve kararlıdır» YUNAN KIRALI JOHNSON'LA KONUŞTU " Yunanistan, Kıbns'ı ilhaktan başka hal şekli görmüvor,, CUMHURİYET BUROSU ' A V K  R  Başbafcan Demirel, dün yaptığı basm toplantısında, Keşan ve Dedeağaç görüşmelerine deAivıuuuı ğinerek, «Yunanistan, Kıbns'ı ilhaktan başka hal şekli gönnüyor» demiş; milli bütünluğümuzü zedeleme hürriyetinin mevcut olmadığını söylemiş izlenen iktisat ve nakit politikasuiın sarih ve katarlı olduğunn ifade etmiştir. Başbakan, bu arada, Bük reş ve Moskovaya yapacağı gezüere de değinerek, «Busya ıle munasebetlerımızın memnunıyet verıcı olduğu nu» kaydetmiştir. Deraırel, Kıbrıs konusunda, ozetle deıruştır kı: «Kıbns ısının bugüne kadar barışçı bır çözuna yoluna kavuşmamasında Vunanistanın adayı keudisine ilhaktan gayri bir hal seklini miimkün görmemesi başlıca âmil olmuştur.» Demırel yıne Kıbrıs konusunda, bundan sonrakı gelışmelere de değinerek «Meselelere snlh yolu ile çare bnlanması, zannedıyorum ki hem memleketimiıin hem de bu ihtilâfta taraf olan Yunanistanın menfaatı ıcabıdır. Meselelere sulh yolu ile çare araroak kolay bir iş degildir. Sulh yolunn «onuna kadar knllanmak her iki memleketin faydasınadırj» demıstır Konstantin: "Cunta, benim hükumetim değil,, dedi (Dış Haberler Servisi) i Bıpiomatık çevrelere göre Kıral, gerek Kıbrıs gerekse Yunan • Amenka Uışkilennı ele almış, bu arada Yunan sıyasi durumunu da Johnson'a izah etmıştır Kıral ile Johnson'un Beyaz Saray'daki görüsmelen sırasmda, Cuntanın Yunan vatandaşlığmdan çıkardığı aktris Melıne Mercouri'nin başında bulunduğu bir grup, «Kahrolsun fasist Kıral!», «Kıral gitmelidir!» dıye bagırmıştır. Askerı cuntayı butunuyle des teklemedığı ve cunta ıçındekı bazı kımselerle arasının açık ol duğu ılen sürülen Kıral Konstantin, «The H'ashington Post» gazetesının bıldırdıSıne gore, bazı Amerikalı Senatorlerle yemek sırasında, Yunan hukümetinden «sizin hükümetini» dıye soz açan bır senatöre, «bn benim hükumetim değil» dıye cevap vermiştır WASHİNGTON Keşan Dedeağaç görüşmeleri ardından, Yunan Kırah Konstantin, Başkan Johnson'a, Başkanın dâveti üzerine, program dışı bir ziyarette bulunmuştur. Eski DP'lüer AFye çattı Celul Boyor "AtalUrk'ün meziyetleri bono gecti, YARDIM YOK Keşan ve Dedeağaç görüşmeleri Başbakan Dedeağaç ve Keşan görüşmeleri koausunda şualan soylemişür: tKıbng memlecindeki son inkisaf bic «Spbcsiz ki komsumuz Yunanistanın sayın Başbakanı ile yaptığımız Keşan ve Dedeağaç toplantılan olmustur. Toplantıdan sonra bir ortak bildiri yayınladık. Görüsmeler sonucundan kamu oynnn aydınlattık. Bu bnlusmanın neticelerini değerlendirmeden evvel, Kıbrıs meselesını btttün yönleriyle ve genel olarak bir defa daha gözden geçirmekte fayda görüyorum. Bu konuda açıkça bilinmesi lâzım gelen hususlar vardır. Bir kere Adada yaşıyan soydaslanmızın güvenlikleri. hak \e menfaatleri mutlaka korunacaktır. Tfirkiye'yi ve cemaatimizi tatmin etmijecek bir çözüm yolunun tarafıraııdan kabulü mevzuubahis olamaz. Aynca Türkiyenin Ada üıerinDEMIREL, DUNKU BASIN TOPLANTISINDA... deki tarihî hakları ve Adanın Türkiyenin güvenliği bakımından önemi de, meseleye çözüm yolu ararken daima gözönünde bulundurduğumuz bir husustur. Biz nasıl bu esaslardan vazgeçmez isek, bn konu ile ilgili olanların da kendilerine göre görüsler ve prensipleri olması tabiidir. Şu halde taraflar için Eğlenceli günler geçiriyoruz. Özgürlüğe dayalı demokrasinin hiçdikkat edilmesi lâzım gelen hubir şey getirmediğini ileri sürenler herbalde günlerin eğlenceli geçmesus, mazideki tecrübeleri bir diğini de iddia edemezler. Ancak bu zevke varabilmek için sadece etders sayarak basiretle hareket rafa bakmak yeterli değil. i'azılanları bir bir okumak, söylenenleri can etmek ve bu ihtilâfa barıscı çökulağı ile dinlemek gerek. Zira asıl curcuna o alandadır. (Arkası *a 7. Sü. 3 de) Söz gelişi şu sağ • sol çatışmalannı alalun. Aman ne de güzel şeyler yazılıyor bunlann üstüne!.. Ekonomiyi kumbarada para biriktirmekten daha başka düşunemiyenler, Türkiyenin kalkınması hakkıo da ne de parlak fikirler sövlüyorlar. Hele Anayasayı bir hizmet yönetmeliğinin çerçevesi içinde görenler, onun kolaycacık değiştirrileceğıııı nasıl kolaylıkla iddia ediyorlar. Ekonomide, hukukta böyle olduğu gibi sosyal konularda, dış politikada da böyle. Geçenlerde bir ünlü yazarımız kalkınma bızının yetersizliğinden söz ediyordu, bir başka ünlü politikacınuz da, kendisini hayran hayran dinliyen ve ağzından çıkacağı sözleri hikmet kabul eden halka aynı şeyleri anlatnuştı. Kalkınma hızunız düşüktü bizitn. Yüzde 7 lik hızla biz değil Amerikaya. değil İsrail'e, Yunanistan'a bile yetişemezdik. Ancak yüz de 50 falan olmalıydı ki hız, gelişelim ve insanlann Ay'a gitmeğe ba zırlandığı bu feza çağinda «muasır medeniyet seviyesine» erişelim. Yazan öylesine ateşli jazıyor, söyleyen öylesine millî heyecanı dile geKemal AYDAR tirecek üslup kullanıyordu ki, okuyan ve dinliyenin bu ateş karşısında kendisinden geçmemesine ve neden yüzde 50 de yüzde 100 değil diANKARA 22'sı Başbakan ye düşünmemesine imkân yoktu. Öyle ya neden değil? Şimdi bizim olarak 8 ı de Başbakan >araclam başına düşen miUi gelirimiz yılda aşağı yukarı 270 dolar. Hız dımcısı olarak toplamı ıtıbarıyyüzde 100 olursa gelecek yıl 540 dolara çıkar. 1969 da aynı terapo ile le 30 aydır ıktıdarda olan huku1080, 1970 de 2160, 1971 de 4320 ve 5 yıllık plân dönemi sonunda 8640 met Baskanının dun vaptığı badolar. 1972 de Amerikanın hâlâ 2500 3000 dolar civarında kaplümbasın toplantısı bundan oncekı 6 ğa misali dolaşacağını düşününce, insanın o zavallı insanlara acımamatanesının en kalıtelısı oldu. An sına imkân vok. ladığımız kadanyla bunda etkılı Adam başına 8 bin dolarla neler yapUmaz ki; feza yanşması mı? olan faktorler şunlar: Bır defa Herkesin altuıda permili otomobü yerine birer füze, o yıldız senin, bu bu otuz ay ıçınde basın ve Baş yıldız benim dolaşıp duruyor. Kalkınmanın hızından, şehirler bile gökbakan olarak adlanan taraflar lere uçmuş; Hakkâri Merih'te. Çemişgezek Zühre'de. Haşim İşcania birbirlerini artık ıyı tanımışlarOsraan Kibar, birisi havaaltı geçitleri, öteki asfaltlı hava yollan inşa dır. Sanıyen, bu ıkı taraim üiş etmeğe uğraşıyorlar. Çağlayangil, gezegenler arasında mekik dokumakkilerinde balansı kunnada datan ikide bir sürmenaj olmakta. Demirel, üçüncü beş yıllık plânda, güha çok gorev ve nısıyatıfe saneşe varmak için yeni bir yetki kanunu tasansı hazırlatıyor. Inönü bir hip bulunan Basbakanda, ılışyandan bavada meşnur çivilemeleTİni yaparken, öte yandan iktidann kılen yonetmede umulmadık ve eşiğinden söz ediyor. Ancak durum öylesine değişmiş, insanlar öylebeklenmedık bir gelişme, bır siue hızlanmış ki, eşik bir yana gitmiş iktidar baska bir yana. Bölükbaform tutma var Olumlu sonuç şı eezegenlerde çalışan Türk işçilerinin omuzlan üzerinde geziyor.M^li ta etken bır diğer faktör de ba Arbar, arada bir özel füzesiyle Kuzey Vietnam'a gidip geliyor ve izlesın toplantısını ızliven 100 den nimlerinı. Ha%a Palas otelinde gazetecüere anlatıyor. Solcular gezegen fazla yerlı ve yabancı gazeîecı nın, boyle bir toplantının hava reformundan söz ederken, aşağıdan gelen ağalar, ytldızların hepsini sını hafifletmeden, seviyesme aralarında paylaşmışlar, fezanın kejTıni çıkanyorlar. Göklerde uçtu ujgun kahteyı rauhafazada gosğumuza göre tabiî Kıbns politikamız da değişecek. Artık ya taksim terdığı olgunluk ıdı. ya ölüm gibi, dört prensip gibi sadece küçük dünyablann icadı olan parolalar, sloganlar yok. Onlann verini çift yanlı Enosis «havalar bi(Arkası Sa. 7, Sü 8 de) zim, Ada Yunanistanın» prensibi almış. öte yandan Amerıkanın, Cuntayı tasvıp etmedıgı, askerl malzeme sevkiyatrna konan ambargoyu devam ettirecegi, Johnson yonetimine yalnn çevrelerde ifade edilmiştir. Karışffc ylyecek satanfarın 5 15 yıl ağır hapsi islendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turk Ceza Kanununun. halka karışık ve sağlığa zararlı gıda maddelen >:ıtunidr ile il gılı 395 ıncı maddesındekı ceza mıktannın arttırılrnası ıçın Sıvas Mılletvekılı Nazıf Arslan (CHP) tarafından bır kanun teklifı hazırlanarak Mechf Başkanlığına sunulmuştur Kanun teklıfinde soğl'Ja muzır karışık gıda maddelen satanlarm 5 yıldan 15 yıla kadar <Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) unün notion Karamsariığa paydos T E D C A I I C V C IIPAII VAIIVAM Paşabahçe Rakı Fabrikasma ait çivDeri taşıyan 34 AC I E l l Ö H I f t , I C U y H H l \ H n l 11111 ~ 776 plâkalı kamyon, dün Istinye Yokuşunu inerken, şaftının kopması sonucu; once Tersanenin çatı ucuna, oradan da demir atölyesinin üstüne uçmuştur. Kazada, kamyonda bulunanlardan Kemal Yılmaz ölmüş, şoför dahil 2 kişi, ağır yaralanmıştır. Resim, kazadan biraz (Fotoğraf: Ibrahun KÖSEOĞLU) sonra çekilmiştir. trafik dîizf Emınonu ve Sırkeci'de uygulanan yeni trafik duzenı ilk tat bikat gunünde, dün bırçok aksaklıklara sebep olmuş, dzellıkle Galata kdprusunün Emmönü ağzındakı tıkanıklık yuzunden, trafık bır sure Kabataş'a kadar aksamıştır Yeni duzene gore, Çarşıkapı'dan gelen aracların. Cağaloğluna sapraadan Sultanahmet yolu ile Sırkecı'ye gıtmelerı gerektığınden, Avasofya onunden ge(Arkası >a 7 i>u i de) AET toplantısı dün başladı İZMİR, (Günay ŞİMŞEK Bildiriyor) Yassıada mahkumlanndan tzmir'de bulunan Celâl Bayar'a önceki ge ce Fuar Kulubünde venlen yemekte. eski bır DP Mılletvekılı AP'yi şiddîtle suçlamış v e AP'nin eski DP'lılerden yana olmadığını soylemıştır. Eski DP. Milletvekili, AP'li yönetıcilere hıtab«n şunları soylemiştır: «Bizden oldnğunnza söylüyorsunuz ama bizle birlik defilsiniz. Hiçbir iş de yapmıyorsunu*. Okul kitaplan nâlâ bizi vatan hainleri olarak yazıyor. Toranlarımız bizleri vatan haini olarak biliyor. tktidar bizden yana olsaydı bunn diizeltebilirdi. Lâf hiçbir şeyi halletmez, icraat lâzım» Bu konuşmaya bır ara kulak mısafırı olan 'elâl Bayar, cNe oluyor, galiba bizımkiler yöneticileri sıkıştırıyor» demış v e bu arada yıne bir eski DP'li ıkı tarafı yumuşatıcı bir koruşma yaparak konuyu başka yöoe çevırmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 7.BAS1N TOPLANTKI VE BAŞBAKAN Sebze ve meyvalanmız için yeni bir pazar istedik İZMİR Türkiye AET Parlâmento Komisyonunun 4. toplantısı dun Izmır'de başlanııştır. Çalışmalann birinci gününde Turk Hukumeti delegasyonuna men sup konuşmacılar, çalışmalarm karşılıklı bır anlayış havası içinde geçeceğinden emin olduklarını soylemış ve Türkiye'nin Ortak Pazara «Tam uye» olma isteği uzennde dur muşlardır. Açış konuşmasuıı yapan Fethi Te vetoğlu, «Turkiye Avrupa Ekono mik Ortaklığı, daimi bir gelişme * « g içindedir» demış ve katma protoko f, lun ekonomimizı sarsınulara uğrat madan hazırlanmasını ıstemıştır. Turk Hukumeti Delegasyon Başkanı Zekı Kuneralp da, ıkinci beş yıllık kalkınma plânı çerçevesindeki mustakbel gelişme hedeflerıni ve Türkiyenin Ortak Pazara fcatüma gayelerinı anlatmıştır. Turk hukumeti delegasyonu uyelennin müştereken hazırladık ları gorusler ıse şunlardır: % Dısan sattığımız mallann daha da arttırılması. % Sebze ve meyvalanmız için yeni bir pazar sağlanmaa ve ciddî bir organizasyonla bun ların dısarıya ihracatı. • thracat ve ithalât bilinçesunda bir denge sağlanması. # Sanayi mâmullerimizin satısı ve tekstil sanayiimizin inkişafı. Çalışma bugun bıtecek ve alınan kararlar, açıklanacaktır Ehüyetsiz Trafik Polisi, 3 kişinin ölümüne sebep oldu İZMİR Bursa'nın Inegol ilçesinde trafik polisi olan Mehmet Ercins, ehliyetsız olarak kullandığı 16 AT 719 plâkalı öze! otomobille Krız man sahıl yolunda sebep olduğu trafik kazasırda 3 kışının olümüne sebep olmuştur. Ehliyetsız trafik polisinin idaresindeki otomobil. önceki gece saat 01.30 sıralarında hızla seyrederken, yol kenarında park etmiş olan Yah ya Karga'nın kullandığı 35 AR 600 plâkalı komyonetin altına gırmıştir Kazada, otomobılde bulunanlar dan 19 vaşındakı Bahtiyar Çehk, 24 yaşmdakı Ahmet Toprak ve Mustafa Bırgün, derhal 'ılmüşlerdır. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polis mcmurn, sabaha karsı kaçtığından. gıyabında tevkif müzekkeresi kesüriiş, aranmasına başlanmıstır. Uzatmayabm, bugün gazetelerın üzerinde durduklan, politikacılann tertısırken birbirlerini yedikleri her meselemizi yüzde yüzlük bir kalkmma mzının projeksiyonundan geçirebilirsiniz ve geçirdikçe her şeyin daba güzel olduğunu, her şeyin yüzde yüzlükle daha iyi gittiğini görürsünüz. Keyfiniz artar, şevkiniz artar, yemeseniz, içmeseniz bile hayaller, \itamin hapı gibi bedeninize canlüık verir. Bu bakıradan sözde bilim adamlannın, sozde düşünürlerin «kalkınmanın neresindeyiz?» «Türkive nereye gidiyor?» gibi saçma sapan ve memleketi Allahsız komünistlerin kucağına atmak isteyen kitaplan yazılan bırakımz da, «yüzde vüzlük» biçimde düşünürüz ve düşünürhen bize hu mutluluğu, bu canhlığı sağlamak için bütün güçleriyle çalışan yazarlarımızın, politikacılarımınn sağlığına. varlığına dua ediniz. GÖREVDEN DÖNEN 3 GECE BEKÇİSÎ EZİLEREK ÖLDÜ Selâhattin GULER Son düdükleri çalmışlardı.. Yorgun. sabahın Uikleri üsüten rütubetlı bavasından bır an önce kurtulmak, karakola tekmillenni verıp «bu gece bolçemızde asayişi etkiliyecek bir durum olm?dı>! dpmek içm sabırsızlanıyorlardı. Koca bır geceyı olaysız atlatmışu uç bekçi. Ne çare ki olay, bem de korkunç bir olay kendi boleelertade cereyaıi ediyordu. B^kat üç bekçi bu olayı bağlı bulundukları karakola ulaşUrmıyacaklardı. Çünkü üçu de arka arkaya şafakla oleceklerdi... (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) 7ET SOSYETE VENEDlKTE Jet Sosyete, geçen gün Venedik'te yapılan bir balo için. dümanın dört kıt'asmdan kopup gelmîşti. Içlcrinde kimler yoktu ki: Müteveffa Başkan Kennedy'nin 77 ja şındaki annesi Rose Kennedy, Monacor • Prensi' Crace (Kelly), Elisabeth Taylor • Richard Burton çifti, armatör Onassis, Clare Booth Luce, v.s., vj..JEn. ilgi çeken kıyafet, Prenses Grace'in giydiği «yaşrnak» oldu.. Elisabeth Taylor Richard Burto"h ve Prenses Grace üç1 sün i c " ü n l h e P . b i r a r a d a tatandnktaı gecede, Bayan Roşe Kennedy. bir ara gazetecUerle konuştu ve soylfe dedi: i B ö t ü n b u t ü y l u sa"P elbiseler içindeki ben, ben değilim aslında... Ben, sadece eski moda bir kızım. Siga\ r a s l W* olmaj^n, fakat bir surü çocuğu olan bir kız!..» Balonun hasılâtı. geçen yıl Venedik'i basan sel,' ieTÜen » ™ r 8°™" s a n a t eserlerinin tamirine harcana caktı. . *<ia^ıııiMM««mgllMİ»ift^^ ' '"'"**' «"Vr«\ ^ n * V Ecvet GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog