Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

M. ŞEVKİ YAZMAN MEHMETÇtE flVRÜPfl'Dfl (Beşind basıhş) Mehmetçüderin kahramanlığını ve çok zevkli, bazan çok kotnik hâtıraları tajıyan safhalan, Avrupadaki insanlar ile temas ve onlar üzerinde brrakılan hoş, efendice intiba!an anlatan bir eser. 750 Kuruş İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ tâncılık: 1972/1077S umhuriyel KURUCÜSU: rUNUS NADÎ titizlikle hazvladığı İÇİN ÖRNEKLEBLE hrir İV cü ve V ci Sınıflar için çıktL Plâstik ciltli fiatlan 2 şer lira. AK KİTAP KIRTASİYE, DEBS ABAÇLAR1 Ankara Cad. No: 78 İstanbuL Feza: 1832/10758 44. yıl soyı 1B489 Telgraf v» mektnp adresfc Cumhnriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbnl No. 246 Tfllefoalar: 2 2 4 2 9 0 224286 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı 12 Eylül 1967 KIBRIS CUMHURBAŞKANI Makarios: "Türkiye için Nato üssü İkili lirve yeterli,, dedi Konferansında ^ K ı b r ı s sorununa yakın bir gelecekte çözüm beklenmiyor BAŞPİSKOFOS MAKARİOS "YILDIRIM ÇOZUM,, BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIGINA U6RADI ATtNA, (Kosta DAPONTE bildiriyor) esan Dedeağaç görüşmeleri sontında yayınlanan ortak bildiri, Basbakanlar katındakl toplantıda, özellikle Kıbrıs meselesi için, bir «Yıldırım Çözüm» bekleyenleri hayal kınklığına uğratmıstır ?ğt\î çevrelerde ve hükumetin sıkı kontrolü sltındakı gazetelerde ortak bildiri hakkında yorumlar yapılmamaktadır. Sadcce yakınlaşmaya yardım ea'ecek nitelikteki Türk Yunan temasları memnunlukla karşılanmaktadır. Bugünkü gazetelerden yalnız «VradinJ», «Meriç Nehrinin iki memleketi ayıran defil, fakat bv görüşmelerden sonra birlestiren bir nehir olacağuu ve dünya banşına hizmet edebileeek yeni bir taribi devrenin açıldıgını» yazmaktacur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 6 (, Bir arada yaşamamîzî sağlayacak bir çözüm çabuk bulunmalıdır, bu hayatîdir... Türkler bizimle ve bu hükümetle yaşamayı öğrenecektir. Şartlar iyi de olsa, kötii de.. Atina kazançlı Kayhan SAĞLAMER R Diplomalik cevreler ve partf liderleri ne diyor? Makarios'a göre, «Türkiye ve Ynnanistan, sonunda Kıbns için bir çözüme varacaJklardır. Eğer bu Kıbrısülar için kabul edilebilir bir şeyse, uygun olacaktır; aksi halde hiçbir şey degişmiyecek ve Kıbnshlar kendi durumlannı kendileri tâyin edeceklerdir.» Kıbns'ın Rum Cumhurbaşkanı Makarios, Ingiliz «The Snnday Times» gazetesinde yayınlanan mülâkatta •Türkiye ve Ynnanistan, uzun zamandan beri konojuyorlar; artık bir ortak anlayısa vannalılar» demekt* v* föyle devam etmektedir: «Şu anda. Yunan Hükâmeti hakkında bir takun dti?üncelerimiı var; fakat yedi yılda tam 13 ayn Yonan Hükumeti ile karşılaştım. Bn oldukça büyük bir sayıdır: bcn ise «tek»dim.. İstikbalde ne olacağını ise kimse bilemez..» TÜRK VE YUNAN HETETLERtNİN tLERl GELENLERt, BAŞARISIZLIKLA BtTEN ZÎRVE KONFERANSINDAN SONRA GAZETECÎLERE POZ VERİYORLAR: (ön »ırada, soldan gaga): ÇAGLAYANGÎL, PAPADOPULOS, DEMİREL, KOLLİAS VE SPANDİDAKİS •Şu anda Kıbns, hem ekonomik, hem de politik bakımdan istikrarlıdır. Hayat standardımız, Ortadoğuda lsrailden sonra en yuksek olanıdır. Ancak, belVd 510 yıl içinde Kıbns zayıflarken Yunanistan kuvvetlenecektir.. Bu durumda • Enosis. Kıbns için iyi bir şey olabilir.» Türk Rum gerginliğjni göz önünde bulundurmaktan kaçınmayan Makarios, •Realist olmayı ögrenmelidirler» demekte ve şöyle ilâve etmektedir: «Bir arada yajamamızı sağlayacak bir çözüm çatZMlR Ortak Pazar Parlâbuk bulunmalıdır; bu hayatîdir. On «Müşahede» ve «kanaat ifadesi»ne dayanan Türk Tnnan ortak menter grupunun îzmır'de lar (Türkler) bizimle ve bu hükubildirisi yeni hiçbir şey getirmedi. Getirmemesi de gerekirdi. Zira yapacağı toplantı bugun Efes metle yaşamayı ögreneceklerdiz. karşılıklı tekliflerde, daha önee varlığından söz edilen «asgarî müşOtelmde başlayacaktır. Şartlar iyi de olsa. kötii de.» terek» hem yoktu, bem de zaten cunta hükumetinden gelen ikili göToplanUya katüacak üyeler dün rüşme isteği, dün de yazdığımız gibi, iç ve dış baskılar ve zorunluk(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) bes yülık plânlama ve bularla sahneye konulan oyundan baska bir şey defildi. Şimdiki taalde nun uygulanması ve sonuçlaEnosis'e dayalı üslü, bedelli Ynnan oyunn fiyasko vermiştir ve böyrı ile ügili bir on toplantı lesi pek de iyi olmuştur. yapmışlardır. Beş yıllık p'âGerçekten, Kıbrıs konusnnda ortak noktalardan bahsedebilmek nın hedefleri, detaylı bir şepek güçtür. Türkiye ile Yunanistanı baskı altında tutan tek belirli kılde anlatılan toplantıda, nokta, Ada'ya yaptlmakta olan ekonomik destekleme yardımlanciır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Turgut özal, bu Tfirkiye her yıl Kıbrıs için yarım milyar lira ödüyor. Yunanistan dönemde yuzde 7 bir kalkınise herhalde Türkiyeden daha da fazla sarfediyor. Şn farkla ki, Yuma hızı içinde bulunduğumunanistan Enosis'i sağladığı zaman verdiklerini misliyle geri alabiİZMİR Beş gtindenberi tzzu söylemiş ve geçirüen aşaleccktir. Türkiye için ise böyle bir sey söz konnsn degildir. Yardım mırde bulunan Celâl Bayar, AJ». maları bildirmiştir sadece oradaki soydaslanmızı, prestij sağlayıcı mâkul bir çözüm yoİl Başkaru Mebmet Karaoğlu ile lu bnlnnnncaya kadar ayakta tntabilmek için yapılmaktadır. yaptığı bir konuşma sırasmda ÖZEL SEKTÖR pek yakında Kayseriye de gideceTürkiye AET Parlâmenter TopŞimdi bir an için Kıbns'ta Türkire'nin üs aldığını, Türk azınlıiuluklarmın, özel sektör kuruğıni soylemiştir. ğının yoğun bnlnndnğu yerlerde karma idarenin kurulduğunu, buna luşları ile yaptığı toplantıda, karşılık Ynnanistanın fiilen Kıbns'a el koyduğunu varsayalım. Ne Bayar, tzmirden sonra yapacaOdalar Birliği Sözcüleri, «Türolacak? Olacağı şndnr: Türkiyenin karsılıksız ya da karsıhğı sadece ğı Kayseri gezisini, cezaevinde kiye'ye üçüncü dünya iilkelesavnnmanın genişlemesi, daha güven verici olması ile ödenir görübulunduğu süre içinde kendisine rine yapılan muamelenin yapılnen giderleri artacak. Ynnanistan ise, kendi ülkesinin sınırlan içigösterilen çok yakın ügiye teşekmaması ve bir an önce ortak pane giren Ada'da egemenliğinin bedelini rahat rahat alacak. Üstelik kür etraek amacıyla yapacağmı zara tam üye olunabilmesi için üslerin masrafı ve Türk azınhgına devam eden yardım da dolaylı bildirmiştir. kolaylaştıncı bir tutum takmılolarak Ynnanistanın gelir kısmına geçecek. Bayar"in yann vapurla tstanbuması» istenmiştir. la hareket edeceği de, bu arada Haydi kollektif savnnma sistemi bozulmasın, NATO rabatsız olTÜBK HEYETİ damadı Dr. Ahn,et Gürsoy taramasın diye tngiltere'nin bile katlanamadığı üs masTaflarını yükleTürk Heyeti şu Uimlerden kurulufından bildirilmiştir. nelitn. Acaba egemen bir devletin ülkesinde knrnlan üssün geleceği dur: bakımından garantimiz nedir? Hemen söylemek gerekir ki, devletFethi Tevetoğlu, tbrahim Öktem, lerarası hukuk knrallarına bağlı da olsa, Hattâ Birleşmiş MilletleProf. Aydm Talçm, Mesut Erez, Sulardan yakman rin onayından geçmis de bnlnnsa, gelecek için garantimiz zayıftır. Sefa Yalçuk, Feyyaz Köksal, Işte önümüzde Londra ve Zürih anlaşmalan örneği var. Bo anlaşKemal Yılmaz, Şinası Osma, Camalar daha mürekkebi kurumadan fiilen ihlâl edilmis ve müeyyi halka Sağlık Bakanı: hit Karakaş, Selâhattin Kılıç, deleri isletiiememiştir. Hem de, ne kuş ne de deve sayılabilecek bir Bülent Ecevit, Mukadder ÖzteKıbns Devletine karsı işletilememiştir. Bir başka örnek ise, egemen " Mikroplu suyu da kin, Hilmi İşgüzar, Behice Bodevlet topraklanndaki üslere karsı uluslarda başlayan direnmelerran, Kasım Küfrevi. dir. Meselâ Libya'daki Amerikan üssü kaldırılmaktadır. Fransa, bulamıyanlar var „ NATO üslerini istememistir. Uzağa gitmeğe hacet yok; Türkiye, Kn138 yaşında öldü zey Atlantik Paktına iliskin ikili anlasraaları tekrar gözden geçirANTALYA Sağlık Bakanı mektedir ve bn tamamen kama oyunnn baskısından çelmektedir. SİVAS Sivas'ın en yaşlı kadıÖzkan, dün Sağlık Kolejini açYann dünya dengesi baska biçime girerse ve zararlı olduğv anlaşını olarak tanınan Hatice Oskay, mış, Fınike'de yaptığı konuşma hrsa, anlasmaların tasfiyesine elbette gidilecektir. Zara'nın Türkeş Köyünde dogup da ıse ;dyle demiştir: bü>1idüğü ve gelin olduğu odasuıŞimdi Ynnanistanda bir cnnta isbaşında. Diyelim ki bn cnnta da, 138 yaşında hayata gözlerini «Mikroplu su içiyornz diye, bize, anlasmalarla üslerin gelecegini garanti etmiştir. Yann, bırayummuştur. yakınıyorsnnuz. Mikroplu su fcınız karmakanşık bir Yakındoğuda dengenin değişebilecegini, ve bulamıyan bir çok yerler de bırakınız halk oynna dayanan yeni hükumetin işbaşına gelecegini, Hatice Nine'nin, bugün hayatta var» demıstır. Bakan, bu arada, cnnta içinde yapılaeak bir değisiklik bile acaba eski anlasmaların 2 erkek evlâdı ve 48'in üzerinde vatan sathının yıllardanberı ihIşleyişini, şimdiden tasavvnr edemiyeceğimiz ihtilâflar çıkararak, tonınu vardır. Torunlannın içinmal edildiğmı, hükumetin geceaksatmıyacak mıdır? Aksatırsa müdahale ederiz, asanz keseriz gibi de de 2 Doktor, bir Yüzbaşı, bir gunduz çahştığını sözlerine ekaslanlık edebiyatından sıyırahm kendimizi. Aksatırsa hiçbir sey Binbaşı, 14 Memur ve 5 Öğretlemiştır. yapılaraaz. Zira karsımızdakiler aptal degildir ve mnhakkak, aksatmen, 1 Müsteşar bulunmaktadır. ma, dünya kamn oyunda bir belirli sebebe dayandınlacaktır. Nitekira Londra ve Zürib anlasmalarına göre Kıbns'ta bnlnndnrnlması gereken Türk alayının gelis gidisinin bile Makarios tarafından engellenmek istendifini ve ancak Amerikaıun, Yunanistanın aracılığı Mnnnda ve çıkan müsaadeyle birliğimizin Ada'ya girebildiğini hatırlamıyor mnynı? Kısacası, Enosis yapıldığı takdirde, üs anlaşması kSğıt üzerinde kalmağa mahkumdnr. tleride de Türkiyenin başına büyük işler açacaktır. Büyük dostlanmız efer meseleyi hal yolnna sokmak, YaFATSA Ordu ve çevresinde fmdık üreticisi için yıkım haline kındogunan yeni dengesinde Türk Yunan ilişkilerinin daha sıkı gelen tefeciliği protesto etmek amacıyla dün Fatsatfa köylüler bir hale çelmesini istiyorlarsa, Yunanistanı önce Enosis ynttnrmasınsessız yüriiyuş yapmıslardır. dan vazgeçirmeiidirler. Bn yapılmadığı sürece Türk Yunan BasbaPatsa Köycülük Demeğinin dü ı kanları her gün bulnşsalar da hiçbir sonuç alınamıvacaktır. Çünkn zenledıği yürüyuşte Zıraat Banlanna okul, bastalarına devlet taTürkiyede kamu oyn, nzaktan elma sekeri gibi gösterilen üsler'in kasının köylülerden çok tüccara ' " " " J ^ * * " ? • 3n|l«ntaab«n arHİmda ne mene şejier oldnğona görmeyecek kadar bilinçsiz değiltan faızle kabaran borçlarına kredlr. , kredi verdiğini protesto pden koy# jgtemişlerdir. Ecvet GÜRESİN luler, tasıdıkları dövizlerde çocui(Arkatı Sa. 7, SU. S de) ANKARA, (Camhuriyet Bürosu) Başkentfeki diplomatik çevreler. Turk Yunan Zirve Konferansının başansızlıkla sonuçlanmasım «olagan» olarak nitelemişlerdir. Keşan ve Oedeağaç görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanlığı ilgilileri görüşülen konular hakkmda bilgi vermekten titizlikle kaçınmaktadırlar. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) I «Kuvvetliyiz» unün notion Başladı ve bitti Ortak Pazar Parlâmenter Grupu'nun Toplantısı bugün başlıyor Kıral Hüseyin gitti; Türk Ürdün ortak bildirisi yayınlandı Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın dâvetlisi olarak memleketimizi resmen ziyaret eden Haşiml Ür dün Kıralı Majeste Hüseyin Bin Tallâl ile Türk devlet adamlan arasmda yapılan resml görüşmelere dair Türk • Ürdün ortak büdirisi bugün vayunlanmıştır. Türk • Ürdün ortak bidirisl şöyledir: «Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay'ın dâvetleri üzerine Majeste Haşimi Ürdün Kıralı Hüseyin I., 5 11 Eylül 1967 tarihleri arasında Türkiyeye resmi bir ziyarette bulunmuşlardır. Majeste Kıral'a bu ziyaretinde Altes Veliaht Prens Hasan ve yüksek seviyell resml bir Ürdün heyeti refakat etmiştir. Ankara ve Istanbulu ziyaretlert sırasında Majeste Kıral Türkiyede bütün milll faalivet alanlarında kaydedilen büyük başanlardan dolayı derın hayranlık duygularıru ifade buyurmuşlar ve Türk milletinin hudutsuz enerjisi ve Türk hükümetinin aziınkâr gayretleri bususunda takdirlerini izhar eylemişlerdir. Ürdünlü kardeş;rinin hükümdarlanna sıcak muhabbet ve hürmet hisleriyle meşbu bulunan Türk milleti, Majeste Kıralı ve maiyeüerindeki heyeti bu ziyaret süresince en hararetli şekilde karşılamıştır. tki Devlet Baştonı, Türkiye üe Ürdün arasmdaki münasebetlere daima kaim olmuş bulunan karşılıkJı anlayış ve dostluk bavası içerisinde görüşmeler yapmışlardır. Bu görüşmelere Altes Veliaht Prens Hasan, Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel. Türkıye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve her iki taraftan diğer yüksek dereceli beyet üyeleri katılmışlardırj» (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sevilmiyen faşlst cunta, Zirve Konferansuu iç ve dış politika çıkarlan yönünde istismar etmiştir. Demirel başkanlığındaki Türk heyeti için yapüan düzmece tantanah karşılama törenleri, güdümlü Yunan basımnm pembe, maksatlı yayınlan v: Zirve Konferansı haberlerintn bütün düayaya duyurmak için sarfedüen olaganUstü gayret, aklımıza hemen gelen dellHerdir. Türkiye, İç destek için yanıp tutuşan, bütün dün yanın lânetini üzerine toplamıs cuntayı muhatap kabul edip onunla bem de Basbakanlar katmda müzakerelere gırışen ilk ülkedir. Türkiye, şlmdl itibarı hayll artan cuntsnm yarattıgı tytmseı> lik havasmın sunlligini anlıyama mış, Umide kapılmışur. Yunan heyetinin Zirve Konferansına çantası yepyeni ve cömert tâvizlerle dolu gelecegini sanarak oyuna düsmüştür. Yunanistan, Kcşan Dedeağaç Zirve Konferansından ııınduçu kazancı sağlamıştır. Kıbns sorunu konusunda da, 9 Eylul'deki noktadan geriye gidildiği söylenebilir. İlkokul müfredat programı degişiyor ANKARA (Cumhnriyet B&rosu) Millî Eğitım Bakanllğınca valiliklere göndenlen bir tamimde ilkokui program taslağının geliştinlerek 1968 • 1969 yılında uygulanması için Millî Eğitım Müdürlüklerince tedbirler alınması istenmiştir. Tamimde, 19671968 öğrenim yılında taslak programla llgilı faalıyetlerın tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtılmekte ve söyle denılmektedır: «Program geliştirrae ve değer lendirme çalışmalarımız dnrmayacak, toplnmnmnznn ilerlemesi ve hızlı kalkınmasına uygun olarak devam edecektir. Şirndiye kadar okullarımızda uygnlanan dondurulmnş programlar yerine, toplnmla birlikte gelişen proçramlann kullanılması anlayış ve tutumu, eğitim tarihimizde yeni ve hayırlı bir merhaledir.» Tamimde müfredat programının 19681969 yılında uygulanabilmesı için önümüzdeki ders jı lında şu tedbirlerin alınması istenmektedir: (Arkası Sa. 7, Sü 8 de) Zirve Konferansının ortak hareket noktası, TUrkiyenin dört ilkesinl Enosise sığdırmaktı. Ancak Yunanlılar Ftıosise karşılık (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Demirel, Romanya'dan döndükten sonra Rnsya'ya gidiyor ANKARA, (Cnmhariyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demırel" in Romanya'ya ziyaret programı bellı olmuştur. Başbakan Demirel ve beraberindekiler, 13 Eylül Çarşamba günu saat Ü . 3 U aa uçakla Romanya'ya hareket edeceklerdır. Aynı giın Türk Rumen resmî görüşmelerı baçhyacaktır Başbakan' ın Romanya ziyareti, 17 Eylul'e kadar devam edecek ve Türk heyeti daha sonra Türkiye'ye döBecektir. Başbakan ve beraberindekiler bir gün tstanbul'da kaldıktan sonra 18 Eylul'de, TürK Hava Yollarına aıt jet uçağı ile Moskova'ya gıdeceklerdır Celâl Bayar Kayseri'ye de gidecek 4 CHICAGO, . HJJNOIS (AP) Annesi ve babası uyurken kendi kendine kahvaltı yapmak isteyen 5 yaşındaki bir kıî, 18 yaşındaki amcasınm dolaba sakladığı LSD'yi kesme şeker zannederek yiyince, delilik belirtileri göstermeye başlamıştır. LSD yedikten 20 dakika sonözel Okulların ra delilik belirtileri gdsteren kızrn çığlıklan ile uyanan ailesi, çocuğu yeni Genel Müdürü hemen hastaneye kaldırmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet BüKız, doktorlara, kendisinin yerinrosu) Hüseyin Yıldınm Özel de, «Dorothy» admda başka bir kıOkullar Genel Müdürlüğüne zın bulunduğunu iddia etmekte ve atanmıştır. kendisinin evinde olduğunu söyleİlkokul öğretmenliği sırasında mektedir. Vücudünün ortadan kePedagojı öğrenimi gören YıldısUdiğini zanneden ve sık sık çığlıknm, Özel Okullar Genel Mülar atan kız çocuğunun 9 aylık tedürlüğü görevine atanmadan daviden sonra normale dönebildiği, önce, Talim Terbiye Dairesi RoAmerikan Tıb Birliğinin aylık bülportörü idi. teninde bildirilmektedir. Başbakan Demirel, bugün saat ll'de Başbakanhkta bir basın toplantısı yapacaktır. Demirel >u toplantıda özellikle Türk Yunan Zirve Konferansı hakkında bilgi verecek ve basın mensuplannın bu konudaki sorulannı cevaplandlracaktır. BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI BUGÜN Şeker yerine LSD yiyen bir çocuk kendisini başka biri zannediyor İ i 3 Tefeciliği protesto yürüyüşü yapıldı (Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU) • ÜRDÜN Kıralı Hüseyin Bin Tallal, memleketimizdeki resmî ziEminönü tarafından Sirkeci'ye gelecek araçlar yaretini dün bitirerek kendi kullandığı özel nçağı ile yurduna döniçin düzenlenen yeni vol, bu sabahtan itibaren trafiğe müştür. Başbakan Süleyman Demirel ile Hilton Otelinde sabab göaçılacaktır. rüsen Crdün Kıralı, Demirel tarafından Havaalanına kadar geçirilYeni trafik düzenine göre, Kamiş ve bu arada Kıral Hfîseyin'in geçmesi için Istiklâl CaddesinÇarşıkapıdan gelen araçlar raköy köprüsünden gelip Sırke deki bütün trafik durdurularak, cadde senelerden beri ilk defa olaise, Ankara cado'esıne sapmadân ci yönüne gidecek araçlar, Koprak Taksim Tünel istikametinde, konvoya açılmıştır. Alanda Sultanahmet yolu ile Sirkeci'ye askerî törenle nğnrlanan Kıral, Başbakan, Dışişleri Bakanı Çağla • rüo'en sonra sağa donüş yapacak 50 metre kadar ilerleyip soyangil, Istanbnl Valisi ve Belediye Başkanına vedâ ederek konukgeleceklerdir. la dönerek yeni yolu ızhyecek severliklerine teşekkür etmiştir. Hâlen trafiğe açık olan Mısırve Ankara caddesinden Turbeye Resimde, Hilton Otelinin Karadeniz dalresindev çıkan Kıral çarşısı önündeki yol da buftinçıkacaktır. Boylece, Ankara cad Hüseyin, Başbakan Demirel ile birlikte forttlüyor. deıi, tek yön olarak trafife açık den itibaren araçlara kapatılatntulacaktır. caktır. Eminönü Sirkeci yolu bugün trafiğe açılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog