Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Çocuk Aroba ve Pusetlerinde rakipsizdir. Belsdlys DOkkfnlan No 11 TaJuim, irtanbal •ithatpsfa CıddBSl No.42YMl{(riılr,Ankara FAB.T«<: 47 78 00 İST. umhuriye 44. yıl ıcryı 1S488 KURÜCUSD: İTUNUS NADİ TelgraJ v e m e k t u p adresh Cumnuriyet [stanbul Posta Kutusu: tstanbaJ N o 246 Tflefonlar: 2 2 4 2 9 0 22 42 96 2 İ 4 2 97 22 42 98 2 2 4 2 1» Kendi lthalâtı ve irnalât: oldugu içln .e, sağlamlık, ucuzluk bakımındaa ıbüeceğtniz tek mtiessesedir. daiml derflir. DERS ARÂŞLARI log gön Pazartesi 11 EylOI 1967 AK. KİTAP, K1J DERS Ankara Cad. No.^hf fetaabul Feza RekJ&Vfel 10730 Demirel ile Kollias Dedeağaçta dünkü görüşmelerde 13 saat 40 dakika süren çalışmalar sonunda ortak bildiri yaymlandı TürkYunan Zirve Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı DEDEAĞAÇ îkf gün devam eden Türk Yunan maraton müzakerelerinde belirli bir ilerleme kaydedllemenüş, çalışmalar görünürde başansızhkla sonuçlanmıştır. Zirve konferansı Dedeağaçta saat 15.00'de başlamış ve 22.30'a kadar devam etmiştir. Başbakanlar başkanlığındaki heyetler iki günde tam 13 saat 40 dakika çalışnuşlardır. rTürk Yunan ortak bildhisi Turkıye Başbakanı Suleyman Demirel ıle Yunanistan Başbakanı Kollias arasıno'a yapılan ve iki gun süren zirve toplantısı sonunda dun gece şu ortak bildiri yayınlanmıştır : (T) Turkıye Baçbakanı Sayın Suleyman Demirel ile Yunanistan Başbakanı Sayın Costantın Kollias, ılk karşılaşmalannı Turkıye'de Keşan'da 9 eylül 1967 gunu yapmışlar ve gorüşmelerine ertesi günü Yunanistan'da Dedeağaç'ta devam etmişlerdir. (2) Her iki Basbakan Türldye Ue Yunanistan arasındaki başlıca meseleleri dikkate alarak ikili ilişkilerin bugünku durumunu gozden geçirmişlerdir. (3) Aynı anlayış içınde iki Başbakan Kıbns sorununa ilişkin görüşlerini ayrmtılı olarak izab ettnış, ve bu konuya her iki tnemleket icamu oyunun atiettifi çok büyiik önemi bellTtmişlerdir. tki memleket arasında iyl llişkflertn ve samimiyetin yenidcn teessüsünün evvel emirde bu meselenın haklı bir çözüme itavuşturulmasına bağU olduğunu Kabul etmişlerdır. Bu anlayışla Başbakanlar bu konuya ilişkin görüşlerini yaklastırma imkânlannı uygun yollardan araştırmaya devam etznek hususunda mutabık kalmışlardır. Başbakanlar ayrıca Kıbns'da gerginligin artmasına mftni olacak vc sulhçu ve anlaşmalı bir çözüme ulaşmak yolunda sarfedilen gayretleri muhafaza ve kolaylaşüracak gerekli tedbirleri almak lüzumunu kabul etmişlerdir. (4) İki Basbakan ote yandan her iki memleketin karsılıkh menfaatleri alanlannda ve özellikle ekonomik alanda sıkı işbirliğinin gerektirdiği hususunu d a kabul etmişlerdir. İki memle ketteki ekonomik gelişmenın bir sulh ve güvenlik ortamına ihtiyaç gösterdiği hususundaki inançlannı ifade etmişlerdir. (5) Başbakanlar iki memleket arasındaki bütün andlaşmalara riayet olunması hususunda görüşleri arasında uygunluk bulunduğunu memnunij'etle muşahade etmişlerdir. 6) Görüsmeler iki Hükumet Baş kanına milletlerarası dnrumun önemli vechelenni bu durumun iki memleketin bulunduğu bölgeye tesiri yönünden tetkik eylemek ımkarunı vermişür. DEMİREL, YUNANBTANDA TEZAHÜRATLA KARŞHANDI DEDEAGAÇ Ikinci zirve toplantısına dün 12.45 de başlayan Demirel Başkanlığındaki Türk heyeti, konferansın son gun çahşmalan için geldiği Yunanistan'da beklen medik sevgi gösterüeriyle karşılandı... Başbakan, program gereğince saat tam UM da îpula sınır koprüsüne geldi. Tıpkı Snceki gunkü gıbi meslekdaşı Kollias' ııı başkanlığındaki Yunan heyetince karşüandı. Her iki heyette neşeli gorünüyorlardı. Bır gün önceki gergin hava dağılmıştı. Bemirel, «Ekgelân* gnnaydın» dıyerek Kollias'tan baş layıp 9 Yunanlı müzakerecinın ellerını teker teker sıktı. tlk karsılayıcı toplnlnğn, Türk bayraklanyl» donanmış köprünün Yunan yarısının solnndaki Evros gumrügü öniinde idi.. Çam dallan ıle bezenmış iki tak hazırlanmış, kadınlı, çocuklu, erkekli bın kadar insan toplanmıştı. 3 tane de «Hoş geldiniz» dövizi göze çarpıyordu.. Dovızlerin arkasında da elence «Yaşasın 21 nisan» yazılı idi. (21 nisan, Yunan cuntasının darbe yaptığı gündür). Halk Turk ve Yunan heyetlerıni görünce bağınp çağınp, alkışa baş (Ark»sı Sa. 7. SO. 2 de) Dun gece deniz kıyısındaki Luks Aştır Otehnde yayınlanan Başbakanlar ortak bildirisınde. Kıbrıs konusunaa; «Başbakanlar bu konuya ilişkin görüşlerini yaklaşttnna imkânlannı uygnn bir araştırmaya devam etmek hususunda mntabakata varmışlardır» denılmektedır. Bir Turk sözcusü 18 aydır suregelen ikili görüşmelere devamda prensip anlaşmasına vanldığını, fakat şekil, zaman ve şeyiyesinin tesbit edilmediğıni açıklamıştır. Turk ve Yunan Dışişleri Bakanlan bu ay sonunda New York'ta Bırleşmiş Milletler'de buluşacaklardır. Daha sonra ne olacak, meçhuldur. Her şey, çetin müzakerelerde ileriye doğru bir adım atılamadığmı işaret etmektedır. Buna rağraan ortak biltrtri, iki ycni unsuru kapsamaktadjr : 1 Tanflar Uk dcft, «sulh çu ve anlaşmalı bir çrizüm» den resmen soz etmislerdir. 2 Yunanistan işlemeyen Londra ve Zürih antlasmalannın geçerliliğini açıkça teyid etmistir. Turk ve Yunan heyetlerı müzakerelerden âdeta yemin etmişcesme gazetecilere bilgı vermekten ınatla kaçmışlardır. Basın mensuplanmn tek haber kaynağı, ağızlan kilıtli heyet uyelerınin çehreleri olmuştur. Çehrelennın dun geceki görünusü ıse hıçtfeiç açıeı ve ümit verıci değıldi. Kesan toplantısından sonrakinden de yorgun görünen Demirel, gazetecileri tersleyerek, «Benden beyanat alabileceğinizi mi sanıyorsunnz? Beyhnde. Her şey müşterek tebliğde var» demıştir. (Arkası Sa. 7, Sfl. 2 de) Yazan: Doç. Dr. Haluk ÜLMAN Türk ve Yunan Başbakanlannın Kıbns konusuyla ilgıli olarak yaptığı Keşan Dedeağaç görüşmelen, su saürlann yazıldığı sırada, ikinci günündedir. Bu görüşmelerden sonra yayım lanması beklenen ortak bildiri henüz açıklanmamıştır. Fakat ortaklıktaki bütün belirtiler, tarafların, Yunan kamu oyuna Enosis, Türk kamu oyunda ikili Enosis diye tamblacak bir çö züm aradıklannı göstermektedirler. Eğer böyle bir yol bulunacak olursa, öyle anlaşıhyor ki, Kıbns'ın bağımsızlığına kıyılacaktır. Gen« ortaklıktaki belirtilere bakıhrsa, üzerine çöken çeşitli ıç vo dıs baakılara etkisl altında g* rek Yunan, gerekse Türk Hükumetleri böyle bir yolu arayıp bulmaya şimdi her zamankinden daha kararlıdırlar. Tunanistanda büyük tezahüratla karşılanan Demirel Dedeağaç'a geliyor. İkinci Aeheson plânı "Paııayır bile böyle eğlenceli olmuyordu,, KEŞAN «Alimizin ünü sönüyordu, Demirel meşhur etti şimdi de bizi» diyor Keşanhlar... Başbakan'ın ıkı gunu bıle bulmajan Keşan zıyaretı sırasında sessız sessız çalkalandı Keşan.. Oldum olası sâkın, hareketsız, hâdısesız yaşayan Keşanlılar, yıne oyleydıler ama; ıçten içe merak ediyorlar, komşu kapılannı çalıp, «Ne olup bittiğinı» sorraadan yapamıyorlardu 21 bın nüfusa 70 den fazla meyhanenın düştüğü «Ali» lerı ıle unlu Keşan'da, Keşanlılar, bunca meyhanede ıçıp de nasıl hıç hâdıse çıkarmazlar, bilınmez... Yıne Keşanlılar, yollara salkım salkım dokulurler de, Basbakan geçerken gözjennın ıçı gulduğu halde neden hıç seslerı, alkışlan çıkmaz, o da bılınmez. Kısası, garip insanlar Keşanlılar.. Dorduncü Tumen Karargâhı •le Orduevinı telâsa duşuren Zırve Toplantısı, ışte bu ınsanlan zerrece heyecanlandırmadı.. ^.ralarına gmp foplantının onemi sorulduğu zaman sükunetlennı bıraz bozuyorlar, ellennı goğuslerinde kavuşturuyorlar ve oian bitenlerden haberlerı olup olmadığı sorusunu şoyle cevap[andırıyorlar: «Ben bilmem ki kardes. Ben partili detilim» Ancak, Karadenız ve Egeyı yıldınm hızıyla dolaşıp bır yerde en fazla bır gece kalan Demirel'in tam iki gün Keşan'da kalısı önemli idi Kesanlılarca.. Yunan Basbakanıymış, Zirve Toplantısıj'mış, Kıbns alınacakraıs. verilecekmiş... Bunlar pek değil .. Ünlu Kesanlı Ali'nin destanı ıse. şair ruhlu Kesanlılarca ıkı gunde Demırel'e uydurulmustur. Pedım va önemli değil Ke'anlılnrca Zirve Toplantılan Önemli olan Basbakan Şöyle (Arkası Sa. 7. Sn. 2 de) Fotoğraf: Tulay DİVÎTÇİOĞLU Ecevit Karşıyaka ve Bornovada konustu tZMİR, (Cnmhnriyet Bürosn) CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit. dün Bornova ve Karşıyaka ilçe kongrelerindeyapüğı konuşmada, Türkiyedeki düzen bosukluğundan bahsetmiş ve, «Halk toplulukları na sıl soyulduklarını, sömürüldüklerini, anlamaya ve kavramaya başlamışlardır. Düzen değişikliğı isteği halktan gelmektedir» demiştir. Ekonomik ve sosyal düzenin Anayasaya uygun, insan onunına yaraşır şekilde değiştırilmesıru AP ba şında bulunanların istemediğini beürten Ecevit, tefecilerin ve kapkaç çüann üreticiyi nasıl sömürdükierini anlatmıs ve konuşmasını şöyle bitirmiştir: «AP, yeni Anayasamızda sağlam temellere kavuşturulan demokratik rejimin değişmemesini ve tahribini istemekte ve bu isteklerini açıkça ortaya vurmaktadırlar. Demokrasiyi ayakta tutan bütün Anayasa ve teminat müesseseleriue karşı saldı nya geçmeleri bundandır. Demokrasiye tahanımülsüzlüklerinden. CHP ise toprak mülkiyetinde ve ser vet dağılmıında adalet ister. Bir avnç insan, refah içinde yaşarken. milyonlarca insan yoksnl ve açtır.» ünün Keşan Dedeağaç göruşmeleri Türk înnan zirve göriişmelerinin Sayın Demirtl'in Rnsya çegisinin arifesinde alelacele yapılması, üzerinde önemle dnrnlması gereken bir olaydır. önce gerçektir ki, Basbakan Demirel'in gezi taribi çok önceden biliniyordn. Ve Moskova temasları sonnnda Kıbns'ı da içine alacak bir bildirinin yayınlanacagı, Ruslann ise Kıbns konnsundaki tntnmlannın mahiyeti, kimsenin meçhnlü degildi. Üstelik Arap tsrail çatışması aslında Rusya bakımından hayli yararh olmnş, ve Sovyet)er Yakındoğn'da niifuzlannı büyiik ölçüde srenişletmislerdi. Bn arada Tfirk dıs politikasında NATO Blokunnn dikkatini çeken gelismeler vardı. Snnay De Ganlle çörüsmelerinden sonra yayınlanan bildiri, Tfirkiyenin son Arap tsrai] savasındaki tntnmn, CENTO toplantısında yapılan konusmalar, Doğn Blokn ülkeleriyle artan temaslar v.s., büyük dosllarımızın izledikleri gelismeler arasındaydı. Gerçi mfittefiklerimiz için ne kadar knlak tırmalayıcı olnrsa olsnn, >a>ınlanan bildirilerdeki üslâp ve iladeler Türhiyenin meselâ tarafgız bir politikaya kayacağı anlamına geliyor değildi. Zira dostlanmız biliyorlardı ki, Türkiye sadık bir müttefiktir, ve sadece yaptığı, ittifak çerçevesi dısında çok taraflı temsslardır. Sn var ki, lakındofndaki dençenin değistigi sırada Doğu Blokiındaki Kıbns görüşüyle bizim dört prensibimizin birbirine yaklasması önemsenmiyecek bir olay olarak da kabul edilemezdi. Ayrıca NATO'nnn doğn kanadı Kıbns yüzünden hayli zayıflamıs, Yunanistan'daki cnnta hükuraeti ise, içerdeki prestijini artırmak için, Makarios'n de\irmek, Enosis'i hemen sağlamak jjibi, delice tertîpler de düsünmejf baslamıstı. ö t e yandan cnntaya karsı Batıdaki, Doğndaki ve özeilikle Amerikan kamn ornndaki tepkiler gittikçe sertlesiyordn. fste bütün bnnlar büyük dostlanmm Türk Ynnan ihtilâfının bır an önce halli için harekete geçiren ve hareketlerini âdeta baskı halıne getiren sebeplerdir. Kısacası oynn çok yanlıdır ve büyüktür. özellikle Yunan Kıralının Amerikada iken ennta baslannın geleneksel Türk Snnan dostlnğnnn ihyadan söz etrneleri, ve bn dostlağn birdenbire Kıbns'tan daha önemli görüvenneleri, oynna renk katmaktadır. Şn satırlar yazılırken, Dedeağaç'ta görüsmeler devam ediyor. Böyle ?drüstneler sonnnda ise bir bildirinin yayınlanması devietlerara«ı teamuldendir. ijimdi merak ettigimiz mesele müzakerelere konu teşkil eden tekliflerin ve karşı tekliflerin bo bildiri metnine açık açık almıp alınmıyacaii ve prensip kararlarının kamn oyn önüne «nnnlnp snnnlmıyacağıdır. özellikle Türk kamn oyn, yapilan pasarlıkta Yunan niyetlerini öğrenmek istiyor. Meselâ Yunanistan'ın Ikinei Aeheson Flânı'nı biraz değiştirdi|i, tâviz sınınnı genişlettiğine dair Ankara'da isimleri açıklanmayan yetkililer haberler vermektedirler. Meselâ Ada'daki lngiliz üslerinin Türkiye'ye bırakılması, lngilterenin de isteğiyle, teklif ediliyor denilmektedir. Meis Adasından sör edenler vardır, hattâ trampa teklifini Midilli'ye kadar yaygınlaştıranlar vardır. Bütün bonlar şüphesiz Türk halkı için özerinde dnrnlması gereken doğrnlar ya da yanlıslardır. Eğer yayınlanaeak bildiri açık olmaz ve Türk kamn oyn ile dünya kamn oyn Kıbns meselesinin, şatafatlı zirve görüsmelerinde hangi noktaya geldigini açıkça öğrenemezse, hem ileride belki vanlacak mntaoakatın hazmı güçlesecek, hem de mntabakattan sonra çıkması mnbtemel ihtilailarda Türkjyenin baklılığuu lavnnmak zorlaşacaktır. Ahmet Şengül, Gültekin Gökmener ve Ahmet Alemdar isım li 3 tüccar, dün sabab uçakla Viyanaya gıdeceklen sırada Gümrük muayenelennrlen sonra yapılan ıkincı aramada üzerlerınde 120 bın tıranın üstunde kaçak para bulunmuştur Yurt dışına para kaçıran o kisı dun Havaalanında tutulaa bır zabıt la Savcılığa teshm edılmışlerdır. Uc tOccor Yurt dışına 120 bin liro kaçmrken yokalondı Mevlânâ'yı anma törenleri dün akşam başladı KONÎA, (aji.) Büyük Türk Düşunürii ve Ozanı Mevlâna Ce lâlettınî Rumî'nın doğumunun 760 ıncı yıldönümü dolayısı Ue. Konya Tunzm Derneği'nin düzenledığı anma torenlerı dün akşam başlamıştır lo Eylül gecesıne Kadar surecek torenlerde Mevlâna hakkm da bıhmseJ konferanslar venlecek. Saadetün Heper yönetimmdekı 40 kışılık mutnp hey'etı Türk musikısinden örnekler sunacaktır. Törenler. semazenler" ın sema gösterileri ıle sona erecektır. Türk Yunan sınınnda alrnan haberlerden anlaşıldığına gore, bir zamanlar Atinadaki Papandreu, Lefkoşe'deki Rum yönetimlerinin ve Türkiyedeki Adalet Par» tisi muhalefetinin yeterli bu!» madıklan ikinci Aeheson plânı, Demirel Hükumetinin dört ilkesinin görüşünü kurtaracak bazı değişikliklerle şimdi Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin temeli olmuştur Hatırlanacağı gibi, bugün iktidarda olan Adalet Partisinin o günkü sözcüleri tarafından Kıbrısın Yunanistana teslimi olarak nitelendirilen ikinci Aeheson plânı, Adanın Yunanistana katılmasına karşüık Türkiyeye Kıb nsta 50 yıl süre ile bir askeri üs bırakılmak ve Magosa limanından serbestçe faydalanmak hik kını Kıbns Türklerine de Lo zan Andlaşmasında ve Avrupa insan haklan sözleşmesınde yer alanlar da dahil olmak üzero insan ve azınlık haklarından ya rarlanmak güvencesini verıyordu. Bundan başka, aynı plânda Kıbrısın 8 kaymakamlık böi gesıne ayrılarak bunlardan ıkisinin devamlı olarak Türk kay(Arkası Sa. 7. Sn. 3 de) VARŞOVA YVVARLAK MASA KONFERANSI Hükumet konağı'nm Bir doktora, kuduz öniinde cinayet köpek saldırdı KONYA, ( M . ) Konya'nm Karapınar ılçesmde dun sabah, Özel Idare muhasebecısı tzzet Yalçıner, Mehmet Ah Özenlı ad lı bır şahıs tarafmdan Hukumet Konağı'nm kapısı önunde bıçakla muhtelıf yerler'nden vu rulmak suretiyle oldürülroustur KONYA, ( a j . ) Konya'da bır doictor, şehrın ortasıada ku duz bir köpeğın saldınsma uğramıstır. Yetışen polısier kuduz köpeği tabanca ile vurarak öldiirmüşlerdır KIRAL HUSEYİN €rdün Kıralı Hüseyin Bin Tallal serefine dün gece Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından Şale Köskünde bir kabul resmi düzenlenmistir. Ancak, Çağlayangil'in Dedeağaç'ta bulunmasından ev §ahiplifini tçisîeri Bakanı Sükan yapmıstır. Kabnl resmi samimî bir hava içinde geçmiştir. Kıral Hüseyin buçün saat ll'de yurdumuzdan aynlacaktır. Besimde. önceki gece Hilton'da Belediye Baskanının verdiği kabul resminde Hüseyin ve l;can goruluyor. Tasarruf bonoları için ı Marttan itibaren beyanname verilecek A.VKARA, (Camhuriyet Bürosn) 29 şubat 1968 tarıhinde yürürlüğe girecek olan Tasarruf Bonoları Kanununun uygulanması için Maliye Bakanlığınca bb «tülük» hazırlanmıştır. Tüzüğe, tasarruf bonolarının hazine bonoları mesabesinde olması için hükümler konulmuştur. Buna göre, tasarruf bonoları için hazine bonolarında olduğu gibı Maliye Bakanlığınca «merkezi kayıU sistemi uygulanacaktır. Tüzuğe göre, tasarruf bonolarının degiştirilmesine den itibaren başlanacaktır. Kanuna gore tasarruf bonolarının «iki yıl içinde değiştirilraesi» gerekmektedir Ancak bono mükelleflerinin bonoiarını, değiştirmenin yapılacağı tarihin ilânından itibaren ikinci yılın sonunda değiştirmek için beyanname vermeleri ihtimali gözonunde bulundurularak beyannamelerin 1 yıt Sçintte verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, 1 mart 196!" tarihinden itibaren değıştirılecek bonolar için beyannameler 1 yıl içinde vergi dairelerine verilmis olacaktn ' Bu flüre içinde Ecvet GÜRESİN Birleşmiş Milleüer Sosyal ve Ekonomik Konseyi tarafından Varşovada bir yuvarlak masa konferansı düzenlenroiştir Ellı millete mensup elli gazetecınin katılacağı bu konferansta ONU ile basın arasındaki ilişkiler ko nusu görüşülecektir. Konferansa Türkiye'den çağrılı olarak başyazanmız Nadir Nadi katılacaktır. Nadir Nadi dün uçakla Varsovava hareket etaiıtrr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog