Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Türkçe ve Edebiyat Terimlerl Sözlüğü H. FETHİ GÖZLER 5 Llra. İNKüJlP T« AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 1972/10692 44. yıl toyı 15487 uumnurıyeı KURUCUSU: rUNTJS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t IstanbuJ Posta K u t u s u : î s t a n b u l N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 » 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 İerıçın (DEUTSCH FÜR TURKEN) 2 kısıtaJbır arada plâstik ciltli 15 AK KİTAP, KIRTASİYE, DERS ARAÇLAR1 v Ankara Cad. No: 78 İST. Feza: 1 Pazar 10 Ey/ü/ 1967 Yunanistan'ın; "ikinci Acheson Plânı jıın geliştirilmiş şeklini sunduğu bildiriliyor Ilk Zirve Toplantısı 6 saat ıo dakika sürdü Cuntanın 2 Albayı daha Yunan Heyetine katıldı KEŞAN İki gun süreli Zırve Toplantısı, Yunanistanın Enosis'e karşılık Turkiyeye vermeyi düşündıiğü bedeller hakkındaki tekliflerini dinlemek üzere dün, başan dilekleri arasmda açılmış ve ilk toplantı umulandan çok uzun, tam 6 saat 10 dakika sürmüştür. Yunan tekliflerinin, İkinci Acheson Plânı'nın geliştirilmiş şekli olduğu oğrenilmiştir. Demirel sinirli Süleyman Demirel sınırda Kollias'ı karşıladı ve beraberce Keşan'a geldiler Fotoğrafi Tu/oy Divitçioğl u CHP*nin 44'üncü yıldönümünde lnönü îstanbuVda, Ecevit Izmifde konuştu S Çalısmalar sonunda taraflar, hıçbır açıklama yapmamıştır. Yorgun ve havlı asabı gozuken Başbakan Süleyman Demirel, «Bngün hiçbir açıklama yapamam. Yarın, ortak bir bildiri yayınlanacak ve size bilçi verilecektir» demıştır Demirel. «Kısaca; haberler lyl mi, kotü mu?» sualını bil» u satırlan yazdığımız sroda cevaplandırmaktan kaçınmıştır. Turk • Ynnan üişkileri bakDışışlerı Bakanı thsan Sabrı kında bildiğimiz tek şey, Çağlayangıl ıse, espırı yapmak Başbakan Süleyman Demırıstemış, «Vallahi, hep mraea ko el'in sunr boyundald lpsala köpnnstalar, hiçbir şey anlayamarfisn fiserinde Yonanlı meslekdar dım» demıştır. şını karşılamak üzere bekledifciArkasından da otomobılde yanında oturan Guras'a donerek, dir. Evet, bunu iyi biliyoruz. Kol«Bakın, havanın nasıl oldnğnnn lias başkanlığında Tnnan delegassoruyorlar, ne dersiniz?» demışyonn birazdan oraya gelecek, Satır. yın Demirel ve yanuıdakiler tarv Yunanlı meslekdaşı da gulfından karşılanacaktır. Sonra. bep mus. «Bu mevsimde hava hep birlikte Keşan'a gidilecek, kasabanın en gösterişli vapısı olan 4 iji olar» cevabını vermıstır. Saat 2115'de bıten muzakereleriincii Ttimen Rarargâhında öğle den sonra 9 kışılık Yunan Hey eti, yemeği yenecek, arkasından da kobugun toplanacaklan Dedeağaç'a nuşmalara ba:;lanacaktır. donmuştur Turk Hey'etı, mısafırlerını, adı geçen ılçeye kadar yolTürk • Ynnan Uişkilerinin bncu etmıştır günkii dunımu üstüne bildiğimiz şimdilik işte bu kadardır. BaşlaÇalısmalar. sıkı güvenlik tedblrmış olan konuşmalann niteliği lerınm alındığı 4. Tumen Kararhakkında henüz kesin bilgimiz gâhında, foto muhabırleri içın yayoktur. Mantıkça düsünurselt, pılan sembolık çış torenınden bunlar başta Kıbns, belli konular sonra orduevınde ahnan aperatıf üzerinde bir anlaşmaya varmak :»ve yenen yemekte başlamıştır, sayılabılır Aperatıf ve yemek, Istanmacıyla taraflarca kararlaştınlbul'dan ozel surette getırüen Bu mı? bir «müzakere» sayılmak geyuk Trabva Oteli ekibı tarafından rekir. Bu tekdirde taraflann «hanhazırlanmıştır. gi esaslar dahilinde» müzakereve oturacaklannın da önceden kararKollar sıvanıyor laştınlmış bulunduğunu ayrıca kabul etmek zomndavızdır. BuAncak, asıl kollar, 4. Tumen Kagunedek bildiğimiz. Yunanltlarıa rargâhının brifıng salonunun yeşıl kayıtsız şartsız Enosis istediği. çuha kaplı dikdortgen masası etbizim de buna şiddetle karşi kovrafında, saat 15.05 de sıvanmıştır. duğumuz idi Demek bu iki zıt tez îlk toplantının, zırve toplantılan arasında az çok bir yakınlaşmav3 ıçın rekor sayılabılecek uzunlukta Tarılmış \e taranar bir hareket olması, «Cesaret verici» bulunmuş noktası üzerinde birlesmişler kı \e tarafların cıddl mxızakerelere şimdi Başbakantar seviyesinde bir gınştıklerıne delıl sayılmıştır Bir «müzakere» den olumlu sonuçlar Turk Sozcusu, yemek ve muzakedoeabilecegini düsünmektedirier. relerde esen hava hakkındaki ızlenımlerıni, «Samimî... Birbirlerini Ne var ki. vetkilı dıplomatik çok sevdiler. Adamlar, iyi niyetle çevreler iki Başbakan karşılaşmagelmişler» şeklinde naJdetmiştır. sınm bir «müzakere» niteliği taPakat, toplantıdan sonra, Turk ve şımadıeı husıısunu ısrarla ileri Yunan devlet adamlarırun yuzlesürmekte hunun sadece Türkive rınde. belırli bir memnuniyet veile Yunanistan arasındaki çeşitli sorunları kapsavacak «genel bir ya uzuntu okunmuyordu.. gönişme» savılması çerektifini Cunta'nm 2 Albayı da belirtmeye çalısmaktadırlar. Anayasa dışı fülî bir iktidar olan fasist Yuna.ı rükümetinin çızliliğe onem veren çekinçen tutumunu anlarız. Bu hukümet içerıde ve dışanda prestıj kazamnak gayretlerıne kendini kaptırmıstır. Halka dayanmadıçı için kamu oyunu da hesaîıa katmamakta, elde edebUeceği parlak bir başan ile sürpriz şeklinde halkın gözlerini kamaştıracaeım ummaktadn. Bu bakımdan Yunan cuntacıları Türkhe Cnmhuriveti Hükümetinin kendilen ile bir masa başında karsı karşıya oturmavı kabul etmesini bile bir basan saydıklarına suphe voktu Kesan ve Dedeağac «görüsmHerine» va da «müzakerelerine» dair Albay Papadopuîos'un kamçısı altında bir kaç gündür iyimserlik türkülerı sövliyen Yunan b?sınma kulak »eriniz; durumu kolavca anlarsınız. Bizim anlamadığımız halk oyu ile iş başına gelen demokrat Türk Hukümetinin bizim kamu oyu karşısınıla güttüğu kapab kutu politikasıdır. Yanbş anlaşılmasm; iki devlet arasında bir sure gızli tutulmasında FavJa umulan temaslar yapılamaz demek istemiyoruz. Belli prensiplere bağlı kalmak şartiyle devletler arasında gizli temaslar da >lnr, gizli müzakereler de olur Sırası geldiği zamau bunlar kamu oyuna sunulur ve açıkça tartışılır. Ne var kı A.P iktidan. özeliikle Kıhrıs konusnnda bugün değil dün defil. aylardanberi sırtını halka çevirmiş, bir sır küpü gibi Keşanda başlayan lnönü:«Dışarı fllemde mOcodele ederlerken bütün memfekeli yanlorında bilsinler» Ecevit: « Halkın sömürülmesini sona erdırme savaşı verıyoruz» lnönü, konuşmasında, demokratık duzen Üzerinde durmuş, dış politika konularında, hükümeti destekledlklerıni belirtmış ve «Dışarı âlemde mucadelc ederlerken, bütün memleketi yanlarında bilsinler. Bu değer ve kuvvet, ellerinde olduğu halde, meseleleri halletsinler. Bn uğurda çırpınıyornz» demıştir. lnönü, konuşmasına baslamadan önce AP lı Beledıye ve İl Genel Meclisi üyelerinm suııstımallerıne karşı partınin yetkılı organlarının bu üyeler hakkında hiç bır işlem yapmamaları üzerine AP'den ıstifa eden gençlik kolu başkanı Ergın Toyer'm, CHP'ye gmş beyannamesını imzalasuştır. CHP'nin kuruluşunun 44. yıldönümü, parti kademelerinde düzenlenen çeşitli toplantılarla kutlanmış; İnönü, îstanbul İl Merkezinde, Ecevit de İzmir'de konuşmuşlardır. Memba sulan ile ilgili karar bir yıl daha ertelendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Şışelere doldurulan memba ve ıçme suyu tesıslerı sahıplerı, 1 mart 1968 tarıhıne kadar tam otomatık yıkama doldurma ve kapsulleme tesıslerını tamamlamak mecburıyetınde olacaklardır Bılındığı gibi, memba sulannı sıselere dolduran memba ıçnıe suyu tesıslerı sahıplerının, bu ışletmelerını 1 eylule kadar otomatık hâle getırmelerı karar laştınlmış, otomatık hâle getınlmemıs memba sularının kapatılacağı, Sağlık Bakanı tarafından kesın olarak ıfade edılmıştı Her iki Başbakanın başkanlı ğında görüşmeler başlıyor Fotoğraf : Tulay DİVİTÇİOĞLU Bâşbakan'ın Rusyâ gezisinin programı açıklandı ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Başbakan Demirerın Sovyetler Birlığine yapacağı gezl programı belli olmuştur Başbakan Demirel ve refakaündekl Türk neyetl 18 Eylül günu Moskovaya hareket edecek tır. Aynı gun saat 15 te Başbakan Demirel üe Sovyetler Bırliğl Başbakanı arasında gO ruşmeler yapılacak, akşam Kremlınde Türk neyetine ztyafet verilecektir. 19 Eylül günü Başbakan Demirel saat 9.45 te Kızümeydana gelerek, Lenın'in mezannı ziyaret edecek ve saygı duruşunda bulunacaktır. Aynı gün görüşmelere devam edilecektır. öfleden sonra Demirel, Moskova şehlr sovyetinl gezecek, akşam ise heyet şerefıne bale temsllı verilecektir. 20 Eylülde gorüşmelere devam edılecek, bu arada uzay fatiblerl anıtı zıyaret edılecektir. Aym gün akşam Lenıngrata da hareket edılecektır. Leningratta tesisler ve müzeler gezllecek ve neyet Azerbaycan başkenti Baku"ye gidecekür. 25 Eylülde Moskovaya dönecek Turk neyetl ile son toplantı ya pılacak.ve heyet vurda dön«cektır. Dışışleri Bakanı Çağlayangıl, Rusyadan dofruca Birleşmış Milletler toplantısına katılmak üzere New York'a gıdecektlr. İnönü'nün konuşması CHP Genel Başkanı, partınin kuruluşundan koalısyon devresine kadar çalışmalarmı anlatmış, demokratık düzen konusunda şunlan soylemiştir: •Demokratik rejimde. iktidarda bulunan insanlar, mutlaka gunun (Arkası Sa. 7. »ü. 2 de) Enosis'e karşılık Kıbns'ın "» 15'ıne razıyız. Gazeteler «YÜKSEL Kİ YERİN BU YER DEĞİLDİR...» heyete katıldı Yunanlıların, Papadopulos Spandıdakıs'e ılâveten son datakada Cuntanın iki önemli uyesinı daha hey'etlerıne alması, Turk tarafında hayretle karşüanmıştır. Albay (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Sivas'ta ısı, dün 24 derece düştü r A "I KIBRIS Yazan : Prof. Dr. Derviş Manizade Ynnan ihtilâl cemiyetinin, «Etnıkı • Eterıa» nın bir mensubu, hiç değilse bir sempatizam oldnğnnu düsündürecek knvvetli deliller vardır. Bizce Athenagoras, tıpkı, Mora ıhtilâli snçlulanndan ve eski seleflerinden îstanbul Patrifi Gregorins gibi, (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) SİVAS Bolgemızde ısı, 26 derece ıken, 2 dereceye kadar duşmuştur. Merakum mevkıınde ıse ısının sıfırm altına kadar duştuğu oğrenılmıştır. "Siz, Yunan bayrağı bulamadınız mı ? „ KEŞAN 2700'e yakın dızı dizl askerın her yuz metrede bir besleştıklerı Keşan tpsala yolundan geçıp 570 metrelık sınır köprüsü ne u'aşan Demirel randevuya 3,5 dakika once geldı. Başbakan nukam arabasından ındı, sınıra gırdı, emnıyet tea'bırlennı kontrol ettı, gumrük memurlanna gorevlennın onemını anlattı ve yolda gelırken uzerınde olan sıkıntılı ve huzursuz havadan sıyrılıp mütebessım bir çehre ile kopruye yoneldı. Koprunün yansı olan 285 metrelık volun, bir vaiına Yunan, dığer \anina Turk bayragı asılmıs Yol Basbakanlık otosu lla alınacaktı Köprunun ortasına gelındığınde, Demirel, Yunanlıların astıkları sıra sıra Turk bayraklarına baktı, yanındakılere donup: «Siz Yunan bayrağı bulamadınız mı; neden biz asmadık?» dedı, fakat cevap alamadı. Kollias, Guras, Papadopulos Spandıdakıs ve hepsı sıvil gıyınmış cuntacılar, koprunün başınoan yenı bareket etmışleraı Başbakanlar arada on metre kala selâmlastılar; uçdört adım kalmışken de el sıkıştılar, tanıstılar. Demırel etrafta yan Yunanca varı fngılızce, bıraz da Turkçe bagrışan gazetecılenn (Arkuı Sa. 7. Sü. 4 de) thenagoras'ın basın toplantısında soyledikleri sozler samimi değildir. «Turk hukumetının bir erı olduğu» da, «Pohtıka ile uğraşmadığı» da, «Dunya barı^ı ve ınsanlık ıçın çabaladığı» da, doğru değildir. Aksine, Athenagoras'ın, Turklüfün canına kasteden gizli bir "I THI SCUMENICÂL PATSIAİCHATİ KVMKAPI AZAK YOKUŞü'NDAKI KAZADAN SONRA ALINAN RESIM. (POTOĞRAF: SELÂHATTİN GİZ) NADIR NÂÜİ sa t lArkuı Sii 3 de) I «Turk Hükıımetinin bir eri» oiduğunu ıleri suren Patrik Athenagoras, Türkluğün canına kasteden Etniki Eteria'nın Amerika'daki kolu AHEPA'nm yrineticileri\ le Patrikhanede, Bizans kartalı onünde cektirdiği resimle çelişnıoye diışmüştıir. Athenagoras yonetirileri Istanbula dâvet etmi> ve kendilerine hizmetleriniıı nıukâfatı olarak birer şeref koıdon ve madalyası vermistir. Nısanlar. AHEPA'nm aynı ismı tasıvan yayın organından alınan resimlerde gorühnektedir. Bir Yugoslav turist otobüsü 2 dükkâna girdi, 3 kişi öldii Azak Yokuşunda dün, frenlerl tutmayan bır Yugoslav turıst otobüsu, ıçmdeki 35 yolcusuyla beraber Kumkapı'da 2 dukkâna gırınce; 3 kışı olmuştur. Dıvanyolu'nda, çoğu Turk ve Yugoslav 35 tunstın Yugoslavya'ya hareket ıçın bmdığı SK 109 37 plâkau otobus, motoru çalışmadığından, buradan çekılerek, Azak Yokuşu başma getınlmış ve asağı bırakılmıştır Yokuştan hızla llerleyen otobüsun motoru yıne ça havalı frenl da tutmamıstır SUr'atl* vokustan aşağı inmeğe devam eden otobüsun altında kalmamak ıçın halk, sağa sola kaçışmıştır. Bıraz sonra da, ıçındekılerm feryatları arasında otobus, once 06 PD 357 plâkalı ştomobılın arkasına, daha sonra 34 EC 457 plâkalı/6ır kamyonete bındırmış, arkasından da Kumkapt yoluna merek, Yorgo'nun balıkçı dukkâr.ı ıleIütokapı yemışçı dukkânlarının ıçıne gırmıştır. lirkuı «ı 1 «9 I Am\ J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog