Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Don Quijote Dünyanm ner yerlnde asırlar boyu hayranükla okunan, ber eleştlnaenin listeslnde baş sjrayı alan; Cervantesin bu ünlü esertryanldıgından tam 362 yıl sonra ilk kez eksiksiz, dört dil (izerinde çalışüarak tam metiıı balinde Bertan Onaran tarafından Türkçeye çevTildi. 500 sayfa 15 Lira BİLGt TAHNEVt Cumhuriyet 10265 44. yıl soyı »5478 umhuriyet KURUCUSU: YUNÜS NADl Telgraf v« tnekrap adresfc Cumhurryet İstanbuJ Poste K u t u s n : tstanbn] No. 248 Telefoolar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 99 Cumcr 1 EylUI 1967 [nyamız|ga}heT yanında ğisip J ^ U İ * ^ n kültür ve sanat ^ izliyeMliyuV musunuz? Fransız, Rorüfcn, İsrall, Brezilya, Alman, Slovak, Avusturya. .{,5in. Afrikajl^anatçılardan ve burüarın eserîetinden haberiniz var mı? Bütiin bu saydıkl=Mwgzı. ve daha Başka ^fdHp SÜr. bikâ^fc româft^.£İnema ve tiyatro ,yaziWını bu deA ginin fcU.sayfası l^pde bul|pa* ve bunun :çin sa<İm 3 lira ödeyeceksinlz. Bu bir Varlık yayını Ticaret Bakan 11ğjndaki Devlet sırrını çalma olayı Nâsırve Faysal, Yemen için anlaştı AP Senatörfi, Avusturyalınm iş teklif ettiğini söyledi CUMHURİYET BÜROSU ANKARA, Adınm bir casusluk olayına karıştığı iddia edilen Adalet Partisi Çorum Senatörü Alâeddin Çetin, dün Parlâmento basın bürosunda yaptığı basın toplantısında, hâlen mevkuf bulunaa Avusturyaü Adolf Silavik'in kendisine bazı ticari isler için teklifler yaptığııu söylemiş, «Bunun dışında devlet sırn alıp vermek ve mukabilinde menfaat temin etmek gibi şeyler tamamen alçakça bir iftiradır» demiştir. AP li senatör: «Bugünkü iftira, tezvir ve itham bolluğu karşısında bana bircok şeyler söyleneceğini olağan kabul ederim. Ama ismimin böyle iğrenç bir casusluk hâdisesine karıştınlacağını düşünemezdim. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yemen Lideri anlaşmayı tanımıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Tito5 Âmerika ve Rusya'ya bir "Ortadoğu barış plânı,, sundu CHP, ekonominin kötiiye gidişi hakkında uyarma yaptı C.H.P. Merkez Yönetim Kurulu dün genel iktisadi durumla ügili bir bildiri yayınlıyarak A.P. nin tutumunu yermiştir. Bildiride şöyle denilmektedir: «İktisadi durumdaki dengesizlikler, önemle üzerinde durulması gereken ölçülere varmıştır. Sanayi kesiminde, para darlığı jrüztinden üretim kısılmakta, işsizlik artmaktadır. Hayat pahahlığj, toplu sözleşmelerte saglanan Ucret yükselişlerini defersiz kılmaktadır. Büyük şehirlerde bir yıl içinde yer alan hayat pahalılığı, tstanbulda yüzde 17.9 a kadar varmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) IIARTUM Arap Uder **leri Hartıun'da, İsrail işgali ve diğer meseleleri ele ahrlarken, Nâsır ve Faysal, Yemen problemi konusun da an laşmaya varmışlardır. (Yemenle ilgili geniş haber üçüncü sayfadadır.) Yemen reddediyor Anlaşmadan birka; saat sonra Yemen Cumhurbaşkanı Sallal, bu anlaşmayı kesinlikle reddetmiş, «Memleketimin hürriyet ve bütünlüğünü zedeleyici her türlü hareketi, Yemen'in iç işlerine müdahale sayanz» demiş, son anlaşmanın «Milletlerarası yasalan çiğnemek olacağuıı» hatırlatrruştır. Yemen lideri, aynca, «Cidde Anlaşmasına dönemiyeceğini» de sözlerine eklemiş, şöyle konuşmuştur: «Bu yolda bir çaba, inkâr edilen gerçeklere kanun dışı bir dönüş olacaktır.» YENi UÇAKTA NEŞ'ELi YOLCULAR THT'nın ilk jet nçsğı dün gazeteciler için özel ıiir Ankara seferi yapmıstır. Ankarada Esenboja Hava Alanında Devlet Baskanı Cevdet Snnav ve Basbakan Süleyman Demirel il e dıier bakanlar tarafından çeıilen uçak çok beğenilmiştir. 77 kişi kapasitesi olan veni DC 9 Jet uçağı bugünden itıbaren Avrnpa seferlerine başlayacaktır. Yeni Jet açağı Ankara Istanbnl arasını 28 dakikada katedebılmektedir. Yakarıdaki resimde Sunay, Demirel ve beraberindekilerin uçaktakl neş'eli yol cclnklan. yandaki resimde ise yeni DC 9 çörülüyor. Sungur, Adalet Bakanından durumu sordu Olaya adı kanşan CHP Yozgat milletvekili Celâl Sungur, Adalet Bakamnın yazılı olarak cevaplandırması isteğiyle bir so ru önergesi hazırlamış ve Meclis Başkanlığına vermiştir. Sungur. bir ga2etede adınm casusluk olayına karıştınliığım I belirtmekte ve şöyle demektedir: «Casusluk gibi en şen'i, en menfur bir ıthama mâruz bırakılmak her vatandaş için düşünülebilecek en ağır ithamdır. Şayet itbam edilen, aynı zamanda Senatör veya Milletvekili sıfatını taşımakta ise o zaman yüce meclisin itiban da bu ağır töhmetin altında zedelenmiş olur, Bu itibarla, bu ağır ithamı şiddetle ve nefretle reddedebilmek için, yedi ay önce tesbit ve sanığının tevkif edılmış olduğu ileri sürülen böyle bir casusluk olayının mevcut olup olmadığmı ve şayet iddia edilen olay cereyan etmişse. bu müessif casusluk olayı tle şahsımın hiç bir ilgisi bulunmadı^ını, ka mu oyuna duyurmak üzere sür' atle bildirmenizi rica ederim.» İngiltere, haberi ihtiyatla karşıladı Öte yandan; «Mısır Suudi Arabistan Anlaşması haberi, Londra siyasi çevrelerinde ihtiyatla karşılanmıştır. Habere ilk tepki, Hartum Anlaşmasının Güney Arabistan Federasyonu'ndaki durumu az etkiliyeceği düşüncesi olmuştur. Bilindigi gibi, 9 Ocak'ta bağımsızlığını elde edecek Güney Arabistan Federasyonu, Yemcn'e komşudur. lArkası Sa. 1. Su. 1 de) Hava ve Deniz Harbokulları mezunlan diploma aldılar T'örenlerde Cumhurbaşkanı ve Basbakan da hazır bulundu Deniz ve Hava Harb Okullarının diploma törenleri, dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Basbakan Süleyman Demirel ve CHP Genel Başkanı Ismet lnönü"nün iştiraki ile yapılmış ve öğrencilere diplomaları verilmiştir. ^^ Cumhurbaşkanı Sunay, dün sabah törenlerde bulunmak üzere özel bir uçakla Istanbula gelmi§ ve akşam üzeri de Ankaraya dönmüştür. Kendisine. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Prof. Dr. Ibrahim Atasagun, Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, Genel Kurmay Başkanı Org. Cemal Tural Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ve Kuvvet Komutanlan da eşlik etmişlerdir. BALTALI DÎPLOMAT Limasol'da foomba patladı Dışişleri, Kıbrıs Türk basınını kontrola ç a 11şly o r P Tutuklu Kıbrıslı 3 Mücahitten biri dün tahliye edildi Kızgın diplomatlarm Londra'daki büyük meydan kavgası (DIŞ HABERLER SERVISI) LONDRA Kızıl Çinin. HonşKong'daki komünist eğilimülerin çıkardıkları kargaşalıkları bastırırken İngiliz makamlannın sertlikte ifrata kaçtıklannı ileri sürmesiyle başlayan buhran yüzünden, Pekin Londra ilişkileri adamakıllı gerginlsşmiştır. Mao rejimı aldığı bir kararla, Pekinde görevli îngiliz diplomatları ve ailelerinin Çin Dışişleri Bakanlığının ızni olmadıkça memleketten çıkmaları yasaklanmış ve başkent dahilinde yer değiştirme nareketleri hsmen hemen tamamiyle kısıtlanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bir deli, hamile karısını karnındaki çocuğu ile kardeşinin kızını tbıçakla parça parça etti BATMAN Kurtalan ilcesinde hunharca bir cinayet işlenmiş, 40 yaşlarında 6 çocuk babası bir köylü, hamile kansınm karnını deşerek çocuğunu çıka | rıp bıçakla parçalamıştır. Bey j bo köyünde oturan ve zaman I zaman sinir krizleri geçirdiği yakınlarınca belirtilen Bahattin tnsel adındaki köylü, önceki gece 6 çocuğu ve kansiyle birlikte evde oturup konuşurlarken, birden yerinden kalkmış ve bıçağını çekerek 8 ayhk hamile karısı Sakineye gelişi güzel vurmaya başlamıştır. Çocuklarının gözleri önünde kansını öldüren Bahattin bununla da kalmayıp. kadınm karnını deşmiş ve çıkardığı çocuğu bıçakla parçalamıştır. îşlediği korkunç cinayet sonunda gözü dönmüş bir vaziyette ve elinde kanlı bıçağı olduğu halde evinden çıkan kaatil, yolda rasladığı kardeşinin kızı olan 8 yaşındaki Aliye İnsel'e de saldırmış, ve bıçakla delik deşik ederek öldürmüştür. Kaatil, yakalanmıştır. k' M. ALİ AYBAR, VİETNAMDA İNCELEME YAPARKEN... TİP Genel Başkanı intibalarını anlattı Aybar'agöre Amerika Vietnam'da kazanamaz Russeü Mahkemesinin beşinci tahkıkat komısyonunda görevli olarak Kuzey Vietnamda incelemelerde bulunan T.t.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar dün bir basın toplantısı düzenliyerek intibaiarmı anlatmıştır. Aybar, Türkiye'nin sorunları dururken Vietnamla ilgilenmesini tenkid edenlere cevap olarak, «Vietnam savası, Vietnamlılara mabsus, Iâlettâyin bir savaş değildir. Bütiin geri kalmış milletlere yöneltilmiş bir savastır. Amerika Vietnamda yenilmedikADANA, (a.a) Bütün Çuçe, Türkiyeden Amerikayı atkurova bölgesinde toptancı ve mak mümkün olmıyacaktır» deperakendeci satıcılardan alınan (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) nümunelerle zeytinyağ tahlillerine Adana Sübtropikal Ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü lâboratuarlannda devam edil mektedir. Bu konuda Vali Lütfi Hancıoğlu, «yapılan zeytinyağ tahlillerinden 20 sinde madeni yağ görülmemiştir. NümuneleEmekliye sevkedilen iki yarrin tahlilinde pamukyağı karışgıç generalin durumu Anayatırıldığı gerçeği ortaya <;ıkmış sadaki yargıç teminatının yoaitı tahlil sonunda da acılık ve rumu üzerinde tartışmaiar yüksek asit tesbit edilmiştir. ll açacağa benzemektedir. gili mütehassıs arkadaşlardan Son Askerî Personel Kaııualdığım bilgiye göre. acılık ve nnna dayanılarak Askeri Taryüksek asid medeni yağdan dagıtay 1 inci Daire Başkanı Tuğha zararhdır» demiştir. çeneral Kcmal Gökçen ile 3 nci Daire Başkanı TuğgeneDâvec ral Esat Dogtı emekliye aynlmışlardır. Emeklilik gerekANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) çesi, bulundoklan rütbelerde Türkiye Devlet Büro Görevlileri üç yıh doldurmak ve üst rütSendikası Genel Merkezi, Basbakan beye terfi için gerekli kadro lığa, Bakanhklara. bütün memur ve nun bulunamamış olmasıdır. hizmetlilere ve memur sendikalaîeni kanuna göre, gerekçf rına yayınladıklan bir bildiride doğru. Ancak bu gerekçenin •Daire ve müesseselerdeki yemekAnayasanın yargıçlık teminatı haııelerdc tahlil ettirilmeden zeyilkelerine aykırı olduğunu da linyağı kullanümamasmı» istemiş, görmemek imkânsız. tahlil sonuçları Türkiye capında bi tirilmeden memur ve hizmetlileri önce kadro konusunu ele alalım; zeytinyağh yemekleri yememeye dâ Kadrolar Genel Kurmay vet etmiştir. Başkanlığı tarafından, yürütme tasarrufu içinde tesbit edilmektedir ve kolayca değiştirilebilmektedir. 1963 yıJıversitesı. Teknik Okulu. Yıldız na kadar askerî yargıtayın Teknık Okulu, Ortadoğu Tekkanunla belirtilen başkan nik Üniversitesi ve Ankara (1 inci, 2 nci başkan ve daire Yüksek Okullar Talebe Birlikbaşkanlan) kadroları tnmgelcri. dün nrtak bir basın topneral orgeneral idi. Sonralantısı du/cr.leycrek. zeytinyağı dan 127 sayılı kanun bu sını(Arkuı fca. i, Sü. 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışışlen Bakanlığının isteği ve Kıbrıstaki Büyükelçiliğıraiz aracılığıyla, Kıbrıs mücahitlerınin Ankarada yaptığı gösterıler üzerine çıkan olay larla ilgilı haberle..n. bu haber lerle llgıll yorumlann ve yazıla rın Kıbrıs Türk gazetelerınde yayınlanması sansür edilmıstir. Ankaraya gelen naberlere göre durumu protesto etmek için «Bozknrt» gazetesı 2B Ağustos tarihınde yaymlanmamışır. Bildirildığine göre Rauf Denk taşın Ankaradakı olaylarla ilgi lı demecı Kıbrısta jansüre uğramış ve yayınlanraası yasak edilmiştır. Kıbrıstaki Türk Büyükelçıliğinın Kıbrısta yayınlanan Türk gazetelennın yayınları konusun da herhangı bir «etkısı olmama sına rağmen, Dışişleri Bakanlığının olaylarla ilgilı haber ve (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Acılık ve yüksek asit, madeni yağdan zararlı Tekziptir Cumhuriyet Gcrze fesi Yoz/ işleri M üdürlüğüne Istan bul Gazetenizin 1481967 tarihli nüshasının birinci sahife ıkinci sütununda (SİİRT'TE ŞAKÎLER 7 KÖYLÜYÜ DAĞA KALDIRDl) başlıklı haber aşağıdaki şekilde tavzih edilmiştir : Yapılan tahkikatta 1081967 günü kendıienne Komando süsü veren silâhlı ve asker elbiseli 5 şahıs Eruh tlçesı Damlarca ve Eskiyapı köylerinden 11 kişiyi, yol göstermelerı ve kendilerine yardımeı olmaları tekliü ile beraberlerine alarak Kereşan raevkiine geldikierinde kendilerinin asker olmadıklarını beürterek her iki köyden para istedikleri ve bu maksatla salıverilen bir şahsın, durumu Fındık Jandarma Karakoluna bildirmesı üzerine olay yerine yetişen Jandarma ile yapılan müsademede rehinelerin kurtarıldığı, ancak Ramazan DEMtR ismindeki şahsın bu arada öldüğü ve silâhlı şahısların gecenin karanlığından istifade ederek kaçmağa muvaffak olduklan anlaşılmıştır. Arama ve soruşturma devam etmektedir. Basın Kanunu hükümlerine göre durumun bu şekilde acıklanmasını rica ederim Mehm?t Vali • 80 yaşındaki adam kansının, birbabada oğlunun kaatili oldu (Yurt Haberleri Servisi) Manisa'da bir baba çocueunn, Bursa'da da yaşlı bir adam, yaşlı karısını öldürmüştür. Manisa'daki cinayet, 14 yaşındaki Necdet Boz'un gece eve gelmemesinden işlenmiş, sopayı eline alan Yusuf Boz, oğlunu döve döve öldürmüştür. Bursa'daki cinayette ise. 80 yaşındaki Osman Uslu, çocuklarını haylazlığa ahştırdığını öne sürerek, 60 yıllık karısını, baltayla parçalamıştır. Cumhurbaşkanı Sunay, dün Hava Harb Okulu mezunlannın diploma töreninde, Hava OkuluCumhurbaşkanı, Basbakan ve be raberindekiler dün sabah Yeşilköy nu başarıyla bitirdiği halde, bohava alamnda Vali, Ordu Komuta yu 2 santimetre kısa bulunduğu nı Belediye Başkanı ve diğer koiçin yönetmeliğe göre subay omutanlar tarafından karşılanmışlar ve buradan Yeşilyurt'taki Halamayan Fikret Bulgan adında ve Harb Okuluna gitmişlerdir. Hava bir gencin subay çıkartılmasını Harb Okulunda tören, Hava Kuv şağlamıştır. vetleri Komutanının açış konuşması ile başlamış, daha sonra oBulgan, ağlayarak Cumhurbaş kulun yeni tesislerinin açılışı yakanının elini öpüp durumunu pılmıştır. Mezun asteğmenler adıanlattıktan sonra, Hava Kuvvetna bir konuşma yapan bir öğren j leri Komutanı Tansel'e dönen ciden sonra komutanların konuşSunay. «Her şeyin bir Istisnası maian yer almış ve derece alan olur» diyerek, gencin subay yaasteğmenlere diploma ve hediyepılması için gerekli fonnaliteleri verihmştir. Diploma töreninnin sağlanmasını istemiştir. den sonra okui birincisi yaş kütüğüne okulun maketini çakmış, töBunun üzerine Fikret Bulgan, ren geçit resmi ve okulun gezilderhal asteğmen rütbesini takamesi ile sona ermiştir. rak, üniformasını giymiş, kılıç kuşanmış v e bu defa gülerek Tansel'in konuşması Cumhurbaşkanınm yanma gideHava Kuvvetleri Komutanı Orrek, Sunay'm, Detairel'in, Tugeneral Irfan Tansel yaptığı ko ral'ın, Topaloğlu'nun ve Tan(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) sel'in ellerini öpmüştür. Hava Harb Okulundaki Tören Sunay, boyu 2 cm. kısa geldiğinden subay çıkamıyan bir gencin subaylığını sağladı İki Yüksek Yargıcm durumu rı binbaşı korgeneral olarak değiştirdi. 1966 da ise son rütbe tuggenerale indirildi. Görülüyor ki sınırları değiştirmek yürütmenin elindedir, boyle olunca elbette uyşulama Anayasanın emredici hükmüne aykırı düşmektedir. 357 sayılı Askerî Yargıç ve Savcılar Kanunu ile Askerî îargıtay Başkanlan flyeleri ve başsavcının saklı tutulan hakları Anayasamıza göre mabkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık teminatı ilkelerine dayanır. Anayasanın 133 üncü maddesine göre, teminatın ilk şartı yargıçlarm aztedilemeyeceğidir. Kısacası kendileri istemedikçe kananda gösterilen yaştan önce emekliye aynlamazlar. Anayasa Askerî largıtay üyelerini (Tüksek Mabkeme Yargıçları) alarak nitelemiş ve 137 inci maddenin 2 nci fıkrasıyla da Askerî Vargıtay Başsavcısını, Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Raskanmın sözcüsü yanında Yüksek Mahkemeler îarguları hakkındaki hükümlere tâbi tutmuştur. Bu bakımdan Askeri Vargıtay üyeliginin Yarr «ıtay ve Danıştay üyeli^inden OLAYLARIN ARDINDAKİ Heybeliada Deniz Eğitim Komutanlığına Amiral Sönmez tâyin edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Heybeliada Deniz Eğitim Kt> mutanı TUmamiral Sezai Orkunt'tan boşalan göreve Amiral Necmettin Sönmez getirilmiştir. Genel Kurmay Başkanlığı Ge»el Sekreter Yardımcısı Tuğami»al Fahri înci de Cıkarma Bîrlik1<>ri Komutanlıguıa atanmıştır. KALKANL1 POLtS Koç Holding emekli ve yardım sandığı vakfı kuruldu Koç Holding A. Ş. raemur ve işçilerinin geleceğini ve ailelerinin geçimini güven altına almak amacı ile Koç Holding, Emekli ve Yardım Sandığı Vakfını kurmuştur. Koç Sandığı resmi senedinin imza töreni dün saat 16da, Divan Otelinde, noter önünde yapılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) biçbir farkı yoktur. Idare bunlar için nasıl ki azle gidemezse, Yüksek Askerî Yargıçlar için de ayni şekilde davranması gereklidir. Işte iki yüksek yargıcın emekliye aynlması meselesi bu bakımdan önemlidir. Anayasanın emredici hükmüne rağmen yflrütme organlan velevkl kendilerine başka kannnlarla yetki de verilse teminat ilkelerine aykın tasarnıflarda bulunabiîirler mi bulunamazlar mı? Bu problemi herhalde Damştayın kararı faalledecektir. Halletmesi de gereklidir, zira ipin ucu bir kcre kaçtı mı tasarruflar kısa zamanda keyfiliğe dogru yol alır ve mevcut Anayasanın hu ilkesi de başka ilkeler sribi rafa kaldırılır. •kttk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog