Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel î BASIN AHLAK Y.ASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahlbl : NAZIME NADt £ G«nel Tâym MOdürfl: BL'VFl GÖSBStN Sorumlu Yazj tfleri Müdürü: EROL OALLI Basan v« Yayar) CUMHURİYET MATBAACILIK v» Gazetecllik T. A $. • Cagaloghı Halkevl tokak No. 3941 Meydanı Kdlrn* Hanı Adana Telefon: 4S50 * ANKAR > Atatürk Bulvan Yener Ap. • »enHehü Telefon: 13 09 20 . 12 09 M . 12 93 44 17 S7 35 # İZMİR: Fevzipasa Bulvarı. İshanı. 104105. Tel: S1230 A B O N E SanelDt • aylık 8 aylık ve Türklye 75.00 40.00 22.UU İ (i > n Harlci 198.00 99.00 49.50 Âr M * 9 t Nlsan ölüm Ölüm. Bafbfc (Maktu) 1 3 4 5 tnd caattelerda <mntlml) oet «ahlrele» 40 Nucah evlerus*. Oogum (Mafctn) <O MevUt. TeseiürOı ve fcayıp arama I em 100 MevUt. Te«eXkuı (23 e O | 9 em 1S0 «ou ı «A SAY1S1 KURÜS Demire! basın foplantısı yoptı eden, kendl hürriyet ve haklarının bekçisi addetmiyen zihniyet Türkiyede hiç bir şekilde hayat sahası bulamıyacaktır. Hürriyet düzenl icinde gelişen bir memlekptte eksik veya noksanlar görülüyor ise bn, ancak hürriyet düzeninüı varlıeı sayesin dcdir. Milletlerin hürriyetlerinin olmadıçı düzenlerde İse. neyin 1 yi, neyin kötü otduğunu milletlpr. ne ölçebilecek durumda ne de ölç seler bile bir şey vanabilecek dıı rumdadırlar. Bize trelince mevcııt eksik veya kusurlar veya bazı zihinlerin kenriilerinre sunf olarak varattıklan eksik veya kusurlar milps«!pselpri vıkmak de6il islâh ettnek suretivle düzeltilebilir. Vehimler. kuşkıılar. husıımetler. almtranlıklar ve hahanelerin Türkiyede deuıolrratik düzen aleyhine oalısma sahası hulahilmesi imkânı mevcut değildir. Ken dislni Türk milletinin üstiindp. onun hâmisi. onun vasisi addeden zihniyetin inâsmm flzerinden çok seneler eeçmiştir.» Başbakan, Türkiventn Örtadojhımın banş :e istikran ile birinei dereeede ilı"'lendi6ini açıklarrnş ve demistir ki: «Ounım el'ân insirah yerici nlmaktan ıiTaktır. NP Oüvenlîk Knn sevi, ne dp fevkalâde tonlantıva eaihnlan Birle?mi; Mill?tler Oenel Kîmılu, barışı yeniden tesli volunn'ald jfayretierinri'e Istiknai icin piiven ve iimit verici blr neticeve bi'<riine kadar uiasamamıslardır. Türkiye. Genel Knrnldakl müıakPTe ve çaiışmaiaT sırasında, Ortadoeııda tıarışı adalpt ve nasafet prensinİPri dairesinde veniden tesise matuf teşebbiisleri kııv vetle desteklrmis ve han tesebbflslerde hİT7al insiyatif almıstır. Sn anris biitün temennimiz dost ve kardeş Arar» mpmlpketlerinin m*şrn ve hakli menfaatlerinin hurünkii sartlardan zarardide olmaksızm cıkroası noktasında toplanmaktadır. Ranşın tesisi Için. son muhasamat neticesl tsrael kuvvetleri tarafmdan işgal edilmis olan Arap topraklannın tahliypsinin sart oldufn kanaatindeyiı.» Demirel daha sonra Batı Tralcyada sovdaşlanmıza yanılan baskı ürerinde durmuş. Yunan htlkümeti ne7dlnde teşebbüse geçildiğini, hareketlerin Lozan Andlaşması ahkârama avkın olduSunu söj'lemiştir. Dış geziler Ü2erln de de duran Başbakan, «TfirHye dı? âlemde ciittikçe artan Itibannın tcaplanna ııvenn bir dıs politlka Içinde biitün fmkânlan knl lanmak mevkiindedlr» dem5ş, seçimlerin ertelenmeslnin Rerekçelerini anlatmıştır. Bu konuda Başbakan sıınlan sövlmiştir: « Adalet Partlsinin neçimden hip bir endisesi voktur. ÇBnkB böyük mi11ptimİ7İn rüveni olda ğu miiddetçe, onun hizmetinde olmak şianmızdır. Biiviik milleti mizin bizd^n teveccühünfl eslntemesi bizi ancak ona daha çok hi< met edebilmenin vollannı aramayr sevkeder.» AP. Genel Başkam bundan sonra ikinci bes yıllık kalkınma plânı üzerinde durmuş ve demlştir ki: «tkinci be? yıllık plân bfiyfik, püçlü. mamur ve müreffeh Türkiveyi yapma yoliında biitön Türk vatandaslarına ve bu arada Türk entelİPktüeline bir çaendır. Herkes. Türkiyeye verebilecegl nesl varsa, onu ortava koymaya dâvet olnnmaktadır. B ı çafrıy» katilmak dedikodn ile. kntüleme. b5lüriiliik ile. fesatla urrasmaktan çok daha hayırlıdır. Hakild vatanperverlerin yapacaçı iste hudur. Bürokrasiye bo&ulmn? bir devlet idaresinde mnvaffakryetll hir nlân tatbikatım yapmak imkânsızdır» Demire), hfflriimetin aldığı tedbirlerle kalkınma hızımızın arttıgmı ileri sürmüs ve tstanbulda snn bir yıl lçinde yapılacak ve yapıimış olan tesis maliyetîertnln ^ milyar lirayı astıgını, bu hareketlere diğer şehirlerimizde de rastlanabileceSini söylemistlr Başbakan bir soru üzertae BulEaristandan 700 bin Türkün mülteci kabul edilmesi için harekete geçtiği şeklinde çıkan haberlerl yş TÖRENLERDE Başbakan Süleyman Demirel da1^ sonra Clbali K B Orta Okulunun temel atma töreninde yaptıgı konuşmada «Mutlu Türkiyenin sokaklarında ba£ırarak, dövüşerek yapılmasına imkân yoktur» derruştir. 21 sınıflı ve 1J68 EyluJünde hizmete açılacak olan okulun temeline hajırlı olsun dilekleri ile ilk harcı koyan Demirel sonra yenl lnşa edilen darphanenin açılış töreninde ve daha sonra da Kâğıthane su tesisinin temel atma töreninde hazır bulunmuştur. fBaşmakaleden devam] bnnlara örnekler göstermiş, firnekleri de yazarlann knllanâığı cümlelerden seçmiştir. Yazarlar srasında öztürkçeye yürekten bağlı olanlar bolnnmasına bir çey denemez. Elbette olacak. Ne var ki, Sayın Püsküllüo|lu merak etmiş, dil devrimine kar?ı cepbe aldıfcını bildiğimiz yazarlann da yazılannı incclemis ve.. bunlardan birçoğunun bir zamanlar beğenmedikleri öztürkçe sözcüklere zamanla alıştıklarını, farkında olmadan o sözcükleri benimseyerek yazılarında knllandıklarını çörmüs. Bu bakımdan Sayın PüsküllOoğlu'nun Sözlüğü aynca ilginç. Bn Kitap dil devrimine baŞlı olanlan sevindirecek, karsı olanlara da belki dil sevçisinin kapılannı açacaktır. «Maasunivet» cilere salık vfririm. Türkçeyi onlar da sevecek Et fficıtları (Ba«tarmb I uıeı <mhn>d«) ne rağmen) birçok çekici tarafı vardır. Bunların başında komşu ülkelerin verdiklerı et fiatlan gelir. Doğu sınırında koyun kilosu başma Türk alıcı 4,5 5 lira verirken, smmn öte yanmda 4045 liraya müşteri bulunabilmektedir. Bunun üzerine üreticinin malını Türk alıcıya satacağmı düşünnvek biraz sâflık olmaz mı? Et v e sürü kaçakçıhğınm çalı»ış çekli gayet basittir. Köylü türüsünü tenha bir sınır köşesine getirir, dinamitlerin patlama«ını sağlamak amacı ile önden birkaç merkebi sınırdan geçirir, gerisi de koyunlann hızlı yürüme gayretine kalmıştır. Alacağı para o kadar caziptir ki, tehlikeli sevkiyatı bir başkasına yüklese ve mal iki el bile değiştirse kân yine de yüksektir. tddialara göre bu kâra çok defa sınır jandarmaları da ortak olmakta ve hayvan başına 2550 kuruş alarak süriiyü kapılardan geçirmektedirler. Hayvanların değeri karşılığında Türkiye'ye para yerine mal getirildiğinden ahşveriş sonucu döviz açısından da fayda sağlamamaktadır. Tahminlere göre, Doğu sınırımızdan yapılan hayvan kaçafeçılığı bir yılda 600 bin ile 1 milyon küçük baj hayvandır ki, bu da îstanbul'un yıllık et ihtiyacına aşağı yukan eşit bir rakamdır. Böylelikle Türkiye'nin en büyük et tüketim merkezi en önemli istihsal bölgesinden mahrum olmakta, bunun sonucu olarak da et ihtiyacı her geçen gün biraz daha büyük bir problem halini almaktadır. HAYVAN MtKTARI AZALITOR Doğu'daki kaçakçılık yflzflnden hayvanlar bir yandan komşu ülkelere giderken, öte yandan da çeşitli nedenlerle hayvancılıgımız gerilemektedir. Üstelik büyük şehirlerin ihtiyaçlannı karşılamak için koyun yerine ot kuzusu kesilerek gelecekteki verimin düşmesi çimdiden «garanti altına» (!) alınmaktadır. Zira şimdi ot kuzusu olan hayvanlar iki sene sonra yavru vermek imkânına sahip olacaklan gibi kilo bakımından da bugünkünün iki misline geleceklerdir. Yine mezbaha ilgilileri son altı ay içinde Trakya bölgesinden hemen hemen hiç koyun gelmediğini, buna karsılık koyun ihtiyacı için ot kuzusu kesimi yapılclığım ifade etmişlerdir. Hayvan miktanmn azalması nedenleri başında mer'alann köylü tarafından tarla haline getirilmesi ve hayvan yemlerinin çok D;<halı olması gelir. Bu yüzden Türkiye'de insan açhğı yanında simdi de «hayvan açlığı» mese* lesi doğmuştur. «KUTRtTGU DÜ8TÜ!..» •Kış sçlıjb». <vax açlıftı» derken bir türlü karnını doyurmak için fırsat bulaaaayan hajvanların halkın deyimi ile «knymtn dfiser»... «Knyrnğn dfişmek» bir koyunun ayağa kalkamıyacak kadar zavıflaması ve halsiz düşmesidir. Köylü, gittikçe azalan mer'alar baharda biraz yeşermeğe başlaymca, ayaga kalkamayan hayvanın ancak kuyruğundan tutup kaldınr ki, bu da yediğimiz hayvanın ne derec© beslendiğine iyi bir örnektir!.. Bir yandan mer'alar azalırken, öte yandan yem fiatları köylünün satın alma gücünü fazlasiyle aşmakta; hayvanlar için özel olarak yem yeüşUrilmediği gibi, en iyi cins yemler de, dış ülkeler iç piyasadan çok farklı fiatlar verdiklerı için, ihraç edilmektedir. Yaz kış aç kalan hayvanlar, normal kilolarından kaybetmekte, bu yüzden 60 kilo olan bir koyun, 3540 kiloya düşmekte, bu da et sıkıntısım artınnakta ve üreticinin kârını azaltmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak da, üretici satmak için hayvan yetiştirmekten vazgeçer, köylü hayvanı sütünden faydalanmak, tarlada kullanmak için bütçesine göre çok az sayıda yetiştirmeyi tercih eder. Ancak işine yaramayanları kesilmek üzere satar. U MİLYON 8 MİLYONTJ BESLÎÎOR Türkiye'de 24 milyon hayvan üreticisi büyük şehirlerdeki 8 milyon et tüketicisine hayvan yetiştirmektedİT. Ve bütün bunlar devam ederse 24 milyon üretici de yavaş yavaş azalacak, hayvancılık teşvcik edilmediği için de et fiatları süratle yükselecektir. Komşu ülkelerdeki çok yüksek fiatlar ve halkımızın etin önemini kavramaya başlıyarak et yemeğe ahşması, fiat yükseliîini büsbütün hızlandıracaktır. Eski senelerde küçük kasabalarda kasap veya et satışı yapılan hiçbir dükkân bulunmadığı halde, artık her köyde bir kasap açılmış, eski üreticiler tüketici sınıfına geçmişlerdir. Yapılan araştırmalar, köylünün eskiden satmak gayesiyle yetiştirdiği hayvanı, artık kendi yediğini, yetişen hayvanların büyük bir kısmınm büyük şehirlere gelmeden yerinde kesildiğini göstermektedir. Y A RIN : ET VE BALIK KURUMr, NELER YAPILABtLlR? TEŞEKKÛR E?lm Leyla Arıcan'ın hastalığını bajarılı ameüyatla sonuç landıran Ankara Doğumevinin çok değerli ve dirayetll Ba$tabibi meslektaşım Baygon fenı yeni TUGON Sayın Dr. Ziya DURMUŞ'a ameliyat esnasında ve amellyattan sonra gösterdiklerl çok samiml Ugi dolayısıyla Dogumevinin değsrli mütehassiEİan Sayın Dr. Sema Gener. Dr. Müstesna Tonguç, Dr. A1I Koray, Dr. Halim Tüzün, Dr. Kâmuran Kıratlı'ya ayrıca baçta Hemsire Hikmet Sezer ve servisln ^bütün personeline sükran ve teşekkürleriraJ sunarım. Dt. Adnau AR1CAN Cumhuriyet 8136 OKO VEFRT Bedia Uğuz'un eşi. Terlan üğuz'un babası Cihanşah ve Levent Eyüboglu ile Nâbl Özsoy'un dedeleri, müteveffa Dr. Muhittîn Uğuz ve Zehra Vazar'ın kardeşl. Em. Baş MOfettis Hikmet Uğuz ve Y. Müh. Fikret Uğtız'un amcası. Ali Uguz, AHye Keskln. Zehra Pircioğlu ve Satı Serdar Pircioglu'nun dayısı, eski Deniz Hastanesl ve Donanma Bashekimi: Em. Anılral Dr. Nadir Dayı defnedildi ölümünü üzüntü lle bildirdlgimiz gazetemizin eski yazarlarından, arkadaşımız Nadir Dayı'mn cenazesl, dün kaldmlmıştır. Bir kalb krizi sonunda vefat eden Nadir Dayı'mn cenazesi, Basmköy'deki evtnden alınarak Nuruosmaniye Camiine getirilmiştir. Burada kılınan namazı müteakip, merhumun tabutu, arkadaşlannın elleri üzerinde bir süre taşınmış v dah» sonra Zincirlikuyu mezarlığına getirilmiş ebedl istirahatgâhına tevdi edilmiştir. NADİR NADİ Olaylarm ardmdaki gerçek (Bastarafı 1 inri Sahifede) lik şehire, sehir sokaklanna nakledilmis olur. Mesken sıkıntısı hir yana. şehrin düzeni bozular. Güven hissl azaür v.s. Ortadoğuda toplumlann bünyeleruıi inceliyen sosyolog Lerner'in yaptığı mukayese Uginçtir. Lerner 10 yıl 8nce yayınladıjı eserinde Türkiypde şehirle? me ile eğitim oranının aşaği vnkan dençeli oldajhı. bnna karsılık Mısırda densesizliğin bnlundurunu tesbit etmişti. Lerner'e eöre Mısırda şehlrleşmp eğitim oranının iki katldır. Bn vözden Mmır sosyal hozursnzluğa açık bir iilke hslindedir ve demokratik düzenin nyrulanması miimkün doeildir. Şimdi S vnUık plân TiirHyevl bövle bir den?e«İTİikİP karşı kar ?ıva p?tirpcek eibi cörönmekteciir Ptana görp şehlr nnfnsn yılda blr milynn artacaktır. Bn rakamdan anlaşilmaktadır kl Türkivedeki yıllık niifas artışından daha razlası köyden şehire ltilmektedir. Söylpce plân. artan şehir nüfusunu sanayileşmede Itiri fflç olarak knnanmayı 8n(töriivor dempktİT. Tılda bir mU yon kisiyi sanayi massedebUecek midir? noğnısu aranırsa S yıllık plânın bu soruya cevap verecek hcsaplan inandmcı değildiı. Zira vatırım • tasarrttf dençesi plânda hayü hayali Akamlarla sajtlanmış, finansman meselesl, istihdam yaratıcı tedbirler yine ikna edici olamamı* CELÂL UĞUZ tedavl edilmekte oldugu Denlx Hastanesinde Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesl, bujfün öğle namazını müteakip Fatlh Camiinden kaldmlarak Edirnekapı Şehitllğine defnedilecekttr. Mevla rahmet eyliye. AİLESİ Cumhuriyet 8129 Gazetecl arkadaslanmızdan Ha san Rasim Us, Avrupa seyahatl sırasında Vlyanada bir kalb krlzl sonunda hayata gözlerinl vummuştur. Merhumun cenazesi pazartesi günü uçakıa yurda getirilecektir. Hasan Rasim Us vefat etti AGI BİR KAYIP Zehra Gülell e;l. Sabahattln Orhan Atllây ve Gülell Sem» hat Sakalh Tülây Tanfertn sevgill babaları. Mehmet Tanfer. Aptullah Sakallı'nın kayınpederleri Mldilll Eçrafındsn KUçükkuyulu (Rastaralı I ıncı sahifede) başlamıştır. Nijerya Federal Ordusuna Doğu Nijerya üze rine yürüme ve asi Binbaşı Ojukwu'yu tutuklama emri verilmiştir. Doğu Nijerya, 30 mayısta Lagos'taki Yarbay Gowon. Mer kezi Hükumetıne karşı ayak Isnmı? ve «Biafrs Camhnriyeti» adı altında bağımsızlık ilân etmijtı. Aldıklan emir üzerine genel bir taarruza geçen Nijerya birlikleri, Obudu ve Obolo'dan haşka Ogoja'y' el" geçirdikleri ve başkent Enugu'nun kuzeyindekı Rsukka kentine yaklaştıkları bildirilmektedir. Nijerya'da (Bajtargh I Inrt S Tedbirler alınmaz da, AP'nin tutuma ile özel teşebbtts dahs da faydas», tnfeyli hale gelirse, halkta özel tesebbüs düşmanlığı trenisliyeeektir. Ba ise, özel tespbhüsün snnn olahilir.» öte yandan, Ecevit 'in Tarsus"un Beydeğirmeni mevkiinde dün karşılanışı sırasında bir trafik. kazası olmuştur. Adana Milletvekill Mahmut Bozdoğan'm bulundugu otomobil ile kortejdeki difer bir otomobil çarpışmışlardır. Kaza sonunda. Bozdoğan ayagından y»ralanmıştiT. Ecevit bugün Gaziantep'de düzenlenecek bir açık hava toplantısında konuşacaktır. Bülent Ecevit (Rajtarafı 1 inci Sahtfede) hklarına girişildiği öne sürülmektedir. Yorumda açıklandığına g ö ^c yapılacak harekâtm adı «astrapi = yıldınm»dır. Gene belirtildiğine göre son aylarda Kıbnsta yapılan manevralar, yapılacak darbenin provası mahiyetinde olmuj, Grivas bu manevralan yönetmijür. Anadolu Ajansmm Atinadan büdirdiğine göre, Makarios aleyhtarları Dr. Derviş'in başkam bulundugu demokratik Birlik Partisini resmen dağıtarak, yeni bir siyasl parti kurmaya karar vermiçlerdir. l T H A N T I N TEMSİLCtSt ANKARATTA GELECEK UThant'ın Kıbnstaki özel temsil cisinin önümüzdeki Çarşamba günü Ankara'ya geleceği ve daha sonra da Atina'ya geçeceği iyi haberalan kaynaklar tarafmdan açıklanmıştır. Amerika (Bastaratt I ıncı «anıfedel 01.40 sıralarında Kilyos açıklarında Köstence yönünde seyrederken, tam ortasından çarphgı Kaptan Mehmet Şenol yönetimındeki odun yüklü motör hemen batmıştır. Denize dökülen 8 kişiden 5'i. saat 6 sıralarında «Ok» motörü tarafından kurtarılmıs, kaptan Şenol da 6 saat denizle boğuştuktan sonra, karaya çıkmıştır. Kaybolan Yaşar Ak aslan. Ahmet Zengin ile Bayram Ünür'ün cesetleri, 2 helikopter ve 2 askeri uçak tarafından aranmışsa da. bulunamamıştır. Bu arada. Yunan gemisinde çalışan Izzet Yavuz isimli îzmitü lostromo. havanın çok sifli oldu|unu, kaptanın önünü göremediğity »şyle|niîtir. ^Yunan şilebi k»ptacı,.tutuklanmıs, silep seferden menedilmiştir. Yunan şilebi MEH1V1ET EMtN GÜLELt BAYERTARIM P.K.13. TOPHANE İST TEL 490995 Yıldız: 432/81 •««•• mesnenlerde KAT İveUZUN TESİRLİ İLÂÇLARLA HAŞARAT PROBLEMİNİHALLETTİ 7 Temmuz 1967 Cuma günü Hakkın rahmetine kavusmuştur. Cenazesi 8 temmuz 1967 Cumartesl günü Adatepe köyünde aile kabristanına tkindi namazını müteaklp ebedl lstlrahatgahına tevdi edilecektir. Allah rahmet eyllye. AİLESİ Cumhuriyet 8123 TEŞEKKÛR Elim bir trafik kazasmda vefat eden evlâtlarunıs TEŞEKKÛR Vefatiyle bizleri acılara garkeden ve muhitinde sevılen, hassas insan, hıtzı Kur'an Ahmet ve Mehmet Akanıl ilc diğer yakın akrabalarımızın cenazelerine gelenlerle bizzat tâziyette bulunan, telefon ve telgraf göndermek suretiyle actlarımızı paylaşmak lutfunda bulunan tanıdık ve akrabaJarımıza içli tesekkürlerimizi sunarız. ABDULLAH AKANIL Cumhurlyet 81 ^« tır. «Enosis Cephesi» Mısır ve (Bastarafı l'inci sayfada) öte yandan îsrail, Mısır topçu mevzüerini uçakları vasıtasiyle bombaladığını ve çarpışmalarda Iki ölü ve 20 yarah verdiğini açıklamıştır. TEL AVtv (a.a.) «Yediot • Aharonot» gazetesine demeç veren İsrail Başbakanı Levi Eşkol Başbakan ve Savunma Bakanı görevlerinin yeniden birleştirilmesini teklif etmiştir. r Bu konuyla ilgili diğer haberlprimiz 3. sayfamızdadır. ] Eşkol: «Başbakanlık ve Savunma Bakanhçı gene birlestirilmelidir» VEFAT Yanya eşrafından Müftüzade merhum Halil Efendi ile Şakire Hanımın oğlu ve merhum Ismet, luhi, Fitnat ve Saadet Derbendin kardeşleri, Sacid ve Macid Derbend ile Nesime, Fahrinüsa, Tevfik, GülEüm, Müzeyyen. Müberra'nın dayı ve amcaları, 8 7/1967 günü Hakkm Rahmettne kavuşmuştur. Cenazesl 9/7/1967 Pazar günü öğle namazını müteakip Pendik çarşı camiinden alınarak ebedl istirahatgâhına tevdi edilecektir. Allah Rahmet eyleye. lCumhuriyet: 8137) Hasbi Ulubilgin (Kastarafı I ıncı sahılede) Inceleme Dalında: Hasan Yılmaer Mılliyet, «Atatürk'ün sevdığı kadm» (Mansıyon), Orhan Erınç thsan Onur Cumhurivet, «Büyük Tehlike» (Mansiyon). Yılmaz Çef/ner imtihanla Müfettiş Alınacaktır Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüpnden: 1 Kurumumuz Ankara, Adana, Aydın, Bursa, Erzurum, Kayseri; Trabzon ve Beyoğlu Şubelerinde Şube Müffcttişligi imtihanı açılacakür. İmtihanda kazanacakları emekliliğe esas aylıklarinın iki üstü ücret olarak verilecek. başarı halinde ücretleri, bir tezkiye devresi sonunda üç üst dereceye çıkarılacaktır. ? İmtihan 31 Temmuz 1967 pazartesi günü mezkur şubelerde 9.0014.00 saatleri arasmda yapılacaktır. 3 İmtihana katüacaklaruı: a) 788 sayılı kanunun 4. maddesinde yazih vasıfları haiz ve askerlik hizınetini yapmış olmsları, b) Hukuk, İktisat, Siyasal Bügı'.er Fakülteleri ile İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi mezunu bulUBmaları, şarttır. 4 İsteklilerin, Genel Müdürlüğümüzden veya faşra şubelerimizden temin edecekleri iş isteme kâğıduu tam ve açık bir şekilde doldurarak iki adet vesikalık fotoğrafla birlikte en geç 28 Temmuz 1967 cuma günü mesal saati sonuna kadar. smava girmek tstedikleri mahall! Şube Müdürlüğüne vermiş bulunmalan icabeder. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul olunmayacağı gibi. postadaki gecikmeler de nazara alınmaz, İmtihan hakkmda. Ankara'da Ankara Şubesi Müdürlüğü ve Genel Müdürlük Muamelât Müdürlüğünden, tajrada da Şube Müdürlüklerimizden tamamlayıcı malumat alı Köyden şehire akın, heJe yüda bir milyon kişinin şefairlesmesi eJeT işpücü arzını arttinp Jşçi öcretlerini indirecek sanılıyorsa plâncılar onda da hata etmişlerdir. \rr şüphpsiz çoğalırsa ücretler diiser. anrak. eğitilmemiş bir kiüenin işçi ücretlerini düşürecek kadar (terçek arzı çocaltması miimkün müdür? Değildir. Olsa olsa bu arz ise yaranuyan işsiz sayısını arttı racaktır. Sun'i şehirleşmenin kalkınma bakımından mahzurln tmraflanndan biri. artan sehir nüfusunun mpsken ihtiyacıdır. Geçtiçimiz plân döneminde bütün tedbirlere rajhtıen, konnt y» tınmlan hızının eksilemediği gS rülmektedir. Şimdi verimli olmıyan yatırımlar knyden şehire nfifna itişiyle çok daha artacak, dolayısiyie verimli vatırım alanında eksilme nlacaktır. Aynca vılda hir milyon ki«ive konnt tedarikinin nasıl saeianacağı da bnyiik bir sornndur Oenilebilir ki köyden gelecek olanlar bir Amerikalı profesörfin raporunda ileri sürülrtiiçii eibi (Prof. Hart) pekSIâ kpnrii meskenlerini kendileri vapıvorlar hem de k T Ö» dekilerden çok da M vapıyorlar. Bn geceknndu mpthivesinde daha ivi ve piizple eitmp bakımmdan dnÇrulnk pavı şöphesiz var. Ama onun vanında eecekon riu yapımımn bW vatırım oldnğu. kaynakların en aseari maliyet besap edilse bile. verimsizllge aktanldıeı da var. Kaldı kl Kecckondu belki köyden şehire çelenlere daha konforln bir vaşantı saelıyor ama onun vanında sosva) ve ekonomik hnzursuzlııkları da beraber çetirtyor. Kısacası zoraki şehirleşme önümüzdeki nllarda Türkivenin hasına hayli iş açacak bnna karşüık ne tüketim artışı, ne de emeb arzı sanayiii eelişmesi t çin beklenileni vermiyecektir. Marmarada köpek (Bastarafı 1 inci Sahifede) kaçınarak hiç hareket etmemeli. Dikkati çekmemek için koyn renk mayo giyilmesi de tavsiye edilebilir. Marmara'da köpek balıklannın yüzücülere saldırdı£ı çörülmemistir ama yine de açıklara tek basına gitmek tehlikelidir. Bir balık 6 ile 10 metre arasında değiştiğinden uç kişi bir kisiye gSre daha. iyi dnrnmdadır.» (Bajtarah I Inrı Sahtpde) «Dağbaşmı Duman Almış Marşı» nı söylemistir. Daha sonra Sirkeci • Eminönü yolu izlenerek, 15.20 de Karaköye gelinmiştir. Bu arada, Sultanahmette yürüyüşü protesto eden bildirüer dağıtmak isteyen bir genç, hırpalanmıştır. Avni bildiriyi Karaköy Köprüsü üzerinde dağıtmak isteyen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Nurettin îspir de, yürüyUşe katılanlarca dövülmüştür. DEMİREL, tSTİFAYA DÂVET EDİLDİ Yürüyüş sırasında Başbakan Demirel istifaya dave* edilmiştir. Güroüşsuyuna da gelen topluluic, Irak Konsolosluğu önünde blr süre, Nâsır aleyhinde gösteride bulunmuştur. Taksim'e gelen mitingçilerden sırayla Faruk Yalnız, DİSK Genel Başkam Kemal Türkler, TÎP Milletvekili Rıza Kuas, birer konuşma yaparak: Çetin Altan'ın dokunulmazhğının kaldınlmasını tenkid etmiş. Başbakan Demirel'in «Anayasa Sosyallzme kapalıdır» sözlerini yermişlerdir. Ayrıca, yeni İş Kanunu Tasarısı tenkidlere ugramıştır. Bu arada, İstanbul TİP Milletvekili Çetin Altan da konuşarak, Başbakana sert hücumlarda bulunmuştur. Diğer taraftan, TMTF yeddi emini Doçent Nevzat Yalçıntaş savcılığa müracaat ederek mitinge katılmadıklannı bildirmiştir. Uyanış mitingi AHMET NAZMİ : KURULAY'ın cenazesine gelenlere, mektup, telgrat, teletonlarla acımızı paylaşanlara ve çelenk göndermek lutfunda bulunan akraba, dost ve sayın müessese ve müşterilerimize en derin minnet vo şükranlanmızı arz ederiz. Ailesi ve Silis Şirketl Ortsklıfı Cumhuriyet 8134 HALK SİGORTA TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Bakanhğı İçtİcaret Genel Müdürlüğünden : Evvelce mer'i mevzuatın tayın eylediği şeraiti ifa ederek Vangın, Nakliyat, Kaza ve Hayat Sigortalarında çalışmak üzere ruhsatname almış olan, tdare ve İş Merkezi tstanbul, Karaköy, Söğiıt Sokak Halk Sigorta Hanında bulunan Halk Sigorta Türk Anonım Şırketının 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesl Hakkındaki Kanunda kayıtlı evrak ve vesaıkı tevdi ederek, lazım gelen kanunl formaliteleri ıkmal ve gerekli temınat akçeslni itâ etmiş olmakla Türkiye Cumhuriyeti hudutlan dahilinde bu defa MAKÎNE ve MONTAJ Sıgortalannda da çahşmaya mezun bulundugu ilân olunur. (Radar Rek.: 500/8124) TEŞEKKÛR 29/8/1967 günü ebediyete lntikal eden kıymetll ejim Emek1 Tuğamiral 1 ŞERİF OSKAY'ın tedavl ve ameliyatı süreslnce yakın alâkalarını esirgemlyen ve veiatından aonra da gerek bizzat cenazesine tştirak eden veya bilvasıta taziyetlerinl beyan eden, çelenk göndermek lutfunda bulunan Sayın Deniz Kuvvetleri Komutan ve câmlasına. acımızı paylasan diğer zevata teşekkürlerimlıi arzederiz. Bsl: Muallâ Otkay Cumhuriyet 812» Ayvalık Belediyesinden 1 Belediyemİ2 tarafındaa verilecek kamyon üzerine 1 adet vidanjör kapab zarf usulü lle ve fenni sartnamesine göre yaptırüacaktır 2 Komple Vidanjörün mubammen bedeli 60.000 lira olup % 7,5 teminat akçesi 4250.00 Uradır. 3 İhale 21 Temmuz 1S67 tarihine raslayan «alı günü saat 15 te Riyaset Odasında ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 Teklif mektupları ihale saatinden 1 saat ewel Belediye Başkanlığına verilmesi sarttıt. (Postadaki vaki gecikmederj mesuliyet kabul ediimez.) (Basm 18932/8053) îç Leventte modern bahçe içinde şahane villâ. Tel : 63 45 48 (llâncılık : 1190/8106) Satılılc AÇIKLAMA Prof. Feyzi Feyzioğlu, gazetemlze gönderdiği açıklamada 1966 yıh içinde ödediği verginin 240 Iira olmayıp, 55 bin 316 lira olduğunu bildirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığmdan 1967 1968 öğretim yılı için kendi paralan ile dövizll olarak yabancı memleketlerde Cfrenim yapmak istiyen lise, lise derecesindeki meslek okulu, yüksek okul ve öniversite mezunlan Bakanlığımızda veya Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacaklan formül dilekçeyi eksiksiz olarak doldurup mezuniyet belgeleri ve iki adet fotoğraflariyle birlikte göndermelerl gerekmektedir. Üniversite, yüksek okul ve tekniker okulu mezunlarına talimatnarne gereğince diploraa derecelerine göre dövbt tahsis edilecektir. Lise ve lise derecesindeki meslek okulu mezunlarımn İmtihan prograım agağıda gSsterilmiîtir. îmtihana giriş kartlan müracaat sahiplerinin adreslerine gönderilecektir. tMTtHAN PROGRAM1 Saati T e r I Tarihl Grnpu Dersln adı Gfinfl 17/8/1967 Perşembe 09.00 Ankara Hukuk Fak. F Matematik 15.00 Ankara Hukuk Fak. 17/8/1967 Perşembe G Tarih 18/8/1967 09.00 Ankara Hukuk Fak. Türkçe • Kompozisyon Cuma FG 15.00 Ankara Hukuk Fak. Test 18/8/1967 Cuma H «Basın: 1K9SI) A S214K05 MEVLİT Allemlzln çok kıymefll yüğü. Sevgill annemiz bOvefatının birincl yıldönümüne rasthyan 12 Temmuz 1967 çarsamba günü fkindi namazını takiben tanınmıs Hâfızlaı ve Mevllthanlar tarafından Ank«ra'da Haeıbayram camll serltinde mevlid okunacaktır. Akrabalarımızın, dostlanmlıın ve din kardeşlerlnüzln bulunmalarım rica ederiz. Evlittan Cumhuriyet 8135 Feyziye Mektepleri Tesisinden Tesisimiz, Lşık Lisesi 9 uncu sınıftnda bu yıl Ortaokulu Haziran döneminde Pekiyi derece ile bitiren 10 öğrenciyi parasız yatılı olarak okutacaktır. İmtihan 711 Ağustos taribJeri arasında yapılacaktır. Bilgi almak isteyenlerin lşık Lisesine müracaatlan. Cumhuriyet 811T ŞAZtYE EVLİYAGİL'in İ L AN ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN BİLDİRİLMİŞTİR: Aşağıda cinsl, miktan, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı lnşaat lşlert kapalı tar usulü ile thaleye çıkanlmıştiT. Bu hususa ait şartname her gün mesal saatlerinde Belediye Başkâtlp liğinde görülebilir İhaleye lştirak edebilmek için 90 bin liralık İş yapıp bltirdiğine dalr taadlkU bel ge ibraz etmeleri mecburldir. îsteklilerin belli gün ve saatte Belediye binasmda Encümen huıurund bir saat önce istenilen belgelert Encümene verroeleri ilân olunur. Mnbammen bedeli C t N 8 1 Garaj lçlnin Arnavut kaldınmı, Atatürk Caddesi Polit karakolundan aşağı giden yolun iki tarafınm grobeton 78.828,25 yapılması ve Garaj icirjde tennl bir helânın tnsası Muvakkat teminatı 8891,00 thale tarih • Ssat 24/7/1967 IS2 SACCO VE VANZETTİ Yirminci yüzyıhn büyük adlî hatasuu konu alan yılın oyunu Sahneye Koyan : SER.MET ÇAĞAN Ankaralüardan gördüğü büyük ilgi üzerine temsilleT 10 Temmuzdan itibaren dört gün uzatılmıştır. Biletler Büyük Sinema ve Büyük Meydan Sahnesi gişelerinde satlmaktadır. SUÇSDZLAR TIYATRO TÖS Cnmhnriyet Resat Ramlt Aziz Fr. Napoljon 24 »yar külçe ALTIN 1«1.M 171.00 129.00 109.00 114.00 14.90 l t l J» 172.00 130.00 110.00 115.00 14.92 9 Temmuz: Rebiül 'âhır 1 V, J4JS 12.19 16.1» 19.43 21.43| 2.21 A tC\ I 1 tktntfl 1 M # S lılı a i« I2MII I.M! S.M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog