Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

YARIŞLAR Tarışan yanşana Bir yanda st yanşlan l a t yanşlan TAŞLAR ve BAŞLAR ÜMİTYAŞAR Kendileri yer de kırk tttrlfi haltt Baakaaında plşen ası görürler. Âlemin dostlngn onlarca zinft Her şeye kem gözle bakar daitna Dostça bir bakısı gönnezler ama Gözün üstündeki kaşı görürler. Olaylarla Alaylar Bir yanda cehalet yanşlan Sefalet yanşlan Ve dosta düşmana karsı Siyasiler arasında Bilmera ne yanşu DOKUNULMAZLIK Doknnnlmazhğını kaldınp KENDİ AYIBINI GÖREMİYENLERE KOŞMA Kendi ayıbını göremiyenler Baskasına ait düştt görürler lyligin sırrına eremiyenler Iç'ten anlamazlar dış'ı görürler. Onlarla doladur her tasın altı Işleri fesatla knru gürültü Sağlama baglayıp yarınlanm Şevkle doynrurlar karınlannı Sokarak her şeye burnnlarını Dolular içinde bosu görürler. Mnbahtır onlara iftira, yalan Sahtelik o yerde geçerli olan Bir yandan dünyayı ederken talân Knrnnnn yanında yaşı görürler. İçinde sadece kötülük saklar Uslanmaz, hepsini tenesir paklar Onlann gözünde karadır aklar Velhasıl her şeyi şaşı görürler. 9 Temmuz 1928 tarihli Cumhuriyet'ten BOĞUNTU Deniz mevsimi gelinee Arttı boğnlmalar Plâjda yüzme bilmeyen boğuluyor Manavda, kasapta dar gelirliler Ve bir kaşık snda Biz boğnlayoruz. SABIR Kimi sekiz saat konnşnr Kimi sekiz saat, bir çeyrek Sabnmız ha taştı ba taşıyor Ha koptu ha kopacak lemberek. Doknnacaklarmış Çetin Altan'a Bir doknnsnnlar Ve bin âh işitsinler kâsei fagfnrdan. OSMAN PAŞA MARŞI Ünlü bir siyasi ördek vunnnf «Olnr ma böyle olnr mn Kardeş kardeşi vnrnr mnT» ILAN Divriği MTERNAflONAL HARVfSTEB Memnrlnğnndan Dosya No: »64/22 Taiimat Sosyal Sigortaları kurumu, Sivas Şubesi Müdürlüğüne olan borcundan dolayı Güneş Madencilik Limited Şirketinin haciz konulan 55/684 ruhsat nolu Maden sahası satışa çıkarılmıştır. Madenin cinsi : Nikel Madenı. Mevki ve hodntlan : Divriğı ilçesi Höbek köyii mülki hudutları içerisinde, Doğusu Kürtbeyaz çayı (Ebekavağı dağı), Batısı iki tünel, demir yolu, Mölü köyü çayı, Güneyi Höbek köyü, Kuzeyi Güneş istasyonu Demiryolu ile çevrilidir. Mnhammen bedeli : 30.000.00 Türk lirasıdır. Hali ve hanr d ı r a m ı : Ruhsatnameli ve işler vaziyettedir. Yukarda mevki ve hudutlan yazılı bulunan gayrimen kul Sosyal Sigortaları Kurumu Sivas Şubesi Müdürlüğünün alacağı için satışa çıkarılmıştır. Birinci açık artırması Divriği Belediyesi Satıs Odasında 26.7.1967 günü saat 9.00 dan 9.30 a kadar yapılacaktır. Bugün takdir olunan kıymetin */t 75 şi bulmadığı takdirde, ihale ve çok artıranın üzerinde kalmak gartiyle ikinci artırma, 3.8.1967 günü ayni yer ve saatte yapılacaktır. Satışa iştirak edebilmesi için muhammen kıymetin % 7,5 satış gününden evvel yatırılması, satıştan sonra da bu miktarın % 15 şe tamamlaması şarttır. Lüzumu halinde alıcısına satış bedelini tamamen yatırması için 20 günü geçmemek üzere mehil verilecektir. tlânat, dellâliye ve Belediye masraflan tamamen alıcıya aittir, şartnamesi dosyada mevcut olup daha fazla bilgi almak isteyenin yukarda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 5.6.1967 (Basın : 19123/8099) Atina, 18 (özel) Başvekıl vaziyetıni mahallinde tetkik etVenizelos, Atinadaki ecnebi ga mek üzere Ankaradan bu hazete muhabirlerıni yamna çağı valiye giden Dahilıye Vekıli rarak izleyeceği dahili ve hari Şükrü Kaya bey dün şehrimicî siyaset hakkında uzun beya ze gelmistir. Şükrü Kaya bey natta bulunmuştur. Yunau me bir muhabirimize Konyadaki va selelerini esasından halletmek z^yet hakkında şunlan »öyleiçin iktidar mevkiine gelmek zo miştır: runluğunu hissettiğini söyledikcBu bölgedeki tetkikatım hak ten sonra izleyeceği, haricî si kında Başvekile arzı malumat yaset hakkında eski kabinenin etmeden evvel sızlere bir şey siyasetine aynen devam edece söylemekliğim doğru değildir. ğini ve değişikliğe hiçbir sebep Size şimdi müsbet veya menfl mevcut olmadığım söylemış ve bir şey söyleyemıyeceğim.» demiştır ki : Edindiğimiz bilgiye göre, Kon «Arzum Türkiye ile Yunanis yadaki vaziyet endişe verici detan arasında mevcut muallâk ğildir. özellikle Vekilin bu semeseleleri halletmek ve iki yahatinde alınan tedbirler saye memleket münasebetini en dos sinde iyiliğe dogru yüz tutmuştane bir hale koymaktır.» tur. Türkiye sefiri Cevat beyle Hariciye Nazm Karapanos arasındaki dünkü mülâkat pek dos tane olmuştur. Yunan Hariciye Nazm, Türk Sefirine yeni Yunan kabinesinin hissiyat ve eği limlerini açıklamıştır. Hariciye Nazın Karapanos, gazetecilore verdiği bir demeçte yeni hükumetin Lozan muahedesi çerçevesi içinde ve dostça bir siyaset takip edeceğini söylemiştir. Venizelos"TürkYunan dostluğunu kuracağım " diyor. ••• Balıkhanenin nakli Belediye balıkhanenin ıslaha muhtaç olduğunu ve burada sıhhi usullere riayet edilmediği ni oazarı dikkate alarak buranın Sarayburnuna nakledilerek Avrupada olduğu gibi balıkların deniz suyu ile kapalı kaplar içinde ve canlı satılmasını temin etmeğe çalışacaktır. Bu hususta Belediye faaliyeta geçebilmek için Maliye Vekâletinin muvafakatini beklemektedir. lcra Konya kuraklığı Konya havalisindeki kuraklık Gayrimenkul Satış İlânı Istanbul Emniyet Sandığındah Dosya No: 1966/198T 1 Yaşar Solgunlar, tPA. 3178 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımız Fatih Şubesinden aldığı borç paraya karşıhk, tapudan alınan kayıt suretine göre mâliki bulunduğu; Fatih, Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Vezir Kâhya Sokağmda, eski: 9 yeni ve taj: 11 kapı, 2887 ada. 12 parsel sayıh evin tamamını Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Umum sahası 20.00 m2 olan gayrimenkulün tamamı üzerinde âdi kârgir bir ev vardır. Birinci kat: Bir sofa, bir mutfak, bir WC, ikinci kat: bir oda, bir sofa, üçüncü kat: Bir oda, bir sofa, bir mutfaktan ibarettir. Sandığımızca 1966/1987 dosya no ile açık arttırma sureti ile satışa çıkanlmıştır. Açık arttırmaya katılmak isteyenler (2750.) lka pey akçesi yatıracaktır. Dosya No: 1966/2337 2 Hayriye Elmasdiken ve Se3<ettin Elmasdiken, İPA. 977 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımız Moda Şubesinden aldıkları borç paraya karşıhk, tapudan alman kayıt suretine göre mâliki bulunduklan; Kadıköy. Hasanpaşa Mahaüesi, Kurbağahdere Caddesinde, eski: 6,6 mükerrer, 6,6 mükerrer, 74, 74/1, yeni: 74, 74/4, 74/5, 74/3 kapı. 447 ada, 25 parsel sayılı Oç dükkânlı bahçcli evin 2/4 hissesini sandığımıza müşterek* borçlu ve milteselsil kefil olmak sureti ile birinci derecede ipotek etmiş.lerdl. Tamamı 182.00 m2 olan sahamn 170.00 m2 si üzerinde bodrum v» çab boşluğunu hâvi iki katlı tam kârgir bir ev vardır. Bodrum: Bir dükkân, birinci kat: Üç dükkân, ikinci kat bir salondan ibaret olup, çayhane olarak kullanılmaktadır. Gayrünenkulde elektrik ve terkos mevcuttur. SandıŞımızca 1966'2337 dosya no ile açık arttırma sureti ile satışa çıkarılmıştır. Açık arttırmaya katılmak isteyenler (7313.) lira pey akçesi yatıracaktır. Borçlular hakkında yapılan kanunî tâkip üzerine 3202 no. lu kanunun 40 ıncı maddesine göre yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller Sandığunızca birbuçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış Tapu sicil kayıtlarına göre yapılmaktadır. Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile ipoteklerin terkin harcı borçluya, ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şe refiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnameleri 25.7.1967 tarihinden itibaren açıktır. Yukanda yazılı gayrimenkullerin birinci açık arttırmalan 24.8.1967 perşembe günü Çağaloğlunda tstanbul Emniyet Sandığında yukandaki sıraya göre saat 14 den 15 e, 15.30 dan 16.30 a kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalenin yapılması için teklif edilecek bedelin. öncelikle ödenmesi gereken gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmesi şarttır. Aksi halde, son arttıranın taahhüdü bâki kalmak şartı ile 8.9.1967 cuma günü aynı yer ve aynı saatlerde son arttırmalan yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkuller. ençok arttıranın üstüne bırakılacaktır. Haklan tapu sicilleri ile sâbit olmayan ilgililer ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı özellikle faiz ve masarife dair iddialarmı ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri ile beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış fazlasının paylaşmasmdan hâriç kalırlar. Fazla bilgi edinmek istiyenlerin ynkandaki dosya no* ları ile sandığımız Hukuk tşleri Servisine başvurmalan rica olunur. (Basın: 19104) 8049 I McCormick 624modei traktörünü (0 m (I) GÖRMEDEN KARAR VERMEYİNİZ HUSUSİYETLERİ J Kara Kuvvetleri MALZEMENÎN CtNSİ 1. DtZGÎ MAKİNASI (ENTERTYP) 2. KAĞIT DELME MAKtNASI 3. 4. 5 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Komutanlıgmdan MtKTARI 1. Askerl ihtiyaç lçln aşagıda cıns ve mlktarlan yazılı malzeme yurt dışından telüil aUnmak suretiyle 6246 sayüı kanurj bUküznlerı dahiltnde satın alı aacaktır. E V S A F L A R I 7} m > B U y t t k d e r e Cad. No: 23SİSÜ.İSTANBUL TeigrMATENTER ŞİSLİ Tel. 472530 47253ı Stajyer Alınacaktır olunur. tSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 En az Ortaokul mezunu olmak, 2 18 yşınHan küçük 30 yafmdan bfiyük olmamak, S LUan büenler tercih edilir. (Basm 19064/8096) Doktor Op. • 61 Beygir pücünde • 4 Silindiıii tamdizel motor • 8 ileri 4geri vitesli • En mutekâmil hîdrolfk sîstem • Möstakil calısan kuyruk mili Motorlu AraçlarTicaret A.Ş. ffi 14. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8 9. Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası Işletme Servislerinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki nitelikleti taşıyanlardan 27 Temmuz 1967 günü saat 14.30 da yapılacak yazılı ve bilâhare yapılacak mülâkatta kazananlardan stajyer (BAYAN) memur alınacaktır. tsteklilerin Personel Âmirliğimlze müracaaibn Uân Ziyaettin Maktav Kulak Bnmn, Bogas, Agıx Çene CerraJıin mfltehassısı Talutm Receppaşa Cad 5/1 Telefon 48 30 96 28 kadrata kadar satır dizip dökebllecek kapasitede ve Didot sistemlnde 1 Adet Makjne 3 mm.20 mm. çapa kadar dellk delme fcabiliyetinde olacak. OTOMATÎK TÎPO BASKI 70X100 eb'adında kftgıdj aerbestçe basabllecek MAKTNASI kapasltede. TAM OTOMATÎK PEDAL Azarnl 26X38 Cm. eb'adında k&ğıdı basabilecek BASKI MAKÖUST kapasitede. TEL DtKİŞ MAKtNASI Asgarl 4 Cm. kalınlıga kadar tdtap v» dener fcoçaniannı dikebilecek kapasitede YALDIZ PRES MAKİNASI Tam otomatik olacak teartona yüksek gramaida kft»ıtlara her renls yaldızla sıcak baskı vapabilecek kabiliyette. 1 ı KARTON KESME MAKtNASI Tam otomatik olacak rmücavvayı (3 mm kalmlığında ve 70X100 Cm. eb'adında) kesebllecek kabiliyette 2 » YARIM OTOMATÎK ÎPLÎK Maklna azaml 35 Cm. ltk forma dikebilecek diklş saDtKtŞ MAKtNASI 1 > yısı dakikada 100 forma olacakör. KTRMA MAKÎNASI 70X100 Cm ve 4 tavnm yapabilecek kapasitede. 1 » PEKPORAJ MAKtNASI 2 > Kağıt nmbalar ve kartona konik yapar KOLt MAKtNASI Matbaa hizmetlertnde pratöc olarak kullanılabllecek kabiliyette olacak. PREZE MAKtNASI Modern matbaacıhk hizmetmde kullanılan Ozel karaiterlstlklere havl tertfbat ve nifellkte olacak. AGRANDÎZOH 18X24 eb'adında foto mekanlk hlzmeti lçln ARK ŞASE Poto mekanik hizmeti için. Gerekll dövis Kotrratanlıkça temln edilecek ttr. Teklif ve ldarl sartnameler K. K. Merkez D. Bşk. lığmdan her gün mesal saatleri fcerislnde temin edUebüir. Teklifler türkçe tercümeleri üe birllkte olmak Uzere 10 ar nüsha olarak 21 Agustos 1967 gunü saatOT.30a kadar Merkez Dairesi Bşk lığınca kabul edllecektlr. Teklifler ner maklna lçin ayn ayn düzenlenecektir. Komutanlık malzemeyi dllediğl Kadar noksan veya fazla almakta. hlç almamakta veyB dfledlg) OrmadaD satın almakta serbestör. Postada vakl eeclkmeler kabul edllmes. Şartnatneler posta üe gOndertlmes. Sartnameler Hrmalann vazılı istpkleri IrarsıIıSı verlllT Tekllfler fob olarak düzenleneoclrtlr Proform» faturalaı flrma yetkflüertace bnzalamnıs olacaktır Yukanda Oelirülen esaslar dışındakl cekllfleı nazan dikkate alınmaz. HASAN rEMUGAN /ra. Alb. MERKEZ OAtRESt td. 9. Hd.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog