Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

HURfTET 9 TâttttHk 1967 SAHtFE BEŞ nin JıajrafM Gençler bugün Kenı t! \<i7İıgul Bolu nun Meıı f;en ıl(,e^ın<le dogııp bııjıımıiç Henı^erılerı .ır.isınd.ın namlı alı(,ılar k.ıd ır naınlı şoforler de >e tıştıgını ı»pat edıjor »manet artık dedeierinin çektiği Londra da acaıp kıyafetil gençlerin dolaştığı meşhur •Camelly Street» sıkmtınm sefasım sürüyor JCemal Jbileoeic Hergün memleketin bir köşesinden digerine gidip gelmekte olan bmlerce otobüs çoföründen biri de Kemal Nazlıgüİ.a Dikkatli, titiz ve işinin mesuliyetini tam olarak idrak 4 etmiş, tecrübeli bir şoför. 'Ankara • Adana îskenderun arasmı» haf tada * 6; def a, biı\ boydan bir boya katediyor. Hava şartlan ne olursa olsun, hergün aynı dakikada hareket edip aynı dakikada vararak. Saat intizamı içinde! 17 yıllık meslek hayatının parolası, tedbir, ihtiyat ve daha direksiyona geçmeden başlayan titizlikten ibaret. Bu vüzden otobüsün bakımını normalin de üstünde bir dıkkatle yapıyor. Lâstiklennın durumu, havası ve tabiî, ınarkası da en fazla önem verdiği noktalar arasında. Fisk kullanıyor... Hep Fisk. Emnıyetli lâstik! Gittiğıniz yere vaktinde varmak zorundaysanız sız de Fisk'e güuenınız. Goz çukurlarının içinde pek derınden gelen bir çıft soluk ışığın janıp sonduğu gorulen za yıf, densı kemıklerıne yapısmış kadın, kucağındakı çocuğa sımsıkı sarılmıstı. Alnında, ıkı kaşının ortasında mavı renkte dovmesı, eskı bir harıtayı andıran kınşıklıkları, ona ayrı, apajrı bir orellık katıyordu Bovnu, kuru uzumun ço pu kadar ınce olan Kadın, yağll. parlak sıvah saçlarım ensesınde toplamıştı .. Hemen arkasından adeta bir fılo gıbı. jrıh ufaklı çocuklar, annelerının verlerı supuren sarısıne yapışmışlar, sımsıyah bırer zeytın tanesmı andıran gozlenyle havret içinde, etraflanna, yenı geldıklerı bu dıvann canlı cansız herşeyıne bakıyorlardL Aılenın reısı olan erkf>k ise; herhalde en gerıde; yuklendığı yatak denklenyle, eskı bavullann arasında sadece b vıklan ve çenesınden a>>ağı sarkan sakalı, gorulebılen sariKİı adamdı . Kımdı bu acaıp, perışan kılıkll aıle?... Kımdı derılerı kemıklenne yapışmış ve her nefe» alıp verışte butun organlarımn hareketı seçılebılen, sankı 20 yıl »u ıçmeden, yemek yemeden bır mağarada kuruyup, sonra yeryüzune çıkan insanlara benzeyen bu acaıp canhlar7 Ne anyorlardı Londra Hava meyda* nında? .. Uzak ülkelerdeki insanlara açılan kapı FISKdemek...Emniyet demektir f FİSK LÂSTİKLERİ Manajans: 1886/8081 : Bu tablo, benım ıçın bır değisıkhktı . Alışımadığım. gorme digim bir sahneydı ama, Ingilte rede pek kanıksandıgı ıçın olacak. kımse aldırmıyordu bıle .. Hındıstanda açlıktan hastalanan, olen mılyonlarca ınsanın içınden her nasılsa bır yolunu bulup Brıtanva adalanna kipağl atabılen boyle aıleler o kadar çoktu kı. Ingılızler onların acık lı «goç» manzaralarına bır hayli alışmışlardı artık Hem ne nlacnk >ani . Kralıçenın bır ulkesındekı ınsanlar, doğdukları memlekette mutlu olamayınca, karınlan doymayınca yıne Kralıçenın başka bır ul kesme gıdıyorlardı .. Bunun acaıp bır tarafı yoktu kı „ îrı ve bıçımlı dudaklan nernli gıbı duran; kaşlan çatık, aksı naı aksı, sımsıyah mat ve mruz suz cıtlı Nıjeryalı zencı bıletçı, butun hırsnı boynunda asılı du ran otomatık para kutusundan alıyordu sankı Çıft kath otobusün içmde her dakıka kulaslan tırmalavan oyle bır cayırtı ki sorraayın Yabancı yuzlerın arasında azınlıkta kalan mavı gozlu sarı ve ya kumral saçh Ingılızler dehşet ıçmde bırb'rlerıne bakıyorlar ve herhalde: « Ne gunlcre kaldık rarabbı, bnnları da görecek mıvdık» dıyorlardı Mamafıh onları avni şekılde bakıştınp gozlenyle anlaştıran muşterek konu, sadece, zencı bı letçının hırçınlığı yolcuları azar laması, aksılıklen değıldı Kanşmış, karmakans'k oîmuş bır neslın çocuklan da orta vas ta ve daha ustündekı îngıhzlerı aynı noktada bırlestırıyordu Etraflannı umursamadan umumî yerlerde dakıkalarca opuşen çıftler... V e hele şu senenın mo dası mını mınımını etekler! Nedense îngılız gençhğının bu gıbı konularda daıma onde ve uçta olduğu gorulu^ordu Pıkadılh meydanında Trafal garda ve dıger butun koşelerde Acıklı göç Buckıngham Sarayı Kıraliçenin ikâmetgâhıdır. Önundeki nobetçilerin, nobet devıuıi yabancı tnristler «eyretaieye bayılır. Bntan\ nın muhtelif yerlerindcn gelealer de funun her saatinde kapı onundo Kıraliçenin çıkısını bekler. kulotunun hızasında mıni etek gıven kızlarm bır de otobustekl hâlını duşununuz! plsman, bir gitmeyen Dr. Jivago içın biletler 25 silıng (vânl 44 lirs) ile 10 sılıng (17,5 lıra) arasında dejişıyordu. Dığer sınemalards dığcr fılmler ıse en kotfi yer (15 lira) ile Z5 lira cıvanndaydı... Herkese bir yer Ne ısabet kı, Londrada nakll vasıtalanna sadece oturacak ver adedı kadar jolcu alınıvor bızdekı otobus tramvay sefalaıına benzemıyordu volculukları'... « tngılız halkımn eğlrndığı, beraberce vemek jedığl bır lokanta veya gazmo nerededır acaba?» Bu suali pek çok kimseye sor dum. Mabataplarım bırbırlerıne bakıstı, ama sadre sıfa bır ce\ap alabılmem mumkün olamadı Isın dojrasn, lncıltere'de sadece «Pap» lar, «Publıck Bar» yâni ayakta meyhanelerdı tngılıı lerın eğlendıklerı yerler . Bunun yanıtıda, Hong Kongdan baslavarak muhtelif L'zakdo ğu şehırlerının ısmını tası\an ÇtN lokantalarına adım bası rastlanıyordu ltalvanlar ıse, onları hemen arkadan takıp edıyor dıvebılırıtn Kalıtesı dusuk eğlence verlerının kumclendıjı ası gençlıfiin karargah kurduğu boho'da ıs», Araplar zencıler Çınlıler, Japonlar çorjlııvordu sik Sık Sabahın saat 11 mden erte«i sabah 2'ye kadar hıç durmadan soyunan kızların «Non Stop Straep Tease» çahştığı kuf kokan mahzenler ayn bır âlemdı .. Daha oradan çıkamadan batakhanenın sahıbı, adetâ muşte rının vakasına yapışıvor Guzel kızlanmız var, bır hnsnsi seans ıster mısınız?» dıye bınbır dıl dokuvordu Eğer muştennın o tardkta bezı yoksa, son teklıf bır açık tılm satışıydı! Butun bu semtlen dolaşırken dıkkat ettım, bınalann bodrum katlarında Streap . Tease lokal lennın çoğu Araplara ve Çmlılere aıttı (îlerde anlatacağım) Ve bunlar tekhfleri sırasında karşılarındakının müsluman olduğunu anlayınca hemen: Sen müslım, ben müslım artık anlaşalım» dıyorlardı, hıç utanmadan'... Sinemalann, tıyatrolann cıseleri önunde yuzlerce kısılık kuy rnklar vardı. Ve onları eglendıren. fitarcılar, şarkıcılar cadde lere ayrı bır renk katıyordn . 2 yıldır oynanan pıyeslerın mnh teşem reklâm'arı tiyatrotarın kapılannda viikselivor ıki fdn uç gıin önee bılet almadan bon. lan seyretmek mümkun olmu>ordn. «Doktor Jivaço» «B'3yüh TaMp» fılmlerı, battâ «Kwai K5prusfl» bâlâ birınci sınıf »ınpmalarda sosterılıvordn. Boris Pastemak'ın ünlü eseri Jivato ikı vıldır önemınden bır sev havbetmemışt) Haydt ono snladım ama Tdrkivede bıle yıllarea Sn ce oynayan digerlerine ne dıyelim?... Bn arada »nnn da llâve edeyim Sınemalar blzıra hesabs gt r« AvlA na.fiAİıHır k i hl*> ndpn Biga Belediye Başkanlığından 1 1234 625,78 lıra keşıf bedellı Belediye termınal terı bırıncı kısım ınşaatı bınm fıatı esası uzennden vt jlı zarf usuluyle eksıltmeve çıkarılmıştır 2 Ihale 31/7/1967 perşembe gunu saat 15 te Beledıye emızde muteşekkıl Encumence yapılacaktır. i Geçıcı temınatı 50770 lıradır. l Isteklılenn ıhaleye ıştırak edebılmelen ıçın Işın f bedelı kadar B veja C grupu muteahhıthk karnesı1967 yılı Tıcaret Odası belgesını, teknık personel, makıve teçhızat beyannamesmı, taahhut altında bulunan beyannamesmı ve ışın başında çahsır vazıyette bir nıyer, ıkı vıbrator bulunduracağma daır noterden tasl beyannameM dılekçesıne eklıyerek ıhale gununden n oncesme kadar Beledıyemıze muracaatla yeterlık belalmaları 5 Bu ışe aıt proje, keşıf ve ıhale dosyası Ankara îlBankası Genel Mudurlüğunde, Bursa'da Yapı îşleri • Bolge Mudurlüğunde ve Beledıyemız însaat Tekmsı lığınde gorulebıhr. 5 tsteklılerın teklıf mektuplarını ihale günü «aat kadar makbuz karşılığı Belediye Başkanhğına vermış alan, postada vakj olacak gecıkmenın nazara alınmıyaluzumu ılân olunur. (Basın: 19135/8101) TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Enstıtümüzce yuksek idare kademelerıne elem'n yetıştırmek amacıyla, hazırlanan 19671968 genel ogretım ve yenşhrme programma, Unıversıte veva Yuksek Okul mezunu, yedek subaylık suresı de dahıl o'mak uzere en az beş yıl devlet hızmetmde bulunmuş ve 45 yaşını geçmemış memurlar arasından yarışma smavı üe ogrencı alınaeaktır Aday kaydı 10 Temmuz 19 Ağustos 1967 tanhleri arasında. gıriş sınavlan 4 Evlul 1967 (yazılı) ve 2023 EyIuJ 1967 fsozlu) tanhlennde yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçlan 18 Eylul 1967 pazartesı, kesın sonuçlar 26 Eylul 1967 salı gunu Enstıtu bmasında ılân edılecektır. Oğretınıe 16 Ekım 1967 pazartesı gunu başlanacakür. Aday kaydı üe ilgüı «Başyurma Belgesı» ve yarışma stnavı hakkmdakı bılgıler Enstıtuden şahsen veya mektupla temın edılebılır. Adres: Bankacı Sok. No: 15 Akay AVKARA Tel: 17 71 75 004 Telgraf: TODAIE (Basın A. 7857 18544'8058) TEŞEKKÜR Refıkamın senelerden beri muptelâ olduğu hastalığı teşhıs ve tedavı ederek bızleri ıh\a eden basta Guraba Hastanesı Başhekımı Sayın Dr. TARIK ÖZERENGİN olmak uzere, Bırıncı Dahılı\ede Dr. Bedıı Beler, Dr. Nun Ergun, Dr Menaşe Camgoz, Dr. Erden Sezcr, Hemşıre Cemıle Erış ve Hastabakıcı Bayram Kafalı'ya mınnet ve şukranlanmızı bıl dırırız. Hasan lanardaglar (Cumhurıyet : 8121) K4YIP Gumüşhaneden aldığım nufus cuzdammı kaybettım. Hukumsuzdur. Mnstafa Zorln (Cumhurıyet : 8119) Çok onemli bır basın muessesesının başında bulunan bır /at la koDuştuk Londrada üeğışık Ingılızce konusuyor, tıpı de Brıtanya adalarnıüa doğduğu ın tıbaını vermıyordu Duıgun değıl, canlıydı fearışın üegıl kızıla kaçan esmerdı Olaylar karşısında heyecanlandışı harpketlendığı, hattâ ta>tığı goruluvordu Îngılız mısınu? dıje sordulc bır ara, dayanamdvıp .. Hafıfçe tebessum ettı ve sonra: No dedı I am AustralıanEvet, tngıltere de pek çok Avustralyalı vardı Sadtcf ufdk vazıfeler degıl. bunlar pek onsm lı mevkılerı elde etmışleıdı Yalnız, dunyanın şu son bulunan kıt'asından değıl Ingıltere Mılletler Camıasının çeşıtlı koselerınden ınsanlar yaşıyordu Brıtanya adalarında Ve hattâ bunlar Londranın ıçınde dısında kalabalık mahdlleler teşkıl etmıslerdı Afnkalılar Mala\sıalılar, Çınlıler, Hındıstanlılar Ortadoğulular ve nıhajet Kıbrıslı bazı Turkler . Pek tabu buyuk çoğunluk olan Kanadalılan da unutmamak lazım .. Ve zaten bu mumkun değıl'.. Bir yabancı gibb Öjle ya, 147 gazetenın *ahıbi Lord Thompson un halıs bır Kanadalı hem de yakın bır zaman once Brıtan\a adalarına \erlesen bır Kanadah oluşu nasıl unutulur'. tste sizlere vukarda. ba^unkfl Ingıltereden bazı manzaralar çızmeğe çalıştım Bnnları ozetle•vecek olnrsak ortava soyle bır hakikat çıkıvor: tnçıltere; Londrasıyle. Edınbarmvla. Bırmınghamıvla artık sadece tngılızlerın değıldır Vaktıvle dunvanm dort bır tarafına hâkım olan bu koskoca imparatorluk asırlarca haKımı olduğa azak ulkclerın ınsanlanna bn defa kendı kapılarını açmıstır Onlara bakmak onları beslemek mpcburıvetınde olduğnnu anlamıstır Dun, Inçıltere adaları ıçın çalısan, varını vofunu orava gonderen ınsanların çocuklan. bugün artık, dedelerinın. babalannın çektıklerı sıkıntının sefasım sıirüyorlar Britanya adalarında.. t^te sevgılı o'uvucular ben sizlere bu Ingıltereyı, bu havadakı tngılterevı kısa bır yazı sensi içinde anlatmaya çalı^acağım Ve İngilfsre i Patates Satınalınacdktır ;li Kömürleri İşlelmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Şartnamesine göre 100 ton patates kapalı lü ile satınalmacaktır. 2 Tpklif zarflan 8 Ağustos 1967 salı günfl saat 15 Zonguldak'ta Ereğli Kbrnürleri Işletmesi (E.K.İ) Tist Materyel Mudürlüğünde açılacaktır. 3 Teklif mektuplan ve geçici teminatlar aynı gün i 12 ye kadar EKL Özel Büro Şefliğine verilmıs 4 Şartnameler Zonguldak'ta E K İ Tîcaret MareJ Mudurlüğunden, Ankara'da Turkıye Kdmür Işletn Kurumu Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da İstık:adde« Deva Çıkmaza, Sümer Han kat 45 de TKİ İssul Satanalma Mudurlüğunden temın edılebılır. 5 30 tonluk kıam! teklifler de nazan itıbare alıııhr 6 Müessese eksiltmeyl yapıp yapmamakta veya »diğine yapmakta serb«sttir. (Basın 18846/8056) Kars Belediye Başkanhğından: 2490 sayılı kanunun 31. d maddesine göre Reis evi yaptırılacaktır Muhammen bedeh 171588 95 lıra olup geçıa temınatı 9 830 00 lıradır. İhalesı 25'7/1967 salı gunü saat 15 00 de Encümen huzurunda yapılacaktır Keşıf ve şartramesı Encümen Kaleminde görulebilir. Taliplilerin müddeti içinde müracaatlan Ilân olunur. (Basın 18944/8052) I L N SAMSUN ÎSMET ATMACA KONKORDATO KOMİSERLİGtNDEN Samsunda tuccar îsmet Atmaca'nın talebı uzerıne Samsun lcra Tetkık Mercıı Hâkımhğınce E 967121, K 967119, savı ve 3 5 967 tanhli kararı ıle hakkında ıki aylık konkordato muddetı verılmış olmakla, bu defa ışlenn mahıyet ve şumul derecesının ke«afetı ıtıbarıyle muddetın ıkı ay daha uzatılması pomıserlığımızce istenmıs ve adı geçen mahkemenm aynı sayı ve 28 6 967 tanhli karan ıle t İ K nun 287 maddesine ıstınaden 3 7 967 gununden başlamak uzere konkordato muddetının ıki ay temdıt olunduğu Ugılılere duyurulur. METİN TURGOT AVUKAT Samsun tsmet Atmaca Korkordato Komiserl Çekmece Hükleer Araştırma ye Eğitim Merkezi Müdürlüğünden: Başbakanlık Atom Enerjlsi Komısyonu Sozleşmelı Per«îonel Yonetmelığıne gore Utıhdam edılmek uzere aşağıda nıtelıklerl belırtilen personele ihtıyaç vardır • Kfltüphanede çalışbnlmak Ozere kutuphanecılık tahsıli yapnuş veya kütuphanede çalısmış, tecriıbelı, iyi İngıüzce bılen, daktılo yazabılen eleman. • Radyobıyolojl lâboratuvannda çalrctırılmak üzere L9borant Okulu mezunu, tecrubelı 30 yaşmı çeçmemış eleman (Erkek adaylann askerlıklennı yapmış olmalan lâzımdır) • Merkezf Teshın Sısteminl ışletocek Sanat Enstıtusü mezunu brulor tesisatında 'ecrubelı bu usta • Sanat Enstıtüsü mezunu torna teknısyenl • Sanat Enstıtusü mezunu elektrik teknısyeni Yukandaki şartlan haiz Isteklılenn dılekçelenni ÇNAEM Personel Şefhği PJC 1 Hava Alanı İstanbul adresinc en geç 20 Temmuz; 1967 tarıhıne kadar gondermelen rlca olunur (Basın 18745/8050) V ARI N Ev sahibi olmak kira ile oturmaktan daha ucuz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog