Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 9 Temmuz 1967 CTJMHURİYET MUSSOLlNl VE GOERİNG'İN ALDIKLARI PRENSİP KARARI: vardl. Yâni Süveyşte Almanlarm randevu verroek Türkiye Tar oldukça imkânsızdı. Almanya için lhrerin ve «Çelik Paktı» nm diğer ortağı Almanya içins» Türkiye biraz değişik bir •çıdan ele alınabilirdi. Bsslarda, yâni savaşa ?irerken ve ilk savaş yılında Türkiye, Sovyetler Birlifini işbirliŞin e iknada knllamlacak bir mükâfat olabilirdi. Savaş başladıktan sonra ise, Türkiye Almanya devletleri için Ortadoğn'ya bir feçiş yolnydu. Savas, 1939 Eylülünde Alman ordularının Polonya'yı işgale başlamasıyle patlak vermeden bir ay önce. Rusya ve Almanmıştır r e bu denizin Okyanusya saldırmazlık anlaşması imzalara açılan ağızlarından birisi lamışlardı ve bu andlaşma Tüı (Cebelitank) lngiltere'nin elinkiye için büyük bir tehlike ttş dedir. Diğer ağız ise (Süveyş) kil etmekteydi. bir kara ile dahi kapanabilir... Ancak 1941 yılı haziranında, Italya. Akdeniz'de hapistir ve Alman ordularının Rnsya'ya sal zenginleştikçe bu mahpusluğu dırması ile Türkiye Hitlerin yüzünden daha büyük eziyetleStaline peşkeş çekeceŞi halden re düçâr olacaktır.» çıkıyor ve yenl teblikelere giri Mussolini'ye güre bn bapisba yordu. nenin parmaklıklan, Korsika, Bu saldırının ilk alâmeti. BerTnnus. Malia ve Kıbrıs'tı... Bn lin ile Ankara arasında, 18 Ha parmaklıklan kırıp çıkış kapıziran 1941'de bir saldırmazlık larına gitmek için de, îııeilis • paktının imzalanmasıdır. 22 HaFransız engelini bertarat etraek ziranda da Rusya'ya saldırılagerekiyordu. caktır. 1939 yılı mayısında, yâni Musîtalya'nın bu işlerden, en sıkı solininin bu konuşmasından iki müttefik olmasma ragmen haay sonra imzalanan «Çelik Pakberi yoktur açıkcası. 15 Hazıran tı» Mihver devletlerinden Italya için, bu gaye yolundaki bir a da, Alman dışi.şleri bakanı Ribbentrop ile Italyan meslekdaşı dımdı: Hapishanenin demirleriCiano Venedik'tedirler. Ciano, ni kırmak ve sonra kapılara sal söylentileri duyduğunu söylüdırmak! .. Kıbrısa kadar uzanan ilk saf yor ve Ribbentrop'a soruyor: «Almanya, Knsya'ya saldıracak hada Türkiye'nin Doğu Akdemı?> nizdeki durumu ele alınırsa, mu Ribbentrop'un cevabı şöyledir: hakkak ki Roma Ankara çı«Sevgili Ciano, sana hirbir şey karları büyük ölçüde karşı karsöyliyemem; çünkü bütün kaşıya gelecekti. Italyan'lnr için rarlar, Fnhrerimizin nüfuz esavaş stratejisinde, ya Türkiye dilmesi imkâıısız göğsiinde kilit nin güney kıyıları ele geçirilmeli, ya da Türkiye'nin taıaf lidir. Ama kesin olan şey, Almanya saldırısında, Stalin ve sız kalması sağlanmalıydı. Ingiliz Fransız ittifakmda ypr a Rusya'nın sekiz haft* içinde ha ritadan silinecefcidir.» lacak bir Türkiye, Mussolinı'nin rüyaları için en büyük kâVe bu konu,madan 7, Türk bus olabilirdi... Ortak savaşta Alman saldırmazhk paktından ise, Süveyşe inecek olan Alman 4 gün sonra Rus sınırları geçiiiordularının yolunda Türkiye vor. M MEHMET BARLAS Bulgar Ordusu Türkiye yi tehdit etmelidir,. 4 9nb»t 1939'da, büyök Fasirt Konseyi'nde Mussolini konnfoyor. Gizli bir oturnm da yapılan bn konuşma, Mihver •rtaklarından Italys'nın savaşs jfiri? lebebini izah eder niteliktedir: «Devletlerin bağımsızhk durumlan, denizle olan ilişkilerine göre anlaşılır. Italya, bir iç denizle (Akdeııiz) sınırlan diyor açıkçası. 1942 yılı 6 Arahğmda. Mareşal Georing, Hitleri temsilen Romaya geliyor ve hâlâ düzelemiyen durumu görüşüyorlar Türkiye nakkındaki fikirleri şu şekilde; cSon raporlara BÖre Türkiye, Rusya'dan endi$e e t mektedir. Bu arada Angio Saksonların Iran ve Ortadogu'daki işgal bölgelerini genışletmeleri de, Ankara için endişe konusudur. «Türk polftikaiına hayatî B > nemde bir tesird e bnlnnmah f çin sn sartlann ferçekleşmesl zarnridir. «a) Kafkaslardan inebilmek. b) Bnlçar ordnsnnu knvvetlendirmek. Bn ordo Knsya'ya karsı knllanılmayacak, fakat Türkiye için daimî bir tehdit vasıtası olarak kaiacaktırjı Aynı yılın Ağustosunda, Hitler, Berlindeki Türk elçisine teminat vermi? «Türkiye bizim müttefikimizdir: hicbir bölgefel iddiamız Türkiye üzerinde olmamıştır» demiştir. Maksal M İtalya'mn o zamanki Dışişleri Bakanı Kont Ciano itler için ne pakt. ne de ittifak rnoraüdir. Türkiye ile I imzaladığl pakttan 12 gün sonra da, ordusuna bir talinıat gönderiyor. 20 Haziran 1941'deki. Alman ordusu için sıratejık görev genelgesi şöyle: «Akdeniz ve yakın Doğu'daki lngiliz pozisyonlarına, Libyadan Mısır yo lnyla; Bulgaristan'daıı Türkiye yoluyla ve Transkafkasya'daıı İran yoluyla hücum edilecektir.» Yâni Alman orduları, üzerımizden geçmeye, tabii geçebiür H Roma'ya Mussolini ile gönişmeye giden Mareşal Goring lerse, kararlıdır... Ancak, işleri yâver gitmiyor. «Barbaros Harekâtı» denil<>n Sovyet cepheıındeki savaşlarJaki başarısızlıklar bır yandan, Kuzey Afrıka'daki El Alameyn yerılgisi öta ynndan, tBulşaristan üzerinden Türkiye yoluyla» düşünülen sal dırıyı da suya dü^ürüyor. akat sav3şın gayeleri aynıdır... Mussolini 1941 Aralığın da bir Bakanl^r toplantısında konuşuyor: «Savas daha. üç veya dört yıl sürebilir. Rusya, F snsturnlacaktır. fnçiltere de mutlak yenilecektir: tşgal veya üstlerini zapt yoluyla Anahtar yinc aynulır hizim ivin: Süveyş . Süveyş'e sadece batı. dan de*il, t;o>udan da hücum edilecektir! . » Doğu... Yâni. yine Türkiye'den geçip Güneye inme hayalleri. Bu arada Türkiye, savaş dışı kalma ve tarafsızlığını muhafaza gayretlerine devam etmcktedir... Gelişmfler de yardım e aksat Türkiye'yi tarafnz tut maktır... Aynı gaye Batıda da mevcuttur... 1943 orağında. Churchill Adanaya gelerek Inönü ile görüşecek «Savaça girin» zorlamasında tulunaraktır. Batı ile füskÜPre geçmeden, Hitler Mussolini ve Stalin üç lüsünün, Türkiye üzerindeki savas öncesi Dazarlıklanna bıraz daha girelim. YARIN: S T A L İN V E H İ T L E R Dişi Bond İ S T  N B U L 06 2ö 06.30 06 45 06.50 07.00 07.05 07 30 07.45 07.50 08 00 08.15 08.45 09.25 09.40 10.00 10 30 10.45 Acılıs Droeram Ovun havaları Konusma Türküler Köve haberler Türküelr Haberler ve hava durumu İstanbul'da Bueun Kucuk ilânlar Ovun havaları Snbah vc tnuzik İstevin calalım Tarih savfaları Mutlueiller Plâklar seslenivor Pazar sohbctleri Kısa haberler ve kücük ilânlar 10.50 Mirıvatür müzik 11.20 Bizi Dinler mislniz? 11.25 Sevdiâiniz sarkılar 12.00 Üc ciZEİ. Üc Dİâk 12.25 Kuçük ilânlar 12.30 Y. Sesi Kadınlar korosu 13.00 Haberler ve hava durumu 13.15 Reklâm DroEiamları 15.00 Kısa haberler. KaviD ıncktuDİarı 15.10 Gönıil Akkor'dan sarkılar 15.00 Pazar konseri 16.00 Y. Gürses'tcn sarkılar 16.15 Lâtin Dünvasından melodiler 16.45 Kısa haberler 16.50 Melodi zinciıi 17.35 Ovun havaları 17.50 Reklâm rıroaramları 19.00 Haberler ve hava durumu 19.30 Ali Ekberçiçekden türkuler 19.45 Karma Türk müziei özel oroeramı 20.25 Kücük ilânlar 20.30 Radvo kıtciDİıemdan 20.50 Geçen hafta 21.00 24 saatin olavları 21.05 Sizin icin sectiklerimiz 21.40 R. Sönmezocak'tan sarkılar 22.00 Reklâm Droaramları 22.45 Haberler ve hava d u r u m u 23.00 Sizlerle beraber 24.00 Kaaarı<;. İSTÂNBUL İL RADYOSU 09.55 Acılıs v e oroeram 10.00 Sizin için 10.30 K a r ı s ı k Sololar 11.00 Sevilen sesler 11.30 Valsler v e Polkalar 11.45 Lâtin Amerika Melodileri 12.30 Koncerto Saaü 13.00 Pazar Melodileri 13.30 San Soloları 14.00 Gencler icin 17.30 Minyatür müzik 15.00 Caz Saati 16.00 Pazar konseri 17.30 Kücük konser 18.00 İvi aksamlar 18 30 Senfonik müzik 19.00 Cesitli Melodiler 20.15 Genclcrin sevdiklerl 21.00 San r e n e r t u a r m d a n 21.30 Dünvannı Dört bucağmdan 22.00 Tatil aksamı icin 22.30 Gece konseri 23.00 Müzikaller 23.30 Hafif sarkılar 24.00 Gece varısı icin 00.30 Dünden Bugünden 01.00 P r o e r a m v e kaDanıs* s SOLDAN SAGAî 1 Ondokuzuncu yüzyılın büyük Turk bestecısi olup 1345 yılında ölmüştür. (üç kelime), 2 Etrafı su ile çevrilmiş k«ra, uçak, ilgilendiren, 3 îşin ehli olma, birinci, su taşıyan kimse. 4 Bulaşıcı bir göz hastahğı, Yetiş anlamma bir emir, 5 Bir rakam, ikincı zamanın karakteristik fosillerinden ve yumuşakcaların kafadanbacaklılar takımından bir hayvan fosıli, başında paç olmayn, kenc'i kendine yetişen bitki. 6 Soru zamiri, Matbaacıhkta harfieri satır hâlinde dizen ve doken makina. Londra'nın meşhur bır gazetesi, (tngilizce yazılışO. 7 Ters, keçinin erkeği, Osmanhların mahkeme bakanı idi. 8 Hayvan ayakkabıcı, üzüntü, Güz meyvalarından biri, bacağın oynak yeri. 9 Bir cins pa muklu kumaş, yüz metre kare değerinde yüzey ölçü birimi, eski terim isimler, bir siyasi par timizin adının baş barfleri, 10 HAFTANIN BULMACASI 5 6 7 8 9 10111213141516 Tiffony Jones piFFANY JONES Soru takısı, karşıt anlamlı cümleciklerden ikincisini birincisine bağlayan bağlaç, kötü. müslümanlık çaıtiarından biri. 16 11 Bir şeyin meydana gelmehareket, üzerinde bir cismin gö si için harcanan beden ve fikir me), 2 îstanbul'daki surlarrüntüsü görülen, Radyumun fırn gücü (çoğul hâli), sert ve kıy daki kapüardan biri, san'atı ol gesi, 10 Yakuta benzer al renk metli bir taş. 12 Kırlarda ye mayan işçi, 3 Sonuna bir harf tişen, salatası yapılan acımsı bir gelirse bir ceza şekli olur, başı te kıymetli bir taş, bir cins kısbitki, fiat artışı, yabancı. 13 na bir harf gelirse hiç bir za kaç, ayar olçüsü. 11 Dişinın aksi, kamu, iki şeyi birbirinden Bayındırlık, Ege denizinde bir man anlamma gelir, boyutlar, ayıran mesafe. 12 Bir harfm ada, bel bağı. 14 Bir şeyin kay 4 Bir memlekette oturanların okunuşu, kabul etmiyerek geri masını veya akmasmı önlemek hepsi, Ondokuzun<:u yüzyıl Fran çevirme, bir mabut. sonuna Dir için çekilen duvarda anlamına sız edebiyatının ünlü kişilerinharf gelirse benekli kir olur. 13 bir kelime, bır harfin okunusu, den. 5 Garson yardımcısı, De Silinmiş, yumurtü ile yapılhayret edatı, Turpgillerden yap niz yükselmesi. 6 Çiçeklerot rakları salata olarak yenen ba erkek organ, hiç olmazsa, 7 mış bir cins yemeK tedarik et anlamma bir emir 14 Cenaze. harh bir bitki. 15 Vilâyet, bir Parlak olmayan. senetleri ve argo lisanında bozulma, bir erkere daha yaptır anlamıns bır sözleşmeleri hazırlayıp inanılır haiz kek adı. 15 Birbinne dıkey oemir, 16 ?.leşhur yanardağlar hâle getiren resmi sıfatı dan birinin adı. iki şeyi birbi kimse. Akdeniz bölgelerimizden lan doğrulardan meydana gelrinden ayıran mesafe. Bulgaris biri. 8 Senenin bölümlerınmiş, Yunan mitolojisinde bilme tanın para birimi. den. yarı şaKa olarak vapılan den öz annesi ile evlenen Kıtal. şikâyet, üzerin e tazyik tatbık asker. 16 Söz dinlçmeyen, boTUKARIDAN AŞAĞIYA: ederek yassı hâle sokmak. 9 ğa güreşlerinin yapıldığı meydan. 1 Renk körlügü (iki keii Fena değil, irade harici yapılan PBRİDE CELÂL 25 Gazetelerde merakla izlediği resimli roman kişilerine benzetiyordu biraz kendini. Sinemalarda da öyle değil miydi ya? Oğlan bir görüşte sevdalanıyor yoksul kıza. Anası babası engel olmak için dolaplar çeviriyorlar. iftira ediyorlar «kötüdür» diye. Arabayla çiğnetmek, öldürmek istiyorlar. para verip uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. ama sonunda!.. Sonunda gerçek gün ışığı gibi ışıyor.ve oğlanla kız sarm.aş dolaş, kötüler cehennemin dibine.. Senin yerinde olsam o kadar çabuk herşeye olmuş bitmiş diye bakmam dedi kadın. Hcr çağmşını koşmak da iyi değil. Hele bir babanın kulağına giderse... Boş ver, babam nerden duyacak! Şimdi deminki gülüşün anlamını sezinler gibi oluyordu. Arap karısı beni kıskanıyor galiba! diye, düşündü. Kızmak gelmedi içinden. Öbürü uyanan çocuğun üzerine eğilmişti. Pışpışhyor emziği tıkıştırmaya çabalıyordu ağzına yeniden. Bir yandan da lâf yetiştiriyordu karşı cumbaya: Naza çekerim kendimi ben olsam senin yerinde. Hem korkarım. Elin yabancısı bu! Yiyecek mi beni? Seni locaya atar, üzerine saldınrsa görürsün! Delinin zoruna bak. Beni bümez misin sen ayol! Elim armut mu devşiriyor? Herkes o bücür berbere benzemez, gördüm ben güçlü kuvvetli birine benziyor bu. Hem de zengin evlâdı, başına gelenden onu değil, seni suçlu tutarlar bunu da bil.. Ay. ay! sen beni nasıl da düşünürmüşün öyle! diye, güldü kız. Gözlerinde öfke açıkça parhyordu. Ne sanıyorsun! Babasınm hayrına almıyor ya seni Jagııarına! Birkaç defa binde gör arabasına.. Adın kötüye çıkar. başlar mahallede dırdırlar Oğlanın kendisini Jaguara babpsınm hayrına bindirmediğini kız da pck ıyi biliyordu ama, kadıiın bunu açık'amasına fena içerledi. Aman sen de.. dedi, durakladı. • Pis arap!» diyecekken kendini zorlukla tuttu. • Pis arap, pis arap!» diye. tekrarladı içinden. Ne olursa olsun ?onuna kadar gitmeye kararhydı. Oğlanda iç olmadıfiını da bilıvordu Kapkara, hamal gibi birgey ijte. Eli ayağı da bog durmuyor doğrusu. Saldırgan. Ama bütün bunlar önemli değildi. Önemlı olan o güzelim Jaguara, oğlanın yanına sultanlar gibi kurulabilmekü. Deli miyim ben kendimi bedavaya satacak kadar! Yavaşça söyledi bunu. Neden olmasm? Oğlan tutulursa, oğlan dayatırsa anasına. babasma! Tutulması gerekti. başka türlü olmazdı. Kurnazca işi kıvırdıktan sonra? Tattırıp yutturmayacaksın. Önemli olan bu.. Kafasını işleteceksin İçı bayılır gibi oluyordu. Başarır rnıyım bu işi? Kadına baktı. Vallahi donatırım hepinizi! Öyle şeyler yaparım ki! Kadın çocuğu onanyor, fanilesini çekiyor, pis bir mendille ağzını burnunu siliyordu. Göz göze gel mek istemez gibiydi davranışı. Kız aldırmadı. Sen ona bak. dedi. Bir gün Jaguar kapıya ya naşıyor, bende tel duvak. pullu gelinlik, oğlan pırıl pırıl smokinli.. O oğlanın hiç bir zaman pırıl pırıl olamıyacağ:nı biliyordu. Direksiyondaki ellerini hatırladı birdenbire. Hiç de çirkin değildi elleri. Gene de 1 Oâlanı itiverdi karanhğa. Jaguar parlıyordıı yıldız gibi hayalinde. Metreleree kuyruğu olacaktı geünüğinin. Belki başında bir taç bile.. Kıraliçelere yakışır cinsinden hem de! Aman ne şaşırır mahalleli değil mi? diye elile sgzmı kapatarak güldü. Düşün o Suadiyedeki saray gibi ev. Şişlide apartman, uşak. aşçı! Araba kullenmayı öğrenirim hemen. En aşağı günde bir kere geçerim bu sokaktan Babamı görmeye geürim, sana geürim! Hacınm oğlunu okutacağım. ant içtim bu iş olsun bir.. Dile benden ne düersen sen de! Vallahi. o dilenme lâfın yok mu, bir kodu içime ama! Hele bu akşam dönmesin, dedi kadın hele dönmesin! Öyle bir baktı ki korktu kız. Deli! dedi yavaşça. Görürsün! dedi kadın. Ağlamaya başladı sonra. Yüzü buruşmadan kıpırdamadan. çocuk kollannın arasında v»ş.la! ıyah gergin yanaklarının üzerinde boncuk boncuk ; Allah kahretsin! dedi kız. O herifi şimd "iirnc verseler boğarım vallahi! Ağlama ayol! Bak err.ziği düşüyor, uyudu işte, koy oğlanı yerine.. (Arkası rar) konuveresim:AYHANBAŞOGLU u. alevdeu. dillerin vuojdunu cjskıd A N K A R A 06.25 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 Acılıs ve Droüram Köve haberler Cesitli seslerden sarkılar Haberler ve hava durumu Sabah müziei Ankara'da bueün Kücük ilânlar Ovun havaları Kücük ilânlar Dinlevici isteklerl Müzikli cocuk ovunu İsteklerlniz mikrofonda Sarkılar Levleâin ömrü Kısa haberler N. Dadaloğlu'dan türküler Bizi dinler misiniz? Bir sizden. bir bizden Evfel'den müzik Kücük ilânlar Yurttan sesler Haberler ve hava durumu Cesitli müzik Sarkılar Cocuk bahcesi Reklâm Droeramları Kısa hftberler Ovun havaları Trafik Dans müziât M. Güver'den sarkılar Cositli müzik Kısa haberler Kadınlar toDİulutu Tarla Dönüsü Reklâm Droeramları Haberler ve hava durumu Kücük ilânlar Cesitli müzik Turizm G. Tecer'den sarkılar Ünlü Solistler. Ürüü Orkestralar Uvkudan önce 24 saatin olavları Gecen hafta Soor Dereisi Caz müziei Müzik Dünvası Kemal Koldas'tan türküler Haberler ve Hava durumu Gece konseri Gece varısına doiru Karjanl». 08.23 08.30 09.00 09.20 10.00 10.20 10.45 10.50 11.10 11.15 11.55 12.25 12.30 13.00 13.15 13.40 14.00 14.15 15.15 15.20 15.35 15.45 16.15 16.33 16.55 17.00 17.30 17.50 19.00 19.30 19.35 19.50 20.10 20.30 20.55 21.00 21.05 21.20 21.40 22.10 22.30 22.45 23.00 23.45 2400 os.ıo J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog