Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTTRÎYET 9 Temmuz 1967 SAHİFE ÜÇ Rus Fransıx görüşmeleri dün sona erdi F De Gaulle ve denge Cezayir kaçırılma olayı hakkında açıklama yaplı Çombe'yi kurtarana 25,000 Cezayir (a.a. AP) ezayir Istihbarat Bakanlığı bir bildiri yaymlıyarak C taşıyan uçağın CezayireÇombeyi nasü Kiralılc askerler Kongodan TRT ve Edime ski Türk temaşası satuldığı kadar fakir değildir. Hatta oldokçs zengin ve hele halk ile daha kolay temas edebt lir hüviyette idl. Bu arada sünnet düğunlerinde, çocuğun canı yanarken feryadı Işitümesin, ve amelîyattan sonra d» eğlensin diye hokkabaz oynaöbrdı. Bu hokkabazlar, marifetlerüıi yaparlarken tekerlemeler söylerİer, tet çalarlar ve halkı biraz ds böyle eğlendirirlerdi. Tekerlemelerden birinde de: Edirnenin funcası, Bursamn kaplıcası, tstanbulun Galatası, sende usulün âlâsı.. çal Limoncuoğlu.. derdi. Bunu usta dediğimil asü hokkabaz söyler.. yardak dediğimiz çırağı da «çalayım ostacım» diye tef çalmaya başlardı(lâf aranuzda, bu hokkabaı tefl çalmak da ayn bir .neharet idL. o kadar çabuk. ahenkli ve samatalı olacak ki çocuğun sesini basbracak..) Hem Tuncasını, hem dostlanmızı görmek için bir hafta sona geçinneye Edirneye gittim. Bir acayip oldum.. sevindim, otandım.. övündüm yerindim ve bu yazıyı yazdım. Ben bundan 20 sene kadar evvel bir fcere daha Edirneye gitmiştim. Nüfusu 25 bin kadardı galiba. Bir çöküntü ve bezginlik görüyordum. Hudud? Devlet bir sey yapmıyor herkes evini satıyor. Muhasara altında kahnış. ia> gale uğramış.. bir felekzede şehir« Ama, Osmanlı İmparatorlo» ğunun İstanbuldan evvelkj payl» tahtı. Payitaht, İstanbuldan son> ra da harb payitahtı Padişah Edirneye kondu mu, sefer var demektir. Hattâ Avrnpadald mfihim siyasî teşebbüslerden evvel PatüV sah Edirneye giderdi.. bu ftdeta: Geliyorum! demekti. Edirnedeki camiler, ve tariht yapılar, Türklerin Avrupa topraklannda mülkiyet senetleridir.. sehir bu ama bir ümitsizlik havası, bir yugınük ruhu herkesin su> tına binmiş göründüydü bana. Bu sefer? Haa! İş değişmiş. Nüfusu omraş 46 bin. Yeni yapılar.. yoUar.. eskiler restore ediliyor. Şehirde 15 bin talebe ve muallim var.. okur yazar nisbeti dikkat edin! yüzde doksanın üstünde.. o ne demek o? Balkanlarda en yüksekBatı Avrupa nisbeti.. tstanbul namına ben sıküdım. Bumem bizim iki milyonluk sehrimizde bn nisbet yüzde 65 701 bulur mn? Biı de Türkiyenin aydınlar merkezl diye geçiniriz hani! O bir şey değil kardeslm! Geceyansı çarşıda dolaştyor dum. 18 yaşlannda kızlar kendi kendilerine dolaşıyorlar. Genç erkekler de öyle.. kimsenin dönüp de birbirine baktığı yok yapabilir misiniz bunn İstanbulda? Edirned»^t)«o»"4ıeT&es kapısı açık y»tryormuş bırsızlık vak*ası yokBen, son hırsızhktan sonra Erenköydeki erimizin bütün kapı ve pencerelerine demir pannaklık koydurdum. Siz bunun ne demelc oldugunu anlarsmızİki devletle, Bulgarlstan ve Yunanistan hududn var. Yunanistanla 170 kilometre kadar. hayli oznn.. Bulgarlarmki daha kısa» gayritabü hudutlar.. birbirünizin içine girmişiz.. şehrin etrafı üç sa ile çevrilmiş.. orman, orman, turistler kamp kurmuşlar.. kuçük bengaldolar var.. cennet vallahi! Kapıkuleye gittim. Pek beğendim. Giriş yol, kapı, muayene gişelerl.. kafeterya, banka gişesi, mağaza.. her şey güzel.. muameleler çabuk.. Avrupa. Türk n5betçisi kulede, bayrak knlenin tepesinde bekliyor.. bn bayrağın ve o nöbetçinin mânası burada oe kadar vâzıh. ne kadir berrak ola. rak anlaşılıyor.. kapıdan ötesi ya» bancı.. zaten onun da kulesi tepesinde koskoca bir kızıl yıldızla karşında duruyor. İstersen bu aynlığa inanma. Hududun burasında bu sağlam, cefakeş, tecrübe li ve kararb Edırnenin bulunuşuna sevindim. Bu sehrin Balkan Harbinde çektiği mihnetler, gösterdiği kahramanlıklar gözümün önüne geldi.. giremez kimse buradan inancına vardım. Yolda ve Edirnede radyo dlnllyordnm. Arabanın radyosu, el radyosu ne göreyim Sofya radyosu türkçe olarak Edirneye gir> miş.. Edirne'ye değil. Çorlu'ya, Süivri'ye gelmiş.. İstanbulda büe dinleniyor ve Kapıkuledeki emniyet hissim sarsıldı.. sordum.. Köylü ve halk elindeki ucua radyolar İstanbulu dinliyemiyor. Sofya'yı dinliyor. dedüer. Ben de dinledim: Manisa çöpçülerinin hastalanmalarına rağ • men İstanbula doğru haklarım arama yürüyüşüne devam ettiğini.. anlatryordu. Bu ne alâka? Bulgar hudnttan girmişti içerL. firk dolarlık ödül vaadedildi Dış Haberler Servisi" ransa Başbakam Pompidon' nun Moskovayı resmen ziyareti sonucu yayınlanan ortak bildiride, Ortadoğn konusunda şu cümle yer almaktadır : «Fransa Başbakam ve Sovyet yöneticileri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun lsrail kuvvetlerinin çekilmesi ve bölgede karşılaşılan bütün sorunlara gü venlik konseyi çerçevesinde çözüm aranması yolunda bir tavsiye üzerinde karara varamamıs eneral de GAüLLE'ü n ls1 olmasım esefle karşılar.» kllBildiride ayrıca, «Ortadoguda raili «muhasematı baş I banş ve sükunet ve bölgedeki »latmak» la kınayıp Ortabütün balklara bağımsız bir var doğu bnhranında Sovolma hakkı sağlayacak şartlann yet Arap paraleline girmesinin yaratılmasına» katkıda bulunma baslangıçta ilân ettigi tarafsııkonusunda Fransa ile Sovyetler lık siyasetiyle tamamen çeliştiBirliğinin anlaştıklarına değinilğini ileri sürenleri haksız bnlmekte ve <tki taükumet bn komuyoruz. Fransa, Yahudileri saldırganlıkla suçlayan yegâne Ba nnda istişareye devam edecek» denmektedir. tıh devlettir. VİETNAM Tarafsızhk siyaseti «yapmacık» Bildiri Vîetnam konusunda ve «sütıi» olarak vasıflandınlnuştı. Çünkü kamn oyunnn eğilim . şöyle devara ediyor : «tki hükumet, Vietnam «»v»lerini yansıtmıyordn ve Araplar I la Tabndiler arasında arabulu | şına, yabancı mfldahelenin dnrdurulması ve her şeyden 5nee culuk imkânı yaratarak Fransabombardımanların kesilmesi, nın Ortadoğudaki nüfuzunu di I 1954 Cenevre anlaşmalannı esas riltmek ve Üçüncü Dünyanın li I hükümlerine dönülmesi ile çıderliğini ele geçirmek amacına kar bir yol bnlnnabileceği kaıuvönelmisti. De GAULLE'ün, «Bir sındadır.» gün barışı yeniden kurmak fır • AVRUPA «tki hükumet, ilk amacın, Avsatı çıkarsa, Fransa kendi bakı | rupa ülkeleri arasındaki iliskimından bu fırsattan istifade etmekten geri kalnnyacaktır. Fran I Ierin önce normalleştirilmesi, samn bn yolda etkili faaliyette | sonra da kerteli olarak geliştirilmesi olduğu kanısındadır. bnlunabilmesi için, bütün dünyanın çıkarına olan tntnmunda I Böyle bir dönüşün, hâlâ kendiısrar etmesi gerekir» sözleri baş I ni hissettiren önemli sornnların ka türltt yorumlanamaz. Ne var çözümünü ve istikrarh bir banş kurulmasım mümkün kılabiki, De GAULLE, taralsızlık silir. Taraflar, Avnıpalılararası yasetini terketmekle, bir arabuİucnda aranan niteliklerden en . bir konferans sorununu inceleönemlisini yitirmiştir. I tneye devam edeceklerdir.» Beş günlük resmi ziyaretleri Bir nabız yoklaması, Fransız I lann ».58 inin Israili, sadece '«2 • sona eren Pompidou ve Dışişlesinin de Arapları iuttngu sonu I ri Bakanı Murville, dün uçakla cnnu vermiştir. Geriye kalanlar I Paris'e dönmüşlerdir. ya tarafsız oldnklannı söylemiş . İtalya Hükumeti İer, ya da, «Fikrim yok» demiş | lerdir. Gene aynı nabız yoklaBüyükelçimize ması, Fransızlann V«54 ünfin Mı I madalya verdi siT'a, Vt6 sının da tsraile «saldır I gan» nazanyla bakbklannı meyROMA, (a.a.) İtalya Tudana koymuştnr. rizm ve Temaşa Bakanlığı TaşGörülüyor ki General, tam ra Turizm Teşkilâtının Roma'da Capitole'de düzenlediği bir tötersi, tsraili «mnhasematı başlatrende Büyükelçimiz Fuat Baymak» la kınarken kamu oynndan ram&ğlu'na «Turizm • Neıaket büsbütün kopmaktadır. Neden? ve konukseverlik» günü münaMeseleyi De GAULLE'ün izlesebeityle bir altın madalya ve diği evrensel siyaset çerçevesinbir liyakat diploması vermiştir. de değerlendirdiğimizde, dnrnm Madalya Büyükelçimize îtalsasırtıcılığını kaybetmekte ve yan Turizm ve Temaşa Bakanı işin rengi değişmektedir. Frantarafından verilmiş olup tören sız lideri için önemli olan ideoltalyan televizyonu tarafından loji degii, dünya banşmın temida yayınlanmıştır. natı kuvvetler dengeslnln titiılikle mnhafazasıdır. «Nevv York Times» De GAULLE'ün tsrailin askert zaferi ile Vietnatnda inisiyatifin akşam gazetesl Amerikanın eline geçmesinin, çıkaracak lkinci Dünya Savaşından beriye harışı koruyan nazik kuvvetler NEW YORK, ( M . ) «New dengesini Washington lehine bozYork Times» akşam gazetesi aladağunu düsündüğü anlaşılıyor, nına el atmadan önc gelecek haf General, Sovyet Bloku savnnma tp New York'ta tecrübe mahiyedurnmnna geçmek zorunluluğuntinde haftalık bir akşam gazetesi da kaldıfına göre, Amerika ve yayınlamaya başhyacaktır. mahmilerinin Vietnam, Ortado«VVorld • Journal Tribune» gagn ve diğer yerlerde gönüllerinzetesinln kapanmasiyle şehirde ce at oynatabileceklerini düşünakşam gazetesi olarak yayınlanan mektedir. Dolayısiyle Fransa ayalnız «The New York Post» gırhğinı Moskovanın yanına ko. kalmıştır. Kalmıştır. yarak boznlan knvvetler denge Ortak bildiri yayınlandı Moskova (a.a. AP Radyolar) Snveşte yeniden çarpışmalar oldn Suudî Arabistan Batılılara akaryakıt vermeğe başlıyor BEYRUT (a.a. AP) indiğini açıklamıştır. Bildiride, Moiz Çombenin sejrahat ettiği Hawker Siddeley tipi iki motörlü uçağın, Cezayirin 90 kilometre kuzey batısvnda 10 haziran 1967 de meydana getirilen yasak bölgeye 30 haziran günü saat 20.10 da girdiği sırada iniş izni istediği ifade edilmekte ve uçakta Çombeden başka şu altı kişinin bulunduğu belirtilmektedir: Bodenan (Fransız), Humbersin, Sigal ve eşi (Belçikalı), Luis Meana ve Gonzales Santiago (İspanyol). Mürettebat İki Ingiliz pilotundan ibarettir: Taylor ve Coppleston. Cezayir hava alanı kontrol kulesinin uçağa önce yasak bölgeden çıkmasını emrettiğini, sonra da alana iniş izni verdiğini belirten bildiri, Çombe ile Humbersin, Bodenan, Sigal ve eşinin, bu 30 Haziran günü Palma de Mayorkadan. Çombe'nin başkanı olacağı bir gayrimenkul ve otel işletmesi kurulmasiyle ilgili yatırım imkânlarmı araştırmak için îbizaya gittiklerini açıklıyarak şöyle devam etmektedir: « Uçak, tbizadan 18^0 de normal olarak havalanmış ve Palma de Mayorkaya yönelmişti. Işte bu sıradadır ki, yolculardan biri elindeki susturucu takılmış otomatik tabancasını öteki yolculara çevirerek yerlerinden kıpırdamamalannı, pilotlara da Cezayir'e yönelmelerini emretmiştir.» Bildiride, pilotlann iürazsız emre duyduklan yalnız yolculardan birinin yerinden davranmak isteyince ateşle karşılaştığı açıklanmakta ve Ingiliz uçağınm Ceza yir topraklan ile yasak bölgelerde uygulanan kuralları çiğnediği «güvenlik servislerinin açtığı so nışturmanın ucaktaki ayaklanma nın sebeplerini meydana çıkarma amacı taşıdığı» ileri sürülmekte dir. S Bonn ordusunda indirime gidiyor Amerika karşı BONN, (a.a. AP) ederal Almanya Başbakam Kiesinger, 461 bin kişilik Al man Ordusunun bütçeyi çok ağır bır masrafa soktuğu için indirime tâbi tutulacağını açıklamıştır. Başbakan Kiesinger, «Ekonomik dnrnmumoznn boznKİnğa bizi bn şekilde bir harekete itmektedin demiştir. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Batı Almanyanın silâhh kuvvet 1er mevcudunda indirim yapmaya tek tarafh olarak karar vermesine Washington'un karşı olduğunu açıklamıştır. Sözcü Mccloskey, bu konuda henür ayrıntılı istişarelere girişilmediğini, fakat sorunun, bir karara varılmadan önce NATO içinde ve henüz belli olmayan bir tarihte ele ahnacağını belirt miştir. Mccloskey, Bonn'un bütçe yönünden bir süredir güçlüklerle karşı karşıya oldugunu ve bunun savunma masraflarını etkileyeceğini kabul etmiş ve Kiesinger'in bu hafta sonunda Washington'a bulunmayı kararlaştırdıgı ziyareti bu güçlükler yüzünden ertelediğini hatırlata rak, «Fakat tek taraflı her çefit karara karsıyız» demiştir. Bonn'dan Washington'a gelen basm haberlerinde, Federal Almanyanın silâhlı kuvvetlerinin mevcudunda yüzde 13 oranında bir indirime gideceğinden ve bu tedbire mali güçlükler yüzünden baş vurulacağından söz edil mektedir. Buna göre Batı Alman Ordusu 400.000'e indirilecektir ve bu da 19671971 döneminde 500 milyon dolarlık bir tasarruf »ağlayacaktır. M ekke Radyosu Suudi Arabistanın îngiltereye yeniden petrol vermeyi düşündüğünü açıklamıştır. Kadyo Ingiltere, Amerika ve Batı Almanyanın savaş sırasmda tsraile yardım ettiklerine dair hiçbir delıl olmadığını, petrol ambargosunun kaldınlabileceğini açıklamıştır. Nâsırın sözcüsü «El Ahram» gazetesi, Suudl Arabistanın Batılılara tekrar petrol verme karanm «tehlikeli olarak» nitelemiştir. «El Ahram» Suudt Arabistana hücumlannı eskisi gibi şiddetlendirmemiş, ancak Cezayir radyosunun «Suudi Arabistan Arap üekelerinl arkadan bıçaklıyor» şeklindeki yaymlanru yazısına eklemiştir. Siyasal çevreler Nâsır ile Kıral Faysal arasmdaki kısa «ateş kes» in yakında sona ereceğini ileri sürmektedirler. Faysalm başmüttefiki Ürdün Kırah Hüseyin, Romayı ziyaretten sonra, Kahireye uğramadan doğrudan doğruya Ammana dönmeye karar vermiştir. Oysa, Hüseyinin New York, Washington, Londra ve Paristen sonra, Başkan Nâsırla görüşmek üzere Kahireye uğrayacağı genellikle tahmin edilmekteydi. Öte yandan Nâsınn dün yayınladığı bir askerî bildiride, «lsrail kuvvetleri bu sabah Türkiye saatiyle 09^0 da Süveyş kanalmın doğusundakl El Arişten Port Fuada doğru ilerlemeye kalkışmışttr» denmekte ve şöyle devam edilmektedir: «Kuvvetlcrimiz düşmanı püskürtmüş ve 7 tank ile 12 zırhlı aracı tahrip etmiştir.» Bildiride, çarpışmalann devam ettiği belirtilmektedir. ALISBURT Kısangani ve Balkavu'da çarpışmalarda ölen ve ağır yaralanan ücretli beyaz askerleri taşıyan çalınmış bir Kongo uçagı dün akşam Rodezyamn Kanba hava alanına inmiştir. Uçakta kaç ceset ve kaç yaralı olduğu açıklanmamıştır. Kongo hava kuvvetlerine ait «DC3» tipi uçağı Rodezyaya lrimin getirdiği bilinmemektedir. Kongo hava kuvvetlerindekl hemen bütün pilotlar üoretle tutulmuş yabancılardır. Uçağın inişine «insani duygular» la lzln verdlğinl beiirten Rodezya hükumeti, bir lkinci uçağın da imdat mesajı gönderdiğinl, fakat tnmediğini açıklamıştır. Kinşasa radyosu Kongo hükümetlnin tngütereye «yabancı korsanlara» Rodezyaya sığınma hakkı verilmesini şikâyet edeceğini bildirmiştir. Kongo, Rodezyayı hâlâ bir Ingiliz sömürgesl olarak kabul etmektedir. Kongo hükumeti Klsangani ve Bukavu'da üeretli beyaz askerler tarafından desteklenen asi birlikJere karşı kesin bir zafer elde edildlğlni bildlrmektedir. Kinşasa radyosu, Kongo birliklerinin, zengin maden bölgesl Katangada sürgünde bulunan Çombe'nin taraftarlanrun isyanını bastudığım, Bukavu'yu geri aldığım bildirmektedir. I F DUn sabaha karşı yeniden toplanarak Kongo sorununu görüşmeye devam eden Güvenlik Konseyinde söz alan Kongo delegesl Theodore tdzlmouir, Çombe İle Belçikalı ve Pransız suç ortaklarının Madridde toplanarak Kinşasa hukUmetinl işbaşından uzaklaştıracak Uo aşamalı bir komplo hanrladıklannı söylemiş ve Güvenlik Konseyinin Belçika. tspanya ve Portekizl komplonun hazırlanmasında rol oynadıklan İçin takbih etmesini istemiştir. öte yandan özel bir Amerikan kuruluşu dün Çombe'nin Cezayirden tspanyaya dönmesinl saglıyacak kişilere 25.000 dolar ödül vermeyi vaadetmiatir Amerika • Güney Afrika Konseyi, Çombe lla ilgili iki teklirte daha bulunmakta ve Çombe'nin hangi yolla olursa olsun «öldürulmesi. idam edilmesi ya da yaralanması» halinde Cezayir ve Kongo Ue diplomatik Uişkilerin kesümesini ve bu İki ülkeye Amerikan yardımının durdurulmasını istemektedir Güvenlik Konseyi YANLIS TUŞA BASMAYIN 3 milyon SON PARA YATIRMA GÜNÜ LİRAIIK İKRAMİYE PLÂMININ ÜÇÜHCÜ ÇEKİLİŞİ Rusya, sırf yeisten hasıl olacak cinnetle dünyayı felâkete sürüklpyecek bir nükleer savaş açabilir. Eğer Araplar kazansaydı ve kuvvetler dengesi Sovyetler lehine bozulsaydı, Generalin tutnmn ne olacaktı? De GAULLE mantığı, böyle bir dnrumda da Fransanın agırlığını «Anglosakson» knvvetler yanına koymasın\ gerektirir. düzeitmeiidir. Aksi haîde | Mansfield'in ç o c u k l a n Hargitay'a verildi I HOLLYWOOD (A.P.) Artist Jajne Mansfield'in çocuğu babaları «adale şampiyonu» Mickey Hartay'a verilmiştir. Mahkeme karan ile çocuklarına kavuşan Hargıtay •Ben Mansfield'den tam olarak ayrılmamıştım. Çocuklarıma kendim bakmak istiyorum. demiştir. 20TEMMUI Cumhurlyet 8111 Kayhan SAĞLAMER I SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA p Ö. Ecıa T»leb«sl SEMRA KİLİMCİ ile Pilot Teğmen CANDAN TEKKOÇ Evlendiler 7.7.1967 İstanbul Cumhuriyet 8120 HORMOVIT Draje 12 HORMON VE VİTAMİN BİRLEŞİMİ Yeniden imal edilerek bol miktarda piyasaya arzedilmiştir. NOBEL İLÂÇ SANAYİİ LTO. ŞTİ. İSTANBUL İlâncılık: 1127/8108 Açık Teşekkür Genç yaşta duçar olduğum tuberküloz hastalığına iyl teşhis ve başarılı bır ameliyatla beni tekrar eski sıhhatıme kavuşturan Ataturk SanatorjTimu mumtaz Operatörlerinden R/IBAK E L E K T R O L İ T İ K BAKIR V8 M A V Û L L E R İ A.Ş. Insan üstü bir gayret ve liyakatle çahşan genç Operatör Dr. Gökalp Özgen'e, hiç bir zaman sıcak ve samiml ilgilerini üzerimden eksik etmiyen Servls Şefl Dr. Rauf Özyörüke, servisin cefakâr ve kadirşinas Hemşirelerlnden Fatma Çoban, Azat tnalan, Bahriye Şile, Ayşe Ünver ile has'anenin diğer personeltne en derin minnet ve şükran hislerimin iletilmesine sayın ga2etenizin tavassutunu rica ederim. Mchmet Kır Atatürk Sanatorym^u (Heris Reklâm: 2111) 8133 Dr. aroSTAFA KEMAL KAVUZOĞLU'na ALÜMİNYUIM KÜLÇE I %99.5 safiyette Kanada menşeli alüminyumun külçe halinde satışına devam edilmektedir. KOlçeler; çrtadan bölümlö olup 10 ktlo agırlıktadır. istenen miktarda satış mağazamızdan tedarik olunabilir. Karaköy, Fermeneciler, Ali Yazıcı sokak No. 10 Tel : 44 81 13 Üâncılık: 1184/8104 OSMANU BANKASI Sedef Reklâm: 557/8082 Olamaz bu! Bir budut şehrL. Üerisinde yarun milyon Türk buhınan bir sınınn başşehrinde bir radyo ohnazsa.. sen istediğin kadar asker koy. silâh Koy, kuleler yap.. önünde şirıyor içeri. TRT politikamız bana pasif çöründüErzurumu Ruslar dinletmiyor. biliyor musunuz? B. FELEK DOCU ÖZEL ANKARA İKTİ8ADİ V TİCARİİLİMLER YÜKSEK OKULU B GUNOU? BOuOMv.eRmoE KAYITLAR BAŞLAOI MCRACAAT ULUS ÇANKIRI CADDESI NO ı 4 KAT t ve t TELEFON .ro«ı I O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog