Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK İĞRETMENİNİ N TÜRK KONOMİSİNE ARMAĞANI TİRKÎYE RETMENLER BlNKflSI Cumhuriyet 8111 44. yıl sayı 15424 umhuriyet fTURTJCUSU: TUNUS NADt T e l g r a f y m e k t a p «dresfc C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : f s t a a b u l No. 246 Telefonlar; 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 224297 224298 224299 Teknik Üniversite \ \ • ] Giris. İmtihanlanna Hazırlama Knrslan 1 AĞUSTOSTA BAŞLIYOB Kayıâara bastanmıstır, broşür isteytniz. Güven Dershanesi Osm&nbey Halâskârgad Cad. No: 200 fNeyir Mağazaa bitişiği) Tel: 47 46 68 49 42 27 Öâncıhk: 896/8102 Demirel basın toplanhsı yapfı Viilleti bölmek steyen çeşitli tesirlerin bir araya gelişi sadüf değildir, ıkan Süleyman Demirel dün düzenledlği basın toplanüsında lî bütfinlüğümüzü ve beraberliğimizi yenl bir kuvvet kayı olarak değerlendinneye mecbur oldnğumaz sosyal adslet unu milletçe bizi bölmek, fakir, zengin, işçi, işveren, okumaş, 119 diye çeşitli vasıflarla karşı karşıya getirmek ve düşmanlık ını ayırmak istiyen şer kuvvetlerinin istismar âleti yapmalar şeyden evvel Tfirk milletinin sağduynsu ve onu temsil eden mız ve kanunlanmız asla müsaade etmez» demiştir. Başbakan, tamamjanan teslsler' açmak, plânlanan tesislerin de temelinı atmak üzere dün sabah uçakla şehrimize gelmiştir. önce Vilâyette basın toplantısı yapan Demirel, daha sonra çtftçilere traktor dağıtımında bulunmuş, bu nu temel atma ve açmalar takip etmıştır. Demirel, sözlertae «Türk mllletinin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu dünya şartlan karşısında onu bölerek ezmek istiyen çeşitli tesirlerin bir araya gelisi hiç de tesadüf eseri değildir. Ancak hiç kimsenin bu meş'um mak sama dokunulmazlığı desadı gerçekleştirmeye giicü yetiminin Osmanlıcası «teşmiyecektir» diye başlamış ve şun ii masnniyeU dir. Kırk ları söylemlştir: ıldır Arapça öğretimi ya«1967 Türkiyesinde de Anayasa a okullanmıı 8yle ufle konmuş bolunan düzenin ve nl ı ki yetişen aydın ynrtzamın hangi istikamette olursa ınlamını bilmedikleri yaolsun değiştirümesi hevesinde o1 özentisi yerine Türkçe lanlar Türk millctini hiç tanım> asılayabilsin. Kırk yıl yanlar, onnn hiirriyet mücadelekolay. Bn süre içinde iki lerini hiç bilmiyenlerdir. Bir çok elmis geçmis, üçüncüsü kere söyledigim gibi milleti knrn .ıraya ginnistir. Bugün bir kalabalık değü, iz'ân ve ldrâk nzınetinde dirsek çürüsahibi, her seyf pören, her şeyi â emeklilik çafına yakölçen, iyiyi, kötüyü çok iyi ayırt arasında Osmanlıcanın (Arkası Sa. 1. Sü. 1 de) ını doğrn dürüst bildiğiKONUSTU... Amerika Kıbrıs için Atina ve Ankara nezdinde teşebbüse girişmiş Dinamitle balık avcılığı yüzünclen... irkçeyi ılar da »vecek DÜŞÜNDÜ... edebileceklerin sayısı >lmak gerekir. yle iken, ilk günden bevrimine karşı yüıütülen sistemli bir propaganda ı eteklerinden çekmekim dilimizin felişip sere engel olmakta, ba uba harcayan ülfeücülerin güçlestinnekte, üstelik pagandacılan, hem de ;andaya kapılanlan güe düsürmektedir. gün Anayasa ve Adalet Komisyonunda bir süre leri iziedim. Çoğu mileri doknnulmazlık yeriı güzel, daha kibar, ya bilimsel saydıklarından «masuniyet» sözcüğünü jr, fakat bunu «maasuiçiminde, birinci heceyi ine uzatarak söylüyorIesine bir yanlıstı ki bn, an Osmanlı ortaokullaapçadan sıfır alıp çakbol bol yeterdi. hafı dokunulmazlık gimahalle bekçisinin bile ;ekmeksizin anlayabileelim bir Tflrkçe sözcük rapçasını eze büze kulayın railletvekillerinin epsi ötedenberi dil dev»rsı cepbe almıs kişilerın kisilerin Arapça ve ilmemelerini ayıplamak »n geçmez. Devlet okulBğretilmeyen, özel olaögrenilmeyen yabancı bette bilinmez. Bizim z ve anlamadığımız noken toplnm kosulları alrunlu^u artık matemaesinlikle ortaya çıktıçıüğümüz dil devrimine sayın kisilerin niçin bir cepbesı kurdnklandır. le cephesi parlâmentoıda basın, sanat, edebiıilim alanlarında da olığun bir kütle meydana tedir. Direnen gücler n bagımsızlıfı akımını ak nîruna yalnız söz ve düsün alanında savasîtinmiyorlar, ayrıea hüıskırtarak yasaklar koysoretiyle dilimizi baski kmava çalısıyorlar. Bundavranıslanyla an Türk•mandırlar. EJlerinden atürk'ün kurdu*u miidafcıtacaklar, oknl kiArapça deyimlerle yeı doldnracaklar, radyoyu radyosu, Ajansı Osmanbaline çetireceklerdir. toplum yapısınm gerekli lofal bir akımı geri çekimsenin gücü yetmiGüzel dilimiz, çelmeciütün gayretine ragmen, •nlerin elinde yıldan yıısızlasacak. zeneinleseçüclenecektır. îil Kurumu nyelerinden mllüoçln'nun geçenlerıladıji bir sözlük bn komser olanları haklı çıkaniteliktedir. Sayın Püsn, dilimize yeni giren sözrü>ı1pn tanımlarken Toplantıdan notlar £. DALLI ilindiği gibi basın toplantılan, muayyen bir konnda veys degişik konnlarda verilen izabattan sonra, gazetecilerin snallerinı cevaplandırraak için yapılır. Gazeteciler, kafalannda düğümlenen sualleri bntün açıklıkla toplantıyı yapan ilgiliden sorarlar, cevaplannı alırlar ve deferlendirmelerini de ona fföre yaparlar. Nedense Sayın Başbakanın basın toplantılan bn havadan çok uzak olmakta; snal sormakta güçlttk çekildiği gibi, sual soran da, sordnğnna pisman olmaktadır. Dünkü basın toplantısı da aynı hava içinde yapıldı. Başbakan Süleyman Demirel, beraberindeki Bakanlarla birlikte salona girdi. Sol tarafına Turizm Bakanı ve tsmail Hakkı Tekinel'i, sağ tarafına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli ve Talât Asal'ı alarak masanın basına otnrdn. Diğer Bakanlar ve gazetelerde resmi çıkmak isteyenler Başbakanın arkasında ayakta yer aldılar. Milletvekilleri, Vali, Belediye Baskanı, Emniyet Müdürü, Şnbe müdürleri, Belediye ve Vilâyet Meclis üyeleri, partililer, 20 den fazla sivil polis ve 50'ye yakın meraklı vatandas bir anda salonu doldurnverdi. Tıklım tıklım doln bir salon içinde sayın Demirel konuşmasını kıraat etmeye başladı. Tazılı metne bazı ilâveler katarak yaptığı konusma tam bir saat sürdü. Daha sonra gazetecilerden sualleri olup olmadığını sordo. Gazeteciler bir hayli snal hazırlamıslardı; fakat bir iki arkadasın sordnğn snallere Demirel'in verdiği cevaplar ve etrafına yığılan ilgisiz bir sürü insan yüzünden basın toplantısı bir anda gayesinden nzaklaşıverdi. Böylece basın toplantısı bir iki suale sndan ve sual sorulmasını istemezcesine verilen cevaplarla sona erdi. Gazeteciler toplantıdan aynlırken snal soranlar pisman, sormıyanlar memnnn «bnnnn böyle olacağı zaten belli idi» diyerek, Başbakanın peşinden koşanları seyrediyorlardı. B VE CEVAP VEBDİ.. MER'ADAN KASABA, KASAPTAN HALKA FİAT ARTIŞININ NEDENLERİNİN BAŞINDA KAÇAKÇIUK GELİYOR Sabit gelırll vatandas Ahmet Efendı, bundan beş yıl önce çoluğuna çocuğuna ayda bırkaç defa kıyma alabilirken, şımdı neden kasap vitrınierı önünden geçerken içinı çekıyor da içeri girmek ancak ayda bir veya iki defa mümkün oluyor? Ve neden fıatlar perıodık olarak artıyor, aile bütçesinde her ay daha fazla yer kaphyor, daha büyük bir problem haline gelıyor?.. Toptancı kasabın, peraknedeci kasabın, komısyoncunun, celebin ve diğer aracılann yani «el» lenn kazançlan daima mevcut olduğuna ve devamlı artıj göst« ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Ankara'ya gelen bazı haberlere gore, Amerika, gorunur Tuzla açıklarında genç bir doktorun ölümüne sebep olan köpek tarzda olmasa da, Kıbrıs sorununun çozumü için, Türk ve balıklarının Marmara'da çoğaldığı tesbit ediimiştir. Türkiye sulaYunan hukumetleri nezdinde ba rındakı köpek balıkları, tehlıkeleri ve bunkrdan korunma çareleri zı çabalara gırişmiştir. Dışişleri İDDİALAR konusunda bügi aldığımız Türk Balık Adamlar Kulübü Genel SekBakanı Çağlayangil'in, B. MilletBir Mısırlı askeri sozcüsü, dün reteri Omer Rüştü Akömer, Marmara'nın denizlerimiz arasında en ler Genel Kurul toplantılan sısabah kanal mıntıkasında patlak az köpek balığı bulunan bölge olmasına rağmen, dinamit avcılığı rasında temas ettigi Amerikan veren hava ve kara çarpışmalanyetkililennin kendisine, «Kıbng yüzünden sürülerin kıyilara kadar geldiğini söylemiş ve denize ginın mahalU saatle 17^0'da sona sorunnnun çözümü için ortamın renleri ve dalanları tehlikeye karşı uyarmiştır. erdiğini, 3 tsrail tankıyla 11 zarhçok elverişli oldugnnn, Tunan Cinslerının sayısı 225 i aşmaklı vasıtanın tahrip edildığini ve askerî yönetiminin, ikili görüsla beraber, bunlar arasında biyedibuçuk saat süren çarpısmamelerde daha gerçekçi ve bazım sularımızda rastlanan ve larda Mısır kuvvetlerinin hiçbir ğımsız davranabilecegi ve bn tehlıkelı olanlarırı «Hirhiryos», zayıat vermedığmı soylv.mistir. fırsatın kaçırılmaması gerekti«Camgöz», «Çekiçbaş» ve «Pa(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ği» yolunda telkınde bulundukmnk> adlı kopek balıkları olduları, Başkent diplomatık çevreğunu, bu cınslerın de en fazla lerınde ısrarla ifade edilmekteAkdenız ve Ege'de tehlikeiı bir dir. durum yarattıklarını belirten Yine aynı çevreler, Amerika' Ömer Akömer, korunma konunın, gorüşmelere bir an önce sunda şunlan söylemıstır: «Köbaşlanması için, Yunan askeri pek bahgı görüldütünde sn yonetimi üzerinde de bütün nuiçinde sâkin durmalı, paniğe kaLAGOS Nijeryada birbuçuk fuzunu kullandığını belitmekteANKARA (Cumhuriyet Bürosn) pılmamalı, bagırmaktan, balıgı aydır beklenen gelışme oldirler. Guney Doğu ıllerinde dun geherhangi bir şeyle dürtmekten znuş ve kanlı bir ıç savaş ziye çıkan CHP Genel Sekreteri (Arkası Sa. 1, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) «Yıldınm Plânı» Bulent Ecevit, yol üzenndekl Şerefhkoçhısar'da yaptığı konusSovyetler Haber Ajansı (Apn,) mada, çesıtli konularda AP ıktıTass Ajansının Kıbrıs konusundadarını ujarmıs; «AP'nin tutumuki yayımndan sonra A. Nikano nun komünizme zemın hazırlarov« imzasiyle bir yorumda bulundığını» ılerı surmuştur. muş ve Yunan cuntasının yardımı ile «yıldırun» adındaki bir haEcevit özetle şunları söylemişreketle Makariosun devrilmesi ve tir Enosisin gerçekleştirilmesi için «Ikinci Beş Tıllık Plân müzaplânlar hazırlandığmı ileri tüxkereleri, bir gerçeği ortaya çımüştür. kardı. Görtildu ki, Sosyal ve Ekonomik düzenin aksaklıklarını Yorumda «bugün ya da yann toplnm yapısının hastalıklarını Akdeniz böl^esinde bir patlama teshiste, AP ile genis ölcüde ortalığı sarsabllir» denilmekte ve birlesiyornz. Fakat AP, bu hasAtinada iktidarı elinde bulunduran talıklan teşhis ettiği halde, tejuntanın açıktan açığa Enosis zadavi yolnna gitmekten kaçınmanının geldiğini belirttiği, bunun makla, battâ hastalıklan dahaiçin de Adadaki meşru hükume da afırlaştıncı bir tutum izletin bir darbeyle devrilmesi hazırmektedir. CHP ise, hastalıklann (ArkMi Sa.7, Sü. 2'de) en iyi tedavi yolunn gostermek»edir. Bn yolda gidilmez de, AP'nin tntumnyla hastalıklar ağırlaşırsa, günün birinde toplum, ancak tehlikeli ameliyatlarla knrtanlabilir. Bn ise, demokrasinin so(Dış Haberler Servisi) nu olabilir. LONDRA «Rüzgâr gibi geç(Arkası Sa 1 Sü. 1 de) ti» fılmınde Scarlet O'hara rolü ^ ıle Oscar kazanmış olan ünlü Ingılız yıldızı Vıvıen Leigh, dün Londradakı evınde ölu bulunmuştur. 53 yaşındakı yıldız bir süredenberı tüberküloz tedavisi gormekte ıdı ve sağlığı yavaş yaKURTARILAN TAYF.\LARDAN İKİSİ BÜTÜKDERE vaş duzeliyordu GÜMRÜK MUHAFAZA BİNASINDA Vıvıen Leigh 1940 yıhnda, Londralı bir avukat olan ilk eşinTürkiye Devrimci İşçi Sendikaden aynldıktan sonra, Sir Laulan Konfederasyonu (DİSK), Türrence Olıvıer ıle evlenmiş, fakiye MUlî Talebe Federasyonu, tskat ondan da 1960 ta aynlmıştır. tanbul Üniversitesi Talebe Biılıği ve Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği «8 Temmuz üya1 Miting», dün saa 14'de, Hürriyet Meydanında başlamıştır. Çeşitli pankartlann göze çarptıVEDAT ETENSEL ğı mitüıgde, konuşmalardan sonra kalabalık, ellerinde bayrak ve flâmalar olduğu halde Taksım'e Altı bin tonluk Yunan bayrakh, Calypso» adlı şilep, sabaha karşı doğru yürüyüşe geçmıştir. DıvanKilyos'un 3 mıl açıklarında 120 tonluk «Gürbüz ü« motörüne çarparak yolu ve Sultanahmet'e gelen mibatırmış. 3 gemicı kaybolmustur. îkinci kaptan Michael Andreakos yötingçiler, yolda Çetın Altan ve netimındekı şılep, sabaha karşı (Arkası Sa, 7. Sü. 5 te) Sosyalizm lehinde tempo tutaralc, (Arkası Sa. 7. S& 5 te) Marmarada köpek balıklarının çoğaldığı tesbit edildi MISIR VE İSRAİL'İN İDDİALARI GÜVENLİK KONSEYtNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Mlsır ile Israil'ın Suveyş Kanalı boyunda bırbirlerinı ateş • kes kararını ihlâlle suçlamalanndan sonra her iki tarafın da talebi üzerine B. M. Guvenlik KonseyJ acele olarak toplanmıştır. (Dıs Haberler Servisi) Bülent Ecevit: «AP'nin tutumu Komünizme z e mi n hazırlıyor» NİJERYA'DA İÇ SAVA§ BAŞLADI Vivien Leigh ölü bulundu "Uyanış,, mitîngi yapıldı Yunan şilebi bir Türk motoruna çarpıp batırdı buyuk bir kısmmm yurt dışına çıkarılmasına yol açmakta, Istanbul gıbı büyük şehirler et sıZeynep AVCI kıntısı çekmektedır. Kaçakçılık Doğu Anadolu üreticısıne o kadar cazıp gelmiştir kı, tstanbul'a mal göndermeyı unutmuş, bütün remıyecefme gore et fıatlannın gücünü dınamıt üzerinden süru penodik yükselışını daha derın geçırmeye vermiştir. tstanbul nedenlerde aramak gerekir. Merkez Mezbahası ilgüilennın İSTANBULTJN TILLIK ET belırttıklerıne gore bu yüzden İHTİÜACI DISjARl son ıkıüç yıl ıçmde Doğu AnaKAÇIRILIÎOR dolu'dan îstanbul'a hemen heYapılan arastırmalar göstertnen hiç hayvan sevkiyatı yapılmıstır kı, et fiatlarının yukselış mamakta, bütün ihtiyaç Orta, nedenlerı başında et kaçakçılığı Batı Anadolu ve Trakyadan sağgelmektedır. Özellıkle Doğu Anadolu'da her yıl hattâ her ay lanmaktadır. biraz daha yaygınlasan kaçakçıKaçakçılığm (bütün tehlikesilık, burada yetişen hayvanlann (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yılmaz Çetiner 1966, 1967 röportaj ödülünü kazandı İnceleme bölümünde Orhan Erinç ve İhsan Onur mansiyon aldılar Gazeteciler Cemıyetı tarafından duzenienen «1967 Gazetecilik Basarı Annağanı» yanşmasınm sonuçlan dün bellı olmuş ve gazetemızden Yılmaz Çetmer üç senedır kazandıfı ödüllere ek olarak, dördüncü defa bu sene de sen röporta] dalında «Şn Biıim Rnmeli» adlı röportajı ile bırincı olmuştur. Aynca yıne gazetemız yazarlanndan İhsan Onur ve Orhan Erınç de «İnceleme» dalında «Büyük Tehlike» adlı, Istanbul'da mıkroplu sulan inceleyen yazılan Ue mansiyon almışlardır. Gazetecilik Başan Armağanı kazanan gazeteciler şunlardır : Haber dalında: Orhan Kantoğlu Hürriyet, «Fırari Gangster Agop» (Mansiyon), Izzet Sedes Mıllıyet, «Tural'ın Orduya emri» (Mansiyon) Sen Röportaj: Yılmaz Çetiner Cumhunyet, • Şu Bizim Rumeli» (Bınncılık), Saml Kohen Mılliyet, «Cilas ıle konuştum» (Mansiyon), Doğan Katırcıoğlu Haber, «Demirel'in el koyduğu grev» (Mansiyon) Kankatür Dalında: Semih Balcıoğlu Tercüman, «Sanıklar» (Mansiyon), Nehar Tublek Akşam, «Yazısiz» (Mansiyon) Mızanpaj ve sekreterlık Turgut Uınsel • Akşam (Manslvon) <Arksusı Sa 1 Sfi 1 rirt yılı Şehirleşme iyidir amo... Rızlı fakat dengeli şehirle» me bir topluraun başlıcs gelişmişlik belirtilerinden biridir. Şehirleşme, şüpbesiz, toplumon tüketim gücünü arttırvr, re bu güç sınaaeşmeyi geliştirir. Buna karşılık, hızb şehirlesmenin yaratr.cajı bir takım problemler hattâ bir anlamda tehlikeler var dır. Şehirleşme ile istibdam eğer birbirine paralel değilse, yani köyden şehire akm eden lnsan gncüne iş vereniyorsanız, o gücü massedecek sanayii yaratamıyorsanız, o zaman başlıvacak olan sosyal buzursnzlnk, top lumu kökünden sarsacaktır. Zira kendi çevresinden kopan insanın lsteklen daha şehre ayak basar basmaz artacaktır. Tüketme istiyecektir. Oysa açık veya gizli şebir işsizUği tüketimi art. tırmasına imkân vermiyecektir. Bn yüzden sehre gelmekle mesut oldu zannedilen köy insanı o şehrin insanlarım. aygarlığını dis grırdatarak seyretmeye başlıyacak. dengesızliği. ilkel bir anlayış içinde değerleDdirecektir. Tek katlı evini yaptırıp içine ciren insan mutludur bir meskene sahip olduğu için. Aına o evin etrafını saraylarla cevirirseniz. mutluluk huznrsuiluga dönü'ür. Hele imkânlar onnn da saray yapmasma elvermiyorsa, artık tek düşüncesi o saraylan yıkıp esld mutluluğuna kavuşmaktır. Bızlı şehirleşmenin bir önemll yanı daha, şehirleşme Ue eğitim arasında dengenir sağlanmasıdır. Şehirleşme eğiti ı oranı Oe dengeli olmazsa köyden şehire gelen insan rücünün massedilmesi imkânlan azalır. dolayısiy le, köy kahvesindetd gizli işsii(Arkan 8a. 7. 80. 3 de) Anayasanın 6. yıldönümü ANKARA, (Cumhurıyet Bürosn) Bugün yenı Anayasamızın halk oyu ıle kabulünün altıncı yıldonumüdür Bu konuyla ilgili olarak dün yayınl?nan Mılll Birlik Grupu bildinsınde «Toplumcn görfislere Anayasanın açık olmadığını sövlemek, ilkel bir davranısın ifadesi olur» demlmektedır. • BU YAZİ SERISİNDE. PARLÂMENTO'DAN BUGÜNKÜ BRITANYA HALKrNDAN, SOHO'DAKİ BATAKHANELERDEN RENKLİ ÇIZGILEB BULACAKSIN1Z Bugun 5. Sayfamızda NADtR NADİ i>a. 1, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog