Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

T ÜR K ÖĞRETMENİNİ\ TÜRK EKONOMİSİNE ARMAĞANI TÜRKİYE ÖCRETMENLER BANKflSI Cumhurıyet 1043 44. yıl umhuriyet 15425 ***** KURUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf »• m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t îstanbul Posta K u t u s u : îstanbul N o . 246 TelefonJar: 2 2 « 2 9 0 2 2 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 a 8 İmtihanlarınızda başan kazandıracak ifci kitap Dr. BAHA ÖNGEL Fransızca Giimle Kurnluşu Fiatı: 12.50 Krş. ve Fransızca Granter özeti Fiat:. 750 Kuruş İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 1037/8070 ATİNA'NIN MERKEZİ ŞİDDETLİ BİR PATLAMA İLE SARSILDI Yabancı ülkeler program dışı ıthalâta kredi vermeyecek Yıımıııitlaıı, İLili Görfişmeye başlama Kosta DAPONTE Bildlriyor A Y l l l A ~ Atinadaki askerî cunta yönetimi ile Kıbl l l l l l A rıstaki «Enosis aleyhtarları» arasındaki çatışmalar çok gergin bir safhaya girerken, Kıbrısla ilgili gelişmeler de yeni diplomatik teşebbüsler devTesine girmektedir. Türkiye Dışişleri Bakanı Çağlayangil Kıbns konusunda temaslar yaptığı Birleşmiş Milletlerden Ankaraya dönmüş, Genel Sekreter ÜThant'ın Lefkoşedeki temsilcisi Tafal Türkiye ve Yunanistanın son tutumlannı öğrenmek için Ankara ve Atinaya gitmek için talimat almış, Atina Büyükelçimiz Tuluy da, Yu nan Dışişleri Bakan yaıdımcısı Hristopulosla göriişmüştür. Bölgeye m I*A ^% •# • #• Jj£*L fjiaS I yatıştırmaya matuf Bu arada Yunanistan, Türkıye'nin son günlerdeki ihtiyath tutumuna rağmen, ıkili görüşmelere yenıden başlamanın yollarını aramaya başlamıştır. Dokuz haftalık Yunan hükumeti, I Batı Trakya Türkleri ile ilgili I olarak Ankara'nin tedırginlığinı de basvurmaktadır. Yunan yone ticılerı her fırsatta Kıbns probleminin ıki memleket arasında çözülebilecestinı tekrarlamakta ve ikı hükumeîın adadaki ikı topluluğa hâkım olmalan gergınlik çıkmasına yol açacak olaylan önceden önlemeleri fıkrini savunmaktadırlsr. (Arkası Sa. 7, Sfl. 5 de) m FONU an for DEVDLUaSYON İÇİN ISRİR EDİYOR PARAMIZ DAR... YÜREĞİMİZ GENtŞ.. Meclis, bütün seçimleri erteleyen tasarıları kabul etti ANKARA Cıunhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün, il genel meclısı, mahalle muhtarları, koy muhtarları ve ihtıyar heyetlerı seçımlerının 2 Haziran 1968 tarıhıne ertelenmesı ve bu tanhte kısmi Senato seçımlerıyle bırlıkte yapıiması hakkındakı ıki kanun tasarısı da gorüşulerek kabul edılmıştır. öncekı gun de Beledıye seçımlerı ertelenmiştı. Bu tasarıların kabulü ile mahalli seçımlerı erteleyen tasarıların hepsının görüşülmesi tamamlanmış olmaktadır. Tasarılara, AP ve GP gruplan lehte oy kullanmış, CHP ve TtP üe aleyhte oy vermişlerdir. Muzakereler sırasında, Komısyon Başkanlığı tarafından verilen bir önergenin kabulu üe, İl genel meclisi üyeliği için aday olacaklar, kamu sektörundeki gorevinden ıstıfa etmiş ise, daha sonra başvurduklan takdırde, eskı görevine atanabilecek ve mustafi kaldıkları bu süreler, kıdemlerine sayılacaktır. ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Son günlerde ortaya çı kan, piyasada para darlığı meselesi, devalüasyon söylentileri, Uluslararası ParaFonu yetkililerinden Mr. Sturck' un Türkiyeyi ziya ret etmesi ve Başbakan Demirel ile «başbaşa» görüşmesi, Ankarada yetkili çevrelede, Türkiyenin ekonomik bakımdan kritik bir dönem 1çinde olduğunu, önemli kararlar arifesinde bulunulduğunu gösteren işaretler sayılmafctadır. (Arkası Sa. 7. Sfl. 2 de) hareketlere ırail parlâmentosu Kudüs şehrinin tümünü ulusal sınırlan içine aldıgını ilân etmistir. Aynca, tsrail adına konnşan yetkililer Gazze bölgesi ile Şeria Nehrinin batı kıyısındaki Ürdün çıkıntısını, bir de Suriye'den zaptettikleri stratejik tepeleri geri vermiyeceklerini söylemektedirler. Haritaya baktığımız zaman, adı geçen bölgelerin tsrail'e katılması ile gerçekten jeopolitik mantıga uygun, derli toplu, toprak bütünlügü sağlanmış, bagımsız bir devlet manzarası ortaya çıktıgını gSrüyoruz. Denebilir ki, İsrail bu son savası, sanki sınırlarını düzeltmek, Araplara karşı ileride varlığını savunabilme imkânlarını artırmak amacı ile göze almıştır. Bu düzeltmeler olmadıkça tsrail devletinin ulssal güvenliği daima eksik kalacak, komsulan yann herhangi bir fırsatta kolayca ona saldırabileeeklerdir. Bu bakımdan, İsrail devlet adamları tarafından ileri sürülen istekleri yalnız zafer sarhoşluğuna vermek objektif bir yargı olmasa gerektir, Ne var ki, yaşadığımız çağda, «ilâh gücü ile toprak kazanmak, nlusal savunma gerekçesine de dayansa zorla sınır düzeltmelerine kalkısmak makbul bir davranıs sayılmamakta, doğru bir yöntem olarak kabul edilmemektedir. Bn itibarla, beş günlük yıldınm savası sonunda ele geçirdiği yerlerden lüznm gördüklerini bırakmamaya çahşırken tsrail ne denli direnirse dirensin, diinya kamu oyunn bn olnp bittivi kabule zorlayamıyacaktır. Bir kez, ber seyden önce, gururu kırılan Arap komşnları duruma boyun egmiyecekler ve gittikçe kabaran intikam duyguları ile hem tsrail'e, bem de onun ardındaki Batılı emperyalistlere dis bileyeceklerdir. Bn hal Dofn Blokunn da ister istemez Arapların arkasından aynlmamaya zorlayacak, böylece Ortadoğn bunalımı, her an patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi kızıstıkça kızısacaktır. Akla en uygun çelen çözüm yolu, Ortadoğuda yasıyan millrtlerin dâvayı kendi aralannda ele alarak bir anlasma tabanı bulmalan olabilirdi. örneğin su Kndüs sorununu ele alalım: Bu kent hem Yahudiler, hem Hıristiyanlar, hem de Müslümanlar için kutsal sayılan bir verdir. Müslümanlar elinde bulnndngn sürece Hıristiyanlar acı dnymnslar, tsa'nın göğe çıktıgı ülkeyi knrtaracağız diye yıllar yılı tatIı ranlarına kıymıslardır. Bnralarda Yahudilerin de, Hıristiyanların da. Müslümanların da tapınakları vardır. Osmanlı yönetimi öteki dinlere karsı büyük bir hosgörü gösterdiği halde kimseyi memnun edememiştir. Kudüs'ü ellerinde tntabilirlerse lahudilerin de ne Hıristiyanlan. ne Müslümanları memnun edemiyeceği meydandadır. tyisi mi, bnrayı uluslararası bir statüye bağlayıp serbest sehir haline getirmeli, bn snretle de 2.000 yıllık bir dırıltıya son vermek imkânı saŞlanmalıdır. tsrail sınırlarına gelince, bunun da akla en uygun çözüm yolu, Filistini ihya ederek tsrailie Ürdün arasında bir federasyon knrmak olurdn. Böylelikle hem yerlerinden yurtlanndan olan yüz binlerce Arap mnhacirinin acısı dindirilir, hem silâb gücü İle toprak kazanma diye ortada anormal bir durum kalmaz, hem de jeopolitik kosnllara gerçekten aymayan bngünkü sınırlar kendiliğinden düzelirdi. Lübnan'da Hıristiyanlarla Müslümanlar pek âlâ bir arada vasamıyorlar mı? Kurulacak bir Arap tsrail federasvonunda da Yabndi a israil'de Liderler arasında mücadele | Başbakan Eşkol, Savunma Bakanı Dayan'a ağır bir dille hücum etti Tasanuf Bonolan Tasarısı tartışıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisı'nin dünkü toplantısında, Tasarruf Bonolan Kanunu Tasarısuım görüşulmesine devam edilmiş, menşei belirsiz bonolarla Ugüi hukum üzerinde değişik görilşler ön» sürulerek, tartışılmıştır. Tasarruf bonoları kesıntilerinin bono kuponu verilmeden bankada açılacak bir hesapta toplanmasını öngören 18. Madde, tasarıdan çıkarılmışür. Bu maddeyle ilgili göruşmeler sırasında AP'li Feyyaz Köksal, «1973 yılında tasarruf bonolannı kaldırmak mecburiyetindeyiz», bağımsız Resat Özarda ise. «Bir avuç gayrunüslimin para vnrması düzenine müsaade edemeyiz» demişlerdir. Tasannın tasarruf bonolannın devır ve temlik edilemeyeceğine, bono karşılıklarınm ve faizlerin istihkak sahiplerine ödeneceğine dair maddesi de, aynen kabul edilmiştir. (Arkası Sa 7 Sfi 2 de) TürkTunus resmî görüşmeleri başladı TEL AVİV, (AP) İsrail Başbakanı Levi Eşkol, bir Israil Gazetesıne verdiği demeçte, Savunma Bakanı Moşe Dayan'ı tenkid etmış, «Savaşta kazanılan başandan en büyük hisseye, Kuvvet Komutanı Rabin'in sahip olduğnnu» söylemiştir. Eşkol. bu konuyla ilgili olarak, «Basbakanlık ile Savunma Bakanlığının savaştan önce avrılıp, birinin Dayan'a verilmesi, savasın gidişi üzerinde büyük bir etki yapmamıştır. Ancak, bu iki mevkiin, ilerde aynı şahıs tarafından idare edilmesi, gereklidir. Dayan'ın Kabineye girmesi, morali yükseltmistir. Fakat başarı, General Rabin ile hükumete aittir. Bir kişinin kendi kendini övmesi. şerefli bir hareket değildir. Eğer bn böyle devam ederse, biz de ona göre hareket edeceSiz» iemi'tır [Bu konudald tamamlayıcı haberlerimiz, 3 'üncü sayfadadır.] Kanalizasyon meselesi halledilmeyen Anadolu yakasmda sokak kenarlarındaki taşmış fosscptikler, bütün gün denize akmakta, ilgililer de bunu çaresiz vatandaşlarla birlikte seyretmektedir. Suadiye'de Karakol sokağındaki fosseptik deresi de iki yıldan beri denize akmakta, ügililere yapılan müracaatlar bu sağlığa zarariı akışı durduramamaktadır. Fotoğrafta Karakol sokağındaki lâğım gölü ve göle akseden apartmanUr görülmektedir. (Fotoğral: Tulay DİVlTÇtOĞLU) ANKARA (Cumhuriyet Biirosn) Mısafır Tunus Dışışlen Bakanı Burgıba Jr. ile Dışışlerı Bakanı thsan Sabn Çağlayangil arasındakı resmî goruşmeler dun baslamış ve özellıkle, «Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarından sonra Ortadoğu durumu» gözden geçırılmıştır. Göruşmeler konusunda basına bılgı veren Dışışlen sözcüsü Oktay Işcen, «Göruşmeler gerçekten büyük anlayış ve dostluk havası içinde cecti» demıstır Öğrenıldığıne gore, dünkü gö rüşmeler sırasında, Türk ve Tu nus Dışışlen Bakanlan, ikı ülkenın de, Israıl'ın Ortadoğuda ışgal etmış olduğu topraklardan çekıimesı ıçın diplomatik aiaD(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İMTİHANA GİREN ÖĞRENCİLESDEN BİR GRTJP SOBULARI CEVAPLANDDKiyOB Universite giriş sınavına dün 46 bin aday katıldı Üniversitelere giriş sınavı; dün Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon, Bonn, Chicago, New York olmak üzere, 8 şehirde birden yapılmıştır. Türkiye'ye gerehtiği hadar akaryahıt verileceh % CENTO Bakanlar Kurulu toplantısı tekrar ertelendi (Dış Haberler Servisi) 46 bin 278 adayın katıldığı sınavlar sonunda, 10 bin 500 öğrenci puan sırasına göre Îstanbul, Ankara, Erzurum ve Trabzon Üniversitelerınin çeşitli fakültelerine alınacaklardır. I Sınavlara; tstanbnl'da 19.600, ! Ankara'da 18.220, New Tork'ta istifa eW 15, Şikago'da 41 öğrenci katılmıştır. Başvuranlann sayısı, geANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) çen yıla göre. yüzde 25 fazladır. Balıkesir MP milletvekili Mesut Ozansu, dün MP'den istifa et Fen, sosyal bilimler, zekâ, yaban miştir. eı dil olmak üzere dört ayrı bölüm deki sorulan kapsayan, test şekJınOzansu «MP içinde faydalı oladeki sınav sonuçlan. elektronik be madığuıı, bu sebeple istifa ettiğiyın tarafından değerlendirilecektir. ni» söylemiştir. Ozansu MP'den MER'ADAN KASABA, KASAPTAN HALKA Istanbulda, aynı eti aynı fiata satan iki kasaba rastlamak zor Şükran SONER Zeynep AVCI Babadan kalma, büdigtmiz sığır, koltuk altından et alınıp, adına «Antrkot Kontrfile» denmiş, vücudunun ber par çası toptan 10 liraya alımrken «lüks» kasap vitrinlerinde 15 18 liradan boy göstermeye bak kazannıış. öte yandan sığınıı aşağı yukan aynı kisimlarından çıkarüan etler, «So kum Nuar» adını alıp, 16 • 20 liraya zevkü müşterilere satılıyor. Aynı kasapta aynı etın kilosu «aığır» adı altında 14 11radır!.. îstanbul Beledlye sımrlan lçtnde yaklaşık olarak 2,000 kasap vardrr Bu 2,000 kasap içinde de aynı cins eti, aynı fiatla satanına rastlamak, pek zor, hattâ sızdır. Kasaplar ve toptana kssaplar fiat farkianmn dogrudan doğruya kalite ille ilgili oldugunu iddia etmektedirler. Bu lddıalanna örnek olarak do Mısır Çarşısuıdaki fiatlarla Sirkecidekl Uç (Arkası Ss. 7, Sfi. S te) BAĞDAT Türkiye Ue Irak • rasında cereyan etmekte olan petrolle ilişik görüşmeler gece geç saatlerde sona ermiştir. Görüşmeler sonunda, Irak'ın lç lhtiyacından artan petrol ürünlerlnden ve mUştaklanndan ge rektiğl kadannm Türklyeye lhracı yolunda bir anlaçmaya varüımştır (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) (Ortadoğu buhranındaki son gelişmelere ait diğer " , haberlerimiz, 3'üncü sahi/ femizdedir.) I ^^^^^ *^ ^^^^^ ^iM^*^ f S Nodir Dayı'yı koybettik Bütan gazı sılcıntısı Son zamaularda L. P. G. denilen likid petrol gazı, balh arasındaki deyimiyle bütan gazı sıkıntısının başlaması bir yandan bu gaz üzerine kurnln aamyii tehdit ettifi gıbı 6te yandan. balkı da endiselen dirmektedir. Zira bu gazın istibsali son bir kaç vılda çöriil memiş ölçüde artmış ve adetâ halkın başbca tükettigi mad deler arasına rirmiştir. Tapılan Istatistife göre bugün 1 . 2 milyon aile. yâni 6 milyon ki şi bütan gazından faydalin maktadır. L. P. G. nin 1962 dekl tüketıml 2 bin ton idi. 1963'te bn » bin, 1964 ise 22.000 tona vfikseldi. 1965'te tüketim 46, 1966 ise 80 bin tona çıktı. Geçmekte oldn£umnz vıl 150 bin tonn bu^ laeak idl. Oysa plânlamanın yaptıfı tahminler 1%7'de Sb bin tondnr ki, gerçek tflketimin hemen hemen yarısıdır. Bizim ekonomik gelişmemize Denzer bir «eyir gösteren tspanya'da da bütan gazı tfiketimi hızlı bir artış göstermis ve 1958'de yıllık tüketim 2000 ton iken 1966'da bu miktar 800 bin tona çıkmıstır. Bu yüzden tspanya halkın ihtiyacını karsılamak için hariçten gaz ithal etmek ıorunl".Infnnu duymuştnr. tspany» gibi Japonya'da da hızlı bir tüketim vardır ve bu filke de bütan gazı taleplerlni ithal voluyla tağ lamafa cahsmaktadır. Sflphe vok ki 6 milvon ki»inin tflketttfi, bu tfiketime bağlı olarak yan sanayiinin knruldutu bir maddenin talebi karşılayacak ölçüye inmeti. OLAYLARIN ARDINDAKİ G azetemizin eski yaıar larından arkadasımız Nadir Dayı, dün sabaha karşı geçirdiği bir kalb krlzi sonucu, geno yasta hayata gSzlerlni ynmmns tur. Başbakan,bugün litanbul'da basın top/antısı yapıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, bu sabah uçakla Istanbula gidecek ve saat 10'da, Îstanbul Vilâyetinde bir basın toplantısı düzen liyerek çeşitli iç ve dış konularda bilgi verecektir. Îstanbul'da muhtemelen 3 gün kalacak olan Demirel, bâzı açüıı ve t»mel atma törenlerind* bulunacaktır. NADtR NADİ (ArkMi Sa. j , sü I Oe) Uznn yıllar basın mesleğinde çalışan ve hayatının en verimli devresinde yakalandığı amansız hastahktan kurtnlaraayan, aile ve arkadaşlannı derin keder içinde bırakan Nadir Dayı' nın cenazesi bugün ögle namazını müteakip Nnruos(Arkan Sa. 7 Stt. 5 teı ve Szellikle eski tüketieilere verilememesi Türkiye'de bttyfik bir sıkıntı varatacak. bütan yerine ikame edilerek enun gibi knllaıi'lacak bir madde bulunmadı$ı için alınmış, ya da fmâl edilmiş araçlar elde kalacaktır. Tine besaba rSre Ortadoğu buhranı gibi olavlar hane yurt Içindeki rafinerllerde L. P. G. iiretimi bn yıl tüke(Arkası Sa. 7, Sft. < da) Yılmaz pETİNER Ü • Bü TAZ1 SERfSrVOE. PABLÂMENTOT)AN BUGÜNKÜ BRİTANYA HALKINDAN, SOHO'DAKI BATAKHANELEKDEN RENKLİ ÇİZGİLKB BULACAKSIMZ. Pazar Günii Cnmhnriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog