Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

\ SANAT KNSTİTOSO KKZÜNLAU tÇİN Teknik Okul 7 Temmuzda Başlıyor Ksyıtlanfe«aUnmı«tır.Brofflr Mertah GÜVEN DERSANESİ Beyofra, A£acami Saknafaa CML NO. Z TELEFON: 49 42 27 47 4€ 68 Üâncılık: 896/7992 44 yıl sayı T5422 umhuriYet KURUCUSU: IUNUS Telgraf »• tnelrtup adresfc C u m h t ı r i y e t fetanbu] Posta K u t u s u : tstanbul No. 2 4 6 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 \ Yüksek öğrenime Oiriş CUt: İ Frank Bowtes Çeriren: Necmi Z. San Üniversiteye öğrend kayıt kabul usulleri hakkmda milletlerarasıtaceteme.MUlî Eğiüm Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Yayınlan Terciime Serisinin 1 No. lı kitabı olarak çıkmıştır. Fiaü 11. liradır. (Basm 18987/7998) \ Cuma 7 Temmuz 1967 Tuzla açıklarında bir facia Dr. GÜNGÖB GÜVEN Köpek balıklorı bir doktoru parçaladı Zeynep AVCI •)• Güngör Güveni; Tuzla Küçükada'sınm 200 U l • metre açıklarında, denizin 10 metre dibinde, köpekbalıklan parçaladı... «Doktor Ağabey> Güngör Güven, 10 yıldır daüp çıktığı kayaya son defa, «Sinarit» avlamak için tüpüyle, kemeriyle daldı kemer tokasını çözemeden, köpekbalığı dişlerinin darbeleri ile parçaİandı. geriye kalanlar, iizerinde üç diş izi bulunan bir başparmak, bir sağ el, hortumu yandan kesilmiş san bir tüp, zıpkını boşalmış bir tüfek ve göğsünün ortası parça parça bir dalgıç ceketi... FECİ OLAY 19 senelik dalgıç, Amerıkan Hastanesinin doktoru, Deniz Adamlar Kulübünün üyesi Güngör GUven, Marmara Denizinin her köşesini iyi bildiği ve sevdigi halde, KüçUkada çevresini yer edinmiş. Tuzla'nın eski kayıkçısı Kambur Kenan, 10 yıldır taşıdığı Güngör Güveni, Çarşamba günü saat 13.30 sulannda, yanında 8 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğuyla kayığına almış.... Çok derrusler Güngör Güven'e; «Eskisin, bilirsin amt, yalnız dalma» diye. Dinlememiş. Küçükada'nın 200 metre açığmda evi gibi bildiği 35 metre derinligindeki kayalara dalış yapmadan önce, merakla kendini bekleyen çocuklarına, «Size istakoz bile getiririm» demiş. İhtiyar kayıkçı ile iri istakozları bekleyen çocuklar, 10 dakika eğlenmişler. Ama, ya gerisi?.. Sarı oksijen tüpünün kabarcıklan (Arkasi Sa. 7. Sü. 7 de) GERÎTE KALANLAR Feci olaydan jeriye kalanlar; kopnk bir başparmak, bir sağ el, hortumu kesilmiş tüp, boşalmış deniz tüfegi oldu... Başböhön, Para darlığı ve kredi istekleri konularında : dOn boDko ilgilileri ile görüşlü ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında, Banka Genel Müdürleri, bazı Bakanlar ve DPT Müsteşan ile, dün Başbakanlıkta yapılan bir toplantıda son aylarda ekonomik alanda ortaya çıkan çeşitli ekonomik ve malî sorunlar üzerine görüşmeler yapümış, likidite sıkıntısı ve kredi taleplerinin yoğunluğu özellikle ele aunmıştır Başbakan Süleyman Demırel, toplantıdan sonra, gazetecılere bır açıklamada bulunmuş ve «likıdıte sıkıntısı şikâyetleri var, bu şikâyetler bize de intikal etmiştir. Ekonomımizın enflâsyona,, deflâsyona veya bir duraklamaya mâruz kalmadan, derpıs edılen gelişme hızı ile inkişafı, üzerinde dikkatle durduğumuz bır husustur» demiştir. (Arkası Sa, 7, Sü. 5 te) «BtR TEK ELt Mt KALDI?» Dr. Güngör Güven'in eşi Nurten Güven, Savcılıkts ifade verdikten gonra çıkarken... Bayan Güven, olayı ögrenince: «Yalnıı bir tek eli mi kaldı, başka birşey yok mu ondan?» demiştir. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇtOĞLU) Bir uzman konuşuyor Aslronomik arlış' düşüyor ' Şükran SONEB stanbul'da et fiat* lan... Yıl 1962, koyun 855 kuruş.. Yıl 1963, koyun 952 kuruş.. Yıl 1964, koyun 996 ku,* ruş... Yıl 1965 koyun 1047 kuruş... Ve, yıl 1967, Ocak ayı, koyun 1308 kuruş... Şubat ayı, 1322 kuruş.. Mart ayı, 1358 kuruş... Nisan ayı, 1365 kuruş... Mayıs ayı, 1420 kuruş... Ve Haziran. koyun 1500 kuruş.. Türkiye'de insan başma yılda et "Köpek bahklan Marmara'da sn yüzüne çıkamaz,, Tnıla'daki faciayla ilgili olarak dün bilgisine başvurdoğomuz Hidrobiyoloji Enstitüsü nımsnlanndsn İlhan Artüz, Marmara Deniıinde çok çeşit cins köpek balıgının bulundnfnnu belirterek olayın, büyük bir ihtimalle, 20 metreden derinde oldağnnu söylemiştir. Artüz, Marmara'dakî köpek balıklannın stt yüzüne çıkmadıklanna işaretle, «Karadeniz'den gelen akıntı sebebiyle, Marmara Denizinin yüzeyinde su, köpek bahğımn çıkamıyacağı kadar tuzsuzdur. Bu bölgelerde köpek bahklan, 5060 metre derinlerde bulunur ve ancak 20 met(Arkası 8a. 7, S3. 2 de) Pasoların kaldınlmasından sonra Polis İETT otobüslerine ceza kesmege başladı Selâhattin GÜLER Pasoların kaldırılmasmdan sonra I.E.T.T. ile îstanbul Polis Teşkilâtının arasına karakedi girmiştir. 3 bin polisin bedava seyahatten faydalanamaması, İ1S.T.T. polis münasebetlerinin kesilmesine yol açmıs, Trafikle ılişkileri kesilen ve bu nedenle çeşitli yönlerden güç duruma düşen yöneüciler ısin ileride daha kötıi duruma düşmemesi için Vilâyete başvunnuşlardır. Karşılıklı menfaatlerin kalkması üzerine trafik ekipleri, Î.E.T.T. araçlarına gösterdikleri. «Göz yumma» politikasını bir yana bırakarak, kararın uygulanmasmdan bu yana ceza yazmaya başlamışlardır. Ceza vermeğe hiç alışık olmayan İJ5.T.T. nin şoförlerı şaşkına dönmüşierdir. «Biz ceza ödemeyiz. Biz resmi tesekkülüz» diyenlere polis, «Biz de kanun uygulayıcıyız. Kanun karşısmda vatandaş birdir. Biz para veriyoruz, siz de vereceksiniz» şeklinde cevap vermektedirler. ANKARA, (Cumhuriyet Bürc Bazı kolaylıklar BU) CHP Genel Sekreterı Bülent Ecevit bir dergıye verdıği de Trafik bürosu, şimdıye kadar meçle, 30 Haziran günü Millet l.E.T.T. nin açmış olduğu kurslara Meclısüıde tkinci öeş Yıllık Kaluzman ve ögreünen gönderirken, memurlar gitmemeğe başlamışlarkınma Plânı üzerine yaptığı kodır. Muayeneler için I.E.T.T. garaj nuşmada Anayasamızın sosyalizlanna giden memurlann büyük çome kapalı olduğunu söyleyen Ba$ ğunluğu yapılan kolaylıklara son bakana bir cevap vermiştir. vermişlerdir. Ecevit'ın bu konudaki demed özetle şöyledır: «Millet Meclisindeki konuşmaPlayboy dergisinin sında Sayın Başbakan. (kimse Anayasa çızgısı çızemez) dediği yurda sokulması halde: Kendince böyk bir çizgi çizdifi ve Türk Anayasasımn yasaklandı (sosyalizme kapalı) plduğunu UeANKARA (Cumhuriyet Bürosn) ri sürdü. Bakanlar Kurulu, yurt dışınFakat Türk inayasasının sosya da basılan bazı dergı ve kıtaplizrne kapalı olduğu yargısına vaların vurda sokulmasını yasak ran Başbakan, aynı konuşmasın lamıştır. daki şu sözlerile de kendi kendiYasaklanan yayınlar araunda ni cevaplandınnış olnyordu: ünlü Playboy dergısı ve takvı (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) mı de bulunmaktadır. Yasakla nan dığer yayınlar lse, Atinada basılan Yı Tu Pastupontus (Pon 65 askerî hâkim tus'un Topraklan» adh kıtap Beyrutta basılan Ağn dağındakı yer değiştirdi düşünceler adlı kıtap. YunanlsANKARA (Cumburiyet Bürosu) tanda basılan Nea Estıa adh Mılli Savunma Bakanlığınca dergı, Halepte basılan talebele65 askeri hâkım arasında nakil 1 re aıt müzık kitabı. Atinada ba ve tayınler yapılmıştır. Tayın 1 sılan Tann nedir adlı kıtap, Ba ler dünkü Resmi Gazetede ya I tı Almanyada basılan Preıeı L«yınlanmıştır. | ben adlı dergı bulunmaktadır. Senato Komisyonu Askerî Personel tasarısının bir maddesini kaldırdı ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Senato Geçıcı Komisyonu, Askeri Personel Kanunu Tasansını görüşerek kabul etmiş, Senato Genel Kuruluna göndermıştir. Komisyon, Meclis'ten gelen me tinden bir maddeyi çıkartmıştır. Bu maddeye göre, kanun yürürlüğe girdiği tarihde subaylara 1 yıl kıdem tanınıyordu. ••• ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MUlet Meclisinde dün, mahallı seçimlerın 1968 yıiı Hazıran ayına ertelenmesı haKkındaki üç kanun tasarısı. bırlıkte görüşülmeğe başlanmıştır. Tasanlar, belediye seçımlennı, ıl genel meclısı seçimlennı ve köy muhtar ve ihtiyar heyetı seçımlerını gelecek vıl Hazıran ayın(Arfcası Sa. 7 Sü. 4 de) Meclis, Belediye seçimlerini erteleyen tasarıyı^ kabul etti Yıllara göre değişen et fiatlan Zıllar Koyun Fiatı 8,55 9,52 9,96 10,47 11,81 13.08 13,22 1348 13,65 14,20 15,00 Lira •> olarak 100 111,35 116,49 122,45 126,43 152,98 154,62 158,83 159,64 166,08 175,40 Sıgır Fiatı 7,32 Lira 8,17 8,98 9,28 9,74 10,60 10,22 ı 10,95 10,95 • 12.25 • 13,00 » */o olarak 100 111,61 122,68 126,77 133.06 144.80 146,44 149,99 149,59 167,34 177,59 İ 1962 1963 1964 1965 1966 1967 ı • > > . ı » Ocak Şubat ' *Mtx*t Nlsan Mayıs Haziran Para darlığı konıısıı Senato9ya getirildi ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün, gündem dısı bir konuşma yapan Ferit Melen (GP), piyasadaki para darlığı kcnusuna değinmiş, tedbir alınmadığı tak» dirde bir buhrana gidılebüeceğinı söyleyerek, «Pivasada dengesizlik vardır» demiştir. Mevsim dalgalanmalanndan husule gelen para darlığının geçici ve önemsiz olduğunu. ancak, Türkivenin tcınde hulundu(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) m TÖDMF Kurultayı tartısmalı başladı Otobüste döello yapanlar, 2 yolcunun ölümüne sebep oldu ERGANİ Otobüs içinde yapılan silah düellosu, 2 yolcunun ölümüne sebep olmuştur. Düelloya, 2 aile arasındaki 30 yıllık kan dâvası yol açmış, otobüste karşılaşan Mehmet Odabası ile Mehmet Çelik ve Salih Türk, silahlarmı çekerek, ateşe başlamışlardır. Paniğe kapılan yolculardan Hlil Özkan ile kimliği henüz belli olmıyan bir adam ölmüş, taraflar da yaralanmıştır. Yukanda Ticaret Odasının her sene ortalamasını aldlğı koyun etı fıatlan Etiketler tiatların penodık sekılde yükseldığını gosterırken, bakıyorsunuz bu yılkı aylık fiat »rtısiarı öncekı yıllar arasındaki farklan da aşmış!llım adamlan sıhhatll bir iusaniD senede 60 Kllo et yıyip hem zekâsını, hem de vücudunu geüştırmesı gerektığim llerl sürerken, Türkiyede bır kışl yıl da ancak 13,5 kilo et yer... Buna karşılık Türkıye'de hattâ en çok et yenen tstanbul'da. ayda ancak bır kılo et alabücn bır* kaç çocuklu «aıleler» vardır E tın ınsan zekâsını koruma ve geiıştjrmedekı önemını ögrenmış olan uygar ülkelerde ise adam başına düşen et mıktan, bır Türk'ün yemeyt aklından bıle geçırmedığı kadar çoktur. örneğm Amerika'da bır kişıye yılda 125150 kilo arasında et düşer. (Arkası Sa. 7. S1L 1 de) «Atatürk ilkelerine ve öğretmenlere karşı yapılan hücumların kaynağı aynıdır» GlRESUN Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Federasyonunun 20. Kurultayı, dün şehrimızde çahşmalanna başlamıştır. Kurultay TÖS taraftarlarınm gündeme Federasyonun feshini ıstıyen bir madde ılâve edilmesini ıstemeleri yuzünden, elektrıkli bır hava içinde başlamıştır. Kurultay Başkanlıgına TÖS lstanbul Şubesi Başkanı Süleyman Üstün seçümiştir. 490 delegeden 330 unun katıldığı kongre, Gıresun öğretmenler Demeğı Başkanı Osman Sönmez'in bir konuşmasıyla çalışmalarına başlamıştır. öğleden sonra topluca Beledi• BEYAZLARIN ye Meydanındakı Atatürk Anıtına çelenk konulup saygı duruSOKAĞA ÇIKMASI şunda bulunulmustur. Bu arada, YASAKLANDI Hayrettın UysaJ Federasyon Başkanlıgına adaylığını koymıyaca(Dış Haberler Servisi) ^ (Arkası S«. 7 SB S de) KİNŞASA Kongo hükümeti, yabancı saldınyı ezebilmek için, memlekette topyekun seferberlik ilân edildiğini büdinniş, 1825 yaş arasındaki bütün Kongoluların kendilerini şubelere yazdırma lannı istemiştir. Radyo ile okunan bildiride, çağrınm genç kadınlan da kapsadığı belirtilmistir. Aynca Hükumet, Kongodaki bütün yabancıları, elinde bulunan ateşli silâhları teslime çağırmıştır. Kongo radyosnna göre, Doğu Kongo'da durum gayet vahimdir, özellikle Bukavu'da çok sert çarpışmalar olmaktadır. Bn arada, beyazlar için sokağa çıkma yasağı ilân edilmiştir. Prof. Karahan, Prof. larlan'ın isnat ve Kongo'da şiddetli çarpışmalar Ithamlarını reddettı. Baştan başa gerçekle Ugılı olmayan ısnatlarının hesabını, Prof Ali Nıhat Tarlan'ın; Ünıversıte ıdaresıne ve mahkemeye vermesını daha doğru buldugum ıçın, teferrüata ınmeden şunlan soylemekle yetıneceğım: 1 Doktora ve Doçentlık tezlerım hakkındakı raporlann altında, Profesör Tarlan'ın da ımzası vardır Profesörluk jürımin de başkanı o ıdı 30 sene beni methedip llım dalımızda (Arka«i Sa 7 Sfl. g de) Tunus Dışişleri Bakanı geldi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Ortadoğu buhranı ile ilgili toplantılarma katılan Tunus Dışişleri Bakanı Habib Burgiba Jr., dün 18.15'de uçakla, eşiyle beraber Istanbul'a gelmiş, daha sonra da yine uçakla, Ankara'ya geçmiştir. H. Burgiba Jr. ile seyahat eden Dışişleri Bakanı Çağlayangil de, yurda dönmüş bulunmaktadır. Ecevit: "Demokratik Sosyalizm Anayasamtza aykın değildir,, DANİMARKA PRENSESİ \ E EŞI PRENS, DÜNKÜ BASIN TOPL ANTISIND A... «Her âşık gibi yalnız kalmak istiyoruz» ÎZ.MÎR, (Günay ŞtMŞEK bildiriyor) Türkiye"de geçirdikleri balayı sırasında artık bir daha gazetecilerle karşılaşmak istemeyen Danimarka tahtmm vârisi Prenses Margrethe ile eşi Prens Henri, ilk basuı toplantısmı dun yapmışlardır. Prenses'in eşi basm toplantısmda masaya otururken «Bütün âşıklar gibi yalnız kalmak istiyoruz» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. S te) Almanca öğretira yapan İSTANBUL ERKEK LİSESİ'nin giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi, 5'inci sayfamızdadır. DEMECt Yeşilköy Hava Alanı Şeref Salonunun onarımı dolayısiyle dışarıya yerleştirılen koltuklarda ağırlanan Tunus Dışişleri Bakanı H. Burgiba Jr. «Türkiye, B. M. Genel Kurul toplantılan nrasında geçmişteki olayları ve duygusal yönlerini bir kcnara bırakarak, Ortadofa ülkelerinin yanında gerçekçi bir politika yürütmekle, büyük bir onnr kalanmıştır» demiştir. Tunus Dev(Arkası Sa. 7. Sü. « de) Kongo başkentınde yabancı diplomatik çevrelere gö^e, eskı Başbakan Moıs Çombe'nın kaçırılması üzerine Kisanganı ve Bukavu'da başlıyan «isyan bareketi» bir iç savaşa yol açabilecek niteliktedir. (Arkası Ss. 7, Sü. 2'de) BM Genel Kurulu bir hafta tatil yapacak (Dış Haberler Servisi) NEW YORK Ortadogn krtzinl görüşmek üzere, Sovyet Rusya'nın isteji üzerine fevkalâde bir toplantı yapraakta olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, görüşmelerin bir hafta tatil edilmesine karar vermiştir. Bn bir haftahk süre içinde, Ortadofnda bansın sajlanmasını 5ngörecek mutedil bir karar süretinin hazırlanması içio çalısma lar yapılacaktır. Bundan sonraki toplantı 12 Temmuz günü Türkiye saatıle 21.00'de ba«îlıvacaktır. (Arkaaı £*. 7, 8Ü « de) • BU TAZ1 SERİSİNDE. PARLÂMENTO'DAV BUGÜNKÜ BRİTANYA HALKINDAN, SOHO'DAKİ BATAKHANELERDEN RENKLİ ÇİZGİLER BULACAKSIN1Z. Pazar Günö Cnmhnriyet'îe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog