Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Bugüne kadar görülmemis değişik tarzda Judo öğretimi. Bugün dahi bütün Japon Judo mekteplerinin kabul ettiği tek kitap Profesör Jigoro KONO tarafından yazılan eser PRATİK JUDO Ayrıca bülün Amerikan ordu ve mekteplerinde kabul edilen Judo öğretimi de ilâv2 edilmiştir. Plâstik ciltli lâke 5 renkli, öatı 15 lira AK KİTABEVİ Ankara Cad. No: 78 İst. Feza: 1578/7965 44. yıl sayı 15427 umhuriYet KURÜCDSÜ: 7UNUS NADİ Telgraf v « m e k t u p adresfc C u m h u r i y « t İstanbuJ Posta K u t u s u : îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 9 KTTPTTrTTsrr! 2 2 4 2 9 N A I 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 • H P VTTvrrs 7 I İ FELSEFE SÖZIÜ6Ü Orhan Hançerlioğlu Düşunce taröıinden sonra bize aynı titiz çalışmasiyle yeni bir cser kazandırdı. Felsefe sözlüğü adını taşıyan bu yenl kitap felsefe kavramı içine giren söz ve deyimlerin oçık ve seçik tanimlamalarını yapıyor. Herkesin anlıyacağı bir dille yazılan bu kitap Varlık Yayınlan arasında 10 lira fiyatla çıktı. tâncılık: 1038/7962 fOZT Ortadoğu buhranma çözüm arayan B. Milletler Genel Kurulu çıkmaza girdi Tiirkiye, oylamada taraf sızlar salında Bir ziyaret yer vesilesi ile aldı KOStGİN B.M.'DE KONUŞUYOB Bayar 132, inötıii 131 bin lira verni ödediler DEMİREL'IN VERGİSİ YIRMİ IK! BİN LİRA ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara'nm Çankaya Vergi Dairesine teslim edilen gelir vergisi beyannameleri ile kimlerin ne kadar vergi verdikleri belli olmuş, bu daire mükelleflerinden olan Başbakan Süleyman Demirel'in bu yıl 22.265, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün de 131.195 lira vergi ödedikleri anlaşılmıştır. KONGOYA PARAŞÜTLE YABANCI KOMANDOLAR (Dış Haberler Servisi) KİNŞASA. (Kongo) Kongo Devlet Başkanı General Joseph Mobuto radyoda yaptığı bir konusmada, aidıyetlen belli olmıyan iki uçağın dün erken saatte Kısangani havaalanına pa raşütle yabancı komandolar indırdığını soylemıştır. Mobutu, mahalli saatle 6.30 da atlıyan paraşütçü komandoların, evvelce Stanleyvılle adıyla bilinen Kisangani havaalanını işgâl ettiklerını açıklamıştır. Mobutu, bunun hancinde, Bukuvuda yaşıyan yabancılann Kongo mıllî ordusuna mensup askerlere taarruz ettıklerını ve bırlıklerın şımdi kendilerini sa vunduklarını söylemiştir. Son aylarda, sürgünde bulunan Kongo eski Başbakanı Çom benin, memleketine donerek iktidan devralmak üzere Avrupada ücretli asker toplamakta olduğuna daır haberler dolaşmaktaydı. Geçen hafta özel uçağında havada sılâh tehdidıyle kaçırılan Çombe, halen Cezayırde, bir villâda goz hapsinde bulunmak tadır Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı, dıplomatik kanallardan alınan bilgiye dayanarak, Doğu Kongo'da yabancı ücretli subayların komutasındaki âsi Kongolu askerlerin Bukavu şehrini ele geçirdıklerüıi bildürmiştir. Ancak, Dışişleri Bakanlığı Bukavu harekâtını, Kongoya yabancı paraşüt birlikleri indirildiği yolundaki haberlerle Ugill görülmemektedir. Bölgedeki Amerikalüann taşınması ıçin hazırlık yapümaktadır. (Çombenin âkıbetine dair haberi«riauı açnücü uhifededir). The Times'a göre ükümetimizin çağnlısı olarak Tnnus Cumhuriyeü Dışişleri Bakanı sa1 yın Burgiba'yı bugün Ankarada selâmlıyacağız. Devlet merkezimizde üç gün kalacak olan genç Bakan, Cumhurbaşkanımız ve Başbakan tarafından kabul edilecek, serefine yemekler verilecek, devlet adamlanmızla ikl milleti, dünyayı ve özellikle Ortadoğuyu il gilendiren konular üzerinde görüçecektir. Bu görüşmelerden olumlu sonuçlar alınabileceğini, hiç değilse bölgemiz banşına yararı dokunabilecek olumlu gelişmclere kapı hazırlanabileceğini umuyoruz. Bu konuda bize umut veren başlıca nedenlerden biri son Ortadoğu bunalımı sırasında Tiirk Hükumetinin güttügü serinkanlı ve gerçekçi politika ise, bir diğeri de Tunus Hiikumetince ötedenberi benimsendiğini gördüğümüz gene serinkanh ve gerçekçi Diinya anlayışıdır. Tunus Dışişleri Bakanı sayın genç Burgibanın babası olan Cumhurbaşkanı sayın Habib Burgiba Arap liderleri arasında uzak görüşlüğü. olaylan değerlendirmekteki başarısı ve devlet yönetmek sanatında gösterdiği ustalıkla gerçekten üstün bir kişiliğe sahiptir. Bajnmsızlık mücadelesl yıllartnda Fransızlara karşı sürgün, hapis, zindan demeden hiç bir şeyden korkmaksizın şiddetle direnen sayın Habib Burgiba, ülküsüne kavuşup da bağımsız Tunus'un başında görev aldıktan sonra, son derece realist bir anlayışla duygulannı bir yana bırakmış, memleketin çıkarlan hangi yolu gerektiriyorsa o yolda yürümeyi prensip edinmiştir. Bağımsız Tunus'u diinkü sömürgeci Fransa ile dostluk ilişkileri kur. maya götüren politika bu realist Diinya görüşünden doğmaktadır. Gene Bağımsız Tunus'u kimi iitopist Arap şefleruıe körii körüne boyun eğmekten alıkoyan jolitika da bu realist Diinya görüsünden kuvvet almaktadır. Atatürk'ü sürekli bir ilham kaynaği olarak kabul etr tiğini her fırsatta söylemekten çekinmeyen sayın Habib Burgiba, kendi ülkesinde sosyal ve ekonomik kalkmmayı hıziandıracak çalışmalan yürütürken, söz ve davranışlan ile öteki Arap liderlerine de daima örnek olmak istemiştir. Bunlardan bir kısmı hayale kapılacak yerde sayın Habib Burgiba'nın uyarmalanna biraz kulak kabartsalardı hcm kendi ülkelerine, hem de bölge banşına çok daha yararlı hizmetlerde bulunabilirlerdi. Son Ortadoğu bunalıtnı sırasında Türk kamu oyu, sağsol ayırımı gözetmeksizin Araplan desteklemiştir. Denebilir ki Türkiyede çesitli eğilimler taşıyan, hattâ zıt kamplardan olan insaniann bir dâva karşısında böylesine bir fikir birlieine varmalan uzun yıllardanberi ilk kez görülmektedir. Araplara karsı eösterilen bu yakınlık duygusu. hükumetin de gercekci turumu ile bağdasınca olumlu sonuçlara doğru gelişme imkânlari taşımstktadır. 1 Dış Haberler Servisi NEW YORK Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dün sabaha karşı yapılan oylamalar sırasında Batılılar arasına katılmamış, önemli bir meselede ilk defa tarafsız ülkeler safında yeralmıstır. Genel Kurul. iki haf'a devam eden müzakerelerden »onra Israilin 5 10 haııran arasınaa cereyan eden Ortadogu savasında Israilin ışgal ettiği Mısır. Ür dun ve Sunye topraklarından çekümesıru öngören Usarılardan hiç birini Kabul etmemıştir. Israilin saldırgan olarak takbıhi için sunulan tasarılar da gereklı üçte ıki çugunluğu uığiayamamıştır. Yunanistan ile Kıbns da, Tür kiyeninkine eş bir tutum izlemişlerdir. Genel Kurulun Israil) gen çe kilmeye çağıramaması, özellikle Sovyetler Birliğine bir darbe ol muştur. Zira olağanüstü toplantının yapılmasını Sovyetler ıstemışler ve îsrail eleyhındeki görüşlerini kabul ett:rmek ıçin de buraya Başbakan Kosıgıni göndermışlerdır. Ancak, Rusya'nın üç ılen gelen lideri, tsrailın «derhal, ka. yıtsız ve «artsrz» çekılmesını tek rar talep etmişlerdır. Talep, Brejnef, Kosigin ve Podgorni'nin beşinci bağımsırhk yıldönü mü dolayısıyla Cezayirin «kuvvetli adanu» albay Bumedyene gonderdikleri tebrik mesajında yer almaktadır. Tiirkiye Makarios ile temasa geçti Çetin Alian ile ilgili rapor Meclı ste ANKARA (Cumburiyet Bürosu) Istanbul mılletvkılı Çetın Altan'ın (TİP), dokuaulmazlığının kaldınlmasını öııgoren ve komısyonda kabul «dılen raporlardan bırı bastırıldiak mılletvekıllenne dağıtılmıstır. Rapor, basılı olarak mılletvekıllerının dolaplarına konulmus tur. Bahıs konusu rapor. Çetın Altan'ın «Süleyman bev, lutfen öf kelenmeyiniz» ve «Yııtturma edebiyatı» başlıkh yazılanle ılgilidır. Altan'ın bu yazılarda komünizm propagandası yaptığı iddia olunmuştur. Dış Haberler Servisi Ingilterenin «The Times» gazetesı, Kabrıslı Rumlar arasında bağımsızlık akımının güçlenmesi ve Enosıs aleyhtarlığının artması üzerıne, Ankara Hükumetinin Kıbns sorununa bir çözüm aramak maksadıyle Makarios rejuni ile doğrudan temas kurduğunu ileri sürmektedir. Ünlü gazete, haberi Atina muhabirıne atfen vermiştir. Munabir «Yunan başkentinde dolaşan ve henüz teyid edilmeyen haberler» den söz etmektedir. öte yandan Sovyet resmi ajan sı Tass, Kıbrıs'takı durumU ılgılı olarak dün yayınladığı bir yorumunda, «Amerika ile oteki NATO filkelerince iesteklenen Tunao gerici çevrelerinin, Kıbns Cumhnriyetinin bağımsızlığı, eğemenliği ve toprak bütünlüfü aleyhinde uzun zamandır plânlar hazırladıgı kimse için bir gır değildir» demektedır. (Arkası j». 7. Sü. 4 de) İsrail reddetti Genel Kurul, îsraılı Kudüs şehrını bırleştırme karanndan vazgeçmeğe çağıran bir tasarısı ile, Arap harp mültecılerıne ve evlerinı kaybedenıere B. M ın yardımda bulunmasını ongoren bir başka tasarıyı kabul etmistir. İlk tasarı altı, jlcıncısı ıse 26 ül ke tarafından sunuîmuştur. Tür kıye her iki grupa «la dahildir. Genel Kurulun Kudüs hafckındakı karan Tel Avıvde îsrail Içıslerı Bakanlığı sözcüsiı tarafından reddedilmiştir. Sözcü, «Kutsal şehir tekrar bölünmez» demıştır. Lâtın Amerikalılar tarafındaa sunulan ve Batılılarca destekle(Arkası Sa. 7, Sfi. 3 de) ÇANKIRI MUlet Partısi Ge nel Başkanı Osman Bölükbaşı, dün düzenlenen bir açık hava toplantısında konusmuş ve AP iktidarının köylünün dururaunu daha da kötüleştiren bir tutum izlediğinı öne lürmüstür. Bölükbaşı, özetle şunları söylemiştir: «tkinci bes vıllık kalkınma plânındaki resmi rakamlara töre 1963 de köylünün yüzde vetmişinin nüfns oasına yıllık çpli ri 485 liradır. 1965 de köylünün yüzde ellisinden fazlasının 7Araat Bankasından aldığı kredi ise, isletme basına ortalama 296 liradır. Tılda 485 lira çrlirle vaşaraak bir sefalet mfıcizesidir. 296 lira kredi ile bir ciftçi ailesinin kalkınması da süphesiz bir hayaldir.» Bölükbaşı: «AP köylünün durumunu kötüleştiren bir tutum izliyor» Nükleer silahlan protesto etraek amncıyla 4 yıllık bir dünya turuna çıkmış olan Masashi Nıyl isminde bir Japon ozel arabasıyla dün şehrimıze gelnuştır. Arabanın arka camına astığı bir levhada; 6 Agustos 1946 da Hiroşima'ya atılan atom bombasının hâlft etkileri görüldügünü belirten ve bundan böyle, bu korkunç silâhın kullanılmasını önlemek için dünya vatandaşlannı yardıma çağıran, Masashi Niyi seyahata çıkabilmek için 500 bin lira değerindeki elektrik aletleri atölyesini satmıştır. Bütün dünyayı dolaştıktan sonra 1972 tLe yurduna dönecek olan Niyi kendini bu protesto işine adadığını söylemiştir. Nükleer silâhları protesto için 4 yıllık geziye çıktı Aynı daireye, «Ben de Yazdım» kitabının yazan eski Cumhurbaskanı Celâl Bayar 132.527, AP mületvekıli Yüksel Menderes 36.503, CHP ü Nihat Erim 28.565, Hıfzı Oguz Bekata da 62.191 lira gellr vergisi ödenüsleriir. Ote yandan Vnkaranın bazı tanınmış İş adamları ve ödedikleri miktarlarda şöyle sıralanmakUdır: Nihat Gökyiglt ytiksek mühendis 546.841, Feyyaz Berker yüksei mühendis 545.671 Ahmet Kara mancı tüccar 415.111, Kemal Şenönek (tüccar 543 196 Vakit Onat Pıknik lokantası sahibl 163 463, Reşat Onat Pıknık Lokantası sahıbi 171.263, tzzet Tarhan kitabevi sahibi 107.335, Sıtkı Yırcalı avukat 115.112. Çankaya vergi daıresine gelir vergisi ödeyen bazı kuruluşlar da şunlardırc Devlet Malzeme Oîisi 9.610.425, Tiirkiye Radyo Televizyon Kurumu 9.004^28, Petrol Ofis 2.299 509, Şeker Fabrikalan A.Ş. 7.118J66. Kavaklıdere şaraplan 277.198 öte yandan, Etibank, Türklye Petrolleri Anonim örtaklıgı, Ankara tmar Limited Şirketi, Ereğll Demir Çelik gibi kuruluşlar da zarar etüklerini büdirmişlerdir. YURUYUŞ Seyyar satıcılar arabalarını geri almak için yürüdüler Adlî Tabip ile Saveı doguştu Akaryakıt depoları büyüfc tehlike yaratıyor İZMİR Izmır ıçin çok büyük tehlike arzeden Turandakı akaryakıt depolarınm Danıştay kararı, Güvenlık Kurulu direktifi, Bakanlar temsilcilerının ve îzmir Belediye Encümenınin kararlarına rağmen kaldırılmaması Izmırde yine günün konusu olmuştur. Akaryakıt depolarının naklinin ne olduğu konusunda Bakanhktan Vilâyete de bir yazı gelmiştir. Depolarda bulunan 100 bin ton akaryakıt îzmir ıçin büyük tehlike olmakta devam etmektedir. Tunus Dışişleri Bakanı Burgiba />. bugün geliyor Biz Ortadoğu milletlerinin ortak çıkannı ancak banşta görmekteyiz. Bölgemizde yaşıyan toplumlar birbirleriyle iyi komşuluk ilişkileri i«rinde yaşamalı. üstünlük sevda««ına kapılmamalı, kin ve intikam duygularım bir yana bırakmalı. hele sü per devletler elinde oyuncak olmak durumundan mutlaka kurtulmalıdırlar. Bu da sayın Başkan Burgibanın ceşitli vesilelerle şüzel örneklerini gösterdiği gerçekçi bİT politika etrafmda bütün Ortadoğu milletlerinin el ele vermesi sayesinde mümkiin olabUir. Işlenen yanlışlıklar üzerinde durmayalım. fakat tsrail'in varlığı bugün bir realitedir. Bu realite kabul edilmediği sürece bir kısım Ortadoğu devİPtleri Amerika'nın, bir kısmı da Sovyet Rusya'nın aracı olarak kullanıîmak durumundan kurtulamıyacaklar ve bölge huzunınu istemiyerek de olsa kemirmekten başka bir işe yaramıyacaklardır. Israil'in hayat hakkı tamndıktan sonradır ki. Filistin muhacirleri meselesini de. Kudüs meselesini de, Araplar arası öteki meselelerl de cözmek imkân sınırlan içine girecek, Ortadoğu'yu yabancı devletlerîn göz diktiği polltik ve ekonomik bir sömürii alanı olmaktan uzaklaştırmak ihtimalleri kuvvetlenecektir. Tunus Hükumeti sayın Dışişleri Bakanının Ankarada yapacağı temaslardan Ortadoğu bansı hesabına hayırlı gelişroeler elde edilmesini dllerlz. Îsrail, Gazze şeridini de ilhak ediyor GAZZE (a.a.) Îsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan dun yaptığı bir konusmada Gazze topraklarının Israil'in bir parçasını teşkıl ettiğını ve Gazze şeridının Israıl devleti topraklarına katılması için tedbırler alınacağını ifade etmiştir. Seyyar sebze ve meyve satıcıları, üç tekerlekli arabalan toplatıldığından dun Saraçhane Meydanından Taksime kadar Belediye ve Vilâyeti protesto için yürüyüş yapmışlar <Hak ve iş istiyoruz» diye bağırnuşlardır. 1500 kadar seyyar satıcıdan 10 u. üzerinde «Hak istiyoruz» yazılı çuvalı elbise gibi giyerek yürüyüşe katılmıştır. Saraçhane meydanında, el arabalarının toplanmasını ve ken dilerinin satış yapmalannı tenkit eden satıcılar, yürüyüş sırasında •Hak dedik, dayak yedik», «Giineş bize de doğar», «Oy verdik, bunu gördük», «Eşitlikse yer değiştireANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) ESKİŞEHİR 3 kışınin öiü Bir süredenberı, Birleşmiş MU linu. «Çalışma istiyoruz., «Polis, mü ile sonuçlanan öncekı günzâbıta paranı biz veriyoruz» yazılı letlerin Ortadoğu durumu ile ıl dövizler taşımışlardır. ku Sulukaraağaç köyü olayı ıki gili görüşmelerine katılan Dışişresmi şahsın kavga etmelerıne leri Bakanı tbsan Sabrı ÇağlıyanSaat 10 da yürüyüşe başhyan save adliyeye düşmelerine yol açgıl, bugün önceden davet etmiş ol tıcılar, Aksaray, Beyazıt, Divanyomıştır. duğu Tunus Dışişleri Bakanı Burlu, Sirkeci, Karaköy ve DolmabahCesetlerin otopsisinl yapıp giba Jr. la birlikte Türkıyeye hastaneden dönmekte olan savçe yolu ile Taksime saat 13.30 da gel gelecektir. mişlerdir. Teknik Üniversitenin ö cı yardımcısı Ferruh Fıratlı ile Çağhyangil ile birlikte bugün adli tabib doçent Dr. Ihsan SaAnkaraya gelecek olan Tunus DışnünA bir süre duran yürüyüşcürıkardeşoğlu arasmda, tabıb yarişleri Bakanı Burgiba Jr. 8 gün lere öğrenciler gösteride bulunmuş dımcısı ödeneğinm az gerçeksürecek resm! gezısınden sonra. lardır. Bunun üzerine satıcılar, «Sa leştirilmesi üzerine taksi ıçiı>de muhtemelen bir süre daha meratartışma çıkmıştır. Savcının, tıcı gençlik elele» diye bağırmışlarleketimizde kalarak, Yalova ve «Hep itiraı ediyorsnn, Six dokdır. Bursada eşiyle dinlenecektir. torlar laten hep bSylesiniı. Istersem otopsl işini zorl» ve parasız bile yaptırabilirim »ize..» demesi üzerine adlî tabib sinirlenmiş ve savcının yüzünp sert yumruk atmıştır. Bunun üzerine taşıt içinde taraflar arasırda büyük bir kavga başlamış, o an da savcının kınlan gözlügünden (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) AZİZ NESİN SERBEST BIRHKILPI Yurda sokulması yasaklanan bazı dokuman getirtıği iddıasiyle hakkında soruşturma açılan yazar Aziz Nesin, dun Savcılıkça yapılan sorgusunu takıben tevkıi talebi ile sevkedildiği 7. Sulh Ceza Mahkemesınce delil kifayetsizliğinden serbest bırakılmıştır. Gizli olarak sorgusu yapılan Aziz Nesin'in mahkemece serbest bırakılmasma karar verilmesi üzerine Savcılık, bu karara bir üst mahkeme nezdınde itıraz etmıştir. Savcılığın bu itirazını yersız bulan 5. Ashye Ceza Mahkemesi de Aziz Nesin'in serbest bırakılmasına karar vermiştir. Resımde evvelki gun nezaret altına ahnan Aziz Nesin Emniyetten Adliyeye goturülürken gbrüluyor. Sunay'ın kabul resmi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkam Cevdet Sunay, dün akşam hükumet erkânı, partilıler. senatör ve milletvekilleri şerefine, Çankaya köşkünde bir kabul resmi vermiştir. boâa 2 Inci Beş Yıllık Piânın müzakerelerinde ortaya atılan dar boğazlardan birine giriyornx gibi görünüyor. Piyasada başlayan para darlığı 1964 ün gerileme dönemini hatırlatmaktadır. Şimdi ise bn geriIemeden knrtnlmak için mnsluklann açılacağından sözediliyor. Muslnklar hangi ölçüde açılacak bilmeyiz. Fakat eğer son ayların kısıntısı ve sikâyetleri hükumeti aşın ürküntüye sevkeder. süregelen baskılara cevap vermek için Emisyon ve kredi enflâsyonn maceralarına girilirse sonuç bu defa da tersine kötü olacaktır. Olacaktır, çünkü 1964 resesyonunda işsizlik artmıstı ama onun yanında fiatlar göze çarpacak ölçüde gerilemişti. Mal arn bngünkünden ileri idi. Aynca dış ticaret açığı böylesine de genişlememişti. BuKün iıe şartlır değişiktir. Endeksler göstermektedir kı 1967 nin 5 ayı içinde fiatlardaki artış yüzde 89 oranındadır. Yükselme, para darlığına rağmen durmuş değil, aksine Haziran ayında 12 povan daha almıstır. Bo demektir ki piyasada mal • para dengesizlişji. musluklann kısılmasına rağmen devam etmektedir. Ve mnslnklar eğer açılırsa dengesizliğin belirtileri büsbütün kendini gösterecek, ve sonbaharda Türkiye dar boğaza tamamen girmig çenlerde Türkiyeye gelen ve 1958 anlaşmasına göre normâl incelemeleri yapan Milletlerarası Para Fonn Heyeti reeskont ve kredi aşkınlığının ölçüsüzlfiğü bakımından hükumetin dikkatini çekmis ve tedbirler alınmadığı takdirde tehlikenin kapıdan içeri gircbileceği belirtilmiştir. Ancak M. Arası Para Fonu da bilmektedir ki, kredi muslnklarının sonuna kadar kısılmasiyle, piyasadan para çekilmesivle mes* ele halledilecek değildir. Aksine bn operasyon Türkivede (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) * • * • TOrkiye üzerinde pozarlıklor Bugün 4'üncü Süleyman b«y Neyse, kapısnu yaptık... Sayfamızda olacaktır. Aslında geldiğimiz noktanın tehlikesi daha önceden belirlenmiştir. 1967 yılının başlarında Merkez Bankasının ticari Bankalara ve özel sektöre açtığı reeskont kredilerinde yüzde 120 oranında artışlar olmuştu. Dolayısiyle bir kredi enflâsyona bütün unsurlariyle görülmekteydi. Nitekim ge •+• NADtR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog